Sunteți pe pagina 1din 28

Hotă

Páraelszívó

ro Instrucţiuni de utilizare şi hu Használati és szerelési


montaj ...............................2 útmutató .........................15
ro

Cuprins
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE................................................ 2 INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ ................................................. 10
i nu i ţ cur t snroI ed e r az i l i t u iş j a t nom

8 Folosire conform destinaţiei......................................... 2 ( Instrucţiuni de siguranţă importante......................... 10


( Instrucţiuni de siguranţă importante ........................... 3 K Indicaţii generale ......................................................... 12
7 Protecţia mediului.......................................................... 5 5 Instalare........................................................................ 13
Ç Regimuri de funcţionare ............................................... 5
1 Utilizarea aparatului ...................................................... 5
2 Curăţarea şi întreţinerea ............................................... 6
3 Ce-i de făcut în caz de defecţiune?.............................. 8
4 Serviciul pentru clienţi .................................................. 9

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

Produktinfo
din cauza utilizării necorespunzătoare sau a
Pe pagina noastră de internet găsiţi alte informaţii deservirii greşite.
referitoare la produse, accesorii, piese de schimb şi
servicii: www.bosch-home.com şi la magazinul online: Acest aparat poate fi folosit de copiii peste
www.bosch-eshop.com 8 ani şi de persoane cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau cu
insuficientă experienţă sau cunoştinţe, numai
sub supravegherea unei persoane
8Folosire conform responsabile pentru siguranţa acestora sau
dacă au fost instruiţi referitor la utilizarea în
destinaţiei siguranţă a aparatului şi au înţeles pericolele
care rezultă din această utilizare.
Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. Numai
i e i ţ a n i t s e d mr o f n o c e r i s o l oF

Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.


astfel puteţi utiliza aparatul corect şi în Curăţarea şi întreţinerea realizate de utilizator
siguranţă. Păstraţi instrucţiunile de utilizare şi nu vor fi efectuate de către copii, decât cu
de montaj pentru o consultare ulterioară sau condiţia ca aceştia să aibă vârsta de peste
pentru eventuali viitori proprietari. 8 ani şi să fie supravegheaţi.
Numai la montajul regulamentar Copiii mai mici de 8 ani trebuie ţinuţi la
corespunzător instrucţiunii de montaj este distanţă de aparat şi de cablul de racord.
garantată siguranţa la utilizare. Instalatorul
este responsabil pentru funcţionarea Verificaţi aparatul după despachetare. În cazul
ireproşabilă la locul de instalare. unor deteriorări în timpul transportului, nu
conectaţi aparatul.
Acest aparat este destinat numai uzului
menajer şi domeniului casnic. Aparatul nu este Acest aparat nu este destinat exploatării cu un
destinat folosirii în spaţii exterioare. comutator temporizat extern sau cu o
Supravegheaţi aparatul în timpul funcţionării. telecomandă.
Producătorul nu răspunde pentru defecţiuni

2
Instrucţiuni de siguranţă importante ro

(Instrucţiuni de siguranţă
importante
: Avertizare
e t na t ropmi ă ţ narug i s ed i nu i ţ cur t sn I

Pericol de sufocare!
Materialul de ambalaj este periculos pentru Cereţi în orice caz sfatul maistrului coşar
copii. Nu lăsaţi niciodată copiii să se joace cu competent, care poate aprecia întregul
material de ambalaj. complex de aerisire al casei şi vă poate
propune măsura adecvată pentru aerisire.
: Avertizare
Pericol de moarte! Dacă hota funcţionează exclusiv cu aer
Gazele de combustie aspirate înapoi pot duce recirculat, funcţionarea este posibilă fără
la intoxicări. restricţie.
Aveţi grijă ca alimentarea cu aer să fie : Avertizare
suficientă atunci când aparatul este folosit în Pericol de incendiu!
modul de funcţionare cu aer evacuat în acelaşi ■ Depunerile de grăsime din filtrul de grăsime
timp cu un loc de gătit dependent de aerul se pot aprinde.
camerei. Curăţaţi filtrul de grăsime cel puţin la
2 luni.
Nu folosiţi niciodată aparatul fără filtru de
grăsime.
Depunerile
Pericol
■ de grăsime din filtrul de grăsime
de incendiu!
se pot aprinde. Nu lucraţi niciodată în
apropierea aparatului cu flacără deschisă
(de ex. pentru flambare). Instalaţi aparatul
Locurile de gătit dependente de aerul camerei numai în apropierea unui loc de gătit pentru
(de ex. aparate de încălzit cu gaz, ulei, lemn combustibili solizi (de ex. lemn sau
sau cărbune, încălzitoare permanente, cărbune), dacă există o acoperire închisă,
preparatoare de apă caldă) trag aerul de care nu se poate scoate. Nu trebuie să se
ardere din spaţiul în care sunt instalate şi producă scântei.
conduc gazele arse în afară printr-o instalaţie Uleiul
Pericol
■ deşiincendiu!
grăsimile fierbinţi se aprind repede.
de evacuare a gazelor (de ex. coş de fum). Nu lăsaţi niciodată nesupravegheate uleiul
şi grăsimile fierbinţi. Nu stingeţi niciodată un
În legătură cu o hotă pornită se trage aer din foc cu apă. Deconectaţi poziţia de fierbere.
bucătărie şi din camerele învecinate – fără o Înăbuşiţi cu atenţie flăcările cu un capac, o
alimentare suficientă cu aer se formează o pătură extinctoare sau ceva asemănător.
subpresiune. Gaze otrăvitoare din coşul de Poziţiile
Pericol
■ de fierbere pe gaz care nu au un
de incendiu!
fum sau din puţul de tiraj sunt aspirate înapoi vas aşezat pe ele dezvoltă căldură
în camerele de locuit. puternică în timpul funcţionării. Un aparat
■ Trebuie din această cauză să ne îngrijim de ventilare montat deasupra poate fi
întotdeauna ca alimentarea cu aer să fie deteriorat sau poate lua foc. Folosiţi poziţiile
suficientă. de fierbere pe gaz numai cu un vas pentru
■ O casetă de zid de alimentare / evacuare gătit pe ele.
aer nu asigură singură respectarea valorii ■ În cazul
Pericol funcţionării în acelaşi timp a mai
de incendiu!
limită. multor poziţii de fierbere pe gaz, se dezvoltă
O funcţionare fără pericole este posibilă numai căldură puternică. Un aparat de ventilare
atunci când subpresiunea în spaţiul de montat deasupra poate fi deteriorat sau
instalare al locului de gătit nu depăşeşte 4 Pa poate lua foc. Nu folosiţi niciodată două
(0,04 mbar). Aceasta se poate obţine când poziţii de fierbere pe gaz cu flacără mare
aerul necesar pentru ardere poate circula prin concomitent mai mult de 15 minute. Un
deschideri ca de ex. uşi, ferestre în legătură cu arzător mare cu mai mult de 5kW (wok)
o casetă de zid de alimentare/evacuare aer corespunde puterii a două arzătoare pe
sau prin alte mijloace tehnice. gaz.

3
ro Instrucţiuni de siguranţă importante

: Avertizare Cauzele avariilor


Pericol de arsuri! Atenţie!
În timpul utilizării, părţile accesibile devin
Pericol de deteriorare din cauza coroziunii.
fierbinţi. Nu atingeţi niciodată părţile fierbinţi.
Porniţi întotdeauna aparatul la gătit, pentru a
Ţineţi copiii la distanţă.
evita formarea de apă de condens. Apa
: Avertizare de condens poate duce la defecte
Pericol de rănire! de coroziune.
■ Componentele din interiorul aparatului pot Schimbaţi întotdeauna imediat lămpile defecte,
avea muchii ascuţite. Purtaţi mănuşi de pentru a evita o suprasolicitare a celorlalte
protecţie. lămpi.
Obiectele
Pericol
■ aşezate pe aparat pot cădea. Nu
de rănire!
aşezaţi niciodată obiecte pe aparat. Pericol de deteriorare din cauza umezelii care
Lumina
Pericol
■ de la LED-uri este foarte puternică
de rănire! pătrunde în partea electronică. Nu curăţaţi
şi poate vătăma ochii (grupa de risc 1). Nu niciodată elementele de deservire cu cârpa
priviţi mai mult de 100 secunde direct în udă.
LED-ul aprins. Deteriorarea suprafeţei din cauza curăţării
false. Curăţaţi suprafeţele din oţel inoxidabil
: Avertizare numai în direcţia şlefuirii. Pentru elementele de
Pericol de electrocutare! deservire nu folosiţi curăţitor pentru metal
■ Un aparat defect poate provoca inoxidabil.
electrocutare. Nu porniţi niciodată un aparat
defect. Scoateţi ştecherul din priză sau Deteriorarea suprafeţelor cu mijloace de
întrerupeţi siguranţa de la tabloul de curăţire ascuţite sau abrazive. Nu folosiţi
siguranţe. Chemaţi unitatea service abilitată. niciodată mijloace de curăţare ascuţite sau
Reparaţiile
Pericol
■ neautorizate sunt periculoase.
de electrocutare! abrazive.
Efectuarea reparaţiilor şi înlocuirea Pericol de deteriorare din cauza recirculării
cablurilor defecte sunt permise numai condensului. Instalaţi canalul de aer evacuat
tehnicienilor din unitatea de service de la aparat uşor abrupt (pantă de 1°).
abilitată, instruiţi de firma noastră. Dacă
aparatul este defect, scoateţi ştecherul din
priză sau întrerupeţi siguranţa din tabloul de
siguranţe. Chemaţi unitatea service abilitată.
Umezeala
Pericol
■ infiltrată poate provoca o
de electrocutare!
electrocutare. Nu utilizaţi aparate de curăţat
cu jet sub presiune sau cu jet de abur.

4
Protecţia mediului ro

7Protecţia mediului 1Utilizarea aparatului


Evacuarea ecologică
i u l u i dem a i ţ ce t orP Această instrucţiune este valabilă pentru mai multe
i u l u t a r apa ae r a z i l i t U

variante de aparate. Este posibil, să fie descrise


Evacuaţi ambalajul în mod ecologic. anumite caracteristici ale dotării, care nu se potrivesc
Acest aparat este marcat corespunzător cu aparatul Dvs.
directivei europene 2012/19/CE în privinţa
aparatelor electrice şi electronice vechi (waste Indicaţie: Porniţi hota la începerea gătitului şi opriţi-o
electrical and electronic equipment – WEEE). abia la câteva minute după terminarea gătitului. Aburul
Directiva prescrie cadrul pentru o preluare de bucătărie va fi înlăturat astfel în modul cel mai
înapoi, valabilă în întreaga UE, şi valorificarea eficient.
aparatelor vechi. Panoul de comandă


 

ÇRegimuri de funcţionare Explicaţie
erano i ţ cnu f ed i rumi geR Funcţionarea cu aer evacuat A Lumină pornită/oprită
0,1 Ventilator oprit/treapta ventilatorului 1
Aerul aspirat se curăţă prin filtrul de
grăsime şi se scoate în exterior printr- 2 Treapta ventilatorului 2
un sistem de ţevi. 3 Treapta ventilatorului 3

Panoul de comandă

Indicaţie: Aerul evacuat nu are voie să fie predat nici     3


într-un coş de fum sau de evacuare gaze în funcţiune,
nici într-un puţ care serveşte la aerisirea de camere în
care sunt instalate locuri pentru gătit. Explicaţie
■ Dacă aerul evacuat trebuie condus într-un coş de A Lumină pornită/oprită
fum sau de evacuare gaze, care nu este în funcţiune, 0 Ventilator deconectat
trebuie obţinut acordul maistrului coşar competent.
■ Dacă aerul evacuat este condus prin peretele 1 Treapta ventilatorului 1
exterior, ar trebui folosită o casetă de zid 2 Treapta ventilatorului 2
telescopică. 3 Treapta ventilatorului 3
P Treapta intensivă
Funcţionarea cu aer recirculat
Aerul aspirat va fi curăţat de filtrul de Setarea ventilatorului
grăsime şi de un filtru de cărbune activ
şi va fi dirijat înapoi în bucătărie. Pornire
Apăsaţi tasta 1, 2 sau 3.
Oprire
Apăsaţi tasta 0.
Indicaţii
■ Pentru a neutraliza mirosurile în regimul de
funcţionare cu aer recirculat, trebuie să montaţi un Treapta intensivă
filtru de cărbune activ. Diferitele posibilităţi de a Dacă se dezvoltă mirosuri puternice şi aburi, puteţi
folosi aparatul în regim de aer recirculat le găsiţi în folosi treapta intensivă.
prospect sau întrebaţi pe comerciantul dvs. de
specialitate. Accesoriile necesare pentru aceasta le Apăsaţi tasta ˜.
găsiţi în comerţul de specialitate, la serviciul pentru Timpul de funcţionare este limitat. Ventilatorul comută
clienţi sau în Online-Shop. apoi înapoi automat într-o treaptă de ventilare mai
■ În cazul aparatelor cu un filtru suplimentar în spaţiul joasă. Dvs. puteţi oricând să comutaţi înapoi manual.
interior, poate fi folosit numai modulul cu aer
recirculat CleanAir (vezi Accesorii, Funcţionarea cu
aer recirculat). Iluminatul
Puteţi porni sau opri iluminatul independent de
ventilare.
Apăsaţi tasta A.

5
ro Curăţarea şi întreţinerea

Produse de curăţare
2Curăţarea şi întreţinerea
Pentru ca diferitele suprafeţe să nu se deterioreze din
: Avertizare cauza unor produse de curăţare inadecvate, luaţi în
considerare datele din tabel. Nu utilizaţi
aeren i ţ er t n î i ş aera ţ ăruC

Pericol de arsuri!
În timpul funcţionării, aparatul devine fierbinte, în special ■ produse de curăţare agresive sau abrazive,
în zona lămpilor. Înainte de curăţare, lăsaţi aparatul să ■ produse de curăţare cu conţinut de alcool,
se răcească. ■ bureţi abrazivi rigizi sau bureţi de curăţare,
■ aparate de curăţat cu jet sub presiune sau cu jet de
: Avertizare abur.
Pericol de electrocutare!
Umezeala care pătrunde poate produce electrocutare. Spălaţi temeinic lavetele noi, înainte de utilizare.
Curăţaţi aparatul numai cu o lavetă umedă. Înainte de Respectaţi toate instrucţiunile şi atenţionările de pe
curăţare, scoateţi fişa de reţea din priză sau întrerupeţi ambalajul produselor de curăţare.
siguranţele de la tabloul de siguranţe.
Zona Produse de curăţare
: Avertizare Oţel inoxidabil Soluţie fierbinte de apă cu detergent:
Pericol de electrocutare! Curăţaţi cu o lavetă şi ştergeţi până la uscare
Umezeala infiltrată poate provoca o electrocutare. Nu
cu un şervet moale.
utilizaţi aparate de curăţat cu jet sub presiune sau cu jet
de abur. Curăţaţi suprafeţele din oţel inoxidabil numai
în direcţia şlefuirii.
: Avertizare La unităţile service sau în comerţul de speciali-
Pericol de rănire! tate se găsesc produse de întreţinere speciale
Componentele din interiorul aparatului pot avea muchii pentru oţel inoxidabil. Aplicaţi produsele de
ascuţite. Purtaţi mănuşi de protecţie. întreţinere în strat subţire cu o lavetă moale.
Suprafeţe vopsite Soluţie fierbinte de apă cu detergent:
Curăţaţi cu o lavetă umedă şi ştergeţi până la
uscare cu un şervet moale.
Nu folosiţi curăţitor pentru metal inoxidabil.
Aluminiu şi material Produse de curăţare pentru geamuri:
plastic Curăţaţi cu o lavetă moale.
Sticlă Produse de curăţare pentru geamuri:
Curăţaţi cu o lavetă moale. Nu folosiţi răzui-
toare pentru geamuri.
Elemente de operare Soluţie fierbinte de apă cu detergent:
Curăţaţi cu o lavetă umedă şi ştergeţi până la
uscare cu un şervet moale.
Pericol de deteriorare din cauza umezelii care
pătrunde în partea electronică. Nu curăţaţi
niciodată elementele de operare cu cârpa
udă.
Nu folosiţi curăţitor pentru metal inoxidabil.

6
Curăţarea şi întreţinerea ro

Curăţarea filtrului de grăsime din metal Demontarea filtrelor de grăsime din metal
Această instrucţiune este valabilă pentru mai multe 1. Deschideţi închizătoarea şi rabataţi filtrul de grăsime
variante de aparate. Este posibil, să fie descrise din metal în jos. Pentru aceasta, introduceţi cealaltă
anumite caracteristici ale dotării, care nu se potrivesc mână sub filtrul de grăsime.
cu aparatul Dvs. 2. Scoateţi filtrul de grăsime din suport.

: Avertizare
Pericol de incendiu!
Depunerile de grăsime din filtrul de grăsime se pot
aprinde.

Curăţaţi filtrul de grăsime cel puţin la 2 luni.

Nu folosiţi niciodată aparatul fără filtru de grăsime. În cazul filtrelor de aspirare pe margine, trageţi filtrul
de grăsime din metal în jos. Pentru aceasta,
Indicaţii introduceţi cealaltă mână sub filtrul de grăsime.
■ Nu folosiţi mijloace de curăţare agresive, cu conţinut
de acizi sau leşie.
■ La curăţirea filtrului de grăsime din metal curăţaţi şi
suportul filtrului de grăsime din aparat cu o cârpă
umedă.
■ Filtrele de grăsime din metal pot fi curăţate în
maşina de spălat vase sau cu mâna.

În maşina de spălat vase: În cazul filtrelor suplimentare în spaţiul interior,


deschideţi închizătoarea şi rabataţi filtrul de grăsime
Indicaţie: La curăţirea în maşina de spălat vase pot din metal în jos. Pentru aceasta, introduceţi cealaltă
apărea uşoare colorări. Aceasta nu are nici o influenţă mână sub filtrul de grăsime.
asupra funcţionării filtrelor de grăsime din metal.
■ Nu spălaţi filtrele de grăsime din metal foarte
murdare împreună cu vesela.
■ Aşezaţi filtrele de grăsime din metal în maşina
de spălat vase fără a le imobiliza. Filtrele de grăsime
din metal nu trebuie prinse.

Manuală: Indicaţii
– Grăsimea se poate acumula jos în filtrul de
Indicaţie: La murdărie rezistentă puteţi folosi un grăsime din metal.
dizolvant special de grăsimi. El poate fi comandat la un – Ţineţi filtrul de grăsime în poziţie orizontală pentru
Online-Shop. a evita picurarea de grăsime.
■ Înmuiaţi filtrul de grăsime din metal într-o leşie 3. Curăţaţi filtrul de grăsime din metal.
de spălare fierbinte.
■ Pentru curăţare folosiţi o perie şi apoi clătiţi bine Montarea filtrelor de grăsime din metal
filtrul.
■ Lăsaţi filtrul de grăsime din metal să se scurgă. 1. Montaţi filtrele de grăsime din metal.
Introduceţi cealaltă mână sub filtrul de grăsime.
2. Rabataţi filtrul de grăsime în sus şi fixaţi
închizătoarea.

7
ro Ce-i de făcut în caz de defecţiune?

Schimbarea lămpilor
3Ce-i de făcut în caz de
Această instrucţiune este valabilă pentru mai multe
defecţiune? variante de aparate. Este posibil, să fie descrise
anumite caracteristici ale dotării, care nu se potrivesc
Adesea, defecţiunile apărute le puteţi remedia şi singuri.
?enu i ţ ce f ed ed zac n î t ucă f ed i -eC
cu aparatul Dvs.
Înainte de a apela unitatea service, respectaţi
următoarele indicaţii. : Avertizare
Pericol de electrocutare!
: Avertizare La schimbarea lămpilor, contactele de la duliile lămpilor
Pericol de electrocutare! au curent electric. Înainte de înlocuire, scoateţi fişa de
Reparaţiile neautorizate sunt periculoase. Efectuarea reţea sau siguranţa de la tabloul de siguranţe.
reparaţiilor şi înlocuirea cablurilor defecte sunt permise
Important! Folosiţi numai mijloace de iluminare de
numai tehnicienilor din unitatea de service abilitată,
acelaşi tip şi cu aceeaşi putere (vezi fasungul lămpii
instruiţi de firma noastră. Dacă aparatul este defect,
sau plăcuţa de tip din interiorul aparatului – pentru
scoateţi ştecherul din priză sau întrerupeţi siguranţa din
aceasta demontaţi filtrul de grăsime din metal.
tabloul de siguranţe. Chemaţi unitatea service abilitată.
Schimbarea lămpilor cu halogen
Tabel de defecţiuni Indicaţie: Lămpile cu halogen nu trebuie atinse
de balonul de sticlă la montare. Pentru montarea
Defecţiune Cauză posibilă Soluţie lămpilor de halogen folosiţi o cârpă curată.
Aparatul nu func- Ştecherul nu a Conectaţi aparatul la reţeaua 1. Scoateţi cu grijă inelul lămpii cu o sculă potrivită.
ţionează fost introdus de curent 2. Trageţi lampa în afară şi înlocuiţi-o cu o lampă
Pană electrică Verificaţi dacă celelalte apa- de acelaaşi tip.
rate din bucătărie funcţio-
nează
Siguranţă defectă Verificaţi pe panoul de sigu-
ranţe dacă siguranţa pentru
aparat este funcţională
Aparatul nu func- Ştecherul nu a Conectaţi aparatul la reţeaua
ţionează fost introdus de curent 3. Montaţi capacul lămpii.
Pană electrică Verificaţi dacă celelalte apa- 4. Introduceţi ştecherul în priză respectiv conectaţi din
rate din bucătărie funcţio- nou siguranţa.
nează
Siguranţă defectă Verificaţi pe panoul de sigu- Lămpi LED
ranţe dacă siguranţa pentru
aparat este funcţională Lămpile LED defecte pot fi schimbate numai de către
producător, serviciul pentru clienţi al acestuia sau
Iluminarea nu Lămpile sunt Schimbaţi lămpile, a se vedea de către un specialist concesionat (instalator electric).
funcţionează. defecte. capitolul “Schimbarea lămpi-
lor”. : Avertizare
Pericol de rănire!
--------

Lumina de la LED-uri este foarte puternică şi poate


vătăma ochii (grupa de risc 1). Nu priviţi mai mult de
100 secunde direct în LED-ul aprins.

8
Serviciul pentru clienţi ro

Dotarea iniţială: Set Starter pentru funcţionarea cu aer


4Serviciul pentru clienţi recirculat - lat

La apelare, vă rugăm să indicaţi numărul de produs (Nr.


i ţ ne i l c ur t nep l u i c i v reS
3
E) şi numărul de fabricaţie (Nr. FD), pentru a vă putea
consilia în mod profesionist. Găsiţi plăcuţa de fabricaţie
cu numerele în spaţiul interior al aparatului (pentru
aceasta, demontaţi filtrul de grăsime din metal).
Pentru ca atunci când aveţi nevoie, să nu fiţi nevoiţi să
căutaţi mult timp, puteţi nota aici datele aparatului dvs.
şi numărul de telefon al unităţii service abilitate.
Filtru de schimb
Nr. E Nr. FD
4

Unitatea service O

Reţineţi că deplasarea unui tehnician de la unitatea


service, în cazul unei defecţiuni, chiar şi în perioada
garanţiei se face contra cost. Dotarea iniţială: modul cu aer recirculat CleanAir -
îngust
Comandă de reparaţie şi consultanţă în caz de
defecţiune 5
Datele de contact ale tuturor ţărilor le găsiţi în lista de
servicii pentru clienţi anexată.
Aveţi încredere în competenţa producătorului. Astfel noi
ne asigurăm, că reparaţia se face de tehnicieni de
service şcolarizaţi, care sunt dotaţi cu piese de schimb
originale pentru aparatul dvs.

Accesoriu pentru funcţionarea cu aer Filtru de schimb


recirculat 6
(nu este conţinut în volumul de livrare)
Indicaţii
■ Respectaţi instrucţiunile de montare de la accesorii. Dotarea iniţială: modul cu aer recirculat CleanAir - lat
■ În cazul aparatelor cu un filtru suplimentar în spaţiul
interior, poate fi folosit numai modulul cu aer 7
recirculat CleanAir.
Dotarea iniţială: Set Starter pentru funcţionarea cu aer
recirculat - îngust

Filtru de schimb

Filtru de schimb

2 1 DHZ5325 lăţimea canalului 260 mm


2 DHZ5326 lăţimea canalului 260 mm
3 DHZ5345 lăţimea canalului 345 mm
4 DHZ5346 lăţimea canalului 345 mm
5 DSZ6200 lăţimea canalului 260 mm
6 DSZ5201 lăţimea canalului 260 mm
7 DSZ6240 lăţimea canalului 345 mm
8 DSZ5201 lăţimea canalului 345 mm

9
ro Instrucţiuni de siguranţă importante

INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ

(Instrucţiuni de siguranţă
Instrucţiune de montaj

importante
PLQ
PP Citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. Numai
e t na t ropmi ă ţ narug i s ed i nu i ţ cur t sn I

PLQ
PP astfel puteţi utiliza aparatul corect şi în
PP
PD[
siguranţă. Păstraţi instrucţiunile de utilizare şi
PP de montaj pentru o consultare ulterioară sau
pentru eventuali viitori proprietari.
Numai la montajul regulamentar
corespunzător instrucţiunii de montaj este
PLQ garantată siguranţa la utilizare. Instalatorul
PP este responsabil pentru funcţionarea
ireproşabilă la locul de instalare.
Lăţimea hotei trebuie să corespundă cel puţin
lăţimii aparatului de gătit.
Pentru instalare trebuie respectate prescripţiile
de construcţii valabile actual şi cele ale
! PP alimentatorului local cu curent şi cu gaz.
La evacuarea aerului, trebuie respectate
! PP normele legale şi oficiale (de ex.
reglementările naţionale de construcţie).
: Avertizare
Pericol de moarte!
Gazele de combustie aspirate înapoi pot duce
la intoxicări. Aerul evacuat nu are voie să fie
predat nici într-un coş de fum sau de evacuare
gaze în funcţiune, nici într-un puţ care serveşte
la aerisirea de camere în care sunt instalate
locuri pentru gătit. Dacă aerul evacuat trebuie
condus într-un coş de fum sau de evacuare
[ gaze, care nu este în funcţiune, trebuie obţinut
acordul maistrului coşar competent.
[
: Avertizare
[ Pericol de moarte!
[ [ Gazele de combustie aspirate înapoi pot duce
la intoxicări.
[ [ [
Aveţi grijă ca alimentarea cu aer să fie
suficientă atunci când aparatul este folosit în
[ modul de funcţionare cu aer evacuat în acelaşi
timp cu un loc de gătit dependent de aerul
camerei.
■ Acest aparat se instalează pe perete.
■ Pentru accesoriile speciale suplimentare (de ex.
pentru funcţionarea cu aer recirculat) aveţi în vedere
instrucţiunea de instalare anexată acolo.
■ Suprafeţele aparatului sunt sensibile. Evitaţi
deteriorările la instalare.

10
Instrucţiuni de siguranţă importante ro

Locurile de gătit dependente de aerul camerei : Avertizare


(de ex. aparate de încălzit cu gaz, ulei, lemn Pericol de incendiu!
sau cărbune, încălzitoare permanente, Depunerile de grăsime din filtrul de grăsime
preparatoare de apă caldă) trag aerul de se pot aprinde. Distanţele de siguranţă
ardere din spaţiul în care sunt instalate şi indicate trebuie respectate, pentru a evita o
conduc gazele arse în afară printr-o instalaţie acumulare de căldură. Acordaţi atenţie datelor
de evacuare a gazelor (de ex. coş de fum). referitoare la aparatul dvs. de gătit. Dacă
locurile de gătit cu gaz şi electrice
În legătură cu o hotă pornită se trage aer din funcţionează împreună, este valabilă cea mai
bucătărie şi din camerele învecinate – fără o mare distanţă prescrisă.
alimentare suficientă cu aer se formează o
subpresiune. Gaze otrăvitoare din coşul de Aparatul poate fi instalat numai cu una din
fum sau din puţul de tiraj sunt aspirate înapoi părţi direct lângă un dulap sau un perete.
în camerele de locuit. Distanţa faţă de perete sau faţă de dulap
trebuie să fie de minimum 50 mm.
■ Trebuie din această cauză să ne îngrijim
întotdeauna ca alimentarea cu aer să fie : Avertizare
suficientă. Pericol de rănire!
■ O casetă de zid de alimentare / evacuare ■ Componentele din interiorul aparatului pot
aer nu asigură singură respectarea valorii avea muchii ascuţite. Purtaţi mănuşi de
limită. protecţie.
O funcţionare fără pericole este posibilă numai Dacădeaparatul
Pericol
■ rănire! nu este fixat corespunzător,
atunci când subpresiunea în spaţiul de acesta poate cădea. Toate elementele de
instalare al locului de gătit nu depăşeşte 4 Pa fixare trebuie montate ferm şi sigur.
(0,04 mbar). Aceasta se poate obţine când Aparatul
Pericol
■ este greu. La mişcarea aparatului
de rănire!
aerul necesar pentru ardere poate circula prin trebuie să participe 2 persoane. Folosiţi
deschideri ca de ex. uşi, ferestre în legătură cu numai mijloace ajutătoare adecvate.
o casetă de zid de alimentare/evacuare aer
sau prin alte mijloace tehnice. : Avertizare
Pericol de electrocutare!
Componentele din interiorul aparatului pot
avea muchii ascuţite. Cablul de racordare se
poate deteriora. Nu îndoiţi şi nu prindeţi cablul
de racordare în timpul instalării.
: Avertizare
Cereţi în orice caz sfatul maistrului coşar Pericol de electrocutare!
Separarea aparatului de la reţeaua de curent
competent, care poate aprecia întregul
trebuie să se poată face oricând. Aparatul
complex de aerisire al casei şi vă poate
poate fi conectat doar la o priză cu contact de
propune măsura adecvată pentru aerisire.
protecţie, instalată regulamentar. În cazul în
Dacă hota funcţionează exclusiv cu aer care fişa nu mai este accesibilă după montare
recirculat, funcţionarea este posibilă fără sau dacă este necesar un racord fix, trebuie
restricţie. să fie instalat un dispozitiv de deconectare
totală, cu o distanţă între contacte de cel puţin
: Avertizare 3 mm. Numai un specialist electrician are voie
Pericol de moarte! să execute racordul fix.
Gazele de combustie aspirate înapoi pot duce
la intoxicări. La instalarea unui ventilator cu un : Avertizare
şemineu cu aerisire pe coş, alimentarea cu Pericol de sufocare!
curent electric a hotei trebuie prevăzută cu un Materialul de ambalaj este periculos pentru
circuit de siguranţă propriu. copii. Nu lăsaţi niciodată copiii să se joace cu
material de ambalaj.

11
ro Indicaţii generale

Verificarea peretelui
KIndicaţii generale
■ Peretele trebuie să fie plan, vertical şi cu capacitate
Funcţionarea cu aer evacuat portantă suficientă.
Adâncimea găurilor trebuie să corespundă lungimii
e l a r eneg i ţ a c i dn I

: Avertizare şuruburilor. Diblurile trebuie să stea fix.


Pericol de moarte! ■ Şuruburile şi diblurile anexate sunt indicate pentru
Gazele de combustie aspirate înapoi pot duce la ziduri masive. Pentru alte construcţii (de ex. rigips,
intoxicări. Aerul evacuat nu are voie să fie predat nici beton poros, cărămizi de perete Poroton) trebuie
într-un coş de fum sau de evacuare gaze în funcţiune, folosite mijloace de asamblare corespunzătoare.
nici într-un puţ care serveşte la aerisirea de camere în ■ Greutatea max. a hotei este de 40 kg.
care sunt instalate locuri pentru gătit. Dacă aerul
evacuat trebuie condus într-un coş de fum sau de Racordul electric
evacuare gaze, care nu este în funcţiune, trebuie obţinut
acordul maistrului coşar competent.
: Avertizare
Dacă aerul evacuat este condus prin peretele exterior, Pericol de electrocutare!
ar trebui folosită o casetă de zid telescopică. Componentele din interiorul aparatului pot avea muchii
ascuţite. Cablul de racordare se poate deteriora. Nu
îndoiţi şi nu prindeţi cablul de racordare în timpul
Conductă de aerisire instalării.
Indicaţie: Pentru reclamaţii care se datorează traseului Datele de racordare necesare sunt înscrise pe plăcuţa
de ţevi, producătorul aparatului nu preia nicio garanţie. de tip în interiorul aparatului, pentru aceasta demontaţi
filtrul de grăsime din metal.
■ Aparatul îşi atinge capacitatea optimă cu o ţeavă de
evacuare a aerului scurtă, în linie dreaptă şi cu un Lungimea conductei de racordare: cca. 1,30 m
diametru al ţevii cât mai mare. Acest aparat corespunde prevederilor CE
■ Datorită ţevilor de evacuare a aerului lungi şi aspre, de antiparazitare.
cu multe coturi sau cu diametre mai mici de
150 mm, nu se atinge capacitatea de aspiraţie : Avertizare
optimă şi zgomotul ventilatorului devine mai sonor. Pericol de electrocutare!
■ Ţevile sau furtunurile pentru pozarea conductei de Separarea aparatului de la reţeaua de curent trebuie să
evacuare a aerului nu trebuie să fie din material se poată face oricând. Aparatul poate fi conectat doar
inflamabil. la o priză cu contact de protecţie, instalată
regulamentar. În cazul în care fişa nu mai este
Ţevi rotunde accesibilă după montare sau dacă este necesar un
Se recomandă un diametru interior de 150 mm, dar racord fix, trebuie să fie instalat un dispozitiv de
totuşi de minimum 120 mm. deconectare totală, cu o distanţă între contacte de cel
Canale plate puţin 3 mm. Numai un specialist electrician are voie să
Secţiunea interioară trebuie să corespundă diametrului execute racordul fix.
ţevilor rotunde.
Ø 150 mm cca. 177 cm2
Ø 120 mm cca. 113 cm2
■ Canalele plate nu ar trebui să aibă schimbări de
direcţie ascuţite.
■ La diametre care se abat, se vor folosi benzi de
etanşare.

12
Instalare ro

Instalarea
5Instalare
1. Prindeţi cu şuruburi cornierul de susţinere pentru
Pregătirea instalării
e r a l a t sn I
masca de coş de fum. ¨

Atenţie! $
Asiguraţi-vă că în zona în care se realizează găurile nu
se găsesc cabluri electrice, furtunuri de gaz sau de apă.
1. Desenaţi de la tavan până la muchia inferioară a
hotei o linie mijlocie verticală pe perete.
2. Însemnaţi poziţiile pentru şuruburi şi conturul zonei
de suspendare. [
3. Efectuaţi cinci găuri cu Ø 8 mm şi adâncimea de
găurire de 80 mm pentru fixare şi apăsaţi înăuntru
diblurile coplanar cu peretele.

PP 2. Prindeţi cu şuruburi agăţătorile pentru hotă şi


PP
strângeţi bine manual. Nu strângeţi şuruburile! ©

[ [
PP

PP

3. Înşurubaţi bolţul filetat atât cât să mai iasă 5 - 9 mm


din perete. ª
PP

& NJONN
NBYNN

13
ro Instalare

Suspendarea şi alinierea aparatului Fixarea legăturilor de ţevi


1. Mai întâi scoateţi folia de protecţie de pe partea din Indicaţie: Dacă se foloseşte o ţeavă de aluminiu, zona
spate şi, după montaj, scoateţi-o complet. de racordare trebuie netezită în prealabil.
2. Suspendaţi aparatul astfel încât să se fixeze bine în
Ţeava de evacuare a aerului Ø 150 mm (mărime
agăţători. «
recomandată)
3. Orientaţi aparatul orizontal prin rotirea agăţătorilor.
La nevoie, aparatul poate fi deplasat spre dreapta Fixaţi ţeava de evacuare a aerului direct pe ştuţul
sau spre stânga. ¬ de aer şi etanşaţi.
Ţeava de evacuare a aerului Ø 120 mm
' 1. Fixaţi ştuţul de reducere direct pe ştuţul de aer.
2. Fixaţi ţeava de evacuare a aerului pe ştuţul
de reducere.
3. Etanşaţi poziţiile de legătură în mod adecvat.

Montarea măştii coşului de fum


: Avertizare
Pericol de rănire!
din cauza muchiilor ascuţite in timpul instalării. În timpul
( instalării aparatului purtaţi întotdeauna mănuşi
de protecţie.
1. Separaţi măştile coşului de fum.
Pentru aceasta, scoateţi banda adezivă
2. Scoateţi folia de protecţie de pe ambele măşti ale
coşului de fum.
3. Împingeţi măştile coşului de fum una în cealaltă.
Indicaţii
– Pentru a evita zgârieturile, aşezaţi hârtie peste
muchiile măştii exterioare a coşului de fum pentru
protecţie.
– Fantele măştii interioare a coşului de fum să fie
4. Strângeţi bine şuruburile pentru suspendare. Pentru jos.
aceasta, prindeţi ferm elementele de suspendare. ® 4. Aşezaţi măştile coşului de fum pe aparat.
5. Rotiţi bine piuliţa zimţuită. ¯ 5. Împingeţi masca interioară a coşului de fum în sus şi
suspendaţi-o în stânga şi în dreapta pe cornierul de
susţinere. ¨
6. Fixaţi masca coşului de fum în partea de jos. ©
7. Înşurubaţi lateral masca de coş de fum cu două
şuruburi pe cornierul de susţinere. ª

&

[

14
hu

Tartalomjegyzék
HASZNÁLATI UTASÍTÁS .......................................................15 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ ........................................................23
i t a l ánzshuaH sé i sé l e r ez s ó t a t umt ú

8 Rendeltetésszerű használat ........................................15 ( Fontos biztonsági előírások .......................................23


( Fontos biztonsági előírások........................................16 K Általános útmutatások ................................................25
7 Környezetvédelem........................................................18 5 Szerelés ........................................................................ 26
Ç Üzemmódok..................................................................18
1 A készülék kezelése .....................................................18
2 Tisztítás és karbantartás ............................................19
3 Mi a teendő zavar esetén?...........................................21
4 Vevőszolgálat ...............................................................22

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Produktinfo
használatból vagy a helytelen kezelésből
További információkat a termékekről, a tartozékokról, az eredő meghibásodásokért.
alkatrészekről és a szervizzel kapcsolatban internetes
oldalunkon: www.bosch-home.com és az Online-Shop- Ezt a készüléket 8 év feletti gyerekek és
ban: www.bosch-eshop.com talál. csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi
képességű, ill. tapasztalatlan személyek csak
a biztonságukért felelős személy felügyelete
mellett használhatják, illetve akkor, ha
8Rendeltetésszerű megtanulták a készülék biztonságos
használatát és megértették az ebből eredő
használat veszélyeket.
Soha ne engedjen gyerekeket a készülékkel
t a l ánzsah űrezs é t e t l edneRGondosan olvassa el ezt az útmutatót. Csak játszani. A tisztítást és a felhasználói
így tudja készülékét helyesen és karbantartást nem végezhetik gyerekek,
biztonságosan kezelni. A használati és kivéve ha 8 évnél idősebbek és felügyelet
szerelési utasítást őrizze meg a későbbi mellett vannak.
használathoz vagy a későbbi tulajdonos
számára. 8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a
készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.
Csak a szerelési útmutatónak megfelelő,
szakszerű beszerelés esetén garantált az Kicsomagolás után ellenőrizze a készüléket.
üzembiztonság. A szerelő felelős a felállítási Szállítási sérülés esetén ne csatlakoztassa.
helyen való kifogástalan működésért. A készülék külső időkapcsolóval vagy
Ez a készülék csak háztartásban vagy ház távirányítással való üzemeltetésre nem
körül való alkalmazásra készült. A készülék alkalmas.
nem alkalmas kültéri használatra. A készüléket
üzemelés közben soha ne hagyja felügyelet
nélkül. A gyártó nem felel a szakszerűtlen

15
hu Fontos biztonsági előírások

(Fontos biztonsági
előírások
: Figyelmeztetés
k o s á r í ő l e i g á s n o t z i b s o t n oF

Fulladásveszély!
A csomagolóanyag a gyerekekre nézve Minden esetben kérje ki az illetékes
veszélyes. Soha ne hagyja, hogy a gyermekek kéményseprő mester tanácsát, aki a ház teljes
játsszanak a csomagolóanyagokkal. szellőztetőrendszerét meg tudja ítélni, és
javasolja Önnek a megfelelő szellőztetési
: Figyelmeztetés intézkedéseket.
Életveszély!
A visszaszívott égéstermék mérgezést Ha a páraelszívót kizárólag keringtető
okozhat. üzemmódban használják, az üzemeltetés
korlátozások nélkül lehetséges.
Mindig gondoskodjon elegendő betáplált
levegőről, ha a készüléket légkivezetéses : Figyelmeztetés
üzemmódban egy belső levegőtől függő Tűzveszély!
tűzhellyel egyidejűleg használja. ■ A zsírszűrőben lévő zsírlerakódások
meggyulladhatnak.
A zsírszűrőt legalább 2 havonta tisztítsa.
A készüléket ne üzemeltesse a zsírszűrő
nélkül.
A zsírszűrőben lévő zsírlerakódások
Tűzveszély!

meggyulladhatnak. A készülék közelében


soha ne használjon nyílt lángot (pl.
A belső levegőtől függő tűzhelyek (pl. gáz-, flambírozás). A készüléket csak akkor
olaj-, fa- vagy széntüzelésű fűtőberendezések, szerelje fel egy szilárd tüzelőanyagokkal (pl.
átfolyós vízmelegítők, melegvízkészítő fa vagy szén) működő tűzhely fölé, ha
rendszerek) elszívják az égéslevegőt a rendelkezésre áll egy zárt, le nem vehető
felállítási térből, és egy füstgáz-berendezésen burkolat. Nem keletkezhet hulló szikra.
(pl. kürtőn) keresztül a szabadba vezetik az A forró olaj és a zsír könnyen meggyullad.
Tűzveszély!

elhasznált gázt. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a forró
olajat és zsírt. Soha ne vízzel oltsa el a
Egy bekapcsolt páraelszívó készülékkel együtt tüzet. Kapcsolja ki a főzőhelyet. A lángot
működtetve a konyhából és a szomszédos óvatosan fojtsa el fedővel, oltókendővel
helyiségekből elszívódik a belső levegő– vagy hasonlóval.
elegendő betáplált levegő nélkül vákuum A gázfőzőhelyek működés közben nagy hőt
Tűzveszély!

keletkezik. A kürtőből vagy az elszívó aknából termelnek, ha nincs rajtuk főzőedény. A
a mérgező gázokat visszaszívja a fölöttük elhelyezett szellőztetőkészülék
lakóhelyiségekbe. megsérülhet vagy kigyulladhat. A
■ Ezért mindig gondoskodni kell az elegendő gázfőzőhelyeket csak úgy üzemeltesse, ha
betáplált levegőről. edényt is helyez rájuk.
■ Egy levegőbefúvó/elszívó szekrény egyedül ■ Több gázfőzőhely egyidejű üzemelése
Tűzveszély!
nem biztosítja a határérték betartását. esetén nagy hő keletkezik. A fölöttük
Veszélytelen üzemeltetés csak akkor elhelyezett szellőztetőkészülék megsérülhet
lehetséges, ha a tűzhely felállítási terében nem vagy kigyulladhat. Két gázfőzőhelyet soha
lépik túl a 4 Pa (0,04 mbar) vákuumot. Ez ne használjon legnagyobb lángon egy
akkor érhető el, ha nem lezárható nyílásokon időben 15 percnél hosszabb ideig. A több
keresztül, pl. az ajtókban, ablakokban, mint 5kW-os nagy égő (wok) két gázégő
beépített levegőbefúvó/elszívó szekrénnyel teljesítményének felel meg.
való összekötésben vagy más műszaki
megoldások révén, az égéslevegő szabadon
utána áramolhat.

16
Fontos biztonsági előírások hu

: Figyelmeztetés A sérülések okai


Égésveszély! Figyelem!
A hozzáférhető részek működés közben
Károsodásveszély korrózió okozta károk miatt.
felforrósodnak. Soha ne érintse meg a forró
Főzésnél mindig kapcsolja be a készüléket,
részeket. Tartsa távol a gyerekeket.
hogy elkerülje a kondenzvíz képződését.
: Figyelmeztetés A kondenzvíz korróziós károkat okozhat.
Sérülésveszély! A meghibásodott lámpákat mindig azonnal
■ A készülék belső részeinek széle éles lehet. cserélje ki, így megakadályozható a többi
Viseljen védőkesztyűt. lámpa túlterhelése.
A készülékre lerakott tárgyak leeshetnek.
Sérülésveszély!

Ne tegyen tárgyakat a készülékre. Károsodás veszélye, amelyet az elektronikába


A LED-lámpák fénye nagyon éles és
Sérülésveszély!

behatoló nedvesség okoz. A kezelőelemeket
károsíthatja a szemet (1. kockázati csoport). soha ne tisztítsa nedves kendővel.
100 másodpercnél hosszabb ideig ne Felületkárosodás a helytelen tisztítás miatt. A
nézzen bele közvetlenül a bekapcsolt LED- nemesacél felületeket csak csiszolási irányban
lámpákba. tisztítsa. A kezelőelemekhez ne használjon
nemesacél-tisztítószert.
: Figyelmeztetés
Áramütésveszély! Felületkárosodás az erős vagy dörzsölő
■ A hibás készülék áramütést okozhat. Soha hatású tisztítószerek miatt. Soha ne használjon
ne kapcsolja be a hibás készüléket. Húzza erős és dörzsölő hatású tisztítószereket.
ki a csatlakozódugót és kapcsolja ki a Sérülésveszély a kondenzvíz visszafolyása
biztosítékot a biztosítékszekrényben. Hívja miatt. A távozó levegő csatornáját a készülék
az ügyfélszolgálatot felől enyhén lejtve szerelje be (1° lejtés).
A szakszerűtlen javítások veszélyesek.
Áramütésveszély!

Javításokat csak szakképzett


ügyfélszolgálati technikus végezhet, és
csak ő cserélheti ki a sérült
csatlakozóvezetékeket. Ha a készülék
hibás, húzza ki a csatlakozódugót vagy
kapcsolja ki a biztosítékot a
biztosítékszekrényben. Hívja az
ügyfélszolgálatot
Az intenzív nedvesség áramütést okozhat.
Áramütésveszély!

Ne használjon magasnyomású vagy


gőzsugaras tisztítógépet.

17
hu Környezetvédelem

7Környezetvédelem 1A készülék kezelése


Ártalmatlanítás környezetbarát módon
me l edév t ezeynröK Ez a használati utasítás a készülék több változatára
esé l ezek ké l üz sék A

vonatkozik. Lehetséges, hogy a leírásban olyan


A csomagolást környezetbarát módon ártalmatlanítsa. felszereltségi jellemzők is szerepelnek, amelyek nem
Ez a készülék az elhasznált villamossági és vonatkoznak az Ön készülékére.
elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EK
irányelvnek megfelelő jelölést kapott. Utasítás: A páraelszívót a főzés kezdetén kapcsolja be,
Ez az irányelv a már nem használt készülékek és csak néhány perccel a főzés befejezése után
visszavételének és hasznosításának EU-szerte kapcsolja ki. Így lehet a leghatékonyabban kiküszöbölni
érvényes kereteit határozza meg. a konyhai gőzöket.
Kezelőfelület


 

ÇÜzemmódok
Magyarázat
Légkivezetéses üzemmód
A Világítás be/ki
kodómezÜ

A beszívott levegőt a zsírszűrők 0,1 Ventilátor ki/1-es fokozat


megtisztítják, és egy csőrendszeren
keresztül elvezetik a szabadba. 2 2-es fokozat
3 3-as fokozat

Kezelőfelület
Utasítás: Az elhasznált levegőt sem egy működésben
lévő füst- vagy füstgázelvezető kürtőbe, sem olyan     3
aknába nem szabad elvezetni, amely azoknak a
helyiségeknek a szellőztetésére szolgál, ahol a
tűzhelyek el vannak helyezve. Magyarázat
■ Ha az elhasznált levegőt üzemen kívül lévő füst- vagy A Világítás be/ki
füstgázelvezető kürtőbe vezetik el, be kell szerezni 0 Ventilátor ki
az illetékes kéményseprő mester hozzájárulását.
■ Ha az elhasznált levegőt a külső falon vezetik 1 1-es fokozat
keresztül, teleszkópos beépített szekrényt kell 2 2-es fokozat
használni. 3 3-as fokozat
P Intenzív fokozat
Légkeringetéses üzemmód
A beszívott levegőt a zsírszűrők és egy Ventilátor beállítása
aktívszén-szűrő megtisztítja, és ismét
visszavezeti a konyhába. Bekapcsolás
Nyomja meg az 1, 2 vagy 3 gombot.
Kikapcsolás
Nyomja meg a 0 gombot.
Utasítások
■ A szagok légkeringetéses üzemmódban történő
megkötéséhez be kell szerelnie egy aktívszén-szűrőt. Intenzív fokozat
A készülék légkeringetéses üzemmódban történő Különösen erős szag- és páraképződés esetén az
üzemeltetésének különböző lehetőségeit tekintse intenzív fokozatot használhatja.
meg a prospektusban, vagy kérdezze meg a
szakkereskedőt. Az ehhez szükséges tartozékot a Nyomja meg a ˜ gombot.
szaküzletben, a vevőszolgálatnál vagy az online A működési idő korlátozott. A ventilátor ezt követően
áruházban vásárolhatja meg. automatikusan visszakapcsol egy alacsonyabb
■ Belső kiegészítő szűrővel rendelkező készülékeknél ventilátorfokozatra. Kézzel bármikor visszakapcsolhatja.
csak a CleanAir keringtetéses modul (lásd a
Tartozékok a légkeringetéses üzemmódhoz részt)
használható. Világítás
A világítást a ventilátortól függetlenül be- és
kikapcsolhatja.
Nyomja meg a A gombot.

18
Tisztítás és karbantartás hu

Tisztítószerek
2Tisztítás és karbantartás
Ahhoz, hogy a különböző felületek ne sérüljenek a nem
: Figyelmeztetés megfelelő tisztítószerek használata miatt, vegye
figyelembe a táblázatban szereplő adatokat. Ne
s á t r a t nab r a k s é s á t í t z s i T

Égésveszély! használjon
A készülék üzem közben felforrósodik, különösen a
lámpák közelében. Tisztítás előtt hagyja lehűlni a ■ éles vagy súroló tisztítóeszközöket,
készüléket. ■ magas alkoholtartalmú tisztítószert,
■ kemény súrolópárnát vagy tisztítószivacsot,
: Figyelmeztetés ■ magasnyomású tisztítót vagy gőzüzemű tisztítót.
Áramütésveszély!
A beáramló nedvesség áramütést okozhat. A Az új szivacsos kendőket használat előtt alaposan
készüléket csak nedves törlővel tisztítsa. Tisztítás előtt öblítse ki.
húzza ki a csatlakozódugót vagy kapcsolja ki a Vegye figyelembe a tisztítószerekre vonatkozó összes
biztosítékot a biztosítékszekrényben. utasítást és figyelmeztetést.
: Figyelmeztetés Terület Tisztítószer
Áramütésveszély! Nemesacél Forró mosogatószeres víz:
Az intenzív nedvesség áramütést okozhat. Ne
Mosogatóruhával tisztítsa meg és puha ken-
használjon magasnyomású vagy gőzsugaras
dővel szárítsa meg.
tisztítógépet.
A nemesacél felületeket csak csiszolási irány-
: Figyelmeztetés ban tisztítsa.
Sérülésveszély! A vevőszolgálatnál vagy a szakkereskedések-
A készülék belső részeinek széle éles lehet. Viseljen ben beszerezhetők a speciális nemesacél-
védőkesztyűt. ápolószerek. Az ápolószert leheletvékonyan
vigye fel egy puha kendővel.
Lakkozott felületek Forró mosogatószeres víz:
Nedves mosogatóruhával tisztítsa meg és
puha kendővel szárítsa meg.
Ne használjon nemesacél-tisztítószert.
Alumínium és Ablaktisztító szer:
műanyag Puha kendővel tisztítsa meg.
Üveg Ablaktisztító szer:
Puha kendővel tisztítsa meg. Ne használjon
üvegkaparót.
Kezelőelemek Forró mosogatószeres víz:
Nedves mosogatóruhával tisztítsa meg és
puha kendővel szárítsa meg.
Károsodás veszélye, amelyet az elektronikába
behatoló nedvesség okoz. A kezelőelemeket
soha ne tisztítsa nedves kendővel.
Ne használjon nemesacél-tisztítószert.

19
hu Tisztítás és karbantartás

Fém zsírszűrők tisztítása Fém zsírszűrők kiszerelése


Ez a használati utasítás a készülék több változatára 1. Nyissa ki a zárószerkezetet, és hajtsa le a fém
vonatkozik. Lehetséges, hogy a leírásban olyan zsírszűrőt. Közben a másik kezével nyúljon a fém
felszereltségi jellemzők is szerepelnek, amelyek nem zsírszűrő alá.
vonatkoznak az Ön készülékére. 2. A fém zsírszűrőt vegye ki a tartóból.

: Figyelmeztetés
Tűzveszély!
A zsírszűrőben lévő zsírlerakódások meggyulladhatnak.

A zsírszűrőt legalább 2 havonta tisztítsa.

A készüléket ne üzemeltesse a zsírszűrő nélkül.


A peremelszívás szűrőinél húzza lefelé a fém
Utasítások zsírszűrőt. Közben a másik kezével nyúljon a fém
■ Ne használjon agresszív, sav- vagy lúgtartalmú zsírszűrő alá.
tisztítószereket.
■ A fém zsírszűrők tisztításakor a készülékben
található fém zsírszűrők tartóját is tisztítsa meg egy
nedves kendővel.
■ A fém zsírszűrőket mosogatógépben vagy kézzel
tisztíthatja meg.

A mosogatógépben:
A belső kiegészítő szűrőknél nyissa ki a
Utasítás: Tisztításnál a mosogatógépben enyhe zárószerkezetet, és hajtsa le a fém zsírszűrőt.
elszíneződések fordulhatnak elő. Ez nem befolyásolja Közben a másik kezével nyúljon a fém zsírszűrő alá.
a fém zsírszűrők működését.
■ Az erősen szennyezett fém zsírszűrőket ne tisztítsa
együtt az edénnyel.
■ A fém zsírszűrőket lazán helyezze
a mosogatógépbe. A fém zsírszűrőknek nem szabad
beszorulniuk.

Kézzel: Utasítások
– A zsír lent, a fém zsírszűrőben összegyűlhet.
Utasítás: Makacs szennyeződések esetén speciális – Tartsa vízszintesen a fém zsírszűrőt, hogy
zsíroldót használhat. Az online áruházban lehet elkerülje a zsír lecsöpögését.
megrendelni. 3. Tisztítsa meg a fém zsírszűrőt.
■ Áztassa be a fém zsírszűrőket forró mosogatószeres
vízbe. Fém zsírszűrők beszerelése
■ A tisztításhoz használjon kefét, és a szűrőket utána
jól öblítse ki. 1. Helyezze be a fém zsírszűrőt.
■ Csöpögtesse le a fém zsírszűrőket. Közben a másik kezével nyúljon a fém zsírszűrő alá.
2. Hajtsa fel a fém zsírszűrőt és pattintsa be a
zárószerkezetet.

20
Mi a teendő zavar esetén? hu

Lámpák cseréje
3Mi a teendő zavar esetén?
Ez a használati utasítás a készülék több változatára
Gyakran saját kezűleg is könnyen elháríthatók a fellépő vonatkozik. Lehetséges, hogy a leírásban olyan
felszereltségi jellemzők is szerepelnek, amelyek nem
?né t e s e r a v a z ődne t a i M

zavarok. Mielőtt hívná a vevőszolgálatot, kérjük, vegye


figyelembe az alábbiakat. vonatkoznak az Ön készülékére.

: Figyelmeztetés : Figyelmeztetés
Áramütésveszély! Áramütésveszély!
A szakszerűtlen javítások veszélyesek. Javításokat csak A lámpák cseréjekor a lámpafoglalat érintkezése áram
szakképzett ügyfélszolgálati technikus végezhet, és alatt van. Csere előtt húzza ki a csatlakozódugót vagy
csak ő cserélheti ki a sérült csatlakozóvezetékeket. Ha kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékszekrényben.
a készülék hibás, húzza ki a csatlakozódugót vagy Fontos! Csak ugyanolyan típusú és ugyanolyan
kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékszekrényben. teljesítményű izzókat használjon (lásd a lámpafoglalatot
Hívja az ügyfélszolgálatot vagy a típustáblát a készülék belsejében) – ehhez
szerelje ki a fém zsírszűrőt.
Hibatáblázat Halogénlámpák cseréje
Zavar Lehetséges ok Megoldás Utasítás: A halogénlámpák behelyezéskor nem
A készülék nem A csatlakozó- Csatlakoztassa a készüléket a érhetnek hozzá az üvegballonhoz. A halogénlámpák
működik dugó nincs hálózathoz behelyezéséhez használjon egy tiszta kendőt.
bedugva 1. Megfelelő szerszámmal, óvatosan távolítsa el
a lámpagyűrűt.
Áramkimaradás Ellenőrizze, hogy a többi kony- 2. Csavarja ki a lámpát, és cserélje ki ugyanolyan
hai készülék működik-e típusú lámpával.
A biztosíték hibás Ellenőrizze a biztosítékszek-
rényben, hogy a készülék biz-
tosítéka rendben van-e
A készülék nem A csatlakozó- Csatlakoztassa a készüléket a
működik dugó nincs hálózathoz
bedugva
Áramkimaradás Ellenőrizze, hogy a többi kony-
3. Helyezze be a lámpaburkolatot.
hai készülék működik-e
4. Dugja be a hálózati csatlakozót, ill. ismét kapcsolja
A biztosíték hibás Ellenőrizze a biztosítékszek- be a biztosítékot.
rényben, hogy a készülék biz-
tosítéka rendben van-e
A világítás nem A lámpák meghi- Cserélje ki a lámpákat, lásd a LED-lámpák
működik. básodtak. „Lámpák cseréje” fejezetet. A meghibásodott LED lámpákat csak a gyártó, annak
--------
vevőszolgálata vagy egy hivatalos engedéllyel
rendelkező szakember (villanyszerelő) cserélheti ki.

: Figyelmeztetés
Sérülésveszély!
A LED-lámpák fénye nagyon éles és károsíthatja a
szemet (1. kockázati csoport). 100 másodpercnél
hosszabb ideig ne nézzen bele közvetlenül a
bekapcsolt LED-lámpákba.

21
hu Vevőszolgálat

Alapfelszerelés: Induló készlet légkeringetéses


4Vevőszolgálat üzemmódhoz - széles

Telefonos ügyintézés esetén adja meg a készülék


t a l ág l ozsőveV
3
termékszámát (E-Nr.) és gyártási számát (FD-Nr.), hogy
szakszerű segítséget nyújthassunk. A típustábla a
számokkal a készülék belsejében található (ehhez
szerelje ki a fém zsírszűrőt).
Ahhoz, hogy szükség esetén ne kelljen sokáig
keresgélnie, ide felírhatja készüléke adatait és a
vevőszolgálat telefonszámát.
Csereszűrő
E-Nr. FD-Nr.
4

Vevőszolgálat O

Tartsa szem előtt, hogy a vevőszolgálati technikus


kiszállása hibás kezelésből fakadó zavarok esetén a
garanciális időszakban sem ingyenes. Alapfelszerelés: CleanAir keringtetéses modul - keskeny
Az egyes országok kapcsolati adatait megtalálja a 5
mellékelt ügyfélszolgálati jegyzékben.
Javítási megrendelés és tanácsadás zavarok esetén
H +361 489 5461

Bízzon a gyártó hozzáértésében. Ezzel biztosítja, hogy a


javítást szakképzett szerelők végzik el, akik eredeti
pótalkatrészekkel rendelkeznek az Ön készülékéhez.
Csereszűrő
Tartozékok a légkeringetéses üzemmódhoz
6
(nem alaptartozék)
Utasítások
■ Vegye figyelembe a tartozékok között található
szerelési útmutatókat. Alapfelszerelés: CleanAir keringtetéses modul - széles
■ Belső kiegészítő szűrővel rendelkező készülékeknél
csak a CleanAir keringtetéses modul használható. 7

Alapfelszerelés: Induló készlet légkeringetéses


üzemmódhoz - keskeny

Csereszűrő

Csereszűrő

2 1 DHZ5325 csatornaszélesség: 260 mm


2 DHZ5326 csatornaszélesség: 260 mm
3 DHZ5345 csatornaszélesség: 345 mm
4 DHZ5346 csatornaszélesség: 345 mm
5 DHZ6200 csatornaszélesség: 260 mm
6 DHZ5201 csatornaszélesség: 260 mm
7 DHZ6240 csatornaszélesség: 345 mm
8 DHZ5201 csatornaszélesség: 345 mm

22
Fontos biztonsági előírások hu

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

(Fontos biztonsági
Szerelési útmutató

előírások
PLQ
PP Gondosan olvassa el ezt az útmutatót. Csak
k o s á r í ő l e i g á s n o t z i b s o t n oF

PLQ
PP így tudja készülékét helyesen és
PP
PD[
biztonságosan kezelni. A használati és
PP szerelési utasítást őrizze meg a későbbi
használathoz vagy a későbbi tulajdonos
számára.
Csak a szerelési útmutatónak megfelelő,
PLQ szakszerű beszerelés esetén garantált az
PP üzembiztonság. A szerelő felelős a felállítási
helyen való kifogástalan működésért.
A páraelszívó szélessége legalább a főzőlap
szélességének kell, hogy megfeleljen.
Szereléshez figyelembe kell venni a legújabb
érvényes szerelési előírásokat és a helyi áram-
! PP és gázszolgáltatók előírásait.
Az elhasznált levegő elvezetésénél vegye
! PP figyelembe a hatályos jogszabályokat és
előírásokat (pl. az adott országban érvényes
építési szabályzatot).
: Figyelmeztetés
Életveszély!
A visszaszívott égéstermék mérgezést
okozhat. Az elhasznált levegőt sem egy
működésben lévő füst- vagy füstgázelvezető
kürtőbe, sem olyan aknába nem szabad
elvezetni, amely azoknak a helyiségeknek a
szellőztetésére szolgál, ahol a tűzhelyek el
[ vannak helyezve. Ha az elhasznált levegőt
üzemen kívül lévő füst- vagy füstgázelvezető
[ kürtőbe vezetik el, be kell szerezni az illetékes
kéményseprő mester hozzájárulását.
[ [ [ : Figyelmeztetés
Életveszély!
[ [ [ A visszaszívott égéstermék mérgezést
okozhat.
[ Mindig gondoskodjon elegendő betáplált
levegőről, ha a készüléket légkivezetéses
üzemmódban egy belső levegőtől függő
tűzhellyel egyidejűleg használja.
■ Ezt a készüléket falra szerelik fel.
■ A kiegészítő speciális tartozékok számára (pl.
keringtető üzemmódhoz) az ott mellékelt szerelési
útmutatót vegye figyelembe.
■ A készülék felületei érzékenyek. Összeszerelésnél
kerülje a sérüléseket.

23
hu Fontos biztonsági előírások

A belső levegőtől függő tűzhelyek (pl. gáz-, : Figyelmeztetés


olaj-, fa- vagy széntüzelésű fűtőberendezések, Tűzveszély!
átfolyós vízmelegítők, melegvízkészítő A zsírszűrőben lévő zsírlerakódások
rendszerek) elszívják az égéslevegőt a meggyulladhatnak. A megadott biztonsági
felállítási térből, és egy füstgáz-berendezésen távolságokat be kell tartani, így elkerülhető a
(pl. kürtőn) keresztül a szabadba vezetik az hőtorlasz. Vegye figyelembe a
elhasznált gázt. főzőberendezésre vonatkozó adatokat. Ha
együtt üzemelteti a gáz- és villanytűzhelyt, a
Egy bekapcsolt páraelszívó készülékkel együtt legnagyobb megadott távolság érvényes.
működtetve a konyhából és a szomszédos
helyiségekből elszívódik a belső levegő– A készüléket csak egyik oldalon szabad
elegendő betáplált levegő nélkül vákuum felszerelni egy magas szekrény vagy egy fal
keletkezik. A kürtőből vagy az elszívó aknából mellett. A hátfaltól vagy a magas szekrénytől
a mérgező gázokat visszaszívja a való távolságnak legalább 50 mm-nek kell
lakóhelyiségekbe. lennie.
■ Ezért mindig gondoskodni kell az elegendő : Figyelmeztetés
betáplált levegőről. Sérülésveszély!
■ Egy levegőbefúvó/elszívó szekrény egyedül ■ A készülék belső részeinek széle éles lehet.
nem biztosítja a határérték betartását. Viseljen védőkesztyűt.
Veszélytelen üzemeltetés csak akkor Ha a készülék nincs szakszerűen rögzítve,
Sérülésveszély!

lehetséges, ha a tűzhely felállítási terében nem leeshet. Minden rögzítőelemet fixen és


lépik túl a 4 Pa (0,04 mbar) vákuumot. Ez biztonságosan kell felszerelni.
akkor érhető el, ha nem lezárható nyílásokon A készülék nehéz. A készülék
Sérülésveszély!

keresztül, pl. az ajtókban, ablakokban, mozgatásához 2 személyre van szükség.


beépített levegőbefúvó/elszívó szekrénnyel Csak alkalmas segédeszközt használjon.
való összekötésben vagy más műszaki
megoldások révén, az égéslevegő szabadon : Figyelmeztetés
utána áramolhat. Áramütésveszély!
A készülék belső részeinek széle éles lehet. A
csatlakozó kábel megsérülhet. A
csatlakozókábelt szerelés közben ne törje
meg, vagy csípje be.
: Figyelmeztetés
Áramütésveszély!
A készülék legyen bármikor leválasztható a
Minden esetben kérje ki az illetékes
hálózatról. A készüléket csak előírásszerűen
kéményseprő mester tanácsát, aki a ház teljes
felszerelt védőérintkezős dugaszolóaljzathoz
szellőztetőrendszerét meg tudja ítélni, és
szabad csatlakoztatni. Ha a csatlakozódugó a
javasolja Önnek a megfelelő szellőztetési
beszerelést követően nem érhető el, vagy ha
intézkedéseket.
fix csatlakoztatás szükséges, szerelési oldalról
Ha a páraelszívót kizárólag keringtető többpólusú leválasztó berendezést kell
üzemmódban használják, az üzemeltetés beépíteni legalább 3 mm-es érintkezőközzel.
korlátozások nélkül lehetséges. Csak villamossági szakember kivitelezheti a
rögzített csatlakozást.
: Figyelmeztetés
Életveszély! : Figyelmeztetés
A visszaszívott égéstermék mérgezést Fulladásveszély!
okozhat. Ha a páraelszívót egy kéménybe A csomagolóanyag a gyerekekre nézve
kötött tűzhellyel rendelkező helyiségbe szereli veszélyes. Soha ne hagyja, hogy a gyermekek
be, a páraelszívó áramellátását megfelelő játsszanak a csomagolóanyagokkal.
biztonsági kapcsolóval kell ellátni.

24
Általános útmutatások hu

A fal ellenőrzése
KÁltalános útmutatások
■ A fal legyen sík, függőleges és elegendő
Légkivezetéses üzemmód teherbírású.
A fúrt lyukak mélységének a csavarok hosszának
kosá t a t umt ú soná l a t lÁ

: Figyelmeztetés kell megfelelnie. A tipliknek erősen kell tartaniuk.


Életveszély! ■ A mellékelt csavarok és tiplik tömör falazathoz
A visszaszívott égéstermék mérgezést okozhat. Az használhatók. Más konstrukciók (pl. Rigips
elhasznált levegőt sem egy működésben lévő füst- vagy gipszkarton, sejtbeton, Poroton falazótégla) számára
füstgázelvezető kürtőbe, sem olyan aknába nem megfelelő rögzítő eszközöket kell használni.
szabad elvezetni, amely azoknak a helyiségeknek a ■ A páraelszívó max. súlya 40 kg.
szellőztetésére szolgál, ahol a tűzhelyek el vannak
helyezve. Ha az elhasznált levegőt üzemen kívül lévő Villamos bekötés
füst- vagy füstgázelvezető kürtőbe vezetik el, be kell
szerezni az illetékes kéményseprő mester
hozzájárulását.
: Figyelmeztetés
Áramütésveszély!
Ha az elhasznált levegőt a külső falon vezetik keresztül, A készülék belső részeinek széle éles lehet. A
teleszkópos beépített szekrényt kell használni. csatlakozó kábel megsérülhet. A csatlakozókábelt
szerelés közben ne törje meg, vagy csípje be.

Távozó levegő vezetéke A szükséges csatlakozási adatok a készülék


belsejében található típustáblán vannak, ehhez ki kell
Utasítás: A készülék gyártója nem vállal szavatosságot szerelni a fém zsírszűrőt.
a csőszakaszra visszavezethető kifogásolások esetén. A csatlakozó vezeték hossza: kb. 1,30 m
■ A készülék egy rövid, egyenes vonalú Ez a készülék megfelel az EK zavarmentesítési
levegőelvezető csővel és a lehető legnagyobb rendelkezéseinek.
csőátmérővel éri el az optimális teljesítményét.
■ A hosszú, durva levegőelvezető csövek, a sok csőív : Figyelmeztetés
vagy a 150 mm-nél kisebb csőátmérő miatt nem Áramütésveszély!
érhető el az optimális elszívó teljesítmény, és A készülék legyen bármikor leválasztható a hálózatról.
hangosabbá válik a ventilátor zaja. A készüléket csak előírásszerűen felszerelt
■ A levegőelvezetésre szolgáló csöveknek vagy védőérintkezős dugaszolóaljzathoz szabad
tömlőknek nem éghető anyagból kell készülniük. csatlakoztatni. Ha a csatlakozódugó a beszerelést
követően nem érhető el, vagy ha fix csatlakoztatás
Kör keresztmetszetű csövek szükséges, szerelési oldalról többpólusú leválasztó
150 mm, de legalább 120 mm belső átmérő javasolt. berendezést kell beépíteni legalább 3 mm-es
Laposcsatornák érintkezőközzel. Csak villamossági szakember
A belső keresztmetszetnek meg kell felelnie a kör kivitelezheti a rögzített csatlakozást.
keresztmetszetű csövek átmérőjének.
Ø 150 mm kb. 177 cm2
Ø 120 mm kb. 113 cm2
■ A laposcsatornáknak ne legyenek éles irányváltásai.
■ Eltérő csőátmérők esetén használjon tömítőcsíkot.

25
hu Szerelés

Elhelyezés
5Szerelés
1. Csavarozza fel a kürtő-takarólap tartóvasát. ¨
A szerelés előkészítése
s é l e r e zS

$
Figyelem!
Győződjön meg arról, hogy a furatok környékén nincs
villanyvezeték, gáz- vagy vízcső.
1. A mennyezettől a páraelszívó alsó széléig rajzoljon a
falra egy függőleges középvonalat.
2. Rajzolja be a csavarok helyét és a beakasztási [
terület kontúrját.
3. Fúrjon ki öt, 8 mm átmérőjű és 80 mm
furatmélységű lyukat a rögzítéshez, és a tipliket
nyomja be a fal síkjáig.
2. A páraelszívó felfüggesztéseit kézzel csavarozza be.
PP PP Ne húzza meg a csavarokat. ©

[
[
PP

PP
3. A menetes csapszeget olyan mélyre csavarja be,
hogy még 5–9 mm-re kiálljon a falból. ª
PP

& NJONN
NBYNN

26
Szerelés hu

A készülék felakasztása és beállítása Csőkötések rögzítése


1. A védőfóliát először a hátoldalon húzza le a Utasítás: Alumínium cső használata esetén
készülékről, majd szerelés után teljesen húzza le. a csatlakozási területet előzőleg le kell simítani.
2. A készüléket úgy akassza be, hogy stabilan
bepattanjon a felfüggesztéseken. « 150 mm átmérőjű levegőelszívó cső (javasolt méret)
3. A felfüggesztések elfordításával igazítsa vízszintes A levegőelszívó csövet közvetlenül a szellőztető
helyzetbe a készüléket. Szükség esetén a készüléket csonkon rögzítse és tömítse.
jobbra vagy balra el lehet tolni. ¬
120 mm átmérőjű levegőelszívó cső
1. A szűkítő csonkot közvetlenül a szellőztető csonkon
' rögzítse.
2. A levegőelszívó csövet a szűkítő csonkon rögzítse.
3. Mindkét csatlakozót megfelelően tömítse.

Kürtő-takarólap felszerelése
: Figyelmeztetés
Sérülésveszély!
szerelés közben az éles peremek miatt. A készülék
( szerelése közben mindig viseljen védőkesztyűt.
1. Vegye le a kürtő-takarólapokat.
Ehhez húzza le a ragasztószalagot.
2. Mindkét kürtő-takarólapon húzza le a védőfóliákat.
3. A kürtő-takarólapokat tolja egymásba.
Utasítások
– A karcolódások elkerülése érdekében,
védelemként helyezzen egy papírt a külső kürtő-
takarólap szélei fölé.
– Belső kürtő-takarólap rései lefelé.
4. Helyezze fel a kürtő-takarólapot a készülékre.
5. A belső kürtő-takarólapot tolja felfelé, és balra és
4. Húzza meg a felfüggesztés csavarjait. Közben tartsa jobbra akassza be a tartóvason. ¨
meg a felfüggesztéseket. ® 6. A kürtő-takarólapot lefelé pattintsa be. ©
5. Csavarja be a recézett anyát. ¯ 7. A kürtő-takarólapot két csavarral csavarozza fel
oldalt a tartóvasra. ª

) %

* &

[

27
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com

*9001017050* 941103
9001017050