Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV

FACULTATEA DE DREPT

CERERE PENTRU BURSA SOCIALĂ OCAZIONALĂ

Susemnatul(a) ________________________________________ student la Facultatea de Drept,


programul de studii ______________________________anul de studiu_____ grupa
______________, va rog sa-mi acordati, pe semestrul __II____ al anului universitar 2017-
2018, _____________________________________ (bursa socială ocazională) .

DECLARATIE DE VENITURI
declar toate veniturile obtinute în familie :
A. Venituri realizate
1. Venitul net - mama __________________________________lei/luna
(se va trece venitul mediu pe ultimele 3 luni)
- tata _________________________________ lei/ luna
2. Pensii - mama _________________________________ lei/ luna
- tata __________________________________ lei/ luna
(se vor trece aici si pensiile de urmas, mentionand care parinte este decedat)
3. Alocaţii de stat pt. copii __________________________________ lei/ luna
4. Alte ajutoare primite de la stat __________________________________ lei/ luna
5. Venituri din spaţii proprii
închiriate __________________________________ lei/ luna
6. Venituri din asociere la
societati cu capital privat
(inclusiv dividente) __________________________________ lei/ luna
7. Venituri din agricultură __________________________________ lei/ luna
8. Venit student __________________________________ lei / luna

Total venituri ________________________________________ lei/ luna

B. Numarul total al persoanelor aflate în întretinere, din care :

- numarul elevilor ___________________


- numarul studentilor ___________________
- numarul copiilor
Preșcolari ___________________

C. Venitul pe membru de familie __________________________________ lei/ luna

Pentru justificarea celor declarate, anexez adeverinte sau copii legalizate :


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Declar pe propria răspundere că datele inserate mai sus sunt reale, cunoscând că nedeclararea ve-
niturilor sau declararea falsă a acestora, atrage după sine pierderea calităţii de student, restituirea
bursei încasate şi suportarea consecinţelor legale.

SEMNATURA ___________________

Data _________________