Sunteți pe pagina 1din 7

Liceul Pedagogic Nicolae Bolcaş Beiuş

Nr. …...din…………….

STEP FORWARD

Program de consiliere în carieră

1. Argument
Traseul educaţional pe care îl parcurge fiecare elev are ca şi finalitate dezirabilă
încadrarea socio-profesională. Tocmai de aceea este foarte important modul în care se
selectează opţiunea pentru carieră. O bună conştientizare a propriilor calităţi şi defecte, o bună
autocunoaştere în general corelată cu o informare structurată în domeniul consilierei carierei
pot constitui puncte decisive în succesul profesional. Consilierea profesională sau consilierea
carierei reprezintă o activitate în cadrul căreia unei persoane i se oferă suport de specialitate în
procesul de cunoaştere şi dezvoltare personală, în formularea unei imagini generale despre
sine şi rolul său în societate, astfel încât demersul decizional referitor la planul profesional sau
cariera proprie să fie unul presărat cu succes şi satisfacţii.
Pornind de la ideea enunţată anterior se propune înspre implementare la clasa a XII-a
C un program de consiliere în carieră.
2. Scopul programului
Asigurarea unui cadru de autocunoaştere, dezvoltare personală şi informare în
domeniul profesional pentru elevii din grupul-ţintă, astfel încât opţiunile
profesionale să fie adecvate specificului fiecăruia.
3. Obiective
 Identificarea punctelor caracteristice definitorii pentru fiecare elev din
grupul de lucru;
 Creşterea nivelului stimei de sine ca şi fundament pentru încrederea în
sine;
 Analiza obiectivă a caracteristicilor personale prezente şi dezirabile;
 Stabilirea modalităţilor prin care caracteristicile prezente pot deveni cele
dezirabile în perspectivă;
 Identificarea abilităţilor necesare exercitării diferitelor profesii;
 Identificarea intereselor personale şi a ocupaţiilor care corespund acestora
pentru fiecare elev;
 Stabilirea modalităţilor prin care se realizează o informare asupra unor
potenţiale job-uri;
 Familiarizarea cu demersul de angajare (alcătuirea unui dosar de angajare
sau aplicare pentru un job, participarea la un interviu).
4. Grupul-ţintă
Este alcătuit din elevi aflaţi în clasa a XII-a, înscrişi la Liceul Pedagogic Nicolae
Bolcaş Beiuş, în număr de dintre care fete şi băieţi .
5. Perioada de implementare

Programul se implementează în perioada octombrie-decembrie 2010, câte o activitate


în fiecare săptămână.

6. Desfăşurarea programului/activităţi

Fiecare activitate din program se întinde pe parcursul unei ore de curs şi se vor
desfăşura în cadrul orelor de Consiliere şi Orientare în colaborare cu profesorul-diriginte.

Activitatea 1 presupune iniţierea demersului de autocunoaştere.

Desfăşurare: Fereastra lui Johari. Elevii primesc o fişă de lucru pe care o


completează şi care cuprinde informaţii esenţiale după cum urmează:

 ceea ce o persoana cunoaste despre sine si este cunoscut si de catre ceilalti (“eu
stiu si ceilalti stiu”);
 ceea ce este necunoscut persoanei despre sine dar este cunoscut de altii (“eu nu
stiu dar ceilalti stiu”);

 ceea ce o persoana stie despre ea dar ceilalti nu stiu (“eu stiu dar ceilalti nu
stiu”);

 ceea ce nici persoana nici ceilalti nu stiu despre acea perosna (“eu nu stiu si
nici ceilalti nu stiu”).

Activitatea 2 presupune identificarea nivelului stimei de sine.

Desfăşurare: se utilizează un chestionar de stabilire a nivelului stimei de sine. Se


stabileşte semnificaţia sintagmei stimă de sine, elementele componente ale acesteia,
importanţa evenimentelor pozitive în structurarea stimei de sine şi importanţa unei stimei de
sine de nivel optim în atingerea succesului profesional.

Activitatea 3 se axează tot pe structurarea ideii de stimă de sine.


Desfăşurare: Linia vieţii. Se utilizează o fişă de lucru în cadrul căreia elevii vor trebui
să consemneze pe o linie a vieţii evenimentele pozitive şi succesele pe care le-au obţinut (se
subliniază din nou importanţa evenimentelor pozitive în structurarea stimei de sine),
menţionându-se faptul că succesele pot fi şi evenimente minore (nu doar majore).

Activitatea 4 presupune stabilirea caracteristicilor personale existente în prezent, dar şi


a celor dezirabile, precum şi a modalităţilor prin care ele vor deveni realizabile.

Desfăşurare: realizarea unor proiecţii în viitor. Fiecare elev va stabili individual


caracteristicile solicitate şi modalităţile prin care devin realizabile, după care se vor supune
discuţiilor la nivel de grup. Prin această activitate se urmăreşte evidenţierea faptului că fiecare
decizie pe care o luăm generează efecte în plan personal.

Activitatea 5 presupune stabilirea unei liste de profesii agreate de elevi şi a abilităţilor


necesare pentru aceste profesii.

Desfăşurare: se va utiliza o fişă de lucru cu Abilităţi şi profesii. Elevii vor completa


individual fişele de lucru în care vor căuta abilităţile necesare unei liste de profesii. Lista de
abilităţi va fi analizată ulterior de întregul grup pentru a se stabili abilităţile comune mai
multor profesii pentru a evidenţia trăsăturile fundamentale pe care este indicat să şi le
dezvolte o persoană pentru a deveni un bun profesionist.

Activitatea 6 presupune stabilirea intereselor şi ocupaţiilor caracteristice fiecărui elev.

Desfăşurare: se va utiliza Chestionarul de interese Holland. Chestionarul este


completat după realizarea unui instructaj anterior. Rezultate obţinute sunt discutate, fiind
explicate eventualele neclarităţi.

Activitatea 7 presupune realizarea unei informări asupra modului de a rămâne la


curent cu diferite job-uri.

Desfăşurare: Se vor prezenta modalităţile prin care se poate explora piaţa muncii
(anunţuri, jobshop-uri, AJOFM, Centre de Carieră din cadrul universităţilor, firme specializate
în resurse umane, internet, networking, contactarea directă a angajatorilor). Se discută
specificul fiecărui mod de interesare în obţinerea unui loc de muncă şi se stabileşte o ierarhie
în funcţie de utilitate.
Activitatea 8 presupune formarea deprinderii de a construi un portofoliu de angajare
(CV şi scrisoare de intenţie).

Desfăşurare: Se vor prezenta modele de CV şi scrisoare de intenţie, se vor explica


paşii care trebuie urmaţi în redactarea acestora şi modalitatea în care trebuie depuse în
aplicaţia pentru un loc de muncă.

Activitatea 9 presupune familiarizarea cu etapele unui interviu de angajare.

Desfăşurare: Sunt prezentaţi paşii unui interviu de angajare, criteriile care trebuie
respectate de fiecare persoană care participă la un astfel de interviu, expectanţele pe care le
poate avea angajatorul, modul în care este indicat să se formuleze răspunsurile la un interviu
de angajare. Se va puncta de asemenea importanţa pe care o are implicarea pe bază de
voluntariat în diverse acţiuni; orice implicare oferă un oarecare nivel de experienţă care este
apreciat întotdeauna de angajator.

Se realizează jocuri de rol prin care se ilustrează momentele interviului de angajare.

7. Rezultate aşteptate:

 un grup ţintă informat în aspecte de orientare şcolară şi profesională;

 identificarea abilităţilor şi implicit a profesiilor indicate pentru elevii din grupul ţintă
ceea ce le va oferi posibilitatea de a opta pentru continuarea studiilor în domenii cât
mai adecvate abilităţilor pe care le deţin.

Director Psiholog

Prof. Ionel Eugen Dringo Prof. Nicoleta Stoiţa

Fereastra lui Johari

Urmăreşte informaţiile solicitate mai jos şi completează spaţiile pentru care deţii
informaţii suficiente
Necunoscut de alţii Cunoscut de alţii

Cunoscut de sine

Necunoscut de sine

Linia vieţii

Notează evenimentele pozitive şi succesele pe care le-ai obţinut de-a lungul timpului,
marcând cu aproximaţie perioada când au avut loc.

………. ani
0 ani

Proiecţii în viitor

Completează spaţiile goale cu informaţiile solicitate

Dimensiuni Caracteristici Caracteristici Modalităţi de


personale prezente personale dorite dezvoltare

Caracteristici fizice

Caracteristici
cognitive

Caracteristici
emoţionale

Caracteristici sociale

Caracteristici
spirituale
Abilităţi şi profesii

Identificaţi mai multe profesii şi abilităţile necesare fiecăreia

Profesii investigate Abilităţile necesare

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.