Sunteți pe pagina 1din 7

PLAN DE ACŢIUNE LA NIVEL DE ŞCOALĂ PENTRU

AMELIORAREA ŞI COMBATEREA FENOMENULUI DE ABANDON ŞCOLAR


LICEUL TEORETIC “ANASTASIE BAŞOTĂ” POMÎRLA, JUD. BOTOŞANI

Cl. I-VIII

SCOPUL: Reducerea numărului de copii aflaţi în risc de abandon şcolar

PARTEA I: EVALUAREA SITUAŢIEI EXISTENTE ÎN ŞCOALĂ

In urma aplicarii Grilei de Evaluare a riscului de abandon şcolar la nivel de şcoală am identificat un numar de 40 de elevi in risc de
abandon scolar din clasele I- VIII.
Acesti elevi sunt in risc de abandon scolar deoarece au o situatie familială dificila (37), (părinţi plecaţi în strainătate, familie cu probleme
economice mari, relatia scoală familie deficitară); au un număr mare de absenţe nemotivate (12);locuiesc la distanţă mare de şcoală şi nu au
mijloc de transport (7); au probleme grave de sănătate (5), in familia copilului există antecedente de abandon şcolar (4).

PARTEA a II a: DIRECTII DE ACŢIUNE

A. Identificarea şi monitorizarea tuturor copiilor aflaţi în risc de abandon şcolar

Nr. ACŢIUNI TERMEN RESPONSABILI OBSERVAŢII


Crt.
1. Intâlnire de lucru cu cadrele didactice 16.XII.2010 Coordonatori proiect:
pentru prezentarea obiectivelor proiectului Prof. Ana Maria Ditu
şi instruire asupra modului de aplicare a Prof.Inv.Primar
fişei de identificare a copiilor în risc de Oblezniuc Teodora
abandon şcolar.
2. Lectorate cu părinţii 22. XII. 2010 Învăţători şi diriginţi
Informarea părinţilor cu privire la Clasele I-VIII
selectarea şcolii şi primăriei într-un proiect (15 cadre didactice)
de perevenire şi combare a abandonului
şcolar
3. Aplicarea Grilei de Evaluare la nivel de Din 3 in 3 luni Învăţători şi diriginţi
clasa Clasele I-VIII
(15 cadre didactice)
4. Centralizarea situaţiei la nivel de scoală şi 21.01.2011 Coordonatori proiect:
evaluarea fiecarui caz Prof. Ana Maria Ditu
Prof.Inv.Primar
Oblezniuc Teodora
5. Organizarea unei şedinţe cu părinţii a căror 13.01.2011 Coordonatori proiect:
copii au fost identificaţi in risc de abandon Prof. Ana Maria Ditu
şcolar pentru prezentarea obiectivelor Prof.Inv.Primar
proiectului şi prezentarea activitatiilor ce Oblezniuc Teodora
vor urma.
6. Intâlnire de lucru cu cadrele didactice 16.04.2011 Coordonatori proiect:
pentru instruire asupra modului de Prof. Ana Maria Ditu
completarea a fişelor de monitorizare Prof.Inv.Primar
pentru copiii identificaţi în risc de abandon Oblezniuc Teodora
şcolar
7. Completarea fişelor de monitorizare 22.04.2011 Învăţători şi diriginţi
Clasele I-VIII
(15 cadre didactice)
8. Dezbatere in cadrul colectivului de cadre 1.05.2011 Coordonatori proiect:
didactice pentru analiza situaţiei copiilor Prof. Ana Maria Ditu
monitorizaţi Prof.Inv.Primar
Oblezniuc Teodora
B. Creşterea competenţelor cadrelor didactice pentru a se implica în identificarea şi monitorizarea copiilor în risc de abandon şcolar

Nr. ACŢIUNI TERMEN RESPONSABILI OBSERVAŢII


Crt.
1. Intâlnire de lucru cu cadrele didactice 16.XII.2010 Coordonatori proiect:
pentru prezentarea obiectivelor proiectului Prof. Ana Maria Ditu
şi instruire asupra modului de aplicare a Prof.Inv.Primar
fişei de identificare a copiilor în risc de Oblezniuc Teodora
abandon şcolar.
2. Intâlnire de lucru cu cadrele didactice 16.04.2011 Coordonatori proiect:
pentru instruire asupra modului de Prof. Ana Maria Ditu
completarea a fişelor de monitorizare Prof.Inv.Primar
pentru copiii identificaţi în risc de abandon Oblezniuc Teodora
şcolar

C. Informarea şi sensibilizarea comunităţii de părinţi asupra importanţei prevenirii abandonului şcolar

Nr. ACŢIUNI TERMEN RESPONSABILI OBSERVAŢII


Crt.
1. Lectorate cu părintii Semestrial Învăţători şi diriginţi
Tema “Prevenirea şi combaterea Clasele I-VIII
abandonului şscolar” (15 adre didactice)

2. Implicarea de catre parinti in activitati Semestrial Coordonatori proiect:


extrascolare pentru îmbunătăţirea relatiei Prof. Ana Maria Ditu
scoala - familie Prof.Inv.Primar
a) Activitatea “ Unitate in diversitate” Oblezniuc Teodora
(27 ianuarie 2011) Învăţători şi diriginţi
b) Activitatea “ Meşteşugurile şi Clasele I-VIII
tradiţiile populare – cartea de (15 cadre didactice)
identitate a neamului ” (30 aprilie
2011)
3. Discuţii cu comitetul de părinţi pentru Oricand este nevoie Învăţători şi diriginţi
găsirea unor soluţii de ajutorare a părinţilor Clasele I-VIII
în dificultate (15 adre didactice)
4. Organizarea unei campanii de “educare a Semestrial Coordonatori proiect:
părinţilor” folosind TV, broşuri cu privire Prof. Ana Maria Ditu
la importanţa şcolii şi a unei cariere Prof.Inv.Primar
Oblezniuc Teodora

5. Realizarea de vizite la domiciliu Semestrial Învăţători şi diriginţi


Clasele I-VIII
(15 cadre didactice)

D. Dezvoltarea spiritului de solidaritate socială şi itrajutorare intre copii

Nr. ACŢIUNI TERMEN RESPONSABILI OBSERVAŢII


Crt.
1. Implicarea in activitati de voluntariat Noiembrie 2011 Inv Honceriu Emilia
Colectarea de produse alimentare, carti,
rechizite, jucarii pentru copii cu probleme
materiale
2. Participarea la pregatirea programelor Semestrial Invatatori si diriginti
artistice cu ocazia unor sarbatori Cl I - VIII
3. Antrenarea colegilor de clasa in orele de Saptamanal Invatatori si diriginti
recuperare, ameliorare şi meditaţii Cl I - VIII
4. Participarea la concursuri judetete Semestrial Invatatori si diriginti
Cl I - VIII
1. Concurs de glume şi păcăleli cu tema 1.04.2011 Prof. Inv Primar
“Ziua păcălelii” Oblezniuc Teodora
2. Concurs de creatii plastice “Şi eu ştiu să 27.01.2011 Coordonatori proiect:
protejez natura” Prof. Ana Maria Ditu
Prof.Inv.Primar
Oblezniuc Teodora
3. Concurs de şah 27.01.2011 Coordonatori proiect:
Prof. Ana Maria Ditu
Prof.Inv.Primar
Oblezniuc Teodora
4. Concursuri sportive Februarie, mai 2011 Prof Ionel Florin

5. Festivalul judeatean “Ghiocelul de argint” 6 martie 2011 Prof. Gurzu Timofti Lucia

6. Concursul National de dans “Impreuna Aprilie 2011 Prof. Gurzu Timofti Lucia
pentru viitor” faza judeteana
7. Concurs de colaje “Portul popular ” 30.04.2011 Coordonatori proiect:
Prof. Ana Maria Ditu
Prof.Inv.Primar
Oblezniuc Teodora
8. Concurs de colaje “ Ilustrate din satul 30.04.2011 Coordonatori proiect:
meu” Prof. Ana Maria Ditu
Prof.Inv.Primar
Oblezniuc Teodora
9. Anul 2011, anul european al 5 mai 2011 Prof. Gurzu Timofti Lucia
voluntariatului. Prezentare power-point,
program artistic
10. Saptamana globala a educatiei 2-6 mai 2011 Prof. Gurzu Timofti Lucia
“Salvati copiii” Director Adj. Rusu Delia
E. Îmbunătăţirea relaţiei de colaborare a şcolii cu instituţii, servicii şi ONG-uri din comunitate şi din judeţ care pot să in tervină pentru
ameliorarea cauzelor riscului de abandon şcolar

Nr. ACŢIUNI TERMEN RESPONSABILI OBSERVAŢII


Crt.
1. Solicitarea de sprijin din partea Asociaţiei Oricând este nevoie Coordonatori proiect:
“Kinder in not” România pentru a sprijini Prof. Ana Maria Ditu
financiar şi material (rechizite, Prof.Inv.Primar
imbracaminte) copiii aflati in risc de Oblezniuc Teodora
abandon scolar
2. Colaborarea cu Asociaţiei “Kinder in not” Semestrial Coordonatori proiect:
România pentru a include copiii Prof. Ana Maria Ditu
identificati in risc de abandon scolar in Prof.Inv.Primar
diverse programe vizând eliminarea Oblezniuc Teodora
riscului de abandon şcolar.
Ex . Includerea elevilor in programul
desfaşurat la Centrul de servicii sociale
“Anne&Hans” sat Ghiorteni, com Pomârla
(asigurarea prânzului, realizarea temelor
pentru acasa, mentinerea igienei )
3. Sesizarea SPAS pentru efectuarea de Oricând este nevoie Coordonatori proiect:
anchete sociale, unde/cand este cazul Prof. Ana Maria Ditu
Prof.Inv.Primar
Oblezniuc Teodora
Învăţători şi diriginţi
Clasele I-VIII
(15 cadre didactice)
PARTEA a III a: REZULTATE

In urma activitatilor realizate in şcoala am observat ca majoritatea elevilor cu rezultate şcolare scazute şi-au îmbunătăţit situaţia
şcolară, si-au imbunătăţit frecventa scolara si relatia scoala familie.
Fiind o zona slab dezvoltata din punct de vedere economic, nu am reusit sa identificam pe raza comunei agenti economici care sa
sustina material familiile a caror copii sunt cu risc de abandon scolar.
In urma actiunilor desfasurate de catre coordonatorii proiectului s-a identificat o organizatie dispusă sa se implice material în
suţinerea tinerilor cu risc de abandon şcolar din cadrul acestui proiect. Asociaţia „Kinder in not” susţine financiar cu cate 100 RON pe
luna, 3 elevi pe o perioada de un an şcolar (valoarea toatala a contributiei fiind de 3600 RON ), percum şi suport material pentru ceilalţi
elevi (îmbrăcaminte, încaltaminte).

Intocmit,
Prof. Ditu Ana Maria

S-ar putea să vă placă și