Sunteți pe pagina 1din 8

FIŞA DE EVALUARE – AN ŞCOLAR 2019-2020 Nr. 574/22.01.

2019

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRAŞOV


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: _______________________________________

FIŞA DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII METODICO-ŞTIINŢIFICE


DESFĂŞURATE LA NIVELUL ŞCOLII DE D-L/D-NA _________________________________________
ÎN ULTIMII DOI ANI ŞCOLARI: 2016/2017, 2017/2018

PROFESOR SPECIALITATEA: ________________________________

PUNCTAJ
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
DETALII MAXIM ACORDAT
Susţinere de lecţii demonstrative în comisia 0.20 /an şcolar
0.40
metodică din şcoală 0.10 /lecţie
Prezentarea de referate în comisia metodică din 0.20 /an şcolar
0.40
şcoală 0.10 /referat
Realizarea de oferte educaţionale în cadrul C.D.S-
0.40 /ofertă 0.80
lui, cu programă specială, aprobată
Responsabil de comisie metodică/şef catedră/
0.40 /an şcolar
consilier educativ/responsabil cu proiecte şi 0.80
0.20 /responsabilitate
programe/coordonator cercuri sau formaţii şcolare

Rezultate la olimpiade şi concursuri - premii ale 0.30 /premiul I


0.20 /premiul II 0.80*
elevilor la nivelul şcolii*
0.10 /premiul III
Materiale/activităţi de popularizare a ofertei
0.10 /an şcolar 0.20
educaţionale a unităţii şcolare
Revista şcolii (colectiv de redacţie/coordonator,
0.20 /an şcolar 0.40
colectiv de redacţie/coordonator al site-ului şcolii)
Participare în echipe de scriere/realizare proiecte la 0.40 /an şcolar
0.80
nivelul unităţii şcolare 0.20 /proiect
Activităţi şi responsabilităţi la nivelul unităţii 0.50 /an şcolar
1.00
(responsabil BDNE, SIIIR, CEAC) 0.25 /responsabilitate
Alte activităţi şi responsabilităţi la nivelul unităţii 0.20 /responsabilitate 0.40
c) Activitate
didactică la clase cu elevi cu CES
1.00
(cu hotărâre şi cu plan de intervenţie)
TOTAL 7 puncte
NOTĂ
a) Pentru absolvenţii promoţiei 2018 şi debutanţii aflaţi în primul an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi
ştiinţifică din anul şcolar 2018-2019.
b) Pentru absolvenţii promoţiei 2017 şi debutanţii aflaţi în al doilea an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi
ştiinţifică din anul şcolar 2017-2018.
c) La nivelul şcolii se acordă 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat în ultimii doi ani şcolari încheiaţi la grupă/clasă
cu copii/elevi integraţi proveniţi din învăţământul special.
d) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari încheiaţi, se ia în considerare activitatea metodică şi
ştiinţifică din ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.
e) Pentru cadrele didactice care solicită transferul pentru restrângere de activitate/pretransferul în altă specializare se evaluează
activitatea metodică şi ştiinţifică pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate.
f) Cadrele didactice care au desfăşurat activitate metodică şi ştiinţifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru
întreaga activitate.
g) Pentru toate activităţile pentru care se acordă punctaj se vor ataşa documente doveditoare (adeverinţe eliberate de directorul
unităţii; pentru lecţiile deschise şi referate se vor ataşa copii xerox din registrul de procese verbale, autentificate de director, nu
planurile de lecţie şi referatele); pentru copiii cu CES se vor prezenta şi copii după planul de intervenţie personalizat.
h) Directorul unităţii de învăţământ acordă punctajul şi realizează totalul.

*) Pentru cadrele didactice titulare pe catedre de educaţie muzicală/plastică, se va evalua activitatea artistică, concerte/expoziţii
justificate prin afişe şi adeverinţe emise de unităţile şcolare: 0,1p/activitate, maxim 0,8p.

DIRECTOR,
Nume şi prenume AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ,
Nume şi prenume,
Semnatura,
Semnatura,
FIŞA DE EVALUARE – AN ŞCOLAR 2019-2020 Nr. 574/22.01.2019

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRAŞOV


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: _______________________________________

FIŞA DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII METODICO-ŞTIINŢIFICE


DESFĂŞURATE LA NIVELUL JUDEŢULUI DE D-L/D-NA _____________________________________
ÎN ULTIMII DOI ANI ŞCOLARI: 2016/2017, 2017/2018

PROFESOR SPECIALITATEA: ________________________________

PUNCTAJ
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
DETALII MAXIM ACORDAT
0.20 /participare
Membru în comisii de examene naţionale (Evaluare (asistent/supraveghetor)
0.80
Naţională, Bacalaureat, Titularizare, Definitivat) 0.40 / participare
(membru/evaluator)
Membru în consiliul consultativ al disciplinei 0.40 /an şcolar 0.80

Metodist al I.S.J. sau CCD 0.25/an şcolar 0.50

Formator local:
0.40 /an şcolar 0.80
Activitate in perioada mentionată
Membru în comisii de elaborare de subiecte şi de
evaluare în cadrul concursurilor şcolare/de ocupare
0.45 /an şcolar 0.90
a posturilor vacante/rezervate organizate la nivel
local/judeţean şi olimpiade şcolare locale/judeţene
Responsabil cerc pedagogic/colaborator centre de
0.40/an şcolar 0.80
excelenţă
Susţinere de lecţii deschise/prezentarea de referate 0.10 / referat
0.80
la cercul pedagogic 0.30 / lecţie
Participări la simpozioane/ sesiuni ştiintifice/ 0.10 / participare
0.40
expoziţii de materiale didactice 0.20 / lucrare prezentată
0.50 /premiul I
Rezultate la olimpiade şi concursuri - premii ale 0.30 /premiul II
1.50
elevilor la nivel judeţean/interjudeţean 0.20 /premiul III
0.10 /menţiune
Participare în echipe de scriere/realizare proiecte la
0.25 /proiect 0.50
nivel judeţean (aprobate de I.S.J.)
Membru în asociaţii profesionale ale cadrelor
0.10 /an şcolar 0.20
didactice
TOTAL 8 puncte

NOTĂ
a) Pentru absolvenţii promoţiei 2018 şi debutanţii aflaţi în primul an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi
ştiinţifică din anul şcolar 2018-2019.
b) Pentru absolvenţii promoţiei 2017 şi debutanţii aflaţi în al doilea an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi
ştiinţifică din anul şcolar 2017– 2018.
c) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari încheiaţi, se ia în considerare activitatea metodică şi
ştiinţifică din ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.
d) Pentru cadrele didactice care solicită transferul pentru restrângere de activitate/pretransferul în altă specializare se evaluează
activitatea metodică şi ştiinţifică pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate.
e) Cadrele didactice care au desfăşurat activitate metodică şi ştiinţifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru
întreaga activitate.
f) Pentru toate activităţile pentru care se acordă punctaj se vor ataşa documente doveditoare (copii xerox autentificate de directorul
unităţii).
g) Inspectorul şcolar de specialitate acordă punctajul şi realizează totalul.

INSPECTOR ŞCOLAR DE SPECIALITATE,


Nume şi prenume AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ,
Nume şi prenume,
Semnatura,
Semnatura,
FIŞA DE EVALUARE – AN ŞCOLAR 2019-2020 Nr. 574/22.01.2019

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRAŞOV


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: _______________________________________

FIŞA DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII METODICO-ŞTIINŢIFICE


DESFĂŞURATE LA NIVELUL ŞCOLII DE D-L/D-NA ________________________________________
ÎN ULTIMII DOI ANI ŞCOLARI: 2016/2017, 2017/2018

SPECIALITATEA: ÎNVĂŢĂTOR

PUNCTAJ
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ DETALII MAXIM ACORDAT
Responsabilul comisiei metodice 0.25 / an şcolar 0.50
Susţinerea de lecţii demonstrative în comisia 0.30 / an şcolar
0.60
metodică 0.15 / lecţie
0.20 / an şcolar
Prezentarea de referate în comisia metodică 0.40
0.10 / referat
Realizarea de oferte educaţionale în cadrul C.D.Ş. 0.40 /programă aprobată 0.80
Activităţi în cadrul asociaţiilor profesionale ale
0.20 /an şcolar 0.40
cadrelor didactice
Concursuri şi olimpiade şcolare:
0.10 /an şcolar 0.20
Organizarea fazei locale / la nivelul unităţii
Concursuri şi olimpiade şcolare:
0.15 /an şcolar 0.30
Participare în comisia de corectare, contestaţii
0.30 /premiul I
Rezultate / premii obţinute la concursuri şi
0.25 /premiul II 1.00
olimpiade şcolare la nivelul unitãţii
0.15 /premiul III
Realizarea de proiecte, programe educaţionale la 0.40 /an şcolar
0.80
nivelul unităţii 0.20 /proiect/program
Alte activităţi şi responsabilităţi la nivelul unităţii (ex: 0.50 /an şcolar
1.00
responsabil BDNE, SIIIR, CEAC, etc.) 0.25 /responsabilitate
c) Activitate didactică la clase cu elevi cu CES
1.00
(cu hotărâre şi cu plan de intervenţie)
TOTAL 7 puncte

NOTĂ
a) Pentru absolvenţii promoţiei 2018 şi debutanţii aflaţi în primul an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică
din anul şcolar 2018-2019.
b) Pentru absolvenţii promoţiei 2017 şi debutanţii aflaţi în al doilea an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică
din anul şcolar 2017 - 2018.
c) La nivelul şcolii se acordă 1 punct cadrelor didactice care au lucrat în ultimii doi ani şcolari încheiaţi la grupă/clasă cu copii/elevi
integraţi proveniţi din învăţământul special.
d) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari încheiaţi, se ia în considerare activitatea metodică şi
ştiinţifică din ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.
e) Pentru cadrele didactice care solicită transferul pentru restrângere de activitate/pretransferul în altă specializare se evaluează
activitatea metodică şi ştiinţifică pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate.
f) Cadrele didactice care au desfăşurat activitate metodică şi ştiinţifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga
activitate.
g) Pentru toate activităţile pentru care se acordă punctaj se vor ataşa documente doveditoare (adeverinţe eliberate de directorul
unităţii; pentru lecţiile deschise şi referate se vor ataşa copii xerox din registrul de procese verbale, autentificate de director, nu
planurile de lecţie şi referatele); pentru copiii cu CES se vor prezenta şi copii după planul de intervenţie personalizat.
h) Directorul unităţii de învăţământ acordă punctajul şi realizează totalul.

#) Pentru învăţători/institutori din învăţământul primar/profesori pentru învăţământul primar se punctează activitatea metodică şi
ştiinţifică desfăşurată pe parcursul a 2 ani şcolari din ultimii 5 ani încheiaţi, la alegerea cadrului didactic.

DIRECTOR,
Nume şi prenume AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ,
Nume şi prenume,
Semnatura,
Semnatura,
FIŞA DE EVALUARE – AN ŞCOLAR 2019-2020 Nr. 574/22.01.2019

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRAŞOV


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: _______________________________________

FIŞA DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII METODICO-ŞTIINŢIFICE


DESFĂŞURATE LA NIVELUL JUDEŢULUI DE D-L/D-NA ____________________________________
ÎN ULTIMII DOI ANI ŞCOLARI: 2016/2017, 2017/2018

SPECIALITATEA: ÎNVĂŢĂTOR

PUNCTAJ
DETALII MAXIM ACORDAT
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
Responsabil de centru metodic sau cerc pedagogic 0.40 /an şcolar 0.80
Metodist al I.S.J. Brasov , CCD Bv. 0.40 /an şcolar 0.80
Membru in Consiliul consultativ al ISJ Bv - Învăţământ
0.50 /an şcolar 1.00
primar
Membru in asociatii profesionale ale cadrelor didactice 0.25 /an şcolar 0.50
Formator local:
0.40 /an şcolar 0.80
Activitate in perioada mentionată
0.30 /an şcolar
Susţinerea de lecţii demonstrative la cercul pedagogic 0.60
0.15 /lectie
0.20 /an şcolar
Prezentarea de referate la cercul pedagogic 0.40
0.10 /lectie
Membru în comisii de elaborare de subiecte şi
evaluare în cadrul concursurilor şcolare / ocuparea 0.30 /an şcolar 0.60
posturilor vacante/ rezervate la nivel judeţean
0.40 /premiul I
Rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare locale/ 0.30 /premiul II
1.00
judeţene, premii ale elevilor- judeţ, baraj 0.20 /premiul III
0.10 /premiul IV
Realizarea de proiecte, programe educaţionale la nivel
0.25 /proiect 0.50
judeţean (aprobate de I.S.J.)
Prezentarea de lucrări la sesiuni de comunicări,
0.30 /lucrare/an şcolar 0.60
simpozioane, sesiuni ştiinţifice
Participarea/organizarea de expoziţii, conferinţe 0.20 /an şcolar
0.40
judeţene la nivel judeţean 0.10 /participare/organizare
TOTAL 8 puncte

NOTA
a) Pentru absolvenţii promoţiei 2018 şi debutanţii aflaţi în primul an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din
anul şcolar 2018-2019.
b) Pentru absolvenţii promoţiei 2017 şi debutanţii aflaţi în al doilea an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică
din anul şcolar 2017– 2018.
c) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari încheiaţi, se ia în considerare activitatea metodică şi
ştiinţifică din ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.
d) Pentru cadrele didactice care solicită transferul pentru restrângere de activitate/pretransferul în altă specializare se evaluează
activitatea metodică şi ştiinţifică pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate.
e) Cadrele didactice care au desfăşurat activitate metodică şi ştiinţifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga
activitate.
f) Pentru toate activităţile pentru care se acordă punctaj se vor ataşa documente doveditoare (copii xerox autentificate de directorul
unităţii).
g) Inspectorul şcolar de specialitate acordă punctajul şi realizează totalul.

#) Pentru învăţători/institutori din învăţământul primar/profesori pentru învăţământul primar se punctează activitatea metodică şi ştiinţifică
desfăşurată pe parcursul a 2 ani şcolari din ultimii 5 ani încheiaţi, la alegerea cadrului didactic.

INSPECTOR ŞCOLAR DE SPECIALITATE,


Nume şi prenume AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ,
Nume şi prenume,
Semnatura,
Semnatura,
FIŞA DE EVALUARE – AN ŞCOLAR 2019-2020 Nr. 574/22.01.2019

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRAŞOV


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: _______________________________________

FIŞA DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII METODICO-ŞTIINŢIFICE


DESFAŞURATE LA NIVELUL GRĂDINIŢEI DE D-L/D-NA ____________________________________
ÎN ULTIMII DOI ANI ŞCOLARI: 2016/2017, 2017/2018

SPECIALITATEA: EDUCATOARE

PUNCTAJ
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ DETALII MAXIM ACORDAT
Responsabil de comisie metodică 0.50 /an şcolar 1.00

Susţinere de lecţii demonstrative la comisia 0.20 /an şcolar


0.40
metodică 0.10 /lecţie
0.20 /an şcolar
Prezentarea de referate la comisia metodică 0.40
0.10 /referat
Realizarea de mijloace de învăţământ pentru
0.10 /mijloc înv. 0.30
cabinetul metodic
Publicarea de articole în reviste de specialitate la
0.30 /articol 0.60
nivel local
Expoziţii cu lucrări ale copiilor, activităţi artistice,
concerte/expoziţii justificate prin afişe şi adeverinţe 0.10 /expoziţie/activitate 0.50
emise de unităţile şcolare
Realizarea de proiecte, programe educaţionale la
0.40 /proiect 0.80
nivelul unităţii
Activităţi şi responsabilitati la nivelul unităţii (ex: 1.00 /an şcolar
2.00
responsabil BDNE, SIIIR, CEAC, etc.) 0.50 /responsabilitate
c) Activitate
didactică la clase cu elevi cu CES
(cu hotărâre şi cu plan de intervenţie personalizat) 1.00

TOTAL 7 puncte

NOTĂ
a) Pentru absolvenţii promoţiei 2018 şi debutanţii aflaţi în primul an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică
din anul şcolar 2018-2019.
b) Pentru absolvenţii promoţiei 2017 şi debutanţii aflaţi în al doilea an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică
din anul şcolar 2017– 2018.
c) La nivelul şcolii se acordă 1 punct cadrelor didactice care au lucrat în ultimii doi ani şcolari încheiaţi la grupă/clasă cu copii/elevi
integraţi proveniţi din învăţământul special.
d) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari încheiaţi, se ia în considerare activitatea metodică şi
ştiinţifică din ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.
e) Pentru cadrele didactice care solicită transferul pentru restrângere de activitate/ptretransferul în altă specializare se evaluează
activitatea metodică şi ştiinţifică pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate.
f) Cadrele didactice care au desfăşurat activitate metodică şi ştiinţifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru
întreaga activitate.
g) Pentru toate activităţile pentru care se acordă punctaj se vor ataşa documente doveditoare (adeverinţe eliberate de directorul
unităţii; pentru lecţiile deschise şi referate se vor ataşa copii xerox din registrul de procese verbale, autentificate de director, nu
planurile de lecţie şi referatele); pentru copiii cu CES se vor prezenta şi copii după planul de intervenţie personalizat.
h) Directorul unităţii de învăţământ acordă punctajul şi realizează totalul.

DIRECTOR,
Nume şi prenume AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ,
Nume şi prenume,
Semnătura,
Semnătura,
FIŞA DE EVALUARE – AN ŞCOLAR 2019-2020 Nr. 574/22.01.2019

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRAŞOV


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: _______________________________________

FIŞA DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII METODICO-ŞTIINŢIFICE


DESFĂŞURATE LA NIVELUL JUDEŢULUI DE D-L/D-NA ___________________________________
ÎN ULTIMII DOI ANI ŞCOLARI: 2016/2017, 2017/2018

SPECIALITATEA: EDUCATOARE

PUNCTAJ
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ DETALII MAXIM ACORDAT
Responsabil cerc pedagogic 0.50 /an şcolar 1.00

Metodist al I.S.J. 0.50 /an şcolar 1.00

Membru al consiliului consultativ al disciplinei 0.50 /an şcolar 1.00

Formator local cu activitate în perioada menţionată 0.50 /an şcolar 0.50


Membru în comisii de elaborare de subiecte şi de
evaluare în cadrul concursurilor şcolare/de ocupare a
0.50 /an şcolar 1.00
posturilor vacante/rezervate organizate la nivel
local/judeţean
Membru în colectivul de redacţie al revistei
0.25 /an şcolar 0.50
educatoarelor
Comunicări organizate în cadrul C.C.D. sau alte
0.30 /comunicare 0.60
instituţii
0.40 /an şcolar
Susţinere de lecţii deschise la cercul pedagogic 0.08
0.20 /lecţie
0.30 /an şcolar
Prezentarea de referate la cercul pedagogic 0.60
0.15 /referat
Realizarea de proiecte, programe educaţionale la nivel
0.50 /proiect 1.00
judeţean

TOTAL 8 puncte

NOTĂ
a) Pentru absolvenţii promoţiei 2018 şi debutanţii aflaţi în primul an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din
anul şcolar 2018 – 2019.
b) Pentru absolvenţii promoţiei 2017 şi debutanţii aflaţi în al doilea an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică
din anul şcolar 2017 – 2018.
c) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari încheiaţi, se ia în considerare activitatea metodică şi
ştiinţifică din ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.
d) Pentru cadrele didactice care solicită transferul pentru restrângere de activitate/pretransferul în altă specializare se evaluează
activitatea metodică şi ştiinţifică pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate.
e) Cadrele didactice care au desfăşurat activitate metodică şi ştiinţifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga
activitate.
f) Pentru toate activităţile pentru care se acordă punctaj se vor ataşa documente doveditoare (copii xerox autentificate de directorul
unităţii).
g) Inspectorul şcolar de specialitate acordă punctajul şi realizează totalul.

INSPECTOR ŞCOLAR DE SPECIALITATE,


Nume şi prenume AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ,
Nume si prenume,
Semnatura,
Semnatura,
FIŞA DE EVALUARE – AN ŞCOLAR 2019-2020 Nr. 574/22.01.2019

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRAŞOV


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: _______________________________________

FIŞA DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII METODICO-ŞTIINŢIFICE


DESFĂŞURATE LA NIVEL NAŢIONAL DE D-L/D-NA _____________________________________________
ÎN ULTIMII DOI ANI ŞCOLARI: 2016/2017, 2017/2018

SPECIALITATEA: ________________________________

PUNCTAJ
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ DETALII MAXIM ACORDAT
Formator naţional cu activitate în perioada
1.00 /an şcolar 2.00
menţionată
Membru în comisia naţională de specialitate 1.00 /an şcolar 2.00
Membru în alte comisii naţionale menţionate în 1.00 /an şcolar
2.00
Legea Educaţiei 0.50 /comisie
1.00 /premiul I
0.75 /premiul II
Rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare 4.00
0.50 /premiul III
0.25 /menţiune
TOTAL 10 puncte

FIŞA DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII METODICO-ŞTIINŢIFICE


DESFĂŞURATE LA NIVEL INTERNAŢIONAL DE D-L/D-NA ____________________________________
ÎN ULTIMII DOI ANI ŞCOLARI: 2016/2017, 2017/2018

PUNCTAJ
INDICATORI DE PERFORMANTA DETALII MAXIM ACORDAT
Performanţe profesionale, rezultate la concursuri şi
1.00 /rezultat 5.00
olimpiade şcolare
Lucrări publicate 1.00 /lucrare 2.00
Participări cu lucrări la seminarii, simpozioane, 1.50 / an şcolar
3.00
conferinţe, congrese, altele 0.50 /lucrare prezentată
Organizarea de seminarii, simpozioane, conferinţe, 1.00 / an şcolar
2.00
congrese sau concursuri 0.50 / eveniment

TOTAL 12 puncte

NOTĂ
a) Pentru absolvenţii promoţiei 2018 şi debutanţii aflaţi în primul an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din
anul şcolar 2018 - 2019.
b) Pentru absolvenţii promoţiei 2017 şi debutanţii aflaţi în al doilea an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din
anul şcolar 2017 – 2018.
c) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari încheiaţi, se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică
din ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.
d) Pentru cadrele didactice care solicită transferul pentru restrângere de activitate/pretransferul în altă specializare se evaluează activitatea
metodică şi ştiinţifică pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate.
e) Cadrele didactice care au desfăşurat activitate metodică şi ştiinţifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga
activitate.
f) Pentru toate activităţile pentru care se acordă punctaj se vor ataşa documente doveditoare (copii xerox autentificate de directorul unităţii).
g) Inspectorul şcolar de specialitate acordă punctajul şi realizează totalul.

#) Pentru învăţători/institutori din învăţământul primar/profesori pentru învăţământul primar se punctează activitatea metodică şi ştiinţifică
desfăşurată pe parcursul a 2 ani şcolari din ultimii 5 ani încheiaţi, la alegerea cadrului didactic.

INSPECTOR ŞCOLAR DE SPECIALITATE,


Nume şi prenume AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ,
Nume şi prenume,
Semnătura, Semnătura
FIŞA DE EVALUARE – AN ŞCOLAR 2019-2020 Nr. 574/22.01.2019

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRAŞOV


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: _______________________________________

Participarea la activităţi vizând calitatea învăţământului


IN ULTIMII CINCI ANI CALENDARISTICI la data depunerii dosarului
D-L/D-NA ____________________________________

PUNCTAJ
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ DETALII
MAXIM ACORDAT
Metodologii, regulamente, instrucţiuni aprobate de 2p /metodologie,
6.00
M.E.N. (participare în colective de elaborare) regulament, instrucţiune
Programe şcolare aprobate de M.E.N. (participarea în
1p /program şcolară 4.00
colective de elaborare)
7p /manual
Manuale şcolare aprobate de M.E.N. 7. 00
împărţite la nr. autori
5p /lucrare/monografie
Monografii/lucrări ştiinţifice înregistrate ISBN 10.00
împărţite la nr. autori
Ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare/de 1p /ghid/auxiliar
4.00
sprijin împărţite la nr. autori
0.5p /articol
Articole de specialitate/studii de specialitate, publicate în 3.00
împărţite la nr. autori
reviste de specialitate, la nivel judeţean sau naţional
1p /studiu
înregistrate cu ISSN 4.00
împărţit la nr. autori
Cărţi în domeniul educaţional/de specialitate, publicate 5p /carte
10.00
cu ISBN, cu referent ştiinţific din domeniu împărţite la nr. autori
2.5p /mijloc de învățământ
Mijloace de învăţământ omologate de M.E.N 5.00
împărţit la nr. autori
Activităţi desfăşurate în cadrul programelor de reformă coordonate de
M.E.N. în ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului la 1p participant în
inspectoratul şcolar): (formator AEL, ECDL, Phare-Vet, Phare, Banca proiect/program
Mondială, Socrates, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Arion, 5.00
proiecte finanţate din fonduri structurale şi de coeziune), altele decat
1.25p /coordonator de
cele punctate anterior
proiect/program;
Participarea la activităţi desfăşurate în cadrul programelor de formare
continuă acreditate/echivalate în credite profesionale transferabile de 0.2p /3 credite -
către Ministerul Educaţiei Naţionale în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici
(la data depunerii dosarului la inspectoratul şcolar), finalizate cu
program cu mai puţin de
6.00
Certificat de competenţă profesională/atestat de formare continuă sau 30 de credite;
adeverinţă echivalentă eliberate de furnizorul/furnizorii programelor de
formare continuă acreditate;

Participarea la activităţi desfăşurate prin Casa Corpului Didactic, în


cadrul programelor de formare continuă avizate de Ministerul Educaţiei 0.1p / 10 ore de
Naţionale sau la activităţi de formare desfăşurate în alte instituţii curs/formare
abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe ş.a.), 5.00
finalizate în ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii
dosarului la inspectoratul şcolar) cu adeverinţă/certificat/diploma
orele se cumulează

NOTĂ
a) Pentru absolvenţii promoţiei 2018 şi debutanţii aflaţi în primul an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din
anul şcolar 2018 - 2019.
b) Pentru absolvenţii promoţiei 2017 şi debutanţii aflaţi în al doilea an de activitate se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică din
anul şcolar 2017– 2018.
c) În cazul întreruperii activităţii la catedră, în perioada ultimilor doi ani şcolari încheiaţi, se ia în considerare activitatea metodică şi ştiinţifică
din ultimii doi ani şcolari în care cadrul didactic şi-a desfăşurat activitatea.
d) Pentru cadrele didactice care solicită transferul pentru restrângere de activitate/pretransferul în altă specializare se evaluează activitatea
metodică şi ştiinţifică pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate.
e) Cadrele didactice care au desfăşurat activitate metodică şi ştiinţifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga
activitate.
f) Pentru toate activităţile pentru care se acordă punctaj se vor ataşa documente doveditoare (copii xerox autentificate de directorul unităţii).
g) Inspectorul şcolar de specialitate acordă punctajul şi realizează totalul.

INSPECTOR ŞCOLAR DE SPECIALITATE,


Nume şi prenume AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ,
Semnatura, Semnătura