Sunteți pe pagina 1din 19

Activitatea de planificare a

resurselor umane, analiza mediului


intern, extern şi concurenţial
la Sc. Vel Pitar Sa.

1
Cuprins

1.Introducere …………………………………………………………………………… 3

2. Activitatea de planificare a resurselor umane (teoretic) ........................................ 4

3. Studiu de caz la S.c. Vel Pitar S.a. .............................................................................. 6


3.1. Prezentarea generelă a firmei Vel Pitar ................................................................. 6
3.2. Activitatea de planificare a resurselor umane la Sc. Vel Pitar Sa ……….…… 11

4. Analiza SWOT la Sc. Vel Pitar Sa. ………………………………………..…….….. 14

5. Analiza celor 5 forţe alea lui Porter la Sc. Vel Pitar Sa. …………………………. 15

6. Analiza STEEP la Sc. Vel Pitar Sa……………………………………….………….. 17

7. Concluzii …………………………………………………………………………....... 19

8. Bibliografie …………………………………………………………………………... 20

1. Introducere

2
Activitatea de planificare a resurselor umane are drept stop asigurarea resurselor
umane necesare îndeplinirii obiectivelor strategice ale companiei. Prin planificare se
asigură numărul de personal necesar şi implicit cunoştintele tehnice, îndemanarea,
experienţa, abilităţile soft impuse de obţinerea performanţei stabilită prin strategia
companiei.Planificarea resurselor umane reprezintă procesul de analiza şi identificare a
necesarului de personal pe profesii, calificări, vârstă, sex. Aceasta începe cu identificarea
şi recunoaşterea filozofiei şi misiunii unei organizaţii şi continuă cu examinarea
mediului înconjurător extern, evaluarea punctelor tari şi a celor slabe, prognozarea
capacităţii de organizare, stabilirea obiectivelor şi a strategiilor. Planificarea resurselor
umane constă în ocuparea tuturor posturilor disponibile la momentul necesar şi în
cantităţile necesare. Pentru o întreprindere este foarte important dispunerea
personalului la momentul necesar, în locul necesar, în cantităţi necesare şi cu calificarea
necesară pentru atingerea scopurilor .

Grupul Vel Pitar este liderul pieţei româneşti a produselor de panificaţie şi morărit şi un
jucător important în domeniul producţiei şi distribuţiei de biscuiţi, napolitane,
specialităţi de cofetărie şi produse de patiserie. Povestea grupului începe în momentul
în care fondul de invetiţii Broadhurst Investment Limited, administrat în România de
către New Century Holdings, achiziţionează două mari companii de morărit şi
panificaţie, Mopariv Râmnicu Vâlcea şi Berceni Bucureşti.În decembire 2001 se
formează S.C. Vel Pitar S.A, prin fuziunea a patru fabrici din industria de morărit şi
panificaţie:Mopariv Râmnicu Vâlcea, Berceni Bucureşti, Mopariv Cluj Napoca şi
Granpan Tecuci sediul noi companii stabilindu-se la Râmnicu Vâlcea.

Prin acest proiect urmăresc să identific factorii care au participat la creearea asocietăţii
Vel Pitar , prin unirea marilor centre de panificaţie din România într-o singură societate.
În 2007 compania Vel Pitar S.A. s-a divizat în 3 socităţi autonome care au obiect de
activitate panificaţia pentru a fructifica mai bine oportunităţile oferite de piaţă în
domeniul lor.

3
Obiectivelor propuse: Un proces corect şi eficient de planificarea a resurselor umane
economiseşte bani şi timp pentru organizaţie asigurând în permanenţă cea mai bună
combinaţie de angajaţi pentru realizarea obiectivelor strategice.Planificarea un se referă
doar la nevoile concrete de angajare , ci şi la organizarea pe termen lung a modalităţilor
de dezvoltare a angajaţilor, la elaborarea planurilor de succesiune şi a alternativelor
viabile în situaţii de criză financiară sau de resurse umane. Este o activitate complexă
care trebuie să se bazeze pe un plan strategic pe termen lung al organizaţiei şi să aibă in
vedere bugetele necesare . Organizaţiile în care funcţia de resurse umane este un
partener de business cu acces permanent şi nemijlocit la strategia de dezvoltare sunt
organizaţiile în care rata de succes financiară este mărită.

2. Activitatea de planificarea a resurselor umane (teoretic)

Orice activitate economică, pentru desfăşurarea ei, necesită factorul muncă alături de
ceilalţi factoride producţie. Dacă se au în vedere: volumul productivităţii muncii şi
timpul legal de muncă pentru o peritada determinată, putem stabili nevoia de muncă,
deci forţa de muncă necesară în perioada respectivă. Specialişti în resurse umane şi
managerii compartimentelor fumcţionale iau în calcu atat cererea, cât şi oferta de
resurse umane, precum şi măsurile necesare în managementul resurselor umane pentru
soluţionarea dezechilibrelor. Planificarea resurselor umane se va elabora şi aplica în
acord cu strategia companiei. Pe măsură ce se identifică oportunităţile de dezvoltare
disponibile, este necesară corelarea lor cu abilităţile de care va fi nevoie pentru
acoperirea lor. Recrutarea, instruirea şi motivarea angajaţilor sunt create în vederea
atragerii, dezvoltării şi păstrării personalului cu aptitudini şi abilităţi necesare realizării
obiectivelor companiei.Dezvoltarea resurselor umane implică un proces de instruire a
oamenilor pentru a îndeplini sarcinile de care este nevoie în companie. Problema constă
în recunoaşterea tipului de instruire de care angajaţii au nevoie. Toate deciziile de
instruire trebuie să ţină cont de motivarea angajatului supus formării.

4
Analizându-se proiectele şi tendinţele viitoare ale companiei, se estimează numărul de
oameni de care este nevoie şi tipul de abilităţi şi competenţe pe care le solicită
eventualele posturi vacante. O parte a acestui proces o reprezintă succesiunea
persoanelor care ocupă funcţii de conducere, adică determinarea numărului de
conducători care se vor pensiona şi a măsurii în care compania dispune de personalul
necesar cu aptitudini profesionale care corespund profilului şi cerinţelor prestabilite
care să-i înlocuiască pe aceştia. In acest sens se va acordă o atenţie deosebită fluctuaţiei
de personal pentru a preântâmpina lipsa de personal calificat, pentru posturile cheie
din companie, survenită în urma vacantării acestora prin pensionarea angajaţilor.

Numai prin satisfacerea nevoilor angajatului printr-o motivare financiară şi non-


financiară se va putea obţine implicarea acestuia în realizarea obiectivelor companiei şi
numai contribuind la succesul companiei, angajaţii vor putea să-şi satisfacă nevoile
legate de munca pe care o desfăşoară. Pentru desfăşurarea în bune condiţii a
activităţilor companiei preocuparea de bază în domeniul resurselor umane rămâne
recrutarea şi stabilizarea personalului. Obiectivele companiei se pot realiza doar dacă
dispune de oameni calificaţi, deoarece aceste activități prestate implică cunoştinţe
tehnice, tehnologice, proceduri formalizate care trebuie respectate.Compania îşi
propune pe termen scurt realizarea unui sistem eficient de formare şi perfecţionare
profesională a personalului pentru creşterea performanţei care să permită:menţinerea şi
dezvoltarea competențelor personalului ca suport al dezvoltării şi modernizării
companiei, creşterea potenţialului personalului şi evitarea rutinei şi stagnării
profesionale, încadrarea în parametrii optimi privind calificarea şi structura
personalului pe categorii de salariaţi, pe categorii de vârste şi sexe, pe nivele de
pregătire, pe vechime în companie, flexibilitatea personalului, în sensul adaptării la o
gamă diversificată de sarcini, cu efort minim.

3. Studiu de caz la S.C. Vel Pitar S.A.

3.1. Prezentarea generală a firmei

5
Istoric:

1999 - 2000 Fondul de investiţii Broadhurst Investments Limited, administrat în


România de către New Century Holdings (NCH), achiziţionează trei companii de
morărit şi panificaţie: Mopariv Vâlcea, Berceni Bucureşti, Granpan Tecuci. În 2000
Mopariv Vâlcea cumpără Panegrano Cluj.

2001 În decembrie 2001 se formează S.C. Vel Pitar S.A., prin fuziunea celor patru fabrici
din industria de morărit şi panificaţie cumpărate de Broadhurst. Sediul noii companii
este stabilit la Râmnicu Vâlcea.

2002 - 2006 Vel Pitar S.A. se măreşte prin achiziţia unor noi companii: Spicul Argeş
Piteşti (2002), Pangran Iaşi şi Gorjpan Târgu Jiu (2003), iar în 2004 Vel Pitar cumpără o
unitate de producţie în oraşul Balş, arondată punctului de lucru din Râmnicu Vâlcea.
Anul 2005 a marcat mărirea grupului, prin fuziunea cu societăţile Postăvarul Braşov şi
Panem Giurgiu.

2007 Compania Vel Pitar se divide în trei societăţi autonome care au ca obiect de
activitate panificaţia - S.C. Vel Pitar S.A., morăritul - S.C. Şapte Spice S.A. şi retailul -
S.C. VP Magassin S.A. Prin procesul de divizare noile companii fructifică mai bine
oportunităţile oferite de piaţă în domeniile lor, gestionează mai bine resursele şi
utilizează în mod direct veniturile obţinute.

Fondul de investiţii Broadhurst Investments Ltd., administrat în România de compania


New Century Holdings (NCH), deţine aproximativ 80% din toate cele trei firme
rezultate în urma divizării. La începutul anului 2007, grupul Vel Pitar îşi extinde
reţeaua de centre de producţie şi în judeţul Dâmboviţa, în oraşul Târgovişte. În prezent
Grupul Vel Pitar deţine centre de producţie în Bucureşti (două) şi în 10 judeţe din
România (Vâlcea, Argeş, Braşov, Cluj, Galaţi, Iaşi, Giurgiu, Gorj, Olt şi Dâmboviţa),
unităţi de morărit şi o reţea de magazine în marile oraşe din România.

Misiunea:

6
Misiunea Grupului S.C. Vel Pitar S.A. este de a oferii consumatorilor produse de
panificaţie şi morărit de calitate superioară prin intermediul unui sistem eficient şi
profesional de producţie şi distribuţie, alături de cei peste 4600 de angajaţi de elită,
pregătiţi la nivel european. Valorile fundamentale ale Grupului Vel Pitar sunt:
integritatea, loialitatea, responsabilitatea,eficienţa, performanţa, etica. Esenţa dezvoltării
acestuia se bazează pe utilizarea eficientă a resurselor companiei cu scopul de a obţine
produse sănatoase.

Obiective:

Principalele obiective ale grupului Vel Pitar sunt: înbunătăţirea continuă a


performanţelor de calitate, mediu, siguranţa alimentului, sănătate şi securitate
ocupaţională prin analize de management anuale; funcţionarea în condiţii optime a
organizaţiei – asigurarea tuturor facilităţilor necesare în vederea obţinerii de produse
sigure şi de calitate, conform specificaţiilor tehnice stabilite în concordanţa cu cerinţele
clienţilor; evaluarea periodică a satisfacţiei clienţilor în vederea îmbunătăţirii continue a
calităţii şi siguranţei produselor şi serviciilor; conformarea cu cerinţele legale şi de
reglementare aplicabile a aspectelor legate de calitate, siguranţa alimentului, mediu şi a
factorilor legaţi de sănătatea şi securitatea angajaţilor, respectarea cerinţelor generale de
funcţionare a organizaţiei, precum şi a regulilor şi regulamentelor; monitorizarea
eficienţei proceselor identificate, a punctelor critice şi a aspectelor de mediu în vederea
reducerii impactului asupra mediului şi a riscului de contaminare al produselor;
perfecţionarea angajaţilor în domeniul profesional, al calităţii, mediului, siguranţei
alimentare, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale prin instruiri; asigurarea unui număr
optim de resurse umane şi financiare în vederea realizării obiectivelor; comunicarea
către clienţi şi autorităţi a informaţiilor relevante privind produsele obţinute şi
performanţa de mediu; analizarea periodică a politicii şi obiectivelor pentru a se asigura
de conformitatea şi eficacitatea acestora.

Date contact:
Denumire: S.C. Vel Pitar S.A.

7
Judeţul: Vâlcea

Oraş: Râmnicu Vâlcea

Adresă: Str. Timiş Nr. 22 Râmnicu Vâlcea

Cod Unic de Identificare: RO 21229091

Nr. Registrul Comerţului: : J38/221/2007

Cod Fiscal: 2537907

Cod CAEN principal: 1071-Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor


proaspete de patiserie

Grupa CAEN :107-Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase

Diviziunea CAEN: 10-Industria alimentară.

Capitalul social este în valoare de 7045255.10 RON, divizat în 70452551 acţiuni cu


valoarea de 0.10 RON pe acţiune. Structura patrimoniului soc este împărţit în:

Structura activului este prezentată astfel:

Denumirea elementului bilanţier Valoarea elementului bilanţier

2005 2006 2007


Active imobilizate 47476217 53735225 64695342

Imobilizări necorporale 89878 90124 93589


Imobilizări corporale 40393383 46557710 57093408
Imobilizări financiare 6992956 7074079 7495378
Active circulante 51007586 56300880 62539881
Stocuri 40846975 45118621 49959513
Creanţe 9071377 10058803 11331603
Investiţi pe termen scurt 0 0 0
Casa sişi conturi la bănci 1089234 1123456 1248765

8
Conturi de regularizare şi 8654448 97628497 114049559
asimilate
Total activ 185028151 207664602 241284782

Tabel nr 3.1

Structura pasivului societăţi este prezentată astfel:

Denumirea elementului bilantier Valoarea elementului bilantier

2005 2006 2007


Capitaluri Proprii 114918334 122438999 126154918
Capitalul social 79087324 80123876 92398753
Rezerve 18025678 18590879 19123098
Profi/Pierdere 8718234 11298347 13098278
Alte fonduri 9087098 12425897 1534789
Datorii 70109817 85225603 115129864
Imprumuturi 34789654 33987564 39879679
Furnizori 23508615 33678964 29786987
Alte datorii 11811548 17559075 45463198
Total Pasiv 185028151 207664602 241284782

Tabel nr 3.2

Organigrama societăţii Vel Pitar:

9
ADUNAREA
GENERALA A
ACŢIONARIL
OR

COMISIA
de
CENZORI

DIRECTOR
GENERAL

DIERCTOR DIRECTOR
DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR
MARKETIN RESURSE
TEHNIC ECONOMIC LOGISTICĂ VÂNZĂRI
G UMANE

DEPARTAM
DEPARTAM DEPARTAMEN DEPARTAM
ENT APROVIZIO
ENT de T FINANCIAR- ENT
MARKETIN CONTABIL NARE
PRODUCŢIE VÂNZĂRI
G

DEPOZITAR
E
MATERIALE

DEPOZITAR
E PRODUSE
FINITE

TRANSPORT

DISTRIBUŢI
E

Figura nr 3.3

3.2. Activitatea de planificare a resurselor

umane la Sc. Vel Pitar Sa.

10
Grupul Vel Pitar este unul dintre cei mai importanţi angajatori din România, având
peste 4600 de angajaţi. Vel Pitar încurajează iniţiativa personală, oferind oportunităţi
deosebite de învăţare şi creştere, într-un mediu ce recompensează performanţa
individuală. Angajaţii au şanse egale de promovare, performanţa şi potenţialul de
creştere al fiecăruia fiind criteriile unice de selecţie în cadrul companiilor din grupul Vel
Pitar.
Grupul Vel Pitar dezvoltă un sistem de creştere a nivelului de pregătire profesională
şi etică a angajaţilor săi, pentru a putea desfăşura pe termen lung o activitate benefică
pentru angajaţii, acţionarii şi clienţii săi. Vel Pitar are programe de instruire orientate
către toate categoriile de angajaţi şi pentru toate domeniile de activitate, astfel încât
fiecare să poată beneficia de o pregătire profesională adecvată. Fie că e vorba de cursuri
susţinute de parteneri externi sau de cursuri predate de către cei mai buni profesionişti
din organizaţie, fiecare angajat beneficiază de minimum 40 de ore de instruire anual.

Previziunea necesarului de resurse umane are mai multe etape:


1.Previziunea nevoii de personal (existenţa unor proiecte care urmează să fie începute
sau debutul dezvoltării unui nou produs impun în mod cert angajări).
2. Analiza ofertei de personal din piaţa, atăt cantitativ (care este baza de candidaţi la
care se raportează fima) cât şi calitativ (care este valoarea profesională a acestora, dacă
sunt preponderent specializaţi).
3. Previziunea strategiei de urmat în verea stragerii necesarului de personal estimat (ce
face firma dacă piaţa muncii nu este generoasă în ceea ce priveşte profilul căutat, şi dacă
salariile sunt prea mari comparativ cu bugetul estimat).
Dacă managementul Grupului Vel Pitar se realizează prin planificare, organizare,
conducere şi control, se poate spune că planificarea, este funcţia de bază a
managementului. Dacă planificarea este apreciată ca fiind funcţia de bază sau
fundamentală a managementului, este deoarece prin toate acţiunile manageriale de
organizare, conducere şi control se urmăreşte aducerea la îndeplinire a deciziilor
planificării. Pentru ca organizaţia Vel Piatr să-şi îndeplinească obiectivele, şi să prospere

11
în domeniul ei de activitate morărit şi panificaţie trebuie ca fiecare departament, şi
fiecare angajat să ştie ce are de făcut, iar aceasta se obţine prin planificare. În contextul
actual, de accentuare a complexităţii şi dinamismului structurilor şi fenomenelor
economico-sociale, principala preocupare a organizaţiilor trebuie să fie atît adaptarea cît
mai rapidă la ritmul intens al schimbărilor, dar mai ales sporirea capacităţii de
prevedere a acestora. Ca urmare, planificarea organizaţională constituie o necesitate
vitală, iar planificarea resurselor umane trebuie privită ca o componentă majoră a sa, cu
un impact deosebit asupra eficienţei organizaţiilor. Datorită contribuţiei sale la
realizarea obiectivelor organizaţionale, planificarea resurselor umane nu mai este
abordată doar ca o activitate a funcţiunii de personal, ci ca o parte integrantă,
inseparabilă a planificării organizaţionale, alături de celelalte componente ale
procesului de planificare. De aceea, anticiparea sau prevederea necesităţilor viitoare de
personal, în baza cărora se elaborează programele pentru asigurarea numărului şi
structurii corespunzătoare de resurse umane, trebuie să fie în strînse raporturi de
condiţionare cu planificarea strategică a organizaţiei.
Resursele umane sunt unice în ceea ce priveşte potenţialul lor de creştere şi dezvoltare,
în capacitatea lor de a-si cunoaşte şi învinge propriile limite. Succesul unei organizaţii,
gradul de competitivitate al acestuia , pornesc de la premisa ca oamenii sunt bunul cel
mai de preţ al organizaţiei. Resursele umane constituie un potenţial uman deosebit care
trebuie înţeles, motivat şi implicat cît mai deplin în realizarea obiectivelor organizaţiei.
Pentru aceasta, deciziile manageriale din domeniul resurselor umane trebuie adaptate
întotdeauna personalităţii şi trăsăturilor angajaţilor.
În teoriile tradiţionale ale întreprinderii, salariaţii erau priviţi prin prisma modului în
care executau în mod disciplinat anumite operaţii prestabilite sau îndeplineau anumite
activităţi. Astfel s-au cristalizat concepte ca "forţa de muncă", definind totalitatea
aptitudinilor fizice şi intelectuale utilizate de salariaţi în procesul muncii. Aceste
concepte (forţa de muncă, mîna de lucru) se utilizau la singular definind ansamblul,
masa angajaţilor, fără a face trimitere la salariaţi ca indivizi cu personalitate, nevoi,
comportament, educaţie, experienţă şi valori specifice.

12
În accepţiunea modernă, din perspectiva managementului resurselor umane, oamenii nu sunt
angajaţi doar pentru a ocupa anumite posturi vacante ci, fiecare în parte, pentru rolul lor
important pe care îl pot avea în cadrul organizaţiei. Acest lucru este cu atît mai evident cu cît, în
mediul socio-economic actual caracterizat prin concurenţă, dinamism şi interdependenţă, multe
din dificultăţile sau succesele organizaţiilor au la bază resursele umane şi managementul
acestora.

Figura nr. 3.2.1 - Planificarea resurselor umane

4. Analiza SWOT la Sc. Vel Pitar Sa.

13
Puncte tari: Vel Pitar a investit încă de la începutul activităţii zeci de milioane de dolari
în fabricile, morile şi magazinele achiziţionate. Au fost cumpărate linii tehnologice
moderne, unice înRomânia. Clădirile au fost renovate şi adaptate normelor europene. A
fost creat un sistem naţional de distribuţie ce acoperă toată ţara, iar producţia a fost
diversificată pentru a răspunde cerinţelor consumatorilor.

Grupul Vel Pitar a investit în linii tehnologice de ultimă generaţie, complet


automatizate, începând cu operaţia de frământare şi până la procesul de ambalare.
Prodúcele realizate pe aceste linii sunt de calitate superioară (prospeţime îndelungată,
culoare şi forma constante), iar productivitatea este crescută. Invesţiile în tehnologii noi
au permis ca ambalarea, cât şi întreg procesul de producţie să utilizeze tehnologia Keine
Touch - fără atingere (consumatorul este prima persoană care atinge produsul).
De asemenea unităţile de morărit din cadrul Grupului Vel Pitar au beneficiat de
investiţii majore, iar în acest moment dispun de utilaje şi silozuri de produse finite
performante.Gama de făinuri este obţinută din procesarea materiilor prime de cea mai
bună calitate, în condiţiile stabilite de normele în vigoare.

Puncte slabe: Vel Pitar s-a confruntat cu multe probleme ce i-au afectat imaginea,
tocmai din cauza neglijenţei la punctele de control şi punctele critice de control,
în punctele de lucru din diferite judeţe unde nu sunt aplicate standardele de calitate.
Astfel in iunie 2005, la un control general realizat de A.N.P.C, privind calitatea şi modul
de comercializare a pâinii şi al produselor de panificaţie, s-a descoperit că S.C.
VELPITAR S.A. Braşov producător, comercializa pâine feliată, preambalată din gama
French ToastClasic şi French Toast cu secară care avea data durabilităţii minimale
depaşită şi cozonaci de diferite sortimente care aveau data durabilităţii minimale
modificată, prin aplicarea de etichete autocolante cu o nouă dată a durabilităţii
minimale, peste cea veche. Un alt caz ce a afectat imaginea firmei, s-a intamplat in
Constanţa unde un constanţean a descoperit bucăţi de cauciuc în painea produsă de
societatea Vel Pitar Ramnicu Valcea. Acest incident a dus la apariţia pe prima pagina a
ziarelor, a titlului “VEL PITAR, CEL MAI PROST BRUTAR”.

14
Oportunităţi: Pătrunderea cu succes pe noi pieţe, chiar şi pe cele externe datorită
aderării Romaniei laUE. Vel Pitar îşi doreşte să se extindă în regiunea balcanică prin
achiziţii de fabrici de pâine cu capacităţi de producţie de 50-60 de tone/zi. Pieţele din
Ucraina, Moldova, Serbia sau Bulgaria sunt foarte interesante deoarece prezintă aceleaşi
particularităţi ale pieţei româneşti de acum 10ani. Reorganizarea internă, restructurarea
şi retehnologizarea realizată în 2007 vor duce la un management mai eficietent şi la
îmbunătăţirea calităţii produselor şi nu în ultimul rând la creşterea vânzărilor.

Ameninţări: Existenţa unei economii subterane, a unor unităţi care comercializează


produse de panificaţie în mod ilegal, industria morăritului şi a panificaţiei aflându-se în
topul evaziunii fiscale. Emanciparea consumatorilor care preferă produse cu un aport
caloric scăzut, bogate în substanţe nutritive. Creşterea preţului la grâu şi totodată a
produselor de panificaţie şi morărit. Fenomele de secetă care au redes recolta
naţională.Degradarea solului în zonele de cultură a grălui.

5. Analiza celor 5 forţe alea lui Porter la Sc. Vel Pitar Sa.

Pe piaţa produselor de panificaţie şi patiserie se duce o cuncurenţă agresivă, purtată


prin toate mijloacele posibile: publicitate, oferte, reduceri de preţ. Pe acestă piaţă
acţionează 5 mari jucători care în 2007 au fost devansaţi de Grupul Vel Pitar care a
devenit lider. Firmele nou intrate pe piaţă nu constitue un pericol pentru Vel Pitar
deoarece ar fii necesar un capital foarte mare investit în tehnologie, publicitate, iar
încrederea clientului în firma de panificaţie s-ar construi în foarte mulţi ani. Orice firmă
care intenţionează să-şi consolideze poziţia pe piaţă trebuie să anticipeze mişcările
concurenţei, să cunosacă cât mai multe informaţii despre aceasta.
Evident, nu poate fi vorba de o apreciere a activităţii unei întreprinderi fără a-i remarca
articularea cu componenta fundamentală a mediului economic, şi anume concurenţa.
Practic, aceasta înseamnă corelarea strategiei dezvoltării, echivalentă cu capacitatea de
ofertă, cu strategia de piaţă ce presupune : menţinere, creştere, adaptare la noile condiţii
ale acesteia. În domeniul de activitate al societăţii, concurenţa este deosebită, în special

15
prin dezvoltarea micilor afaceri, cu anvergură limitată, dar semnificative prin plasarea
acestora în zonele cu potenţial comercial suficient de interesant pentru a opera
profitabil. Concureţa directă pentru Vel Pitar vine din rândul marilor producători de
produse de panificţie iar cei mai importanţi sunt:

Cifra de afaceri Cota de piaţă


Principalii concurenţi
- mil.euro - %

VEL PITAR 150 12

BOROMIR IND 130 10

DOBROGEA Group 120 9

TITAN 115 9
Tabel nr 5.1.

Preocupată cu calitatea produselor, conducerea managerială Vel Pitar se aprovizionează


în permanent cu materii prime şi materiale auxiliare de cea mai bună calitate de la cei
mai buni furnizori. Datorită îndelungatei colaborări cu funizorii aprovizionarea cu
materiii prime se face într-un ritm constant ne prezentând riscuri pentru continuitatea
procesului tehnologic de producţie. Colaborarea cu furnizorii se bazează pe avantajul
reciproc al partidor dar în cazil în care preţurile şi cantităţile un corespund ce cele ale
firmei, aceasta sistează comenzile şi intrerupe activitatea cu furnizorul.
Puterea de cumpărare a clienţilor poate influenţa în mod pozitiv firma Vel Pitar prin
cumpărarea şi recomandarea prietenilor produsele de morărit şi panificaţie dar în
acelaşi timp clienţii pot influenţa negativ evoluţia firmei renunţând la produse.
Clienţii Vel Pitar pot renunţa la produsele de panificaţie în favoarea produselor
substituibile care sunt mai bogate în substanţe nutritive şi au un aport caloric mult mai
scăzut. Orice firmă care intenţioneză să-şi consolideze poziţia pe piaţă trebuie să
anticipeze mişcările concurenţei şi să cunoască cat mai multe informaţii despre acesta.

16
6. Analiza STEEP la Sc.Vel Pitar Sa.

Analiza STEEP este o analiză a mediului organizaţiei.Acronimul STEEP este o categorie


a dimensiunilor mediului extern al organizaţiei care sunt relevante pentru o
organizaţie.Domeniile STEEP sunt:S-social, T-tehnologic, E-economic, E-ecologic, P-
politic.

Vel Pitar acţionează în desfăşurarea activitaţii sale concomitent pe două pieţe: piaţa
intrărilor şi piaţa ieşirilor.Pe primul tip de piaţă fima apare în calitate de cumpărător şi
stabileşte legături în special cu furnizorii de mărfuri, de forţă de muncă şi prestatorii de
servicii.Pe piaţa ieşirilor, Vel Pitar are calitate de vânzător şi valorifică produsele şi
serviciile realizate stabilind legături în principal cu clienţii.

Clientela societăţii este eterogenă, astfel contribuţia la realizarea cifrei de afaceri se


diferenţiază în 3 trepte: clienţii puternici, medii şi mici. Deoarece firma în sine are prea
puţină valoare fără existenţa clienţilor, societatea S.C. Vel Pitar S.A. încearcă să
răspundă cerinţelor ridicate ale partenerilor săi, prin îmbunătăţirea calităţii produselor
şi menţinerea nivelului ei, prin politica de preţuri, prin serviciile oferite sau posibilitatea
negocierii termenului de plată. Chiar dacă societatea a cunoscut o creştere substanţială
atât ca număr de clienţi, cât şi în ceea ce priveşte cantităţile livrate, conducerea
managerială consideră că principalu obiectiv al firmei rămâne extinderea pieţei de
desfacere.

Aprovizionarea permanentă cu materii prime şi materiale auxiliare de cea mai bună


calitate de la cei mai buni furnizori,prin invetiţiile în tehnologia modernă se
consolidează şi extinde piaţa de desfacere. Pincipalii furnizori ai societăţii sunt în
general firme cu care S.C.Vel Pitar S.A. are relaţii tradiţionale şi care nu au creat
probleme.

17
Materialele comercializate Furnizorii
COMCEREAL Teleorman

Grâu COMCEREAL Giurgiu

COMCEREAL Galaţi

Producători agricoli individuali


LESAFFRE S.R.L.

INTERMERIDIAN S.R.L.

Materiale auxiliare AVICOLA IMPEX S.R.L.

MEGAROLL S.A.

VINALCOOL Argeş

Tabel nr 6.1. SOLARIS S.A.

Totodată, colaborarea cu furnizorii se bazează în principal pe avantajul reciproc al


părţilor, însă în cazul în care preţurile şi cantităţile nu corespund cu cele ale firmei,
aceasta sistează comenzile şi intrerupe activitatea cu furnizorul.

Grupul Vel Pitar este unul dintre cei mai importanţi angajatori din România având
peste 4.600 de angajaţi.Vel Pitar încurajează iniţiativa personală, oferind opotunităţi
într-un mediu ce recompenseză performanţa individuală.

Mediul demografic reprezintă unul din factorii formativi ai cererii de mărfuri pentru
S.C. Vel Pitar însă piaţa ţintă la care se adresează cuprinde într-o măsură mai mică
persoanele fizice , şi într-o mai mare măsură persoanele juridice.

7. Concluzii

18
Fabrica de pâine Vel Pitar este unul din liderii pieţei româneşti a produselor de
panificaţie şi un jucător important în domeniul producţiei şi distribuţiei de specialităţi,
biscuiţi şi napolitane, paste făinoase, specialităţi de cofetărie şi patiserie, produse de
morărit.

Vel Pitar este o fabrică la nivel naţional, deţinând centre de producţie în 10 judeţe ale
ţării. În cazul politicilor şi strategiilor de produs, Vel Pitar a investit în tehnologii
moderne şi inovatoare pentru a oferii clienţilor produse de cea mai bună
calitate.tehnologia inovatoare precum K.Touch oferă siguranţa alimentară şi garanţia câ,
clientul este primul care atinge produsul final.

8. Bibliografie

http://www.rubinian.com/resurse_umane_planstrat.php
http://www.rauflorin.ro/planificarea-resurselor-umane/
http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/cornescu/cap12.htm
http://www.velpitar.ro/page/despre-noi/despre-grupul-vel-pitar/
http://www.concursvelpitarbrasov.ro/misiune_si_valori.html
http://www.portalhr.ro/planificarea-resurselor-umane-3/
http://www.responsabilitatesociala.ro/companii/vel-pitar.html
http://www.actionamresponsabil.ro/membru-retea/vel-pitar

19

S-ar putea să vă placă și