Sunteți pe pagina 1din 3

Un discurs de succes sau o prezentare publicaă este asemeni unui joc bun, unui

film sau asemeni unei piese. Pot tăia respirații, pot impresiona prin
informațiile comunicate structurat, apoi să aibă un final fericit. ÎÎnsaă dacaă nu
sș tii cum saă îînchei un discurs, ideile pe care ai vrut saă le transmitși îîsși vor pierde
valoarea.
Cuvintele pe care le rostesș ti la îînceput sș i, îîn special, cele rostite la sfaî rsș it vor fi
memorate mai rapid decaî t cele din timpul discursului taă u. Unele personalitaă tși sș i-
au rostit discursurile îîn asș a fel, îîncaî t au fost memorate de îîntreaga lume.
Cum saă îîtși îînchei discursul sș i saă primesș ti ovatșii?
1) Alege cu atenție cuvintele pentru final
Pentru a fi sigur caă discursul taă u va raă maî ne îîn memoria ascultaă torilor, trebuie saă
alegi cu atentșie toate cuvintele.
ÎÎntreabaă -te: „Care este scopul discursului meu?” ÎÎn raă spuns trebuie saă indici
actșiunile pe care le vei îîntreprinde pentru ca publicul saă le realizeze dupaă ce îîtși
vor asculta discursul. Caî nd stabilesș ti ce rezultat vei obtșine, atunci îîtși va fi mai
usș or saă -tși planifici finalul discursului, care îîi va determina pe ascultaă tori saă
actșioneze asș a cum îîi sfaă tuiesș ti tu.
Cea mai eficientaă strategie pentru crearea unui discurs cu impact este saă îîi
planifici sfaî rsș itul îîn primul raî nd, iar apoi saă scrii îîntreg textul. Dupaă care revii la
îînceput sș i scrii introducerea, care va deveni scena pentru acest final. ÎÎn cuprinsul
discursului vei vorbi despre ideile tale sș i vei determina auditoriul saă gaî ndeascaă
sș i saă actșioneze dupaă dorintșa ta.
2) Întotdeauna încheie discursul cu un apel la acțiune
Este foarte important saă le spui ascultaă torilor despre faptul caă îîtși doresș ti ca ei saă
actșioneze dupaă ce tși-au ascultat pledoaria. Apelul la actșiune este cel mai bun mod
de a-tși îîncheia discursul.
Îndiferent de ce vorbesș ti, imagineazaă -tși semnul exclamaă rii la final sș i, cu caî t mai
mult te apropii de final, alege tempoul sș i ritmul vocii care saă corespundaă .
Accentueazaă prin intonatșie cele mai importante idei de la final.
Șș i nu conteazaă dacaă publicul va îîmpaă rtaă sș i ideea ta sau va face ceea ce tu le
propui, îînsaă tu esș ti obligat saă -tși exprimi gaî ndurile tale.
3) Fă un rezumat
Fiecare discurs are o formulaă simplaă pentru concluzii:
Enumeraă tot despre ce vrei saă vorbesș ti.
Vorbesș te despre acele lucruri/fapte/evenimente/etc.
Expune o concluzie despre ideile tale.
ÎÎn timp ce discursul taă u ce apropie de final, spune ceva de genul: „Permite-tși-mi
saă redau pe scurt caî teva idei de bazaă …” Dupaă asta enumeraă toate momentele-
cheie, unul dupaă altul, sș i repetaă -le pentru public, indicaî nd sș i legaă tura dintre ele.
Ascultaă torii vor fi multșumitși de aceastaă repetare sș i vor îîntșelege caă ai faă cut
concluzii.
4) Încheie discursul cu o istorioară picantă
Caî nd îîtși sfaî rsș esș ti discursul, potși saă spui:
Acum vaă voi povesti o istorioaraă care va ilustra ceea caă v-am spus mai devreme…
Relateazaă o istorioaraă scurtaă sș i spune-le ascultaă torilor care este morala ei. Ei nu
trebuie singuri saă îîntșeleagaă sensul povestirii.
5) Fă-i pe toți să râdă
Șpune-le o glumaă care este legataă de subiectul taă u sș i care va accentua ideea
principalaă sș i, mai mult decaî t ataî t, îîi va face saă raî daă .
6) Încheie discursul vorbind cu rime
Potși saă îîtși îînchei discursul cu o poezie. O multșime de poezii care au mesaje ce pot
aduce îîn prim-plan ideile de bazaă ale discursului taă u.
Poezia poate fi emotșionalaă sau dramaticaă .
7) Încheie discursul inspirând publicul
Dacaă discursul taă u a fost sublim, amintesș te-tși caă religia îîntregii omeniri este
sperantșa. Oamenilor le plac cuvintele inspiratșionale sș i motivante, care îîi
determinaă saă actșioneze sș i saă devinaă mai buni.
Amintesș te-tși caă totși ascultaă torii taă i au probleme, greutaă tși, dezamaă giri, esș ecuri sau
alte piedici puse de viatșaă. Din acest motiv, tuturor le va plaă cea istorioara sau
poezia, care le va aduce puteri sș i curaj.
Fii un actor atunci caî nd le vei povesti istorioara sau vei recita poezia.
Urmaă toarele 7 sfaturi care te vor ajuta saă recitși poezia sau istorioara
impresionantaă la sfaî rsș itul discursului:
Vorbesș te îîncet, elocvent sș i emotșional;
Cu ajutorul intonatșiei, accentueazaă elementele-cheie ale poemului, apoi schimbaă -
tși intonatșia atunci caî nd vorbesș ti despre ceva intim sș i emotșionant;
Uneori graă besș te tempoul îîn timpul relataă rii istorioarei sau a poeziei, îînsaă
îîncetinesș te-l îîn momentele cele mai importate;
Faă mai multe pauze, decaî t de obicei;
Utilizeazaă pauzele dramatice de la sfaî rsș itul versurilor pentru ca ascultaă torii saă
simtaă cuvintele sș i saă îîntșeleagaă sensul lor;
Zaî mbesș te atunci caî nd vorbesș ti despre ceva haios, îînsaă fii serios atunci caî nd
relatezi despre ceva profund sș i instructiv;
Atunci caî nd ajungi la finalul discursului, nu coborîî vocea, ci din contra.
Amintesș te-tși de semnul exclamaă rii de la final.
8) Publicul trebuie să înțeleagă că îți finalizezi discursul
Atunci caî nd îîtși îînchei discursul, trebuie saă dai de îîntșelegi caă faci concluziile. Nu
trebuie saă aparaă sensuri duble sș i îîncurcaă turi.
Multși oratori îîsși îîncheie discursurile brusc. Ei spun ceva de genul: „Deci, asta e
tot ce am vrut saă vaă spun. Multșumesc pentru atentșie”.
E un final groaznic. Nu impresioneazaă .
Atunci caî nd îîtși finalizezi discursul, fii nemisș cat. Gaă sesș te o fatșaă prietenoasaă îîn
public sș i privesș te acea persoanaă . Dacaă este binevenit, oferaă -i un zaî mbet pentru a-
i da de îîntșeles caă discursul taă u se apropie de final.
9) Lasă-i pe toți să te aplaude
Atunci caî nd îîtși îînchei discursul, publicul va dori saă te aplaude. Ei au nevoie de un
semnal clar caă îîn acest moment trebuie saă aplaude.
Cum saă transmitși acest semnal? Unii oameni îîntșeleg mai devreme caă tși-ai sfaî rsș it
discursul, altșii – mai taî rziu. ÎÎn majoritatea cazurilor, caî nd vei rosti ideile-cheie sș i
vei îînceta saă mai vorbesș ti, atunci publicul va taă cea.
Ei s-ar putea saă nu fie siguri caă tși-ai îîncheiat discursul. Ei vor analiza toate
observatșiile de la final. Ei nu vor sș ti ce saă facaă , paî naă caî nd cineva nu le va araă ta ce
trebuie saă facaă .
Peste caî teva secunde, care uneori se transformaă îîn caî teva minute, oamenii vor
îîncepe saă aplaude.
Atunci caî nd cineva îîncepe saă aplaude, privesș te acea persoanaă , zaî mbesș te-i sș i
spune-i: „Multșumesc!” ÎÎn final, totși vor aplauda.
Cum saă reactșionezi la ovatșii?
Dacaă i-ai impresionat sș i ai reusș it saă construiesș ti o legaă turaă emotșionalaă cu
publicul, cineva va aplaudaă îîn picioare. Caî nd are loc acest lucru, privesș te
persoana îîn ochi, zaî mbesș te-i sș i spune-i: „Multșumesc”. Cei prezentși îîn salaă se vor
ridica sș i te vor ovatșiona.