Sunteți pe pagina 1din 6
( MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE Directia general de legislatie Cod procedura fiscalai, reglementari nefiscale si contabile catro :Directia Genorala de Reglementaro a Colectirii Creantolor Bugetare- ANAF Directia Gonerala de Administrare a Marilor Contibuabili in atentia :Doamnei Monica NEGRUTIU, Director general Spro stint :Domnulut lonut Miga, Director general Ref. :stingerea obligafilorfiscale In cazul acorditii esalondril la plata Data : 1 016 Dela sDoru Petru DUDAS, Director general Nr inregistrare :697.118/2015 Urmare adresei dumneavoastra nf. PVC171/20.01.2018, refertoare la clarficarea lunor aspecte legate de slingerea obligatilor iscale In cazul in care a fost acordata si cesalonarea la plata, vi comunicém urmatoarele! Situatia de fapt in adresa sus mentionata precum si din adresa nr. ED.52/09,0%.2016 transmisd de ‘SC EUROPEAN DRINKS SA si SC RIENI DRINKS SA Intelegem urmatoarele: ‘A. In cazul SC EUROPEAN DRINKS SA « Th data de 04.11.2014 DGAMC a procedat la poprirea conturllor $C EUROPEAN DRINKS SA definute [a insitutile bancare. Data prime! ingisponibil2ari de sume realizdindu- ‘sen data ge 11.11.2014. = SC EUROPEAN DRINKS SA a formulat cerere de ealonare la plata si tn data de 10.11.2014 a fost emis certifcatul de atestare fscala aferent cereri de epalonare la plata a cobiigatilorfiscale. In certficatul de atestare fscala au fost incluse gi obligatile pentru care @ fost cispusa poprirea. «In data de 29.12.2014 a fost emisa decizia de esalonare la plat = In data de 05.01.2015 a fost suspendats executarea silt Din continutul adreselor nu rezutté data la care a fost comunicata centribuabilulii decizia de esalonare la plata precum si data (datele) la care au fost elecute viramente din Conturle poprite, de catre banc, Tn petioada cuprins& intre data emiteri cotficatulul de alestare fiscal si data gi ora comunic&r adresel de suspendare a executari sit. In perioada cuprinsa intre 10.11.2014 si 05.01.2016 contribuabilula depts declaraile fiscale potivt legisiate’ in vigoare, acestea neticand obiectul esalonati la plat Problema care se ridica de catre contribuabil este daca sumele incasate ca turmare a popriri vor stinge obligatile exigibile in perioada 11.11.2014 ~ 06.01.2015. Inopinia ANAF, in acest caz, de desprind dous situati,astet « in siuatia in care suma indisponibilzata este vrata de banca dupa data. comunicéri decizii de egalonare la plata, pentru acesta se aplic prevederie art. 15 alin. (2) din OUG fr. 2972011 ~ In situatia In care suma indisponibizata este viratd de banc& inate _de data ‘comunicdrl decziei de egalonare la pata se ridica problema daca incasarea prir poprire este © plata in sensul prevederior legale invocate anterior sau daca aceasta suma va stinge titlurle executor astfel cum acestea au fost inscrise In adresa de infinjare a posi B. In cazul SC RIENI DRINKS SA = SC RIENI DRINKS SA a formulat cerere de egalonare Ia plata ja in data de 10.17.2014 a fost emis certficatul de atestarefiscala aferent cererii de esalonare la plat a obiigatilorfiscale = DGAMC a emis decizie de esalonare a obligatilor de plata In data de 22 12.2014, Din \documentajie nu rezults data la care a fost comunicaté acesta decizie de egalorare la plata ~ In perioada cuprinsa intre data la care a fost emis certficatul de atestare fiscal data comunicati deciziei de esalonare a plats contribuabiul a dapus decieratile fiscale potrvit legisla in vigoare,inclusiv obligati de plata declarate gi scadente tn 22.12.2014, ‘acestea neffcdnd obiectul esalonai la plat. Problema care se ridica este daca sumele achitate de contribuabil in contul ratel de egalonare pana in data de 16.01.2018 vor stinge obligatille aferente ratei de egalonare sau vor stinge obligafile de plata ce nu au fst cuprinse in opalonarea la plata Jn opinia ANAF, in functie de data la care comunicaril deciiei de egalonare la plat, modaliatea de stingere a obligatilorfscale poate fi diert, astel: 1. n situatia In care decizia de esalonare la plata este. comunicat8 in 22 12.2014, avaind In vedere prevederle art 10. alin.) It. a) din OUG 29/2011, plata efectuata pan la data de 18.01.2015 stinge obligatile de a céror plata depinde mentinerea esalonari la plat, in crdinea impliniti termenului maxim, respectiv mai inti oblgatile dectarate cu scadentd 22.12.2014 cu termen maxim de plata 25.01.2014. in situatia in care dupa stingerea acestor obligatii mai exista sume nedistribuite din Cont uni, cu sferetaramasa se singe integra sau paral ala dn graf Se esaionare din 18.01.2016 ou tormon maxim 16.02.2018. In eazul in care existh o naticare potivit ai. 17 alin (4) din OUG 2312011 se pot stinge anticipat si umatoarele rate din graficul de esalonare. 2, In situatia in care decizia de egslonare la platd_este comunicata dupa data de 2.122014, avénd in vedere prevederile art. 10. alin(1) It, d) din OUG 29/2011. plata ‘efectuaté in luna ianuarie pana la data de 15.01.2015 stinge obligatile de plata aferente ratel de esalonare 16.01.2016 cu termen maxim 15.02.2018. In ceea ce prveste scadenta din 22.12.2014 termenul maxim se implineste in cursul luni matie 2015. In ceea ce priveste notifcarea prevazuta la pet 21 din Cap. li, anexa 1 al OMFP er, 1914/2007 se apreciaza cd nu este necesaré pentru cazul In spejaIntrucat aceste prevederi se refera la stingerea anticipata a mai multor rate din graficul de egalonare la plata, in conditle 1n care contibuabiul nu mai are nestinse alte obligafii de a céror plata depinde mentinerea valabiltati esalondii 2.Gadru legal a do urgonté a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea r Ia plata cu modificarile si completirile ulterioare, respectiv ‘Att 6 alin, (5) - Prevederi speciale prvind stingerea obligafilorfscale (9) In cazu! in caro in pericade dite deta eiberari cortical de atestare fiscal si data comunica deciie! de esalonare la platé contribuabilul efectueaza plas In conte bugetae aferentotpurlor de creanfe fiscal ce fac obictul egalnari la plata, se sting mal Int obligaile exigibile in aceasta perioads si apoi obligaile cuprinse in certifcatul de atestare fiscala in condiile art. 17 alin. (2) sau (3), dupa caz, Art. 10 alin. (1 lita) sid) - Condit de menfinore a valablitii egalondril a platé (1) Esalonarea la plata acordaté pentru obligatile fiscale isi mentine valabiltatea In umétoarete condi: 42) 8 se declaro $i sé se achite, potrivit legit, obligatilefiscale administrate do Agentia National de Administrare Fiscalé cu termen de plata incepind cu data ‘comunicéritdeciziei de egalonare fa plata, cu exceptia situafel in care cortribuabilul a soliitat egalonarea la plata potrvit art. 10°. Esalonaroa fa plats isi menfno valebltace si daca aceste obliga sunt declaate si achitate pénd la dala de 25 a luni urmatoaro ‘scaden(el previzute de lege, inclusiv, sau péné la finazaroa esalonéri la plata in stuatia Mn ‘care acest termeon se implineste dupa data stingeri in otatate a obigailorfiscele esatonate ‘a pat; ) ) si se achite obligato fiscale administrate de Agentia Nationalé de Administrare Fiscald, nestinse la data comunieéri deciziei de esalonare la plata care nu fac obiectul egalonari a plats, in termen de col mult 90 de zile de la data comunicériiacestei decizil G) ‘Art 15 alin. (2)~ (4) - Suspendarea executarisilite (2) Odaté cu comunicarea deciziei de esalonare fa platé cétre contribuabi, ‘organele fiscale competente comunicé, in seris, bancilor la care contribuabilul isl are deschise conturile bancaro si'sau tertilor popriti care detin/datoreaz sume de bani contribuabilului masura de suspendare a executri silite prin poprire. (3) In cazul provazut la alin, 2), suspendarea executént silte prin poprie bancard are a fect Incetarea indisponibitzan’ sumelor vitoare provenite din Incasérie znice In ‘contuile in le in valuta, incepand cu data gi ora comunicdi cate instil de credit 2 ‘acresei de suspendare a execute sito prin pope. (4) Sumele existente In cont la data si ora comunicéri adresei de suspenders 9 ‘execut site rémén indisponibeale, contibuabll putand dspune de acestea, numal ‘pentru efectuarea de plat in Scopu: 4) achitéi obligatilor administratefrecuperate de organele fiscale competente do care declie de Indreptare a eror. Deciza de increptare a erori produce efecto fai de contrbuabil de la data comunicdri acestea, potrivt leg. (2) In cazul in care in pericada cuprinsa intre deta elibersrii certficatulul do atestare fiscalé gi data comunicarildeciziei de egalonare fa plata s-au stins obligafi fiscale prin orice modalitate prevazuta de logo $i care sunt cuprinse in suma care face obiectul esalonsri fa plata, contribuabilul achita ratele egalonate pana la concurenfa ‘sumei rimase de plata. (9) Prin excepto de a prevedei alin. (2). in situatia In care, pind le emiterea decile} de esalonare [a plati_se-constaté cf s-au sins mai mult de 50% din obligatilehscale care fac_obiectul_esalonéni_ia_plata_la_ceverea confnbuabiulu, organul fiscal_compotent olbereazé un nou cerifeat de atestare fiscaldcaz in care prevederlo prezentel ordanante cde urgenta se aplicd in mod corespunzétor, od © Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitilor Ordonantei de urgent a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordaril ogalonarilor la platd, eu modifi ulterioare, respectiv urmatoarele proveder ‘Art. 14 Stingerea obligatilor fiscale inainto do emiterea decizis plata a obligatillorfiscale (1) In cazul in caro in perioada cuprinsé intre data elberin! certifcatulu de alestare fiscald $i data comunicari decizie’ de esalonare la plats a obligatilor fiscae s-au sins ‘obligatifscale prin orice modalitate prevazuté de lege, care sunt cuprinse in summa care face obiectul esalonéri la plata, cu sumole respective se considera a M stinse ultimele rate ain {graficul de esalonare, pand la concurenta acestor, Faré modifcarea grafcului co esalonare |in cel mult 10 zile de ta data emiten' deczioi de esalonare ia platé a abiigailorfiscale, ‘organ fiscal va informa contribuabilil cu privie la aceasta operatune. (2) Provederie art. 6 alin. (9) din ordonanta de urgen{é se gplicd de la cata eliberéi cortficatului de atestarefiscalé prevézut la art 4 alin, (4) si pang la data comuncani decizici de esalonare la platé a obigafilorfiscale sau a decizie/ de respingere a cereri ds acordare @ esalondilor la platé a obigatilr fscale, dupa caz. + Ordonanfa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicaté cu modificdrile si complotarile ulterioare, respectiv urmatoarele proved Art. 115 - Ordinea stingerii datoriilor (1) Daca un contribuabil datoreazs mai mute tiuri de impoeite, taxe, contbuti s alte ‘sume reprezentind creanje fiscale prevazute la art. 21 alin. (2) It. a), far suma pitta nu este suficionté pentru a stinge toate datorile, atunci se sting daterle corelative.acelul tp de Creanté fiscala principala pe care o stablaste contribuabilul sau care este distnouita, potrivit prevederior art 114, de catre organul fiscal competent, dupa caz, stingerea efectudndu-se, de drept, in urmatoarea ordine: 2) sumele datorate in contul rate’ din luna curenté din graficul de platé a obligatieifiscale pentru care s-a aprobat o egalonare la plata, precum si dobanda sauv majorarea de intérziore, dupa caz, datorata in luna curents din grafie sau suma ‘amanata la plata, impreuna cu dobanda sau majorarea de intérziere, dupa cas, ‘datorata pe perioada amanaril, in cazul in care termenul stabilit pentru plata sumelor respective so implineste in luna curenta, procum si obligafile fiscale curente de a ror plata depinde mentinerea valabiltifiiinesnirl acordate: ') toate obligatile fiscale principale, in ordinea vechimi si apol obiigfile fiscale ‘accesorin ordinea vechimi. In cazul stinger ereanjelr fiscale prin dare in plata, se aplicd rovederile art. 175 alin. (3): ‘) sumele datorate in contul urmétoarelor rate din graficul de plata a obligatici fiscale pentru care s-a aprobat egalonarea, pind la concurenta cu suma esalonata la plata sau pana la concurenta cu suma achitaté, dupa caz, precum si suma amanata la plata improuna cu dobanda sau majorarea de Intirziere datorata pe perioada amanéri, ‘dupa caz; ) obligatile cu scadente vitoare, fa solctarea contnibuabiluli. © Ordinul_presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalé nr. 1914/2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de ccontribuabill in contul unic gi de stingero a obligatillor fiscale inregistrate de catre ‘acestia, respectiv urmatoarele prevederi din anexa nr. 1,cap Il, pot 16 g1 27 16. (1) In cazul in care debitor’ boneffciazé de inlesnir la plats aprobate prin acte administrative, potrivt reglementénlor legale in vigoare, $i efectueazé plat in contul unia, distnbvirea si stingerea se efectueaza pe impozitele, taxol, contrbusile $i alte sumo datorate ‘bugetulu’ general consolidat, in ordinea Implinir termenului maxim acordat pentra obigeile de 2 caror plata depinde mentinorea valabiltapi fnlesnii la plata. Prin sintagma fermen maxim ‘acordat se infelage termenul suplimentar de achitare @ obligailor care roprezinté condi de ‘mentinere a valabiltii inlesnini fa plata, astfe! cum sunt prevazute in actele normative refentoare la reglementarea acordériinlesnirior la plat (2) In cazut in care existé obigatit de a céror plata depinde mentinerea valobitii Inlesnini ta plats, ale caror termene maxime acordate se implinesc la aceeasi daté, pentru aceste obiigafi dstibuirea se efectuoaz’ distinct pe fiecare buget sau fond, dups coz, ‘proportional cu oblgatile datorate, iar in cadrulfiecarui buget sau fond dlstriburea se face i urmétoarea ordine 2) impozitele cu retinere la surs8, proportional cu obligafile datorate si eool in ordinea vechimil acestora: ') celelatte obligatifiscale principale, proportional cu obligaile datorate $i apoi in cordinea vechimi acestora: ©) obligatile fiscale accesor!aferente obligatilor prevazute la lit a) si), in ordinea vechimil acestora, 2) Stingerea obiigaiorfiscale se face in urmatoarea ordine: 9) obligatile scale principal, In ordinea vechimi' acestora, ») obligatile scale accesori, Jn ordinea vechimil acestora, 6) 21. Prin exceptie de la prezenta procedura de distribuire si stingers, in situatia in care contribuabilu! notifica organul fiscal competent si plateste anticipat, partial sau ‘otal, sumele cuprinse in graficul de esalonare la plata, acestea se distibule si sting ratele din graficul de esalonare, aplicdnd in mod corespunzétor prevederils pet. 16. 3.0pinia. ‘A.In cazul SC EUROPEAN DRINKS SA Cu titlu prealabil precizam ca art. 17 alin, (2) din OUG nr. 29/2011 reglementeaza situatia in care intre data eliberaicertificatulu de atestare fiscal si data comunicari deeiziel do esalonare fa plata se sting prin orice madaiitate obligafi fiscale oe formeaza obiectul cepalonari la plata ast: “in eazul In cere to perioade cuprins Intre data everar! certtcatuli de atestere fiscalé si data comunicérit decizit de esalonare la plata s-au stins obligati fiscale prin orice ‘modaltate prevazuté de lege si care sunt cuprinse in suma care face obiectu esaloné la plat, contnbuabilul achitératele esaionate pan la conourenta sumei rémase de plata.” jn coea ce priveste plata, art. 6 alin. (5) din acolas! act normativ, reglsmenteaza o ‘norma derogatorie dela dispozitile art. 17 alin (2), precizand ¢& “In cazul in care in perioada dintre data elberaricertficatului de atestare fiscala $i data comunicarit decizie’ de esalonare 1a plat contriouabilul jn conturile ‘bugetare aferente tipunior de creanfe fiscale ce fac obiectul esalonanl fa plata, se sting mei inti obigafile exigibile in aceasta perioad si apo! obligatile cuprinse in certiicatul de atestare fiscala in condiile art. 17 alin (2) sau (3), ups caz." Pe cale de consecinta, In cazul in care sunt stinse obligatile fiscale prin alta modalitate decét plata, respectiv prin executare silté (cum este cazul SC EUROPEAN DRINKS SA) sunt aplicabile prevederil art, 17 alin, (2). {in conciuze, in situatia in care banca a virat sume indisponiblizate ca efect al poprii Infintate de organele fiscale intre data de 11.11. 2014 si 05.01.2015 cu sumele virate sunt sine obligatilefiscale ce fac obiectul esalonéri la plata, potvt dispoztilor art 17 alin. (2) gin OUG 29/2011, contribuabilul urmeazd s’ achte ratele egalonate pana la concurenta sumei rimase de plata, cispozifile alin. (8) al art. 17 din acelasi act normatv aplicandu-se in mod corespunzator. Astfe, potrivt ar. 14 alin, (1) din OMFP 1853/2011, cu sumele virate de banca ca fect al poprin in perioada cuprinsa intre data eliberariicertficatului de atestare fiscal 5 data comunicari deciziei de egalonare la plata a obligatilorfiscale, respectiv inre data de 11.11. 2014 1 05.01.2015, se considera a fi stinse ultimele rate cin graficul de esalonare, pnd la concurenta acestora, fara modiicarea graficulul de esalonare, In cel mult 10 zile de la data emiteri decziei de esalonare la plata a oblgatilorfiscale, organul fiscal va informa Ccontribuabilul cu priv la aceasta operatune. Dupa data sora comunicarii adresei de de suspendare a executil silt, devin Incidente prevederit at. 15 alin. (3) sau (4) dupa caz, respeciv 4) pentru sumele existente I contutle indisponbilizate la data gi ora comunicéi ‘adresei de suspendare a executéri slit, contibuabilul poate dispune de acestea pentru a efectua plain scopat actitiriobligatiior administrate/recuperate de organele fiscale competente de care depinde mentinerea valabiltali egalonati la plata, = achtari drepturior salariale, ) pentru sumele vitoare provenite din incasarile zoe in conturie in lel g in valutd ‘se inceteaza indispenibiizarea, B. in cazul SC RIENI DRINKS SA Tntrucat nu reiese data la care a fost comunicaté decizia de egalonare la plata (din continut reiese doa” data la care a fost emisa decizia de egalonare la plata si anume 22.12.2014) ANAF a formulat doua opin in functe de data comunicari, respect 1. Daca deczia de esalonare la platé a fost comunicata in data de 22.12.2014 2. Daca deciza de esalonare la plat a fost comunicata dupa data de 22.12.2014 (dar hu mai tru de data pati, Refertor la fet. 1 de mai sus achies’m la opinia ANAF, respectiv potrvt careia conform art. 115 alin. (2) coroborat cu pet. 16 al Cap. Il din Metodologia de distribuire ‘sumelor platite de ccntribuabil in contul une gi de stingere a obligato fiscale inregistrate de cetre acestia, aprobat prin OPANAF nr. ‘1314/2007, plata efectuata pand la data de 15.01.2015 stinge cblgatile de a caror plata depinds mentinerea egalonéri la plata, In crdinea Implinii temenului maxim, respectiv mai Inlai obligaile deciarate cu scadenta 22.12.2014 cu termen maxim de platd 25.01.2014 cu precizarea 4 decizia de esalonare la Plata ‘este comunicata contribuabilului anterior Impliniri termenului maxim la. care se Implineste scadenta, respectiv decizia de esalonare la platé se comunied contribuabilulu in ‘cursul Zilei respective iar termenul maxim al scadenfei se implineste la sfarsit zie Referitor la pt. 2 de mai sus achiesém la opinia ANAF, cu precizare ca + daca sunt efectuate pla in luna ianuarie, pana la comunicarea deciziei de esalonare la plata, sunt aplicabile cispozitile art. 6 alin. (8), + dacai sunt efectuat» plat in luna lanuarie, dupa data comunieail deciziei de egalonare la plata, sunt incidente dispoziile art. 115 din Codul de procedura fiscala sens in care se si sting ratele de esalonare, obligalle scadente In 22 decembrie 2014 beneficiazé de termenal {de 90 de zile de la data comunicarli decizie de egalonare Ia plata, aga cum prevad dispozitile art. 10. alin (1) It ) sin OUG 292011 Cu stim: i Doru Petru DUDAS Director general