Sunteți pe pagina 1din 3

Rolul şi funcţionarea sistemului de probaţiune

• LEGEA NR. 252/2013 privind organizarea și fincționarea sistemului de probațiune

• SCOPUL:

- reabilitarea socială a infractorilor

- diminuarea riscului de săvârșire a unor noi infracțiuni

- Creșterea gradului de siguranță în comunitate

- Reducerea costurilor sociale ale executării sancțiunilor și măsurilor penale

- Valorificarea potențialului socio-economic al infractorilor

- DIRECȚIA NAȚIONALĂ DE PROBAȚIUNE

- Activitatea de probațiune se realizează de către conslierii de probațiune din cadrul structurilor


teritoriale

Consilierul de probațiune

• Evaluează inculpații, minorii aflați în executarea unei măsuri educative, persoanele supravegheate,
din oficiu/la solicitarea organeor judiciare

• Sprijină instanța de judecată în procesul de individualizare a pedepselor și măsurilor educative

• Coordonează procesul de supraveghere a respectării măsurilor și executării obligațiilor stabilite în


sarcina persoanelor supravegheate față de care instanța a dispus: amânarea aplicării pedepsei,
suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, liberarea condiționată

• Coordonează procesul de supraveghere a respectării uneia dintre următoarele măsuri educative


neprivative de libertate: stagiul de formare civică, supravegherea, consemnarea la sfârșit de
săptămână, asistarea zilnică

• Coordonează executarea pedespei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în foosul
comunității

• Derulează activități specifice în legătură cu persoanele private de libertate

Evaluarea incupaților și a persoanelor supravegheate

• INCULPATUL MINOR

- La solicitarea organelor judiciare

- Datele obținute se consemnează într-un referat de evaluare

- Referatul se întocmește și se comunică în termen de 21 de zile de la data primirii solicitării


- Referatul de evaluare: mediul familial și social al minorului, situația educațională și profesională,
conduita generală a minorului, analiza comportamentului infracțional, riscul de săvârșire a unor
infracțiuni

- Se pot face referiri și la starea de sănătate, evoluția minorului din punct de vedere fizic, afectiv,
afectiv, moral și intelectual

- Propuneri motivate privind măsura educativă considerată a fi potrivită pentru minor, cu referire la
natura și durata progrramelor de reintegrare socială, precum și la alte obligații care pot fi impuse

- Este menționat și un eventual refuz al minorului de a colabora, sens în care i se ia o declarație

- Când inculpatul minor nu este găsit sau locuiește într-un alt stat si întrevederea de evaluare nu
poate fi realizată – este încunoștințat organul judiciar despre imposibilitatea întocmirii referatului
de evaluare

• INCULPATUL MAJOR

- Procurorul sau instanța de judecată poate solicita evaluarea

- Raport de evaluare:

- Responsabilitățile familiale și școlare

- Situația educațională și profesională

- Conduita generală

- Analiza comportamentului infracțional

- Riscul de săvârșire a noi infracțiuni

- Se poate referi și la starea de sănătate, nivelul de dezvoltare morală și intelectuală

- Propuneri motivate privind măsurile considerate oportune

Evaluarea minorilor aflaȚi în executarea unei mĂsuri educative

• La solicitarea instanței/judecătorului delegat cu executarea dacă:

- Au intervenit motive care justifică modificarea/sporirea/ diminuarea condițiilor de executare


existente sau încetarea executării unora dintre obligații

- Persoana supravegheată nu respectă condițiile de executare sau nu își îndeplinește obligațiile

- Se înlocuiește măsura educativă privativă de libertate cu măsura asitării zilnice

- Se acordă liberarea dintr-un centru educativ sau centru de detenție

- REFERAT DE EVALUARE: date privind respectarea condițiilor de executare a măsurii și obligațiilor


impuse; propuneri motivate care să sprijine instanța de judecată

Evaluarea perrsoanelor majore aflate în supraveghere

• La solicitarea instanței/judecătorului delegat cu executarea dacă:


- Au intervenit motive care justifică modificarea/sporirea/ diminuarea condițiilor de executare
existente sau încetarea executării unora dintre obligații

- Persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau obligațiile care îi revin

• RAPORT DE EVALUARE: date privind respectarea condițiilor de executare a măsurii și obligațiilor


impuse; propuneri motivate care să sprijine instanța de judecată