Sunteți pe pagina 1din 2

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII


INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,SIMION BĂRNUŢIU’’ ZALĂU
B-dul Mihai Viteazul nr. 3, Telefon 0260/ 616959
E-mail: barnutiu@scsbarnutiuzalau.ro

OLIMPIADA DE RELIGIE
ETAPA LOCALĂ, IANUARIE 2020
Clasa a VIII-a

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
 10 puncte se acordă din oficiu.

Subiectul I 30 puncte
Citește cu atenție textul următor: Într-una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică...
(Simbolul de Credință).

Pornind de la textul de mai sus, răspunde la următoarele cerințe:


1. Precizează când a fost formulat Simbolul de Credință;
2. Menționează câte articole are Simbolul de Credință;
3. Enumeră slujbele în care este rostit Simbolul de Credință;
4. Numește momentul întemeierii Bisericii;
5. Explică sintagmele: Biserică luptătoare și Biserică triumfătoare.

Subiectul II 20 puncte
Exprimaţi-vă un punct de vedere personal asupra necesităţii Judecăţii de Apoi.
Argumentaţi-vă punctul de vedere, scriind un text de 10–12 rânduri.

În redactarea textului, trebuie:


- să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris,
utilizarea unui vocabular adecvat exprimării unei opinii;
- să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii
faţă de ideea exprimată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea unei concluzii
pertinente.

Subiectul III 40 puncte

Pornind de la următorul citat: „Ţine cu tărie învăţătura şi nu o părăsi, păzeşte-o căci ea


este viaţa ta” (Pildele lui Solomon) elaboraţi o compunere de o pagină, în care să scoateţi în
evidenţă comportamentul apreciat de către Domnul Iisus în Pilda semănătorului atunci când face
referire la „pământul cel bun”.

Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere),


înlănţuirea logică a ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi
citarea din Sfânta Scriptură.
OLIMPIADA DE RELIGIE
ETAPA LOCALĂ, IANUARIE 2020
Clasa a VIII-a

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
 Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în
acord cu ideile precizate în barem.

Subiectul I 30 puncte

1. Pentru identificarea corectă a originii textului se acordă 5 puncte, pentru răspuns parțial corect se
acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
2. Pentru precizarea corectă a momentelor în care a fost elaborat textul din care face parte citatul se
acordă 5 puncte, pentru răspuns parțial corect se acordă 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia nu se acordă niciun punct;
3. Pentru menţionarea corectă a necesităţii formulării învăţăturii de credinţă, se acordă 10 puncte,
pentru răspuns parțial corect se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se
acordă niciun punct;
4. Pentru enumerarea corectă a celor cinci însuşiri divine ale Mântuitorului Iisus Hristos, se acordă 10
puncte (2p x 5), pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct.
Subiectul II 20 puncte

1. Pentru respectarea construcţiei unui text de tip argumentativ se acordă 5 puncte, pentru
respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă
niciun punct;
2. Pentru argumentarea corectă şi completă, în concordanţă cu tema dată, se acordă 15 puncte,
pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 7 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se
acordă niciun punct.
Subiectul III 40 puncte
1. Pentru integrarea completa a simbolisticii pildei în compunere, referitoare la
„pământul cel bun” se acordă 10 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se
acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă nici un punct;
2. Pentru argumentarea nuanţată a tipurilor de comportament pozitiv și negativ se acordă
15 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 7 puncte, pentru răspuns
incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
3. Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură se
acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru
nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
4. Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri
se acordă 5 puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru
nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct;
5. Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru
lipsa creativităţii şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct.
Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.