Sunteți pe pagina 1din 2

Dicționar

1. arie curriculară = grupaj de discipline şcolare care au în comun anumite obiective şi


metodologii şi care oferă o viziune multi- şi/sau interdisciplinară asupra obiectelor de studiu;
2. cicluri curriculare = periodizări ale şcolarității care grupează mai mulți ani de studiu,
aparținând uneori de niveluri de şcolaritate diferite, având în comun anumite obiective;
3. curriculum = (în sens larg) ansamblul proceselor educative şi al experienţelor de învăţare
prin care trece elevul pe durata parcursului său şcolar; (în sens restrâns) ansamblul acelor
documente şcolare de tip reglator în cadrul cărora se consemnează datele esenţiale privind
procesele educative şi experienţele de învăţare pe care şcoala le oferă elevului;
4. curriculum elaborat în şcoală = activități efectiv optionale/ facultative, pe care școala, fie
le poate alege dintr-o listă de discipline opționale/ facultative, avansată de la nivel
macroeducațional, fie chiar le poate propune spre avizare favorabilă inspectoratelor scolare,
dovedind că ele sunt legitime și realiste, adică fezabile;
5. curriculum extins = formă de curriculum la decizia școlii care urmărește extinderea
obiectivelor și a conținuturilor din curriculumul nucleu prin noi obiective de referință și noi
unități de conținut, în numărul maxim de ore prevăzut în plaja orară a unei discipline;
presupune parcurgerea programei în întregime (inclusiv elementele marcate cu asterisc);
este recomandat pentru elevii cu aptitudini şi interese cognitive înalte ca o modalitate de
accelerare şi îmbogăţire a curriculum-ului;
6. curriculum la decizia şcolii = ansamblul proceselor educative şi a experienţelor de
învăţare pe care fiecare şcoală le propune în mod direct elevilor săi în cadrul ofertei
curriculare proprii;
7. curriculum nucleu = triunchiul de discipline din planul de învățământ obligatoriu pentru toți
elevii dintr-un ciclu de școlaritate și care generează subiectele pentru examenele naționale;
acest curriculum trebuie să dezvolte tuturor elevilor un minim de competențe;
8. curriculum nucleu aprofundat = abordarea temelor obligatorii în cadrul disciplinelor
obligatorii, prevăzute în curriculum nucleu și în plaja orară cuprinsă între numărul minim și
cel maxim de ore doar prin diversificarea activităților de învățare, dar cu abordarea aceluiași
conținut curricular strict necesar; se pretează în special pentru educabilii cu interes scăzut
pentru disciplina respectivă sau pentru cei cu un ritm de asimilare mai lent;
9. descriptori de performanţă = categorie diversificată de formulări, descrieri, explicații
organizate în manieră ierarhică, ale performanței așteptate din partea elevilor aflați în
situația de evaluare; perfomanța așteptată este concepută ca performanță tipică, medie,
realizabilă în primul rând în condițiile evaluării curente, de la clasă;
10. finalitățile educaționale = componentă a procesului de învătământ care asigură sensul,
orientarea și direcțiile acțiunii instructiv-educative; au un impact asupra organizării și
renovării sistemului de învătământ, a conținuturilor și strategiilor educaționale si se
obiectivează în ideal, scopuri și obiective educaționale;
11. obiecte de referinţă = obiective ce specifică rezultatele aşteptate ale învăţării şi urmăresc
progresia în achiziţia de competenţe şi cunoştinţe de la un an de studiu la altul; realizarea
acestor obiective se face cu ajutorul unităţilor de conţinut;
12. obiective cadru = obiective cu un grad ridicat de generalitate şi complexitate; ele se referă
la formarea unor capacităţi specifice disciplinei şi sunt urmărite de-a lungul mai multor ani de
studiu;
13. orar școlar = instrumentul de alocare a timpului de instruire prin care spațiul școlar este pus
la dispoziția elevilor și cadrelor didactice pentru a desfășura activități de predare-învățare
repartizate pe lecții;
14. plan de învățământ = document ofcial prin care se structurează conținutul învățământului
pe niveluri și profiluri de școli. Sunt stabilite numărul de ore (minim și maxim) pe diferite
discipline sau arii curriculare;
15. planifcare calendaristică = document administrativ care asociază într-un mod personalizat
elemente ale programei (obiectivede referință și conținuturi) cu alocarea de timp considerată
optimă de către profesor/ învățător pe parcursul unui an școlar;
16. programă școlară = actul oficial care redă sintetic conținuturile învățământului pe ani
școlari sau pe cicluri de învățământ;
17. sistem de învățământ = ansamblul instituțiilor care participă la realizarea arhitecturii
școlare, la derularea generală a studiilor (pe cicluri, orientări, filiere), implicate în procesul de
educație, cercetare și cultură, responsabile de realizarea în mod organizat, planificat și
metodic a dezideratelor educative;
18. strategie didactică = sistem complex și coerent de mijloace, metode, materiale și alte
resurse educaționale care vizează atingerea unor obiective.