Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR

LICEUL VOCAŢIONAL PEDAGOGIC „NICOLAE BOLCAŞ”


MUNICIPIUL BEIUŞ, STR. PARCUL MIHAI EMINESCU, NR. 4
COD POŞTAL 415200, JUD. BIHOR
TEL. / FAX: secretariat 0259-322529, contabilitate 0259-322069
TEL.: secretariat 0359-800590, director 0259-323731,
contabilitate 0359-800589, administrator/poartă 0259-323719
E-MAIL: liceulpedagogic@yahoo.com; secretarpedagogicbeius@yahoo.com
WEB: http://www.nbolcas.ro

Nr. data

Procedura privind organizarea şi desfăşurarea Practicii pedagogice

Procedura Data elaborării


Organizarea şi desfăşurarea
practicii pedagogice

Elaborat Prof. Nicoleta Elena Stoiţa Septembrie 2015


Verificat Prof. Carmen Eugenia Lezeu Octombrie 2015
Aprobat Director prof. dr. Ioan Sorin Cuc Noiembrie 2015

Exemplar numărul 1
Data intrării în vigoare:

Revizuire Data Persoana Semnătura


responsabila
1
2
3

Cuprins:
1. Scopul procedurii operaţionale;
2. Aria de cuprindere/domeniul de aplicare;
3. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate
4. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională
5. Descrierea procedurii - conţinutul procedurii;

Page 1
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR

LICEUL VOCAŢIONAL PEDAGOGIC „NICOLAE BOLCAŞ”


MUNICIPIUL BEIUŞ, STR. PARCUL MIHAI EMINESCU, NR. 4
COD POŞTAL 415200, JUD. BIHOR
TEL. / FAX: secretariat 0259-322529, contabilitate 0259-322069
TEL.: secretariat 0359-800590, director 0259-323731,
contabilitate 0359-800589, administrator/poartă 0259-323719
E-MAIL: liceulpedagogic@yahoo.com; secretarpedagogicbeius@yahoo.com
WEB: http://www.nbolcas.ro

1. Scopul procedurii operaţionale:


1..1. Stabileşte modul de realizare a practicii pedagogice, compartimentele şi persoanele
implicate;
1.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării practicii
pedagogice;
1.3. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar
pe director, în luarea deciziei;
1.4. Stabileşte sarcini a circuitului documentelor necesare acestei activităţi;
1.5. Alte scopuri specifice procedurii operaţionale: stabileste modalitatea concreta a
implementării practicii pedagogice la ciclul inferior şi superior al liceului.

2. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale:


2.1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională;
Modalitatea concreta de organizare a practicii pedagogice la filiera vocaţională, profil
pedagogic, spacializarea Învăţător-Educatoare.
Organizarea a practicii pedagogice la filiera vocaţională, profil pedagogic,
specializarea Învăţător-Educatoare vizeaza:
1. emiterea deciziilor interne ale directorului pentru stabilirea profesorului coordonator
de practică pedagogică. Profesorul coordonator de Practică pedagogică este numit prin decizie
internă a directorului din rândul profesorilor de Pedagogie titulari sau din rândul profesorilor
de Psihologie care predau şi discipline pedagogice la cel mult patru clase pe semestru.
2. emiterea deciziilor interne ale directorului pentru stabilirea a profesorilor metodişti.
Profesorii metodişti sunt numiţi prin decizie internă a directorului numai dintre profesorii de
la disciplinele la care se organizează Practica Pedagogică, dacă aceştia au cel puţin gradul
didactic II şi dacă au predat/predau la clasa respectivă metodica/didactica specialităţii, fără a
îndeplini simultan şi funcţia de coordonator de Practică pedagogică, îndeplinind această
funcţie la cel mult 2 clase pe semestru. Disciplinele pentru care sunt numiţi profesori
metodişti sunt: Limba Română, Matematică, Ştiinţe, Istorie, Geografie, Educaţie plastică,
Educaţie muzicală, Educaţie civică, Educaţie fizică.
3. emiterea deciziilor interne ale directorului pentru stabilirea învăţătoarelor, respectiv
educatoarelor la clasele/grupele cărora se va desfăşura practica pedagogică. Activitatea de
practică pedagogică se desfăşoară în cadrul claselor de elevi din şcoala de aplicaţie respectiv
grupelor de preşcolari din grădiniţa de aplicaţie existente în şcoală. Se repartizează cel mult
două clase (2 zile pe săptămână) la o clasă de nivel primar sau grupă de grădiniţă pentru a nu
afecta calitatea actului didactic (o zi practică observativă, o zi practică de predare).
4. întocmirea următoarelor documente: Graficul activităţilor de practică curentă la
clasele a IX-a şi a X-a, Graficul activităţilor de practică de predare la clasele a XI-a şi a XII-
a, Graficul activităţilor de practică individuală la clasele a XI-a şi a XII-a;
5. stabilirea perioadei de realizare a practicii comasate.

Page 2
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR

LICEUL VOCAŢIONAL PEDAGOGIC „NICOLAE BOLCAŞ”


MUNICIPIUL BEIUŞ, STR. PARCUL MIHAI EMINESCU, NR. 4
COD POŞTAL 415200, JUD. BIHOR
TEL. / FAX: secretariat 0259-322529, contabilitate 0259-322069
TEL.: secretariat 0359-800590, director 0259-323731,
contabilitate 0359-800589, administrator/poartă 0259-323719
E-MAIL: liceulpedagogic@yahoo.com; secretarpedagogicbeius@yahoo.com
WEB: http://www.nbolcas.ro

2.2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi


desfăşurate de entitatea publică;
Activitatea se desfasoara având ca şi educabili elevii din clasele IX-XII de la filiera
vocaţională, profil Pedagogic, specializarea Învăţător Educatoare, fiind implementată la
clasele de elevi din şcoala de aplicaţie şi grupele de preşcolari din grădiniţa de aplicaţie sub
îndrumarea profesorului coordonator de practică pedagogică, a profesorilor metodişti, a
învăţătoarelor şi educatoarelor.

2.3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea
procedurată;

a. Această activitate este direct dependentă de activitatea compartimentelor:


 Direcţiune şi secretariat;
 Clasele de nivel primar;
 Grupele de grădiniţă;
 Activitatea profesorilor metodişti.

2.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date şi/sau beneficiare de rezultate ale


activităţii procedurate; listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii.

a. Această activitate depinde de furnizarea datelor de la următoarele compartimente:


 Elevi;
 Direcţiune, secretariat;
 Personal didactic;
b. De această activitate beneficiază, următoarele compartimente:
 Elevi
 Personal didactic

3. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurate


Pregătirea practică de specialitate, ca şi disciplină din curriculum diferenţiat, se
desfăşoară în cadrul Liceului Vocaţional Pedagogic Nicolae Bolcaş Beiuş, la clasele IX-XII de
la filiera vocaţională, profil Pedagogic, specializarea Învăţător-Educatoare în conformitate cu
reglementările metodologice cuprinse în LEN nr. 1 din 2011, OMECTS nr. 5347 din 2011
privind aprobarea planurilor cadru pentru clasele IX-XII, filieră vocaţională, profil pedagogic,
OMEN nr. 4927 din 2013 privind modificarea şi completarea OMECTS nr. 5347 din 2011,
OMEN 5021 din 2013 privind aprobarea programelor şcolare pentru curriculum diferenţiat la
liceele pedagogice, profil pedagogic.

4. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională


4.1. Definiţii ale termenilor
 procedură operaţională: prezentarea formalizată, în scris a tutror paşilor ce trebuie
urmaţi, a metodelor şi procedelor cu privire la aspectul procesual;
 Ediţie : forma iniţială sau actualizată a unei proceduri operaţionale

Page 3
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR

LICEUL VOCAŢIONAL PEDAGOGIC „NICOLAE BOLCAŞ”


MUNICIPIUL BEIUŞ, STR. PARCUL MIHAI EMINESCU, NR. 4
COD POŞTAL 415200, JUD. BIHOR
TEL. / FAX: secretariat 0259-322529, contabilitate 0259-322069
TEL.: secretariat 0359-800590, director 0259-323731,
contabilitate 0359-800589, administrator/poartă 0259-323719
E-MAIL: liceulpedagogic@yahoo.com; secretarpedagogicbeius@yahoo.com
WEB: http://www.nbolcas.ro

 Revizie în cadrul unei ediţii–actiune de modificare a uneia sau mai multor


component ale PO

4.2. Abrevieri :
a. LEN – Legea Educaţiei Naţionale
b. OMECTS, OMEN – ordin de Guvern
c. PP – practică pedagogică
d. PO – procedură operaţională

5. Descrierea procedurii operaţionale


5.1. Generalităţi
Activitatea de PP :
a) asigură pregătirea elevilor de la profilul pedagogic în formarea abilităţilor necesare
de conducere şi management al grupului de elevi;
b) asigură cadrul de proiectare şi implementare a unui grafic de activităţi adaptat
nivelului de cunoştinţe deţinute de către elev (este organizată progresiv pornind de la practica
observativă, continuând cu cea de predare, individuală şi comasată);
c) sprijină dezvoltarea atitudinilor prosociale, democratice şi active la elev;
d) asigură consolidarea şi reconstrucţia profilului pedagogic prin creşterea calităţii
procesului instructiv-educativ şi prin organizarea eficientă a disciplinelor de specialitate în
şcolile şi grădiniţele de aplicaţie.

5.2. PP curentă pentru ciclul inferior al liceului (clasele IX - X)


Practica curentă (practica observativă) în ciclul inferior al liceului (clasele IX - X) este
coordonată de un cadru didactic numit prin decizie internă a directorului la începutul anului
şcolar.
Practica curentă se desfăşoară la nivelul şcolii de aplicaţie (un semestru) şi a grădiniţei
de aplicaţie (un semestru).
Practica curentă are o durată de 3 ore/săptămână.
Elevii din ciclul inferior al liceului participă la practica pedagogică sub îndrumarea
profesorului coordonator de practică pedagogică, în conformitate cu Graficul activităţilor de
practică curentă întocmit de acesta la începutul anului şcolar.
Grupele de practică curentă sunt formate din minim 8 elevi/grupă.
Fiecare grupă de practică are desemnat un responsabil care va consemna în tabelul de
prezenţă a grupei elevii absenţi/prezenţi, prezentând învăţătoarei/educatoarei respectivul tabel
pentru semnătură.
Fiecare elev deţine un portofoliu de practică curentă care poate conţine: fişe de
observaţie a activităţilor/lecţiilor, fişe de caracterizare a elevilor/preşcolarilor, materiale
didactice confecţionate de elevi, modele de planuri de lecţie/activitate.

5.3. PP curentă pentru ciclul superior al liceului (clasele XI - XII)


Page 4
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR

LICEUL VOCAŢIONAL PEDAGOGIC „NICOLAE BOLCAŞ”


MUNICIPIUL BEIUŞ, STR. PARCUL MIHAI EMINESCU, NR. 4
COD POŞTAL 415200, JUD. BIHOR
TEL. / FAX: secretariat 0259-322529, contabilitate 0259-322069
TEL.: secretariat 0359-800590, director 0259-323731,
contabilitate 0359-800589, administrator/poartă 0259-323719
E-MAIL: liceulpedagogic@yahoo.com; secretarpedagogicbeius@yahoo.com
WEB: http://www.nbolcas.ro

Practica curentă (practica de predare) în ciclul superior al liceului (clasele XI - XII)


este coordonată de un cadru didactic numit prin decizie internă a directorului la începutul
anului şcolar şi de profesorii metodişti numiţi prin decizie internă a directorului la începutul
anului şcolar.
Practica curentă se desfăşoară la nivelul şcolii de aplicaţie (un semestru) şi a grădiniţei
de aplicaţie (un semestru) la clasele/grupele învăţătoarelor numite prin decizie internă a
directorului la începutul anului şcolar.
Practica de predare are o durată de 4 ore/săptămână.
Grupele de practică curentă sunt formate din minim 8 elevi/grupă.
Elevii din ciclul superior al liceului participă la practica pedagogică sub îndrumarea
profesorului coordonator de practică pedagogică, în conformitate cu Graficul activităţilor de
practică de predare întocmit de acesta la începutul anului şcolar, grafic în care sunt
consemnate disciplinele care vor fi predate de fiecare elev pe parcursul unui semestru şi
clasele/grupele la care vor fi predate respectivele discipline.
Temele care vor fi predate în cadrul disciplinelor alocate sunt preluate de la
învăţătoarea/educatoarea de la clasă/grupă de către elev în timp util pentru întocmirea
proiectului de lecţie/activitate. După întocmirea proiectului de lecţie/activitate de către elev
acesta îl prezintă învăţătoarei/educatoarei pentru verificare, corectare şi semnare; proiectul de
lecţie/activitate semnat de învăţătoare/educatoare este prezentat profesorului metodist de la
disciplina respectivă pentru verificare, corectare şi semnare. Un proiect de activitate/lecţie
semnat de învăţătoare/educatoare şi profesorul metodist poate să fie implementat la clasă.
Evaluarea activităţii de predare se va realiza prin completarea fişei de observaţie a
lecţiei/activităţii, iar notarea elevului se face după caz de către profesorul metodist sau în
absenţa acestuia de către învăţătoare/educatoare sau profesorul coordonator de practică
pedagogică, iar nota se consemnează în tabelul personal al fiecărui elev.
Fiecare elev deţine un portofoliu de practică curentă care poate conţine: tabelul
personal cu notele obţinute, proiectele de activitate/lecţie, fişele de observaţie pentru fiecare
lecţie predată.
La finalul semestrului şcolar portofoliile personale sunt predate spre arhivare
profesorului coordonator de practică.

5.4. PP comasată pentru ciclul superior al liceului (clasele XI - XII)


La clasa a XI-a practica comasată se desfăşoară pe durata unei săptămâni de şcoală.
La clasa a XII-a practica comasată se desfăşoară pe durata a 2 săptămâni de şcoală.
Elevii vor realiza practica comasată sub îndrumarea unor cadre didactice care deţin
minim gradul didactic II.
Elevii vor prezenta coordonatorului de practică pedagogică numele cadrului didactic
de la clasa/grupa căruia vor realiza practica comasată şi unitatea şcolară unde acesta îşi
desfăşoară activitatea.
Profesorul coordonator de practică pedagogică va pregăti pentru fiecare elev în parte
un acord de parteneriat încheiat între şcoala unde se va desfăşura practica pedagogică şi
Liceul Vocaţional Pedagogic Nicolae Bolcaş Beiuş şi adeverinţa pentru cadrul didactic sub
îndrumarea căruia se va realiza practica comasată.

Page 5
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR

LICEUL VOCAŢIONAL PEDAGOGIC „NICOLAE BOLCAŞ”


MUNICIPIUL BEIUŞ, STR. PARCUL MIHAI EMINESCU, NR. 4
COD POŞTAL 415200, JUD. BIHOR
TEL. / FAX: secretariat 0259-322529, contabilitate 0259-322069
TEL.: secretariat 0359-800590, director 0259-323731,
contabilitate 0359-800589, administrator/poartă 0259-323719
E-MAIL: liceulpedagogic@yahoo.com; secretarpedagogicbeius@yahoo.com
WEB: http://www.nbolcas.ro

La finalul săptămânii de practică comasată elevul va prezenta portofoliul personal care


cuprinde proiectele de activitate/lecţie, fişele de observaţie aferente acestora şi aprecierea
elevului întocmită de cadrul didactic sub îndrumarea căruia s-a realizat practica comasată.

5.5. PP individuală pentru ciclul superior al liceului (clasele XI - XII)


Elevii din clasa a XI-a şi a XII-a realizează câte o zi pe semestru de practică
individuală.
Practica individuală se realizează în funcţie de Graficul de practică individuală
întocmit de profesorul coordonator de practică pedagogică la începutul anului şcolar.
Elevul aflat în practică individuală va susţine lecţii/activităţi respectând PO pentru
practica de predare.

Page 6