Sunteți pe pagina 1din 254

ISTORIA CIVILIZAŢIILOR

MIC DICŢIONAR

Ecaterina Ţarălungă

1
Cuvânt înainte

Acest proiect a fost iniţiat din nevoia de a pune în faţa publicului românesc aspecte ale preistoriei
şi istoriei universale care au condiţionat chiar apariţia şi dezvoltarea lui ca naţie, în componenţa
sa majoritară, dar şi împreună cu cele peste 20 de minorităţi etnice stabilite în timp în acest spaţiu
geografic şi spiritual. Mai ales că acest orizont, această apartenenţă la uriaşul peisaj al
civilizaţiilor omeneşti ne-a fost interzis până acum, ori nu ne-a fost adus explicit la cunoştinţă.
Originile, încrengăturile, modificările survenite în timp, într-un cuvânt parcursul care ne-a permis
nouă, tuturor, să ne definim ca naţiune şi să fim ceea ce suntem astăzi trebuie în sfârşit să
ajungă până la noi. Pentru că apartenenţii altor culturi ştiu despre noi lucruri pe care noi nu le
ştim, după cum nu ştim nici lucruri importante despre alte civilizaţii omeneşti, cu care ne aflăm în
contact, într-o lume din ce în ce mai globală.

Ce înseamnă de fapt „departe în timp”, dacă acest „departe” ne-a produs chiar pe noi, cei de
azi, cu felul nostru de a gândi? Şi ce înseamnă vecini, globalizare, identitate, graniţe, rezistenţă,
cedare dacă nu ştii bine cine eşti, iar propriile tale reacţii ca entitate se află într-o nebuloasă?
Proiecţia pe care o poate oferi acest dicţionar asupra fiecăruia are rolul, în primul rând, să
deschidă bariere ale minţii despre care nici nu ştiam că există. Cel puţin aşa crede autoarea, care
a traversat ea însăşi incredibila aventură a cunoaşterii celui mai îndepărtat trecut şi a înţeles, cu
timpul, că acolo, în sâmburele lui de neatins, se ascund toate fructele din care se vor fi ivit
livezile, pădurile, desişurile, dar şi luminile amiezelor civilizaţiei omeneşti de astăzi.

Aşadar, vouă, tuturor, această carte despre cine suntem, ce suntem, ce şi cine putem
deveni şi chiar devenim continuu, fie că vrem sau nu, fie că ştim sau nu.

Dicţionarul vă oferă deci opţiunea corectă de a şti, pentru că acest lucru defineşte chiar
condiţia noastră de oameni, de naţiune şi capacitatea noastră de reacţie la orice fel de stimuli.
Rămâne să judecaţi singuri, fiecare, citind despre căile trecutului, dacă civlizaţia este o cale de
apărare, o cale de traversare a fluxurilor Timpului, adică, de fapt, o cale de existenţă şi de
permanenţă a noastră, a tuturor, o imagine pe care o putem oferi altor naţiuni, civilizaţii, lumi...

Ecaterina Ţarălungă

Bucureşti, martie 2010

2
A “ab origine” (de origine, originar) şi
desemnează populaţiile originare ale
Abbasizi – dinastie arabă de califi. A unui spaţiu geografic, peste care au
fost întemeiată de Abu I Abbas, unchiul venit de-a lungul vremurilor diverse
profetului Muhammad (Mohamed), în valuri de migraţie, astfel încât
anul 747 d.H., printr-o răscoală standardele culturale şi identitare ale
provocată în Khorasan împotriva prezentului sunt rezultanta unei
dinastiei ommayade şi finalizată cu îndelungate convieţuiri. Dar vestigiile
victoria din anul 750. Organizarea trecutului continuă să-i ateste pe
califatului, având capitala la Bagdad, a aborigeni, atât în Africa, Australia, cât şi
fost după model persan, cu diwane, în Americi, Oceania. Prin aborigen nu se
adică ministere, conduse de viziri. La înţelege însă un interval temporal strict
data provocării răscoalei califatele arabe limitat, unii aborigeni fiind atestaţi mai
cuceriseră deja Spania şi nordul Africii, devreme pe scala timpului, ca de pildă
impuseseră un stil de viaţă, o cultură şi hobbiţii din Africa ori aborigenii din
religia islamică de jur împrejurul unei Australia, alţii mai târziu, ca aceia din
bune părţi a Mediteranei. Cei mai Ţara de Foc, în sudul Americii de Sud,
importanţi califi abbasizi au fost Mansur ori din Insula Paştelui, în Oceania. La
(754-775) şi Harun al Rashid (813-833), aborigenii din Australia apare pentru
acesta din urmă personaj central în O prima oară în timp mitul dragonului, sub
mie şi una de nopţi. formă de Şarpele-Curcubeu. E un
dragon de apă.
Abhazia – acesta este vechiul teritoriu
numit de greci Colchida, atestat în sec. Abraham – personaj biblic (Geneza,
IX î.H., dar, în fapt, posedând vestigii 11), părintele legendar al triburilor
încă din Neolitic. Este patria originară a semite. Născut dintr-un amoreu (a X-a
Medeii, femeia barbară care l-a cunoscut generaţie după Noe şi a XII-a după
pe grecul Iason, venit în căutarea “lânii Adam) în cetatea Ur, Chaldeea, el a
de aur”. Căsătorită cu el şi venită în devenit patriarh nu doar pentru
Grecia, şi-a ucis cei doi copii când a aflat creştinism, ci şi pentru islamism, unde
că este trădată în dragoste. Acest mit este numit Ibrahim, ca şi pentru triburile
transcrie, în fapt, o alianţă proiectată Edomului şi midianiţilor. Era unchiul lui
(între spaţiul grec şi acela unde s-au Lot. A trăit probabil în mileniul 2 î.H.
format iniţial limbile indo-europene) (1900 î.H.) şi l-a sacrificat lui Iehova
pentru a se apăra contra marilor migraţii (Iahve) pe fiul său, Isaac, aşa cum
dinspre Asia şi mai ales de perşi. Mai făceau şi ammoniţii (care credeau în
târziu, Colchida a optat pentru alianţa cu Moloh, zeul Soarelui), reuşind astfel să-
Bizanţul în detrimentul Imperiului Persan şi scoată poporul din robia babiloniană şi
şi s-a creştinat încă din veacul al IV-lea să ajungă în ţara făgăduinţei promise lui
d.H. Teritoriul aparţine astăzi Georgiei, chiar de Iahve, adică în Canaan. A reuşit
unde au loc şi acum conflicte legate de să distrugă Sodoma şi Gomohrra.
originile de locuire în zonă ale diverselor Conform Bibliei ar fi trăit 175 de ani.
etnii. Moscheea Al Aqsa din Ierusalimul de
Est păstrează piatra venerată de sdouă
Abisinia – v. Etiopia religii, deoarece este locul unde a fost
sacrificat şi a curs sângele lui Isaac şi
Aborigen – cuvântul vine din latinescul este, de asemenea, locul de unde

3
Mohammed s-a înălţat la Cer. unde s-a desfăşurat în 101-102 d.H. una
dintre cele mai crâncene bătălii dintre
Abu Bakr – (n. 570 d.H., probabil Mecca daci şi romani. Decebal, aliat cu triburi
– m. 634 d. H., Medina) – primul calif de geţi din sudul Dunării (numită de
islamic ((632-634 d. H.), lider sunnit, greci Istros), veghea spaţiul dinspre
contestat de şiiţi, de origine arabă. nord-estul Dobrogei, în vreme ce romanii
Dimitrie Cantemir îl considera, în Istoria au venit cu două armate, una dinspre
religiei muhammmedane, acela care a sud, traversând fluviul, iar alta cu
consolidat în chip definitoriu principiile ambarcaţiuni, pe apă. Acolo au fost ucişi
comunităţii islamice sunnite faţă de 4000 de romani cu şeful oştirii cu tot. În
aceea şiită. Una dintre soţiile sale a fost final însă romanii au ieşit biruitori. În
fiica lui Mahommed. amintirea acestei bătălii a fost construit
în acel loc monumentul Tropaeum
Abydos – numele greco-latin al uneia Traiani. Metopele originale ale
dintre cele mai vechi necropole ale monumentului se află expuse la muzeul
Egiptului antic, a cărui existenţă se tomitan (mozaic) din Costanţa. Romanii
întinde între 4000 î.H. şi 300 d.H. obţineau astfel controlul asupra gurilor
Numele vechi al locului era Abdjw, azi Dunării şi Mării Negre (Pontul Euxin),
Umm el-Qaab. Se află la 500 km. sud de după ce obţinuseră şi controlul asupra
Cairo şi 170 km. nord de Luxor. Se Porţilor de Fier, integrând astfel Dacia
practica mai ales cultul lui Osiris, venit spaţiului roman, deoarece împăratul
dinspre delta Nilului, nume prin care se Traian intenţiona să asigure graniţa
desemnează la egipteni primul om, un răsăriteană a Imperiului – ceea ce a şi
adevărat Adam, întemeietor de neam. făcut, cucerind în 106 d.H. zona de la
Principala formă a sitului a fost dată de răsăritul Iordanului, unde se afla Petra,
marele Ramses al II-lea, care îşi are vestita cetate nabateeană. Adevărul este
acolo cenotaful. că nemulţumirile popoarelor cucerite
crescuseră într-atât, încât aduseseră la
lumina zilei creştinismul, fapt care
Achemenizi – v. Xerxes I ameninţa însuşi fundamentul imperiului.
Iar lumile vechi, ca aceea a dacilor şi
Acropole – numele celei mai înalte părţi
semiţilor, contiunuau să-şi apere
a Atenei antice, cetate stat. În perioada
identitatea în virtutea unui nexus ce lega
de aur, a lui Pericle, sec. 5 î.H., a fost
spaţiul geto-dacic şi tracic de Asia Minor,
edificată cea mai mare parte a
Sciţia, Sarmaţia.
construcţiilor, dintre care Parthenonul a
rămas până astăzi un model de echilibru Adena -cultură a nativilor de pe teritoriul
arhitectonic. Arhitectura ateniană a fost continentului nord-american, de dinainte
aceea care a definit construcţia raportată de venirea triburilor dinspre Asia. Ca
la măsura corpului uman. Numită şi perioadă se situează în intervalul 1000-
“secţiunea de aur”, această proporţie a 100 î.H. Este vorba despre epoca pietrei
anulat pentru toată istoria viitoare a cioplite (trebuie să menţionăm că epocile
umanităţii ideea de megalitic, care preistoriei sunt cam cu 2500 de ani mai
făcuse temeiul civilizaţiilor precedente. devreme în Asia decât în Europa şi
restul lumii), cultul morţilor în morminte
Adamclisi – loc în Dobrogea (numită de
megalitice de formă piramidală, credinţa
greci şi latini Scythia Minor), România,
în forţe ale naturii personalizate

4
(şamanism). Un fenomen caracterstic al Afganistan – stat în Asia Centrală. S-au
acestui tip de şamanism a fost preferinţa găsit schelete ale Omului de Neaderthal,
pentru Zeul Şarpe (vezi şi aborigen), dar abia din Neolitic urmele de locuire
moştenită şi de azteci, ca şi simbolizarea sunt semnificative. În mileniul 3 î.H. se
lui în stil megalitic. Cel mai cunoscut sit făcea comerţ cu Mesopotamia şi Egiptul.
arheologic este acela de la Grave Creek Primele centre urbane au fost la
Mound, Ohio, Virginia. Mundigak, Deh Murasi, Ghundai. Milenii
la rând acest teritoriu a funcţionat ca o
poartă de migrare dinspe centrul Asiei
Adiabene - cetate-stat în Mesopotamia spre India. Acesta a fost şi teritoriul de
(sec. IV-I î.H.), mărginită de Ninive, locuire iniţial al triburilor ariene (care au
Ecbatana şi Gaugamela. A purtat în timp început migraţia cam în 2000 î.H.), drept
mai multe nume, cel mai cunoscut fiind care numele vechi al Afganistanului a
Arbela (astăzi Arbil în Irak, zona kurdă). fost Ariana. Un alt nume vechi folosit mai
Aflată sub influenţa parţilor, apoi ales de arabi a fost Khorasan. Teritoriul
dominată de perşi (dinastia a fost încorporat Imperiului Persan de
Ahemenizilor). Regii cetăţii s-au convertit către Cyrus cel Mare în secolul al VI-lea
la mozaism, în virtutea faptului că, la î.H. (perşii o numeau Bactria şi arabii
origini, triburile lui Abraham veniseră în Balkh), iar vechea religie mithraică
ţara sfântă din Mesopotamia (în Irakul (Mithra era zeul Soarelui, în sens larg al
de azi), ca şi pentru a rezista împreună focului) a început să funcţioneze alături
asalturilor Imperiului Roman. de zoroastrism. Trei veacuri mai târziu,
Alexandru Macedon a cucerit zona şi a
ADNmc – prescurtare pentru analiza edificat Alexandropolis (azi Kandahar).
mitocondrială a ADN-ului, un procedeu După moartea lui teritoriul a fost cucerit
al geneticii de detectare a evoluţiei în de Seleucizi, dinastie purceasă dintr-un
timp a unui genotip plecând de la general al lui Alexandru Macedon, al
invariabila cromozomică Y (care cărei centru de putere era Babilonul. În
defineşte linia feminină, maternă, 250 î.H. guvernatorul grec al Bactriei a
nemodificabilă în timp). Acest fel de declarat teritoriul independent de
analize a dat rezultate notabile despre Seleucizi, a făcut o „confederaţie” după
migraţia şi stabilitatea populaţiilor de-a modelul cetăţilor greceşti, dar formată
lungul istoriei, ajungându-se până la din triburile din zonă, arieni şi kusiţi,
concluzia, surprinzătoare, că Homo edificând Regatul Kush, tampon între
Sapiens a apărut în Africa şi de acolo au China, India şi aspiraţiile Imperiului
început migraţiile planetare. Sau, de Roman. Acest regat a redeschis drumul
pildă, s-a putut conchide că 15% din mătăsii, pe rute se pare străvechi,
populaţia actuală a lumii se bazează pe folosite de numeroasele migraţii neolitice
genotipul fenician, popor nesemitic de ale triburilor asiatice. Imperiul Persan şi-
navigatori şi colonişti, dispărut ca a anexat o parte din regatul Kush în
entitate încă din istoria timpurie. Prin secolul al III-lea d.H., iar mogulii din
acest tip de studii se naşte, de fapt, o Mongolia o altă parte. Perşii au fost
nouă disciplină care reuneşte cuceriţi de diverse dinastii arabe,
antropologia şi genetica. musulmane, în secolul al IX-lea. Afganii
se consideră până astăzi, ca şi iranienii,
Adygeia – v. Maikop altceva decât islamici şi socotesc istoria
ţării lor ca pe una a luptei

5
antimusulmane. Agatârşii au migrat pământ. Principalele bazine culturale ale
dinspre Bactria în zona geto-dacică, iar Africii au fost Kush (Nubia sau Etiopia),
numele Balkh a dat toponime (Balcani, Axum (regatul Meroe), Algeria, Sahara
Balcic, Balc) şi nume proprii (Balc, (care nu era deşertică), Egipt, Ghana,
Balica, Bălcescu). Trecutul zonei este Kenya, berberii nomazi, Sudanul, Mali,
izvor de conflicte permanente până în Shongai, Swahili, Zimbabwe.
prezent.
Agatârşi – de la grecescul agatyrsos.
Africa – este continentul unde a apărut Populaţie localizată de Herodot la
ca specie omul, cu 5 milioane de ani în izvoarele râului Maris (Mureş), în Dacia,
urmă, de-a lungul riftului afro-asiatic. Un unde se ocupau cu mineritul. S-au găsit
schelet fosil feminin cvasi complet, Lucy, obiecte aparţinând acestei populaţii şi în
datând de 3 milioane de ani, a fost Moldova de nord. La origini triburi
descoperit de curând în Etiopia. De iranice, conform legendei greceşti care
altfel, acum 130.000 de ani, tot acolo a spunea că fiii lui Herakles (zeul focului)
apărut şi Homo Sapiens, din care se trag erau Skithes şi Agathyrsos (iar din
oamenii actuali. Vechimea civilizaţiilor acesta din urmă s-ar trage grecii înşişi,
Africii este diferită de la o zonă la alta, indo-europeni şi ei, migraţi din Asia spre
migraţiile şi contactele au fost Europa şi în peninsula azi grecească,
numeroase între sudul, centrul şi nordul traversând zona balcanică şi mergând
Africii, între Africa şi Australia pe de o apoi spre sud).
parte, Africa şi Eurasia pe de alta. In
general, este convenit faptul că civilizaţia Agra – v. Taj Mahal
egipteană a atins cel mai ridicat vârf
dintre toate civilizaţiile Africii. Şi, deşi Ahei – populaţie indo-europeană venită
acest vârf este perceput în mileniul 4 din apusul Mării Negre sau din Anatolia
î.H., totuşi voci îndrăzneţe afirmă că la sfârşitul mileniului 3 î.H. Au trecut prin
modelul piramidei ca tip cultural este cu Scythia Minor (Dobrogea de azi) şi au
mult mai vechi, ţine de civilizaţiile ultimei pătruns în peninsula Balcanică, precum
glaciaţiuni, care s-a sfârşit acum 18.000 şi în insulele Mării Egee. După marele
de ani, datarea lor fiind, în acest caz, cutremur care a distrus insula Thera (azi
mileniul 11 î.H. Dar astfel de voci leagă Santorin) la 1400 î.H., au pătruns şi în
originea omului de migraţia dinspre sud- Creta şi Cipru, care, cu timpul, a optat
estul Asiei, prin dispariţia continentului pentru identiatea grecească. În liada
Lemuria - Mu. Datarea după medoda sunt numiţi danai. Dinastia din care au
înjumătăţirii carbonului în timp, evocă făcut parte Menelaos (regele Spartei) şi
totuşi mileniul 5-4 pentru Egiptul vechi şi Agamemnon (regele din Mycene) erau
cam 12.000 î.H. pentru migraţia lui dinastii de ahei. Ei au repurtat, graţie
Homo Sapiens către Asia (via Europa, “calului troian”, un cal uriaş din lemn plin
ori pe calea apei, din insulă în insulă). cu hopliţi (infanteria aheană) introdus în
Evident, acolo, ca şi în alte părţi ale cetate chiar de troieni, victoria asupra
Africii, această civilizaţie a fost Troiei (numită Illion în Iliada, fiindcă la
precedată de viaţa în caverne şi de origini troienii sunt illiro-pelasgi), marea
civilizaţia rupestră, a Omului de cetate, fondată de hittiţi. Războiul fusese
Neanderthal, una dintre cele mai bine pornit – în sens mitologic – pentru că un
reprezentate, mai interesante ca prinţ troian, Paris, o răpise pe soţia lui
tematică abordată şi mai rafinate de pe Menelaos, Elena. După ce grecii au

6
pătruns în Egipt, fiind acolo numiţi profetul, a fost acela care l-a proclamat
“popoarele mării”, alături de alte zeu suprem pe Ahura Mazda, zeul
neamuri, precum hyksoşii –– această focului la perşi. Iniţial era asimilat forţelor
perifrază s-a tradus prin filastin în arabă, Luminii (diferite de ale Întunericului),
palestin în latină, filistin în ebraică. după modelul chinez (Ying şi Yang), fiind
Filistinii sunt pomeniţi în Biblie, un regat zeul Soarelui. Odată cu trecerea spre
filistin a existat şi a fost cucerit de semiţi. monoteism a devenit zeu suprem. Perşii
Astfel, biblicul Goliath era filistin, iar au fost principalul popor care a răspândit
oponentul său, David, era semit. zoroastrismul. Dar, la origini, indo-
Capitalele filistine de pe ţărmul iranienii vin din Asia Centrală (azerii
mediteranean de răsărit, în Israelul de credeau în zoroastrism) şi ajung până în
azi, au fost Ashdod, Ashkelon şi Gaza. India şi în Thracia (agatârşii).
Numeroase urme ale civilizaţiei greceşti Zarathustra însemna Zoroastru. În
există în ele (Ashkelon este parc folosire modernă Mazda este o mare
arheologic), iar marea aruncă şi astăzi companie americană de produse
pe ţărm bucăţi strălucitoare de marmură electrice.
din edificiile fostei cetăţi.
Ainu – grup etnic din Japonia. Existenţa
Ahmed al III-lea ((1673-1730) – sultan lui a fost decelată din preistorie. Analiza
al Imperiului Otoman (1703-1730), ADNmc indică o ascendenţă în insulele
considerat cel mai important susţinător Andaman (India) provenind din Africa,
al culturii otomane din întreaga istorie a via Australia şi apoi trecând prin Tibet.
imperiului. Această perioadă de aur a Limba pe care-o vorbesc este una
domniei sale se numeşte Epoca Lalelei, izolată, are flexiune cu postpunerea a
laleaua fiind simbolul cel mai folosit în ceea ce în limbile indo-europene sunt
lumea artelor. Până astăzi bancnotele prepoziţii şi nu are scriere. În intervalul
turceşti sunt ilustrate cu lalele. de acum 100.000 - 50.000 de ani au
Brâncoveanu, ca şi Dimitrie Cantemir, traversat perimetrul mongol şi s-au
au folosit acest motiv: Brâncoveanu a stabilit în zona Ohotsk. Erau vânători şi
edificat palatul fiilor săi de la Potlogi cu pescari, animişti ca religie (totemul este
stucatură alb pe alb folosind motivul ursul). Acestor triburi le-au aparţinut
lalelei, iar Cantemir l-a cunoscut pe primii colonizatori ai Americilor (care au
Ahmed al III-lea şi a primit de la acesta traversat Behringia şi Alaska), precum şi
titlul de mare maestru al muzicii triburile Ainu care au ajuns în Hokkaido
otomane, ca şi distincţia de paşă cu trei (de altfel cucerită târziu de japonezi),
tuiuri, în timp ce toţi ceilalţi domni ai Sahalin şi Kurile. Cultura Jomon a
ţărilor române tributari Porţii au fost paşi vechilor japonezi îşi are originea în
cu două tuiuri. El a folosit motivul lalelei cultura ainu. Astăzi triburile ainu sunt
în palatul Moldovei (ambasada) de la populaţie protejată în Japonia.
Constantinopol. Totuşi, în conflictul ruso-
turc, Cantemir a fost de partea ruşilor, Akenathon – a devenit faraon al
adică a creştinătăţii. Ahmed al III-lea a Egiptului în perioada Noului Imperiu, cu
murit în închisoare, înlăturat chiar de numele Amenhotep al IV-lea. De origine
otomani. feniciană, căsătorit cu frumoasa Nefertiti,
a încercat să introducă monoteismul în
Ahura Mazda – cel mai important zeu în Egipt, invocând ca unic zeu discul solar
zoroastrism (religia focului). Zoroastru, (adică un obiect, un corp ceresc): Athon.

7
Aken-athon înseamnă “cel care place lui semitice.
Athon”. A edificat o capitală nouă, Tanis,
azi Tell el Amarna, şi a construit un Aksum – numele unei cetăţi înfloritoare
templu grandios la Karnak, dedicat lui în sec. 6 d.H., aflată în nord-vestul
Athon. Spre sfârşitul domniei însă, din platoului etiopian, în lungul Marelui Rift
pricina victoriilor hittiţilor asupra regatului African. Semne de locuire din mileniul 5
Mittani (hurriţi aflaţi în nordul Siriei de î.H., de către populaţii africane.
azi, iar Nefertiti era la origini hurrită), a Influenţat de Egipt, la Aksum există o
trebuit să revină la religia tradiţională a piramidă în trepte (7 trepte) ca aceea a
Egiptului, pentru a obţine o largă lui Djoser. Surse greceşti o menţionează
aderenţă a populaţiei în vederea din sec. 1 d.H., când rege i-ar fi fost
susţinerii unei bătălii cu hittiţii. Dar nu Zoskales. Regatul, având deschidere la
hittiţii, ci hyksoşii ameninţau, de fapt, Marea Roşie, a mijlocit comerţul dintre
Egiptul. Imperiul Roman şi Imperiul Persan.
Ezana, regele Aksumului, a adoptat
Akkad – prima atestare despre acest creştinismul în anul 330 d.H, puţin după
oraş-cetate este a arhivelor hittite şi se Armenia. Până astăzi creştinismul copt
referă la mileniul 3 î.H., când Lugal- din Etiopia păstrează semne ale vechimii
Zage-Si din Umma a cucerit mai multe sale, alături de crucea cu braţe egale
oraşe-cetate unind Sumerul (partea de care pleacă precum razele din centrul
sud a Mesopotamiei) sub conducerea unei sfere, pe veşmintele prelaţilor
sa. Dar Sargon I cel Mare al Akkadului a figurează şi steaua lui David. La origine,
atacat capitala Sumerului, Uruk, şi a regatul Aksum s-a format cu triburi
biruit-o, făcând astfel din Akkad un regat yemenite (numite Saba, Salhen, Himyar,
independent. Akkad este numele din Raydan, Habashat, Tiamo, Kasu) venite
Vechiul Testament al cetăţii, ea apare ca din Asia Mică (hamiţi şi semiţi), la fel ca
Agado în arhivele hittite. Perioada de şi Meroe (în vechime numit Kush, aflat în
maximă înflorire a fost pe vremea regelui Sudan). Benito Musolini a luat cel mai
Gudea, care a stăpânit şi Lagashul. frumos obelisc aksumit din Lalibela, un
Akkadul a dispărut după numai 200 de monolit, şi l-a dus la Roma. El a fost
ani în urma atacurilor kurde (iranice) returnat Etiopiei în 2005.
venite dinspre nord-est
(iranic=kurd=gud), prin celebra bătălie Alani – triburi de origine iranică, sarmaţi
din munţii Zagros. Din punct de vedere care se autodenumeau Yasi – numele
cultural, cea mai importantă moştenire oraşului Iaşi este de origine alană. La fel
akkadiană (şi sumeriană în sens mai denumirile Prut, Zarand. Au locuit în
larg) este matematica în baza 6: cele 6 stepele de la nordul Caucazului, unde
zile ale săptămânii, cele 12 luni ale sunt menţionaţi până în sec. 2 d.H.
anului, cercul de 360 de grade, gruparea Împinşi spre vest de popoarele
perioadelor istorice în intervale de 600 năvălitoare, o parte dintre ei s-au
de ani, numite sars, numărătoarea în asimilat cu hunii, alţii cu avarii,
duzini. De asemenea, akkadienii pecenegii, cumanii, vandalii, de
moşteneau legenda potopului (Noe se asemenea triburi migratoare. Cei care
numea Xisuthrus, mileniul 4 î.H., în au rămas cu identitate proprie îi au drept
Epopeea lui Ghigamesh), începând de urmaşi pe cei din Ossetia, în Georgia,
când îşi numărau regii şi zeii. Vorbeau o zonă până astăzi conflictuală şi care
limbă din aceeaşi clasă cu limbile tinde să-şi afirme identitatea diferită de a

8
georgienilor. căror strămoşi aparţin culturii Thule, din
primele veacuri d.H.). Mai târziu apare şi
Alaric I – s-a născut pe o insulă numită creştinismul ortodox. Sub aspect
de greci Peuce, la gurile Dunării, în 370 lingvistic există mari deosebiri de la un
d.H. A fost regele vizigoţilor (neam gotic, loc la altul, din cauza slabei comunicări.
adică germanic, originar probabil din Dar limbile vorbite sunt ale insularilor
Scandinavia şi care a migrat spre sud- originari, nu fac parte din marile familii
est, atingând Sciţia, unde a aparţinut lingvistice.
culturii Cerniakov, fiind apoi împins de
huni din nou spre Europa) şi primul
barbar care s-a aliat cu Roma ca Albanezi – la origini triburile indo-
„federat”, adică păstrând structura tribală europene de albani erau venite din zona
şi luptând numai când era solicitat. A Caucazului. Albania caucaziană este
apărat graniţa de răsărit a Imperiului Daghestanul de azi. Albanezii
Roman, Bizanţul, contra hunilor, purtând caucazieni sunt menţionaţi în surse
bătălii din Epir până în Siria. A invadat antice alături de ilirii de la sudul Dunării
Italia în anul 400 d.H. şi a cucerit Roma de Mijloc. Fiind puţini la număr, dar
în 402. Reşedinţa şi-a stabilit-o însă la foarte buni luptători, au reuşit să-şi
Ravenna, unde vor veni, pe urmele lui, şi păstreze identitatea în timp, până astăzi,
alte triburi de vizigoţi. A favorizat intrarea practicând sisteme de alianţe
alanilor, vandalilor şi suevilor în Galia şi momentane, dar cu precădere aliindu-se
Peninsula Iberică. A mai asediat Roma cu dacii şi tracii din Peninsula Balcanică.
şi în 408, dar operaţiunea, prin care voia Elita armatei lor medievale era aceea a
să silească imperiul să renunţe la arbănaşilor, făcută după modelul
domeniile din nordul Africii, n-a fost hopliţilor din Grecia antică, folosiţi ca
finalizată, Alaric murind în 410 d.H. mercenari de domnii ţărilor române
pentru a se apăra de otomani. Civilizaţia
Alaska – astăzi unul dintre statele de albaneză a fost influenţată, în perioada
nord ale SUA, aflat în nordul Americii de de formare, atât de substratul ilir,
Nord. A fost descoperită de ruşi în 1741 pelasgic, cât şi de greci şi romani.
şi a devenit stat american prin votul Albanezii au apărat, ca şi alte neamuri
populaţiei, cu sprijinul românului din balcanice, spiritul unitar al culturii şi
emigraţie, Pomutz, ambasador al religiei ortodoxe. Vasile Lupu, cel mai
Americii în Rusia. Nativii din Alaska sunt bogat domn al Moldovei, albanez la
la origine insulari din Atlantic, peste care origine, a folosit arbănaşi şi fost singurul
au venit triburi asiatice, siberiene, în domn al ţărilor române care a schimbat
14.000 – 10.000 î.H. (Paleolitic) şi din tron un sultan.
rămase aici, în vreme ce altele au migrat
spre Americi. Cultura Clovis, asiatică, Alep – una din cele mai vechi aşezări
are urme vizibile în Alaska. Cultura atestate ale lumii, menţionată ca cetate
tradiţională specifică apare în Alaska în de către babilonieni, sub numele Hala, la
mileniul 4 î.H., iar religia constă, în sfârşitul mileniului ai III-lea î.H., când era
principal, în şamanism, după cum capitala regatului amorit. A fost cucerit
principala ocupaţie este pescuitul. Este de hittiţi în 1595 î.H. şi a devenit cel mai
vorba despre cultul morţilor (bijuterii şi important nod comercial al căilor de
vase). Cele mai pregnante culturi uscat dintre Asia şi Europa (pe Drumul
istorice sunt a eschimoşilor şi inuit (ai Mătăsii). A fost cucerit pe rând de Asiria,

9
Alexandru Macedon, Seleucizi, arabi, alcătuiască în zonă o forţă capabilă să
romani (care-l numeau Beroea), ţină piept marilor imperii care luptau între
otomani. ele pentru teritorii: Imperiul Persan şi
Imperiul Roman. Astfel, înainte de
Alexandria – cetate fondată de apariţia creştinismului, care a fost tot un
Alexandru Macedon în 331 î.H., după ce gest protestatar faţă de Imperiul Roman,
se încoronase faraon. Acolo a făcut Alexandru Macedon a făcut cel mai
Farul din Alexandria (una din cele 7 important gest al lumii vechi din sud-
minuni ale lumii antice) şi a pus pe ţărm estul Europei pentru apărarea identităţii
chiar statuia sa în chip de faraon, cu şi integrităţii civilizaţiei zonale. Este
supranumele Philadelphus, adică notabil faptul că principalul său sfătuitor
iubitorul de soră, fiindcă, după model a fost Aristotel. Acest lucru a fost
egiptean, se căsătorise cu sora sa. Apoi observat de Dimitrie Cantemir, care, în
şi-a continuat campaniile, iar campania lui Petru cel Mare al Rusiei din
Philadelphus a dat numele Philadelphiei, 1723 la Marea Caspică (pentru controlul
fostul Rabbat Ammon, capitala Porţii de Fier a Asiei şi contra
amoniţilor din Asia Mică, azi Aman, otomanilor) a căutat şi a descoperit
capitala Iordaniei. Alexandria a fost acolo fortificaţiile lui Alexandru Macedon,
edificată ca mare port comercial la le-a semnalat, a ridicat relevee ale
vărsarea Nilului în Mediterana, iar nu edificiilor, a executat harta locului
departe de acest loc, la Rozetta, (dinspre Marea Caspică) şi a copiat
armatele lui Napoleon I au descoperit o inscripţii. Textele se află în Collectanea
piatră scrisă bilingv, în greacă şi Orientalia, în arhivele Cabinetului lui
egipteană. Graţie pietrei de la Rozetta Petru cel Mare de la Petersburg, dar au
Champollion a descifrat hieroglifele fost publicate cu desene cu tot de
egiptene. Până astăzi, în apele mici ale Grigore Tocilescu în ediţia de Opere
golfului Alexandriei se descoperă vestigii Dimitrie Cantemir, 8 vol., Bucureşti,
însemnmate ale perioadei antice. 1878.

Alexandru Macedon (356 - 323 î.H.) – Alfabet – cunvânt de origine grecească,


supranumit cel Mare, fiul regelui Philip al venit de la denumirea primelor două
Macedoniei şi nepotul lui Cambyse. litere ale alfabetului grec, alfa şi beta.
Macedonenii erau triburi de greci. A fost Desemnează modul de scriere bazat pe
mai întâi rege al unui regat aflat în transcrierea aceloraşi foneme (sunete
Thracia, numit Macedonia (336-323 articulate) prin aceleaşi semne. În sens
î.H.), cu numele Alexandru III. Dacă larg, modurile de scriere nu sunt numai
principalele bătălii ale tatălui său au fost alfabete, ci şi pictograme, scrieri
îndreptate contra Imperiului Bizantin, silabice, hieroglife, cuneiforme, glife ş.a.
principalele campanii ale lui Alexandru Primul alfabet care s-a păstrat a fost cel
au fost contra Imperiului Persan (Darius al limbii arameice, folosită în Sumer şi
al III-lea, care ajunsese şi el până la Babilon, care folosea drept semne
Dunăre), imperiu pe care l-a şi cucerit în cuneiformele, apărute iniţial ca
final, atingând graniţa Indiei spre răsărit, pictograme, adică reprezentări desenate
a Daciei şi a Porţii de Fier a Caucazului ale unui obiect sau acţiuni şi devenite
spre nord, a Egiptului spre sud, mai târziu silabe, apoi litere. Fenicienii
încercând să unifice micile regate ale au preluat (prin Thautos Biblos) alfabetul
Greciei antice sub conducerea sa şi să proto-canaanit şi l-au răspândit în

10
Mediterana. Acest alfabet arameic al fost de Mediterana, există de acum 400.000
preluat deopotrivă de semiţi şi arabi, de ani (Paleolitic): schelete de
fiind asemănător cu alfabetul brahmi, Atlantothropus există în lacul preistoric
devenit baza scrierii pentru India, Asia Ternifine. Acest umanoid era
de Sud-Est, Tibet, Mongolia. Cadmus, contemporan cu Pithecantropus, găsit în
întemeietorul Troiei, fenician (cetatea insula Jawa şi cu Sinanthropus din
însăşi se aşeza pe un loc hittit), ar fi China. Acest strămoş cunoştea focul.
răspândit, în sens mitologic, alfabetul. Dar, din urmă cu 90.000 de ani, există
Legenda reprodusă de Homer, conform urme de locuire continuă pe teritoriul
căreia Cadmus a aruncat peste cap, în Algeriei de azi de către populaţii asiatice,
dreptul viitoarei Troia, dinţii balaurului, venite din zona Caspică, după cum
este simbolul răspândirii literelor atestă structura scheletului. Ei au
alfabetului şi al divergenţelor apărute din convieţuit cu aceia veniţi din zona
cauza diverselor lui forme. El a fost iberică. În perioada neolitică zona
preluat de greci şi, de la ei, de alfabetul Algeriei suferă influenţe venite din sud,
latin (pe care-l folosesc şi românii), dinspre Africa. Numeroase petroglife
chirilic şi copt. În ordine temporală, aflate în deşertul Tradart (Tassili n’Ajjer)
prima scriere descoperită este cea de la atestă acest lucru. Herodot se referă la
Yonaguni (sit datat 12.000-9000 î.H.), astfel de vestigii. Începutul vremurilor
apoi din India şi China (mileniul V-III istorice este marcat de regatul Numidiei
î.H.). Diversificarea alfabetelor în Asia aflat pe aceste locuri, regat mai mult
Mică a avut loc în mileniul al II-lea î.H. mitic până la venirea romanilor, dar
(1500 î.H.). Scrierea s-a făcut iniţial fără locuit de berberi, triburi africane
a respecta o ordine în câmpul vizual. Au nomade. În secolul 9 î.H. au sosit aici
existat scrieri care mergeau circular, de fenicienii, care au întemeiat Carthagina
la centru spre margine, ca o spirală, (în feniciană Kart Hadasht, ceea ce
scrieri care foloseau aleatoriu spaţiul de înseamnă aşezare nouă). Romanii le
scris (cel egiptean, hittit, incaş, dar spuneau puni. Acolo, la celălalt capăt al
acestea nu erau alfabete, ci pictograme Mediteranei, s-a reeditat bătălia dintre
care defineau ordinea mesejelor prin romani şi lumile Răsăritului. Cele trei
înglobarea în cartuşe a unor fragmente). războiaie punice au păstrat până astăzi
Astăzi alfabetul grec, slav, latin se numele căpeteniei de oşti a
folosesc în scriere de la sânga la carthaginezilor, Hannibal, care a trecut
dreapta, cel arab şi semitic de la dreapta Alpii pe elefanţi, prin zăpadă, ajutat fiind
la stânga. Există „alfabete pierdute” (ex. de basci, spre a asedia Roma. În numai
nabatean, etrusc) nedescifrate din cauza câţiva ani romanii au trecut prin sabie
puţinătăţii mesajelor rămase ori a lipsei absolut toată cetatea Carthaginei, cea
unor texte bilingve, care să permită care întemeiase aşezările comerciale
decodificarea. In sfârşit, trebuie să Annaba, Skikda, Collo, Jijel, Bejaďa,
menţionăm faptul că scrierea alfabetică Dellys, Alger, Tipaza, Cherchell, Tčnes,
este numai o parte din modul de Bettioua, Ghazaouet şi au înstăpânit în
comunicare folosit în evoluţia civilizaţiilor nordul Mediteranei civilizaţia romană.
omeneşti. V. şi Scriere. Mai târziu vor trece peste aceste locuri
vandalii, celţii, ostrogoţii şi vizigoţii, care
Algeria – urme de vieţuire pe teritoriul nu făceau decât să meargă pe urmele
acestei ţări din nordul Africii, mărginită foarte vechilor drumuri dinspre Asia spre
Europa şi Africa. Iar în sens opus au

11
trecut vikingii, care au străbătut observatoare astronomice şi/sau locuri
Mediterana până în Asia Mică. Pe de cult. Datează din Neolitic (5000-4000
pământul Algeriei de azi au venit arabii î.H.).
şi apoi Islamul. Acolo este activă până
astăzi moştenirea vechilor straturi de Altai – munţi formaţi prin coliziune odată
civilizaţie, iar lumile vechi coexistă cu cu alipirea Indiei la continentul asiatic,
cele noi. aflaţi în centrul Asiei, la întâlnirea
graniţelor dintre Rusia, China, Mongolia
Ali – (n. 600 d.H., Mecca – m. 661, şi Kazahstan. Este zona de formare a
Kufa) – al patrulea calif al Islamului (656 populaţiilor şi limbilor altaice, ale căror
– 661 d.H.) şi ultimul care i-a avut în subdiviziuni sunt limbile turcice (uiguri,
subordine, deopotrivă, pe sunniţi şi şiiţi. kipceak-kimak, kirghizi, oguzi, kazahi,
A fost vărul lui Mohammed. Până astăzi azeri, tadjici, uzbeci, nogai, kaşkai, turci,
sunniţii se consideră urmaşii lui Ali, aşa khazari, balkhari, kazahi, turkmeni,
cum şiiţii se reclamă de la Mahommed. găgăuzi, tătari, iacuţi), mongolice,
Dimitrie Cantemir descrie pe larg tunguse şi, în parte, japoneza şi
diferenţa de cult dintre sunniţi şi şiiţi în coreeana.
Istoria religiei muhammedane, iar în
Collectanea Orientalia desenează Altamira – supranumită Capela Sixtină
simbolurile religioase ale celor două aripi a Cuaternarului (epocă ce ţine de acum
ale islamismului descoperite de el pe un milion şi opt sute de mii de ani până
Zidul Caucazian şi identificat ca fiind în prezent, dar vechimea umană în zonă
construit de Alexandru Macedon, la este de circa 100.000 de ani), această
Poarta de Fier a Asiei (zona Derbent). peşteră bogată în picturi rupestre din
Cantabria, Spania, aparţine unei
Allah – cuvântul arab pentru Dumnezeu. rezervaţii arheologice mai largi:
Nu este un nume propriu, ci Al-lah Santaillana del Mar. Situri în aer liber, ca
înseamnă Zeul (al este articolul hotărât). şi alte peşteri (Salitre, Chufín, Juyo la
Pe vremea politeismului era şeful Pila) alcătuiesc unul din cele mai
ierarhic al celorlalţi zei, ca şi Zeus în importante spaţii de locuire ale
religia grecilor antici, ori Ammon Ra în Paleoliticului din Europa.
Egipt. Odată cu trecerea la monoteism a
rămas singura divinitate a Islamului. Amaleciţi – trib nomad de ismaeliţi din
Există alte 99 de nume simbolice pentru deşertul Neghev, Israel. Numele lor e
Allah, dar nici un nume propriu şi, dat de numele regelui Amalech, care a
precum la semiţi (verii arabilor după luptat cu fiii lui Israel, conduşi de Moise
Noe), nici o înfăţişare iconografică. şi Ioshua.

Almendres Cromlech – cel mai


important complex megalitic (parte a Amazon – cel mai mare bazin fluvial al
unei civilizaţii planetare care o precede Americii de Sud: 700.000.000 km2.
pe a noastră) din Europa, aflat în Apele sale udă Bolivia, Brazilia (60% din
Portugalia. Cuprinde 92 de menhire care bazinul fluvial), Peru, Ecuador şi
au în ele practicate mici găuri rotunde pe Columbia. Este al doilea ca lungime
unde trece lumina în zilele echinocţiilor. planetară după Nil. Nici până în prezent
Se presupune că serveau drept n-a fost inventariată complet flora şi

12
fauna Amazonului, dar, prin masa mare un teritoriu a unor grupuri de oameni,
de vegetaţie, este un adevărat plâmân al este înregistrată din Paleolitic, în munţii
planetei. Populaţia acestui teritoriu este Anzi, în America Centrală (aztecii şi
formată din indigeni, urmaşii celor care mayaşii) şi de Sud (incaşii). Aceste
au venit odinioară din Asia şi din civilizaţii au rezistat până în veacul al
Polinezia - dovezile de locuire au o XV-lea, la venirea europenilor (Cristofor
vechime de 12.000 de ani. Până în Columb, 1492 d.H.). În fapt, vikingii
prezent au fost inventariate cam 200 de atinseseră cu mult înainte (sec. al X-lea
triburi, dar numărul lor total nu e î.H.) coastele Americii de Nord, dar
cunoscut. Există şi populaţii mai noi, acest lucru n-a avut impact în registrul
venite în timpii istorici. Descoperirea modificării profunde a standardelor de
recentă, în 2006, a unui străvechi civilizaţie ale localnicilor. După limbile
observator astronomic în principal pentru vorbite astăzi în Americi, identităţile
calcularea timpului terestru, la graniţa culturale sunt foarte diversificate:
dintre Brazilia şi Guyana franceză, engleză, spaniolă, portugheză, franceză,
format din 127 de blocuri megalitice din limbi africane, ale unor triburi din
granit, în bazinul Amazonului, care Oceania.
precede cu mult civilizaţia Inca, atestând
existenţa a numeroşi locuitori în zonă,
pare să aşeze bazinul Amazonului
alături de celelalte lumi pierdute ale Americo, Vespucci (n. 1454, Florenţa,
civilizaţiei megalitice (Yonaguni, Italia – m. 22 februarie 1512, Sevilla,
Almendres Cromleh, Stonhenge, Bimini, Spania) – explorator. Plecat pe urmele
Atlantis, apoi Egipt, Meroe, Serbia). lui Columb, a părăsit Spania (unde
fusese trimis în 1492) în 1499 cu 4
corăbii conduse de unul dintre
comandanţii lui Columb. A debarcat la
Americile – primele populaţii ale gurile Amazonului. A fost conştient că n-
Americii de Nord, Centrale, de Sud şi a găsit Indiile, cum crezuse Columb, ci
zonei Caraibelor datează de la ultima un nou continent. Americile îi poartă
glaciaţiune (50.000-14.000 î.H.) şi sunt numele. A revenit în a doua expediţie,
formate prin migraţie din Siberia şi din finanţată de Portugalia, 1501, încercând
Oceania. Aceşti migratori sunt strămoşii să găsească o strâmtoare care să-l ducă
nativilor amerindieni din Americi. Cei dincolo de Americi, spre India.
pătrunşi din Asia, în general vânători
nomazi, au intrat pe puntea
intercontinentală dintre Asia şi Americi
înainte de a se fi creat strâmtoarea Amerindieni – nume generic pentru
Behring şi au lăsat în America de Nord populaţiile de substrat, indigene ale unei
Cultura Clovis (20.000-13.000 î.H.). Pe zone îmbogăţite etno-lingvistic prin valuri
la 10.000 î.H. triburile migratoare au succesive de migraţie. Cuvântul este
atins Capul Horn, colonizând astfel mai ales folosit pentru cele două
ambele Americi şi fiind, în general, Americi, dar şi pentru arhipelaguri. În
culturi ale înălţimilor muntoase. Au fost Americi amerindieni sunt consideraţi, de
identificate numeroase culturi fapt, primii veniţi din Asia, în urmă cu
arheologice. Ideea de civilizaţie, care 12.000 de ani, pe când strâmtoarea
înfloreşte odată cu aşezarea stabilă într- Behring încă nu exista. Se crede că au

13
fost, la origini, 12 persoane, după Amman – în prezent capitala Iordaniei.
analiza ADNmc. Ei au traversat istmul A fost capitala regatului ammonit sub
Suez cam în 11.000 î.H. şi au colonizat numele de Rabbat Ammon şi este
şi America de Sud. De asemenea, triburi atestat chiar mai dinainte, cu 4000 de
din insulele Oceaniei – unele chiar ani î.H. A fost cucerit de Alexandru
venite pe apă dinspre Africa, cu opriri Macedon, care l-a numit Philadelphia,
prin toate insulele Pacificului – au atins după propriul lui supranume:
în vremurile preistorice coastele Philadelphus, adică „iubitorul de soră”
continentale şi au fost asimilate (în greacă), deoarece, după cucerirea
amerindienilor. Dar primele trăsături de Egiptului, Macedon s-a căsătorit, după
sedentarism apar în 6000-5000 î.H. modelul faraonilor Egiptului, în mod
(Neolitic, după reperele Asiei, dar în simbolic, cu sora lui. A făcut parte, în
Americi decalarea temporală a sec. I î.H., din Liga cetăţilor greceşti
neoliticului este cam de 2500 de ani). numită Decapolis. A fost apoi cucerit de
Numele acestor foarte vechi civilizaţii romani, care au construit în cetate
este, în general, acela al triburilor care amfiteatre, terme şi apeducte. Cu
le-au afirmat: paracas, mochica, moxos, numele de Philadelphia apare pe harta
nazca, tihuanaco, huari, chimus, maya, cetăţilor vechi de pe marele mozaic al
olmeci, zapoteci tolteci, azteci, inca, catedralei creştinismului timpuriu din
toba, wicki, mocoví, pilagá, chulupí, Madaba, aflată pe Calea Regilor, în
diaguita, calchaquí, kolla, kayapo, lungul văii Iordanului, pe malul său
guarani ş.a. În partea de nord a răsăritean. În veacul al IV-lea d.H. a fost
continentului american – Canada de azi episcopat creştin. Cucerită de arabi în
– în afară de populaţii venite din Asia, secolul al VII-lea d.H., Philadelphia era
mai exact din Siberia, au existat – şi se aproape pustie în veacul al XIII-lea d.H.
numesc aborigeni, ca în Australia –
triburile inuit, originare din Alaska. Cu un Ammoniţi – trib semitic migrator descins
cuvânt generic, tuturor amerindienilor, din Ammon, fiul lui Lot, personaj biblic,
aborigenilor, indigenilor li se spune ca şi tribul de altfel. Probabil trăiau din
astăzi, ca semn de recunoaştere a pradă. Au fost biruiţi în luptă, deşi se
rolului lor fondator, „primele naţiuni”. aliaseră cu sirienii, de regele David al
triburilor Israelului. Una din soţiile regelui
Ammon Ra – cel mai important zeu al Solomon, Naamah, era ammonită.
pantheonului egiptean, zeul Soarelui (ca Credeau în zeul focului, Moloch, după
sursă de energie, şi nu zeul discului modelul triburilor asiatice (mithraismul),
solar, Aton, aşa cum preconizase căruia îi saxrificau copii.
Ackenathon) şi creatorul universului. În
ceea ce-l priveşte, s-a autocreat, Amoriţi (amorei) – popor biblic trăind
răsărind dintr-o floare de lotus. Lotusul într-o zonă muntoasă, în vecinătatea
era şi simbolul Egiptului de Sus, dar şi al Iordanului. Abraham, a X-a generaţie
brahmanismului (poziţia de meditaţie se după Noe şi a XII-a după Adam conform
numeşte „lotus”). Templele de la Abu Bibliei (Geneza), era amorit după tată şi
Simbel aveau coloane terminate cu hittit după mamă, născut în Ur,
floare de lotus. Zeul era simbolizat printr- Chaldeea. Mai târziu a făcut alianţe de
un om cu cap de berbec sau de şoim apărare cu amoriţii contra egiptenilor.
încoronat cu discul solar. Cel mai
important templu se afla la Heliopolis. Anasazi – triburi de amerindieni din sud-

14
vestul Americii de Nord. Au rămas formare a limbilor indo-europene. Până
numeroase vestigii monumentale ale astăzi Anatolia este una dintre cele mai
culturii lor. Nu se cunoaşte numele pe complexe regiuni sub aspect cultural şi
care şi-l dădeau ei înşişi, acesta e etno-religios.
cuvântul prin care-l desemnau
populaţiile navajo şi însemna „cei mai
vechi duşmani”. Vechimea atestată a Andaluzia – provincie aflată în sudul
locuirii în zonă este de 20.000 de ani, iar Spaniei, remarcabilă prin cultura
sedentarizarea datează de 12.000 de preistorică (perioada cavernelor, 30.000
ani. Originea populaţiilor anasazi este î.H.). Cele mai cunoscute sunt Almería
incertă, dar tipul de civilizaţie este (peşterile Los Letreros, Vélez Blanco),
troglodit (civilizaţie de peşteră Cordoba, Granada, Cadiz, Malaga. Pe
caracteristică Paleoliticului) şi acoperă coasta mediteraneană a Andaluziei au
perioada 4000 î.H. -1000d.H. acostat, în mileniul 2 î.H., fenicienii
(numiţi puni de către romani), veche
Anatolia – teritoriu aflat în partea populaţie de navigatori care a
asiatică a Turciei de astăzi, mărginit de uniformizat practic civilizaţia de jur
estul Mediteranei, Armenia, Iran şi Irak. împrejurul Mediteranei (şi au navigat în
Numele provine din greaca veche, unde lungul coastei de vest a Africii până la
însemna „ţara de la răsărit”. Există Capul Bunei Speranţe). Ei au fondat
mărturii de viaţă vechi de 300.000 de ani Gadir (azi Cadiz), cetatea din Extremul
(perioada cavernelor), dar, după Occident a lumii cunoscute atunci,
revoluţia produsă graţie agriculturii şi despre care Herodot şi Strabo spuneau
vieţii stabile, în Neolitic, există aşezări că se află la “Coloanele lui Hercules”
care au devenit cetăţi-stat: Djarbekir, (Gibraltar). Tartessos, o altă veche
Tarsus, Mersin, Čatal Hoÿuk ş.a. cetate, invocă civilizaţia din munţii
(mileniile 7-2 î.H.). Prima unificare Tarsus, inclusiv prin nume, deşi se crede
politică a Anatoliei a fost înfăptuită de că limba vorbită nu era indo-europeană,
hittiţi (mileniul 2 î.H.), imperiu cu capitala ci una izolată. În Biblie i se spunea
la Hattusha (ale cărei depozite de tăbliţe Tarshish. Mai apoi grecii, romanii,
scrise au fost descoperite nu de mult şi vizigoţii (care au ieşit din nou în Atlantic,
se află la Istambul) şi care a făcut la mult timp după fenicieni), celţii şi nu în
acorduri de război cu Urartu, apoi cu ultimul rând vikingii (care au intrat în
Asiria, Babilonul (800 î.H.), Phrygia, Mediterana venind dinspre nord, din
Lydia, Imperiul Persan. Cu hittiţii au Atlantic) au trecut prin aceste locuri.
luptat deopotrivă egiptenii, grecii vechi, Arabii au avut aici una dintre cele mai
macedonenii şi romanii. Alexandru importante prize, iar civilizaţia islamică
Macedon a trecut de hittiţi şi de perşi, şi-a pus o amprentă de neşters asupra
înaintând spre estul Asiei şi India. Andaluziei, ca şi asupra întregii Spanii.
Anatolia a fost cucerită apoi de romani, De menţionat şi migraţia masivă, încă
iar în veacul al III-lea d.H., prin din vechime, a ţiganilor, complet
împărţirea lui în două, acolo s-a asimilaţi şi care, în Portugalia de azi, au
înstăpânit Bizanţul. În secolul al XI-lea dat muzica naţională a fadourilor). Abia
d.H. au apărut turcii selgiucizi, iar la din veacul al XIII-lea s-a impus, sub
1453 Constantinopolul, capitala influenţa regatelor de la est şi nord (de
Bizanţului, a fost cucerit de turcii dincolo de Pirinei), creştinismul.
otomani. În nordul Anatoliei este zona de

15
Andorra – cel mai mic stat al Europei, capodopere de arhitectură ale civilizaţiei
aflat în Pirinei, la graniţa dintre Cataluňa planetare (în jur de 72 de temple). Zona
şi Franţa. Are 468 km2 şi este o aparţine unei perioade culturale care
monarhie constituţională la care sunt precede, în timp, dispariţia fluviului
asociaţi şeful statului francez şi al celui Sarasvati (ar fi izvorât din Himalaia spre
spaniol. Populaţia este sub o sută de mii a se vărsa în Golful Persic. El ar fi atins
de locuitori. În navarreză „andorra” uneori 8 km lăţime şi ar fi dispărut pe la
înseamnă loc acoperit de tufişuri. 1900 î.H.). Civilizaţiile din lungul acestui
Primele semne de locuire datează din fluviu au comunicat între ele, numele
neolitic (5000 î.H), iar populaţia originară Indiei vine de la Sindi şi evocă spaţiul
era bască. A făcut parte din Imperiul chinez. Cultura Angkorului se resimte şi
Roman, apoi pe aici au trecut triburi de ea de influenţa Indiei de dinainte de
alani, vizigoţi, vandali. Carol cel Mare al buddhism. De altfel, revolta khmerilor,
Franţei a întemeiat statul propriu-zis, în care au distrus nu de mult templele
anul 805 d.H., ca pe o „marcă” de buddhiste ale Angkorului, se explică prin
apărare contra berberilor veniţi din Africa raportarea la un strat mai vechi de
şi a arabilor veniţi din estul Mediteranei, civilizaţie decât acesta, la religii
care înaintau spre Franţa. originare, pe care buddhismul le-a
desfiinţat. Leul ca simbol solar, dragonul
Andronovo – cultură din epoca (răspândit ca mit din China veche până
bronzului – acolo mileniul 2 î.H. – în Anzi), ca şi piramida în trepte au
numită astfel după locul unde a fost preexistat buddhismului. Planul
descoperită: satul Andronovo, pe cursul Angkorului reproduce situaţia
fluviului Enisei, Siberia de sud. Acoperă constelaţiei Drako acum 10.500 de ani,
o bună parte din vestul Asiei şi cuprinde fiind o aşezare pâmânteană, în oglindă,
schelete, vase, locuinţe. În partea de a ordinei cereşti. Chiar cifra 72 (numărul
apus se învecinează cu zona Volga- templelor) înseamnă, pe de o parte,
Ural, iar spre sud cu munţii Pamir şi Tian deviaţia în grade planetare longitudine
Şan. Este o cultură foarte importantă est faţă de complexul Giza, în Egipt, pe
pentru analiza corectă a primei perioade de altă parte reflectă faptul că o dată la
din existenţa triburilor indo-iranice, 72 de ani se schimba cu un grad poziţia
generatoare ale limbilor indo-europene aparentă a Pământului faţă de
(de grupul cărora ţin majoritatea limbilor constelaţii, deci modul de calcul al
actuale ale lumii) şi iranice (perşii şi aşezării lor. Angkor a fost părăsit de
multe alte populaţii din Asia Mică). khmeri la jumătatea secolui al XV-lea
Grupul culturilor Andronovo se d.H., fiind cucerit în veacul al XVII-lea de
desfăşoară în timp pe mai multe linii: annamiţi (vietnamezi).
Petrovka-Sintashta (2000-1600 î.H.),
Alakul şi Fedorovo (1500-1300 î.H.) şi Anglia – v. Briţi, Stonehenge
Sargary-Alekseevka (1200-1000 î.H.).
Animism 2 – ansamblu de credinţe
echivalente unei religii a cărei idee de
Angkor – centrul cultural al civilizaţiei bază este că natura şi omul fac un
khmere (50 km2), azi în jungla singur întreg, că sufletul (anima, în
cambodgiană, înfloritor în perioada latină) conduce deopotrivă toată lumea
secolelor 9-11 d.H. A produs vie, indiferent de regn. O echivalenţă
energetică este aceea care coordonează

16
sufletele, le permite comunicarea. În şi la Londra în 1739, a fost cartograful
acest sens, moartea nu este un prag, o francez Philippe Bauche. El a susţinut că
despărţire definitivă, ci o poartă deschisă n-a avut documente mai vechi, ci că s-a
către lumea sufletelor. Aceste credinţe bazat pe mărturii marinăreşti. Adevărul
au condus numeroase societăţi tribale, este că el desenează continentul
în Paleolitic, Neolitic şi există până aproximativ exact şi fără gheţuri. Ori
astăzi zone din Africa, Oceania, ultima mare glaciaţiue a fost între
Australia, Indonezia, Siberia, Americi 40.000-5000 î.H. De atunci până acum
unde continuă să subziste printre Antarctica este aproape în intregime
aborigeni. îngheţată. Abia după publicarea hărţii lui
Bauche, James Cook a dat ocol
Annamiţi - v. Vietnam gheţurilor continentale, fără însă a
alcătui o hartă.
Antarctica – un continent aflat în
emisfera sudică a Pământului, în mijlocul Antichitate – este acea parte a istoriei
căruia se află şi Polul Sud. Are o care se ocupă de civilizaţia umană de la
suprafaţă de 13 milioane km2, începuturi până în Evul Mediu timpuriu
comparativ cu Australia, care are 7,7 inclusiv. Ea se împarte în Preistorie (de
milioane km2 şi Europa, care are 10, 5 la începuturi până la apariţia scrierii,
milioane km2. Este format din suprafeţe adică 400.000–6000 î.H.), Antichitatea
insulare unite de gheţuri, iar în perioada clasică, din mileniul al VI-lea î.H. până la
de formare a continentelor era unit cu Grecia şi Roma antică (770-753 î.H.) şi
Australia şi Ţara de Foc. În urmă cu 30 Antichitatea târzie, care merge de la
de milioane de ani s-a separat de Grecia antică la Evul Mediu timpuriu
Australia, pe atunci nefiind acoperit de (împărţirea Imperiului Roman în două,
gheţuri şi afând o floră şi o faună secolul al IV-lea d.H.).
comună, identificată astfel până în
Tasmania. Ceea ce este însă Antikythera – insulă în Marea Egee,
surprinzător în legătură cu Antarctica, e apaţinând arhipelagului Insulelor Ionice,
faptul că există hărţi ale acestui aflată în faţa insulei Kythera (Cythera),
continent (descoperite şi publicate în cu o suprafaţă de 20,5 km2 şi 44 de
veacul al XVIII-lea) alcătuite cu mult locuitori. Ambele insule au fost colonii
înainte de descoperirea lui geografică. ale Cretei în epoca minoică. Devenită
Primul care a estimat existanţa unei celebră pentru că lângă coastele ei s-a
suprafeţe de pământ la Polul Sud a fost descoperit, în 1902, un adevărat
Pithagora, care se gândea la faptul că, calculator mecanic al lumii antice
după uscatul cunoscut atunci, în greceşti, bazat pe îmbinare ce roţi
comparaţie cu masa planetară pe care o dinţate, datând din sec. 1 î.H. şi făcut din
calculase, lipseşte ceva. Ptolemeu l-a bronz. Originalul se află la Muzeul de
reconfirmat pe Pithagora, susţinând că Arheologie din Atena, iar reconstituirea
Pământul ar trebui să echilibreze uscatul sa arată cum funcţiona. Dimensiunile
de la Polul Nord cu un uscat la Polul sunt surprinzător de mici, funcţiile
Sud. Primul care a desenat un contur numeroase, iar fineţea construcţiei a fost
precis pentru Antarctica (de altfel şi ceea ce a uimit. Are 33x17x9 cm+. Pe el
pentru Americi), a fost geograful otoman sunt înscrise, în greacă, 15000 de
Piri Reis (1465-1554). Iar primul care a caractere, din care 3000 au fost
publicat harta Antarcticii, la Paris în 1737 descifrate. Se bănuieşte că a fost făcut

17
la Rhodos, de către înţeleptul Artemis Persana, iar de localnici Meroe
Posidonios, ori de către matematicianul (alta decât Meroe din Africa, la
Arhimede. Cu el se poate calcula cataractele Nilului). Mai târziu romanii au
mişcarea constelaţiilor şi a planetelor numit această Antiohia „de pe Orontes”,
sistemului solar după mişcarea lor după numele râului care trecea pe acolo,
aparentă, în funcţie de timpul pământesc spre a o deosebi de multe alte Antiohii
(heliocentric, dar şi după mişcările lunii). ale lumii antice: Antiohia Mygdonia, în
vechea Mesopotamie, Antiohia Pisidia,
Antile – arhipelag aflat în apropiere de în Phrigya, Antiohia în Lydia, Antiohia în
coastele Americilor, închizând Marea Troia, Antiohia în Cydnus (care se
Caraibilor şi separând-o de Oceanul numea şi Tarsus, după numele munţilor
Atlantic. Este compus din Antilele Mari şi Tarsus, azi Caucaz), Antiohia în Taurum
Antilele Mici. Antilele Mari cuprind Cuba, (probabil Alep), Antiohia în Susiana,
Hispaniola (statele Haiti şi Republica Antiohia Semiramis (Accra, azi Akko, în
Dominicană), Porto Rico, Jamaica, Israel), Antiohia Margiana, azi Merv în
Insulele Cayman. Antilele Mici cuprind Turkmenistan, oază în deşertul Kara
Anguilla, Antigua, Aruba, Barbados, Kum, Antiohia în Scythia (în Uzbekistan,
Barbuda, Bonaire, Insulele Virgine, lângă Taşkentul de azi) ş.a. Situaţia
Curaçao, Dominica, Grenada, lingvistică a Antiohiei pare să probeze
Guadelupe, Martinica, Montserrat, faptul că ea transcende cu mult în timp
Antilele Olandeze, Redonda, Saba, Sf. şi spaţiu numele soţiei generalului
Bartolomeu, Sfinţii Kitts şi Nevis, Sf. Seleucus. Dimitrie Cantemir, care a
Lucia, Sf. Martin, Sf. Vincent, Sf. studiat mai în profunzime migraţia
Eustatius, Trinidad-Tobago. Populaţiile toponimelor pe planetă, afirmă, în Istoria
precolumbiene, amerindienii care au Imperiului Otoman, că ele migrează de
locuit aceste insule se numeau Taěno şi la Est spre Vest, ca şi populaţiile, adică
limba vorbită de ei se înrudea cu a în sens invers mişcării de rotaţie a
araucanilor din America de Sud. Acest pământului, fiindcă această direcţie dă
tip de cultură a coexistat cu aceea mai multă stabilitate mişcării (e vorba de
columbiană practic până la venirea lui civilizaţia calului, sub imperiul căreia
Cristofor Columb. O parte din triburile suntem până astăzi) şi este mai
Taíno a migrat în America Centrală şi de favorabilă adaptarii organismului la un
Nord (Florida). Ritualurile voodoo îşi au alt fus orar. Aşa pare să se fi întâmplat şi
originea în religia animistă a vechilor cu numele Antiohiei, care vine dinspre
triburi Taěno. Geologic vorbind, centrul Asiei spre Asia Mică. Oricum,
arhipelagul se află la limita a două plăci numele îl reproduce pe acela folosit de
tectonice (Caraibe şi Nayca) şi greci. Marea Antiohie, cetate creştină a
arheologia subacvatică a descoperit începuturilor, a fost Antiohia pe Orontes,
vestigii megalitice (v. Atlantida). azi în Turcia, nu departe de graniţa cu
Siria. Iar o legendă spune că Tigran,
Antiohia – cetate fondată de Antigonus, întemeietorul Armeniei, ar fi curtat-o pe
general al lui Alexandru Macedon, şi frumoasa Antiohia, ceea ce, în ordine
mărită în 307 î.H. de Seleucus, un alt creştină, e adevărat, Armenia fiind
general al aceluiaşi, care a denumit-o creştină ca stat încă din 302 d.H. Pentru
după numele soţiei sale, Antiohia, de creştinism este importantă din cauza
origine tracă. Cetatea ar fi fost făcută pe celor trei drumuri ale sfântului Pavel
locul uneia persane, numită de greci (Saul, după numele ebraic), care, însoţit

18
de Baraba cipriotul (semn al alianţei acest lanţ fiind comparabil cu Munţii
iniţiale a lumii din Mediterana de Est Stâncoşi din America de Nord, pe care-i
contra stăpânirii romane – de altfel chiar continuă ca linie, precum şi cu Munţii
împărţirea în două a creştinismului Himalaia din Asia. Cel mai înalt vârf este
poartă pecetea acestei falii iniţiale, pre- Aconcagua, de aproape 7 km. Acest lanţ
creştine. Răsăritenii simţeau creştinismul muntos s-a format în Paleozoic prin
apusean ca pe o tentativă a Imperiului încreţire, la confluenţa a trei mari plăci
Roman de a-şi păstra identitatea iniţială tectonice: Caraibe, Nazca şi Antarctică.
şi de a-i domina). Sf. Pavel a Mai multe civilizaţii au înflorit în aceşti
propovăduit creştinismul în sec. I d.H. munţi aparent neprimitori: Inca, Nazca,
mergând pe toată aria dintre Antiohia, civilizaţii a căror origine este siberiană.
Troia şi Cipru. Mai târziu cele şase După descoperirea Americii de către
cruciade (în principal ale Franţei) au Columb s-au format civilizaţiile Americii
consfinţit separarea creştinsmului în Latine, care numesc acest lanţ muntos
ortodox şi catolic. Antiohia a aparţinut Cordiliera andină. Caracteristica ei este
Bizanţului şi ortodoxiei orientale. Nici dată de numeroşii vulcani activi.
chiar faptul că arabii au cucerit
Ierusalimul (Salladin, 1187 d.H.), iar Arabia – teritoriu locuit de arabi,
Constantinopolul a cerut ajutor Romei, populaţie fără contur statal precis,
n-a mai putut reface integritatea definită prin suma vorbitorilor de arabă,
creştinismuluii. Schisma s-a pronunţat în cu toate variantele ei. Rădăcina
1204 d.H., iar urmaşii Bizanţului (mulţi cuvântului, în arabă, înseamnă „locuitor
refugiaţi în Cipru şi de acolo în zonele al deşertului” şi, la origini, este vorba
Veneto şi Friuli din Peninsula Italică) au despre triburi nomade care trăiau din
reproşat întotdeauna Romei căderea pastoralism. Conform Bibliei, arabii sunt
cetăţii în mâinile otomanilor la 1453. ismaeliţi, urmaşi ai lui Ismail, unul din fiii
lui Abraham (deci, la origine, provin din
Antropologie – ansamblu de discipline Noe. Dacă chestiunea este abordată
ştiinţifice care se ocupă de studiul etnic, atunci se recunosc drept arabi 250
omului ca entitate fizică (evoluţie, adică de milioane de locuitori al planetei. Dacă
paleoantropologie; anatomie; fiziologie; însă ne referim la Liga Arabă, aceasta
patologie), socială, culturală (cultura admite ca locuitori ai unor ţări arabe
materială şi spirituală, deci tehnica şi (fără diaspora) 300 de milioane de
tehnologia, creaţia de orice fel, inclusiv oameni. Centrul de iradiere iniţial a fost
religia), etnologică. Descinde din Secolul Peninsula Arabică, din Mesopotamia
Luminilor, dar se consideră că este un (unde sunt pomeniţi în texte din secolul
produs al veacului al XIX-lea, al IX-lea î.H.) până în Siria. Ei au migrat
modernizator, şi care pune, pentru prima în timp în toată Asia Mică (Peninsula
oară în istoria acestui ciclu al umanităţii, Arabică), în nordul Africii şi au ajuns,
chestiunea unei viziuni globale asupra trecând prin Cipru, Sicilia etc. până în
fiinţei omeneşti ca specie planetară. sudul Spaniei (secolul al X-lea d.H.).
Iradierea s-a produs şi spre estul Asiei,
Anzi – cel mai lung lanţ muntos al însemnate populaţii arabe existând
planetei, aşezat în lungul coastei vestice astăzi în India, China şi Indonezia. Arabii
a Americii de Sud, având peste 7000 km sunt musulmani sunniţi (îl recunosc pe
lungime şi 500 km lăţime (în medie). Şi Iisus ca profet al lui Dumnezeu, însă
înălţimile sunt mari (4 km în medie), consideră că după el a apărut un alt

19
profet: Mahommed), dar şi creştini (în arameică, deşi urmaşii Troiei, întemeiată
Siria, Liban, Palestina, Irak, Iordania, de Cadmus, au fost chiar fondatorii
Israel, Egipt, Algeria). Romei, iar dragonul figura şi pe scuturile
de luptă ale romanilor, ca şi ale grecilor
Aram - desemnează, tradiţional, terioriul antici. Au derivat din ea limbile vorbite în
regatului lui Aram, unul din nepoţii lui Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Rusia,
Noe, localizat pe pământul Siriei. Cu Iran, Irak, Israel, Liban, Siria, Turcia. În
timpul locuitorii au migrat spre sud, spre antichitate a fost vorbită şi de nabateeni,
Mesopotamia (mileniul al II-lea î.H.). iar acum mai este şi limba cultului
Vorbeau limba arameică, siriaca de azi mandean din Siria. Diaspora vorbitorilor
fiind derivată din ea. Patriarhul evreilor, de arameică a dus această limbă, încă
Abraham din Ur, provenea, după tată, din perioada antică, în nordul Africii şi
din acei aramei. Babilonul şi toată Asiria sud-vestul Europei. V. Cadmus,
vorbeau arameica. Pe baza alfabetului Dragonul.
arameic, inventat de fenicienii din Byblos
din scrierea originar cuneiformă s+au Ararat – munte vulcanic care are cel mai
format toate alfabetele limbilor acuale. mare volum de pe Pământ. Se află în
Turcia, la graniţa cu Armenia (căreia i-a
Arameică – limbă semitică a fencienilor aparţinut, şi azi apare pe stema
şi vechilor evrei. La fel ca toate limbile Armeniei), Iranul şi Nahicevanul. Există
vechi, în arameică (atestată cu 3000 de Araratul Mare şi Araratul Mic. La poalele
ani î.H.) se scriau doar consoanele, lui a existat unul dintre cele mai vechi
vocalele fiind interpretabile. Această regate, Urartu, şi tot acolo este locul de
neînţelegere a şi dus la legenda Turnului formare al limbilor indo-europene. Se
Babel. Este şi limba Talmudului. crede că acolo a debarcat Noe după
Arameica a fost prima limbă cu alfabet potop, deşi există şi alte locaţii
fonetic şi scriere. A folosit un alfabet legendare. Araratul Mare are peste 5 km
provenit din scrierea cuneiformă, a fost înălţime şi cel Mic 3 km. Zona a fost
limba administraţiei pentru popoarele considerată fabuloasă de multe regate şi
Asiei Mici (graţie puterii Asiriei în zonă şi imperii care au dorit s-o cucerească.
înlocuind astfel akkadiana), până în Alexandru Macedon (care n-a reuşit),
secolul al VI-lea, la cucerirea arabă. Stă perşii, Imperiul Roman (care n-a reuşit)
la originea tuturor alfabetelor moderne: şi-au îndreptat săgeţile către Ararat.
grec, latin, slav. Legenda fenicianului Istoria creştină timpurie a Armeniei este
Cadmus care a întemeiat Troia strâns legată de vecinătatea Muntelui
aruncând peste cap dinţii balaurului, Ararat.
este legenda transmiterii literelor
alfabetului arameic. Balaurul avea, în Araucani – populaţie originară găsită pe
imaginarul colectiv al lumilor vechi, teritoriul actualului Chile de spanioli, în a
puteri magice: era dragonul la chinezi şi doua jumătate a veacului al XVI-lea,
semnul distinctiv a numeroase societăţi odată cu înaintarea spre sudul
secrete europene până în Evul Mediu. continentului. În total erau cam un milion
Cavaleri ai Ordinului Dragonului, ordin de araucani, împărţiţi în triburile
de luptă antiotomană cu sediul la Viena, huilliche, picunche, mapuche. Originea
au fost Iancu de Hunedoara, Mihai lor este incertă, probabil au venit din
Viteazul şi Constantin Brâncoveanu. Dar Oceania. Existenţa lor o precede în timp
puţini fac legătura cu civilizaţia pe aceea a incaşilor, care i-au cucerit în

20
veacul al XV-lea d.H. După mai multe cu 12.000 de ani î.H.), negri, albi şi
bătălii între diverşi generali spanioli metişi. Preistoria locului indică faptul că
pentru cucerirea teritoriului, araucanii, acolo au trăit acum 150.000.000 de ani
care erau indigeni (amerindieni) au dinozauri asemănători cu cei descoperiţi
reuşit să pună o barieră între ei şi în Mongolia. Nativii au lăsat urme
spanioli, aprinzând în toate aşezările lor începând cu Paleoliticul. Înainte de
un brâu de foc în lungul râului Bio-Bio, venirea spaniolilor predominau triburile
după care triburile lor au continuat să se diaguita şi guarani, care s-au apărat bine
dezvolte în veacul al XVII-lea în partea de tendinţele de extindere ale incaşilor.
de sud a statului Chile de azi şi încă sunt De asemenea, primii spanioli veniţi la
numeroşi chilieni care se declară începutul veacului al XVI-lea au fost
araucani. ucişi. Cucerirea teritoriului a durat cam o
jumătate de secol. S-a trecut la
Arcaim – v. Arkaim creştinarea obligatorie a băştinaşilor,
ceea ce a dus la păstrarea culturii native
Arganthonios (630-550 î.H) – cel mai numai în cercuri restrânse. Triburile
important dintre regii cetăţii Tartessos, quechua în nord-vest şi mapuche în
aflată în sud-estul Spaniei de azi, deşi Patagonia sunt cele mai relevante în
numeroşi alţi regi ai cetăţii au purtat acest sens. Din combinaţia atâtor forme
acest nume. De fapt acesta pare să fie de cultură s-a format noua entitate
un supranume, în etruscă arcnti argentiniană. Limba predominantă este
însemna argint, sud-estul iberic fiind spaniola. Independenţa faţă de spanioli
foarte bogat în acest metal, după cum a fost obţinută în 1816.
poate aminti şi de Arghishti, regele din
Urartu. Herodot descrie domnia acestui Arheologie – este o disciplină, parte a
rege – el compara Tartessos cu Atlantis istoriei după unii, a antropologiei după
prin rafinamentul civilizaţiei – peste un alţii, care studiază cea mai veche parte a
ţinut care cuprindea Andaluzia de azi şi existenţei umane materiale, de obicei
o parte din Valencia. A fost înfrânt de prin săpături numite arheologice. O parte
cartaginezi (adică de fenicieni). Limba deosebită a arheologiei o constituie
tartessienilor era una izolată, nu arheologia maritimă, care stabileşte
aparţinea nici unei familii cunoscute existenţa siturilor arheologice aflate
(cuvinte din această limbă au fost cândva deasupra nivelului apelor, iar
transcrise şi s-au păstrat mai ales graţie acum subacvatice. În cadrul arheologiei
fenicienilor şi grecilor) şi astăzi este subacvatice relevăm, pentru
dispărută. V. Tartessos. amplitudinea culturală şi de civilizaţie a
fenomenului, descoperirea – şi
Argentina – stat aflat în partea de sud- alcătuirea unor baze de date – a acelor
vest a Americii de Sud, între Chile şi situri care indică existenţa unui strat de
Uruguay. Suprafaţa este de 2.767.000 civilizaţie megalitic, foarte vechi, de
km2, populaţia de 40.000.000 de dinaintea ultimei glaciaţiuni, acoperit
locuitori. Sunt mai multe regiuni, dintre astăzi de ape. Este seria de cetăţi
care menţionăm Mesopotamia şi numite „Atlantis”, răspândite din
Patagonia pentru rezonanţa lor culturală. Okinawa până în Cuba (Yonaguni,
Cultura este stratificată în timp, ca şi Bimini, lângă Ceylon, la gura de vărsare
rasial. Există amerindieni (proveniţi din a fostului fluviu Sarasvati,din India, care
Oceania, ca şi originari din Siberia, veniţi se vărsa în Golful Bengal) şi care

21
corespund ca standarde unor cetăţi cercului, Despre şuruburi, Despre
megalitice rămase pe uscat (delta corpurile plutitoare, Cvadratura
Amazonului, Stonhenge, piramidele din parabolei. Este de menţionat faptul că
Serbia, din Egipt, cele incaşe). Arhimede a rezolvat probleme care
veneau din realitatea nemijlocită, legate
Arhetip – este un concept al psihologiei de orientarea în spaţiu după corpurile
şi desemnează prototipul universal cereşti, de calendar, de ridicarea şi
pentru o idee, un comportament. transportul unor mari greutăţi pe uscat şi
Sigmund Freud a definit fiinţele umane pe apă, de pompa hidraulică, pârghia
în funcţie de arhetipuri, iar Carl Yung a compusă, scripete.
definit societăţile omeneşti în funcţie de
arhetipul colectiv, care cuprinde animus
(partea masculină a fiinţelor, indiferent Arian – apartenent la totalitatea triburilor
de sex) şi anima (partea feminină a iranice care au trăit în Asia Centrală în
fiinţelor indiferent de sex), sinele (esenţa urmă cu 8000 de ani, identificate prin
umană a fiinţelor) şi umbra (spiritul critic civilizaţia petroglifelor, ca şi printr-un tip
al fiinţei umane). Arhetipurile se de scriere aparţinând grupului de limbi
manifestă prin simboluri, deoarece, fiind numit mai târziu iranic. Migraţia acestor
subconştiente, adică stocate într-o parte triburi a fost spre sud-est (India), spre
pasivă a minţii care stochează informaţia sud-vest (Marea Caspică), spre sud
asupra evoluţiei speciei, ies la suprafaţă (Iranul) şi spre nord. Cei care au mers
în condiţii-limită şi sunt „acordate” de spre India s-au amestecat cu triburile
creier cu ambientul cotidian. George locale (civilizaţiile din lungul fluviului
Frazer în cartea Creanga de aur a Sarasvati) şi, în confruntările ulterioare
studiat universul simbolic al umanităţii, cu perşii, au fost apărători ai graniţelor
comparând diverse civilizaţii, din care a (Kshatria), înfrânţi şi deveniţi nomazi
extras simbolurile arhetipale, acelea (sunt şatrele ţiganilor care se mişcă
care coordonează chiar dezvoltarea în anual, în mod ritual, începând cu luna
timp a umanităţii: arhetipurile mitologico- mai, dinspre răsărit spre apus). Cei care
religioase (potopul, şarpele sau au mers spre Marea Caspică erau mezii,
dragonul, Adam şi Eva, zeii veniţi din parţii şi perşii. Ei au intenţionat să
Cer, renaşterea, eroul etc.). cucerească Peninsula Arabică şi să
atingă Mediterana şi nordul Africii. Unii
Arhimede (în greacă Arhimidis, n. 287 dintre ei sau stabilit în Iran şi sudul
î.H., Syracusa, în Sicilia, colonie a Azerbaidjanului de azi şi vorbesc vechea
Corintului – m. 212 î.H., Siracusa) – limbă iranică parsi (farsi), care se
matematician şi fizician al antichităţii vorbeşte şi în India. Acum 1400 de ani
greceşti. S-a format la Alexandria, în aceştia au fost cuceriţi de arabi şi trecuţi
Egipt, ca elev al lui Euclid. Vechea cu forţa la islamism. Alexandru Macedon
matematică latină şi europeană, cea purtase bătălii în acea zonă. O parte
arabă se reclamă deopotrivă de la dintre oştenii lui traci au rămas acolo
lucrările lui Arhimede, despre care se după moartea sa, unii definitiv, alţii s-au
bănuieşte că au avut surse şi mai vechi, întors în Tracia prin Epir, cu triburile
dispărute odată cu bibliotecile din Ninive Kshatria (şi se spune că ei sunt ţiganii
şi Alexandria. S-au păstrat şi reeditat de blonzi). Perşii au alcătuit marele imperiu
numeroase ori lucrări ale sale precum: sassanid, iar Cyrus al II-lea a ajuns până
Despre sferă şi cilindru, Calcularea la Dunăre. Au avut confruntări

22
numeroase cu grecii şi Imperiul Roman burgunzii, lombarzii şi francii au adoptat
(vreme de 300 de ani). Toate triburile creştinismul arian.
ariene au dus cu ele religia originară, cel
mai important zeu fiind zeul Mithra, al Aristarc din Samos (≈310 – 230 î.H.,
focului, deoarce pământul originar al insula Samos) – astronom al Greciei
triburilor era plin de gaze naturale care antice, primul care a afirmat că sistemul
ieşeau din pământ şi luau foc. Celelalte nostru planetar este heliocentric, că
zeităţi erau tot întruchipări ale unor Pământul se învârte în jurul Soarelui,
fenomene naturale, terestre. Nu se după cum a afirmat şi că se învârte în
raportau la Cer, precum alte civilizaţii. jurul propriului său ax, însumând, într-o
Numai perşii şi-au schimbat în timp rotaţie completă, o zi şi o noapte. A
accentul credinţei, sub influenţa realizat echivalenţa matematică a
ambientului pe care voiau să-l asimileze, acestor afirmaţii, bazat pe matematica
sintetizând focul terestru şi focul ceresc, lui Euclid. A făcut parte din şcoala de
solar, în figura lui Zoroastru (la origini matematică de la Atena, unde i-au fost
Zarthosht). Zoroastrismul a ajuns până profesori Straton şi Lampascus (şef al
în Dacia (Zarathustra) odată cu agatârşii şcolii peripatetice). A fost numit un
şi în nordul Europei. Este interesant de Copernic al antichităţii şi, de altfel,
ştiut că zeul Mithra se considera că se teoriile lui le-a şi reluat Copernic,
născuse la solstiţiul de iarnă, iar acest demonstrând astfel că toată bătălia
fapt a fost preluat de creştinism pentru obscurantistă a creştinătăţii contra
sărbătoarea Crăciunului, Mithra fiind valorilor logicii şi ştiinţelor lumii antice
asimilat lui Iisus. Triburile ariene care au greceşti nu puteau avea, în perspectiva
luat-o spre Nord îi au drept urmaşi pe timpului, sorţi de izbândă.
scandinavi (vikingi, iar prin tribul viking
rus, pe ruşi), letoni, estonieni, finnici. Aristotel (n. 384, Stageira, Peninsula
Chalcidică – m. 322 î.H., Eubeea) –
Arianism – o interpretare a filosof al antichităţii greceşti care a
creştinismului derivată de la preotul influenţat, prin scrierile sale, întreaga
Arius din Alexandria, Egipt, secolul al IV- istorie ulterioară a civilizaţiei omeneşti,
lea d. H., conform căreia Tatăl în principal europene, în asemenea
(Dumnezeu) şi Fiul (Iisus) n-ar fi co- măsură, încât se spune că actualul ciclu
participanţi egali la Eternitate, fiindcă al civilizaţiei umane purcede din
acest lucru ar însemna că Fiul nu este antichitatea greacă. Tatăl său,
creat de tată, ci este pre-încarnat. După Nicomachos, a fost fizicianul regelui
legalizarea creştinismului de către Amyntas al Macedoniei. El însuşi a fost
împăratul Constantin I, acesta al elevul lui Platon la Atena şi profesorul lui
Arienilor a fost cel mai puternic conflict Alexandru Macedon, care l-a însoţit pe
din sânul Bisericii creştine, în principal acesta în expediţiile sale. El a fost acela
cu Trinitarienii (pentru care interpretarea care a analizat şi fixat pentru vecie
cea mai importantă era asupra naturii categoriile logice ale gândirii omeneşti,
Sfintei Treimi). Misionarul Ulfila i-a modul de raportare a omului ca entitate
creştinat pe goţi în spiritul Arianismului, la realităţile cotidiene, la semeni, la alte
astfel încât, la cucerirea romană, aceştia popoare, la istorie şi la Univers. A fost
erau de un veac creştini. În interiorul deopotrivă preluat de filiera arabă şi
Imperiului Roman arianismul a câştigat romană, a modelat gândirea Evului
teren mereu mai spre sud. Vandalii, Mediu, a fost transmis în Americi odată

23
cu marile descoperiri geografice, iar, prin cu lăţimea de aproximativ 4 m. fiecare.
creştinism (care-l combătea), s-a Locuinţele erau rectangulare, având
răspândit în toată lumea şi a modelat suprafeţe între 25 şi 140 m2.
chiar felul de a gândi al omului ca Necropolele erau concepute pe etaje, în
specie. Lucrări: Despre suflet, partea de jos fiind războinicul, iar în cea
Constituţia Atenei (328325 î.H.), Geneza de sus calul său, ambii echipaţi ca
animalelor, Istoria animalelor, Tratat pentru luptă. Este considerată cea mai
asupra părţilor animalelor, Geneza strălucitoare cetate a Epocii Bronzului,
corupţiei, Metafizica, Meteorologice, fiind în acelaşi timp fortăreaţă, templu,
Organon, Fizica, Poetica, Politica, observator astronomic. Grupuri de
Retorica, Probleme homerice, Tratat cercuri săpate în piatră, cu sens
asupra Cerului. Poetul Ovidiu, în nedescifrat încă, au fost decoperite şi
Metamorfoze, lucrare care prefigurează considerate asemănătoare cu acelea din
naturalismul medieval, s-a inspirat din Babilon, Egipt, Sarmisegetusa, Scoţia,
Aristotel. toate provenind din Neolitic, ceea ce
duce la bănuiala că vechimea sitului
Ariuşd, cultura – numele unei culturi este mult mai mare şi ar putea fi, ca şi
neolitice din Carpaţii de curbură, judeţul Troia, aşezat în mai multe straturi.
Harghita, dat după numele localităţii
unde s-au făcut descoperiri încă din Armenia – se crede că numele vechi al
1909. Datările cu carbon indică o ţării, Hayastan, vine de la stră-
vechime a şezării situată în intervalul strănepotul lui Noe, Haiq (filiaţia Noe –
15.000 – 3000 î.H., mai pregnant din Iaphet – Gomer – Togarmah - Haiq), cu
Epoca Bronzului (contemporană cu terminaţia sanskrită – stan (ţară). Haiq a
Troia), ceea ce indică unitatea de fost unul dintre regii din Urartu (4000-
civilizaţie a spaţiului dintre culturile 1000 î.H., când atinge maximum de
Tripolije (Republica Moldova) şi Insula extindere, nume provenit din akkadiană),
Banului (pe Dunăre, în faţa oraşului aceasta fiind originea Armeniei. Pe
Turnu Severin), Macedonia, Bosnia, muntele Ararat ar fi debarcat Noe după
Albania, Morava, cele mai renumite potop. Se pare că armenii erau cel mai
aparţinând acestui interval fiind Tripolije, puternic trib, condus de Aram
Cucuteni, Ariuşd, Malnaş, Brosneu (strănepotul strănepotului lui Haiq), care
Mare, Petreşti, Tiszapolgár-Româneşti, şi-a impus numele asupra întregului
Deva, Reci, Gorneşti, Cheile Turzii, teritoriu a ceea ce a devenit Armenia
Baba Veche, Cenad, Sânpetru German, Mare, spaţiul din jurul lacului Van (azi în
Curtici, Maliq (Albania) ş.a. Vetrele Turcia), până la Ararat. Toată această
locuinţelor erau de tip megaron, istorie se află scrisă în limba arameică
acoperite cu ţigle din lut ars. pe piatra de la Behistun, în Iranul de azi,
datată fiind 521 î.H. Şi se mai spune că
Arkaim – cetate descoperită în 1987, cu Noe trăise în ţara Paradisului, după ce
suprafaţa de 20.000 m2 , din care s-au trecuse 7 porţi (strâmtori), ceea ce duce
decopertat 800 m2, aflată în sudul spre India ori chiar dincolo de ea.
Munţilor Ural, în Asia, având drept Fondatorul Armeniei, dincolo de orice
vechime atestată 3800 î.H. şi aparţinând trecut legendar, este Argishti, regele
culturii Sintashta-Arkaim a vechilor urartian, în legătură cu care există o
arieni. A fost o cetate circulară, inscripţie păstrată în muzeul din Erevan.
înconjurată de două ziduri de apărare, Despre el se spune că provine din ţara

24
Khaldi (Chaldeea) şi în 782 î.H. a fondat aromânilor: grămuştenii şi pindenii numiţi
regatul care se va numi Armenia. şi cuţo-vlahi şi fărşeroţii. În Evul Mediu li
Dinastia Orontes a fost aceea care s-a se spunea vlahi (de la blah, în greacă
impus asupra triburilor şi cel mai negru, brunet), termen iniţial folosit de
important rege al ei a fost Tigran cel triburile celtice. În veacul al XII-lea d.H.
Mare (95-66 î.H.). Aşezarea strategică a au format Ţaratul Vlaho-Bulgar al fraţilor
ţării la Poarta de Fier a Asiei, poartă de Petru şi Assan, care se considerau
control continental aflată între Marea descendenţi ai dinastiilor Bizanţului şi au
Caspică şi Munţii Caucaz (Tarsus), i-a cerut Papei recunoaşterea calităţii lor de
adus numeroase bătălii şi i-a silit pe împăraţi bizantini. Papa de la Roma i+a
locuitorii ei la forme de rezistenţă care recunoscut ca regat, dar, În conflictul
au produs faima şi tragedia acestui iscat cu Bizanţul şi-au pierdut nu doar
popor de-a lungul timpului. Asirienii, regatul, dar nu li s-a mai recunoscut nici
grecii, Alexandru Macedon, romanii, măcar teritoriul de locuire. Ulterioarele
bizantinii, arabii, mongolii, perşii, conflicte din Imperiul Otoman i-au
otomanii, turcii (care au provocat un împrăştiat în toată Peninsula Balcanică
genocid uriaş în 1915-1918) şi ruşii au (Albania, Bulgaria, Serbia), mulţi au
încercat pe rând controlul asupra acestei emigrat în spaţiul românesc (ex. Emanul
Porţi a Caucazului. În tentativa de a Gojdu, Floria Capsali, familiile Papahagi,
rezista, armenii au făcut cele mai Djuvara şi Minovici, Caragiu au fost
neaşteptate alianţe, dar, mai presus de aromâni). Astăzi în Serbia li se spune
orice, şi-au unificat idealurile devenind vlahi românilor de pe Valea Timocului şi
primul stat creştin din istorie (302 d.H.). ei nu sunt recunoscuţi ca români, deşi
Creştinismul s-a altoit pe vechi credinţe sunt, prin limbăp, daco-români şi nu
solare şi pe o cosmogonie întâlnită în aromâni. Mai există şi teoria că aromâna
multe părţi ale Asiei. Astfel, pomul vieţii nu este un dialect al limbii române, ci o
era simbolizat deja ca o cruce în clipa limbă distinctă, fapt nesusţinut de
când sfântul Grigore a intrat pe teritoriul standardele lingvistice, ci de ideea lui
ei şi a obţinut creştinarea masivă. Petru şi Assan că aromânii au avut
Diaspora armeană în lume este în cîndva atributele distincte ale unui
prezent cam de 8 milioane de oameni. În imperiu.
prezent Armenia este o republică
democrată (din 1991), capitala este Arrianus, Lucius Flavius (96-180 d.H.)
Erevan, populaţia atinge 3 milioane de – filosof grec (ionian ca origine, v. Milet)
locuitori. O parte a Armeniei istorice, care a trăit în cetatea Nicomedia (cu
inclusiv lacul Van, este înglobată în excepţia tinereţii petrecute la Atena şi
Turcia. Nicopole, unde a fost elevul lui Epictet).
Lucrarea cea mai importantă este
Aromâni (sau macedo-români) – Anabasis, cuprinzând istoria vieţii şi
vorbesc unul din cele patru dialecte ale luptelor lui Alexandru Macedon. A mai
limbii române (mai sunt daco-româna, lăsat: Indica, o descriere a Indiei, scrisă
pe baza căruia s-a format limba română în dialect ionic, Periplus at Euxinus, o
literară, istro-româna şi megleno-romîna, lucrare despre Marea Neagră pentru
ambele la sud de Dunăre, spre uzul lui Hadrianus. A fost interesat de
Adriatica). Sau format ca etnie în sudul felul cum Imperiul Roman reuşea să
Dunării, în Macedonia, cu puternice facă faţă năvălirilor barbare: alanii, parţii.
influenţe greceşti. Există trei ramuri ale

25
Arrubium – cetate geto-dacică având pe la gurile Dunării şi au atins Spania la
nume celtic (celţii au trecut prin aceste sud şi Germania la nord (în secolul al V-
locuri în Epoca Fierului [Hallstadt] şi au lea d.H.).
lăsat numeroase urme pe toată
suprafaţa Daciei, unde au rămas cam Ashoka cel Mare – împărat. Numele lui
200 de ani), menţionată în sec. III î.H. la înseamnă în sanskrită “cel neîntristat”. A
Pontul Euxin, în Scythia Minor, apropae condus (304-232 î.H.) Imperiul Maurya
de Măcinul de astăzi. Făcea parte dintr-o (după numele tatălui său, fondatorul
uniune tribală condusă fie de Rhemaxos, dinastiei), care cuprindea sudul Asiei (cu
fie de Zyaraxes, care se întinde spre Afganistanul de azi, Persia, Bengalul şi
nord, cuprinzând Delta Dunării. Scythia Assam), impunând buddhismul în acest
Minor era o etapă importantă în drumul areal. Capitala imperiului era Patna. A
antic al chihlimbarului, de la varegi edificat pretutindeni “stupa”, altare
(vikingi, suezi) la greci. Locuinţele dacice pentru credincioşii acestei religii care
tradiţionale, de formă dreptunghiulară, predica armonia între oameni şi ideea că
sunt aici însoţite de locuinţe circulare, existenţa pământească se supune
celtice. Abia uniunea tribală a lui normelor cosmice, iar individul este
Burebista înlătură pe celţi. Cucerirea parte reîncarnabilă a marelui Univers ca
romană a vizat această cetate-port. entitate energetică.
Urmele castrului roman, 100 - 305 d.H.,
al Legiunii a V-a Macedonica, dublată de Asia – cel mai mare şi mai populat
efective de dardani (triburi illire din sudul continet al planetei (numai o singură
Dunării), se văd până astăzi. Locul era ţară, China, are peste un miliard de
important fiindcă păstra dechiderea locuitori, dar şi India, Indonezia,
Imperiului Roman către Pontul Euxin şi Pakistanul, Bangladesh şi Japonia sunt
de acolo spre Mediterana şi Asia Mică, foarte populate), este despărţit de
deoarece Imperiul avea graniţa la răsărit Europa prin Canalul de Suez, Marea
de râul Iordan şi viza Armenia. Dar, în Caspică, Munţii Caucaz, Munţii Ural.
acelaşi timp, rezistenţa subterană a Numele provinde din greacă, fiind
triburilor locale la ordinea romană a dus menţionat de Homer că Asios troianul,
la infiltrarea foarte timpurie a fiul lui Hyrtacus, era comandant peste
creştinismului în Scythia Minor (sec. II-III mai multe cetăţi de pe acel continent. La
d.H.). origine cuvântul poate deriva din hittită,
unde Assuva (mileniul al II-lea î.H.)
însemna confederaţie de cetăţi. Grecii
Asdingi – trib germanic (Hasdingi) antici nu cunoşteau mărimea
aparţinând vandalilor, aliaţi cu romanii continentului asiatic, ci se refereau doar
(pe vremea împăratului Marcus Aurelius) la ţinutul de la nordul Mării Caspice, care
şi care au atacat triburile de costoboci se numea Cimmeria în Geografia lui
aparţinând dacilor. Ca urmare, Strabo. Asia cuprinde cel mai înalt
costobocii s-au unit cu bastarnii şi carpii platou planetar (Tibet) şi cele mai înalte
(alte triburi de daci), făcând dese vârfuri muntoase (Himalaia, Pamir). În
incursiuni în Imperiul Roman. Asdingii mod simbolic Asia este împărţită în mai
sunt pomeniţi în istorie împreună cu multe regiuni: Nord, Vest, Est, Sud, Sud-
silingii, alanii şi suevii, care veneau din Est. Cuprinde cele mai vechi civilizaţii
zona Iberia a Asiei Mici (dar la origini din ale planetei, existenţa continuă a unora
Mongolia), trecuseră prin nordul Africii, merge la 25.000 de ani î.H., şi a fost

26
zona care a populat, prin migraţie, tot ca şi cea egipteană ori mayaşă, numai
Pământul. Toate perioadele (Paleolitic, că erau alt fel de hieroglife. Urartu a fost
Neolitic, Epoca Bronzului etc.) sunt cam un regat important în secolul al IX-lea
cu 2500 de ani mai timpurii în Asia decât î.H. şi a dispărut din cauza navălirii
în Europa. mezilor şi sciţilor. Se întindea în valea
Araxului, în Azerbaidjanul iranian şi în
Asia Mică – partea de sud-vest a Asiei, Turcia de răsărit, înglobând lacurile Van
aflată la sudul Mării Negre şi vecină cu şi Sevan. Este considerat strămoşul
Mediterana. Atestarea primilor oameni statului armean. Phrigienii sunt europeni
datează din Pliocen (omul de (probabil illiri) care s-au infiltrat în zona
Neanderthal), dar istoria cea mai regatului hittit şi Urartu, pe urmele
complexă şi mai bogată în urmări pentru luwiţilor, proveniţi din acelaşi areal,
civilizaţia zonei s-a desfăşurat cu devenind importanţi din veacul al VIII-lea
începere din mileniul al VI-lea î.H. Pe î.H. Aveau probabil şi o rudenie iniţială
platoul Anatoliei s-a descoperit cetatea cu grecii. Vorbeau o limbă indo-
de la Cayonu Tepesi, având o vechime europeană. Capitala Phrigiei a fost
de 8000 de ani, de dinainte de Urartu, Gordion. S-au aliat cu Troia în lupta
Ur, Ugarit, aparţinând strămoşilor contra grecilor. Asirienii îi numeau
hittiţilor. De altfel, Asia Mică a excelat mushki sau moski. De altfel numele
prin câteva mari civilizaţii: huriţii, hittiţii, oraşului Moscopole are o rezonanţă
Urartu, phrigienii, lydienii, ionienii, care aminteşte de aceste origini illire).
lycienii, Pergamul. Huriţii au avut un Cel mai cunoscut rege phrygian a fost
areal care cuprindea nordul Midas. Phrigienii au fost cuceriţi de
Mesopotamiei, Armenia, nordul Siriei de lydieni şi perşi. Ionienii (triburi de greci)
azi. Vorbeau o limbă aglutinantă, diferită au intrat dinspre Europa, după al doilea
de limbile indo-europene. În mileniul al val al migraţiei vechilor triburi aheene
II-lea î.H. regatele hurite au fuzionat sub (primele triburi de greci), şi sau aşezat
conducere indo-ariană şi limba de atât în insulele Mării Egee, cât şi în Asia
comunicare a devenit sanskrita. Erau Mică. Cele mai cunoscute cetăţi ioniene
buni călăreţi şi buni luptători. Regatul lor au fost Milet, Efes, Colophon, Phoceea,
s-a numit Mitanni, iar capitala, încă Halicarnas, insulele Chios şi Samos.
nedescoperită, Washukanni, era între Trebuie să menţionăm faptul că toate
Tigru şi Eufrat. Au făcut alianţe cu coloniile greceşti de pe ţărmul Pontului
Egiptul pentru a lupta cu regatul hittit. Euxin, din Scythia Minor (Dobrogea de
Hittiţii cuprind mai multe triburi indo- azi) au fost ale Miletului şi datează din
europene (luwiţii, palaiţii, nesiţii). Luwiţii veacul al VI-lea î.H., perioada sa de
veneau dinspre Tracia, ceilalţi din Asia. maximă înflorire. Marele Cresus al
Regatul hittit cuprindea, la sfârşitul ionienilor a fost biruit de Cyrus,
mileniului al II-lea î.H., bazinul lacului conducătorul perşilor şi numeroşi ionieni
Urmia şi al Siriei septentrionale de azi, la au migrat din cetăţile lor mai ales spre
nord de fluviul Orontes (în arameică Tracia, dar şi spre Corsica şi Sardinia.
Typhon, după numele unui dragon, aşa Lycia, aflată la sudul Lydiei, se afla chiar
cum scrie Strabo). Au purtat bătălii cu pe ţărmul muntos al Mediteranei şi fluviul
armenii vechi (numiţi Azzi-Hayasa). Xanthos trecea pe teritoriul ei. N-a
Capitala era Hattusha. Au fost cuceriţi strălucit mai mult de un veac (al VI-lea
de Ramses al II-lea al Egiptului. Scrierea î.H.), fiind cucerită de perşi. Cel mai
hittită folosea hieroglife reunite în cartuş, cunoscut rege a fost Mausolus (secolul

27
al IV-lea î.H.), care a rămas în istorie cu limba arameică, aceasta a fost a
prin cuvântul „mausoleu”, deoarece, se doua limbă vorbită a regatului asirian.
pare, mormântul său funerar a Vechea religie asiriană îl avea ca zeu
impresionat pe greci. Lycienii au mai suprem pe Ashur, fondatorul, fiul lui Sem
avut un moment de înflorire, în secolul al şi nepotul lui Noe, dar creştinismul a
II-lea î.H, când au alcătuit o confederaţie prins încă de la începuturi, asirienii fiind
formată din 23 de cetăţi, Letoon (Leto creştinaţi în anul 33 d.H. de către
era mama lui Apollo şi era numită apostolii Toma, Tadeu şi Bartolomeu,
Artemis în mitologia greacă). Regatul care se îndreptau către Armenia. În
lydian s-a caracterizat prin spiritul de perioada de maximă extensie Asiria a
lutători şi simţul practic al locuitorilor săi. devenit un imperiu ce a dominat zona
La origine sunt arieni. Grecii îi din jurul Tigrului şi Eufratului până la
considerau foarte bogaţi. Au avut vărsarea în Golful Persic (deci a inclus şi
acorduri diplomatice cu Asiria, mezii, fostul Sumer), estul Mediteranei
perşii, Egiptul. Arta lor a influenţat-o pe (Canaanul), precum şi delta Nilului
aceea a ahemenizilor (persană). (adică nordul Egiptului). El a dispărut în
Acestea au fost regatele Asiei Mici de secolul al VI-lea î.H. odată cu impactul
dinainte de marele val persan. Ar mai persan. După creştinare se mai poate
trebui menţionat sanctuarul de pe vorbi despre asirieni încă o mie cinci
muntele Nemruth-Dag (Nimrod a fost sute de ani, perioadă în care au
marele rege al Asiriei), din munţii Ankar, întreţinut relaţii culturale şi comerciale cu
la est de Caucaz. El cuprinde statui ce Bizanţul şi se poate vorbi despre
reprezintă cultul solar la numeroase influenţe reciproce. Job din Edessa a
populaţii din Asia Mică: Apollo, Mithra, dezvoltat o teorie asupra Universului
Helios, Ahura-Mazda. Numai capetele bazată pe relaţia dintre forţe (energii),
zeilor s-au conservat şi ele sunt, se care o precede în timp pe a lui Aristotel
spune, reproduceri ale unor personaje (şi se spune că acesta, cunoscând
reale: strămoşii traci şi iranici ai vechilor Biblioteca din Ninive, ar fi avut acces la
locuitori din cetăţile Asiei Mici. lucrările asiriene). După 1300 d.H.
numeroşi asirieni au fost forţaţi de către
Asiria – s-a dezvoltat în mileniul al III- arabi să treacă la islamism. Aşadar,
lea î.H. (cu un mileniu după Sumer, care populaţii musulmane astăzi după religie,
era sudul Mesopotamiei) în partea de au cu totul alt substrat etnic decât cel
nord a Mesopotamiei, în spaţiul care arab şi au suferit un adevărat genocid,
cuprindea, din zonele actuale, Siria de la pierzând controlul asupra propriului lor
vest de Eufrat, Turcia de la nord de spaţiu de locuire şi asupra propriului lor
Harran, Edessa, Diyarbekir, lacul Van, destin.
Iranul de la est de lacul Urmia, Irakul
până la sud de Kirkuk. A început cu un
regat-cetate, Ninive, şi s-a întins, Aspelta –cel mai cunoscut rege al
cucerind sau edificând alte cetăţi: Ashur, kusiţilor, celebru prin bogăţia lui. Regatul
Nimrod, Arrapka (numite după Kush (sau Nubia) a fost râvnit de
conducătorii lor). În sudul Bagdadului de egipteni pentru minele de aur. Aspelta
azi se învecina cu Babilonul. Asirienii era nepotul lui Taraqa, regele care a dat
erau populaţii semitice şi caucaziene, codul de legi al vechiului Kush. Piramida
care vorbeau limba akkadiană, scrisă în lui Aspelta a fost ultima care s-a
cuneoforme. Cum scrierea venise odată construit. Peste 200 de obiecte din aur

28
au fost găsite în ea. Sarcofagul este atât despre această cetate, menţionează că,
de greu, încât a trebuit aşezat la după venirea grecilor în Creta, aceştia,
subsolul Muzeului de Arheologie din orientându-se după răsăritul Soarelui, au
Boston, fiindcă nici un planşeu n-ar fi deschis o rută maritimă traversând
rezistat. Prin profil, piramidele kusite strâmtorile Mării Egee, Dardanelele,
amintesc de acelea nabateene, Marea Marmara şi Marea Neagră, au
suprafeţele lor fiind triunghiuri isoscele trecut prin strâmtoarea Kerci ajungând
cu unghiuri ascuţite orientate în sus, şi până în Marea de Azov, ceea ce atestă
nu triunghiuri echilaterale, ca în Egipt. faptul că Iason din Milet, cel plecat în
Dimitrie Cantemir vorbeşte pe larg căutarea Lânii de Aur, n-a făcut un
despre kusiţi în Istoria Imperiului demers singular, ci a mers pe o rută
Otoman, numindu-i „negrii galbeni” şi maritimă cunoscută: aceea a recuperării
atribuindu-le o civilizaţie originară din teritoriului originar de unde veniseră
Asia Mică. Fapt este că Hindu Kush este triburile de greci, trecând şi pe teritoriul
până astăzi numele unui masiv muntos mtracilor, către peninsulă şi insulele azi
din Pamir, iar Kush a fost un imperiu greceşti. Discul de la Phaistos, găsit în
asiatic. 1908 pe insula Creta, cu scriere
greceasă liniară B, atestă şi el existenţa
Assurbanipal – rege al Asiriei (668-627 Assuvei.
î.H.), în vreme ce fratele său mai mare
devenea regele Babilonului, ceea ce a Astarte – zeiţa feniciană a dragostei şi
creat condiţii pentru crearea imperiului fertilităţii. Pronunţia derivă din greacă şi
asirian. Era numit Sardanapal de greci. e luată după akkadiană, dar în
El a alcătuit Biblioteca din Ninive Mesopotamia i se spunea Ishtar şi, ca tip
(capitala regatului) cuprinzând, după de zeitate, cu aceste atribuţii, poate fi
estimări, 25.000 de documente din Asia întâlnită în mitologia mai multor popoare
şi, mai ales, Asia Mică despre artele şi din Asia şi Africa. La egipteni a fost Isis,
ştiinţele de până la el. 35 din acestea la greci Afrodita, iar la romani Venus.
erau versiuni ale Epopeii lui Ghilgamesh
(cu legenda originilor umanităţii, adică a Atena – astăzi capitala Greciei
Potopului). A organizat o cercetare (3.700.000 de locuitori). A fost una dintre
sistematică a Cerului de către astrologi, cele mai vechi cetăţi ale antichităţii
care aveau posturi fixe pe toată greceşti, locul unde s-a născut
întinderea regatului. În ultimii ani ai vieţii democraţia la care se raportează până
a pierdut stăpânirea Egiptului şi n-a astăzi toate civilizaţiile lumii. Thomas
reuşit să facă faţă năvălirii sciţilor. Mann, în romanul Iosif şi fraţii săi,
susţine – din acest motiv - că ne aflăm în
Assuva (mileniul al II-lea î.H.) – cuvânt interiorul unui ciclu al civilizaţiei umane
hittit adoptat de greci, atestat din mileniul care începe cu Grecia antică, iar primul
al II-lea î.H. Dar în hittită era un cuvânt orizont temporal la care ne putem referi
de origine pre-persană, care desemna o din punct de vedere uman este Atlantis.
cetate din Creta de dinainte de intrarea Poartă numele zeiţei înţelepciunii a
grecilor în Mediterana, loc unde s-ar fi grecilor, Atena. Semne de locuire există
aflat un templu al Soarelui, mai taârziu din Neolitic, pe colina numită Acropole.
identificat de greci ca Zeus. În traducere Nativii aceastui spaţiu se numeau
cuvântul ar însemna „locul cu pământ pelasgi şi, la origine, se învecinaseră cu
bun”. Georgicas, care povesteşte tracii. De altfel, în acea perioadă Marea

29
Mediterană se numea Mare spune Agios Oros, cu rezonanţe indo-
Carpahticum (v. Carp). În mileniul al II-l europene provenind din Asia Mică
î.H. zona a fost invadată de triburile (Orontes etc.; la români există Oros ca
indo-europene ale aheenilor, veniţi nume propriu). A aparţinut Macedoniei
dinspre Asia Mică, urmate de eolieni, până în Evul Mediu. Importanţa locului
ionieni şi dorieni, după care, din acest este aceea de a adăposti cea mai veche
amestec de triburi, s-au organizat comunitate monastică din lume, care
cetăţile greceşti. Numele Atenei vine de aparţine ortodoxiei răsăritene bizantine
la rădăcina indo-europeană ath-, care (continuată de cea grecească), Marea
însemna vârf, probabil din cauza Lavra fiind construită în 963 d.H. de
Acropolei, ori fiindcă, după legendă, către Atanasios Atonitul. Modelul este al
cetatea izvorâse din capul lui Zeus. În vechilor daci şi traci, unde conducerea
antichitate Atena avea 300.000 de cetăţilor era duală, laică şi religioasă,
locuitori, care se identificau cu tăbliţe de cea religioasă raportându-se la „magii”
identificare din bronz, unde figura aflaţi pe înălţimi muntoase. Există în jur
numele lor şi al părinţilor (un fel de de 20 de mânăstiri, al căror centru
buletine de identitate!). Prin urmare administrativ este satul Karyes
populaţia cetăţii era înregistrată. Acolo s- (aminteşte de vechiul regat Caria, ultim
au născut prima constituţie (atribuită lui refugiu al hittiţilor, de unde era originar
Aristotel), primul sistem administrativ, Herodot). Comunitatea monastică este
ideea de opţiune prin vot (se vota cu fie centrată în jurul câte unei mânăstiri,
jetoane individuale şi exista un juriu de fie există anahoreţi (călugări solitari).
numărare a voturilor), standardul ce Arta acestor mânăstiri cuprinde în fapt
cetăţean al cetăţii, ideea de barbar (nu istoria traversată: şcoala bizantină
inferior, ci doar aflat în afara cetăţii). (mozaicul), macedoneană, cretană, est-
Atena a atins maxima strălucire culturală europeană, grecească, după cum
în mileniul I î.H., dar mai ales în epoca ortodoxia din diverse locuri a făcut danii
lui Pericle (secolul al V-lea î.H.), care a Muntelui Athos. Apărută odată cu marele
format o ligă de cetăţi, Liga din Delos impact musulman asupra Mediteranei,
(comercială, militară şi culturală), pentru acest tip de comunitate a fost
a rezista mai bine atacurilor dinspre păstrătoarea unor valori şi credinţe
răsărit. În secolul al IV-lea î.H. a fost tradiţionale ale Bizanţului, dincolo de
cucerită de Filip al II-lea al Macedoniei care putem ghici rezistenţa unor vechi
(tatăl lui Alexandru Macedon), iar în populaţii ale zonei la un nou val de
secolul I î.H. de romani. Împăratul migraţie, rezistenţă care consfinţeşte, în
Hadrianus a făcut însemnate lucrări de acelaşi timp, faptul că Mediterana de Est
urbanizare a cetăţii, mai ales aducţiunea este altceva decât Mediterana de Vest,
de apă. Creştinismul n-a prins imediat, că există două creştinisme ne-
cum s-a întâmplat în Mesopotamia ori reconciliate unul cu altul, ambele
Armenia, dar sub stăpânirea bizantină derivate din sfărâmarea Imperiului
Atena a rămas un mic oraş de provincie. Roman. Şi nu trebuie uitată contribuţia
A devenit sediul unui episcopat creştin în substasnţială a vechilor civilizaţii din
veacul al IX-lea d.H. estul Mediteranei la dispariţia Imperiului
Roman, protestul faţă de uniformizarea
Athos - munte aflat pe braţul răsăritean culturală, faţă de un tip de globalizare a
al Peninsulei Chalcidice (în greacă civilizaţiei (Constantin cel Mare era
Halkidiki), în estul Greciei. În greacă i se originar din Dardania, zona pelasgilor).

30
Mahommed însuşi a consfinţit dreptul la Egipt) reproduce în oglindă aşezarea
existenţă al acestei comunităţi care se stelelor în constelaţii.
auto-guvernează. El recunoştea astfel
un protest care unise triburi şi lumi Atlas – unul dintre Titani, conform
diferite una de alta sub noul drapel mitologiei greceşti, născut de Gaea
creştin răsăritean, tolerant şi dispus să (Pământul) şi Uranos (Cerul), conform
accepte identităţi diferite ca origine şi Theogoniei lui Hesiod. Un nume
esenţă. alternativ pentru Atlas era Iapet, iar
mama lui s-ar fi numit Asia. În bătălia
Atlantida – nu se ştie dacă denumeşte dintre Giganţi şi generaţia următoare, a
un vechi continet, o insulă, o cetate sau Zeilor, înfrângerea lui Atlas,
este denumirea generică a mai multor conducătorul Giganţilor (sau Titanilor), a
cetăţi asemănătoare prin tipul de însemnat condamnarera lui veşnică, de
civilizaţie. Referirea la ea apare pentru către Zeus, la sprijinirea Cerului pe
prima dată la Platon, sec. al IV-lea î.H., umeri (iniţial a fost vorba doar de
în dialogurile Critias şi Timaeus. Datarea sprijinirea unui munte). Din cauza
pe care o dă el aşezării ar fi 9000 de ani, acestei conexiuni Atlas a fost perceput
ceea ce ar însemna, astăzi, cam 11.000 drept acela care studia Cerul şi
de ani. Iar descrierea corespunde unei constelaţiile, un super-zeu al
cetăţi circulare de tipul Arkaim. Pentru Astronomiei (cf. lui Pausanias).
acel palier temporal există o multitudine Pleiadele ar fi fost fiicele lui Atlas,
de cetăţi, cu structură megalitică, aruncate în Cer şi devenite constelaţie
plauzibile în opinia unora sau altora după înfrângerea Titanilor de către Zei.
dintre cercetători, ca fiind Atlantis. În Atlas a avut trei fii: Prometeu, Epimetheu
fapt, a existat, se pare, o civilizaţie care şi Menoitis. Hercule, la sfatul lui
a dispărut cam atunci, fiindcă o bază de Prometeu, a fost ajutat de Atlas în unele
date alcătuită la nivel planetar atestă dintre muncile sale (furtul merelor
acest lucru: Bimini în Caraibe Hesperidelor). Se credea, conform
(scufundată), Atlantisul de lângă mitologiei, că Perseu l-a transformat pe
Gibraltar (unde o aşeza şi Platon), Atlas într-un munte arătându-i capul
descoperit abia în 2005, fiind localizată Meduzei pe care o ucisese.
prin satelit), cetatea din Golful Cambay
(sudul Indiei), Yonaguni de lângă insula
Atlas - munte. Există cel puţin doi munţi
Okinawa (azi sub nivelul oceanului) sunt
Atlas celebri: unul în Lybia şi unul în
toate posibile Atlantide. Ceea ce au ele
nordul Africii (de altfel Osiris – Busiris
în comun este structura megalitică şi
după greci – şi Aigyptos sunt parte din
faptul că îşi găsesc corespondenţe în
istoria Titanului Atlas). Un lucru e cert:
structuri megalitice de vechime
că Atlas aparţinea, după greci, unei lumi
comparabilă rămase pe uscat (una
puternice şi gigantice, care trăise pe
dintre locaţiile „de uscat” este şi sistemul
pământ înaintea oamenilor şi a zeilor lor.
de piramide descoperite în actuala
Munţii Atlas africani se împart în Atlasul
Serbie). Comună le este chiar ideea de
de Vest şi Atlasul de Est, aproximativ
piramidă. Studiul comparat al locaţiilor
paralel cu Mediterana), spre coasta
atestă geometrii pe care unii cercetători
nordică a Africii, fiind o porţiune de uscat
le consideră sugestive şi care presupun
foarte veche, ca şi Marele Rift African,
o viziune din spaţiu asupra planetei,
de pe vremea derivei iniţiale a
deoarece aşezarea piramidelor (China,

31
continentelor şi a formării Mediteranei de huni întinse între Caucaz (punctul de
însăşi. Parte din masiv e cufundată azi pornire al triburilor fiind zona munţilor
în mare şi formează insule (ex. Corsica). Ural) şi Rhin. Trebuie menţionat faptul
că, în acelaşi permietru de timp, vandalii
Aton – numele discului solar în mitologia
cucereau Carthagina, iar Sassanizii
egipteană. A fost iniţial unul din
atacau Armenia. După ce a considerat
atributele zeului Ra (Soarele), apoi a
că acest obiectiv e îndeplinit, Attila şi-a
devenit, sub Akenathon al IV-lea, zeul
ucis fratele. A atacat Gallia în 451 şi a
suprem, în tentativa acestuia de a
fost înfrânt în Cataluňa. În următorii doi
înlocui politeismul Egiptului cu
ani a atacat Italia, dar n-a reuşit să
monoteismul. El a mutat capitala
ajungă până la Roma, fiind ucis în
regatului la Tell el Amarna şi a încercat
noaptea nunţii sale cu prinţesa Krimhield
să înlocuiască ascendentul preoţilor
(Ildikó), sora lui Siegfried (episod descris
asupra populaţiei cu propria sa
în Cântecul Niebelungilor). I-a urmat la
dominaţie (cu atât mai mult cu cât, fiind
tron fiul său, Ernac.
al doilea fiu al faraonului Tutmoses, îi
nfusese sortită viaţa de mare preot. Dar
Aurignacian – denumeşte perioada
fratele lui mai mare, primul născut şi
Paleoliticului superior (situată între
urmaşul la tron, a murit de mic). Aton,
Musterian şi Solutrean) din Europa şi
Adon, Aten au fost şi unele din numele
Asia de sud-vest până în Siberia. Este
sub care evreii vechi îl numeau pe
perioada pietrei cioplite, cuprinsă între
Iahve, unicul Dumnezeu (Adonai) şi el îşi
40.000-23.000 de ani î.H., cunoscută ca
găsea corespondent în zeul focului
fiind a omului de Cro-Magnon. Zona din
(Baal) din religia Mesopotamiei şi
lungul Dunării, ca şi aceea intra-
credinţa în focul veşnic din mithraism şi
carpatică excelează prin mărturii din
zoroastrism (Ahura Mazda). Această
Aurignacian (Giurgiu, Turnu Severin,
foarte timpurie tentativă de unificare
Ţara Haţegului).
religioasă a populaţiilor din Asia Mică şi
Nordul Africii sub copertina unui unic Australia – continent în emisfera sudică
zeu, care era unul obiectual, vizibil, a Pământului. Deşi Vasco da Gama a
concret a corespuns unei mişcări mers către India ocolind Africa pe la sud,
profunde de instaurare a păcii în acea pe la Capul Bunei Speranţe (1497), avea
veşnic fragmentată zonă a tuturor să treacă mai bine de un secol până
migraţiilor. Religia n-a prins, iar faraonul când un european va aborda coasta de
a fost înlăturat de pe tron de mişcarea vest a Australiei (1616, englezul Dirk
preoţilor Egiptului. Hartog), realizând astfel faptul că se află
în faţa unui nou continent. Complexul de
Attila (406-453 d.H.) – este porecla
insule care leagă Australia de Asia de
devenită faimoasă a ultimului şi cel mai
sud a fost apoi investigat pe rând (deşi
cunoscut conducător hun de hoarde.
unele insule fuseseră descoperite
Attli însemna „cel bătrân”. A condus între
înaintea continentului) şi regiunea a fost
433-453 d.H. şi a reuşit să alcătuiască
împărţită între puterile navale ale epocii:
un adevărat imperiu al hunilor. Numele
Marea Britanie (Cook, 1768-1772) şi
real nu i s-a păstrat. În tinereţe a trăit la
Olanda (Dampier, 1688-1699), care-şi
Ravenna, ca ostatic al Imperiului Roman
adjudecaseră şi India, Indonezia. După
de Apus. Împreună cu fratele său, Bleda,
războiul de Independenţă al Americii
a dus o politică de unificare a triburilor
(1782), planul de colonizare al Australiei

32
a fost primul (Matra, 1783) care (cu Noua Zeelandă şi Tasmania). Linia
exterioriza intenţiile noii puteri. Sydney a de demarcaţie faţă de Asia e dată de
fost fondat în 1788. Din punctul de insulele Borneo şi Bali. Cea mai mare
vedere al istoriei civilizaţiei, Australia parte a Australasiei este parte a platoului
contează pentru tot ceea ce a existat indo-australian, flancat de Oceanul
înaintea marilor descoperiri geografice. Indian, de Oceanul Austral, de Platoul
Acesta este unul dintre primele eurasiatic şi de Platoul Pacific. Toată
suprafeţe de uscat ale planetei, a făcut această zonă este ceea ce a rămas prin
parte din compexul Laurasia (care unea scufundarea unui continent străvechi, pe
întregul uscat planetar) şi s-a separat de care unii cercetători îl numesc
Africa după desprinderea celorlalte adevăratul Atlantis sau Lemuria, Mu. Din
continente, păstrând faună şi floră cu punctul de vedere al istoriei civilizaţiei,
totul specifică şi care-şi datorează zona a fost influenţată de civilizaţiile
conservarea nu numai climei, ci şi africane din sud, de civilizaţiile pre-
condiţiilor de insulă ale Australiei. harappeene din India, ca şi de contacte
Dincolo de acest fapt, trebuie remarcat cu insule din Oceania, beneficiind însă
că omul ca entitate a beneficiat şi el de din plin de standardele pe care le oferea
conservatorismul insulei. Astfel, în relativa ei izolare pentru a dezvolta
Australia s-a păstrat un tip de umanoid coordonate specifice, atât în registrul
pitic, de numai un metru înălţime, numit vieţii cotidiene, tehnologiilor (bumerangul
hobbit, din care provin boşimanii de e o invenţie integral australiană), cât şi al
astăzi. De asemenea, a păstrat forme de artei.
cult şi de artă care-l identifică pe om ca
apartenent al acestui continent special, Austronezia – teritoriul unde se vorbesc
legat iniţial de Africa (este de menţionat limbi din grupul austronezian,
cultura Lapita, care aminteşte de Lapiţi, cuprinzând insulele Oceaniei dintre
personaje ale mitologiei antice greceşti). Madagascar şi Insula Paştelui. Fac parte
Mai trebuie să remarcăm şi faptul că, din familia limbilor indo-europene şi
după ultima glaciaţiune, puntea insulelor uralice. Primii vorbitori în timp ai acestei
care leagă Australia de China şi de India limbi au migrat din Taiwan cam în 6000
a funcţionat ca un pod de comunicare î.H., dar veniseră aici din Asia, în urmă
culturală, astfel încât, începând cu cu 12.000 de ani. Migraţia s-a îndreptat
Paleoliticul şi Neoliticul, devin vizibile spre Philippine, Sulawesi, Madagascar,
influenţele culturale ale celorlalte Borneo, Jawa, Sumatra, Malaezia, sudul
continente. Vietnamului, Micronezia, Polinezia,
Hawaii, Noua Zeelandă.
Austrasia – v. Franţa
Avari – triburi numite de europeni
Australasia – este denumirea năvălitoare, originare din spaţiul aflat la
geografică a unei regiuni insulare din sud de lacul Baikal până la frontiera
emisfera sudică a Pământului. Insulele Iranului (aflată la nord de deşertul
din sud ale planetei se împart în Taklamakan) şi care s-au pus în mişcare
Oceania, Micronezia, Polinezia, către vest în veacul al V-lea î.H. Chinezii
Australasia. Australasia cuprinde le spuneau ruran, iar neamurile turcice
Melanezia (Noua Guinee şi împrejurimile avari. Au fost triburi turanice, ca şi hunii.
ei, până la Sulawesi şi Lombok, care Triburile originare ale tuturor acestora se
aparţin Indoneziei), continentul Australia numeau hephtaliţi, iar avarii erau

33
hephtaliţii albi. În documente găsite la dar bunurile aparţineau prin moştenire
Bactriana (Balckh), aceste triburi erau doar fiilor fratelui mai mare, pentru ca
numite čbodalo. Diferenţele de pronunţie averea să nu se împartă), la fel ca şi
provin din faptul că în limbile vechi tibetanii.
scrierea folosea numai consoane, iar
vocalele (de obicei în număr de trei)
erau deduse. Izvoare chineze indică Avatar – în religia hindusă (India),
faptul că unii dintre hephtaliţi au migrat bazată pe ideea reîncarnărilor infinite ale
spre China, întemeind Imperiul Gansu aceluiaşi spirit divin, este numele dat
(nord-vestul Chinei de azi) ori spre India oricărei astfel de reîncarnări. Rama de
(Punjab). Alţii au migrat către Poarta de pildă nu este un zeu, ci doar un avatar,
Fier a Caucazului, au traversat Asia una dintre cele mai cunoscute încarnări
Mică, în tentativa de a-i birui pe perşi, şi ale eternului spirit al lui Vishnu. Deva
au intrat în Tracia, apoi în Dacia. Prin sau Dava (este de meditat asupra
acord cu împăratul Justinian, care spera folosirii acestei teminaţii la numele
să apere astfel graniţa răsăriteană a cetăţilor dacice) înseamnă capacitatea
Imperiului Roman de năvala slavilor, de reîncarnare a fiecărui zeu,
avarii au obţinut (secolul al VI-lea d.H.) pantheonul hindus fiind alcătuit dintr-un
dreptul de a locui în Scythia Minor. zeu suprem şi o serie de alţi zei cu puteri
Făceau incursiuni scurte, au luptat cu mai mici, obţinute prin delegare de la
longobarzii (triburi de celţi) din podişul zeul suprem.
transilvan şi i-au înfrânt, unii dintre
aceştia plecând către Peninsula Italică, Avesta - v. Zend Avesta
alţii asimilându-se în masa populaţiei
geto-dacice, a cărei romanizare Avicenna – v. Ibn Sina
începuse. Au luptat de asemenea cu
Azerbaidjan – teritoriu mărginit de
gepizii şi sclavinii. Au reuşit să
Marea Caspică, Rusia, Georgia,
alcătuiască, sub Baian, un adevărat
Armenia şi Iran. Fostă republică
imperiu (khaganat) centrat pe stăpânirea
sovietică, religie majoritar islamică,
Porţii de Fier a Dunării. Supravegheau
acum stat independent, Azerbaidjanul
extragerea şi comercializarea sării şi
continuă să aibă conflicte aparent
mineralelor din Dacia (din Apuseni, zonă
religioase cu Armenia şi Georgia (v.
folosită cu mult înainte de ei de c[tre
Nagorno-Karabach), în fapt conflicte a
agatârşi). Imperiul Roman i-a orientat
căror origine este istorică, derivată din
apoi către Apus, aruncându-i în luptă
universul şi timpul aşezării originare a
contra francilor (tot triburi de celţi), pe
triburilor în această zonă. Acest stat este
care n-au reuşit să-i biruie, fiind asimilaţi
numai o parte din Azerbaidjanul istoric,
în secolul al IX-lea d.H. de Charlemagne
cea mai mare, la sudul fostei republici,
în regatul său. Au rămas avari şi în Asia,
nu s-a aflat niciodată sub stăpânire
în zona originară, limba avară se
sovietică. În persană azer înseamnă foc,
vorbeşte şi astăzi (cam 600.000 de
principalul zeu al vechilor azeri era acela
oameni), a existat o Republică Avară pe
al focului. Acolo s-ar fi născut
teritoriul Uniunii Sovietice. Există
zoroastrismul şi mithraismul. Ceea ce se
vorbitori de avară şi în Azerbaidjan.
explică mai ales prin faptul că
Avarii erau poliandri ca tip de familie
pretutindeni ţâşnesc gaze naturale din
(femeia aparţinea celui mai mare dintre
pământ şi iau foc. Până astăzi
fraţi, toţi fraţii puteau avea copii cu ea,

34
Azerbaidjanul are numeroase Temple dezvoltată pe platoul mexican în
ale Focului, spre care oamenii vin secolele al XII-lea şi al XIII-lea d.H.
mergând în genunchi, cu trupul prins în Legendele spun că iniţital aztecii ar fi
lanţuri şi braţele îndreptate spre cer. venit din insula Atzlan (ceea ce
Primele semne de viaţă au fost însemna, în limba lor, albă, probabil
descoperite în preştera Azikh, cu o Behringia), iar cei care au atins uscatul
suprafaţă de 8000 m2, datată de au fost „cei aleşi”. Alungaţi de băştinaşi,
arheologi 1,5 milioane de ani, cu urme s-au refugiat pe un pământ inospitalier,
de locuire urcând până la 700.000 de pe care l-au desţelenit şi au construit în
ani. Acolo au fost descoperite fosile jur de 500 de cetăţi, cu relaţii între ele (o
umane (o femeie) datate 400.000 - bună infrastructură rutieră), afirmând o
350.000 î.H., aparţinând Omului de civilizaţie şi o cultură care au percutat
Neanderthal, a căror vechime este egală până la noi prin complexitatea
cu aceea a altor trei fosile descoperite fenomenului. Anul aztec era împărţit în
pe Pământ: în Tanzania, Kenya, Franţa. treisprezece luni de câte 20 de zile, iar
Zona în care se află această peşteră axa timpului era împărţită în cicluri de
este aproape de graniţa cu Iranul, în câte 52 de ani (secolul aztec).
enclava Nahicevan. Primul mare regat Exactitatea mare a măsurării timpului
consemnat pe acest teritoriu a fost atestă o bună cunoaştere a mişcării
Mannes (strămoşii mezilor, secolul al IX- Cerului şi a matematicii (sistemul lor
lea î.H., mai târziu parte a Imperiului avea baza de calcul 20), piramidele
Persan), în zona Albaniei Caucaziene aztece, asemănătoare ca siluetă cu
(numai toponimul a migrat spre vest, templele tibetane, erau adevărate
albanezii actuali fiind iliri, dar locuitorii observatoare astronomice. Numeroasele
Albaniei caucaziene erau triburi venite sacrificii umane şi stricteţea legilor
din Asia). De altfel, în prezent populaţia atestă o descendenţă asiatică a
Azerbaidjanului independent are triburilor. Au fost un popor pragmatic,
8.000.000 de locuitori, iar a care a dezvoltat pe platoul mexican înalt
Azerbaidjanului iranian 20.000.000. o bună agricultură, folosind terasarea şi
Vechii azeri au fost influenţaţi cultural în irigaţiile. Au avut drumuri pietruite, un
perioada Neoliticului de sumerieni şi sistem de educaţie, scriere hieroglifică
elamiţi. Fiind vorba despre Poarta de (glife înconjurate de un cartuş,
Fier a Asiei, pe acolo au trecut toate asemănătoare ca tip cu acelea egiptene,
popoarele năvălitoare: hunii, avarii au dar folosind alte simboluri şi conţinuturi).
lăsat urme importante (şi acolo există Cunoşteau hârtia, pe care o făceau din
până astăzi vorbitori de avară), chazarii lemn). Legenda Creaţiei în versiune
(triburi turcice trecute la iudaism), aztecă indică faptul că Întunericul
bulgarii, sabirii, cumanii, maghiarii; acela (Tezcatlipoca) şi Lumina (Quetzalcoatl)
a fost bazinul originar de formare a s-au unit născând viaţa, legendă care
tuturor limbilor indo-europene, pe acolo aminteşte de principiile chineze Ying şi
a trecut Alexandru Macedon vrând să-i Yang. Cel mai bătrân zeu era
biruie pe perşi, apoi romanii, luptând cu Huehueteotl, zeul Focului (ca şi în Asia
aceiaşi perşi. Ulterior au venit arabii şi s- Centrală). Civilizaţia aztecă s-a înrudit
a produs islamizarea masivă şi cu civilizaţiile maya, olmecă, toltecă,
obligatorie a zonei. incaşă din zonă, afirmând nu doar
originea comună, ci şi influenţele
Aztec – apartenent la civilizaţia aztecă reciproce. Toate aceste civilizaţii au

35
dispărut odată cu şi din cauza
descoperirii Americii de către europeni,
care au intrat precum barbarii,
creştinând cu forţa populaţia şi arzând
tot ceea ce întâlneau în cale, inclusiv
cărţile şi dovezile de cultură în sens larg.

36
B Afganistanul de azi. Numele persan al
Bactrianei, cetate a anticului Khorasan,
Baal – zeul suprem al unor triburi a rămas, până astăzi, nume al unei
canaanite şi feniciene. Era zeul Cerului, provincii în nordul Afganistanului. Este
al fecundităţii şi ploii. A fost preluat în asociat cu numele vedic Bhakri şi zona
zona Mediteranei graţie navigaţiei aparţine stratului arheologic Bactria-
fenicienilor. Astfel, numele lui Hannibal, Margiana. Este asociat cu migraţiile
cartaginezul, îl are în componenţă pe indo-iranice şi indo-ariene din Epoca
Ba(a)l, oraşul Baalbek la fel. Din această Bronzului (civilizaţia Oxus). Numele
religie derivă credinţa în cei şapte ani Balcicului şi Balcanilor, ca şi Balica,
buni urmaţi de şapte ani răi, preluată de Balc, Bălcescu vin de la Balckh (iar
creştinism. acesta de la lacul Balckhash, pe malurile
căruia locuiau la origine triburile). Limba
Babilon – cel mai puternic imperiu din vorbită era de tip iranic – se presupune
Asia Mică după căderea Asiriei (612 că de acolo au migrat în lume triburile
î.H), aflat între Tigru şi Eufrat, în ariene (cam 2000 î.H., spre India mai
Mesopotamia (azi Irak). Etimologic Bab- întâi) – şi făcea parte din subgrupul
ilu însemna Poarta Zeului. A atins lingvistic indo-iranic, ca şi persana. Ele
maxima înflorire odată cu regele au răspândit credinţa în zoroastrism, pe
Nabucodonosor (Nebo-kudur-usur, adică care o aveau tracii, ca şi germanii
Nebo apără cetatea; până astăzi există (Zoroastru – Zarathustra). Bactriana a
limbi indo-europene în care Nebo făcut parte din imperiul mezilor, cucerit
înseamnă Cer). Apare menţionat ca de Cyrus cel Mare şi înglobat astfel în
cetate în a treia dinastie (care conducea Imperiul Persan. A făcut apoi parte din
Ur, în Sumer sau Chaldeea, sudul Imperiul Seleucid (poetul Djalal El Din
Mesopotamiei), la sfârşitul mileniului III Rūmi, fugit în Anatolia la invazia
î.H. Dispare practic prin cucerirea de mongolă, a înfiinţat acolo secta dervişilor
către amoriţi, apoi hittiţi şi kassiţi şi, în rotitori, ale căror piese muzicale au fost
sfârşit, de asirieni. Sub Cyrus cel Mare strânse într-o culegere de Dimitrie
al Persiei a fost capitala răsăriteană a Cantemir, care se credea urmaşul
Imperiului Persan. Regatul s-a remarcat hanului Timur Lenk: Han-Temir =
prin apariţia primului Cod de legi scris, Cantemir), apoi a făcut parte din Imperiul
acela al regelui Hammurabi (1792-1750 greco-bactrian şi Imperiul indo-grecesc
î.H.), de origine amorită (trib semitic). (sec. II-I î.H.). În China antică zona
Religia babiloniană a influenţat pe greci, Bactrianei, unde se călătorea din
egipteni, creştini. Astfel, Sin (Luna) şi interese comerciale, a fost numită
Samus (Soarele) au fost zei importanţi în Tocharistan (din sec. I î.H.).
Egipt, Ishtar, zeiţa dragostei şi războiului
au devenit Afrodita şi Atena la greci, Bada – vale aflată în insula Sulawesi,
după cum diavolii babilonieni ai lumii Indonezia. Ca şi văile Napu şi Besoa,
subpământene există în Iadul la care se dar mai celebră decât ele, aceasta are
referă creştinii. statui megalitice de o frumuseţe
inegalabilă, rămase până astăzi unul din
Bactriana (Bactria sau Balckh) – marile mistere ale planetei. Cea mai
capitala regatului cu acelaşi nume, situat mare are 4,5 m, cea mai mică 1,3 m. Nu
între Hindu Kush şi Oxus (Amu Daria), se ştie dacă sunt zei ori statui mortuare.
nu departe de munţii Himalaia, în Stilul lor abstract seamănă cu al statuilor

37
paleolitice din insulele Mării Egee, dar coborât pe uscat după Potop. Unii
dispunerea este asemănătoare cu a cercetători afirmă că acolo au poposit
celor din Insula Paştelui. Sunt 14 statui supravieţuitorii continentului dispărut
dispuse pe o lungime de 15 km. N-au dintre Australia şi Indonezia de azi,
fost exact datate, dar probabil sunt din făcând navigaţie de cabotaj şi, după
mileniul I î.H. Se presupune că e vorba acest popas, intrând pe Tigru şi Eufrat în
fie de o migraţie dinspre Mediterana interiorul uscatului. Insula a fost
spre Indonezia, fie de o unitate relativă stăpânită pe rând de Asiria, Babilon,
la nivel planetar a civilizaţiei megalitice. greci, perşi, arabi. Numele ei provine din
arabă, unde înseamnă „uscat aflat între
două mări”. Dar există şi teoria că
Bahamas – arhipelag compus din numele provine din cuvântul bahran,
aproximativ 700 de insule ieşite din termenul iranic pentru victorie, aşa cum
Atlantic cu sute de mii de ani în urmă, în figurează numele din Zend Avesta al
procesul de derivă a continentelor, dintre zeului victoriei, Varahrdn. Insula conţine
care cele mai cunoscute sunt Abaco, cel mai mare cimitir preistoric din lume:
Andros, Bahama, Bimini, Cat, Eleuthera, 170.000 de morminte şi unii cercetători
Exuma, Long Island, Marea Inagua. consideră că pe acolo au trecut
Geografic sunt poziţionate în golful supravieţuitorii continentului scufundat,
dintre Florida şi Cuba. Atestările Lemuria Mu, înainte de a intra pe Tigru
arheologice spun că în largul insulei şi Eufrat.
Bimini se află vestigiile unei civilizaţii
megalitice, despre care unii cercetători Baikal – cel mai vechi lac cu apă dulce
afirmă că aparţin culturii de tip Atlantida. al planetei, aflat în lungul riftului asiatic,
Arhipelagul este locuit 80% de populaţii continuator al celui african (20-30 de
originar africane, de populaţii taìno milioane de ani, comparativ cu toate
precolumbiene, originare din America de celelale, care nu depăşesc câteva zeci
Sud, de sclavi fugiţi şi de urmaşii unor de mii de ani), cel mai adânc (peste
piraţi. Limba vorbită face parte din 1600 m), conectat la numeroase izvoare
familia limbilor băştinaşilor Americii de de foarte mare adâncime, inclusiv
Sud. Din cauza Gulf Streamului care-i termale, ceea ce a dus la presupunerea
udă ţărmurile, clima este deosebit de că pot exista forme de viaţă la adâncimi
blândă. Cultural se observă influenţe mari, încă nedescoperite. Lacul se află
africane şi europene. A fost descoperit în Siberia de Est, între Rusia şi
de Columb, numele arhipelagului Mongolia. Are un rol fundamental în
însemnând, la origine, Baja Mar (golf istoria formării poporului mongol.
maritim). In prezent face parte din Legenda spune că strămoşul mitic, lupul,
Commonwealth. cu soţia sa, au venit din taigaua
siberiană în zona cu ierburi traversând
Bahrein – insulă aflată în Golful Persic, marea interioară (adică lacul). La
nu departe de coasta Arabiei Saudite. coborârea pe uscat li s-a născut un fiu
Vestigii cu vechime de 4000 de ani. pământean, Batachikan. Acesta e
Numită Dilmun în Biblie (după Epopeea strămoşul lui Gingis Han (Tenghiz),
lui Ghilgamesh) şi considerată Ţara fondatorul Imperiului Mongol. În ordine
Paradisului (care cuprindea, după simbolică apa este o punte între
legendă, teritoriul dintre Mesopotamia şi transcendent şi realitate, traversarea ei
Indus), locul pe unde trecuse Noe odată înseamnă, aproape în toate culturile,

38
trecerea de la o stare la alta. Iar în origini, din aceeaşi zonă, adică Siberia
limbile turcice, cum e mongola, Tenghiz vest-centrală (confluenţa Kamei cu
înseamnă mare, ţinut acvatic. Gingis Volga). În ordine istorică, primele
Han era deci un fiu al mării, cel care atestări de locuire sunt de după ultima
desăvârşise trecerea de la o existenţă glaciaţiune, adică 13.000-10.000 î.H., în
mitologică, transcendentă, la aceea Estonia şi Lituania. Cultura Narva din
pământeană. ţările baltice este o variantă a culturii Pit
Comb Ware de la sfârşitul Paleoliticului
(de pe continentul american).
Balcani – peninsulă aflată în sud-estul
Europei, unde se află şi lanţul muntos cu Bangladesh – parte a subcontinentului
acelaşi nume. Numele locului are origine indian corespunzând bazinului Bengal
iranică (în arabă Balckh era numită (capitala la Dakka), cel mai mare bazin
Bactriana). Din punct de vedere din lume, format la confluenţa
arheologic există atestări cu o vechime Brahmaputrei cu Gangele (aluviunile au
de 5000 de ani (culturile Hamangia, fost continue 66 de milioane de ani). La
Tripolje, Vinča, Tărtăria, Butmir). Există nord bazinul e mărginit de centura
o teorie a continuităţii culturale proto- munţilor Himalaia. Înainte de existenţa
indo-europene încă din Paleolitic pe un celor două fluvii ar fi existat un fluviu
areal care cuprindea teritoriul dintre numit Sarasvati, care ar fi plecat din
culturile Yamna (în sudul Uralilor), Golful Himalaia, ar fi străbătut subcontinentul
Persic şi Malta, în Mediterana. Dar indian şi s-ar fi vărsat în Golful Cambay.
există şi o altă teorie, despre invaziile Vechiul fluviu ar fi dispărut din cauza
indo-europene care au început cam la schimbării înclinării plăcii tectonice în
2000 î.H., cu aheii, care ar fi întâlnit în timp. În lungul presupusei lui albii s-au
Peninsula Balcanică triburile din zonă, descoperit cele mai vechi semne de
ilirii şi tracii. Oricum, de Balcani au ţinut viaţă din această parte a lumii, şi anume
deopotrivă culturile vechi: pelasgii, ilirii, din Pleistocen (fosile pietrificate). În
tracii (daco-geţii fiind o subdiviziune a Bangladesh există sute de situri
lor) şi triburile Greciei antice. Ceea ce dă arheologice datând din Paleolitic (Epoca
o mare încărcătură spirituală Balcanilor, de Piatră).
confirmată în timp.
Banpo – cel mai important sit arheologic
Baleare – v. Ibiza al culturii Yangshao din China (10.000 –
4000 î.H.). Are aproximativ 3 km2 şi o
Balţi – triburi de origine indo-europeană vechime de 6000 de ani î.H. Este
care au migrat către coasta de sud-est a specific pentru epoca matriarhatului şi
Mării Baltice, din centrul Siberiei, cu cuprinde locuinţe, morminte, unelte şi
2500 de ani î.H. Ţări baltice sunt numite vase deosebit de frumoase, ca şi o
astăzi Estonia, Lituania şi Letonia, deşi, primă formă de scriere, datată 3000 î.H.,
dintre acestea, numai în Letonia şi care era un oracol. I se mai spune, din
Lituania se vorbeşte limba balţilor vechi, cauza complexităţii sitului, Cultura
în vreme ce în Estonia se vorbeşte o Banpo.
limbă fino-ugrică, având alte rădăcini
decât limbile indo-europene, şi anume
uralică, la fel ca maghiara şi finlandeza. Barbari – termen de origine grecească
Sarmaţii şi sciţii se pare că provin, la desemnând pe toţi cei care nu erau

39
cetăţeni greci. Termenul nu se referă greacă, latină. Monument UNESCO.
neapărat la popoarele migratoare. Iason
de pildă, la întoarcerea din călătoria Basci – locuitori ai Ţării Bascilor, circa
făcută în căutarea Lânii de Aur (în 600.000 în prezent, teritoriu aflat între
Crimeea), a adus-o în Grecia pe barbara Spania şi Franţa (cinci provincii aparţin
Medeea, fiică de rege din Colchida Spaniei şi două Franţei), într-o zonă
(Georgia de azi, pe ţărmul răsăritean al muntoasă cu ieşire la Mediterana.
Mării Negre). Dar se referă la faptul că Originea lor este pelasgică, cea mai
limba şi cultura barbarilor nu veche din Europa. Există mai multe
corespundea accepţiilor şi standardelor teorii: că sunt urmaşi ai Atlantidei; că
democratice ale lumii greceşti. Trebuie sunt urmaşi ai Sumerului, ai fenicienilor
invocat aici rolul de filtru cultural al ori filistinilor; că sunt urmaşi ai aheilor
Greciei antice, care exclude simbolurile sau fraţi ai ilirilor şi ai etruscilor; că sunt
altor lumi vechi şi afirmă primatul cultural urmaşi ai Omului de Neanderthal care a
al civilizaţiei greceşti, al logicii umanului trăit chiar pe aceste locuri (40-50 de mii
faţă de logica simbolică, al raţiunii în faţa de ani î.H.). Limba pe care o vorbesc nu
percepţiei afective. Începând cu Grecia aparţine nici uneia dintre familiile
antică, în istoria lumii apare ideea de lingvistice care se vorbesc în prezent şi
centru/margine, continuată de Imperiul seamănă doar cu malteza şi albaneza.
Roman. Ea este încă activă în politicile Numită euskera, această limbă este de
lumii contemporane şi generează atât tip aglutinant (cum a fost şi aquitana,
conflicte – civilizaţional vorbind – cât şi limbă astăzi dispărută, care se vorbea
tentative de globalizare prin pulverizarea pe pământul Franţei, ca maghiara, dar
conceptului de apartenent la o naţiune, cu o gramatică diferită: există 13 cazuri
un stat, o cultură (drepturile omului sunt pentru substantiv şi primele cinci
mai presus de drepturile naţiunilor). În numerale au forme de plural, ceea ce
sens istoric barbari au fost desemnaţi de atestă vechimea mai mare decât a
pildă (de către istorici) germanii, goţii slavonei de pildă, care are forme de
(vizigoţii şi ostrogoţii), scoţii, hunii, anglii, plural numai pentru numeralele 1, 2, 3).
saxonii, celţii, vandalii. Euskera are un vocabular fără
corespondent nicăieri. Alfabetul nu
Basarabi – complex de bisericuţe conţine consoanele c, v, q, w, y. În loc
construite într-un deal de cretă (deci în de v se pronunţă b, ca in vechea greacă
regim de peşteră), la 15 km. de malul ori latină (sub influenţa etruscilor). In
Mării Negre, nu departe de Murfatlar, în conflictul dintre romani şi Cartagina
Doborgea, funcţional în intervalul bascii au fost aliaţii Cartaginei şi ei l-au
secolelor III-XI d.H., pe când zona era ajutat pe Hannibal să treacă elefanţii
sub dominaţie bizantină. Interesant este peste lanţul muntos al Alpilor spre a
faptul că ele erau un reper important al ataca Roma. Au fost mari colonizatori
cunoscutului drum antic de la varegi de-a lungul timpului şi se pare că au
(vikingi) la greci, cunoscut ca „drumul atins Americile cu mult înaintea lui
chihlimbarului”. În interiorul complexului Columb. Vasco (Basco) da Gama, de
sau găsit, pe lângă desene (de altfel, era şi el basc. Cele mai recente
menţionat simbolul Naga, al şarpelui- cercetări, după metoda ADNmc, atestă
dragon) şi semnul crucii ori al zvasticii faptul că majoritatea bascilor au grupa 0
indiene (ca roată a vieţii), scriere cu RH negativ, o raritate ca fenomen de
glagolitică, chirilică, rune vikinge, scriere masă, care nu se mai întâlneşte decât în

40
Himalaia. Din cauza acestei compoziţii d.H. (circa o sută de mii) de către
sangvine se nasc puţini copii, iar din împăratul roman Probus în sudul
cauza căsătoriilor între basci, toţi Dunării, unde s-au asimilat.
seamănă puţin între ai: au nasul drept,
urechile mari, sprâncenele îmbinate.
Bascii sunt atestaţi în texte latine din Batavia – ţinutul de la gurile Rhinului
sec. I î.H. ca popor distinct. Nu şi-au locuit de triburile batavilor în secolele 3-2
pierdut niciodată identitatea, în ciuda î.H. La origini făceau parte din grupul
faptului că, fiind puţini, au fost cuceriţi mai larg al triburilor germanice chatti. Au
inclusiv de popoarele migratoare. Foarte intrat în componenţa poporului danez
buni negociatori şi foarte uniţi în a se alături de frizi, franci şi saxoni. Danezii
apăra, au folosit cu succes spaţiul consideră însă, până astăzi, că ei sunt,
muntos şi trecătorile care-i leagă de în principal, urmaşii batavilor. Compania
restul lumii (sunt numite „porţi”, iar golful navală daneză care a ajuns în India s-a
care dă spre Mediterana se numeşte numit Batavia. Consideraţi de latini cei
Biscaia). Şi-au păstrat inclusiv vechea mai ordonaţi şi mai buni luptători, n-au
religie, deşi s-au creştinat în sec. X-XI fost de fapt cuceriţi, ci folosiţi ca aliaţi în
d.H. Soarele şi Luna erau principalii zei, lupte pentru apărarea graniţei de nord-
ca şi dragonul-ţap (având coarne vest a Imperiului Roman. Tacit scrie în
arcuite, simbol al triburilor venite din De origine et situ Germanorum că au
Asia în Neolitic. De altfel şi analiza fost transferaţi în cohorte inclusiv în
ADNmc a sângelui acestor capre atestă Britania. După revolta batavilor din 68-70
diferenţa lor faţă de capra europeană). d.H, care coincidea cu aceea a galilor,
Până astăzi cimitirele basce au crucea romanii au recunoscut independenţa
doar sugerată în mijlocul unui disc solar. batavilor şi Legiunea a XIII-a Gemina a
Din Ţara Bascilor provine basca, pe care fost orientată spre sud-est (după ce i s-
o poartă pe cap în general bărbaţii, dar au adăugat luptători din nordul Africii şi
şi femeile. Canaan), unde avea să poarte lupte cu
tracii şi dacii. Lângă Turnu Severin au
Bastarni – triburi originare din vestul fost descoperiţi tumuli mortuari ai unor
Vistulei. Migraţia lor spre sud-estul luptători din Legiunea a XIII-a care erau
Europei a început în secolul al III-lea î.H. africani şi canaaniţi.
S-au stabilit în nordul Moldovei de azi,
cuprinzând şi bazinul Nistrului mijlociu şi Bayan Kara Ula – munţi aflaţi la graniţa
au făcut incursiuni până în sudul Dunării dintre Tibet şi China. Acolo, într-un
şi sub zidurile Olbiei (la vărsarea complex de peşteri despre care
Bugului). Au avut conflicte cu regii daci arheologii spun că sunt prelucrate
de la Oroles până la Burebista, care i-a artificial, deoarece erau suprapuse pe
alungat, deşi fuseseră aliaţii lor contra multe nivele, au fost descoperite de
romanilor. Principalele triburi bastarne către arheologul Chi Pu Tei, în 1937-
au fost ale atmonilor, sidonilor şi 1938, o serie de morminte cu schelete
peucinilor (nume dat de Strabo după foarte mici (între 60 cm şi 120 cm), dar
insula Peuce de pe cursul Istrului, adică capete foarte mari în comparaţie cu ele.
al Dunării, azi Insula Şerpilor). După Pe pereţii peşterilor au fost găsite
date arheologice (cultura Poieneşti- pictograme care imaginau Cerul. Pe
Lukaşevska) bastarnii erau triburi jumătate îngropate s-au găsit, în
germanice. Unii au fost strămutaţi în 282 aceleaşi peşteri, 716 discuri de piatră,

41
de diverse mărimi, cele mai mari având au fost animişti. Din pricina condiţiilor
diametrul de 30 cm şi grosimea de 10 dure de viaţă există o puternică
cm. Toate aveau o gaură rotundă în segregare a femeilor, dar şi o virtute
mijloc cam de 15-20 cm şi semne supremă: ospitalitatea. Dimitrie Cantemir
dispuse în spirală, părând a fi o scriere îi menţiona în Istoria Imperiului Otoman
necunoscută. Au fost numite discurile ca „negrii galbeni”, stabilind un
Dropa, după un trib descoperit în aceiaşi ascendent rasial al lor faţă de arabi.
munţi, în 1947, de cecetătorul chinez Principala formă de cultură este cea
(dar cu nume japonez) Tsum Um Nui, transmisă pe cale orală, în versuri.
care a afirmat că a descifrat semnele Astăzi vorbesc araba.
unuia dintre discuri şi textul vorbeşte
despre venirea „din stele” a locuitorilor Behring – stâmtoare care leagă
peşterilor. Membrii tribului Dropa erau Oceanul Arctic de Marea Behring, având
foarte mici, cu pielea galbenă şi ochii unul dintre ţărmuri la Capul Dejnev în
albaştri, foarte deschişi la culoare, cu Peninsula Ciuhotka (Rusia), iar altul la
capul mare. Vechimea discurilor s-a Capul Prinţul de Walles în Peninsula
stabilit a fi între 20.000 – 12.000 î.H. În Seward. Cazacul Simion Dejnev a fost
1968 profesorul V. Zaiţev a supus primul care a trecut peste strâmtoare
discurile unei mişcări de rotaţie şi a (1648), iar numele i-a fost dat după Vitus
obţinut sunete ca de sarcină electrică. Behring, rus de origine daneză), care a
Analiza lui de laborator a evidenţiat urme traversat-o în 1728. În perioada ultimei
de cobalt. Câteva din aceste discuri se glaciaţiuni strâmtoarea nu exista, cele
află la Muzeul Banpo, altele la Moscova. două continente erau unite printr-o punte
de uscat, iar spaţiul a fost denumit de
Beduin – de la cuvântul arab bedu, care geografii contemporani Behringia.
înseamnă locuitor al deşertului. Astăzi Arheologii sunt majoritar de acord că
însumează 1% din totalul populaţiei aceea a fost calea colonizării Americilor
arabe (adică 15-20 de milioane de (dinspre Siberia via Alaska, 14.000 î.H.),
oameni). Se referă la nomazii din Asia cei care au reuşti să treacă, probabil
Mică şi Sinai (migraţi, cu începere din vânători, fiind cam 12 persoane.
veacul al XIV-lea, tot din Peninsula
Arabică). Mai mult decât în restul Asiei, Bengal – regiune în India aflată în zona
pentru beduini calul, ca şi cămila au fost golfului cu acelaşi nume, mărginită la
şi au rămas principalul ajutor pentru nord de Himalaia şi Nepal. Se
supravieţuire. Primele atestări despre învecinează cu Bangladeshul. Există
existenţa lor datează de pe vremea urme de locuire clare din Epoca
perşilor, dinastia Sassanidă, cu care au Bronzului (acolo 4000 î.H.), când
avut conflicte deschise. Perşii le-au convieţuiau populaţii dravidiene,
trasat rute fixe prin deşert, ca şi puncte tibetane, austalo-asiatice. După sosirea
de întâlnire între triburi (conduse de indo-arienilor au apărut regatele Abga,
şeici). După trecerea lor la islamism Vanga şi Magadha, pomenite în Atarva
controlul populaţiei se face prin religie, Veda. În 326 î.H. Alexandru Macedon s-
întâlniri la Mecca etc. Patria originară a a apropiat de graniţa Magadhei,
beduinilor este Yemenul (până la graniţa devenită sediu al imperiului indian
cu Omanul) şi se crede că ei provin din (Maurya) extins de Ashoka cel Mare
Yokhtan (Qathan), menţionat în Biblie ca (Imperiul Gupta) până la graniţa Persiei.
urmaş al lui Ishmael. Originar, ca religie,

42
Berberi – populaţie care trăieşte în ţările descrie pe aromâni ca fiind urmaşii
din nordul Africii şi Sahara, în sumă dacilor şi bessilor. Creştinismul
totală, astăzi, cam de 23 de milioane de românesc a preluat preferinţa pentru
oameni. Numele provine probabil de la adăposturi montane a sacralităţii. Se
cuvantul latin barbar(ius), folosit ca crede că lăcaşurile de la Muntele Athos
neologism. Vechii greci le spuneau (la sud de de Rodopi) au ca explicaţie a
libieni, romanii le spuneau numidieni sau alegerii zonei faptul că, în timp, continuă
mauri. Vorbesc limba berberă, din grupul să se afle pe locul aşezărilor sacre ale
limbilor afro-asiatice (dintre Kush şi bessilor.
Chad, ambele în Africa), o limbă cu
origini hamito-semitice (după Ham şi
Sem, fiii lui Noe). Prima oară sunt Biblia – culegere de texte scrise iniţial în
menţionaţi de surse greceşti cu referie la arameică şi ebraică, descriind
Egiptul predinastic (civilizaţia Naqada), evenimente istorice care s-au dovedit,
dar evidenţe genetice există din ulterior, prin descoperiri arheologice, a fi
Paleoliticul superior şi spun că populaţia în întregime adevărate. Ele alcătuiesc
provine din Africa şi Asia Mică şi s-a Vechiul Testament, prima parte a Bibliei,
format cam în urmă cu 30.000 de ani. unde capitolele sunt aşezate în ordinea
Un imperiu berber numit Garamantes a actuală, pentru prima oară, odată cu
existat vreme de o mie de ani pe locul traducerea în greacă, sub numele
astăzi deşertic din nordul Africii. Şi-au Septuaginta, după cei 70 (sau 72) de
păstat identitatea cu ajutorul tehnicilor traducători. Noul Testament a fost scris
de supravieţuire în deşert, traversând iniţial în greceşte (în intervalul 45-95
marile migraţii din nordul Africii şi tuturor d.H.). Geneza a fost scrisă de Moise în
colonizărilor, începând cu aceea ebraică în intervalul 1450-1400 î.H.
feniciană, apoi romană şi bizantină. Au Cartea lui Daniel a fost scrisă în
fost însă islamizaţi şi astăzi sunt arameică la jumătatea secolului al VI-lea
majoritar islamici. Principalele ramuri ale î.H. Dintre manuscrisele intrate în
berberilor sunt kabilii, mozabiţii, tuaregii. componenţa Bibliei actuale mai există: o
parte din Manuscrisele de la Marea
Moartă (scrise cândva în intervalul 200-
Bes – zeu egiptean care veghea 70 î.H.), fragmente dintr-o copie a
naşterile şi copilăria. Era şi protectorul Genezei din 400 î.H. în arameică şi
casei. Originile lui însă nu sunt egiptene, ebraică, precum şi alte copii din primele
existând şi în Africa Centrală şi de Sud. veacuri d.H.
În Egipt a intrat probabil din Nubia, unde
besa înseamnă pisică. Are o înfăţişare Bimini – unul din siturile megalitice
comică şi a fost preluat de fenicieni şi aflate în ocean, lângă insula cu acelaşi
ciprioţi ca zeu al Pantheonului lor în nume din arhipelagul Bahamas, nu
perioada târzie a Epocii Bronzului. departe de coasta Floridei. Acest tip de
structurăi megalitică precum a dalelor
Bessi – trib tracic perceput ca drumului de la Bimini atestă un strat de
independent, care trăia în munţii Rodopi civilizaţie situat în intervalul marii
şi Moesia. Herodot îi descrie ca pe o glaciaţiuni (50.000-7.000 î.H.), încheiat
castă a magilor pricepuţi la oracole şi odată cu dezgheţul (care a provocat
ghicirea destinului. Istoricul bizantin potopul şi a scufundat sub ape 3
Kekaumenos (sec. al XI-lea d.H.) îi milioane de km2 de pământ). Tot sub

43
nivelul apei se mai află astfel de situri în de presupus că dislocarea iniţială a
Alantic şi în peninsula Yucatan din triburilor se datora incursiunilor perşilor,
Mexic, între coasta Marii Britanii şi a trebuie afirmat şi faptul că aceste triburi
Spaniei, în Mediterana, lângă insulele au dus cu ele ştiinţa magilor traci,
Malta şi Santorin, în golfurile Cambay şi păstrătorii trecutului originar şi profeţii
Bengal, lângă insula Yonaguni viitorului, ştiinţă pe care au transferat-o
(arhipelagul Japoniei), ca şi pe uscat, în creştinismului. Nu întâmplător Conciliul
sud-estul Asiei, în Africa, Peru, Egipt, de la Niceea (325 d.H.), convocat de
Serbia, Marea Britanie, Europa de Vest, împăratul Constantin (originar din
pe cursul Amazonului. Cea mai Dardania, zonă pelasgică) rămâne unul
importantă structură a sitului Bimini de fundamentare a creştinismului. A
(vechime estimată 17.000-7000 î.H.) existat chiar un Imperiu al Niceii, în
este o şosea cu dale uriaşe care prima parte a veacului al XIII-lea d.H.,
traversa un mare lanţ muntos, lung de alcătuit de dinastia grecească Duca,
2000 km, aflat şi el sub ape, în Pacificul după ce Constantinopolul căzuse în a
de Sud. Se crede că, după potop, n-a patra cruciadă iniţiată de creştinătatea
dispărut complet informaţia despre occidentală. Este semnificativ că
existenţa vechilor cetăţi, poate să fi dinastiile greceşti bizantine refac în sens
existat şi supravieţuitori, deoarece invers drumul iniţial al migraţiei bithinilor
drumurile fenicienilor în Mediterana şi de şi se aşează în ţările române (Duca,
jur împrejurul Africii, ca şi spre Americi Paleolog, Cantacuzino, Lascaride). V şi
par să ateste cunoaşterea faptului că Pont.
exista o destinaţie precisă a acestor
călătorii. Analizele ADNmc din ultima Bizanţ – numele dat (după cetatea
vreme, au depistat, în Peru de pildă, Bizantium de lângă Constantinopol) de
mumii cu ADN fenician. moderni Imperiului Roman de Răsărit,
după fragmentarea religioasă (şi de
facto) a întregului. În perioada existenţei
Birmania – v. Myanmar lui i se spunea, după traducerea
grecească a numelui latin, Basileia
Bithinia (Bythinia) – regat iniţial Romaion. Fractura Imperiului Roman a
independent format prin migraţia avut loc în veacul al IX-lea d.H., între
triburilor trace ale thynilor şi bithynilor franci, care şi-au ales un Papă
(sec. V-IV î.H.) în Asia Mică (sec. III cobnsiderat continuatorul Sfântului
î.H.). Se mărginea cu Paphlagonia, Petru, creştinătorul Romei, şi romanii
Phrigia, Galatia, Misia şi Propontida răsăriteni, care continuau tradiţia
(Marea Marmara). Principalele cetăţi ale creştină a Răsăritului (de tip grecesc).
Bithiniei erau Nicomedia (azi Izmir, în Fondatorul Bizanţului este considerat
Turcia), Niceea, Heracleea, Prusa Constantin cel Mare (280-337 d.H.), cel
(Brusa, azi Bursa, fostă capitală a care a impus creştinismul în partea de
sultanatului otoman înainte de cucerirea est a Imperiului Roman, sperând astfel
Bizanţului), Calcedonia. A fost cucerit să poată păstra ascendentul asupra
pentru prima dată de Cressus, regele numeroaselor revolte ale popoarelor
Lydiei şi devine provincie romană cucerite, într-o lume deci multietnică. În
(achiziţionată de la Mithridate, regele timpul unei existenţe multiseculare
Pontului) în secolul I î.H., apoi devine (imperiul dispare după căderea
provincie a Imperiului Bizantin. Dacă e Constantinopolului sub otomani, în 1453

44
d.H.), Bizanţul asigură unitatea creştină Blidaru – cetate dacică edificată după
a spaţiului răsăritean al Mediteranei, cu domnia lui Burebista (numele nu este cel
extensii notabile în Balcani şi spre Asia. originar, ci al culmii cu acelaşi nume,
Ca urmare a faptului că învăţământul era 700 m. înălţime, din Munţii Orăştiei, nu
cvasi-unitar şi avea o tentă majoritar departe de Costeşti) în centrul Daciei
religioasă, beneficiul înregistrat a fost şi Magna. Cuprinde două incinte fortificate
de ordinul unificării standardelor de cu şase turnuri de pază şi o mare
cunoaştere ale Estului (şcolile, cisternă pentru apă aflată în afara
tipăriturile, formarea mentalităţilor), astfel zidurilor de incintă.
încât lumea românească avea aceleaşi
repere cu arhipelagul grecesc şi lumea Boadicea – nume celtic Budica (ceea ce
slavă. Fapt care ar fi separat-o poate de înseamnă în celtică Victoria), regină a
Occident, dacă n-ar fi fost originea latină briţilor şi altor triburi de celţi, căsătorită
a poporului, dar care a ajutat-o să cu regele icenilor Prasutagus. S-a opus
reziste incursiunii otomane şi să se cuceririi romane. Suetonius scrie că
constituie ca o barieră de apărare a Legiunea a IX-a Hispanica şi a XIV-a
Europei însăşi de fenomenul numit Gemina au fost măcelărite la
islamizare. Deopotrivă, Bizanţul a trebuit Trinovantes, Camulodunum (Colchester)
să reziste cruciadelor Occidentului, care şi Londinium (Londra), în 60-61 d.H. Au
voia nu să reunifice fostul imperiu, cât să murit în jur de 70-80.000 de romani.
recucerească Răsăritul şi locul naşterii Regina a rămas un simbol al Marii
Mântuitorului în numele catolicismului. Britanii şi nu întâmplător numele Victoria
Dispariţia Bizanţului a însemnat şi a fost, mai târziu, al reginei care a
infiltrarea lumii româneşti cu migraţia consacrat epoca de aur a civilizaţiei
unor familii imperiale şi aristocratice, britanice.
tentativa de a păstra spiritul imperiului la
gurile Dunării şi Porţile de Fier (unde Bodh Gaya – localitate din India, statul
exista o cetate bizantină edificată în Bihar, unde s-a născut religia buddhistă.
veacul al XII-lea, în perioada când Acolo, sub un ficus uriaş, după o
Bizanţul s-a numit Imperiul Latin, iar din meditaţie de trei zile, prinţul Gautama
el făceau parte şi Veneţia şi Genova, Siddharta a fost iluminat de către Marele
motiv pentru care genovezii au ajuns Buddha. Se întâmpla cam în anul 500
până pe ţărmul azi românesc al Mării î.H., în luna mai. De atunci locul se
Negre, iar domnii români, tributari la numeşte Bodh Gaya, ziua a devenit o
Înalta Poartă, şi-au plătit întotdeauna sărbătoare cunoscută cu numele
dările cu girul băncilor veneţiene, unde Buddha Purnima. Pe locul acela s-a
se trăiau, de altfel, refugiaţii Bizanţului edificat tempul Mahabodhi şi se spune
însuşi şi urmaşii lor). Este iarăşi că există încă ficusul sub care a meditat
interesant de observat că migraţia prinţul.
bizantinilor după căderea
Constatinopolului s-a îndreptat şi către
Veneţia, influenţând astfel creştinismul Boi – trib celtic menţionat de Strabo ca
chiar occidental. Iar atunci când locuind pe teritoriul actualei Bohemii
papalitatea a constituit în Transilvania o (numele zonei derivă, de altfel, de la
religie-interfaţă între Occident şi Orient, numele acestui trib). Au purtat bătălii cu
numită greco-catolicism, acolo au fost dacii şi au fost înfrânţi de Burebista, fiind
aduşi italieni din zona Veneto. împinşi până în Galia, unde împăratul

45
roman Cezar i-a bătut din nou. Au rămas Fuente Magna, unde sau descoperit în
populaţie de substrat şi după venirea 2002 inscripţii în limba arameică, se află
triburilor germanice şi slave care au încă în plină investigare.
intrat în componenţa poporului ceh de
azi. Borobudur – monument buddhist
celebru din Indonezia (insula Java),
Boian – cultură denumită după satul datând din secolul al IX-lea d.H. A fost
românesc din Câmpia Română unde a construit în 75 de ani. Este în formă de
fost descoperită. Datează de la piramidă în trepte, cu şase nivele
jumătatea până la sfârşitul Neoliticului. A pătrate, urmate de trei nivele circulare
fost contemporană cu Hamangia din (la chaldeeni acestea erau cifre magice,
Dobrogea şi Vinča de la sudul Dunării, trei era semnul familiei, preluat şi de
atestând o locuire compactă a acestui creştinism, iar şapte era cifra fericirii,
areal geografic. S-a caracterizat prin formată din trei – triunghiul familiei şi
forme de artă şi civilizaţie (vase, patru, patrulaterul perfecţiunii; cât
statuete, podoabe, unelte, locuinţe, despre cifra şase, ea era baza de calcul
morminte) care sunt semnul unor a matematicii chaldeene). Asigură, graţie
populaţii nefluctuante. Prin simbolistică lui Buddha, raportarea omului la Cer.
şi formele religioase cultura Boian are Stilul este al barocului extrem oriental
factori comuni cu siturile din Cipru. (are 2672 de basoreliefuri cu numeroase
Culorile şi modelele ceramicii de Horezu personaje şi 504 statui ale lui Buddha),
par moştenite de la această veche influenţat de regatul indian din Java
cultură neolitică. (declin în secolul al XIV-lea d.H., urmat
de convertirea zonei la islamism). Este
Bolivia – stat din America de Sud, care monument UNESCO şi loc de pelerinaj
cuprinde o parte a înălţimilor Munţilor pentru toţi buddhiştii din sud-estul Asiei.
Anzi şi bazinul Amazonului. A făcut Este interesant de remarcat că acest
parte, în perioada precolumbiană, din templu se află pe centura „de foc” a
Imperiul Inca. Populaţia este formată din vulcanilor care au modificat de mai multe
amerindieni, migratori veniţi din Asia, ori clima planetei cu începere din
africani şi europeni ajunşi în zonă după Pleistocen şi, nu în ultimul rând, registrul
descoperirea Americii de către Columb. civilizaţiilor.
Înainte de imperiul Inca a existat imperiul
Tiwanaku (Tihuanaco în spaniolă), o Bosfor – strâmtoare de legătură între
cultură precolumbiană care s-a dezvoltat Marea Neagră şi Marea Marmara, lungă
în împrejurimile lacului Titicaca (3825 m de 30 km., formată probabil cu 10.000 –
deasupra nivelului mării), aflat pe 6.000 de ani î.H., când s-au despărţit
înălţimile Anzilor Cordilieri Centrali, în Marea Neagră de Marea Egee prin
mileniul al II-lea î.H. (Epoca Bronzului). creşterea nivelului apelor. Strâmtoarea
Ca existenţă în timp cultura Tiwanaku s- se află pe teritoriul Turciei, provincia
a manifestat după culturile Chavin, Rumelia fiind pe partea europeană şi
Moche şi Nazca, adică în orizontul Anatolia pe aceea din Asia Mică. Mai
mediu al culturilor precolumbiene, fiind mult, ea trece chiar prin Istambul, fostul
urmată de culturile Inca şi Maya. Constantinopol. A fost şi a rămas de
Tiwanacu datează de la 1500 î.H., dar a maximă importanţă strategică, generând
ajuns la maximă strălucire în zona numeroase războaie de-a lungul
andină la 400 d. H. Situl arheologic timpului. În veacurile V-IV î.H. a

46
aparţinut regatului grec Bosporus, fie negată de argumente lingvistice,
condus, la un moment dat, de tracul deoarece numele este pronunţia latină a
Spartacus, biruit de romani, făcut sclav, cuvântului grec bretanos, care, la rândul
şi care a provocat cea mai mare lui, transcrie cuvântul celt pentru triburile
răscoală a lumii antice contra Imperiului găsite de ei pe aceste insule. Migraţii
Roman (76 î.H.). După trecerea hunilor dinspre continent înspre insule şi invers
regatul cimmerian Bosporus (al grecilor au existat cu 10.000 de ani î.H., după
care stăpâneau teritoriul de la ultima mare glaciaţiune, după cum arată
strâmtoare până în Crimeea) şi-a regăsit mărturiile arheologice, dintre care
o prosperitate târzie sub protecţia Stonehenge şi mumiile de la Cladh
Bizanţului. Hallan sunt doar cele mai cunoscute.
Dar triburile briţilor ca atare sunt
menţionate de scriitorii latini (Tacit, care
Brahmanism – v. hinduism l-a avut drept sursă pe grecul Ptolemeu)
ca vieţuind acolo la 2000 î.H. De la ei
Brazilia – stat aflat în America de Sud, provine numele Britania, care, iniţial, a
care cuprinde, în principal, cursul fost o entitate geografică, dar nu şi una
Amazonului, cel mai important fluviu al culturală sau politică. Abia invazia
Americilor, cel mai lung de pe glob, celţilor (în Epoca Bronzului) şi cucerirea
cursul nu este în întregime explorat nici romană (secolul I î.H.) au unit triburile
astăzi, fiind ascuns de cea mai mare (trinovanţii, selurii, cornovii, selgovii ş.a.)
pădure ecuatorială de pe glob. Acolo s- în efortul de a se apăra. V şi Anglia.
au găsit urme de locuire umană
compactă (1300 km2) vechi de 50.000 Brussa – cetate în Bithynia, în
de ani (Parcul Naţional Serra da nordvestul Anatoliei, la Marea Marmara,
Capivara, patrimoniu UNESCO), precum cunoscută în lumea antică sub numele
şi cele mai vechi peşteri pictate ale de Prusa ori Bursa, după fondatorul ei,
Americilor (de pe vremea ursului de Prusias I, secolul al II-lea î.H. Cucerită
peşteră). De asemenea, în pădurea de Bizanţ în 204 d.H., apoi de otomani, a
amazoniană a Braziliei s-a găsit un fost prima capitală a Imperiului Otoman
adevărat Stonehenge, un observator la începutul secolului al XIV-lea î.H.,
astronomic megalitic de tip circular. înainte de cucerirea Constantinopolului.
Toate aceste fapte contrazic teoria
apariţiei omului în Lumea Nouă prin Buddhism – religie al cărei nume vine
migraţie din Asia doar după ultima de la Sakyamuni Buddha, care a trăit
glaciaţiune, pe puntea unde se află iluminarea supremă în nordul Indiei (azi
acum stâmtoarea Behring. în Nepal) acum 2500 de ani, ca fiu al
reginei Maya. Această iluminare
supremă nu se referă la faptul că el, ca
Briţi (britoni) – triburi care locuiau în om, a primit de la o entitate Cerească
insulele britanice. Numele lor are o învăţătura vieţuirii pe pământ, precum în
rezonanţă apropiată de a bretonilor din alte religii, ci la faptul că, prin meditaţie
Bretagne, Franţa, cu care, probabil, se şi concentrare proprie - adică prin forţa
înrudeau la origini. Există de altfel şi o minţii omeneşti - a înţeles ciclul morţilor
teorie care spune că briţii ar fi migrat din şi naşterilor care alcătuiesc perenitatea
Bretania în insule abia după cucerirea vieţii. Acelaşi spirit migrează de la o
romană. Oricum, această teorie pare să generaţie la alta şi toate se întâlnesc în

47
Marele Spirit al întregului, care este cosmologie centrată în jurul Muntelui
chiar Sakyamuni Buddha. Această (meru) Lumii (Su), adică Sumeru (vezi şi
iluminare supremă n-a însemnat însă şi Sumer), care străpunge Cerul şi fundul
debutul religiei buddhiste. Abia odată cu mărilor. Ziua şi noaptea ca alternanţă
gestul prinţului Siddharta Gauthama rezultă din faptul că Soarele se învârte
(secolul al VI-lea î.H.), care a renunţat la în jurul lui (iar umbra muntelui, când el e
condiţia lui de prinţ şi s-a retras pentru de cealaltă parte, spre nord) produce
meditaţie la Bodh Gaya, primind spre noaptea (acest mod de a trata problema
supremă iluminare, de la spiritul lui induce ideea de eclipsă a Soarelui în
Sakyamuni Buddha, înţelegerea aplicării timpul nopţii, dar nu din cauza umbrei
învăţăturii sale la marile mulţimi, se Pământului, ci a lui Sumeru; afară doar
consideră că această învăţătură a dacă nu cumva Pământul, ca planetă, nu
devenit religie. Se năştea astfel o linie era înţeles ca un munte, o stâncă, o
de rezistenţă la avansul perşilor, piramidă, aşa cum apare la babilonieni,
civilizaţie de războinici care se închina în Egipt şi chiar la grecii antici, unde,
zeului Focului, printr+un răspuns tot conform mitologiei, era sprijinit pe umeri
religios la acest impuls, dar menit să de titanul Atlas).
creeze coeziune şi armonie ca răspuns
la acest impact venit de dincolo de
Himalaia. Buddhismul s-a răspândit în Bulgari – triburi originare din Asia
Tibet, China, India, Japonia, Sri Lanka, (Siberia, zona Altai), a căror limbă făcea
Thailanda, Indonezia şi, în prezent, parte din grupul turco-altaic. Se înrudeau
există insule de adepţi pe toate cu hunii, avarii, cumanii şi pecenegii.
continentele. Nu sunt religii exclusiviste, Migraţia bulgarilor a început în veacul al
ale unui întreg stat. Pentru fiecare dintre II-lea d.H. şi a durat secole la rând.
aceste spaţii a existat un mare învăţător Istoricul armean Moses Horenaci îi
venerat ca atare până astăzi şi care a menţionează ca fiind în Armenia în
adaptat buddhismul tradiţiilor locale. veacul al IV-lea d.H. Alte triburi au
Astfel, în India, împăratul Ashoka cel asimilat sarmaţii şi s-au stabilit la Marea
Mare a standardizat statutul călugărilor de Azov şi vărsarea Donului, fiind o
şi l-a trimis pe fiul său, Mahindra, să vreme sub stăpânire chazară. Aceste
inducă buddhismul în Sri Lanka. triburi, împreună cu hunii, au migrat spre
Buddhismul japonez se numeşte Zen, Europa şi au ajuns până în Câmpia
suferind influenţa şcolii Ch’an din secolul Panonică. Se pare că lor le-au aparţinut
al VI-lea d.H. Buddhiştii cred în: Buddha ceea ce azi numim secui. S-au aliat cu
ca entitate; Dharma, adică învăţătura lui Bizanţul în veacul al V-lea d.H. pentru a
Buddha promovată de Siddhartha respinge atacurile goţilor, şi ei triburi
Gauthama; Sangha, adică întreaga migratoare care veneau tot dinspre Asia.
comunitate a călugărilor buddhişti. În Din pricină că, astfel, au circulat liberi
Tibet buddhismul e numit la început prin Imperiul Bizantin, au continuat să
lamaism (după numele călugărilor care-l facă incursiuni şi după plecarea goţilor şi
practicau, apoi tantrism (din sec. V-VI s-au stabilit în Tracia şi Moesia. Bizanţul
d.H.). Din buddhism derivă, în China a reuşit învrăjbirea triburilor bulgare între
veche, doctrina shingon, a buddhismului ele (kutrigurii şi utrigurii) şi a obţinut
esoteric, din care derivă shintoismul deplasarea acestora către zona Veneto
practicat în Japonia. Dar indiferent de de pe coasta Adriaticii. Mulţi au rămas
localizare, buddhismul are aceeaşi fixaţi acolo şi este interesant de observat

48
faptul că tot acolo au migrat triburile atestă surse vikinge. Ei au luptat cu alte
slave ale veneţilor, din nord-estul triburi germanice aflate pe continent:
Europei, apoi bizantinii înşişi după alemanii, goţii, gepizii, fiind dispersaţi.
cucerirea otomană, iar de acolo s-a Astfel a început migraţia lor spre sud,
constituit principala migraţie a italienilor către teritoriul francilor (care erau celţi),
din secolul al XIX-lea şi al XX-lea către unde s-au aşezat pe valea Rinului,
România şi gurile Dunării, fosta Tracie. luptând (aliaţi cu galii, tot celţi), cu
Bulgarii rămaşi în Tracia au fost absorbiţi Imperiul Roman, aflat acolo din anul 124
cultural de venirea slavilor, în secolul al d.H. Ei au dat numele provinciei
VI-lea d.H., astfel încât limba bulgară de franceze Burgundia. Romanii i-au
astăzi nu este limba originară a triburilor chemat în ajutor pe huni, în veacul al IV-
bulgare, ci o limbă slavă. lea d.H., ceea ce n-a împiedicat însă
întemeierea regatului burgund în prima
Burebista – cel mai mare rege al geto- parte a aceluiaşi veac. Acesta s-a întins
dacilor (82-44 î.H.). El a reuşit unificarea cu timpul până la Mediterana, unde a
tuturor triburilor într-un singur regat, care fost cucerită colonia grecească (a
se întindea între Moravia de astăzi, phoceenilor veniţi de pe coasta Asiei
malurile Bugului şi Dunăre. Capitala era Mici şi care se aşezaseră astfel pe
la Argedava, în Munţii Orăştiei, nu teritoriul ligurilor) Massalia (Marsilia), în
departe de actuala localitate Costeşti. aria de vorbire a limbii occitane.
Marele preot (mag) al regatului (funcţie Mânăstirea Cluny din Paris este la origini
de decizie spirituală şi politică) era burgundă.
Deceneu. A făcut această unificare din
nevoia de a asigura un răspuns mai
puternic în faţa conflictului dintre
Mithridate, regele Pontului şi Imperiul
Roman, conflict care atinsese zona
strategică a Dunării. În plus, celţii aveau
tendinţa să se stabilească definitiv în
spaţiul Daciei. Şi-a asigurat spatele
cucerind coloniile greceşti de la Pontul
Euxin, Tomis, Callatis, Olbia inclusiv (la
vărsarea Bugului în mare). Foarte bun
diplomat, s-a aliat cu Pompei în conflictul
dintre acesta şi Iulius Cezar. În anul 44
î.H., ieşit biruitor în acest conflict intern,
Cezar şi-a trimis legiunile să-l bată pe
Burebista, dar acesta a fost asasinat
înainte de bătălie, integriatatea statului
dac rămânând astfel neatinsă, mai ales
că şi Cezar avea să fie asasinat în
acelaşi an la Roma, în Senat, se
bănuieşte că şi prin influenţa dacilor.

Burgunzi – triburi germanice care


locuiau în veacul al III-lea d.H. în insula
Bornholm din Marea Baltică, după cum

49
C Pământului. Măsurarea timpului s-a
bazat pe repetabilitatea ciclului lunar şi
Cahokia – cetate a nativilor din America, solar. Astfel, încă din Neolitic, s-au găsit
de pe fluviul Misissippi, în vestul său de calendare care fixau anul la 12 sau 13
mijloc, adică estul şi sud-estul SUA de luni de 29 de zile ori 30 de zile. La 1500
azi). Cetatea este numită de arheologi î.H. în China exista un calendar de 365
Woodhenge, din pricina formaţiei ¼ zile, cu 13 luni de câte 29 şi 30 de
circulare, asemănătoare cu Stonehenge, zile, stabilite după un ciclu lunar de 29 ½
dar construită din lemn. Situl cuprinde zile. În peşterile din complexul Lascaux
cea mai mare structură de tip piramidal s-au găsit calendare care măsurau ciclul
din America de Nord, o piramidă cu lunar la 29 de zile şi repatabilitatea
patru trepte, având laturile de bază de anulală la 12 luni. Mayaşii şi aztecii au
316x241 m, înălţime 30,5 m pe latura de avut cel mai perfecţionat calendar al
sud. Pe latura de vest a fost construcţia lumilor vechi. Ei au calculat în funcţie de
circulară menită să calculeze solstiţiile şi lună, soare şi constelaţii (mersul aparent
echinocţiile. În interiorul ei a fost găsit pe cer), stabilind cicluri de 52 de ani
mormântul unui personaj sub care se solari (acesta era secolul lor). Un ciclu
aflau 40.000 de mărgele făcute din de secole măsura chiar ciclul vieţii
scoici şi aşezate în formă de şoim. omeneşti (şi implicit al civilizaţiei) pe
Cetatea avea şi cea mai mare piaţă din Pământ, conştiinţa începutului şi
lume, de 19 ha. Au mai fost identificate, sfârşitului, dar şi a repetabilităţii
pe lângă această movilă, alte 109, din (asemănător cu buddhismul). Toate
care 68 au fost excavate. Multe erau calendarele vechi (chinez, indian,
depozite de alimente. Aşa cum se babilonian, persan – nu se cunoaşte
prezintă, cetatea putea adăposti între originea calendarului zoroastrian –
8000 şi 40.000 de oameni. Intervalul asirian, hittit, egiptean, macedonean,
probabil în care cetatea a fost activă grecesc, mayaş, aztec) au avut o unitate
este 1500 î.H. – 1400 d.H. surprinzătoare, raportabilă la observarea
Cerului (Luna, Soarele, constelaţiile
Calcholitic – numele grecesc pentru Orion şi steaua Sirius etc.). Anul cosmic
Epoca Aramei, cunoscută în istoria varia între 254 şi 365 de zile. El se
civilizaţiei ca perioadă de trecere de la împărţea în anotimpuri acolo unde clima
Epoca de Piatră (finele Neoliticului) la permitea acest lucru şi devenea şi an
Epoca Bronzului, adică în intervalul agricol. Cel mai plin de erori a fost
6000-2000 î.H., perioadă mai veche în calendarul roman, propus de Romulus,
Valea Indusului şi Anatolia (este şi fondatorul cetăţii, care avea 10 luni de
perioada de formare a proto-indo- câte 29 de zile. Ulterior Numa Pompilius
europenilor) decât în Europa occidentală a adăugat două luni: ianuarie şi
cu 2500 de ani. Cele mai vechi artefacte februarie. Perfecţionările în timp ale
din lume evidenţiate arheologic şi care calendarului roman au dus la acela
aparţin acestei perioade, datate 6000 folosit astăzi aproape pe toată planeta:
î.H., sunt cele din Peninsula Michigan, calendarul gregorian (dat de papa
partea dinspre Alaska. Grigore al XIII-lea în anul 1582 d.H.,
care este luni-solar. Islamul se ghidează
Calendar – mod de măsurare a timpului în mod tradiţional după un calendar
care a început, în toate civilizaţiile, odată lunar, chinezii încep măsurarea anului
cu înţelegerea condiţiei de corp ceresc a primăvara, conform calendarului agricol,

50
iar evreii continuă măsurătoarea de la Calul se numea şi la chinezii vechi).
începuturile apariţiei propriului lor Calul Mic este constelaţia Pegasus. Din
calendar (de la Facerea Lumii). punct de vedere mitologic, calul se
raportează la cele mai vechi structuri ale
Callatis – colonie întemeiată în secolul mentalului uman. Pentru numeroase
al IV-lea î.H. de Milet (cetate ioniană din triburi indo-europene, regele s-ar fi
Asia Mică, edificată pe locul unei vechi cuplat cu iapa divină (constelaţia!) şi
cetăţi hittite) la sugestia unui oracol care aceasta ar fi dat naştere la doi gemeni,
vestea semne rele pentru cetate odată deveniţi eroi. Acest mit s-a transmis
cu venirea ca rege a macedoneanului până la greci şi latini, unde exista mitul
Amyntas al III-lea, bunicul lui Alexandru centaurului şi unde gemenii sunt crescuţi
Macedon (numit de greci Panglicara, de de o lupoaică. Tot în sens magic, calul
romani Tomisovara şi de neamurile era sacrificat odată cu regele. Calul ca
turcice Pangalia ori Pancalia), pe locul piesă în jocul de şah, întâlnit în China
Mangaliei de azi, în Dobrogea (fosta antică şi Egiptul vechi, avea tot un sens
Scythia Minor). De altfel, cetatea a şi magic, ca, de altfel, întregul joc. Era o
ajuns sub dominaţia regelui translare a destinului în lumea cotidiană.
macedonean şi a rămas astfel până la De la mijlocul Neoliticului, în Asia, la sciţi
Lysimah (281 î.H.). A făcut parte din (kurganele) şi indieni s-au găsit
Liga coloniilor Miletului de la Pontul morminte unde omul şi calul erau
Euxin, formată spre a elibera Tomisul aşezaţi împreună. La indieni era pus şi
(tot colonie a Miletului, pe locul carul, roata fiind şi ea un simbol magic
Constanţei de azi) de sub controlul foarte prezent: roata vieţii (braţele
cetăţii Byzantion (260 î.H.). A făcut parte yvasticii indică un om care aleargă
şi din Liga pontică, de luptă contra înainte, spre deosebire de zvastica
Imperiului Roman, înfiinţată de fascistă, care indică un om alergând
Mithridates al VI-lea al Pontului. înapoi, semn al întoarcerii simbolice la
Momentul indică o judecată globală origini). Dintre populaţiile indo-europene
asupra valenţelor geo-politice ale care au diseminat cel mai mult mitologia
Pontului Euxin, care putea fi ocolit pe la calului, trebuie menţionate ale sciţilor şi
sud, trecând prin Poarta de Fier a triburile turcice. Civilizaţia calului este,
Caucazului, ca şi pe la nord, cale urmată generic, civilizaţia în interiorul căreia
de altfel de multe triburi venite din Asia, trăim şi astăzi. Primul automobil a fost
iar pe de altă parte atestă conştiinţa creat având lăţimea a două funduri de
popoarelor din Asia Mică şi din Grecia cal, după acest model a fost făcut trenul,
că se află deopotrivă în situaţia de front la fel ca şi prima rachetă cosmică.
deschis în faţa migraţiilor ca şi în faţa
abordărilor Imperiului Roman. De la Cambodgia – acum 6000 de ani cea
întemeiere şi până astăzi colonia, mai mare parte a Cambodgiei de azi se
devenită oraş în epoca romană, a fost afla sub ape. Datarea cu carbon atestă
continuu locuită, aparţinând pe rând o vechime de 4200 de ani pentru cele
macedonenilor, dacilor, romanilor, mai vechi artefacte descoperite, ca şi
otomanilor. pentru aşezări. Despre istoria poporului
şi a civilizaţiei se poate spune că există
Calul - numele popular al constelaţiei o linie istorică şi una mitologică. Ele au
Leului la români (numele latin era mers împreună în timpurile vechi şi s-au
Equuleus, ceea ce înseamnă cal, dar tot separat târziu. Fapt este că un rege

51
numit Kambuja (aşa se pronunţa în Cambyse – în persana veche Kambuja
persana veche Cambyse) a migrat din Mai mulţi regi au purtat acest nume, dar
India (provincia Gujarat, adică Sri Lanka cel mai cunoscut a fost fiul regelui Cyrus
de azi) spre sud-est, împreună cu din Anšan (partea centrală a Persiei), pe
supuşii lui, Kshatria (păzitorii de graniţe, când perşii erau sub stăpânirea mezilor.
care au dat şi migraţia spre Europa a Herodot menţionează faptul că acest
şatrelor de ţigani). De la numele său şi-a Cambyse s-a căsătorit cu fiica regelui
luat numele ţara de azi, în vreme ce Mediei şi l-a avut fiu pe Cyrus cel Mare,
poporul se numeşte khmer, după întemeietorul dinastiei Achemenizilor.
numele celui mai mare trib venit în zonă Acesta a cucerit Cappadocia, Armenia,
(triburile khmere venite dinspre Parthia, Hyrcania, Lydia, Bactriana,
Malaezia) şi vorbeşte o limbă din grupul Babilonul. Şi-a stabilit capitala la
sud-asiatic. Iar influenţa Indiei e clară în Pasargades, unde se află şi mausoleul
opţiunile culturale şi religioase ale lui, aşezat pe o mică piramidă în trepte.
locului. Aceştia au organizat primele Fiul lui Cyrus, tot Cambyse, a cucerit
cetăţi după model indian şi au întemeiat Egiptul. Un urmaş mai târziu al
regatele Funan şi Chenla, care Achemenizilor, Darius, a atins Dunărea
acopereau zona de azi a Cambodgiei, şi a luptat cu dacii, pe care nu i-a putut
Vietnamului, Laosului şi Thailandei birui. Credinţa perşilor în zeul focului,
(adică Indochina). Dar lucrurile nu sunt Mazda, s-a împrăştiat pe măsură ce se
atât de simple. Acest rege originar s-ar fi extindea dominaţia lor, a fost şi parte a
cuplat cu Naga, şarpele mitologic născut credinţei în Zoroastru, numit de daci
pe Sumeru (centrul Cer-Munte-Ocean al Zamolxis ori Zalmoxis, învăţăcelul lui
mandalei în hinduism), şarpe devenit Pithagora după Herodot, devenit zeu
dragon în mitologia chineză, şi au avut deoarece fusese fondatorul unei religii
urmaşi care s-au luptat – episodul apare unitare a triburilor.
în Mahabharata – cu omul-pasăre
Garuda, la origini văr cu Naga. Mitologic, Canaan – teritoriul Cisiordaniei,
această istorie transcrie mixtura de Israelului, Libanului, Siriei şi Iordaniei (în
mituri rezultată din apropierea între termeni moderni întreg spaţiul este numit
triburile care acopereau sud-estul Asiei, şi Levant) ocupat între 3000 şi 1000 î.H.
din India şi Himalaia până la ocean. Dar de canaaniţi, triburi băştinaşe, peste
cambodgienii de azi mai sunt şi care au venit ocupanţii de mai târziu
rezultanta unor migraţii dinspre (David, regele semiţilor, l-a ocupat în
Australasia, fiindcă, după legendele anul 1000 î.H., inclusiv Ierusalimul, care
cambodgiene, Naga sunt o rasă a fost edificat la 1800 î.H., în plină
reptiliană venită pe apă (v. şi tamil). De Epocă a Bronzului). Grecii i-au spus
altfel, aborigenii din Australia au şi ei Phoenicia (Fenicia). Cea mai importantă
legende despre zei-reptile, perpetuare cetate a Canaanului a fost Ugarit, altele
posibilă a însăşi legendei Potopului. fiind Armaghedon şi Kadesh, ambele
Toate aceste întâmplări şi mitologii locuri ale unor însemnate bătălii pentru
acoperă spaţiul temporal al mileniului I controlul zonei între hittiţi şi egipteni, mai
î.H până în anii 500 d.H. Aici se va naşte ales din cauza minelor de cupru. Dar
în veacul al IX-lea d.H. miraculoasa cea mai veche cetate (locuită continuu
civilizaţie de la Anghkor. până astăzi) a fost Byblos, în munţii
Libanului; în vechime se numea Gubla,
Gebal). Este interesant de ştiut că

52
fondatorul Byblosului se numea Cronos fenicienii, care colonizaseră Mediterana
(nume important în mitologia Greciei şi cunoşteau ruta către vikingi, după cum
antice, născut din Gaia – Pământul – şi şi aceştia străbătuseră Mediterana până
Uranos – Cerul, aparţinând celor mai în Fenicia. Primii arabi din Spania au
tineri Titani, care preced în timp pe zeii ajuns şi ei pe coastele Canadei de azi în
din Pantheonul grecesc). Prin 2300 î.H. 889 (Khashkhash Ibn Saeed Ibn Aswad
în Canaan au venit dinspre munţii din Cordoba) şi 990 (Ibn Farrukh din
Zagros, aflaţi la est de Tigru, hurriţii, Granada, care este menţionat ca întors
care s-au alăturat amalgamului etnic al în Spania în acelaşi an) d.H. La
zonei, format din canaaniţi, hittiţi, începutul veacului al XV-lea ajung pe
aramei, moabiţi, ammoniţi şi alte triburi. ţărmul Canadei de astăzi bascii.
Numele Canaanului este transcrierea Colonizarea franceză se face în primii
greacă a cuvântului akkadian „ţinutul de ani ai veacului al XVII-lea, după alte
jos” (care, în timp, a desemnat Fenicia), numeroase incursiuni (briţii, portughezii),
în comparaţie cu Aram, care însemna iar procesul de colonizare continuă cu
„ţinutul de sus” (Babilonul). Deoarece noii veniţi din Marea Britanie până în
Sidonul era cea mai importantă cetate a veacul al XIX-lea. În prezent Canada
Feniciei care exporta purpură de jur este o ţară independentă şi biculturală,
împrejurul Mediteranei, phoiniki a ajuns deşi aportul cultural al lumilor vechi în
să însemne în greacă chiar purpură. lumea prezentului este cert. Nu se ştie
Conform Bibliei, Canaan este tatăl lui prea mult despre vechea cosmologie a
Sidon şi fiul lui Ham (avându-i ca fraţi pe băştinaşilor sau primelor valuri de
Kush, care i-a dat pe kusiţi, Mizraim, migraţie. Dar, deoarece au dezvoltat
care i-a dat pe egipteni şi Puth, care i+a cultura de tip kurgan, ca în Asia, atestă
dat pe etiopieni). A fost deci nepotul lui unitatea planetară a Paleoliticului. Se
Noe (ai cărui fii erau Sem, Ham şi Iafet). pare că se practica animismul, judecând
Pe la 1900 î.H. în Canaan, Ţara după urmaşii de azi ai acelor băştinaşi,
Făgăduinţei, a ajuns Abraham, cel care păstrează astfel de obiceiuri
venerat până astăzi ca patriarh a trei religioase (mai ales al măştilor totemice).
religii – iudaică, islamică şi creştină –
venit din Ur (Sumer). Canare – arhipelag format din 11 insule,
aflat în Mediterana, la 100 km nord-est
Canada – partea de nord a continentului de Maroc, cele mai mari fiind Gran
America de Nord. În perioada 20.000- Canaria, Tenerife, Fuenteventura,
11.000 î.H. au migrat acolo, din Asia, pe Lanzarote, La Palma, Gomero, Hierro.
puntea care este acum strâmtoarea Se pare că, la origini, aceste insule
Behring, vânători. Nativii din nordul făceau punte cu Munţii Atlas, deoarece
Americii de Nord (paleo-indienii) sunt compoziţia şi vechimea solurilor o
arheologic evidenţiaţi ca existând cu atestă. În ce priveşte locuirea, nativii n-
9000 de ani î.H. în zona Ontario. Cu au fost africani, ci oameni cu pielea albă.
3000 de ani î.H. au venit triburile inuit S-a speculat vorbindu-se despre
(dinspre Alaska), pecum şi triburi de refugiaţi din Atlantida ori despre
pescari din Thule, în Groenlanda. substratul pelasgic. În Gomero se
Acestea din urmă erau în contact şi cu vorbeşte până astăzi, de către populaţia
vikingii, astfel încât, pe la 1000 d.H., numită guanche (conform ADNmc este
vikingii înşişi au atins ţărmul Americii de vorba de omul de Cro Magnon), o limbă
Nord în zona Canadei de azi, iar după ei originală, care conţine 2 vocale şi 4

53
consoane şi se cântă, înălţimea, patria hittiţilor, fiind numită Hatti, iar după
lungimea şi tonalitatea sunetelor având căderea imperiului hittit a aparţinut
rol semantic (ca în chineză). Thor regatului Mushki, apoi Lydiei (regele
Heyerdahl a făcut investigaţii Cressus), Imperiului Persan (Darius), lui
arheologice şi a descoperit la Guimar un Alexandru Macedon, regatului Pont
complex de piramide în trepte, după (Mithridate al V-lea), Armeniei (Tigran
modelul celor din Mesopotamia şi Peru, cel Mare), Imperiului Roman, Imperiului
cu 4 (ca la Yonaguni, în Japonia) sau 7 Bizantin şi Imperiului Otoman. Foarte
trepte (ca piramida lui Djoser, cea mai bogată sub aspectul civilizaţiilor, zona
veche din Egipt). A fost găsite mumii, este şi geologic un pământ foarte vechi,
tehnicile de îmbălsămare fiind altele de origine vulcanică, datând din Pliocen.
decât în Egipt ori America de Sud. În
Gran Canaria a fost descoperită o Capsian – numele culturii care s-a
peşteră pictată cu motive geometrice dezvoltat în nordul Africii la jumătatea
(roşu, negru şi alb) înfăţişând concepţia Epocii de Piatră (Mezolitic, 10.000-6000
şi stadiul descoperirilor astronomice ale î.H.), dată după numele localităţii Gafsa
băştinaşilor. Este vorba de un calendar din Tunisia, unde a fost descoperită mai
care se ghida după Lună şi Soare (avea întâi. Omul de Neanderthal, cu două
12 luni de câte 29 de zile), dar, pentru ADN-uri puternice, proto-mediteranean
stabilirea unor perioade mai lungi de şi Mechta-Afalou (de origine africană, în
timp (33 de ani solari echivalaţi cu 408 principal omul de Cro Magnon, care, din
eclipse lunare) şi după stele, în principal 10.000 î.H., a şi început să dispară
după Sirius. Calendarul atestă nu doar probabil din cauza imperfecţiunilor
felul cum se număra, ci şi un calcul craniului) a lăsat morminte ce atestă
combinat. De altfel piramidele canariene credinţa în viaţa de după moarte. În
sunt orientate spre sud, unde se vedea peşterile din Sahara, în principal la
Sirius. Paleoliticul Canarelor seamănă Tassili-n’Ajjer, se găsesc cele mai
cu acela al Cicladelor şi al tracilor. interesante mărturii despre această
Religia lor însă era monoteistă. Aflate în cultură.
calea marilor drumuri comerciale ale
antichităţii, Canarele au fost colonizate, Caraibe – arhipelag aflat în marea cu
pe rând, de fenicieni, greci, romani şi acelaşi nume, în estul Americii Centrale.
arabi. Evident, berberii făceau dese Sunt mai mult de 7000 de insule, care
incursiuni în Canare. Mai târziu, Cristofor ies la suprafaţă din Platoul subacvatic al
Columb şi-a stabilit acolo prima bază de Caraibelor, placă tectonică rămasă între
alimentare cu apă şi hrană înainte de a plăcile Americilor după ce a început
ieşi în Atlantic. desprinderea Africii şi migrarea ei spre
est în perioada mezozoică (triasic,
Cappadocia – teritoriu astăzi aparţinând jurasic, cretacic) – cenozoică (terţiar,
Turciei, şi care, în antichitate, cuprindea cuaternar), adică de acum 200 de
– conform lui Herodot – zona dintre milioane de ani. Cele 7000 de insule
Munţii Taurus (Caucaz, la est de Eufrat) sunt împărţite la rândul lor în
şi Pontul Euxin (Marea Neagră). A fost arhipelaguri mai mici, cunoscute fie după
locul unei formidabile civilizaţii troglodite numele date de Columb, fie după
a omului de Cro Magnon, cu peşteri posesorii lor europeni sau americani.
create artificial pe 7-8 nivele, cel mai de Cele mai cunoscute din aceste insule şi
jos fiind nivelul apei potabile, apoi a fost sub-arhipelaguri sunt: Antigua şi

54
Barbuda, Barbados, Insulele Virgine, mycenienilor, centrată pe cetatea
Insulele Cayman, Cuba, Guadelupe, cariană Europus sau Euromus, în
Hispaniola, Jamaica, Martinica, Antilele vecinătatea Lyciei, unde artefactele
Neerlandeze, Porto Rico, Santa Lucia, indică o artă de tip geometric, ca în
Trinidad Tobago. Triburile indigene cele Ciclade. Iliada lui Homer mărturiseşte
mai cunoscute – la origini au migrat în alianţa dintre carieni şi Milet în războiul
general de pe coasta Americii Centrale troian (troienii erau hittiţi). Carian a fost
şi de Sud în perioada precolumbiană regele Mausolus, căruia soţia s-a i-a
(vechimea de locuire este de 9000 – construit un mormânt impresionant,
5000 î.H., dar unele insule au o vechime devenit substantiv comun în Imperiul
de locuire de doar 800 de ani î.H.) – Roman şi folosit până astăzi: mausoleu.
sunt: arawak, caribi, ciboney, galibi, După perşi regatul a fost cucerit de
garifuna, igneri, lucayan, taìno, acesta Alexandru Macedon (334 î.H.). Zeiţa
din urmă fiind cel mai răspândit şi mai Hecate (Luna) a fost adoptată de greci
semnificativ cultural (Porto Rico, de la carieni. Scrierea, deşi alfabetică, a
Hispaniola, Jamaica şi Cuba). S-au găsit fost descifrată abia în 1980, de un
artefacte din perioada petroglifelor, egiptolog, pe baza unui text bilingv,
prezente pretutindeni pe pământ, dar şi cariano-egiptean. Literele, deşi se scriu
ceramică influenţată mai ales de cea ca în alfabetul grec, transcriu sunete
aztecă. diferite (cu excepţia vocalei a): b din
cariană este g în greacă; r din cariană
Caria – regat neo-hittit în Asia Mică este w în greacă etc.
(secolul al XI-lea î.H.-545 î.H.), apărut
după prăbuşirea imperiului hittit (cucerit Carnac – cel mai complet sit megalitic
de perşi). Este pronunţia grecească a (datare 5000-2500 î.H., adică Neolitic)
numelui său din luwită (una dintre cele aflat lângă satul Carnac, în Morbihan,
două limbi oficiale ale imperiului hittit, Bretagne, Franţa. Cuprinde peste 3000
moştenită de la regatul Mittani), Karuwa. de megaliţi aşezaţi în aliniamente,
Se învecina cu Ionia, Lycia şi Phrigia, iar dolmene, tumuli şi menhire. Face parte
spre Marea Egee cu arhipelagul din stratul de civilizaţie al Neoliticului,
Cicladelor. Herodot, care era născut în foarte bine reprezentat în toată Europa.
Caria (la Halicarnas, cetate ionică), Complexul este mai mult decât un
precizează în Istoriile sale că acolo s-au calendar astral, este un sistem de
refugiat şi au făcut parte din plasma raportare a omului la cosmos şi la
formatoare supravieţuitorii civilizaţiei cotidian, o legătură între aceste două
minoice după ce Mycene a căzut în lumi. Se presupune că a fost construit de
mâinile grecilor, veniţi ca triburi indo-arienii migraţi aici din Asia (probabil
migratoare. De altfel, întreg demersul lui triburi pre-celtice) în chip de zodiac,
Herodot, părintele istoriei ca ştiinţă, şi-a conducea viaţa pământenilor după
avut temeiul în tentativa sa de a descifra mişcarea Soarelui, a Lunii şi a stelelor.
raporturile de forţe ale Puterii, nu odată Trebuie remarcat faptul că unul dintre
etnic vizibile, de jur împrejurul simbolurile-cheie este şarpele (sau
Mediteranei, adică de a evidenţia dragonul, ca şi în Asia de Sud-Est).
rădăcina lumilor mai vechi decât aceea
greacă. În Caria au întemeiat grecii înşişi Carp – rădăcină lingvistică având şase
numeroase colonii, dar a existat şi o semnificaţii majore legate de culturile
insulă ne-grecească, a hittiţilor şi vechi. Se pare că ea a migrat dinspre

55
estul spre vestul Europei, fiindcă prima au fost fie o ramură a dacilor, fie una a
folosire este în zona Mediteranei de est, suevilor (vikingii), migraţi apoi spre nord-
şi anume insula Karpathos (azi Pigadia), vestul continentului în secolul al V-lea
din Mare Carpathicum, care desemna în d.H. din pricina atacurilor Bizanţului în
lumea antică spaţiul dintre Creta şi zonă. A patra semnificaaţie a acestei
Rodos Influenţată de regatul Caria). rădăcini lingvistice se întâlneşte în Italia,
Conform mitologiei greceşti, primul unde a existat o localitate antică numită
locuitor al insulei a fost Iapethos, din Carpi, aparţinând Epocii Fierului (secolul
generaţia Titanilor (Lapiţii) care-i preced al XI-lea – al VII-lea î.H.), cucerită apoi
pe zei, fiul lui Uranos (Cerul) şi Gaia de triburile etruscilor, venite dinspre
(sau Gea, Pământul), ceea ce este o răsărit. O localitate cu acest nume există
referire la mitul originar al migraţiei şi astăzi nu departe de Modena, iar
triburilor greceşti către insule. surse latine indică faptul că numele ei
Comunicarea culturală cea mai intensă a vine de la copacul cu acelaşi nume
fost cu Mycene şi cultura cretană. În 400 (carpen, încă o semnificaţie a rădăcinii
î.H. a intrat în stăpânirea Rodosului. lingvistice), care creşte foarte mult în
Munţii Carpaţi au aceeaşi rădăcină zonă. Legat de carpen, trebuie să
lingvistică, semnificând fie originea iliră, menţionăm faptul că şi numele lui are un
unde carp însemna piatră, fie originea sens mitologic şi magic. Din carpen se
pelasgică, unde însemna acelaşi lucru. extrăgea o substanţă halucinogenă (se
Mitologia populară spune că în Carpaţi, făcea un vin) pe care o foloseau şamanii
al doilea mare lanţ muntos al Europei şi preoţii triburilor pentru a comunica
după Alpi, a trăit – ca specie – singurul astfel mai uşor cu zeii. Există şi astăzi în
dragon de pe continent. Ceea ce, în Brazilia triburi de aborigeni numite
ordine istorică, este chiar adevărat, hupda care folosesc acest vin pentru a
fiindă acesta a fost primul uscat ieşit la identifica lumile suprapuse ale
suprafaţă din Mare Sarmaticum şi în cosmologiei lor şi a le face să comunice:
Ţara Haţegului de azi au fost lumea corpului omenesc şi aceea de
descoperite oseminte de dinozaur pitic, deasupra, a Cerului infinit. Şi anatomia
care a trăit în condiţii de insulă. Dincolo foloseşte acest nume, carp şi metacarp,
de acest fapt însă, mitul dragonului pentru cele două oase care alcătuiesc
leagă cultural spaţiul dintre Dunăre şi încheietura şi podul palmei la om sau
Carpaţi, ca şi spaţiul intracarpatic labele din faţă la mamifere. Sunt oase
(Transilvania) ori trans-carpatic foarte importante pentru mişcările
(Transcarpatia) de mitologiiile extrem- complexe ale mâinii, ea însăşi piesă
orientale, cu originea în Himalaia, India axială în formarea şi evoluţia omului ca
şi China, semn, poate, al unor migraţii specie. În sfârşit, rădăcina lingvistică
foarte vechi. Nu trebuie confundată este întâlnită în vechea Iberie, unde
Carpatia cu Carpasia, cetate fondată de Carpia a fost identificată cu aşezarea
regele fenician Pygmalion în peninsula peste care s-a suprapus Tartessos. Se
Carpass din nord-estul Ciprului. A treia presupune că El Carpio, nu departe de
semnificaţie a acestei rădăcini lingvistice cotul Guadalquivirului, este o
este aceea menţionată de Ptolemeu, în supravieţuire contemporană a numelui
legătură cu triburile carpilor, care s-au vechii cetăţi.
aliat cu dacii şi goţii contra romanilor şi
au intrat în Moesia în secolul al III-lea Cartagina – colonie feniciană (Kart
î.H. Există păreri conform cărora carpii Hadasht însemna în feniciană Oraşul

56
Nou; la origine fenicienii erau canaaniţi) acord faptele pământeşti şi oportuniatea
pe coasta Africii de nord, azi în Tunisia. lor legată de mişcarea astrelor. Credeau
A fost colonie a Tyrului, întemeiată în în Tanit, principala zeitate a oraşului,
secolul al IX-lea î.H. de către prinţesa soţia lui Baal, simbolizată printr-un Ankh
Elissar, sora lui Pygmalion, regele de tip egiptean (crucea vieţii), dar, ca toţi
Tyrului. Noi moştenim pronunţia fenicienii, aveau un pantheon format din
grecească preluată de latini, care însă Adon, zeul frumuseţii, Anath, zeiţa iubirii
pe locuitorii cetăţii îi numeu puni, după şi a războiului, Astarte, zeiţa Cerului,
limba punică – un dialect fenician – pe Baal, zeul fertilităţii ş.a.
care o vorbeau. Cartagina a fost pentru
lumea antică a Mediteranei ceea ce a Cartea morţilor – v. Egipt
fost Veneţia pentru lumea medievală: un
mare port comercial, o turnantă pentru Cataluňa – teritoriu aflat în nord-estul
călătoriile fenicienilor care au ieşit în Spaniei de azi. A fost iniţial locuit de
Atlantic şi au mers în lungul ţărmului triburile iberilor (indigeţii, ausetanii),
Africii până la Capul Verde, iar spre nord nume dat de grecii antici locuitorilor
până în ţara vikingilor şi, mai departe, pe originari din peninsulă, dar acelaşi cu
coasta continentului american. numele dat iberilor caucazieni (strămoşii
Tartessos, insulele Baleare, bascii, georgienilor de azi), fără să mai ştim
Malta, erau parteneri comerciali şi dacă exprima sau nu o conexiune legată
puncte de sprijin în această investigare de origini. Iberii erau pre-indo-europeni,
geografică a lumii. Au ajuns până în ca şi bascii, vorbeau limba iberică,
Numidia (Etiopia) pe Nil, în porturile dispărută astăzi. Există expresii culturale
căreia veneau nave din Ceylon şi China. ale iberilor din mileniul al IV-lea î.H.
Coloniile greceşti din Siracusa au purtat Fenicienii, grecii, cartaginezii, celţii şi
trei războaie împotriva cartaginezilor în romanii au colonizat apoi, pe rând,
veacul al V-lea î.H., iar în veacul al III- începând cu Neoliticul, acest teritoriu.
lea î.H. Imperiul Roman, care dorea să Această combinaţie insolită a alcătuit, în
facă din Mediterana o Mare Nostrum, a timp, una dintre cele mai complexe
atacat în mai multe rânduri Cartagina. civilizaţii europene. Limba iberică era
Au fost încă trei războaie punice, în care scrisă cu alfabet fenician influenţat de
s-a remarcat Hannibal, conducătorul de cel grecesc.
oşti fenician care a trecut Alpii pe
elefanţi (sprijinit fiind la trecători de către Catolicism – una din cele două ramuri
basci) pentru a cădea Romei în spate, mari ale creştinismului, ortodoxia
după metoda pe care avea s-o (orientală) şi catolicismul (occidental),
folosească şi tracul Spartacus în vremea despărţite în 1054 d.H., consfinţind şi pe
marii răscoale din anul 76 î.H. Totuşi această cale împărţirea în două a
Cartagina a fost înfrântă şi rasă de pe fostului Imperiu Roman. Termenul
faţa pământului, ceea ce face foarte exprimă religia şi Biserica ce oferă
anevoioasă cercetarea existenţei sale. armătura de organizare a religiei. În
Se ştie că existau un port comercial şi secolul al XVI-lea din catolicism s-a
unul militar. Că dispuneau de vase cu desprins o dizidenţă puternică:
trei nivele, care-i ajutau să poată sta pe protestantismul. În fruntea Bisericii
apă multă vreme şi că cetatea era catolice se află Papa de la Roma, şeful
condusă de un consiliu de preoţi, după Vaticanului (Cetatea Sfântă), care este
modelul lumilor vechi, care puneau în infailibil conform hotărârii Conciliului de

57
la Vatican din 1864. Principiul de bază al Caspica. Diversitatea populaţiilor a
acestei Biserici derivă din afirmaţia rămas până astăzi impresionantă. Acela
făcută de Iisus, care-l încarna pe fiul lui este bazinul de formare al limbilor indo-
Dumnezeu, către discipolul său, europene şi locul de unde au migrat spre
pescarul Simon, devenit Sf. Petru: te Europa şi Africa, odată cu triburile,
numesc piatră (Petru) şi pe această adevărate arhetipuri lingvistice şi
piatră îmi voi construi Biserica. Astfel, Sf. civilizaţionale. Dar continuă să existe
Petru este considerat primul Papă. Papa până astăzi vorbitori ai limbilor originare
(ales pe viaţă) numeşte cardinalii, cei ale zonei, de dinaintea venirii indo-
mai mari în rang după el, alcătuind arienilor. Acestea se numesc limbi
împreună Sfântul Conclav, care se caucaziene, au aceeaşi vechime cu
reuneşte pentru alegerea noului Papă unele limbi locale din vechea Europă,
după decesul celui precedent. Numai precum a pelasgilor şi sunt grupate
bărbaţii pot accede la onoarea de a fi astfel: în Caucazul de Nord-Vest: grupa
aleşi în acest rang (ca şi în celelalte limbilor abhaze vorbite de abhazi, abazi,
creştinisme, unde funcţia supremă este adigi (cunoscuţi în Europa ca circazieni;
de asemenea rezervată bărbaţilor). din Adigheia au migrat triburile aflate azi
Papa numeşte de asemenea în Italia, zona Alto Adige), cerchezi,
arhiepiscopii care conduc dioceze şi kabardini şi a mai existat limba ubikh,
episcopii, deoarece catolicismul nu care a dispărut în 1992. Limbile din
respectă graniţele statale, ci se grupa abhază, ca şi celealte, din alte
consideră un tip universal de insituţie, cu grupe ale zonei, sunt diferite între ele,
răspândire pe mai multe continente. De atât în registrul fonetic (unele au peste
altfel misionarismul, convingerea şi 30 de consoane), cât şi morfologic
trecerea la catolicism a cât mai multor (unele au 19 clase de substantive). O
oameni, este una din acţiunile cele mai altă grupă lingvistică este a limbilor
tenace ale Bisericii Catolice. Întregul vorbite în Caucazul de Nord-Vest: grupa
Bisericii Catolice este dat de totalitatea nakh, care cuprinde baţii, kisţii, cecenii
credincioşilor, majoritatea, la origine, (ei îşi spun nocşi, după Nox, numele lui
celţi, care aveau de asemenea un Noe, şi se cred chiar urmaşii acestuia),
pantheon religios supra-tribal. inguşii. Grupa limbilor vorbite în
Caucazul de Nord-Est este lesgiana şi
Caucaz – (în antichitate grecii i-au spus cuprinde limbile avară, angulă, dargină,
Taurus) este zona muntoasă dintre laklesgina propriu-zisă, vorbită în
Marea Neagră şi Marea Caspică, locuită Daghestanul de Sud şi Azerbaidjanul de
încă din Paleoliticul superior (Omul de Nord, rutula, tabarasana, ţakhurs, udina
Neanderthal), după cum arată dovezile şi arhina. În Caucazul de Sud se
arheologice (dolmene, peşteri locuite, vorbesc limbile din grupa ibero-
petroglife), de numeroase triburi. Din caucaziană: georgiana (triburile proto-
Neolitic există artefacte de artă: vase, georgiene se numeau daiaeni, colchizi şi
bijuterii de mare calitate şi fineţe. În iberi, după surse greceşti), mingreliana,
Epoca Bronzului şi a Fierului arta svan, laz. Biblia atestă şi ea fermentul
locuitorilor din Caucazul de Nord şi de uluitor cultural şi lingvistic al zonei, acolo
Sud capătă o amprentă care o fiind muntele Ararat, pe care ar fi ancorat
singularizează pentru totdeauna în Noe după potop, ca şi Elbrus ori lacul
arealul aflat la Poarta de Fier Urmia, unde vechea cetate Urartu, ca şi
continentală dintre Munţii Caucaz şi asirienii, au pierdut bătălii în faţa

58
triburilor caucaziene. Tipul uman al întemeind acolo Galatia). De altfel
zonei se numeşte caucazian sau Galiţia, Galaţi sunt şi ele cuvinte celtice
circazian. El provine, în linie directă, din (deşi, în bătăliile cu dacii galii au pierdut,
Omul de Neanderthal şi este răspândit, Burebista i-a înfrânt şi i-a făcut aliaţi
în mod surprinzător, în straturi pentru a lupta contra altor triburi), după
arheologice, pe toate continentele. cum, sârbii, ca populaţie de substrat, au
în componenţă şi scordisci, alt trib celtic.
Trebuie să observăm şi rezonanţa
Celţi – triburi care au acoperit toată lingvistică asemănătoare între Danann şi
suprafaţa Europei între Ucraina, Carpaţi Fenomenul migraţiei a fost salutar
şi Balcani la răsărit şi Irlanda şi Scoţia la pentru transmiterea tehnologiilor în
apus, între Danemarca la nord şi Spania lumea veche, ca şi pentru conexiunile cu
la sud. Istoria şi religia triburilor celtice alte triburi, care au dat, în timp, entităţi
sunt strâns legate între ele. Un loc culturale diferite de aceea a celţilor.
important al civilizaţiei celte, unde a Există texte scrise în limba celtică din
apărut cultura Epocii Fierului (Halstatt, veacul al VI-lea î.H. cu alfabetul
La Tène), a fost în Austria şi Elveţia de etruscilor (şi ei apartenenţi ai zonei
azi (helveţii erau celţi). Proto-celţii au iniţiale de migraţie indo-europeană),
migrat din Asia în mileniul II î.H., grecesc, latin, dar şi cu alfabet propriu,
mergând în lungul Dunării spre izvoare numit oghamic (scriere fonetică), Ogme
şi, în ciuda numărului foarte mare de fiind un alt nume, folosit în Irlanda,
triburi cu obiceiuri şi zeităţi diferite (un pentru Nuada. El are la bază alfabetul
inventar din secolul XX atestă câteva latin, dar fonetica specifică celţilor, adică
sute de triburi), au avut un mod de cinci grupe de câte cinci sunete: B L F S
abordare net indo-european, în triade, a N; H D T C Q; M G NG Y R; A O U E I;
religiei şi a vieţii sociale. Se numeau pe grupul diftongilor: EA, OI, UI, IO, AE.
ei înşişi Tuata De Danann şi, aşa cum în Textul se aşează în stânga şi în dreapta
Biblie Paradisul era străbătut de patru unei presupuse linii verticale, ca în
râuri, celţii au cucerit prin luptă cei patru Frigia. Urmele celţilor în istoria Europei
munţi ai nordului ((Falias, Gorias, sunt atât de clare, încât putem să
Murias, Findias), noul lor Paradis. Cei menţionăm mitologia, istoria şi civilizaţia
mai buni luptători au devenit cei mai celtică după repere indubitabile. În Dacia
importanţi zei: Lug (zeul suprem), au stat două veacuri, dar principalul
Dagda, Nuada. Societatea s-a structurat areal de răspândire a fost în Franţa,
după aceşti conducători, astfel încât sudul Germaniei de azi, arhipelagul
Dagda a condus sacerdoţii (preoţii numiţi britanic, bună parte a Spaniei şi Italiei,
druizi), Nuada a condus luptătorii, iar Elveţia, Austria de azi.
meseriaşii şi artiştii au fost conduşi de
Goibniu, Credne, Luchta. Acest lucru a Ceylon – v. Sri Lanka
dat identitatea celţilor veacuri la rând şi a
atins, în Epoca Bronzului şi a Fierului Chaldeea – ţinut din Asia Mică, în sudul
(secolul al IX-lea î.H.) cea mai mare Mesopotamiei (Sumer), cucerit de un
înflorire, ceea ce a permis extinderea subgrup arameic, de origine semită –
triburilor în sens invers, mergând pe cele mai importante triburi al căror nume
vechile urme, dinspre Europa spre Asia a ajuns până la noi sunt bitamukani,
(până în Anatolia, spre locul originar bitakuri, bit-yakin – grup care a devenit
care a plăsmuit indo-europenii, activ în istorie în veacurile IX-VIII î.H.

59
Geografic se află în sudul Irakului de – exprimau fenomene naturale (focul,
astăzi. Ei au cucerit Uruk, Ur şi Babilon, ploaia, vântul) şi erau conduşi de o
pe care l-au reconstruit. Sunt edificatorii entitate supremă, un „omen”. Innana era
Turnului Babel şi Grădinilor suspendate zeiţa fecundităţii. De la chaldeeni
ale Semiramidei. Ei au dat primul Cod datează numărătoarea cu baza de calcul
de legi cunoscut în istorie: Codul lui 6 (duzinile, cercul de 360 de grade, anul
Hammurabi. Cel mai important de 12 luni, zodiile), astrologia ca mijloc
conducător suprem (militar şi religios de predicţie a viitorului. Chaldeea a fost
totodată) a fost Assurbanipal al II-lea, un punct de răscruce în lumea
care a cucerit Ierusalimul. Chaldeenii au Neoliticului, producând un forţaj
dispărut din istorie prin cucerirea lor de modernizator care a adus în orizontul
către perşi. Trebuie menţionat faptul, istoriei noi popoare şi un fel nou de a
atestat de Biblie, că Abraham era percepe şi asimila lumea exterioară.
chaldean ca origine, fugit probabil din
cauza migraţiilor care ameninţau Chandela - numele unei dinastii care a
habitatul de origine, provenea din familia stapânit partea centrală a Indiei, cu
lui Hammurabi. În Chaldeea s-au făcut capitala la Khajuraho, în perioada
observaţii astronomice foarte exacte secolelor IX-XVI d.H. La origini
pentru instrumenele de atunci, care au migraseră din Asia intrând prin nord-vest
dus la conştientizarea repetabilităţii în secolele V-VI d.H. (triburile Huna,
fenomenelor cereşti, a dependenţei Gujara ş.a.). Ca şi alte triburi de arieni,
Pământului de Cosmos, a structurării s-au remarcat printr-un mare apetit
calendarului aşa cum va fi preluat de artistic şi războinic. Cele 85 de temple
greci şi romani. Există o hartă a lumii pe (dintre care mai există 22) ridicate în
o tăbliţă de lut ars, unde orizontul este zonă au dat pentru totdeauna stilul
împărţit în patru cîmpuri distincte (ca în brahman al construcţiilor. Ei venerau
hinduism), două deasupra orizontului femeia şi dragostea, în amintirea
terestru (Cerul) şi două sub el. Acest originilor asiatice venerau focul şi, de
sistem de axe reproduce simbolic şi asemenea, ca toate popoarele vechi,
corpul omenesc şi simbolul mai târziu al Soarele şi Luna. Aceste elemente au dat
crucii. Este interesant de observat că principalii zei, care, la origini, fuseseră
tăbliţele de la Tărtăria, care erau chiar conducători ai triburilor ce se
amulete, aveau acest tip de desen. considerau reprezentanţi ai forţelor
Legenda romană a Lupoaicei care naturii şi cosmosului. Aceste triburi sunt,
hrănea doi copii a fost la chaldeeni una în principal, responsabile pentru
a leoaicei care adoptase doi gemeni. De distrugerea castei Kshatria, care a
asemenea, scrierea arameică a fost una migrat spre apus, intrând în Europa şi
literală, a avut un alfabet format din 22 Africa (şi a dat migraţia ţiganilor:
de litere care erau, în acelaşi timp, şi şatrele).
cifre, exact cum se va întâmpla în toate
limbile vechi scrise cu alfabet. Legenda
lui Cadmus, care arunca peste cap (ca Charles Martel (686-741) – conducător
în basmele româneşti) pietre pentru a al francilor (celţi, strămoşii francezilor)
construi Troia, este o transcriere prin care şi-a extins stăpânirea asupra a trei
simboluri a diseminării alfabetelor regate: Austrasia, Neustria şi Burgundia.
moderne care provin, aproape toate, din Foarte important prin victoria pe care a
cel arameic. Zeii lor – de origine animală obţinut-o la Tours în 732 contra arabilor

60
islamici veniţi dinspre Spania şi care Inchiziţia a vrut să-i ucidă pe aceştia ca
voiau să cucerească Europa. De altfel, având religia „diavolului”, dar tot satul s-
Martel înseamnă ciocan, e o poreclă a solidarizat cu ei şi au pierit astfel cu
dată pentru forţa atacurilor sale. La toţii arşi pe rug. În secolul al X-lea d.H.
origini era fiul ilegitim al lui Peppin puterea lor a început să slăbească, fiind
Mijlociul şi se născuse pe teritoriul absorbiţi de alte popoare şi dispărând
Belgiei de azi. El a deschis calea din istorie. Chazarii i-au dat pe evreii
consolidarii imperiului franc. europeni (blonzi cu ochi albaştri) şi,
probabil, pe secui.
Chauvet -v. Franţa
Chersones - v. Crimeea
Chavin – v. Peru

Chazari – populaţie de origine turcică Chichen Itza – v. Maya


trecută la iudaism în secolul al VII-lea
d.H., după cum menţionează surse Chile – stat în America de Sud care
armene antice. Istoricii armeni din veacul cuprinde lanţul Anzilor Cordilieri, fiind o
al III-lea îi numeau „ugrii albi”, fiindcă fâşie îngustă în lungul ţărmului
erau blonzi. Triburile ugrice erau de Oceanului Pacific, până aproape de
origine mongolă. Zona de locuire a fost Polul Sud. O bună parte din Ţara de Foc
la Poarta de Fier a Asiei, dar triburile face parte din acest stat, ca şi fosta
veniseră din Asia Centrală. Au fost un Patagonia, numită astfel de Magellan,
factor important al echilibrului de forţe după numele pe care tot el îl dăduse
din zonă pentru 800 de ani şi au avut un locuitorilor. In legătură cu istoria acestui
mare regat având capitala la Atel sau Itil, spaţiu există două teorii ale migraţiei:
numit khaganat, ca şi la celelalte triburi una se referă la venirea unor triburi din
turcice (cuceriseră pe ugri, bulgarii de pe Siberia, peste istmul Behring, la sfârşitul
Don şi Nipru, unele triburi slave). Hanul ultimei glaciaţiuni, acum 13.500-12.000
chazar avea aceleaşi puteri ca şi de ani. Trecerea lor dinspre Alaska până
mikadoul la japonezi, fiind, în principal, în America de Sud ar face ca ei să fi
un şef militar care putea ordona ajuns acolo cam în urmă cu 11.000 de
supuşilor dezonoraţi sinuciderea. ani. Această ipoteză este susţinută de
Cultivau orezul, grâul şi viţa de vie. Au analiza ADNmc a omului de Kennwick,
luptat cu perşii, fiind aliaţii armenilor, iar care avea caracteristici caucaziene (de
aceştia ar fi construit Zidul caucazian de fapt, cum s-a demonstrat de către
la Derbent, descoperit de Dimitrie arheologii japonezi, caracteristici ainu,
Cantemir (care credea însă că era zidul adică asiatice). O altă teorie susţine
lui Alexandru Macedon) şi descris de el colonizarea acestui spaţiu pe calea
în Collectanea Orientalia. În veacul al X- Pacificului, dinspre Asia de sud-est, din
lea au fost înfrânţi de Rusia kievleană şi insulă în insulă, ca şi din sud-vestul
alungaţi de venirea pecenegilor şi Africii. Mumiile Chinchorro, din nordul
maghiarilor împreună cu care au ajuns la ţării, printre cele mai vechi din istorie,
Dunărea de Jos şi în Câmpia Panonică. circa 5000 î.H., fiind mai vechi decât
Unii dintre ei, tributari lui Attila, i-au cele din Egipt (dar nu şi decât unele din
urmat pe huni până în Cataluňa Africa Centrală). Caracteristicile celor
(Peninsula Iberică). În Evul Mediu, într- mumificaţi sunt africane. Trăsăturile
un sat spaniol care cuprindea şi chazari, negroide ale olmecilor, ca şi cele

61
asiatice ale pre-incaşilor, ar fi argumente în oglindă a marilor constelaţii, Dragonul
pentru susţinerea acestei teorii. In fiind una de referinţă, atestă stilul unei
sfârşit, aborigenii din Australia ar fi, la civilizaţii pe deplin formate cu 5000 de
origini, triburi care au acoperit iniţial şi ani î.H.. De altfel împăraţii Chinei erau fii
America de Sud (de altfel Australia s-a ai Cerului, nu ai Soarelui, ca în Egipt.
desprins, ca şi Ţara de Foc, din Astrologia, adică determinarea vieţii
Antarctica, la rândul ei unită cu individului de către constelaţia sub care
Australia). Mai există şi teoria migraţiei s-a născut, a fost folosită de chinezi.
dinspre vestul Europei: fenicienii, Deşi calendarul era luni-solar, ciclurile
vikingii, celţii), dar nu ea explică pe temporale erau împărţite în câte 12 ani,
deplin bogăţia etnică a zonei, ci doar fiecare ciclu aşezat sub semnul unei
colonizarea dinspre multiplă. Oricum, zodii anuale simbolizate de un animal şi
toate teoriile, susţinute de prezenţa unui o culoare (ideea zodiilor şi a culorilor şi
sit ca Monte Verde, evidenţiază faptul că mineralelor legate de ele s-a transmis
zona a fost locuită înainte de cultura până în Sumer). Scrierea a fost folosită
Clovis (a aborigenilor din America, cu 3000 de ani î.H. (v. Banpo), când s-
maximum 10.500 de ani). Un fapt e cert: au editat primele istorii (Analele pe
până în urmă cu un deceniu au existat bambus, Cartea peşterilor). Eclipsele de
triburi care vorbeau limbi izolate soare au fost descrise şi prezise cu o
(neapartenente la vreun grup): mie de ani î.H. Societatea feudală a
selkknam, chon, tehuelche, kawesqar, început la 2000 de ani î.H. Structurile
semn al unei foarte mari vechimi în timp, statale ale diverselor zone s-au unit, prin
diferită de migraţia indo-europeană, cuceriri făcute de dinastia Qin contra
ariană ori asiatică în sens mai larg. altora, într-un imperiu, în mileniul I î.H.,
Cucerită la nord de Imperiul Inca şi la având o administraţie bine structurată şi
sud de Moche, vechiul teritoriu al un sistem unitar de şcolarizare. Tot
Republicii Chile cuprinde până astăzi atunci au început „marile descoperiri
una dintre cele mai complexe tipologii geografice” făcute de chinezi pe uscat şi
etnografice. pe mare. La anul 1000 d.H. China avea
o flotă de 52.000 de marinari care
China – cea mai veche civilizaţie foloseau instrumente de navigaţie
planetară cunoscută până în prezent, a orientându-se după polul magnetic al
cărei continuitate de locuire a fost pământului (busola!) şi descărcau
evidenţiată arheologic. Fosile de Homo mărfuri folosind pârghia şi catapulta.
Erectus, predecesorul lui Homo Sapiens, Marele Zid Chinezesc a fost edificat în
au fost găsite şi datate cu o vechime de secolul al III-lea î.H. Prima hartă a
1,36 milioane de ani. Schelete de Homo constelaţiilor datează din anul 700 d.H.
Sapiens au fost datate cu o vechime de (peşterile Du Huang). Primele muzee
patru sute de mii de ani. Vase de integrate în muzee mai mari datează din
ceramică au fost folosite de acum secolul XI d.H. Relaţii cu Imperiul
19.000 de ani (se locuia în peşteri). Roman au fost stabilite în secolul II î.H.
Marea Piramidă de la Xian, mai mare (Drumul mătăsii), Roma a trimis o
(latura are un km., înălţimea este de 500 delegaţie în China în 98 d.H. Această
m) decât piramida lui Keops şi mai stare a civilizaţiei trebuie atribuită pe de
veche decât ea cu o mie de ani, ca şi a o parte combinaţiei fericite dintre triburile
celor o sută de piramide mai mici aflate migrate spre China din centrul Asiei cu
în jurul său şi aşezate ca o reproducere 40.000 de ani î.H. şi care au intrat în

62
plasma civilizaţiei chineze încă din într-o mişcare de flux şi reflux, primele
Paleolitic, precum şi organizarea socială „descoperiri geografice” pe uscat ale
foarte minuţioasă, care a reglementat chinezilor au mers spre recunoaşterea
raporturile dintre oameni încă din locurilor de origine ale migratorilor
perioada matriarhatului. Analiza ADNmc originari (Tibet, Asia). Pe apă au fost
arată că principalele grupuri etnice (care adevăraţi exploratori. Au colindat
există până azi) ale Chinei vechi au fost, Oceanul Indian şi Pacific. Toate aceste
pe lângă localnici, laoţieni, uiguri, contacte au rămas scrise în istoriile
manciurieni, mongoli, turci din vechiului imperiu chinez. Varietatea
Transoxiana, ca şi mai multe etnii a etnografică atestă toleranţa convieţuirii
căror origine rămâne necunoscută, ca (bazată pe gândirea întregii civilizaţii
de pildă ramuri ale dravidienilor sau altă chineze, după care omul trebuie să se
etnie, cu oameni foarte mărunţi, de 60- integreze mereu, prin tot ce face, în
70 de cm, care a coborât dinspre Tibet armonia cosmică), religiile fiind multe şi
(v. Bayan Kara Ula, Dropa). Limbile diferite, dar nu în concurenţă una cu
vorbite pe teritoriul Chinei aparţin alta: taoişti, buddhişti, brahmani,
grupurilor altaic, australo-asiatic, islamici, creştini. Dincolo de acest fapt
austronezian, tai-kadai, indo-european. însă, chinezii nu au, ca alte popoare, un
Se vorbesc şi limbi izolate, care nu pot fi mit al Creaţiei.
alăturate nici unui grup. Scrierea se face
cu mai multe alfabete: tibetan (silabic), Chinchorro – v. Chile
uigur şi kazah (ambele arabe),
manciurian, mongol, latin şi altele de mai Ciclade – arhipelag în Marea Egee
mică întindere. Evident, locuit în Paleolitic de triburi de pelasgi,
precumpănitoare sunt pictogramele despre care sursele antice greceşti spun
chineze, singurele care unifică teritoriul că erau barbari, adică non-greci,
ţării sub aspect lingvistic, pronunţiile fiind probabil locuitorii autohtoni ai zonei, care
foarte diferite de la o regiune la alta, dar puteau fi găsiţi din Tracia până în insula
pictogramele aceleaşi pentru acealaşi Creta, ca şi în alte părţi ale zonei
conţinut. Originea pictogramelor se mediteraneene. Numeroase surse
pierde în timp, dar, cu 3.000 de ani î.H, greceşti vechi numesc pe autohtonii
când a apărut scrierea chineză, existau zonei minieni (dar se referă probabil la
8500 de pictograme. Scriera chineză ionienii care au ocupat regatul regelui
este bazată pe memoria prin adăugare. Minos) veniţi la origine din Asia Mică.
Dacă, de plidă, vezi o linie verticală, ea Argonauţii şi Iason sunt numiţi minieni
înseamnă trunchi de copac. Dacă îi de pildă, dar se ştie că aparţineau
adaugi un semn jos, înseamnă copac cu triburilor ioniene ale grecilor aşezate pe
radăcină. Un semn sus, copac înfrunzit. ţărmul răsăritean al Mediteranei. Alte
Numele de familie sunt şi ele Copac, surse spun însă că şi pelasgii aparţin
Funză, Rădăcină. Limba are puţine unor migraţii dinspre Asia, dar situate
consoane, nu distinge consoanele surde după ultima glaciaţiune (19.000-13.000
de cele sonore, iar distincţia semantică î.H.). Oricum ar fi, triburile care locuiau
între aceleaşi pictograme care înseamnă în insule au intrat în compoziţia
lucruri diferite se face în chip muzical, civilizaţiei Cicladelor, alături de mai noii
prin patru tonuri: urcător-coborâtor, veniţi. Cert este că triburile ionice ajung
coborâtor-urcător, urcător-coborâtor- în zonă în mileniul III î.H., iar civilizaţia
urcător, coborâtor-urcător-coborâtor. Ca cicladică este matură în intervalul

63
mileniilor III-II î.H., adică în Neolitic şi Tarsus. În 540 î.H. Cyrus cel Mare a
Epoca Bronzului. Ea este o mixtură între adăugat Cilicia Imperiului Persan, dar
civilizaţia anatoliană şi aceea insulară, cultul zeiţei Cybele a continuat să existe.
cu rezultate notabile în registrul artistic A fost apoi cucerită de Alexandru
prin marea forţă de sinteză a liniilor, de Macedon în 333 î.H. şi, după moartea
abstractizare a formelor. Vechea lui, o parte a revenit Imperiului Seleucid,
civilizaţie a Maltei seamănă surprinzător alta Imperiului Ptolemaic, cum s-au
cu aceea a Cicladelor. Constantin definit cele două părţi ale Imperiului
Brâncuşi este, aparent inexplicabil, cel Macedonean. În secolul I î.H. Cilicia
mai nou reprezentant al acestui tip de muntoasă a devenit parte a Imperiului
abstractizare. Armean al lui Tigran cel Mare. Ulterior a
devenit parte a Imperiului Bizantin, a
Cilicia – teritoriu din Asia Mică ce traversat cucerirea arabă şi grecească,
cuprindea în antichitate două părţi: dar şi-a păstrat identitatea. Abia odată
partea muntoasă (Munţii Taurus), unde cu înglobarea în Imperiul Otoman şi-a
se afla Poarta Ciliciei (Cantemir o pierdut-o (secolul al XIII-lea d.H.), iar
numea în Istoria Imperiului Otoman zona a fost islamizată.
Poarta de Fier a Asiei, prin comparaţie,
ca rol strategic, cu Porţile de Fier ale Cimmerieni – zonă geografică pe care
Dunării), important loc strategic pentru grecii antici o localizau la nord de Marea
cucerirea spaţiului indo-european dintre Caspică şi Marea Neagră. Se presupune
Marea Neagră şi Marea Caspică şi că este vorba de triburi indo-europene, a
partea de câmpie, Cilicia de Jos, care o căror limbă era asemănătoare cu a
lega de Cappadocia. În partea de sud tracilor şi triburilor iranice, dar diferită de
era mărginită de Mediterana, cea mai a sciţilor. S-a emis teoria că ar fi vorba
apropiată insulă fiind Ciprul, iar la apus de bulgarii vechi, care au migrat pe
se mărginea cu Mesopotamia. În a doua teritoriul de locuire de astăzi, unde au
parte a mileniului al II-lea î.H. ambele fost absorbiţi în masa tracilor, apoi a
Cilicii erau parte a Imperiului Hittit, slavilor. Originea numelui nu este însă
având oarecare independenţă, deoarece grecească, ci provine din surse asiriene
erau conduse de un mare preot (după (gimiri), care descriu alianţa acestora cu
modelul tracilor), iar limba vorbită era sumerienii pentru apărarea cetăţii
luwita. Principala zeitate era Cybele, Urartu. Cum însă sicambrii, un trib celtic
zeiţa vânătorii, preluată cu numele care locuia la gurile Dunării, este
Artemis de greci. După căderea menţionat în sursele regilor franci (tot
Imperiului Hittit cele două Cilicii s-au celţi) ca fiind cimmerieni, se pressupune
numit o vreme (nedeterminată strict şi că aceştia erau un amalgam de triburi,
istoric) regatul Tarhuntassa (trei regi, din care sau desprins celţi, germanici,
Radu Tarhuntassa, sunt menţionaţi de bulgari. Din punct de vedere arheologic
surse greceşti). În secolul al IX-lea î.H. a urmele de locuire s-au definit prin
început cucerirea asiriană, care s-a Cultura Novocerkask dintre Prut şi Don,
mărginit la partea de câmpie, cea din mileniul I î.H.
muntoasă rămânând independentă, dar
înfruntând atacurile armenilor şi Cipru – a treia insulă din Mediterana ca
cimmerienilor. După căderea Asiriei sub mărime, după Sicilia şi Sardinia, astăzi
atacurile mezilor (612 î.H.) cele două locuită de o comunitate grecească şi una
Cilicii s-au unit stabilind capitala la turcă. In Holocen trăiau acolo animale

64
crescute în condiţii insulare, adică matriarhală, ca şi la Cucuteni, Tripolje,
elefanţi şi cai pitici. Cea mai mare ceea ce dovedeşte un areal comun de
exportatoare de cupru a lumii vechi civilizaţie al lumilor vechi, o comunicare
(mine atestate în mileniul al IV-lea î.H.). de informaţie. Trebuie de asemenea
Numele insulei provine de la denumirea spus că acest sit se află în aceeaşi arie
antică a cuprului. Aşezată la intersecţia cu Kamyana Mohyla (Kamennaia
unor mari drumuri pe apă ale antichităţii, Moghila) din Ucraina, pe locul unor
adică între Egipt, Asia Mică şi Europa, a blocuri de nisip pietrificat provenite din
fost locul a numeroase peregrinări şi Marea Thetys (200 de milioane de ani
bătălii (Mycene, fenicienii, grecii, vechime, înainte de constituirea
Alexandru Macedon, perşii, Egiptul, continentelor), cu petroglifele
Roma, Bizanţul, otomanii). Primele considerate cele mai vechi din lume,
migraţii atestate arheologic datează din 20.000-9000 î.H., o proto-scriere
mileniul IX î.H. şi existenţa celor mai cuneiformă care a fost folosită de
vechi mine de cupru din zonă explică şi sumerieni în mileniul ai IV-lea î.H. Situl
interesul triburilor continentale pentru ea, este foarte important pentru dovedirea
deoarece cuprul a intrat în compoziţia revoluţiei neolitice a civilizaţiilor, care
bronzului, acela care a dat numele unei înlocuieşte un mod de viaţă bazat pe
întregi epoci istorice. Cele mai vechi vânătoare cu unul bazat pe cultivarea
locuinţe, din Paleolitic, erau pe jumătate pământului şi creşterea animalelor, ceea
îngropate în pământ şi pe jumătate zidite ce a dus la sedentarizarea societăţilor
(fiind printre primii pereţi din lume ridicaţi omeneşti şi dezvoltarea unor centre de
în vremurile preistorice). Aveau o formă locuire mai mari. Arhitectura zonei, ca
circulară, ca şi iurtele ori locuinţele domeniu, îşi are originea în această
celţilor. Ciprul a dezvoltat o civilizaţie de perioadă.
sinteză, de mare rafinament, din
Paleolitic până în Epoca Bronzului. Chavin – v. Peru
Ceramica este şi ea foarte veche şi
ingenioasă, datată 6000 î.H. A avut o Cleopatra (n. ianuarie 69 î.H.,
scriere silabică derivată din cuneiformele Alexandria, Egipt – m. 12 august 30 î.H.,
arameice. Alexandria, Egipt) – ultimul faraon al
Egiptului, co-regentă cu tatăl său,
Çatalhöyük (scris şi Çatal Höyük sau Ptolemeu al XII-lea (la 17 ani) şi cu fraţii
Çatal Hüyük) – sit chalcolitic şi neolitic ei, Ptolemeu al XIII-lea şi al XIV-lea. Era
din sudul Anatoliei, în Turcia, Asia Mică. macedoneană din stirpea lui Ptolemeu I
Are o vechime estimată de 8000 de ani. Soter, general al lui Alexandru Macedon,
După ce locaţia a fost abandonată în întemeietorul dinastiei ptolemeice în
Epoca Bronzului, a fost recuperată ca Egipt, aceea care a făcut să
aşezare în perioada bizantină. Se strălucească elenismul în Mediterana de
estimează că în Neolitic aşezarea avea Est. Cleopatra este ultima din dinastia
cam 10.000 de locuitori, casele fiind ptolemeică şi cu ea se încheie elenismul
zidite din chirpici, cu vetre la interior. în Mediterana de Est şi începe epoca
Produsele culese ori obţinute din romană. Vorbea nouă limbi (dar nu
agricultură erau depozitate în încăperi latina) şi ştia matematică şi astronomie.
care aparţineau comunităţii, morţii erau A reuşit să păstreze identitatea Egiptului
incineraţi. Principala zeitate era în faţa invaziei romane prin procedee
feminină, probabil comunitatea era feminine: i-a făcut să se îndrăgostească

65
de ea, deşi avea trăsături destul de romanii, Bizanţul, slavii, imperiile mai
aspre, pe Caesar (împăratul Augustus), târzii au acordat deopotrivă importanţă
care a bătut monedă cu chipul ei, ucis acestui loc şi au dorit să-l aibă. Pe acolo
chiar pe când Cleopatra venise la Roma au intrat în Dacia oştile lui Traian, acela
cu fiul lor Ptolemeu Caesar zis şi născut în Peninsula Iberică şi care avea
Cesarion; Augustus a fost ucis în acelaşi să stabilească la răsărit de Iordan (unde
an cu Burebista şi cele două morţi au o a şi murit) graniţa răsăriteană a
conexiune între ele, legată de stăpânirea Imperiului.
zonei traco-dacice) şi pe Antonius (a
avut cu el trei copii crescuţi de Octavia, Clovis – civilizaţie preistorică a nativilor
soţia lui Antonius şi sora lui Octavian): din America de Nord, Centrală şi partea
Cleopatra Selene, măritată cu regele de nord a Americii de Sud, având o
Mauritaniei (cu care a avut doi copii), vechime atestată de 11.000 de ani.
Ptolemeu Philadelphus, Alexandru Poartă numele sitului unde a fost
Helios. Trei dintre ei n-au lăsat urme în descoperită şi indicii clare ale migraţiei
istorie: Cesarion, Ptolemeu dinspre Asia spre Alaska (triburi de
Philadelphus, Alexandru Helios. vânători ainu), pe puntea care unea cele
două continente care formează acum
Clisura Dunării – valea Dunării Mijlocii, strâmtoarea Behring, înainte de ultima
între Baziaş, locul pe unde intră în mare glaciaţiune (care a ridicat cu 60 de
România, şi până dincoace de Porţile de m. nivelul apei). Analiza ADNmc a dus
Fier şi Cazane. Geologic varbind a la concluzia că, iniţial, cei care au
reyultat prin ]ncre’ire, la ciocnirea placii traversat erau cam 150, în principal
tectonice a Africii de aceea a vânători de mamuţi, dar au traversat în
continentului european. Este valea celul mai multe etape, în grupuri de 6-15
mai lung fluviu al Europei. Încă din oameni. A existat şi teoria, nu lipsită de
preistorie acest perimetru a fost locuit. susţinere faptică, după care au fost
Există vetre de locuire datate 50.000 migraţii dinspre Asia de Sud-Est şi Africa
î.H., pictură rupestră în peşteri, unde, spre Americi, care o preced în timp pe
mai târziu, dacii au aşezat sanctuarele aceasta, având o vechime estimată între
lui Zalmoxis, (discipol al lui Pithagora, pe 50.000 şi 35.000 de ani. Aceste migraţii
care l-a servit în tinereţe, şef religios – (perioada solutreană) ar explica unitatea
mag – fondator al triburilor dacice, demersurilor civilizaţiei omeneşti de pe
devenit zeu). Ceramică, unelte şi cele două părţi ale Atlanticului încă din
statuete antropomorfe, asemănătoare cu Paleolitic (locuinţele în peşteri – Epoca
Gânditorul de la Hamangia, au fost de Piatră, a civilizaţiei troglodite). În final,
datate ca aparţinând Paleoliticului aproape toţi cercetătorii sunt de acord cu
superior din lungul Clisurii. Dunărea, ipoteza unei migraţii cu sursă unică –
axul continentului european, deţine, prin plecarea lui Homo Sapiens din Africa –
Porţile de Fier, controlul asupra bazaţi fiind pe analiza ADNmc a
Peninsulei Balcanice şi Mediteranei de haplogrupului X, care identifică linia
Est. Este vorba despre o cheie de maternă a evoluţiei umane, neschimbată
control continental, ca şi Poarta de Fier în timp.
a Caucazului, dintre Marea Caspică şi
Munţii Caucaz, locul de formare al
popoarelor indo-europene. De aceea, Coasta de Fildeş – ţară aflată în Africa
tracii, dacii, grecii, celţii, hunii, grecii, de Vest, între Tropicul Capricornului şi

66
Ecuator, mărginită de Atlantic, Liberia, propria sa călătorie în Africa, fie chiar din
Guinea, Mali, Burkina Fasso şi Ghana. Spania, deoarece călători arabi de
Existenţa omului este atestată încă din acolo, ghidaţi de surse vikinge,
Paleoliticul superior, deşi puţine atinseseră coastele Americii încă din
artefacte au rezistat în timp climei veacul al X-lea. A refăcut calculele lui
umede. Teritoriul este locuit de Ptolemeu cu privire la masa planetară,
numeroase comunităţi, expresie a calcule care afirmau existenţa unor
triburilor care au venit în epoci diferite, pământuri la vest de Atlantic şi a crezut
ca urmare a deşertificării Saharei: We, că, pământul fiind rotund, a atins coasta
Senufo, Agno, Malike, pigmei ş.a. Istoria de răsărit a Asiei. N-a obţinut finanţare
apariţiei omului aşa cum a păstrat-o pentru proiectele sale în ţara de origine,
mitologia locului este însă printre cele ci de la regii Castiliei, aflaţi în mari
mai complete din câte există şi dificultăţi financiare şi care căutau noi
ilustrează asemănări surprinzătoare cu surse de bogăţie. Navele lui Columb,
India şi Egiptul antic. Se spune că ar fi Pinta, Niňa şi Santa Maria, au fost
coborât din cer câţiva Tinion care ţineau construite în Cataluňa, la Barcelona,
în mână un qba, simbolul alianţei viitoare machetele lor se află în Muzeul Naval
dintre ei, rasa cerească, şi natura din portul oraşului, iar aprovizionarea a
animală a oamenilor. Acesta a este fost făcută în Insulele Canare. Columb a
totemul. Rasa Tinion a stabilit legătura ancorat de fapt în insulele de lângă
între Kele, zeul lor ceresc şi Zede, Americi (San Salvador, Cuba,
simbolul pământean al veşnicei Hispaniola, Trinidad), convins fiind că a
renaşteri, prin intermediul unor ajuns în India şi numindu-i pe băştinaşi
materializări sub formă umană (mărunţi, indieni (nume care le-a rămas pieilor
roşcaţi, puternici) a spiritelor cereşti roşii până azi). A întreprins patru
(kosri). Fiecare dintre acestea fiind – ca călătorii, prima în 1492, cu cele 3 nave
în buddhism! – o mască a esenţei menţionate, a doua în 1493, cu 17 nave,
(figurată până astăzi ca mască în religia a treia în 1498 cu 8 nave şi a patra în
animistă), au dat oamenilor unul justiţia, 1502, când a ajuns în Honduras şi
altul toleranţa etc., adică legile după Panama. Deoarece ultima călătorie a
care trăieşte societatea. fost făcută în nume propriu, fiindcă
fusese numit viceguvernator (îşi făcuse
Colchida – v. Georgia un drapel!) al noilor teritorii, regii Castiliei
l-au readus în Spania în 1504 şi i-au
Coloanele lui Hercule - v. Gibraltar interzis s-o mai părăsească. Principalul
scop al tuturor acestor călătorii a fost
Colorado – v. Mesa Verde obţinerea de aur, motiv care a dus la
distrugerea barbară a vechilor civilizaţii
Columb, Cristofor (n. 1451, Genova, (inca, maya), inclusiv prin arderea
Italia - m. 1506, Valladolid, Spania) – cărţilor şi impunerea catolicismului.
navigator spaniol de origine italiană.
Considerat, în cadrul marilor descoperiri Columbia – vezi Pre-Columbia
geografice, acela care a descoperit
continentul american. In fapt, ghidat de Confucius (n. 27 august 551 î.H., Tuo –
hărţi foarte vechi (vikinge ori arabe), pe m. 21 noiembrie 479 î.H., Qufu) –
care le deţinea fie de la unchiul său, fondatorul şcolii chineze umaniste de
translator în Imperiul Otoman, fie din filosofie cunoscută sub numele de

67
confucianism. A trăit în veacul în care Copţi – v. Creştinism, Egipt
China a început să se dezintegreze într-
o multitudine de cetăţi-state, după ce, Coran – v. Islamism
vreme de 500 de ani, fusese un mare
imperiu. Confucius, un mic profesor de Corduene – nume menţionat ca atare
provincie, a sesizat acest lucru şi s-a de Xenophon în Anabasis, scris şi
gândit să le ofere chinezilor o unitate Gorduene, ori pronunţat Korchayk sau
spirituală prin apelul la înţelepciunea Girdyan de către perşi, Kurdistan de
trecutului. A alcătuit o sinteză între etică chinezi, a fost o regiune activă pe
şi filosofie, adevărată cetate-stat a vremea Mesopotamiei, aşezată între
spiritului, bazată pe buddhism, care a aceasta şi Armenia, la sud de lacul Van.
ţinut unită identitatea chineză şi continuă Până acolo a ajuns Imperiul Roman
să fie un permanent mijloc de (provincia Pontus) şi a cucerit-o, după ce
regenerare a spiritului chinez până făcuse parte din imperiul lui Tigran cel
astăzi. Ba, chiar mai mult, a chinezilor, Mare al Armeniei. Era o satrapie ai cărei
japonezilor, vietnamezilor şi coreenilor, locuitori ştiau să facă maşini de război,
ceea ce înseamnă apelul la o unitate după cum scrie Ammianus Marcellinus,
originară a Extremului Orient. În timp, care o vizitase. Kurzii sunt originari din
confucianismul a adevenit un această provincie şi numele lor vine de
conglomerat doctrinar care reuneşte la ea. Populaţia a fost împrăştiată de
taoismul şi buddhismul, căpătând numeroasele năvăliri şi războaie,
numele de neo-confucianism. Analectele deoarece pe acolo au trecut asirienii,
care se păstrează sunt dialoguri între armenii, perşii, Alexandru Macedon,
profesor şi învăţăcei bazate pe întrebări romanii şi arabii, totul între 800 î.H. şi
şi răspunsuri, folosind aforismul, 700 d.H. Astăzi majoritatea kurzilor sunt
analogia şi chiar tautologia spre a da islamici sunniţi, aflaţi în conflict deschis
explicaţii. Din pricina contextelor care se cu islamicii şiiţi, majoritari, mai ales în
referă la evenimente locale, a fost intens Irak, fosta Mesopotamie.
interpretat şi mai greu de înţeles pe
măsură ce receptorii erau mai depărtaţi Coreea – ţară peninsulară din Asia de
în timp şi în spaţiu. Dar fundamentul sud-est. Pe teritoriul ei a fost atestat
doctrinar face unitatea Chinei pe baza Australopithecus în urmă cu 700 de mii
păcii şi armoniei, a respectului valorilor de ani, iar aşezări stabile, cu preocupări
tradiţionale aglutinate într-o administraţie pentru agricultură şi producerea vaselor,
puternică, bazată pe legalitate şi pe sunt atestate din Mesolithic, cu 8 mii de
datoria individului faţă de lume, mai mult ani î.H. A existat o cultură de tip
decât pe dreptul lui faţă de ceilalţi. O megalitic (dolmene, piramide) în mileniul
serie de ritualuri certifică şi susţin 4 î. H. Este atestată cultura Pit-Comb,
stratificarea socială. când ajunge la maturitate ceramica de
Jelmun. În mileniul 3 î.H. este fondat
Constantin cel Mare – v. regatul Gojoseon, care uneşte triburile
Constantinopol existente până atunci şi le dă conştiinţa
apartenenţei la o singură entitate.
Constantinopol – v. Bizanţ Nevoia de a se uni a venit din conflictele
cu chinezii, care-i considerau barbari,
Copan – v. Maya deoarece, la origini, migraseră din
Manciuria (Altai). De altfel chinezii susţin

68
şi azi că ei au întemeiat regatul ca feaci. Insula a avut un rol important
Gojoseon, chiar contra acelor triburi pentru navigaţia antică şi medievală în
(Analectele lui Confucius). Legenda Mediterana, reper al avansului grecilor
Creaţiei (care la chinezi nu există) către Marmara, Marea Neagră, către
seamănă cu a mongolilor şi spune că Colchida, ţărmul răsăritean al Mării
întemeietorul regatului, Dangun Negre. Insula cucerită de romani, a
Wanggeom, a fost nepotul Stăpânului aparţinut Bizanţului, apoi statului
Cerului, descins lângă Lacul Cerului de veneţian şi a fost folosită ca releu de
pe muntele Baekkdu, şi care a luat aprovizionare şi punct de apărare
formă pământeană, rugat fiind de tigru şi strategică împotriva năvălirilor venite
de urs (animale de peşteră), ambele dinspre Asia Mică.
devenite animale sacre, din tigru
provenind bărbatul, iar din urs femeia.
Asemănător, legenda există şi la Corint – cetate-stat în Grecia antică. A
mongoli (unde Lacul Cerului e Baikal) ori fost întemeiată în Neolitic, 6000 î.H.
la triburile ainu, ca şi în India, la Numele ei vine din limba pelasgilor,
buddhişti. Influenţa culturală a regatului ceea ce atestă o vechime de locuire şi
Gojoseon s-a întins spre China şi mai mare. Legenda e ambiguă. Ea
Manciuria. Epoca bronzului a început spune că întemeietorul ei, Corinthos, era
odată cu mileniul I î.H., iar Epoca fiul Soarelui, alături de zeiţa Ephira, fiica
Fierului cam la anul 300 î.H. In anul 200 lui Okeanos. Oricum, dintre triburile
î.H. în peninsulă exista o confederaţie de greceşti, aceia care au colonizat istmul
regate. Aveau structuri statale şi au fost dorienii. Ei au adus stilul doric.
administrative definite. Perioada primului Dar faptul că istmul a fost dintotdeauna
mileniu d.H. a însemnat o confruntare un important perimetru de trafic
permanentă cu vecinii, în lungi războaie comercial, a dus la înflorirea Corintului şi
de uzură. la apariţia unui stil arhitectonic propriu,
un fel de baroc grecesc, stilul corintic.
Corfu – insulă grecească din Marea Acolo a adus-o Iason din Colchida
Ioniei (mare deschisă aflată în (Crimeea) pe barabara Medeea şi
Mediterana de răsărit), despărţită de Corinthul a fost scena tragediei povestite
Albania printr-o strâmtoare îngustă. de Eschil. Hopliţii (mai ales perechi de
Locul unde s-au aşezat triburile ionice, homosexuali, ceea ce dădea mare forţă
triburi greceşti migrate dinspre Asia de coeziune şi de penetrare atacurilor
Mică. Ei au creat în arhitectură stilul lor) corintieni au luptat contra perşilor şi
ionic, cel mai simplu ca forme dintre Corintul a făcut parte, alături de Sparta,
stilurile Greciei antice. Numele insulei din Liga Peloponeziacă. Oraşul a
este citirea italiană a numelui bizantin, dispărut şi a renăscut de mai multe ori:
Corifu, la rândul lui o pronunţie coruptă a în 2000 î.H., în secolul 5 î.H., în 146 î.H.,
grecescului antic Kokyra. Acesta era fiind ras în final de pe faţa pământului de
numele unei nimfe din mitologia greacă romani. Iulius Caesar a refondat Corintul
a Antichităţii, căreia zeul mării, în 44 î.H., cu puţin înainte de a fi ucis.
Poseidon, i-a dăruit un fiu, Phaiakes (de Între anii 52-58 d.H. acolo a locuit Sf.
unde umele de feaci dat de Homer Apostol Pavel, care a creştinat zona şi a
locuitorilor insulei Corfu). În amintirea ei scris două epistole către corintieni şi una
Zeus a numit insula Kokyra, iar pe către romani.
locuitorii ei faiaci, cuvânt preluat de latini

69
Corsica – a patra insulă ca mărime din forme de ghicitorie); în sens filosofic, ca
Mediterana (după Sicilia, Sardinia şi meditaţie asupra condiţiei umane în
Cipru), locuită în urmă cu 8000 de ani, Univers şi, în sfârşit, în sens religios,
după cum o atestă megaliţii găsiţi la Universul fiind conceput ca faptă a
Filitosa. Există de asemenea peşteri în Creatorului (sau Creatorilor, în religiile
care locuiau oameni în urmă cu 7000 de vechi) care-şi obiectualizează astfel
ani. Perioada neolitică a lăsat gândirea. Toate aceste accepţii au fost
numeroase unelte şi arme făcute din funcţionale şi în vechile civilizaţii.
obsidian, iar tipul de statui aminteşte de Trebuie să menţionăm mai ales China,
perioada natufiană (Ain Mallaha) din Egiptul, Grecia, Maya în mod deosebit
Egiptul de dinainte de piramide. Insula a pentru accepţia matematică, ştiinţifică a
fost colonizată de feaci (greci din Corfu), Universului. Aristarchos din Samos a
care au făcut la Aleria mine de cupru în descoperit că Pământul e o planetă care
urmă cu 3000 de ani. In Epoca Bronzului se învârte în jurul Soarelui (ceea ce Evul
şi a Fierului au existat comunităţi Mediu religios a negat) şi Erathostene
ierarhizate, care creşteau animale şi din Cyrene a măsurat diametrul
făceau agricultură. Ca şi la basci, ţapul Pământului, distanţa dintre el şi Lună,
era considerat un animal sacru. Insula a dintre el şi Soare, precum şi diametrul
fost veacuri la rând sub influenţa celor trei corpuri cereşti. Mayaşii au avut
Cartaginei, a romanilor, a Pisei şi un calendar terestru (agricol) şi unul
Genovei. Numeroase popoare astronomic, bazat pe o îmbinare de roţi
migratoare au lăsat urme, dar mai ales dinţate astfel calculate încât indicau
vandalii şi ostrogoţii. Creştinismul a ciclurile cosmice de rotire aparentă a
pătruns, graţie Bizanţului, din veacul al constelaţiilor pe Cerul nocturn. Vechile
II-lea d.H. În timpul luptelor dintre arabi observatoare megalitice de genul
şi franci, din veacul al VIII-lea, Stonehenge (mai ales două: unul în
longobarzii au cucerit insula. În prezent Marea Britanie şi unul în pădurea
aparţine Franţei. Napoleon I s-a născut amazoniană), ca şi toate construcţiile de
în Corsica. tip circular presărate pe toată planeta,
indică, pe lângă o surprinzătoare unitate
Cosmologie – termen originar din de civilizaţie a lumilor vechi, fiindcă ele
greacă pentru a desemna ştiinţa despre măsurau puncte obligate ale trecerii
Univers ca întreg. Astăzi este folosit în timpului (solstiţii, echinocţii, folosind ca
sens ştiinţific, ca parte a fizicii care se repere Soarele, Luna, dar şi anumite
ocupă de studiul Universului (apariţie, constelaţii ori stele: Orion, Sirius), o
evoluţie, corpuri cereşti, formaţiuni origine cosmică prin chiar forma lor:
cosmice: nebuloase, găuri negre, aceea a craterelor lăsate de meteoriţii
sisteme solare, planete); în sens căzuţi pe pământ, adică o legătură
mitologic, creaţionist, ca ansamblu de cerească percepută de omul primordial.
vechi istorii, mituri ale Creaţiei Toate aceste observatoare erau bazate
Universului de către forţe superioare pe mituri precedente, care aglutinau în
omului, dar care-i pot influenţa existenţa; sens magic observaţii empirice. Din ele
în sens esoteric, ca o corelaţie ocultă s-au născut deopotrivă religiile şi ştiinţa.
între teoria numerelor şi evoluţia Cât despre filosofie, sensul vechi era
Universului, ceea ce-i dă omului acela de ansamblu al gândirii omeneşti
predictibilitate (de la chaldeeni şi magii despre lume şi viaţă, care compara date
antici la masoni, iluminaţi şi diverse de toate felurile pentru a ajunge la o

70
esenţă gândită a lucrurilor, la rădăcina moderne, sunt craniile de cristal (n.b.
primară a fiinţei (la observatorul uman) cristal de stâncă), despre care s-a
ca parte a unui întreg. Din acest concept afirmat că ar avea o vechime între 2000
filosofic s-au născut deopotrivă Platon şi şi 500 de ani, ar fi extraterestre, ar
Erathostene. Iar lumea Evului Mediu, a proveni din Lemuria, deşi analiza
Renaşterii, ca şi cea modernă, pleacă în carbonului le-a indicat ca fiind
chip absolut de la gândirea greacă, mai contemporane cu noi. Iniţial a fost vorba
ales de la sintezele lui Aristotel. Acest de 7 cranii, astăzi sunt mii, în toată
ciclu al civilizaţiei omeneşti a început lumea. Triburile Bribris şi Cabecar şi-au
pentru europeni atunci şi acolo. Ceea ce păstrat până în prezent credinţa într-un
nu înseamnă că nu coexistăm până unic zeu, Sibu, creator al Universului. Ca
astăzi cu lumi mai vechi şi ne-greceşti. şi pentru mayaşi şi azteci, jadul era mai
preţios decât aurul, având proprietăţi
Cosquer – v. Franţa curative şi de apărare de rele. Acest fapt
indică originile îndepărtat asiatice ale
Costa Rica – stat aflat între Nicaragua locuitorilor, fiindcă în China jadul
şi Panama, în centrul istmului care păstrează până astăzi aceste proprietăţi
uneşte America de Nord cu America de magice. Numele actual i l-a dat ţării
Sud. Istoria geologică a zonei este cu Cristofor Columb în ultima sa călătorie
mult mai veche decât aceea spre Lumea Nouă.
arheologică. Şi astăzi în Costa Rica
există 7 vulcani activi, din pricină că Costoboci – uniune tribală a tracilor
plăcile tectonice ale zonei continuă să se aflaţi la nord-estul regatului dacic, pe
mişte ca şi în urmă cu 3 milioane de ani. Nistru şi în Ucraina de azi. Se
Cu 50.000 de ani în urmă suprafaţa considerau ca fiind de aceeaşi origine cu
actualei ţări se afla în ocean. Numeroşii dacii, drept care au atacat constant
vulcani activi au ridicat platoul dinspre Imperiul Roman după ce acesta a
Caraibe în urmă cu 40.000 de ani. Data cucerit Dacia, ajungând până în Grecia,
probabilă a existenţei omului în zonă la Eleusis. Romanii s-au folosit de
este 20.000 î.H., dar certitudini pentru vandali (triburile asdingilor) pentru a-i
aşezări stabile există numai pentru o opri. Au creat în nordul Moldovei o
vechime de 2000 de ani î.H. Cele mai cultură neolitică numită Lipita şi au
cunoscute situri arheologice sunt vieţuit alături de sarmaţi până la intrarea
Guayabo şi Nicoya. Influenţele culturale carpilor pe teritoriul fostei Dacii (secolul
venite dinspre mayaşi, azteci şi alte al II-lea d.H.).
civilizaţii precolumbiene sunt evidente.
Limba de comunicare a relaţiilor de Craniile de cristal – v. Costa Rica
schimb era nahuatl (azteca). Există
totuşi trăsături specifice acestui spaţiu, Creaţia – v. Cosmologie
care ţin de substratul precolumbian.
Cele mai relevante sunt sutele de sfere Creştinism – religie monoteistă foarte
perfecte, din granit, cu dimensiuni între răspândită astăzi pe Pământ, sinteză a
câţiva centimetri şi 2,4 m, care se întind preistoriei şi istoriei Asiei Mici aşa cum a
în regiunea Diquis. Nu se ştie ce sunt şi fost percepută de vechii evrei (în Vechiul
de ce au fost făcute. Se presupune că Testament), îmbogăţită cu experienţa
semnalizau morminte. In aceeaşi linie, primelor lui secole de răspîndire (în Noul
dar, se pare, în întregime contrafaceri Testament), alcătuind împreună Biblia,

71
text de referinţă al creştinismului. simbolul crucii precede cu mult
Numele creştinismului vine din greacă, creştinismul şi vine de asemenea din
iar acolo din ebraică, şi desemnează pe adâncimile Orientului, el fiind deopotrivă
„cel ales să salveze” lumea. Temeiurile copacul care-l leagă pe om de Cer, o
apariţiei lui Iisus din Nazareth, creatorul altă întruchipare a muntelui Sumeru, ca
doctrinei în lumea iudaică, a fost şi profilul însuşi al omului invocând Cerul
desprinderea de dogmele iudaismului (vezi harta chaldeană a Lumii). Dar
care nu mai reuşea să apere identitatea subsecvenţe doctrinare ale acestor
ebraică în faţa invaziei romane. aserţiuni care-i unesc pe creştini diferă
Majoritatea temeiurilor doctrinare este de la un creştinism la altul. Ca fond
formată de experienţa umană a acelei general, în vreme ce catolicismul se
părţi de lume, cea mai framântată din bazează pe comuniunea tuturor
pricina numeroaselor migraţii şi credincioşilor, indiferent de locul unde
războaie, experienţă concentrată în trăiesc, ortodoxia se bazează pe Biserici
mitologii şi arhetipuri. Prigoniţi de romani aparţinând popoarelor, naţiunilor din
şi de evreii vechi deopotrivă, primii lumea modernă. La ortodoxie mai mult
creştini s-au împrăştiat atât spre răsărit, decât la catolicism se raportează, în
către zona de formare a popoarelor această ordine de idei, creştinismele de
indo-europene, spre Africa, unde triburile dinainte de schisma între catolici şi
semitice mai fuseseră (în robia ortodocşi: armenii, sirienii, copţii. Nu toţi
egipteană), cât şi spre Europa, după creştinii se conduc după calendarul
modelul navigaţiei de cabotaj a lumilor gregorian (care este luni-solar), ci există
vechi, adică în lungul ţărmurilor. Primii şi adepţi ai vechiului calendar iulian
profeţi au mers paralel cu ţărmul (solar). În acest sens trebuie să ne
Mediteranei, acest ochi planetar al referim de asemenea la faptul că, în
reflectării reciproce a civilizaţiilor unele timp, calendarul precede creştinismul
în altele. Nu este cazul detalierii (de la care începând numărăm Era
doctrinare a creştinismului, cu timpul Noastră, faţă de tot ceea ce a fost
înflorit în Biserici diferite, organizări înainte de naşterea lui Iisus), astfel încât
ecleziastice responsabile pentru ţinerea calendare solare au mai existat (de pildă
împreună a numeroşi credincioşi. Dar Egiptul), dar şi luni-solare
principalele Biserici sunt romano- (Mesoamerica).
catolică, ortodoxă şi protestantă,
aceasta din urmă fiind iniţial desprinsă Creta – cea mai mare insulă din
din catolicism, care căpăta tendinţe Mediterana. Numele este grecesc – de
dictatoriale. Toate creştinismele au în altfel acum aparţine Greciei – veneţienii
comun credinţa într-un Dumnezeu unic, şi turcii i-au spus Kandia. Este cea mai
în consubstanţialitatea dintre veche civilizaţie atestată cu argumente
Dumnezeu-Tatăl şi Iisus-Fiul (care, arheologice din zona Europei, datând
precum în miturile cosmogonice din din Paleolitic şi ajunsă la strălucire în
vechiul Extrem Orient, este o Epoca Bronzului. Capra cretană, kri kri
întruchipare pământeană a unui spirit ca specie, nu provine din capra
superior, nevăzut şi aflat în Cer. De sălbatică. Analiza ADNmc a constatat că
unde şi taina botezului, care înseamnă provine din capra domestică existentă cu
investirea cu spirit divin a fiecărei fiinţe 8000 de ani î.H. în Asia Mică (Levant).
pământene, făcute la origini de Ca şi pentru basci, pentru cretani capra
Dumnezeu din lut). De altfel chiar este un animal mitic, benefic, semn

72
originar al migraţiei triburilor. Acest lucru sălbatici şi elefanţi pitici. Nefiind nici om
ne spune ceva despre vechimea nici taur, Minotaurul a fost deci ucis de
migraţiei oamenilor de jur împrejurul un om, un erou. Alături de Knossos, situl
Mediteranei (la hittiţi, în Etiopia, Creta, de la Faistos (Phaistos) este printre cele
Maramureş şi Ţara Bascilor capra este mai vechi din insulă prin arta prelucrării
venerată până azi ca simbol al vechimii pietrei şi prin faptul că acolo au fost
triburilor). Aflată la răscrucea dintre Asia găsite primele texte cu scriere Lineară A
Mică, Africa şi Europa, Creta a beneficiat (Discul de la Phaistos). Insula a fost
de toate aporturile de civilizaţie, dar a şi invadată de triburile greceşti ale
fost obiectul a numeroase conflicte de dorienilor, care i-au dat identitatea
posesiune. A avut o civilizaţie foarte grecească, dar pe acolo au trecut şi
avansată, unele surse o consideră ca fenicienii spre Coloanele lui Hercule
fiind apropiată de a Atlantidei, poseda o pentru a întemeia noi colonii, Alexandru
scriere, Lineară A, din Epoca Bronzului, Macedon în drum spre Egipt, egiptenii în
care n-a fost încă descifrată. Este vorba drum spre Hattusha, Mithridate
de hieroglife asemănătoare cu scrierea încercând să ţină piept romanilor,
etruscă, nici ea descifrată. Această romanii încercând să ajungă până în
civilizaţie precede în timp apariţia Armenia, Bizanţul vrând să-şi asigure
triburilor de greci în Mediterana. Primele supremaţia asupra celeilalte jumătăţi, de
informaţii coerente despre Creta provin Apus, a Imperiului Roman, arabii
totuşi din surse antice greceşti. Conform avansând spre Egipt şi Peninsula
cu ele s-au făcut săpături arheologice şi Iberică, vikingii visând să ajungă în
s-au găsit situri şi artefacte relevante. Levant pe apă, longobarzii încercând să
Civilizaţia minoică (numită după regele le ţină piept, veneţienii aşezându-se pe
Minos) era una de sinteză între Asia insulă, otomanii încercând să-şi
Mică, Mediterana (Mycene mai ales) şi adjudece Mediterana de Est şi cruciaţii
Egipt. Palatele şi ceramica din Knossos, vrând să se înstăpânească pe locurile
capitala regatului, atestă şi moştenirea unde se născuse Mântuitorul. Din
culturală proprie, aşa cum o indică aceaastă plasmă umană miraculoasă s-
peşterile de la Lera şi Gerani. Legenda au născut mari valori culturale, în
Minotaurului, jumătate om şi jumătate diverse epoci istorice: Epimenide în
taur, biruit de Theseu, este, în fapt, veacul al VI-lea î.H., El Greeco, marele
legenda lui Ammon Ra, zeul-Soare al pictor care a trăit în Spania, Vizentzos
egiptenilor, simbolizat printr-un taur, Kornaros, poetul renaşterii naţionale a
legendă care care s-a deplasat mereu Greciei, autorul poemului Erotocrithos,
mai spre nord (ultima lui expresie a fost care a circulat şi în ţările române, Nikos
bourul de pe stema Moldovei). Toată Kazantzakis, mare scriitor şi Odiseas
mitologia spaţiului mediteranean Elitis (1911-1996), poet, Premiul Nobel
absoarbe însă, odată cu venirea grecilor, pentru literatură.
animalele mitice ale Asiei şi Africii
(dragoni, hidre, lei, elefanţi, tauri) şi le
conferă raportarea la om, măsura Cretacic – perioadă geologică a planetei
umană a vieţii, i le subordonează Pământ cuprinsă între 146 de milioane şi
acesteia. De altfel, chiar fauna 65 de milioane de ani î.H. Se împarte în
animalieră a Cretei atestă viaţa mai multe sub-perioade (Superior,
animalelor în condiţii de insulă, acolo Mediu, Inferior), iar pe axa Timpului vine
trăind, înainte de venirea omului, cai după Jurasic şi înainte de Paleozoic.

73
Este important de menţionat acest Darius, acela care a ajuns până la
interval deoarece la finalul Cretacicului a Dunăre. În veacul al II-lea î.H. ajung în
căzut în peninsula Yucatan (azi Mexic) Crimeea sarmaţii şi arienii, care vor lupta
un mare meteorit, bogat în iridiu, care a cu Mithridate al VI-lea, regele Pontului.
distrus flora (angiosperme, conifere mai Vor urma, odată cu era noastră, marile
ales) şi fauna (dinosauri) existentă până migraţii: goţii (ostrogoţii, apoi vizigoţii),
atunci, dând curs, în timp, apariţiei de alanii, hunii, avarii. În această situaţie
noi forme de viaţă care vor avea pe axa incursiunile Bizanţului de îndesesc, zona
lor inclusiv apariţia omului. Planeta e creştinată în tentativa de a-şi asigura
începe să se răcească, nivelul apelor vecini prietenoşi. Chersoneus Tauricus
planetare scade, lanţuri de vulcani activi devine episcopat în veacul al III-lea d.H.
duc la apariţia de noi pământuri, deriva Chazarii, care sunt triburi turcice, aleg
continentelor continuă, de la Pangea însă ca religie iudaismul, pentru a-şi
iniţială, spre ceea ce cunoaştem astăzi. păstra esenţa şi a nu fi absorbiţi de
Situaţia uscatului în Cretacic indică deja Bizanţ ori de ameninţarea islamică pe
ansambluri care vor deveni continentele cale de a veni dinspre Asia. Au întemeiat
lumii de azi. un regat care s-a întins până în Georgia
(zona Derbentului, unde a ajuns Dimitrie
Crimeea – zonă peninsulară din Marea Cantemir însoţindu-l pe Petru cel Mare
Caspică (legată de continent prin al Rusiei) şi ei au fost principalii
strâmtoarea Pericop), locuită din apărători ai Crimeii şi ai teritoriului de
Paleoliticul Superior de Omul de formare a popoarelor indoeuropene
Neanderthal. Acum 40.000 de ani zona odată cu năvălirile arabe, fiind însă
a fost locuită. În ordine istorică, Homer şi împinşi în final către Europa (inclusiv în
Herodot sunt primii care vorbesc despre Dacia). Ultimii veniţi, tătarii, sunt până
cimmerieni, locuitori ai peninsulei, dar şi astăzi populaţia majoritară a Crimeii. La
ai spaţiului mai de la nord, dintre Marea origine componenţa populaţiei este dată
Neagră şi Marea Caspică. Mai târziu, o de amestecul dintre bulgari, chazari,
parte dintre ei, fugiţi în munţi din pricina pecenegi (neamuri turcice) şi sciţi,
venirii sciţilor, secolul al V-lea î.H., au sarmaţi, alani, greci, goţi, asdingi,
fost cunoscuţi sub numele de taùri. După veneţieni.
ce marea glaciaţiune ia sfârşit, acum
20.000 de ani, urmează mai multe Cro-Magnon – v. Omul
perioade de încălzire, când apele mării
cresc şi inundă uscatul, alternate de Cronos – v. Titani
răciri care reduc volumul apelor (20.000,
11.400, 6200, 5600 î.H.), ceea ce Cucuteni – cultură neolitică din Moldova
modelează habitatul şi stilul aşezărilor (4500-3000 î.H.). Face parte din acelaşi
omeneşti. Epoca Bronzului, care a areal cu Ariuşd, în Transilvania, Tripolie
început în Asia Centrală cu 2000 de ani (Ucraina, Republica Moldova) şi Vinča
î.H., a înaintat odată cu migraţia triburilor (nordul Serbiei, Clisura Dunării). Ca
spre cimmerieni, care controlau inclusiv origine toate se raportează la Yamna,
Pontul. În veacul al VI-lea î.H., după ce cultură din regiunea Ural şi stepa
întemeiase coloniile din Scythia Minor, pontică, aparţinând proto-indo-
Miletul întemeiază colonii şi în Crimeea europenilor. Se caracteriza prin credinţa
(Olbia). După numai un veac ajung acolo într-o zeiţă mamă, înhumarea în tumuli
sciţii. Ei vor lupta cu perşii conduşi de (kurgane) a luptătorilor împreună cu caii

74
lor. Sunt considerate primele aşezări de la cotul Carpaţilor, dar şi în zona de
tip urban din Europa şi aveau cel mult 50 atingere cu celţii (Galiţia în Ucraina şi
de case puse concentric, cu faţa spre Galaţi la noi).
interior. Ceramica folosea ocru şi negru,
motive geometrice, ca ale grecilor care Cuzco – v. Peru
au migrat dinspre Asia Mică spre Marea
Egee. Cyrene – v. Libya

Cueva del Moro – v. Spania Cyrus din Anšan – rege elamit. Tatăl
lui Cambyse şi bunicul lui Cyrus al II-lea
Cumani – triburi migratoare turcice, supranumit cel Mare, fondatorul
originare din spaţiul Asiei aflat între Imperiului Achemenid al perşilor. Rege
Siberia şi Kazahstan, care s-au deplasat al Anšanului, prima capitală a Elamului,
în primele secole d.H. la nordul Mării teritoriu dominat mai târziu de
Negre întemeind o uniune tribală Persepolis.
cunoscută sub numele Cumania, care
cuprindea spaţiul dintre Moldova, Cyrus al II-lea (cel Mare) (n. ≈ 600 î.H.
Ucraina şi Volga. În veacul al X-la d.H. i- 530 î.H) – împărat al Peşilor, fiul lui
au absorbit pe pecenegi, tot triburi de Cambyse. A domnit între 559-530 î.H.).
neam turcic, care au avut şi ei un A scos regatul Anšan de sub dominaţia
imperiu şi au avansat până în pusta mezilor şi a întemeiat dinastia persană a
ungară. Dinastia Basarab (în documente Achemenizilor, care a dus la strălucire şi
de epocă Basaraba), întemeietoare a întindere maximă Imperiul Persan, luând
ţărilor române, era cumană. Basar Armenia, Cappadocia, Parthia,
înseamnă în cumană stăpân, iar aba Drangiana şi Ariana. I-a pus la respect
înseamnă tată. Era fiul lui Thocomer. La pe sciţii ajunşi în Bactriana şi a făcut
origini erau nomazi, aparţineau culturii expediţii în India. A pus capăt regatului
kurganelor din Asia şi au lăsat babilonian. A fondat Sogdiana. A fost
pretutindeni în drumul lor menhire care îngropat la Passargade, într-un sarcofag
pot fi văzute şi astăzi. Cumanii au apărat de aur, aşezat într-un mausoleu sprijinit
Crimeea de bizantini, ca şi spaţiul ţărilor pe o mică piramidă cu trei trepte. Ca
române, fiind aliaţi cu maghiarii, vlahii şi religie perşii erau zoroastrieni, ceea ce e
bulgarii). Abia de la Neagoe Basarab vizibil în simbolistica înaripată a cultului
boierii Craioveşti au substituit dinastia focului şi evidenţiază originile central
(legenda fondatoare a lui Negru Vodă). asiatice ale triburilor.
Cumanii din vest au trecut la catolicism,
cei din est la ortodoxie (găgăuzii din
Republica Moldova sunt cumani şi limba
găgăuză este cea cumană), iar cei din
Asia au trecut la islamism. În secolul al
XIII-lea d.H. au fost împinşi spre vest de
mongoli şi au întemeiat o Cumanie Mică
şi una Mare în pusta maghiară, după
care au fost absorbiţi în masa
popoarelor mai noi. Au lăsat urme clare
mai ales în toponime şi nume proprii
(Comăneşti, Coman, Comana) în special

75
D toate căpeteniile dacilor mâncau cu
linguri de lemn din vase de lut, lui
Dacia – teritoriu de formare a poporului Lisimah, care venea dintr-un regat
român. Triburile natice erau majoritar bogat, i-au pus vase de argint frumos
daci şi apartenenţi la familia indo- lucrate. Pilda era: de ce tu, bogatul, vii
europeană a geto-tracilor. Ca şi la celţi să furi sărăcia noastră? Al doilea,
ori germani, au existat numeroase Burebista, care a domnit între 82-44 î.H.,
triburi: albocensii, ansamensii, apulii, a reuşit să unească triburile dacilor
biefii, britolagii, burii, calipizii, carpii, (albocensi, buri, costoboci, piefigi,
caucoensii, ceiagizii, costobocii, ratacensi, saboci ş.a.) pentru a putea
obulensii, odrysii, piageţii, piedavensii, replica numeroaselor năvăliri dinspre
potrulatensii, predavensii, racataii, răsărit. A ataşat regatului său coloniile
ratacensii, sacii, sargeţii, tagrii, tirizii, greceşti de la Pontul Euxin, sudul
tyrageţii ş.a. Aparţin perioadei de Ucrainei de azi, Câmpia Panoniei, o
migrare a indo-europenilor şi sunt în bună parte din teritoriul Bulgariei de azi.
principal din ramura indo-ariană. Au Capitala se afla la Helis, încă
dezvoltat o cultură neolitică semnificativă nedescoperit arheologic. Regatul său a
prin faptul că este parte a unui areal ţinut piept sciţilor, celţilor, taùrilor,
foarte larg, cuprins între Malta şi Oxus. germanilor, romanilor (de altfel, a fost
În spaţiul carpato-danubiano-pontic amestecat în jocurile de culise care au
triburile dacice şi-au definit o civilizaţie dus la asasinarea lui Caesar, fiind
distinctă sub raport material şi spiritual. asasinat el însuşi nu mult după aceea).
Peste 40 de aşezări fortificate au fost A domnit vreme de 40 de ani şi n-a
investigate până în prezent, atestând suferit nici o înfrângere. A construit
deopotrivă standarde ridicate ale artei principalele cetăţi de apărare ale
războiului (fortificaţii de trei feluri: din regatului şi a edificat unitatea spirituală a
blocuri de piatră legate cu lut, din blocuri dacilor după model celtic, nelimitat la
de calcar, din ziduri duble de lemn cu lut hotare geografice, ci în jurul muntelui
între ele, arme, armament), ca şi o mitic Kogaion (care avea atributele
religie politeistă întemeiată pe raportarea muntelui magici Sumeru din buddhism).
omului la Cer. Despre principalul zeu, Decebal a fost ultimul rege dac, acela
Zalmoxis, se ştie că a fost elevul lui care a avut de înfruntat atacurile
Pithagora, ceea ce este semnificativ, concentrice ale romanilor, veniţi cu
ştiut fiind că, în drumul lor spre armate dinspre sud-est, sud-vest şi
peninsulă, triburile de greci au trecut mai nord-est către Sarmisegetusa, capitala
întâi prin Dacia. De altfel, se consideră din Munţii Orăştiei. A fost înfrânt în al
că acesta a fost doar primul rege şi mag, treilea război, 105-106 d.H., motiv pentru
devenit zeu, al triburilor geto-dacilor. Au care s-a sinucis prin otrăvire împreună
urmat alţi 16 regi, dintre care cei mai cu toată cetatea, după model sumerian.
cunoscuţi au rămas Dromichete, Romanii aveau nevoie să-şi asigure
Burebista şi Decebal. Primul, care a controlul Porţilor de Fier şi al gurilor
domnit în veacul al III-lea î.H., a rămas Dunării, protecţia arcului carpatic,
vestit prin diplomaţia lui, evidentă în deoarece Traian era atacat dinspre Asia
cazul războiului cu Lisimach, regele Mică. De altfel, el a şi cucerit spaţiul de
tracilor. După ce l-a înfrânt nu l-a luat la răsărit de râul Iordan şi a stabilit
prizonier, ci l-a invitat la un ospăţ graniţa de răsărit a Imperiului pe aşa
pilduitor: în vreme ce el, învingătorul şi numita Cale a Regilor, pe unde urcase

76
Moise cu triburile după fuga din robia 100.000 de ani. Dar, practic, în timpul
egipteană şi căutând Ţara Făgăduinţei glaciaţiunilor el a dispărut sub ape,
(Canaanul). Din plasma comună a pentru a reapare în urmă cu 12.000 de
dacilor şi romanilor s-a născut poporul ani, dată de la care apar tumuli şi
român. Dacii vorbeau o limbă indo- morminte de incinerare ca şi în restul
europeană dispărută probabil în veacul Europei (Paleoliticul este datat 12.000 –
al VI-lea d.H. şi care – afirmă majoritatea 9.500 î.H.). Epocile istorice sunt mai
istoricilor - nu avea scriere proprie, deşi târzii, poate şi din cauză că, în perioada
tăbliţele de la Tărtăria (4000 î.H.) au încălzirii globale (6.300 – 3.900 î.H.),
semne scrise pe ele, asemănătoare cu când au crescut apele Atlanticului, zona
scrierea din Sumner, dar n-au putut fi a fost din nou prefăcută în insule. Pe
descifrate. Zealand, una din insulele mari, au fost
găsite morminte de înhumare datate
Daghestan – v. Albanezi 5000 î.H., care ţin de cultura numită
Ertebølle. Epoca Pietrei (cultura Dagger)
Danai – neam originar şi mitic al este datată 2400-1700 î.H.), Epoca
spaţiului antic grecesc Nume folosit de Bronzului între 1700 – 500 î.H., iar a
Homer. El vine de la personajul mitic Fierului între 500 î.H. – 750 d.H.).
Danaos, frate geamăn cu Aegyptos Contactele cu vikingii, celţii şi triburile
(Egipt) şi fiul lui Achiroe şi Belus (rege germanice ale cimbrilor şi teutonilor le-
mitic al Egiptului, fiul Lybiei şi al lui au oferit modele de arme şi tactici pentru
Poseidon). Belus a avut un frate, a rezista avansurilor Imperiului Roman.
Agenor, care a avut patru copii cu Perioada de strălucire a vechii
Telephassa: Cadmus, Phoenix, Cilix şi Danemarce a fost sub regele Canute, un
Europa. Dincolo de numele greceşti, adevărat Burebista al danezilor, care a
faptele sunt asemănătoare cu acelea extins regatul danez (creat în veacul al
relatate în Vechiul Testament, adică X-lea d.H.) unind teritoriul Marii Britanii,
mitologia apariţiei neamurilor de jur al Danemarcei şi insulei Zealand (a
împrejurul Mediteranei e comună. rezistat 30 de ani şi s-a întâmplat în
Danaos ar fi întemeiat Argosul (cetate veacul al XI-lea d.H., fiind menţionat ca
care ţine de civilizaţia myceniană), în atare pe un tumul inscripţionat cu rune).
Peloponez, zonă stăpânită până atunci Perioada de maximă strălucire a
de regele Pelasgus (pelasgii). Una din civilizaţiei vechii Danemarce a fost
fiicele lui Danaos, Hypermnestra, s-a aceea vikingă (veacurile VIII-XI d.H.),
căsătorit cu Perseus, fondatorul cetăţii ceea ce a dus la similitudini de religie,
Mycene. Astfel fixează mitologia greacă cultură scrisă, navigaţie, arme şi
neamul grec în timpii preistoriei armament, agricultură, stilul aşezărilor
civilizaţiei mediteraneene, adică urmarea omeneşti, de la locuinţe la ceramică şi
migraţiei dinspre nordul Africii către bijuterii). Creştinarea danezilor s-a făcut
insule şi continentul european, pe linie germanică, iar în prezent
amestecul triburilor care vor face majoritatea sunt lutherani.
joncţiunea cu ionienii şi aheii veniţi
dinspre nord (Asia, apoi Thracia) pentru Dardani – triburi indo-europene formate
a alcătui chiar poporul grec. din amestecul dintre iliri şi traci (ramura
tribalilor) care locuiau în partea de sud a
Danemarca – vechimea locuirii umane Serbiei de azi, în provincia Kosovo.
pe teritoriul de azi al ţării este estimată la Dardanii înşişi s-au format ca entitate pe

77
un teritoriu locuit din Paleolitic şi Neolitic Utnapshtim din Epopeea lui Ghilgamesh.
(o piramidă a Soarelui şi una a Lunii, mai Fiul titanului Prometheu cu Pronoia.
mari decât aceea a lui Keops din Egipt, Legenda spune că Zeus, mâniat pe
au fost recent descoperite), unele surse pelasgi, a adus pe lume Potopul.
spunând că este vorba de pelasgi, cei Prometeu l-a sfătuit pe fiul său să
mai vechi locuitori ai Europei. După alte construiască o arcă şi să se salveze. S-a
surse însă, antice greceşti, termenul urcat pe arcă numai cu soţia sa, Pyrrha,
dardan este sinonim cu troian, adică fiica lui Epimetheu, şi a ajuns pe muntele
originar din Troia, în Asia Mică. În Parnas. Acolo oracolul l-a sfătuit, din
colindele româneşti persistă încă partea Gaiei (mama planetară, simbol al
referirea la împăratul Troian, care nu Pământului, aparţinea rasei Titanilor) să
este nici Traian, nici personificarea arunce, împreună cu soţia lui, pietre
troianului de zăpadă, ci originarul Tros. peste umăr (ca şi Cadmus mai târziu
Decăderea Dardaniei (capitala la Skupi, dinţii balaurului ucis, spre a întemeia
Skopjie de astăzi) începe odată cu Troia). Astfel s-a născut o nouă stirpe de
venirea oştilor lui Alexandru Macedon, în bărbaţi şi femei. Perechea primordială
veacul al IV-lea î.H. Peste ei au venit însăşi a avut un fiu, Hellenus, şi o fiică,
ulterior triburi de celţi. Imperiul Roman a Protogenea. Descendenţii lor,
divizat Dardania între Moesia şi deucalionizii, au fost aceia care au dat
Dalmaţia. În secolele 6-7 d.H. au venit numele triburilor greceşti: Eolus, Dorus,
slavii, care au definit componenţa etnică Grecus, Makednos ş.a. Din acelaşi
a populaţiei până astăzi. Perioada de Potop a scăpat, pe alte căi şi
strălucire a fost însă 1200-1000 î.H. S- independent de Deucalion, Megarus, fiul
au găsit aşezări, ceramică, morminte de lui Zeus cu o nimfă, fondatorul Megarei.
incinerare, se făcea agricultură, se
creşteau animale, mai ales capre. Devonian – perioadă a Paleozoicului ce
Despre Ganymede (care vâna cu un caracterizează evoluţia planetei Pământ
vultur), personaj cunoscut al mitologiei în intervalul 359 -316 milioane de ani
greceşti (cel mai frumos dintre î.H. Atunci existau doar două
pământeni; a fost dus de Zeus în Olimp supercontinente, Gondwana şi Siberia,
şi prefăcut apoi într-o stea, iar vulturul iar între ele Euroamerica. Se împarte în
într-o constelaţie, Aquila, care a dat Devonianul superior (cu trei perioade:
zodia Aqvarius), se spune că era fiul lui Lochkovian, Pragian, Emsian), mediu
Tros, regele Dardaniei. Onomastica (cu două perioade: Eifelian, Givetian) şi
românească are până astăzi, în partea inferior (cu două perioade: Frasnian,
de sud a ţării, prenumele Darda. Famennian). În acel interval de timp
Constantin cel Mare, împăratul care a primii peşti au ieşit din ape şi au început
creştinat Bizanţul, reuşind astfel ruperea să respire pe uscat, căpătând membre
lui în două, era născut în Dardania. adecvate. Au apărut insectele şi
pădurile, principalul mediu de mai târziu
pentru perpetuarea vieţii. Au apărut
Darius cel Mare – v. Persia rechinii, singura specie planetară care a
rezistat până astăzi. La sfârşitul
Demeter - v. Persefona Devonianului dispar foarte multe specii
de plante şi animale (în principal
Deucalion – echivalentul mitologiei marine), din cauza marii scăderi a
greceşti pentru Noe din Biblie şi pentru nivelului oceanului, ca şi a răcirii

78
substanţiale a climei. Astfel încât Discul de la Phaistos – primul demers
perioada Carboniferului, care urmează, cunoscut prin care omul a încercat să
a fost aceea care a definit parametrii tipărească un text. Aparţine civilizaţiei
vieţuitoarelor din care se va trage şi minoice din insula Creta, mileniul III î.H.
omul. Acesta are cam 30 cm diametru,
seamănă cu discurile Dropa din Tibet şi
Dilmun – transcris şi Telmun. Grecii e scris circular, de la centru spre
antici îi spuneau Tylos. Cetate stat. margini, cu foarte mare economie de
Veche civilizaţie de pe teritoriul insulei spaţiu, pe ambele feţe ale discului,
Bahrain de azi. A fost, din cele mai vechi folosindu-se matriţe din lemn ale
timpuri, un excelent mediu comercial literelor, care au fost înfipte într-o
între India şi Asia Mică, Mediterana de suprafaţă de lut moale. Trebuie
Est. Unii cercetători consideră că acolo menţionat că pentru a putea fi citite
au ajuns, prin navigaţie de cabotaj, aceste litere, matriţele trebuie să fi fost
supravieţuitori ai continentului scufundat negativul lor, în oglindă. Acest disc este
între Australia şi Indonezia de azi considerat şi strămoşul gravurii. Între
(Lemuria Mu), aceia care, intrând apoi altele, pe el se află mărturia despre
pe Tigru şi Eufrat, au legitimat legenda districtul maritim Assuva (independent
Potopului ca mit creator şi pe Noe ca de stăpânirea hittită şi a cărei principală
părinte al noii umanităţi. Acest spaţiu cetate era Taroisa. Assuva a dat numele
asigura transportul cuprului din Cipru Asiei – continent, iar Taroisa a fost
spre India, al colţilor de elefant dinspre modelul şi a dat numele Troiei de mai
Africa şi al mătăsii dinspre China şi al târziu). Assuva se afla în Creta înainte
păunilor dinspre India spre Africa şi de ajungerea grecilor antici pe insulă.
Europa. Civilizaţia bronzului s-a Dar grecii din Creta au fost aceia care
dezvoltat acolo cu 3000 de ani î.H. au deschis ruta maritimă cu plecare din
Enkidu şi primul mit al Creaţiei Creta, traversând Marea Egee, Marea
înregistrat în textele sumeriene, Marmara, Marea Neagră şi strâmtoarea
Epopeea lui Ghilgamesh (prima istorie Kerci de azi, până în Marea de Azov,
scrisă a Potopului, unde Noe se numea orientându-se după Soare (la Assuva
Xisuthrus) ţin de acest spaţiu unde se exista un străvechi templu al Soarelui,
spune că a fost ţara Paradisului, Elysium ceea ce i-ar fi inspirat). Iason, ionianul
(texte datate 3100 î.H.), nume care din Milet, s-ar fi folosit mai târziu de
apare apoi la greci (Câmpiile Elysee). În aceste informaţii plecând în căutarea
Dilmun oamenii credeau că muntele Lânii de Aur.
Mashu (Meru în buddhism) este magic,
aşa cum şi dacii, mai târziu, au crezut Djibuti – ţară aflată nu departe de
despre Kogaion. De asemenea, credeau Cornul Africii, având Etiopia la graniţa de
că oamenii au fost aduşi pe acel munte nord. Aşezată în lungul Marelui Rift
de o pasăre de pe Nibiru (corp ceresc African, care a condus migraţia omului
care înseamnă „loc de trecere” şi este dinspre Africa spre Asia încă din
inscripţionat în cuneiformele akkadiene perioada de formare a lui ca specie,
de acum 5000 de ani printr-o cruce conţine unele dintre cele mai vechi
(harta Lumii), ca şi în buddhism ori pe schelete umane găsite în lume,
tăbliţele de la Tărtăria). 4.500.000 de ani (Australopithecus
Afarensis). Afarii (de unde numele
Dinosaur – v. dragon continentului, Africa), principalele triburi

79
care au populat zona şi au trăit acolo aşezărilor doriene de dinainte de
acolo cam 3 milioane de ani – au definit migraţie, Hellas, nu departe ca pronunţie
în timp stilul civilizaţiei. Limba este de Helis (capitala dacilor menţionată de
kushită, din familia limbilor afro-asiatice Herodot drept locul unde dacul
care se vorbesc numai în Cornul Africii, Dromihete l-ar fi dus pe învinsul
cu o subspecie vorbită numai în lungul Lisimach – v. Dacia). Este important de
Marelui Rift Afro-Asiatic, acela care s-a observat că Herakles, zeul focului la
definit geologic în Cuaternar. Au fost greci, era originar din Hellas. Dorienii au
nomazi care creşteau capre şi oi. În ajuns până în insula Creta (reuşind
veacul al IX-lea d.H. zona a fost înlocuirea limbii vorbite de mycenieni cu
islamizată, dar există şi afari creştini aceea vorbită de ei), sudul peninsulei
copţi. Mormintele afare se fac însă în italice şi Sicilia (siracusanii ca trib sunt
virtutea tradiţiei străvechi: cel care a dorieni). Au întemeiat colonii: Sparta în
murit de moarte bună este îngropat într- Peloponez (sub regele Leonidas au
un cerc (rai arebi, semn că începutul şi repurtat victoria de la Termopile, contra
sfârşitul se continuă unul pe altul), iar cel perşilor, 480 î.H.; zeul cetăţii era Ares, al
care a murit de moarte rea are deasupra războiului, iar zeiţa era Artemis, a pădurii
trupului un horn circular din pietre, şi animalelor, mai ales capra, zeiţă
pentru ca sufletul să meargă la Cer spre originară din Asia Mică). Dorienii au
a se purifica. creat stilul arhitectonic numit doric,
foarte simplu şi solid.
Djoser – v. Egipt
Dragon – unul dintre cele mai vechi
Dogon Nommos – v. Mali simboluri ale umanităţii, născut în mediul
acvatic unde a apărut din haos viaţa
Dorieni – Unul din cele patru mari triburi primordială,. Era simbolul zeiţei-mame.
originare ale grecilor, alături de ahei, Mitologiile tuturor popoarelor au acest
ionieni şi eolieni, aşezat într-o zonă mit (vezi aborigenii, Adena, uroboros).
muntoasă (Lakmon, fapt pentru care Mai există şi dragonul de uscat, a cărui
Homer îi şi numeşte lacedemonieni). imagine, transmisă prin timp, este a
Doris vine din rădăcina indo-europeană dinozaurului. Unitatea surprinzătoare a
a cuvântului arbore. Erau indo-europeni civilizaţiilor în jurul acestui simbol atestă
care şi-au început călătoria din Asia raportarea la un trecut atât de îndepărtat
Mică spre Mediterana. Migraţia dorienilor şi care-l precede pe om în timp, încât
spre sud-vest a început odată cu nici nu se ştie cum de s-au putut face
dispariţia imperiului hittit, care a pus în referiri la el. Dinosaurii, care sunt
mişcare numeroase triburi împinse spre dragoni, au trăit în Cretacic, acum 65 de
sud în jur de 1200 î.H. Legenda milioane de ani, fiind distruşi de o minge
păstrează raportarea la foc ca zeu de foc căzută din Cer, un mare meteorit
primordial al triburilor ariene din sfera care a modificat axa planetară şi a
pelasgică, deoarece Doris, întemeietorul schimbat clima. În vreme ce omul
triburilor doriene, ar fi fost fiul lui (Australopithecus) a apărut acum circa
Hellenos (de unde Hellada, hellenii), la patru milioane de ani. Şi astăzi mitul
rândul lui fiul lui Deucalyon, iar acesta dragonului şi festivităţile legate de el
fiul titanului Prometheu, cel osândit în sunt vii în numeroase ţări, China fiind
Scythia fiindcă adusese oamenilor focul. cea mai mare dintre ele (alături de alte
Hellen dăduse şi numele centrului trei mituri fundamentale: broasca

80
ţestoasă, inorogul şi pasărea Phoenix). tzunami) care au făcut să dispară prin
Există dragoni de apă, de uscat (care implozie uscatul din Oceanul Indian
scot flăcări pe nări), deci simboluri ale (legendarul continent Mu sau Lemuria,
apei şi focului, două din cele patru pe care ar fi fost şi Atlantida). Ei vorbesc
elemente primordiale ale planetei. Există câteva zeci de limbi dravidiene, din care
şi şerpi care pot fi asimilaţi cu dragonii 5 recunoscute oficial în India (tamilii sunt
(uroboros, credinţele maya, ale afarilor cel mai mare grup), limbi fără nici o
etc.). Doi şerpi încolăciţi pe lung legătură cu grupul indo-european, dar
simbolizează lanţul ADN (în sanskrită apropiate de grupul senegalo-guinean.
Kundalini, procedură Yoga, apoi In Neolitic dravidienii, mari navigatori, au
caduceul zeului Greciei antice Neptun, ajuns în Mediterana făcând navigaţie de
toiagul lui Moise), ca şi Ying şi Yang din cabotaj şi intrând pe cursul fluviilor şi au
vechile credinţe chinezeşti. Simbolul făcut comerţ în Mesopotamia. Textele
farmaciei ca domeniu este până astăzi o vedice menţionează o cetate, Antes,
cupă în jurul căreia stă încolăcit un unde era venerat zeul An (care a existat
şarpe. În mitologia românilor dragonul în Sumer!). Insulele Man înseamnă
este de uscat, Zmeul care scuipă foc, pământ, uscat. Rădăcina lingvistică Dm
simbol al forţelor distructive ale însemna sânge (în toate limbile vechi
Întunericului. Ca în toate celelalte vocalele nu se scriu), de unde
mitologii, el se opune forţelor (a)d(a)m(a)h - roşu, (A)d(a)m - cel roşu,
constructive, ale Luminii, ale Creaţiei. iar în ebraică adom – fierar, edom
Fapt este că, pe când din Marea (cetatea celor roşii). De asemenea,
Sarmatică a ieşit primul pământ al ţării Comore, Kumr, Qumran provin din
noastre de azi, şi anume Ţara Haţegului, rădăcina dravidiană a continentului
acolo au trăit dinosauri în condiţii de dispărut sub ape şi din care ar fi rămas,
insulă, adică de cel mult 3 m lungime, ca insule, Madagascar, Ceylon, Borneo,
după cum o atestă scheletele găsite. Java, Sumatra. Pe baza acestor scrieri
Pentru creştini Dragonul a devenit sanskrite arheologia subacvatică a
Diavolul. Dar a existat şi un Ordin al descoperit în golful Cambay uriaşe
Dragonului, medieval, cu centrul la structuri subacvatice, mult mai vechi
Viena, de luptă a creştinilor contra (cam cu 5000 de ani) decât cele din
Imperiului Otoman. Iancu de Hunedoara, Egipt. Ele fac parte din stratul megalitic
Vlad Ţepeş, Mihai Viteazul şi Constantin al civilizaţiei omeneşti, ca şi Yonaguni,
Brâncoveanu au fost membri ai acestui Bimini, Stonehenge, piramidele din
ordin. Bosnia, Nan Madol etc., strat de
civilizaţie de dinaintea ultimei glaciaţiuni.
Dravidieni – civilizaţie ale cărei origini Cu 1700 de ani î.H. dravidienii (negri,
se pierd în timp, dar există şi astăzi dar nu africani) au fost împinşi spre
urmaşi ai ei în India de sud şi Sri Lanka sudul Indiei de triburile ariene (blonzi,
(NASA a descoperit şi fotografiat din înalţi) venite din zona indo-europeană
satelit, ghidată de vechea scriere indiană dintre Marea Neagră şi Marea Caspică
Ramayana, podul azi subacvatic care (dar, la origini, din Asia Centrală şi
lega Sri Lanka de India, un istm lung de Pamir). Ei au migrat atât pe uscat, cât şi
39 km). Triburile au ajuns acolo cu 9500 pe apă. Edomul şi Elamul sunt
de ani î.H., în urma unui cataclism moştenitoarele dravidienilor (Elam era în
(cutremur, vulcanii din centura activă şi dravidiană numele Ceylonului, iar
astăzi a ecuatorului, potop - adică apetitul pentru decoraţiuni cu şerpi de

81
apă este cu totul notabil în civilizaţia pedestraşilor şi cavaleriei. În acest trafic
Elamului), dar şi, de pildă, civilizaţia din au fost implicate China, Indo-China,
Insula Paştelui. În Etiopia există până în India, Scythia, armenii, perşii, Asia Mică
prezent o grupare politică extremistă de la Poarta de Fier la Petra, Bahrain,
numită Tigrii Tamili ai Elamului, Arabia, Africa (Kush, Egipt, Cartagina,
deoarece regina Sheba a Elamului (în Trans-Sahara, triburile afare), Europa
toate civilizaţiile vechi femeile şi bărbaţii până în Tartessos, Roma, Britania şi
erau egali, numai religiile monoteiste au ţara vikingilor. Pe uscat mergeau
pus femeia pe un loc subordonat caravane de cămile (nabateenii erau cei
bărbatului). După cum spune Biblia, ea a mai iscusiţi), cai sau elefanţi, pe apă mai
trecut uscatul cu bărcile puse pe ales joncile chinezeşti. Primele care au
spinarea cămilelor şi a migrat în Africa. fost transferate din Asia în Africa au fost
Mai mult: aviaţia israeliană a salvat, în animalele vii, studiul ADN-ului atestă
plin veac XX, pe etiopienii de religie acest lucru pentru intervalul 7000 - 4000
ebraică, aducându-i în Israel, ceea ce î.H. Faraonul Senusret al III-lea, din a
atestă o bună cunoaştere a originilor şi XII-a dinastie, a încercat să construiască
reaspectul pentru ele. un fel de Canal de Suez, pentru a lega
Nilul de Marea Roşie, fapt menţionat în
Dromihete – v. Dacia scris pe sarcofagul său. Jad chinezesc
prelucrat după modele scite a fost găsit
Dropa – v. Bayan Kara Ula dincolo de munţii Pamir, în centrul Asiei.
În sfârşit, mumiile din bazinul Tarim, în
Druid, druizi – v. Celţi China, datate 1600 î.H., ale unor oameni
blonzi şi înalţi, atestă faptul că drumurile
Drumul mătăsii – înseamnă, de fapt, o au fost practicate în toate sensurile, iar
multitudine de drumuri ce au legat între Marco Polo, ca şi Columb, n-a făcut
ele Asia, Africa şi Europa, pe uscat şi pe decât să redescopere ceea ce istoria
apă, pe parcursul mai multor milenii ale păstrase milenii la rând. Aceste drumuri
civilizaţiei lumilor vechi. Rolul de au rămas, de altfel, active până la marile
unificator al demersurilor culturale, de invazii mongole şi odată cu definirea
comunicare a tehnologiilor şi de parametrilor de forţă ai Imperiului
perpetuare a informaţiei despre stadiul Bizantin. Ruperea acestor drumuri în
diverselor civilizaţii a permis astfel două a şi generat demersul de acoperire
senzaţia de comunitate planetară care a a rotundului planetar de către regii
definit dintotdeauna existenţa omului pe Aragonului, folosindu-l pe Columb spre a
Pământ. Mătase e un termen generic aborda India – marea sursă a bogăţiilor
pentru vase, ţesături, animale şi păsări cunoscute până atunci – călătorind pe o
vii (capre, pisici, păuni, cămile, cai, rută nouă, de la vest la est, acceptat
câini), pietre preţioase, materiale cu fiind faptul că planeta e o sferă. Şi astfel
puteri magice (ivoriu, jad, carapace de au început marile descoperiri geografice.
broască ţestoasă, colţi de elefant), lemn
(mai ales cedri de Liban), sclavi, grâne, Dunărea – cel mai lung fluviu al Europei
ulei, vin, ambră, cupru, argint, aur, fier, după Volga, pe o lungime de 2860 km.,
lacuri, meseriaşi deosebiţi pentru legând 10 ţări şi patru capitale (Viena,
construirea palatelor, a rezervoarelor, a Bratislava, Budapesta, Belgrad). Cel mai
zidurilor de apărare, a armelor şi lung parcurs (10%), ca şi vărsarea în
armamentului, pentru instruirea Marea Neagră sunt pe pământ

82
românesc. Aşa cum, în lungul marilor
cursuri de apă s-au aşezat din vremuri
străvechi toate marile civilizaţii ale lumii
(pe Sarasvati, Nil, Indus, Fluviul Galben,
Amazon, Tigru şi Eufrat, Huang Ho ş.a.),
la fel s-a întâmplat şi în lungul Dunării.
La Porţile de Fier, nu departe de Turnu
Severin, a fost găsită o aşezare veche
de 50.000 de ani. Tot în dreptul Porţilor
de Fier, pe malul sârbesc, la Lepenski
Vir, s-au găsit artefacte din Mezolitic
(6000 de ani), ca şi la Gumelniţa, în
Câmpia Română. Porţile de Fier ale
Dunării au fost comparate încă de
Dimitrie Cantemir cu Poarta de Fier a
Asiei, dintre Caucaz şi Marea Caspică,
zona de formare a popoarelor indo-
europene şi de trecere a tuturor
migraţiilor dinspre Asia spre Europa.
Este o poartă de control continental al
cărui impact se întinde asupra Mării
Negre şi Mării Mediterane deopotrivă. N-
a existat nici o civilizaţie a lumii vechi
care să nu fi dorit stăpânirea Porţilor de
Fier şi a gurilor Dunării. Migraţia
neolitică, apoi grecii antici, perşii,
Alexandru Macedon, romanii au luptat
cu regatul dac pentru aceste două chei
de control ale fluviului. El a fost, de
asemena, din cele mai vechi timpuri, un
adevărat „drum al mătăsii” pentru
migraţiile continentale. Celţii au folosit
calea de apă atât în drumul lor spre
Britania, cât şi înapoi, spre a ocupa
teritoriul din Asia Mică numit până azi
Galatia (după numele triburilor celtice
ale galilor), acela din zona Ucrainei
numit Galiţia, ca şi la cotul Dunării,
oraşul Galaţi. Hunii au mers în lungul
fluviului până la graniţa Imperiului
Roman, avarii au parcurs în lungul lui o
bună parte a drumului până în Spania de
azi etc. Plasma formativă a fluviului a dat
amprenta stilistică a vechilor culturi
riverane, astfel încât artefactele de la
Lepenski Vir seamănă în mod
surprinzător cu acelea de la Hamangia.

83
E Efes – una dintre marile cetăţi ioniene,
fondată după căderea Troiei, care a
Ecuador – ţară din America de Sud al dislocat numeroase triburi, prin
cărei nume vine de la ecuatorul aflat asimilarea culturii localnicilor cu a noilor
aproximativ la mijlocul ei. Columbia se veniţi (triburile greceşti ale ionienilor).
află la graniţa de nord, Peru la sud şi Zeiţa cetăţii era Artemis, semn al
este deschisă către Pacific la vest. originilor pelasgice ale locuitorilor
Insulele Galapagos sunt ecuadoriene. cuceriţi de ionieni. Templul dedicat zeiţei
Majoritatea teritoriului este ocupată de a fost una din cele şapte minuni ale lumii
munţii Anzi. Locuitorii sunt în principal vechi. În timp Efesul a aparţinut Lydiei,
veniţi, la origine, pe puntea Behring, în Persiei, Macedoniei, Imperiului Roman,
urmă cu 12.000 de ani, din Siberia. care a făcut din el capitala părţii sale
Vânătorii şi pescarii băştinaşi pe care-i asiatice. Două fapte sunt de menţionat
vor fi întâlnit au lăsat urme puţine în fiindcă ilustrează conştiinţa originilor
istorie şi au fost absorbiţi cultural de noii identitare ale efesienilor, păstrată în
veniţi. Dintre civilizaţiile pre-columbiene ciuda trecerii timpului. Astfel, Lisimach a
în Ecuador n-au ajuns decât incaşii, dar ajuns până în Dacia şi a fost învins pe
târziu, în veacul al V-lea d.H. Dromihete, care însă nu l-au ucis, ci i-a
Colonizarea spaniolă a făcut din dat doar o lecţie de bună purtare,
ecuadorieni creştini catolici, dar care oferindu-i celebrul ospăţ unde învinsul a
păstrează încă vechi obiceiuri şamanice, mâncat cu tacâmuri de aur, iar
descinse din cultura aborigenă, ca şi învingătorul cu tacâmuri de lemn. Şi tot
credinţe incaşe. Cea mai veche cultură astfel, oştenii lui Alexandru Macedon,
arheologică investigată este Valdivia, rămaşi pe teritoriul actualului Pakistan la
3500 î.H., iar cele mai mari situri sunt moartea împăratului macedonean, au
Ingapirca şi Aqua Blanca, unde s-au recuperat, prin urmaşii lor, spaţiul
găsit aşezări de tip circular, ca Arkaim traversat şi au refăcut drumul în sens
din în Asia, dar cu o piramidă a Soarelui invers, spre vest, odată cu triburile
în centru, precum în credinţele incaşe. ariene. Ei au ajuns în Efes şi nordul
Africii, apoi în Macedonia. Acestora li se
Edom – triburile urmaşilor biblicului spune ţigani, fiindcă vin tot dinspre India,
Esau (probabil dravidian), reunite într-un dar sunt blonzi, fiind pelasgi ca origine.
regat (capitala Busheira) cu acest nume Li se mai spune şi faraoni, pe de o parte
cu 400 de ani înainte de robia egipteană pentru că Alexandru Macedon fusese
a semiţilor din Israel. Grecii şi romanii îl faraonul Egiptului, pe de altă parte
numeau Idumea. In chestiunile legate de pentru că ei înşişi au migrat, înainte de a
toate marile migraţii şi războaie din reveni în Macedonia, spre Efes şi Egipt.
zonă, inclusiv atacurile Imperiului
Roman, Edomul a fost contra triburilor lui Egipt – unul dintre cele mai bine
Israel. De altfel Herod împărat era pe articulate administrativ, etajate social şi
jumătate edomit şi jumătate nabatean. solid implantate în teritoriul său dintre
Edomul a dispărut din istorie în veacul al regatele lumii vechi. Nu s-a numit
II-lea d.H., fiind cucerit de nabateeni şi niciodată imperiu, pentru că imperiul
absorbit de aceştia. Vorbeau o limbă din aparţinea Cerului dominat de Amon Ra
care n-au mai rămas decât câteva nume (Soarele), în vreme ce Osiris (un fel de
proprii, cel mai cunoscut fiind Antipa. Adam egiptean apărut după potop din
peşterile de la izvoarele Nilului) crease

84
regatul pământean al oamenilor. Înainte Piramida însăşi mai fusese folosită, încă
de perioada Regatului Vechi (Egiptul de la Yonaguni ori în China veche, dar
Sus) şi a Regatului Nou (rezultat prin acum atinge plenitudinea şi perfecţiunea
unificarea celor două regate, de Sus şi geometrică. Matematica egipteană lucra
de Jos, adică de la vărsarea Nilului în cu baza de calcul 1/7 (Papirusul Rind,
mare), a existat o perioadă pre- lucrare de matematică egipteană, aflat la
dinastică, a Paleoliticului şi Neoliticului, Berlin, detaliază acest lucru) şi ajunsese
Perioada Natufiană, când acumularea la sisteme cu două ecuaţii. Hieroglifele
de civilizaţie a continentului, concentrată nu erau menite comunicării uzuale, ci
în jurul Nilului, al doilea fluviu ca lungime erau magice: înconjurate de mici
al planetei după Amazon, pe cursul sarcofage ovale (specialiştii le spun
căruia au apărut primii hominizi, în urmă cartuşe), trimiteau cereri de ajutor zeilor.
cu aproximativ 4.000.000 de ani, îşi Zeii înşişi erau organizaţi în triade (la
spune cuvântul, vestind parcă apariţia indieni şi chaldeeni la fel) şi subordonaţi
reagatului Egiptului. Cele 30 de dinastii, unii altora. Grecia antică, apoi
desfăşurate pe trei milenii, din 2920 î.h. creştinismul (Sfânta Treime, traversarea
şi până la Cleopatra, ultimul faraon al cu barca în lumea de dincolo) au preluat
Egiptului (macedoneană ca etnie), au multe dintre simbolurile Egiptului antic.
reuşit o sinteză unică în istorie a De altfel, creştinismul copt, unul din
civlizaţiilor lumii vechi, venite din Africa primele la nivel planetar, a apărut tocmai
de Mijloc şi din străfundurile Asiei, atât în Egipt. Crucea coptă este una aşezată
din nordul cât şi din sudul Himalaiei, ca în sferă, cu braţe egale intersectate în
şi din Tibet. In Egipt se exprimă plenar centrul sferei şi este o multiplicare a
raportarea omului la Cer şi la Cosmos ca muntelui magic Meru, înconjurat de
entităţi majore, existenţa terestră e Univers (Su), adică Sumer(u), ca şi pe
văzută ca un pasaj de trecere între două vechea hartă mesopotamiană amintind
reînvieri. Cartea Morţilor, Cartea de similitudinile cu buddhismul.
peşterilor, Cartea Porţilor şi Cartea Construcţiile piramidale au existat
Cerului concentrează ştiinţa despre viaţă practic pe toată planeta, la Yonaguni (în
şi despre trecerea pasageră pe pământ ocean, lângă Okinawa) a fost
a omului. El traversa Nilul ziua de la descoperită una sub apă, precum şi un
răsărit la apus (în sensul Soarelui), iar sfinx, cu o vechime de aproape 10.000
noaptea reînvia treversându-l de la apus de ani. In Serbia, China, Canare,
la răsărit. De aceea toate piramidele Americi sunt piramide de diverse vârste
sunt pe stânga Nilului, iar aşezările celor istorice, dar atestând o circulaţie a
vii pe dreapta. Nilul trece pe pământ pe informaţiei şi o unitate surprinzătoare a
axa nord-sud, ca şi Calea Lactee pe civilizaţiei omeneşti din lumea veche. În
Cer. Sarcofagul era deci pus în lungul cursul lungii sale istorii Egiptul a avut de
acestei axe, iar înăuntrul lui erau scrise rezistat multor confruntări cu triburi
toate pasajele Cărţilor care aminteaau sosite dinspre Asia (erau numite
traseul de traversare. Barca era şi ea popoarele mării, pentru că veneau
pusă lângă sarcofag. Canalele deschise dinspre Mediterana. Hiksoşii au trezit
ale piramidei îl conectau pe cel dus cu cea mai vie împotrivire. A rămas
lumina stelei Sirius (care dă remarcabil primul tratat de pace al
periodicitatea astronomică valabilă şi istoriei omeneşti semnat de Ramses al
pentru Pământ ca planetă) şi a stelei II-lea cu hittiţii (după celebra bătălie de
polare din acel timp. Ele erau călăuzele. la Kadesh, un adevărat masacru, şi azi

85
rugăciunile semiţilor leagă ritualul limbilor dravidiene, numit chiar elamo-
mortuar de cuvântul Kadesh, pentru că dravidian. A fost o limbă de tip
fusese o cetate canaanită la origini, ca şi aglutinant, iar forma scrisă a fost
Meggido, biblicul Armagedon). Dintre dezvoltată din proto-cuneiforme, ca şi
confruntările trecutului două au fost cu akkadiana. Prima capitală a Elamului a
totul remarcabile: aceea cu hyksoşii şi fost Anšan (locul unde s-a născut
aceea cu popoarele măriii (grecii şi Cambyse, tatăl lui Cyrus cel Mare), a
romanii), care vor schimba faţa nordului doua şi cea mai cunoscută Susa (ori
Africii şi a popoarelor de jur împrejurul Susiana). Elamiţii s-au impus în zonă în
Mediteranei în ansamblul lor. Trebuie urma a numeroase conflicte cu Sumerul,
menţionat însă că anul nou începea, Babilonul, Akkad, în mileniile IV-I î.H.
după calendarul egiptean, pe 19 iulie, în Civilizaţia elamită parcurge drumul de la
zodia Leului, când soarele şi Sirius folosirea simbolică a limbajului scris şi a
apăreau pe Cer la aceeaşi înălţime. În artelor (pictură, basorelief, sculptură,
anul următor începea pe 20 iulie, când arhitectură) la folosirea socială, ca mijloc
cele două corpuri cereşti apăreau la de comunicare şi de trai, de educare în
aceeaşi înălţime. Şi tot aşa, în cicluri de sensul formării spirituale a omului ca
câte 1461 de ani, când anul începea iar apartenet la valorile comunităţii. Peştele,
pe 19 iulie. Anul nou coincidea şi cu capra, taurul, arborele sunt simboluri
revărsarea Nilului (era deopotrivă an perene pentru toate civilizaţiile, dar
cosmic şi an agricol). În Saqqara, pe numai în Elam ele apar la început
stânga Nilului, la Memphis, unde se combinate, apoi se separă de fiinţa
aflau lăcaşurile celor morţi) au fost umană şi o lasă liberă în universul
descoperite texte care menţionează 40 terestru. Motivul şarpelui de apă a fost
de cicluri, adică o vechime mult mai cel mai frecvent folosit. Faptul că Elamul
mare în timp a civilizaţiei de la apariţia a fost cucerit de asirieni (Assurbanipal)
omului (aproape 60.000 de ani). Trebuie la jumătatea mileniului I î.H. a dus la
iarăşi menţionat faptul că au fost deplasarea triburilor iranice pe platoul de
descoperite lentile din cristal de stâncă azi al Iranului şi la modificarea
şlefuite manual cu oxid de cerium, configuraţiei zonei. Au urmat apoi perşii,
obţinut electrolitic (deci cu pilă electrică), (dinastia achemenidă), care au spulberat
datate cu radiocarbon şi având o practic Elamul şi l-au făcut să dispară
vechime de 6.300 de ani. Astfel de din istorie. Forme insolite ilustrează
lentile au fost descoperite şi în Australia evidente relaţii culturale cu Indusul
şi Mesopotamia, iar Ovidiu povesteşte în (cultura Harappa). Ca religie elamiţii au
Metamorfozele sale despre un împărat fost politeişti, dar este evidentă
roman care putea produce focul cu astfel superioritatea lui Ahura Mazda (zeul
de lentile. focului) asupra tuturor celorlalţi. Acest
lucru se explică prin contactele imediate
Elam – cuvânt persan care desemnează cu perşii, care venerau mai ales pe zeul
una dintre cele mai vechi civilizaţii, focului, dar şi prin tentativa de
localizată pe o parte a teritoriului Iranului abstractizare a minţii omeneşti, care
de azi şi înseamnă „ţara de sus”. În ajunge la esenţa elementelor
dravidiană Ceylonul se numeşte Elam. A primordiale. Zoroastru s-a născut pe
avut una dintre primele limbi scrise. pământul Elamului (în 630 î.H.) şi
Proto-elamita (mileniul IV-III î.H.) face puterea mesajului său a fost dusă mai
parte dintr-un foarte vechi grup al departe de triburile ariene. Elamul a fost

86
contemporan cu Ghilgamesh, Babilon pe locul unde se află astăzi
Mesopotamia, deplasarea dorienilor spre Cairo) – modelul lumii de azi. Civilizaţiile
Grecia, înfiinţarea coloniilor ioniene la lumilor de până atunci ating ultimul nimb
Marea Neagră şi Mediterana, începutul de strălucire înainte de a se stinge.
mişcării sciţilor către vest, cucerirea Alexandria, Antiohia, Pergam,
Babilonului de către mezi. Cyrus cel Scythopolis sunt cetăţi elenistice prin
Mare însuşi, elamitul, a fost împărat excelenţă, sinteze culturale care anunţă
persan, a cucerit Sogdiana, Bactriana şi decadenţa unui fel de a fi a omului.
s-a deplasat către ionieni, fiind ucis în Rădăcina profundă a umanităţii se
luptele cu masageţii (triburi de traci). Lui modifică de jur împrejurul Mediteranei,
i-a urmat Darius, care a luptat cu sciţii şi provoacă apariţia noilor religii şi a noilor
a atins frontiera Daciei pe Dunăre. lumi care-şi vor purta sămânţa
Acesta a finalizat una dintre cele mai pretutindeni pe pământ.
mari lucrări inginereşti ale lumii vrechi,
canalul Nil-Marea Roşie, un fel de Suez Elveţia – v. helveţi
al trecutului, la care visaseră şi faraonii
Egiptului. Englezi – sunt rezultanta unei
îndelungate istorii. Primele unelte
Elenism (Hellenism) – perioadă a omeneşti în Britania datează din Epoca
civilizaţiei mediteraneene din intervalul de Piatră, în urmă cu 15.000 de ani.
secolelor IV – I î.H., adică dintre moartea Stonehenge aparţine civilizaţiei străvechi
lui Alexandru Macedon şi cea a a locului şi este parte a unei civilizaţii
Cleopatrei. Prin cucerirea Imperiului planetare, despre transmiterea căreia
Persan, Macedon dăduse cale liberă dintr-un loc în altul nu ştim încă decât
răspândirii valorilor lumii greceşti spre foarte puţin. Atunci Anglia era legată de
Asia Mică, Asia, nordul Africii şi Europa. continent. Ea a devenit insulă pe la
Un regat greco-bactrian şi unul indo- 8.500 î.H., când încălzirea climei a dus
grecesc acoperă teritoriile asiatice, apar la creşterea nivelului apelor care au
curente de gândire care ilustrează acoperit istmul. În Epoca Bronzului (care
marea derută a lumilor vechi la impactul aici însemna 2000 î.H.) triburi de
germenilor lumii noi, pe care o numim vânători şi pescari locuiau insula. Briţii
încă a noastră: cinismul, scepticismul, au fost primii locuitori care au cultivat
epicureismul, hedonismul, sofismul, pământul cu 4500 de ani î.H. În veacul al
stocismul şi mai ales neoplatonismul, VII-lea î.H. au venit celţii, odată cu
sintetizat în Enneadele lui Plotin, filosof Epoca Fierului (Hallstatt). Dar briţii n-au
născut în Egipt din părinţi greci, fost cuceriţi nici de celţi, nici de romani,
considerat fondator a diverse şcoli nici de angli, nici de saxoni, nici de
metafizice şi mistice. Atunci a funcţionat vikingi ori danezi, şi-au păstrat
Biblioteca din Alexandria, ştiinţele şi identitatea şi limba până astăzi şi sunt
tehnologiile s-au separat de arte, numiţi welşi (adică străini), iar zona
măsura omului a început să primeze muntoasă unde locuiesc Wales. Nici
asupra măsurii zeilor în toate lucrările triburile picţilor (au trăit şi pe pământul
cotidiene. Modelul grec a devenit – Italiei de azi) şi scoţilor n-au fost cucerite
graţie şi răspândirii de către romani de romani, care au făcut un zid pentru a
(împăratul Traian, născut în peninsula se izola de briţi, scoţi şi picţi şi pentru a
hispanică, a cucerit Dacia, Memphisul, apăra teritoriile romanizate. Dar în
Petra şi Pergamul, a edificat Noul veacul al V-lea au venit triburile

87
germanice ale anglilor şi saxonilor care Tucudide, epiroţii erau molossieni.
au cucerit Britania şi au schimbat Nicopole, fondat de Octavian August, se
turnanta civilizaţiei. Toţi aceştia au intrat afla în Epir. Un Epirus a fost, în mitologia
în plasma poporului englez de astăzi. greacă, însoţitor al lui Cadmus şi al
Harmoniei când s-au dus să-l îngroape
Eolieni – cuvântul vine de la zeul pe Pentheus. A murit acolo şi ţinutul a
vântului, Eol, din Grecia antică, fiul lui căpătat numele său. Epiroţii înşişi se
Hellenos (şi nepotul lui Poseidon) cu consideră urmaşii lui Achile, dintre care
nimfa Orseis şi denumeşte triburile care cel mai cunoscut a rămas regele Pyrrhus
au invadat, după aheeni şi dorieni, (319 – 277 î.H.). Pyrrha s-a numit şi
peninsula grecească şi insula Rodos. soţia lui Deucalion, un fel de Eva, prima
Istoria menţionează sub acest nume femeie de după potop a mitologiei
teritoriul de origine din Asia Mică al greceşti. Epirul a purtat bătălii cu
migratorilor, coloniile eoliene din Grecia macedonenii, a apărat Siracusa contra
şi coloniile din Marea Tireniană, de pe fenicienilor (Carthagina), a încercat
Insulele Eoliene (insule vulcanice, extinderea graniţelor regatului luptând cu
locuite încă din Neolitic, doi vulcani sunt ilirii pe linia munţilor Pind. Triburile
şi astăzi activi: Vulcano şi Stromboli), dorienilor au trecut prin Epir înainte de a
unde erau trimişi în veacurile 6-4 î.H. coloniza peninsula grecească şi insulele
condamnaţii din Rodos. Numeroase alte Mediteranei. Regatul a fost cu adevărat
personaje mitologice au purtat numele puternic în veacul al III-lea î.H. A făcut
Eol în antichitatea greacă, dar toate parte apoi din Imperiul Roman şi
aparţin aceleiaşi unde generatoare, Bizantin. După căderea Imperiului
menţionată mai sus. Limba eoliană, pe Bizantin Epirul a avut o nouă perioadă
care-o vorbeau triburile eoliene, s-a de strălucire, devenind despoţie
pierdut în timp, nu fără a-şi fi dat măsura independentă (1205-1479 d.H.) şi apoi
prin versurile poetesei lesbiene (locuia paşalâc în Imperiul Otoman. În Epir a
pe insula Lesbos şi a dat chiar numele fost unul din cele mai importante şi lungi
deviaţiei cunoscute ca lesbianism) popasuri ale ţiganilor blonzi care
Sappho. reveneau dinspre India şi fuseseră, la
origini, oşteni ai lui Alexandru Macedon
Epictet (n. 55 d.H., Hyerapolis, Phrygia rămaşi acolo după moartea împăratului.
– 137 d.H., Cappadocia) – frigian, Tot acolo este leagănul de formare al
apartenent al şcolii de la Roma (filosofie aromânilor, numiţi şi români
stoică), unde era sclav. Eliberat, a fost macedoneni.
profesor de filosofie la Roma (93 d.H.),
expulzat de Domitianus la Nicopole, Epoca Bronzului – perioadă din istoria
unde a rămas în timpul domniei lui civilizaţiilor omeneşti care urmează după
Hadrianus, care l-a numit guvernatorul Neolitic şi e continuată de Epoca
Cappadociei, unde a rămas şi în timpul Fierului, caracterizată prin folosirea
domniei lui Antoninus Pius şi Marcus extensivă a bronzului pentru arme, artă
Aurelius, 131-137 d.H.). A fost profesorul şi vase. Cuprul, care a fost şi el o scurtă
lui Arrianus. perioadă de timp, centrul civilizaţiei
omeneşti de după Edoca Pietrei
Epir – teritoriu aparţinând Greciei, lustruite, a intrat în aliajul bronzului, un
mărginit la nord de Albania şi produs mai dur, mai rezistent la impact,
Macedonia. La origine, conform lui iar minele de cupru din Cipru au

88
funcţionat în continuare (sunt atestaste grecească din Libia, a fost Socrate.
din mileniul al IV-lea î.H.), ca şi acelea Cetatea a fost fondată de refugiaţii de pe
de lângă Ierihon (Jerico), în Asia Mică. insula Thera (azi Santorin), vecină cu
Metalul era exportat departe, în Asia, dar Antikythera (v. Antikythera; unii
şi în tot spaţiul Mediteranei şi debutul cercetători consideră că acolo a fost
Epocii Bronzului variază de la un loc Atlantida), insulă dispărută pe jumătate
geografic la altul. Cel mai timpuriu în urma izbucnirii unui vulcan şi, ca
începe această epocă în Asia de Sud- urmare, a unui uriaş cutremur de
Est (Thailanda, mileniul al V-lea î.H.), iar pământ. A fost al treilea director al
cel mai târziu în civilizaţiile andine celebrei Biblioteci din Alexandria. A fost
(mileniul I î.H.), ceea ce dovedeşte, astronom, matematician, geograf, poet.
implicit, un centru de inovaţii culturale în Se crede că a avut în bibliotecă surse
Asia şi o iradiere ulterioară în toată ştiinţifice istorice, provenite de la Ninive
lumea, fapt care nu exclude însă şi din cetăţi asiatice. Primul de la care au
descoperiri locale. rămas: măsurarea circumferinţei
Pământului (ceea ce implica ştiinţa
Epoca de Piatră – v. Paleolitic faptului că planeta este o sferă. De altfel
a împărţit Pământul în paralele, a indicat
Epoca Fierului – cuprinde două Ecuatorul şi Tropicul Cancerului), a
perioade mari, una de început, măsurat distanţa dintre Pământ şi Soare,
cunoscută sub numele Hallstatt dintre Pământ şi Lună. In funcţie de
(localitate în Austria unde a fost centrul aceste măsurători a încercat să
de dezvoltare celtic al prelucrării fierului, stabilească aşezarea pe planetă a
prelucrare răspândită apoi de aceştia în uscatului şi oceanelor (fapt criticat mai
toată Europa şi iradiind în lume) şi târziu de Strabo) şi a înţeles că, în
perioada târzie sau La Tène, (după comparaţie cu greutatea rezultată din
numele unei localităţi din Elveţia unde calcule, lipseşte cunoaşterii omului o
galii - tot triburi celtice - au perfecţionat mare masă de uscat, ceea ce l-a făcut
arta prelucrării fierului, producând să bănuiascaă existenţa şi a altor
obiecte şi decoraţiuni artistice). Prima continente decât Europa, Asia şi Africa,
perioadă este datată între 750-450 î.H., pe care le cunoşteau grecii antici în acel
iar a doua între 450-58 î.H. Mai ales moment. Erathostene însuşi s-a numit
această a doua perioadă a însemnat un pe sine beta, aceasta fiind a doua literă
forţaj modernizator. Deoarece erau a alfabetului grec, o recunoaştere
foarte rezistente, obiectele şi armele din implicită a faptului că a avut indicii în
fier eliberau timpul omului pentru a celebra Bibliotecă din Alexandria despre
produce altceva, pentru a se dezvota ca un predecesor pe care l-a urmat în
individ şi comunitate. Denumirile epocilor lucrările sale, alfa, dar care n-a ajuns
istorice au fost date, pentru prima oară, până la noi (mai ales că Biblioteca din
de scriitorul latin Titus Lucretius Carus în Alexandria a ars). A scris o lucrare,
lucrarea De rerum natura (Despre natura pierdută, Catasterismi, despre
lucrurilor). raportarea mitologiei greceşti la
denumirile constelaţiilor şi calităţile de
Eratosthenes din Cyrene (n. 276 î.H., document istoric ale acestei mitologii.
Cyrene – m. 194 î.H., Alexandria) – unul
dintre cei mai mari savanţi ai antichităţii Ermitaj – cel mai mare muzeu de
greceşti. Tot din Cyrene, cetate anticihtăţi din Asia, aflat la Petersburg,

89
Rusia. Este găzduit în fostul palat de îmbrăcămintea). Se presupune, nu fără
iarnă al lui Petru cel Mare şi a devenit temei, căsunt urmaşii (mai ales triburile
muzeu deschis publicului în 1852. inuit) celor care au traversat spre
Conţine peste două milioane de piese – coastele Americii de Nord (Canada de
unele unicate – legate de evoluţia vieţii azi) prin istmul (azi strâmtoarea)
şi a societăţilor omeneşti din Asia cu Behring, în urmă cu 12.000 de ani şi au
începere din 22.000 î.H. Primele donaţii colonizat Americile, alcătuind substanţa
au fost ale Ecaterinei, împărăteasa unor viitoare civilizaţii.
Rusiei, şi cuprindeau inclusiv piese care
aparţinuseră lui Petru I. Sunt Esenieni – v. Qumran
reprezentate Paleoliticul, Neoliticul,
Epoca Bronzului, a Fierului, triburile Etiopia – numele actual al Abisiniei, ţară
migratoare şi mişcarea lor spre Asia aflată în Cornul Africii, învecinată cu
Mică şi Europa de Est, situaţia unor mari Eritreea, Djibuti, Somalia, Kenia şi
situri arheologice care definesc civilizaţia Sudan. În vechime i se spunea Nubia.
continentului asiatic în raport cu Una din cetăţile celebre a fost Aksum,
celelalte, sensul de comunicare al fondată de refugiaţi kushiţi, care vorbeau
standardelor culturale în timp şi spaţiu, o limbă semitică, tigray. Vor fi printre
contribuţia fiecărei civilizaţii – inclusiv primii creştini ai zonei (copţii), la
artele – la bogăţia continentului. In începuturile răspândirii creştinismului.
prezent Ermitajul desfăşoară proiecte de Cartea morţilor, a Egiptului antic, spune
aşezare pe o linie temporală că acolo, în peşterile de sub cataractele
comparativă a vechilor civilizaţii asiatice, Nilului, au coborât din Cer primii oameni.
a conexiunilor dintre ele, folosind piesele Ceea ce, conform descoperirilor
din colecţiile proprii, dar şi colaborând cu arheologice, este, adevărat, deoarece
alte mari muzee ale lumii, în principal acolo au debarcat unii dintre
Metropolitan Museum, pentru obţinerea supravieţuitorii Lemuriei Mu ţi tot acolo,
unei imagini pertinente asupra trecutului în lungul Marelui Rift, a fost găsit un
şi, mai ales, a continuităţii civilizaţiilor schelet umanoid (Australopithecus) cu o
omeneşti. vechime de trei milioane şi jumătate de
ani. Egiptenii numeau acest teritoriu
Eschimoşi – termen generic pentru Punt, adică „ţara Zeului”. Adevărul
populaţiile care trăiesc în nord-estul arheologic (v. Africa) atestă existenţa
Siberiei (peninsula Ciuk), nordul predecesorilor lui Homo Sapiens în urmă
Canadei (aceştia şi-au luat numele cu 5,8 – 5,2 milioane de ani
Inuit), Araucani, Cheyenne, Nunivak, (Ardiphytecus Ramidus Kaddaba) şi 4,2
Chugach, Nunamiut, Alaska de Nord, milioane de ani (Australophytecus
Mackenzie, Copper, Caribu, Netsilik, Anamnesis), adică cele mai vechi
Iglulik, Baffinland, Labrador, Cercul schelete găsite pe Pământ. A fost
Polar de Nord, Groenlanda de Est şi de influenţat de civilizaţia egipteană a
Vest, cuprinzând comunităţi mici cu piramidelor, dar, fiind zona unor
nume diferite, dar particularizate, toate, însemnate mine de aur ale lumii vechi,
prin vorbirea limbii eskimo, din grupul regatul Aksum a deţinut veacuri la rând
aleutino-eskimo), particularităţi de controlul pe ambele maluri ale Mării
fizionomie, practicarea şamanismului şi Roşii. Egiptul antic făcea comerţ cu
a aceloraşi tradiţii de vieţuire (pescuitul, China, India şi Ceylonul prin porturile
alimentaţia, construirea locuinţelor, aksumite. Regina Hatsepsut a Egiptului

90
îşi construise o flotă proprie, cu care comerţului, a fost în secolele 9 – 8 î.H.
prelua din Marea Roşie produsele Au existat mai întâi cetăţi-state, care s-
importate. Puterea regatului aksumit era au unit, după model grecesc, într-o ligă,
considerată comparabilă cu a perşilor, Dodecapolis (12 cetăţi), pentru a rezista
manneanilor, chinezilor şi romanilor. atacurilor cartagineze. Actualele
Întemeietoarea legendară a regatului a Florenţa, Bologna, Peruggia, Mantua au
fost regina Sheba a Edomului, venită din făcut parte din ligă. Etruscii n-au venit
zona Yemenului de azi (Cantemir îi însă pe un loc gol. Civilizaţia neolitică
numea pe yemeniţi „negrii galbeni”, după (6000-5000 î.H., numită cultura de
culoarea pielii, kushiţi ca origine, urmaşi Villanova) exista acolo, precum şi, în
ai lui Kush, fiul lui Ham şi nepotul lui apropiere, în Sardinia, o civilizaţie
Noe) trecând corăbiile din Asia Mică paleolitică, numită Nuraghe, a tumulilor
peste deşert, pe cămile, pentru a ajunge, şi mormintelor în formă de movilă. În
prin Marea Roşie, în Africa, la rudele ei final, până la fondarea Romei de către
de sânge. Iar regele Solomon i-ar fi fugiţii din Troia, etruscii obţinuseră o
trimis meşterii care au făcut corăbiile, ca sinteză culturală a tuturor componentelor
şi lemnul de cedru, fiind plătit în aur de populaţie din zonă şi cunoşteau
(conform Bibliei). Primul creştinism din scrierea (încă nedescifrată). Etruscii
Africa a fost acela intrat în Etiopia, erau politeişti. Credeau, ca şi egiptenii,
creştinismul copt, păstrat până astăzi. în Soare şi Lună, aveau zei pentru
Pe veşmintele preoţilor sunt deopotrivă iubire, război, căsătorie, ca şi grecii. Se
figurate crucea coptă şi steaua lui David. ştie puţin despre tehnologiile etrusce,
A intrat sincron în Armenia şi Etiopia, dar este sigur că ei au inventat proteza
semn că ambele teritorii aveau nevoie dentară.
de valori care să unească oamenii în
faţa unei mari primejdii, care se numea Euclid (n. 325 î.H., Damasc – m. 265,
pierderea identităţii prin absorbţia de Alexandria, Egipt) – matematician.
către Imperiul Roman. Influenţat de predecesorul său, Eudoxus
din Cnidus, a pus bazele geometriei şi
aritmeticii de până astăzi în sub-domenii
Etrusci sau tusci – numele dat de precum: geometria plană, proporţiile,
romani unei vechi populaţii din spaţiul (volumele), numerele raţionale şi
peninsulă. De la ei vine numele iraţionale (primul tratat de teoria
provinciei Toscana. Grecii îi numeau numerelor care a ajuns până la noi).
tyrenieni, iar ei înşişi îşi spuneau Axioma sa, despre cele două paralele
Ras(e)na. Vorbeau o limbă aglutinantă care nu se întâlnesc, ca şi figurile
asemănătoare cu elamita, care nu făcea poligonale, au avut efecte uriaşe în
parte din grupul limbilor indo-europene. arhitectură. Pentru prima oară este
După analiza ADNmc, provin din Asia definită noţiunea de raport între
Mică şi traseul lor către peninsula italică suprafeţe, raport între corpuri. Principala
a trecut prin ţinutul pelasgilor. Această sa lucrare, Stihia (Elementele), are 13
migraţie trebuie să se fi întâmplat în cărţi care conţin enunţuri, teoreme,
mileniul II-I î.H., deoarece au adus cu ei, axiome, teorii şi demonstraţii. Ele au
din zona Dunării, arta de a lucra fierul. inspirat matematicienii şi astronomii
Zeul focului se numea Velch (ceea ce tuturor timpurilor, de la greci, latini şi
aminteşte şi de velşii din Britania). arabi până la Newton şi până în veacul
Perioada de înflorire, datorată mai ales al XIX-lea. A lăsat şi alte lucrări, despre

91
conuri (Conica) şi despre suprafeţe (De 25.000-18.000 î.H., aşezările omeneşti
locis ad superficiam), pe care le din Europa s-au restrâns la zonele mai
moştenim doar în traduceri latine. calde din jurul Mediteranei (Peninsula
Iberică) şi a Mării Negre, ale Dunării
Europa – continentul unora dintre cele (pelasgii, tracii). Din acest perimetru de
mai vechi civilizaţii ale lumii (după Africa adăpostire s-au răspândit apoi în urmă
şi Asia). În sens mitologic numele cu 16.000 de ani din nou, pe toată
continentului vine de la Europa, sora lui suprafaţa continentului, pe măsură ce se
Cadmus, fenicianul. Ea a fost răpită – încălzea clima. Structura ADN a actualei
conform mitologiei cretane – de Zeus, populaţii a Europei indică, prin marea ei
transformat în taur (animal simbolic, diversitate, puterea civilizatoare a
indică Soarele) şi dusă pe insula Creta, continentului, care a atras, amalgamat,
unde a născut trei fii: Minos, devenit combinat numeroase neamuri până la
regele Cretei, Radamanthes, regele obţinerea diversităţii actuale. O analiză
Cycladelor şi Sarpedon, regele Lyciei. ADNmc, din păcate fără Europa de Est
Mai apoi s-a măritat cu Tectamus (din şi Balcani, unul din locurile începuturilor
stirpea lui Deucalion, supravieţuitor al omeneşti pe continent, ilustrează totuşi
Potopului după greci) şi care navigase această diversitate. Paleoliticul
către Creta cu eolienii şi pelasgii. european atestă o surprinzătoare
Conform mitologiei greceşti propriu zise, unitate cu civilizaţia aflată de jur
ea era fiica lui Okeanos (Oceanul), unul împrejurul Mediteranei: megaliţii,
dintre titanii care-i preced pe zei şi a piramidele, tumulii, kurganele, semn al
Telephassei (Luna), împreună cu care a provenienţei din zona asiatică (Ural, mai
locuit, pe când era copilă, în Tracia. târziu indo-europenii), dar şi al unor
Etimologic, numele înseamnă „faţă albă” standarde pe care planeta le va fi avut în
şi este probabil simbolul Lunii, aşa cum întregul ei prin migraţia dravidiană, ori
taurul era simbolul Soarelui, zei comuni chiar de dinaintea ei, înainte deci de
pentru toate civilizaţiile aflate de jur marea glaciaţiune. Diversificarea
împrejurul Mediteranei. Geografic culturală a continentului începe în
vorbind, continentul Europa era un Neolitic (8000 – 6000 î.H.) şi aventura
atribut al Lunii, iar Africa al Soarelui spiritului uman de atunci până acum
(rapostat la tipul de abordare al lumilor defineşte, de fapt, popoare, mentalităţi,
vechi). În mitologia feniciană, de unde oameni diferiţi, expresii ale locului unde
provenea Cadmus, fondatorul Troiei şi s-au format.
cel care a răspândit în lume alfabetul,
Europa era urmaşa lui Io (preoteasă a Evreii – v. Israel
Herei într-un templu din Argos). După
Metamorfozele lui Ovidiu, Zeus ar fi Extremul Orient – Orientul (Extrem)
urmărit-o, iar Hera, geloasă, a prefăcut-o
într-o vacă nebună, care a fugit dincolo
de insulele Mediteranei, pe pământul
unde se afla înlănţuit Prometeu (adică în
Tracia). În sens istoric, în urmă cu
50.000 de ani omul de Neanderthal a
pătruns în Europa dinspre Africa, pe
fondul încălzirii globale a climei. Odată
cu marea glaciaţiune situată în intervalul

92
F după analiza ADNmc. Rasă de mari
navigatori, au inventat primul alfabet
literal al lumii (reducând arameica scrisă
Faistos – v. Discul de la Phaistos, Creta în cuneiforme, cu 500 de semne, la 22
de litere, toate consoane, abia grecii vor
Fayum – oază în Egipt. De fapt, nu este nota şi vocalele) şi au fost primii care au
în sens real o oază, adică un teren cu produs sticlă, precum şi purpură. De
vegetaţie şi animale în plin deşert, graţie altfel Phoiniki în greaca veche însemna
unui lac alimentat din surse subterane. purpuriu. Au colonizat Mediterana de jur
Există un lac, dar depresionar şi împrejur, au ieşit în Atlantic, au ajuns în
reminiscenţă a conexiunii cu Mediterana, Britania şi în ţara vikingilor de mai târziu
adică are apă sărată. Depresiunea (unele surse spun că au ajuns în
Fayum fiind sub nivelul uscatului din jur, Americi), au ocolit Africa făcând
este alimentată doar la revărsările navigaţie de cabotaj pe coasta ei
anuale ale Nilului cu apă dulce. Zona occidentală până la Capul Bunei
este – în ordinea Timpului – printre Speranţe. După analiza ADNmc, prin
primele uscaturi ale Africii de Nord şi comparaţie şi însumare, s-a ajuns la
datează de la alipirea continentului de concluzia că 15% din populaţia actuală a
blocul care a format chiar Marea planetei are cromozomi fenicieni pe linie
Mediterană. De aceea, aici au vieţuit maternă (care nu se schimbă în timp).
primele mamifere (strămoşul elefantului, După mitologia greacă regele Cadmus
al rinocerului) încă din Eocen. Şi omul (întemeiteorul Troiei) şi sora lui, Europa
primitiv a trăit aici ca vânător şi pescar, (mama regelui Minos al Cretei) au fost
făcând apoi agricultură rudimentară. În prinţi fenicieni, mama Europei,
perioada Egiptului pre-dinastic (cultura Telephassa, a locuit în Tracia.
natufiană). Aici a existat o civilizaţie Principalele colonii feniciene au fost
influenţată de Nubia (Etiopia) şi Gadiz (Cadix), Carthagina (Kart
Mesopotamia. Din punctul de vedere al Hadasht, adică oraşul nou), Cipru,
civilizaţiei, Fayum a atins maxima Corsica, Sardinia, Canare, Ugarit (în
strălucire după intrarea popoarelor mării Canaan), Joppa, Accra (în Israelul de
(grecii şi romanii) în Egipt, când azi), Tarshish (Tartessos în peninsula
interferenţa celor trei civilizaţii a dus la hispanică). Faraonul Akenathon
apariţia sarcofagelor greco-romane în (Amenhotep al IV-lea) al Egiptului şi
stil egiptean, dar pictate cu ceea ce Hannibal au fost fenicieni. Principalele
putem numi primele portrete realiste din cetăţi-stat ale Feniciei au fost Tyr, Sidon,
lume. Arad, Byblos (de unde cuvintele biblie,
bibliografie, bibliotecă). Fenicia a fost
Feaci – v. Corfu. rasă de pe hartă de greci, apoi de perşi
(Cyrus cel Mare), de la care a cucerit-o
Fenicieni – numele unor triburi din Alexandru Macedon, care a şi ucis
Canaan (Libanul şi o parte a Siriei de populaţia în masă, aşa cum romanii i-au
azi) despre originea cărora se ştie prea ucis pe cartaginezi. V. şi Filistini.
puţin Este numele pe care îl dădeau
grecii, ei se numeau canaaniţi. Surse Filipine – arhipelag în Oceanul Pacific,
egiptene şi greceşti antice îi indică în sud-estul Asiei, format din 1707
venind dinspre Cornul Africii, dar puteau insule. Zona a făcut parte – şi face şi
fi şi dravidieni. Nu sunt indo-europeni acum – din centura ecuatorială de

93
vulcani a planetei, unii dintre ei încă acesta e numele pe care şi-l dădeau ei
activi. Acest lucru a modificat înfăţişarea înşişi. Palusata a dat în ebraica veche
uscatului şi a provocat marile migraţii ale Pelesh, a invada. Scrierea lor ar fi fost
dravidienilor. Filipinezii sunt în majoritate aceea descoperită şi în Creta şi
populaţii austroneziene, adică urmaşi ai nedescifrată, numită scrierea lineară A.
unor triburi din Asia, ajunse în China pe Ei s-au aşezat pe un teritoriu de locuire
platoul Yunan şi de acolo în Taiwan, arheologic mai vechi, întemeind cetăţile
apoi în Australia, care s-au întors către Ashdod, Ashkelon (Ashka), Gaza. În
continentul asiatic pe când uscatul era Biblie filistinii sunt consideraţi urmaşii lui
mai întins decât azi, iar Sri Lanka Misr (numele pe care-l are şi azi Egiptul
(Ceylon) era legată de India printr-un în arabă). Au fost cuceriţi de asirieni în
istm. Teoretic, strămoşii omului trebuie seacolul al VIII-lea î.H. şi apoi de perşi şi
să fi existat acolo în urmă cu aproape de Alexandru Macedon. Numele actual
două milioane de ani, dar arheologic al Palestinei vine de la filistini. Uriaşul
prezenţa lui dovedită are o vechime de Goliath, din Biblie, era filistin. El a fost
50.000 de ani (zona Palawan, peştera biruit de măruntul, dar isteţul David,
Tabon Man). Limbile vorbite sunt semitul.
numeroase, diferenţele mari dintre ele
fac ca să fie limbi diferite, şi nu dialecte Flavius Josephus – v. Josephus,
ale limbii oficiale, filipino. Dar toate Flavius
aparţin ramurii malaezo-polineziene a
limbilor austroneziene. Scrierea cu Franci – v. Franţa
alfabet literal a fost folosită din mileniul
al II-lea î.H. Vechile cetăţi erau protejate Franţa – ţară aflată în Europa de Vest.
de ziduri (după model chinez) care se Numele ţării vine de la tribul germanic al
numeau kota, cuvânt dravidian ce francilor. Pe teritoriul Franţei de azi
desemnează una dintre populaţiile şi prima atestare este a lui Homo Erectus,
limbile dravidiene vorbite şi azi în India 950.000 de ani, apoi a Omului de Cro
de sud-est. Epocile civilizaţiei omeneşti Magnon (el este, ca specie, un amestec
sunt cu mult mai timpurii decât în Europa între Omul de Neanderthal şi Homo
sau Americi, semn că originile umanităţii Sapiens), care a apărut acum 100.000
au fost mai timpurii. Astfel, Epoca de de ani. Paleoliticul (27.000 – 9.000 în.H.)
Piatră are o vechime de 30.000 de ani este foarte bine reprezentat, printr-o
(deci înainte de ultima glaciaţiune). serie de peşteri (Lascaux, Cosquer sunt
cele mai cunoscute) şi aşezări cu tumuli
Filistini – popor biblic (numele vine din şi menhire (Carnac e celebră în toată
greacă, unde însemna străin, barbar, lumea), ceea ce demonstrază gustul
sens preluat apoi de grecii antici), care a artistic, viaţa aşezată a vânătorilor şi
locuit în Canaan înainte de venirea pescarilor, ca şi raportarea la Cer într-o
triburilor lui Israel. Nu erau semiţi ca religie probabil şamanică. Revoluţia
origine, îşi spuneau canaaniţi, alţii le-au neolitică, desfăşurată în intervalul 7000
spus fenicieni, dar erau, după unele – 4000 î.H., a însemnat începutul
teorii, băştinaşi din Creta, alungaţi de agriculturii şi domesticirii animalelor,
venirea triburilor greceşti (mileniul 2 apariţia aşezărilor sedentare, a
î.H.). După alte teorii ar fi fost triburi ceramicii, calendarului. În mileniul al II-
turanice, venite dinspre Asia Mică. În lea î.H. au ajuns dinspre sud-vest iberii
Egipt li se spunea Palusata şi probabil (triburi băştinaşe, vorbeau o limbă

94
izolată, nu erau indo-europeni), iar (care începe la Galaţi şi sfârşeşte cu
dinspre sud-est ligurii (probabil indo- vărsarea în mare). A atins maxima
europeni ca origine), care au ocupat strălucire în secolele 8 – 7 î.H., când a
sudul Franţei de azi. Ei au fost împinşi stabilit bune contacte cu arienii la est şi
înapoi către sud de celţi, veniţi în cu grecii la vest. Troia a fost parte din
mileniul I î.H. şi care au ocupat Galia (de Frigia. Paris, fiul regelui Priam al Troiei,
altfel chiar numele Galiei provine de la avea o mamă frigiană. Dispariţia
triburile celtice ale galilor). Erau triburi imperiului hittit în urma migraţiilor
asiatice la origine, formate din oameni egeene a consolidat noul regat. Capitala
blonzi şi înalţi, rasă de colonizatori prin reagatului era Gordion, după numele
excelenţă. Dintre aceştia, tribul Parisiilor întemeietorului, care fusese ţăran.
a întemeiat Parisul de azi. La jumătatea Acesta, împreună cu zeiţa Cybele, au
mileniului I î.H. au ajuns în sudul Franţei adoptat un fiu, Midas, care i-a urmat la
de azi grecii. Marsilia (Massalia) a fost tron. Toţi regii frigieni sau numit Gordion
colonie ioniană (a phoceenilor) la origini, sau Midas. Ultimul Midas, al VI-lea,
dar aşezarea s-a constituit pe un vechi acela care prefăcea în aur tot ce atigea,
teritoriu locuit din Paleolitic (peştera de conform legendei, şi care prin atingere
la Cosquer). Primele confruntări cu şi-a ucis astfel fiica, a devenit adeptul lui
romanii au avut loc după anul 120 î.H, Apollo, fiind iniţiat în muzică de Orfeu. A
dar Galia (centrul şi nordul) au fost murit ca şi regele dacilor, prin sinucidere
cucerite abia de către Iulius Caesar. cu otravă, după înfrângerea de către
Războiaiele care l-au făcut faimos pe romani. Frigienii au fost influenţaţi
galul Vercingetorix au avut loc în cultural de Urartu (de unde vine simbolul
intervalul 58 î.H. – 50 d.H. şi Galia a taurului) şi de perşi (simbolul grifonului
devenit provincie romană cu capitala la înaripat, semn al lui Ahura Mazda) şi au
Lugdunum (azi Lyon), iar creştinismul a influenţat, la rândul lor, pe etrusci. În
intrat în veacul al II-lea d.H. (Clovis). veacul al VII-lea î.H. au venit dinspre
Începând cu veacul al IV-lea d.H, ajung Europa de Vest triburile celtice ale
acolo popoarele migratoare. Cele mai galilor, care au întemeiat în Asia Mică
importante pentru istoria ţării au fost Galatia (perioada helenistică a Frigiei).
acelea ale francilor (uniune tribală Alexandru Macedon tăiase, la Gordion,
germanică, cele mai cunoscute fiind faimosul „nod gordian”, intrând în altarul
triburile chatti, hatterii, sicambrii, batavii), lui Zeus, semn al cuceririi cetăţii. Au
apoi ale vandalilor şi vizigoţilor. Ei au urmat Seleucizii (dinastie elenistică),
cucerit de la romani Galia şi au întemeiat Pergamul, apoi romanii. Recunoaşterea
dinastia Merovingienilor. De la ei se bravurii frigienilor i-a făcut pe romani să
moştenesc cuvintele Franţa, franc (adică adopte căciula frigiană ca semn al
liber) şi Legea salică (a egalităţii între sclavilor eliberaţi. A rămas în istorie
sexe pentru ascensiunea la tron). Au drept semnul distinctiv al tuturor
reuşit să creeze un regat puternic, care revoluţiilor şi războaielor de eliberare ale
cuprindea şi Belgia de azi, ca şi Austria naţiunilor. Frigienii aveau o limbă
de azi, atunci Austrasia. proprie, indo-europeană, dispărută în
veacul al VI-lea d.H., scrisă cu un alfabet
Frigia (Phrigia) – regat din Anatolia propriu, influenţat de cel grec. Semnele
constituit în mileniul al II-lea î.H. (cam erau dispuse la stânga şi la dreapta unei
1200) prin migraţie indo-europeană linii verticale. Nu este descifrată.
venită din Tracia şi zona Dunării de Jos Ceramica stă deopotrivă sub influenţa

95
Cicladelor şi a Elamului. Cybele era
principala zeiţă, iar Pantheonul zeilor a
fost, în liniile importante, preluat de la
greci. Simbolul regal al Frigiei era
păunul. De altfel de acolo (dar şi din
Ceylon) se importau păuni până pe
coasta de nord a Africii, pe acolo treceau
spre Egipt transporturile de pisici albe şi
roşii venite din Abhazia, în Caucaz.

Frizia – a denumit – în scrierile istoricilor


latini – coasta de est a Mării Nordului.
Cuprindea Frizia de Nord (azi Schleswig
Holstein în Germania), Frizia de Est (azi
Saxonia Inferioară), Frizia de Vest (azi
provincia Friesland în Olanda). Originea
triburilor friziene este situată în Neolitic
– mai mult teoretic, mai puţin susţinută
cu argumente arheologice. Au rezistat
ca identităţi până la impunerea Epocii
Fierului în Europa. Limba frizienilor era
apropiată de a triburilor germanice.
Istoricii latini îi considerau germani. Dar
istoricii bizantini îi considerau mai
apropiaţi de scoţi şi de briţi.

Fuente Magna – numele unui celebru sit


arheologic din Bolivia, unde s-a găsit în
2002 un vas inscripţionat în două limbi,
arameică şi o limbă semitică, probabil
feniciană, precum şi un monolit înalt de
2 m, reprezentând o figură umană,
inscripţionat în întregime cu o scriere
necunoscută, care seamănă cu tăbliţele
de la Tărtăria (probabil ale geto-dacilor)
şi cu prima scriere din Sumer.

Funan – v. Vietnam

96
G indiene care menţionează un fluviu,
Sarasvati, lung de 8000 km., cu izvorul
Galatia – v. Celţi, Frigia în Himalaia şi vărsarea în Golful
Cambay. A dispărut cam în 7000 î.H. din
Galia – v. Celţi cauza modificării axei de înclinare a
planetei. In lungul lui ar fi avut loc toate
Galla Placidia (n. 390, Roma – m. 450, marile migraţii preistorice şi s-ar fi
Ravenna) – fiica împăratului roman constituit civilizaţia Harappa (a
Teodosius, după moartea căruia imperiul începuturilor Indiei), venită prin urmare
s-a împărţit în două: de Răsărit şi de din Tibet, dar şi de dincolo de Himalaia,
Apus, împăraţi fiind fraţii Gallei. Ravenna din Asia.
a fost capitala întregului imperiu în
veacul al V-lea şi apoi numai a părţii Garamantes – v. Libya
răsăritene (Bizanţul) cu intermitenţe
până în veacul al VIII-lea. Odată cu Georgia – ţară aşezată în spaţiul dintre
intrarea vizigoţilor, Galla a devenit soţia Marea Neagră şi Marea Caspică. Este
lui Alaric şi regina vizigoţilor. Apoi, după parte a leagănului de formare a
moartea acestuia şi a urmaşului său popoarelor indo-europene. S-au găsit
Ataulf (căruia i-a fost de asemenea aşezări omeneşti de la jumătatea
soţie), s-a măritat cu un general al Paleoliticului, din Mezolitic şi Neolitic.
fratelui său şi a fugit la Constantinopol. A Cultura Maikop (a kurganelor), în plină
fost regenta fiului său Valentiniano, la Epocă a Bronzului (3500-2500 î.H.),
Ravenna, în perioada intrăriii vandalilor acoperea nu doar teritoriul Georgiei de
dinspre Africa. Fiind creştină ferventă, a azi, ci şi al Azerbaidjanului şi o parte a
apărat religia şi a fost considerată printre Armeniei. Primul regat, rezultat dintr-o
fondatorii catolicismului. Mausoleul său uniune tribală, a fost Diaochi, în secolul
(424-426 d.H.) din Ravenna, cu superbe al XIII-lea î.H. El a fost absorbit în veacul
mozaicuri din malachit şi aur, cu ferestre al VIII-lea î.H. de Colchida, care a
din folii de agat, este patrimoniu rezistat până la cucerirea romană din
UNESCO. secolul al II-lea î.H. A rămas menţionată
în literatura Greciei antice prin călătoria
Gange – fluviu în India, care izvorăşte lui Iason în căutarea Lânii de Aur şi
dintr-o peşteră din Himalaia şi se varsă aducerea Medeii, fiica regelui Colchidei,
în golful Bengal. Impreună cu în Elada. Colchida s-a aflat în partea de
Brahmaputra, care se varsă nu departe est a Georgiei de azi. În vest era regatul
de el, alcătuieşte cea mai mare deltă din Iberia, mai târziu, în Evul Mediu, chiar
lume. Gangele are 2506 km. lungime, nume al Georgiei (Iberia sau Iveria, de
cam cât Dunărea (2680 km). Este mai acolo a fost originar Antim Ivireanul,
mult decât un fluviu, este o entitate a mitropolit al Ţării Româneşti). Ambele
religiei brahmane, Ganga fiind şi numele regate au fost cucerite de perşi şi şi-au
unei zeiţe. Pe malul Gangelui se află păstrat cu greu identitatea în faţa
Agra, cu templul de la Taj Mahal. Este zoroastrismului. De altfel, legenda spune
important de observat că Indusul, care că titanul Prometeu, cel care a dat
se varsă în Marea Arabiei, ca şi omului focul, se născuse în Colchida.
Brahmaputra şi Gangele izvorăsc din După cucerirea Imperiului Persan de
Himalaia din locuri foarte apropiate unul către Alexandru Macedon, Colchida şi
de altul, susţinând astfel vechile scrieri Iberia au devenit independente.

97
Colchida s-a creştinat încă de la aşezări stabile, se ocupă de agricultură
începutul veacului al III-lea d.H. pentru şi de creşterea animalelor. Multe au
a rezista ca identitate spirituală religiilor pierit. Tezaurul de la Pietroasa, numit
venite dinspre Asia, dar şi apropierii Cloşca cu puii de aur, a fost un tezaur
Imperiului Roman. gotic, după cum arată inscripţia în rune
de pe una dintre piese, al unui trib care a
Gepizi – v. Germani pierit în lupta cu dacii. Imperiul Roman s-
a protejat, cu începere din secolul I d.H.,
Germani – triburi ariene migrate mai printr-un limes (zonă de protecţie; şi
întâi, cu diverse nume, din centrul Asiei Dacia a fost concepută ca un limes),
către Europa, la sfârşitul Paleoliticului şi dincolo de care cele 2-3 milioane de
începutul Neoliticului. Oameni blonzi şi germani circulau liber. Acest lucru a
relativ înalţi, spre deosebire de indo- permis stabilirea unui echilibru de forţe
iranici, aveau cultura studierii Cerului chiar între triburile germanice, definirea
(Goseck este cel mai vechi sit neolitic unor identităţi care anunţă intrarea în
cunoscut ca observator astronomic). istorie a unor noi popoare (danezii,
Aşezate în nord-vestul continentului, au germanii, suedezii, francezii, longobarzii,
început să migreze din nou către est la burgunzii, englezii etc.) Ultimele triburi
începutul mileniului I î.H. Fiind foarte germanice care s-au aşezat în Peninsula
numeroase şi purtând nume diferite, Iberică au fost vandalii. Ei au fost
aceste triburi germanice au fost grupate absorbiţi odată cu venirea arabilor, în
de istorici în general în triburi de apus veacul al VII-lea d.H., nu fără a fi lăsat
(frizii, saxonii, francii, anglii, suebii or numele lor Andaluziei (Vandalusia, cum
suevii, thuringii, teutonii, alamanii, ziceau arabii). Triburile germanice
marcomanii, bavarezii, quazii, practicau şamanismul, erau indo-
longobarzii) şi triburi de nord şi răsărit europeni şi cunoşteau scriera cu rune
(bastarnii, burgunzii, daneziii, anglii, (mileniul I î.H.). Rafinamentul lor artistic
varegii, adică vikingii, goţii cu ramurile a supravieţuit vechilor triburi, iar Evul
ostrogoţi şi vizigoţi, gepizii, herulii, Mediu creştin şi european a preluat arta
vandalii). Fiecare dintre aceste triburi s-a şi arhitectura gotică şi a dus-o la o mare
împărţit de-a lungul timpului şi a circulat strălucire. Palatul lui Theodoric (rege
prin Europa purtând nume diferite. Goţii vizigot) din Ravenna cuprindea
de pildă (loc originar de aşezare în nord- mozaicuri cu figuri simbolice în genul
vestul Germaniei de azi, Gotha e un fenician– zeiţa Tanit – şi piese care
toponim rămas de la ei) au migrat spre amintesc de arta etruscilor. Relaţia
sud-est şi avut ramura ostrogoţilor spre franco-germană din Uniunea Europeană
răsărit şi a vizigoţilor spre apus. Vadalii are prin urmare date foarte vechi, care
au fost cunoscuţi şi ca asdingi, taifali. ţin inclusiv de apartenenţa comună a
Marea confruntare a triburilor germanice celor două naţiuni la lumea germanică.
a fost aceea cu celţii şi apoi cu Imperiul V. şi Goseck.
Roman. În ciuda strălucirii unor regate
care au reunit fiecare mai multe triburi, Geţi – denumire generică dată de greci
în ciuda spaimei pe care vor fi trezit-o în triburilor tracice de la sudul şi nordul
lumea veche (vezi Galla Placidia), care Dunării de Jos, inclusiv Scythia Minor
s-a fortificat spre a le rezista printr-o (azi Dobrogea). Dacii (cuvânt roman
religie comună, aceea creştină catolică, care desemna aceleaşi triburi) însă
aceste triburi se fixează, dezvoltă considerau pe geţi ca fiind de aceeaşi

98
origine cu ei, romanii (originari din Troia) popoarele migratoare au folosit această
desemnând un întreg din care şi dacii cale pentru accesul spre Europa. Vikingii
erau parte (acesta fiind probabil întregul au intrat pe acolo în Mediterana. Punct
pelasgic). În intervalul secolelor 5-3 î.H. geo-strategic în trecut, ca şi astăzi.
au fost uniţi cu odrysii (tot traci) pentru a
rezista atacurilor perşilor (care vizau, de Giganţi – v. Titani
fapt, pe sciţi, dar şi gurile de vărsare în
mare şi Porţile de Fier ale Dunării). Mitul Gilgamesh – rege în Uruk, Sumer, la
dragonului, moştenit de noi de la geţi 2700 î.H. De atunci şi până în jurul
sub forma de balaur, indică originea anului 2000 î.H. au fost strânse şi scrise
orientală (indo-iranică) a triburilor. La fel sub forma unui poem mai multe legende
lupul, care figura pe drapelul geto-dac puse pe seama lui Gilgamesh. Cea mai
(la origini central-asiatic) şi vulturul însemnată, fiind preluată de Biblie, este
(hultanul), protectori ai munţilor sacri. legenda Potopului. Epopeea lui
Gilgamesh a fost scrisă în sumeriană pe
Ġgantija – v. Malta 11 tăbliţe de lut (nu era o limbă indo-
europeană şi n-a putut fi clasificată ca
Ghana – v. Mali aparţinând vreunui grup după
clasificările actuale), în akkadiană şi în
Gibraltar – strâmtoarea dintre Marea hittită, care era o limbă indo-europeană.
Mediterană şi Oceanul Atlantic, aflată Arealul planetar al circulaţiei legendei
între Africa şi Europa (Spania), în Potopului a indus ideea că n-a fost vorba
prezent teritoriu al Marii Britanii, ceea ce despre un potop provocat de Tigru şi
constituie un permanent conflict latent Eufrat, nici de o creştere a apelor
între Spania şi Marea Britanie. Primul maritime, ci despre altceva, mai vechi şi
nume păstrat a fost acela dat de mai însemnat ca proporţii (v. Ainu,
fenicieni, numind Calpe şi Abyla cele Atlantida, dravidieni). Gilgamesh l-a avut
două stânci ale strâmtorii. Grecii antici le alături pe Enkidu, un sălbatic ori un robot
spuneau Scylla şi Caribda. De altfel, în termenii de azi (mit perpetuat şi el
înainte de a ieşi în Atlantic, navigatorii până la povestea despre Robinson
fenicieni lăsau în peştera din strâmtoare Crusoe), care l-a ajutat să obţină
amulete care să-i ajute să se întoarcă. mântuirea de la Taurul Ceresc (zeul
Fiind unul dintre popoarele decimate de suprem, Soarele) şi să debarce pe
greci, perşi şi romani deopotrivă, aceste uscat.
vestigii au ajutat la reconstituirea
obiceiurilor şi portretului fenicienilor. Ginghis Han (nume la naştere: Temujin;
Platon şi Herodot numesc strâmtoarea n. ~ 1162 d.H., un loc lângă râul Onon,
Coloanele lui Hercule, atribuind Mongolia – m. 18 august 1227, China) –
legendarului erou grec faptul că ar fi fondator al hanatului mongol şi acela
depărtat cele două stânci una de alta care a asigurat cea mai mare
creând astfel strâmtoarea. El pomeneşte continuitate de tradiţii şi mărime ca
de Atlantida ca fiind aşezată dincolo de suprafaţă din istoria imperiului. Se spune
Coloanele lui Hercule, locul până unde că, asemeni lui Gilgamesh, regele
navigaseră grecii antici. Zona a fost Urukului, la moartea sa unui râu i s-a
locuită din Paleolitic de Omul de schimbat albia spre a-l acoperi, ca să nu
Neanderthal şi a fost, din cele mai vechi fie găsit niciodată. Avea părul roşu, ochii
timpuri, o legătură cu Africa. Toate verzi şi era înalt, după descrierile

99
contemporanilor. Religia iniţială a fost Dumnezeu şi Diavolul. In golf se varsă
şamanismul. Ca om matur a apreciat Tigrul şi Eufratul. Pe acolo ar fi intrat,
buddhismul şi taoismul. În 1206 a reunit făcând navigaţie de cabotaj,
sub conducerea sa mai multe triburi supravieţuitorii continentului scufundat
turcice: mekriţii, naimanii, uigurii, keraiţii, care fusese între Australia şi Indonezia
tătarii. A organizat armata în 1211 şi a de azi (Lemuria sau Mu), aceia care vor
cucerit partea de nord a Chinei (jumătate fi fondat Sumerul (Uruk) şi au împrăştiat
din ceea ce conducea dinastia Jin). În în lume legenda Potopului. Cele două
1218 şi-a extins dominaţia asupra lacului fluvii au asigurat şi avansul Asiriei către
Balkhash. Din pricina atacurilor repetate sud, ca şi stăpânirea, pentru o bună
dinspre vest, care vizau Drumul mătăsii, bucată de timp, a Egiptului în zonă
Ginghis Han, în fruntea unei armate de (după înfrângerea hittiţilor). In acest golf
200.000 de oameni, a trecut munţii Tian se află insula care, după Biblie, ar fi fost
Shan şi a atacat Samarkandul (atunci Ţara Paradisului, aceea pierdută de
capitala de răsărit a Imperiului Persan), Adam prin alungarea lui pe Pământ (cei
cucerindu-l complet în 1220, stabilind vechi o numeau Dilmun, azi insula
graniţa hanatului în zona caspică Bahrain). In textele sumeriene acest
(bulgarii de pe Volga). În 1226 a trecut Adam e numit Xisuthrus. Alexandru
Fluviul Galben din China şi, după un an Macedon a trimis, din golf, flota pe Tigru
de campanii, a evacuat întreaga dinastie şi Eufrat pentru a cuceri teritoriile de
chineză Tangut. A alcătuit astfel un formare ale indo-europenilor. El lupta cu
imperiu care a fost condus nu după Imperiul Persan, acela care a stăpânit
coduri rasiale ori religioase, ci după legi toate ţărmurile golfului şi i-a dat numele
civile şi militare care permiteau atât lui, cât şi strâmtorii. Este până
afirmarea prin merit a oamenilor, inclusiv astăzi un punct strategic planetar, de
a femeilor, pe atunci la mongoli, ca şi la control continental (Africa/Eurasia), dar
chinezi, egale în drepturi cu bărbaţii. important şi din pricina marilor rezerve
Capitala imperiului său a fost la de petrol din Irak (fosta Mesopotamie) şi
Karakorum, fondată pe locul unei mici a rezistenţei iranice (fosta Persie).
aşezări mongole care data din 750 d.H.
V. Mongolia. Gondwana – unul din cele două
continente ale Pământului din urmă cu
Giza - v. Egipt 600 de milioane de ani. Celălalt se
numea Laurasia. Împreună alcătuiau
Golful Persic – aflat între Peninsula Pangea. Gondwana a primit numele la
Arabică şi Asia Mică, este o prelungire a începutul veacului XX, când s-a
Oceanului Indian în Golful Oman, de descoperit că o parte a Indiei este
care-l desparte strâmtoarea Ormuz locuită încă de triburile dravidiene ale
(după numele unuia din cei doi zei gonzilor (azi triburi protejate). Aparţine
pereche, Binele şi Răul, din perioadei de formare a uscatului
zoroastrismul persan, respectiv Ormuzd planetar, conţinînd sedimente nemarine,
- Binele şi Ahriman- Răul). În Imperiul din Pre-Cambrian. În jurul ambelor
Roman a circulat harta care indică exact continente, evidenţiate doar prin studiu
golful ca un punct strategic însemnat comparat şi asimilare de date obţinute în
pentru chiar siguranţa Imperiului. În diverse specialităţi, există adevărate
creştinism cei doi zei persani au devenit mitologii. Una dintre teoriile despre
Sf. Gheorghe şi Dragonul, ori chiar Gondwana este că acest continent ar fi

100
dispărut graţie centurii de vulcani activi deschideri pe unde soarele putea intra la
ai ecuatorului, lăsând doar insulele solstiţiu şi la exhinox. Era deci un fel de
Australasiei. O altă teorie susţine că calendar, ca şi Stonehenge. Nu departe
vechea Gondwana este chiar teritoriul de acest sit a fost descoperit Nebra Sky
locuit de gonzi şi care se numeşte, în Disk, un disc din bronz care are
India actuală, chiar Gondwana. Mitologia încrustate cu aur soarele (ori luna plină)
despre atlanţi şi civilizaţiile megalitice şi primul pătrar al lunii, precum şi stelele
are un punct de susţinere în relatările constelaţiei Pleiadelor.
despre Gondwana. Războiul relatat în
Mahabharata, considerată în India Goţi – v. Germani
lucrare istorică, datat 5200 î.H., este
unul cu atlanţii. În Biblie, David, semitul, Grecia – zona actualei Grecii a fost un
luptă cu Goliath (filistinul, uriaşul). teritoriu locuit cu 8000 de ani î.H. La
sfârşitul Epocii de Piatră şi începutul
Gond (pronunţie gand, plural gonzi, Epocii Bronzului străluceşte civilizaţia
pronunţie ganzi) – cele mai numeroase Cicladelor, venită dinspre Asia Mică
triburi din lume a cărot existenţă în timp (mileniul al III-lea î.H.), arhipelag din
este continuă de la prima semnalare Marea Egee. Sub influenţa lor, ca şi a
(continentul dispărut) şi până în prezent. Egiptului, se afirmă, cu 2000 de ani î.H.,
Ocupă Peninsula Deccan din India şi civilizaţia minoică din insula Creta. La
sunt numiţi şi Koi sau Koitur. Locul mijlocul mileniului al II-lea î.H. apar,
originar de aşezare a fost Madhya venind dinspre nord, triburile aheilor,
Pradesh, Andhra Pradesh, Orissa şi, primele triburi greceşti, care dau
între secolul al IX-lea şi al XIII-lea, substanţă nouă civilizaţiei myceniene şi
regatele gond s-au întins în toată partea a Eladei în totalitatea ei. Au venit apoi
centrală a Indiei. Au construit dorienii, ionienii, eolienii şi corintienii. S-
numeroase temple şi lacuri artificiale, au au extins către Pergam, Rodos, Cipru,
fost cuceriţi de musulmani în veacul al Creta, Antiohia. În următorul mileniu
XVI-lea d.H. Zeul lor suprem a rămas grecii vor coloniza Marea Egee,
Persa Pen, iar credinţa populară cea mai Mediterana până în Sicilia şi Peninsula
răspândită este aceea în şarpele sacru Iberică, Marea Neagră până în Colchida
(dragonul de apă). Limba gond este (Georgia), vor impune un model de
dravidiană. După numele lor a fost dat civilizaţie (democraţia, liga împotriva
numele regiunii din India unde locuiesc, războiului, jocurile olimpice) şi un model
precum şi al continentului dispărut: cultural (care a însemnat separarea
Gondwana. În Mahabharata se ştiinţelor: matematica, arhitectura, fizica,
povesteşte despre lupta cu uriaşul filosofia, istoria, geografia, literatura) din
Gadotkatch, un gond, cu o statură cam ansamblul magmatic al lumii vechi, în
de 10 m. după măsurătorile actuale. principal feniciene, unde mitologia şi
adevărul erau una. Logica, marea
Gonur – v. Oxux cucerire a societăţii greceşti, duce la
dispariţia simbolurilor fantastice (sfinxul
Goseck – sit arheologic neolitic aflat în cu trup de leu şi cap de şoim, pasărea
Saxonia, Germania. Avea structură cu cap de om, dragonul cu cap de ţap
circulară, precum Arkaim, formată din etc.) care sunt fie trimise în Cer, unde
două structuri de lemn concentrice, între devin constelaţii, fie în Hades (Lumea
care se putea circula. Avea practicate subpământeană). Mitologia greacă

101
însăşi separă definitiv Binele de Rău, Guatemala – v. Maya
Cerul de Pământ şi de zona
subpământeană a celor morţi (adică Gudea – rege al Lagashului, cetate-stat
muntele Meru, care unea Cerul cu lumea din vechea Mesopotamie, aflată între
subpământeană în buddhism şi Tigru şi Eufrat, nu departe de Uruk şi Ur.
Mesopotamia este negat în esenţa lui). Nu era de neam regal, era din triburile
Omul va deveni măsura locului în care Guti (la origine Yuezi din India), căsătorit
trăieşte. Creştinismul va prelua foarte cu o fiică de rege. A condus Lagashul
mult din acest fel de mitologie, astfel între 2144 - 2124 î.H. şi a luptat cu
încât putem spune că lumea prezentului Elamul şi Anšan. El însuşi a cerut să fie
creştin se reclamă, ca punct de început, zeificat. Încă de pe când trăia şi-a făcut
de la lumea greacă. Evident, nu socotim multe temple (Lagash, Ur, Uruk, Nippur,
aici India şi lumile necreştine, care au Adab) şi statui. A făcut zeilor daruri de
alte puncte de început. Grecii şi-au preţ: cedri din Fenicia, aur din Canaan,
păstrat identitatea în Mediterana cu aramă din Ierihon, pietre preţioase din
preţul unor războiaie care, prin Egipt şi lemn pentru corăbii din Dilmun.
disproporţia forţelor angajate în luptă – A dat o mare importanţă contractelor
pentru că cetăţile greceşti nu erau mari scrise, s-a descoperit o arhivă de 30.000
numeric – au ilustrat strategia şi puterea de tăbliţe. Lagashul a fost cucerit de
solidarităţii umane în faţa primejdiilor. triburile semite în jurul anului 2000 î.H.
Grecii au luptat cu perşii – în acest sens
se poate spune că Alexandru Macedon Guti – triburi indo-europene, probabil de
a fost creaţia lor, a tipului grec de origine tochariană (înalţi, blonzi, zona
civilizaţie – şi cu romanii, urmaşi ai Troiei Mongoliei de azi), care trăiau în Munţii
(hittiţi), cucerită tot de greci. Puterea de Zagros pe vremea Imperiului Akkadian.
asimilare a modelului grec s-a ilustrat Făceau dese incursiuni şi astfel l-au
prin regate precum greco-bactrian, destabilizat. După bătălia de la Agade
greco-indian. Nu trebuie iarăşi uitat că (2215 î.H.), cetate sumeriană aflată între
Ciprul, Frigia, Lydia, Cilicia, Epirul, Tigru şi Eufrat, au devenit stăpânii
Efesul au folosit modelul grec, după cum Akkadului. Au dispărut din istorie după
l-au şi influenţat. Până în îndepărtata confruntarea dintre semiţi şi sumerieni,
Chină grecii au refăcut drumul propriilor iar cetatea s-a numit Akkad. N-a fost
lor origini (al Lapiţilor). Chiar după încă descoperită arheologic.
dispariţie, prin absorbţia de către
Imperiul Roman, apoi Otoman, Grecia a
transmis modelul ei de lume imperiilor şi,
mai târziu, după apariţia Bizanţului, l-au
recuperat prin modelul creştin ortodox,
care a preluat masiv modelul grec,
comentându-l în principal pe Aristotel.
Grecii au urmat alfabetul fenician, dar au
notat şi vocalele, nu doar consoanele.
Este primul alfabet al lumii moderne şi
din el provin alfabetele latin şi slav.

Grenada – v. Spania

102
H (conform Bibliei, Misr - azi numele
egiptean al ţării - era urmaşul lui Ham),
Hallstatt – v. Epoca Fierului pomeneşte despre naşterea omului în
peşterile de unde izvorăşte Nilul. Ceea
Ham – v. Noe ce este adevărat şi în sens istoric,
deoarece Nilul Albastru izvorăşte din
Hamiţi – după Biblie sunt urmaşii unuia Nubia, iar Nilul Alb din Zambezi, ambele
dintre fiii lui Noe, Ham. Dar în sens având populaţii originar hamitice.
istoric, prin comparaţie de ADN şi
comparaţie lingvistică, semiţii şi hamiţii
au aceeaşi origine, coborâţi fiind din Hammurabi (1810 – 1750 î.H.) – al
Akkad spre sud-est, în amestec cu şaselea rege al Babilonului din dinastia
populaţii indo-europene. Arheologii şi amorită fondată de Shumu-Abum în
lingviştii îi împart pe hamiţi în ramura de 1894 î.H. Atunci când a devenit rege,
est, care-i cuprinde pe vechii egipteni, Babilonul era doar o cetate-stat, dar,
nubieni (etiopieni), abisinieni, galla, luptând cu Elamul şi apoi cu Larsa, a
danakil, somali, triburile beja, masai, asigurat expansiunea Babilonului Asiriei.
wahuma (ori watusi) şi ramura de nord, Pentru a ţine în frâu numeroasele
care-i cuprinde pe berberi, triburie tibbu, conflicte izvorâte din diversitatea
fula şi guanches (populaţia originară a triburilor, a dat un cod de legi, printre
insulelor Canare, azi dispărută). Sunt primele din istorie, scris pe tumuli de
oameni cu pielea închisă la culoare şi bazalt în arameică (se foloseau
părul negru, creţ, cu ochi mongoloizi. cuneiformele. A dispus să fie aşezat
Vechiul Kush, care se întindea câte un stâlp cu legile în fiecare cetate,
deopotrivă în Peninsula Arabică şi în până în Susa, capitala Elamului (azi
Cornul Africii, era prin excelenţă un regat Kazahstan). Centrul de greutate al
hamitic şi de aceea regina Sheba a legilor sale era familia şi codul aşeza
migrat spre Cornul Africii. Meroe a fost raporturile economice şi de
un regat hamitic. Arabii, în sens larg, au comportament în viaţa cetăţii. Abraham,
fost la origine hamiţi. Araba însemna, în cel care a dus triburile semiţilor în
limbile hamitice, stepă. Hamiţii aveau o Canaan, era amorit, urmaşul în linie
societate matriarhală, zeiţa-Lună şi dreaptă al lui Hammurabi.
femeile conduceau triburile şi nu bărbaţii
ori zeul Soare. Numai răspândirea
islamismului a dus, prin insistenţe de Harappa – cea mai veche civilizaţie de
generaţii, la pierderea ideii de diferenţă tip orăşenesc din India, care ocupa un
între arabi şi islamici, ca şi la înlăturarea milion şi jumătate de km2, în lungul
poziţiei femeilor în comunitate, deşi s-a Indusului (fluviu izvorât din platoul
păstrat până astăzi, ca urmare a Tibetului şi care se varsă în Marea
moştenirii arabe, dreptul femeii islamice Arabiei, încrucişând tropicul). Harappa a
de a-şi păstra averea după căsătorie ocupat Pakistanul de azi şi nord-vestul
numai pe numele ei. Au fost şi Indiei. Indusul merge aproximativ paralel
numeroase triburi care au adoptat limbile cu albia secată a fluviului antic
semitice fără să fie hamiţi ori semiţi. Sarasvati, care izvora din Himalaia şi se
Canaaniţii şi vechii cretani nu erau la vărsa în Golful Cambay, avcând o
origine semiţi. Cartea morţilor, a lungime de aproape 8000 de km. El a
Egiptului antic, hamitic prin excelenţă asigurat, de fapt, răspândirea celor mai

103
vechi culturi ale lumii şi, probabil, o parte Neanderthal, din timpul marii glaciaţiuni).
din migraţia pe uscat a dravidienilor spre Se pare că ei diferă de triburile hatti ori
Asia şi Asia Mică. De altfel, cultura chatti de la începutul mileniului al II-lea
Harappa are un corespondent la fel de î.H. pe acele locuri, fiind „fiii lui Heti”
vechi şi de fabulos: civilizaţia Oxus, pe (egiptenii le spuneau kheti, iar Biblia
Amu Daria de azi, în Afganistan. Ambele heti). În limba hatti zeiţeii Lunii i se
civilizaţii au apărut după Epoca de Piatră spunea Kashku, un cuvânt care
(Paleolitic), au ajuns la strălucire în desemna, în scrierile hittite, triburile
Epoca Bronzului şi au dezvoltat gustul pala, venite dinspre Imperiul Pala
pentru artă miniaturizată. Civilizaţia (India). Vorbeau o limbă indo-
Harappa a avut o perioadă incipientă, europeană, hittita, limba cultă, a
una de strălucire şi una de apogeu, fiiind diplomaţiei, formată din două limbi de
situată cu totul în intervalul 3000-1400 bază, luwita (pe care, apoi, au vorbit-o
î.H. Scrierea n-a fost încă descifrată, dar lydienii) şi palaiana. Aveau o scriere
datează din anul 3000 î.H. Au avut proprie, hieroglifică, dar foloseau şi
planning şi administraţie pentru cetăţi cuneiformele arameice. Textul se citea
care asigurau viaţa a sute de mii de de la stânga la dreapta primul rând, de
oameni, controlaţi nu prin forţă, ci prin la dreapta la stânga al doilea rând, deci
religie, adică pe cale psihologică. Religia în formă de şarpe. Erau foarte buni
îmbina şamanismul şi raportarea administratori, arhivele din Hattusha,
individului la Cosmos. Carl Sagan a descoperite nu de mult, aveau 10.000 de
conştientizat faptul că scala Timpului tăbliţe care reglementau vânzările,
corespundea în cosmologia vedică cumpărările şi actele de mariaj. Se pare
scalei ştiinţifice actuale a Timpului că Troia şi Babilonul le plăteau tribut. Au
cosmic. Au avut calendar şi matematică reuşit să-i ţină la distanţă pe asirieni şi
avansată, deoarece opera cu cifra 0, pe pe egipteni, deopotrivă interesaţi de
care, mai târziu, Imperiul Roman n-a spaţiul Golfului Persic. Cu egiptenii, mai
avut-o, a fost redescoperită abia de exact cu Ramses al II-lea cel Mare, au
arabi. Aveau relaţii comerciale cu încheiat primul tratat de pace scris al
Elamul, Mesopotamia, Creta şi Egiptul. istoriei omeneşti, după ce au pierdut
De altfel, în jurul anului 1500 î.H., triburi marea bătălie de la Kadesh (1274 î.H.,
indo-europene au migrat spre ţinuturile loc aflat în sudul Israelului de azi şi care
Indusului. În acest fel, civilizaţia vedică, controla marile rute comerciale dinspre
pe care a reprezentat-o civilizaţia Asia spre Africa şi Europa). Au
Harappa, a luat sfârşit, nu fără a consolidat o civilizaţie neobişnuit de
transmite Indiei şi lumii un set de tolerantă prin combinaţia de simboluri şi
cunoştinţe şi un mod de a fi şi de stăpâni prin mulţimea zeilor (câteva mii). Nu se
viaţa în societăţile omeneşti. ştie dacă vin din centrul Asiei ori dinspre
India. Hattusha era formată din două
Hattusha – capitala Imperiului Hittit, părţi, una de Sus, cu palate, temple,
aflat pe teritoriul Turciei de azi, între depozite de hrană, arhive, şi alta de Jos,
Munţii Taurus (Caucaz) şi Golful Persic. cu locuinţe. Abraham, profetul evreilor,
Imperiul vechi (secolele XV-XIII î.H.) şi era amorit, dar soţia sa, Sarah, era
Imperiul Nou (secolele XIII-XII î.H.) sunt hittită. Imperiul Hittit a dispărut la
precedate de civilizaţia paleolitică impactul cu popoarele mării, probabil
(mesotitică), începută cu 40.000 de ani primele triburi de greci care i-au atacat
î.H. şi care era una locală (a Omului de venind dinspre Mediterana a dus la

104
războiul Troiei (în hittită Willusha, numită civilizaţiile Mediteranei de la sfârşitul
de greci Ilion) descris de Homer în Iliada celui de-al doilea mileniu şi începutul
şi care a dus la migraţia către Peninsula celui dintâi mileniu î.H. Nici nu mai are
Italică a troienilor, fondatorii Romei. importanţă dacă a fost sau nu, la un
moment dat, regele Argosului. Cele 12
victorii ale sale au vizat, fiecare în parte,
Hazari - v. chazari distrugerea unui standard al lumii de
până la el şi curăţirea bazinului
Helveţi – v. Celţi mediteranean de simbolurile pluri-
animale venite din Asia ori India, în
Hephtaliţi – popor care a jucat un rol favoarea logicii omeneşti. După uciderea
important în veacurile 5–6 d.H. în istoria leului din Nemea, prima cetate unde se
Indiei şi Persiei. Surse vechi chineze îi desfăşurau jocuri olimpice, acestea au
menţionează la începutul veacului al II- fost inaugurate la Atena; după uciderea
lea d.H. ca fiind hunii albi, care locuiesc Hidrei din lacul Lerna (dragonul cu 9
în Dzungaria, dincolo de Marele Zid. Au capete), acest vechi simbol venit din
cucerit Sogdiana şi Khorasan şi s-au Extremul Orient a dispărut din
deplasat astfel mai spre sud. Aparţineau reprezentările Greciei. Graţie lui au
fie triburilor est-iranice, fie tocharienilor. dispărut centaurii, pe jumătate om şi
Perşii le-au spus hephtaliţi (după jumătate cal (Chiron, Eurythion,
simbolul vulturului care era al acestor Nessus), iepele, vacile, taurii (inclusiv
triburi), indienii şi armenii huni albi, Minotaurul) magici care veneau din Egipt
fiindcă erau înalţi şi blonzi, îi credeau ori India, traversau Bosforul, simbolizau
strămoşii parţilor, iar chinezii le+au spus Soarele ca zeu suprem şi avansau spre
Yuezhi, ceea ce însemna închinătorii Europa (în ordine mitologică bourul de
Lunii (sunt menţionaţi din secolul al VI- pe stema Moldovei a fost cea mai
lea î.H., iar în secolul al II-lea î.H. sunt nordică şi ultima reprezentare a acestui
vizitaţi de o misiune chineză care a simbol), păsările Stymphaliei care, de
menţionat cinci triburi mari, ocupând fapt, simbolizau vulturul (venit din Asia
Balc sau Bactria(na), numită de chinezi cu mezii şi parţii). El a ucis deopotrivă
Daxia, Oxus (azi Amu Daria), Parthia, monştrii tereştri, acvatici, aerieni şi
Sogdiana şi Iaxartes (azi Sâr Daria). subpamânteni, a separat viaţa omului de
viaţa celorlalte regnuri. Titanii au
Herakles (Hercules la romani) – erou al
căpătat, graţie lui Herakles, funcţii
Argosului, în Grecia antică, devenit zeu
limitate şi şi-au pierdut din puteri: Atlas,
pentru marile sale înfăptuiri în favoarea
Anteu, Prometheu. Toate civilizaţiile
atenienilor. Numele real era Alcides, iar
mediteraneene l-au acceptat şi l-au
Herakles însemna „faimos datorită zeiţei
folosit. A fost în Thracia, Macedonia,
Hera”. Deoarece ea, aflând că Zeus a
Misia, Troia, Theba, Sparta, în Lidya, în
păcătuit cu o muritoare (din stirpea lui
Tartessos. I-a ajutat pe argonauţii lui
Perseu) care avea să nască acest copil,
Iason să aducă Lâna de Aur din
i-a provocat toate necazurile acestui
Colchida. Numele soţiilor lui au devenit
copil, devenit tânăr luptător. Şi biruindu-
nume de cetăţi, simboluri ale extinderii
le, el a devenit faimos. Personaj nu doar
influenţei greceşti în Mediterana. El ar fi
mitologic, cum se acreditează adesea,
construit cele două coloane care
Herakles (pentru romani Hercules) este
separau Mediterana de Okeanos
un personaj parabolic pentru toate
(Atlanticul), Coloanele lui Hercule, azi

105
stâmtoarea Gibraltar. A primit de la decoperiri arheologice: Troia, Atlantida
Helios (Soarele!) unul dintre caii lui (văzută din satelit în 2005, în spaţiul din
Ganymede şi a traversat oceanul (!), iar Atlantic aflat între Marea Britanie şi
la întoarcere a înapoiat calul (acesta e coasta spaniolă, exact unde o plasase
un simbol care indică înţelegerea Herodot, „dincolo de Coloanele lui
sfericităţii Pământului). Datorită regatelor Hercule”. Evident, nu luăm aici în
greco-indian şi greco-bactrian, influenţa cosideraţie ceea ce s-a întâmplat în
limpezitoare a faptelor lui Herakles s-a China veche, ori în India, unde scrierile
întins către Asia spre nord-est şi sud-est, care aveau drept obiect evenimentele
modernizând - dacă putem spune astfel istorice au fost mult mai vechi, ci
- standardele lumilor vechi (Japonia, valoarea originară a lui Herodot pentru
China, India), oferind, dacă nu o cultura europeană ori de influenţă
alternativă, un termen de comparaţie cu europeană.
propriile standarde.
Himalaia – cel mai mare masiv muntos
al lumii, format prin încreţire, datorită
Herodot (n. 484 î.H., Halikarnas, în alipirii plăcii tectonice a Indiei de Asia, în
Caria – m. 430 î.H., insula Samos) – urmă cu 70 de milioane de ani
primul istoric al lumii, fondatorul (Cretacic). Numele înseamnă Malaya de
domeniului, acela care, prin Istoriile sale, Sus, cea înaltă, în comparaţie cu Malaya
a dat chiar numele domeniului. După de Jos, propriu-zisă, peninsulară,
tată era carian din Caria, un regat din alcătuind azi statul Malaezia, ce
Asia Mică apărut după dispariţia cuprinde o parte a peninsulei şi o parte a
Imperiului Hittit şi unde se vorbea luwita, insulei Borneo. Himalaia are 40 de
iar după mamă grec. Deoarece Caria vârfuri muntoase înalte de peste 8000
însăşi a dispărut în urma impactului cu de metri. Lanţul muntos este mărginit de
perşii, care au atacat şi cetăţile greceşti, Tibet la est şi de deşertul Taklamakan la
problema Istoriilor lui Herodot este vest. Everestul este numit „acoperişul
aceea a inventarierii forţelor din estul lumii”. Împreună cu masivul Pamir a
Mediteranei pentru a ţine piept acestui reuşit să protejeze viaţa oamenilor la
atac. El descrie civilizaţiile, potenţialul începuturile ei, pe când centura de
armat, etnografia zonei şi încearcă tot vulcani ecuatoriali ai planetei – în zonă
timpul să separe mitul de realitate, să încă activi şi astăzi – a dus la cutremure
transfere în registrul realităţii umane şi inundaţii (şi post-glaciaţiune) în urma
ceea ce e de transferat. El compară şi cărora în zonă s-a scufundat un
declară sursele folosite, adică face continent, iar nivelul apelor planetare a
operă ştiinţifică. Apariţia lui Herodot în crescut, acoperind o serie de aşezări de
lumea greacă a fost posibilă după tip megalitic. Patru mari fluvii (ca şi cele
existenţa lui Herakles. Aşa cum reiese patru fluuvii menţionate în Biblie!)
din Istorii, cercetătorii ulteriori au izvorăsc din Himalaia: Indus, Gange,
desenat o hartă a lumii cunoscute de Yang Tze, Mekong. Şase ţări au acces
Herodot care nu este nici pe departe cea la părţi ale masivului: Afganistan,
mai completă pe care o deţineau grecii Pakistan, Nepal, India, Buthan, China.
antici (v. Strabo), dar este o hartă întinsă Ele sunt moştenitoare ale civilizaţiilor
şi amănunţită a evenimentelor, o sursă care s-au dezvoltat şi au avansat în
valabilă până astăzi, deoarece, pe baza spaţiu şi timp în lungul acestor fluvii,
ei, au fost făcute ulterior importante precum şi în lungul fluviului Sarasvati,

106
dispărut în mileniul VIII î.H. Strămoşii etnografice implicite atestă comunicarea
nepalezilor se numeau newar şi urmaşi parametrilor culturali – probabil odată cu
ai lor încă există. Dintre ei s-a născut, în purtătorii lor – până în zona Munţilor
560 î.H., acela care avea să devină Anzi, care are aceleaşi motive
Buddha, capăt de religie (de fapt filosofie decorative ca şi în Himalaia, după cum
transferată în registrul credinţei) pentru unele pot fi întâlnite în cultura etiopiană
mare parte a zonei sud-est asiatice. ori a tracilor, apoi în America Latină.
Surse indiene menţionează, pentru estul Arheologii şi istoricii numesc cultura
Nepalului, triburile kirata, care aveau vârfurilor acest mod de vieţuire al
încă vorbitori în secolul XX. Principala comunităţilor omeneşti. Nu este însă mai
alimentaţie era asigurată de creşterea puţin adevărat că, din pricina climei,
caprelor, un soi de capre cu coarnele investigaţiile arheologie sunt puţine şi
curbate, altele decât caprele domenstice masivul Himalaia păstrează încă
de mai târziu, având coarne drepte. numeroase secrete ale vechilor civilizaţii.
Acest lucru trebuie menţionat deoarece
în Nubia (Etiopia) şi Ţara Bascilor trăiesc Hinduism – religie adoptată de o bună
până astăzi caprele de Himalaia, având parte a Indiei, de unde şi numele ei. A
coarne îndoite şi alt ADN decât cele fost iniţiată de Brahma, care este, ca şi
domesticite mai târziu. Iar capra a fost Iisus mai târziu pentru creştini, o
un animal sacru pentru aproape toate reprezentare a divinităţii: Vishnu.
vechile civilizaţii ale lumii, a traversat Brahma (nume de autentificare dat de
perioada Paleolitică a şamanismului şi s- Vishnu) s-a născut în Nepal, la Lubimi,
a infiltrat în religiile cosmogonice ale cu numele Siddhartha Gautama (cca.
Neoliticului. O altă populaţie veche a 563-483 î.H.) şi era prinţ. Conform
Himalaiei a fost confederaţia de triburi mitologiei consoarta lui se numea
fără autoritate centrală numită regatul Sarasvati (v. Harappa). A alcătuit o
Ladakh, ai cărei locuitori îşi spuneau sinteză a mitologiilor locului capabilă să
dard, nume generic pentru convieţuira asigure controlul majorităţii populaţiei din
dintre newar şi arieni. Pentru lungul marilor fluvii care izvorăsc din
răspândirea buddhismului acest regat a Himalaia (azi două miliarde şi jumătate
fost cel mai bun mediu, asigurând de oameni) nu pe calea armelor, ci prin
traversarea în toate sensurile, mai ales controlul comportamentului şi al minţii
prin relaţii de schimb de mărfuri. În omeneşti. Sinteza lui s-a bazat pe
Ladakh religia era transmisă prin cunoaşterea perioadei vedice a Indiei
gompas, forme de teatru popular cu (cultura Harappa), a Mahabharatei şi
improvizaţii de actualizare, aşa cum au Upanishadelor, a gomapsurilor care
rămas şi la noi, până de curând, formele circulau ca sinteze de informaţie şi
de teatru popular cu Marioara şi Vasilică, coduri de comportament venite din
ori în Veneţia teatrul cu măşti. Mai trecutul zonei. Pentru un hindus zeii
trebuie adăugat că darzii au fost şi o (deva) sunt instrumentele folosite de
populaţie străveche în Serbia de azi, iar Brahma spre a asigura, în diverse zone
numele Darda se dă şi în prezent ale realităţii, implementarea acţiunii
copiilor din Câmpia Română. Schimbări omeneşti şi bonusul datorat acesteia.
dramatice în viaţa acestor populaţii au Hinduismul a asigurat astfel un avans
avut loc în mileniul al II-lea d.H., când concertat al civilizaţiilor din lungul marilor
arienii au început să se mişte din locurile fluvii care pleacă din Himalaia, vizibil şi
originare spe sud şi vest. Totuşi, dovezi astăzi, ca şi o comunicare prin timp a

107
parametrilor bine fixaţi iniţial. Un cod de aceleaşi teritorii, să se constituie într-un
norme peste care n-au putut trece nici regat. Nu se ştie nici până astăzi dacă,
perşii, nici creştinismul, nici islamismul şi la origini, hephtaliţii şi hunii sunt acleaşi
nici o altă religie. Cele patru elemente triburi, sunt înrudite ori doar aliate,
primordiale (apa, aerul, pământul şi provenite din mai multe neamuri. Fapt
focul), lotusul (care va fi un simbol şi este că hunii au fost împinşi spre
pentru Egipt), Binele şi Răul, Cerul, Bactriana (Balckh), pe care o cuceresc
Infernul şi cercurile intermediare, câte 7 aliindu-se cu sarmaţii. Valul hunilor,
pentru fiecare sferă, asigură paşii de după o aşezare pasageră în spaţiul
traversare ajutându-l pe om să-şi dintre Marea Neagră şi Marea Caspică,
măsoare capacitatea de perfecţionare în a împins mereu mai spre vest diversele
raport cu eternitatea. In sfârşit, continua triburi germanice. De altfel, în perioada
renaştere a fiinţei esenţiale, nemateriale, de maximă strălucire, când au fost
în forme trupeşti diferite, până la conduşi de Attila (434 – 452 d.H.) şi au
purificarea ei completă, care o face constituit un imperiu, hunii au ajuns până
capabilă să intre în lumina eternă a pe teritoriul Spaniei şi Franţei de azi. Dar
Cerului (citeşte Universului) prin Brahma deschiderea conflictului cu celţii (triburile
(colectorul), puternic el însuşi graţie de gali cu care au luptat în zona
energiei feminine primordiale, Maya, Cataluňei) a dus la refularea lor din nou
asigură perenitate chiar doctrinei spre răsărit, unde au fost o vreme clienţi
brahmane, care a făcut din hinduism o (termenul desemna supunerea în faţa
religie puternică până astăzi. unui suzeran) ai Imperiului Roman şi
diverse alte triburi migratoare, au făcut
Hittiţi – v. Hattusha incursiuni de pradă în Imperiul Bizantin
şi au dispărut din istorie la puţină vreme
Hobbiţi – v. pigmei după moartea lui Atilla, graţie alianţei
contra lor a tuturor triburilor germanice,
Homo Sapiens – v. Omul care au reuşit să-i înfrângă.
Huni – sunt menţionaţi pentru prima Hurriţi – triburi venite în nord-estul
oară ca entitate de surse chineze vechi Mesopotamiei pe la 3000 î:H. (urme
(secolul al II-lea d.H.), care precizează hurrite se găsesc în Siria, Irak, Turcia)
că Huna (în limbile turcice vechi hun dinspre India. Atestări arheologice de
însemna om) sunt aşezaţi dincolo de locuire există însă de la 8000 î.H.:
marele Zid, că sunt înalţi şi blonzi (li se megaliţi, unelte din piatră. Despre noii
spunea hunii albi pentru a-i deosebi de locuitori nu se ştie sigur că sunt indo-
alte neamuri tucice), iar teritoriul lor de aryeni. Aveau o civilizaţie avansată, s-a
origine este deşertul Ordos, care leagă descoperit o aşezare de tip orăşenesc
Himalaia de China, în lungul fluviului datând din mileniul al treilea î.H. numită
Yang Tze. Începutul mişcării hunilor, Urkesh: palate, temple, ziduri întărite.
vorbitori ai unei limbi altaice, ca şi Acest tip de aşezare s-a multiplicat în
traseul lor spre Europa pot fi măsurate mileniul al II-lea î.H. Nu vorbeau o limbă
graţie unei invenţii tehnice: arcul făcut indo-europeană şi nici semitică, ci una
din fâşii suprapuse de lemn, prin aglutinantă, care a fost moştenită de
aglomerare. Mişcarea lor către vest a cetatea-stat Urartu şi de armeni. Hurriţii
început în veacul al IV-lea d.H., pe când au avut două regate cunoscute, unul cu
hephtaliţii se pregăteau, aproximativ pe numele de Arrapha şi altul cu numele

108
Mittani, precum şi regatul hurrito-amorit
cu numele Yamhad, care le precede în
timp pe cele două. Capitala regatului
Mitanni a fost Washukanni, cuvânt
sanskrit, care însemna „o mină de
sănătate”!. Una din tăbliţele de la Tell el
Amarna, capitala edificată de
Amenhotep al IV-lea în Egipt, ca şi mai
multe texte bilingve din arhivele de la
Hattusha, au dus la descifrarea
dialectului hurrito-amorit. Au luptat cu
Babilonul, Akkadul şi cu hittiţii şi au
câştigat controlul zonei, cu intemitenţe,
în mileniul al II-lea î.H.

Hyksoşi – au existat păreri care au


susţinut că aceştia erau, în fapt, hurriţii
(ca teritoriu o parte a Imperiului Hittit),
care au pătruns în Egipt cam în 1700
î.H., an când începe să se scrie despre
hyksoşi (aceasta fiind denumirea din
sursele greceşti). Alte surse consideră
că aceştia a fost canaaniţi (cu deosebire
edomiţi), dar, oricum, de influenţă
hurrită. Un lucru este cert: dinastiile a
XV-a – a XVI-a a Egiptului antic au avut
faraoni din rândul hyksoşilor (1648-1540
î.H., dar ei n-au cucerit nicodată şi
Egiptul de Sus, de la izvoarele Nilului).
De altfel, îşi constituiseră un regat
puternic, care cuprindea sud-vestul Asiei
Mici şi delta Nilului. Capitala acestui
regat se numea Avaris (1640 – 1560
î.H.), săpăturile arheologice au
identificat-o pe teren. Acest fapt i+ar
identifica cu strămoşii avarilor. Hyksoşii
au adus pentru prima oară calul în Egipt.
Au fost alungaţi de egipteni, în final, în
timpul dinastiei a XIII-a, în deşertul
Neghev, din Israelul de azi, unde au fost
înfrânţi şi au dispărut.

109
I Iberie se întindea şi pe teritoriul
actualelor republici autonome Abhazia şi
Iafet – v. Noe Ajaria. Tot acest teritoriu era numit de
greci Colchis (Colchida), regat în care
Iapet – v. Prometeu erau cuprinse triburile mushki şi meskhs.
Capitala se afla la Mtskheta. Medeea,
Iazygi – triburi de sarmaţi (care sunt fiica regelul Colchisului, a fost adusă în
iraniene ca origine), ca şi alanii. In Grecia de Iason, plecat după Lâna de
drumul dinspre Asia spre Europa s-au Aur, de la Mtskheta. Deşi zona a fost
oprit mai mult lângă Marea de Azov în locuită încă din Paelolitic, totuşi semne
secolele II – I î.H., unde s-au aliat cu scrise despre regatul Colchidei apar abia
regele Pontului, Mithridate al VI-lea, datorită coloniilor Miletului, edificate în
pentru a rezista atacurilor Imperiului lungul ţărmului Mării Negre în secolul al
Roman . Erau foarte buni călăreţi şi VI-lea î.H. Acei iberici au luptat cu
purtau armuri din zale. Apoi au fost regatul Pontului, Imperiul Persan,
folosiţi de către romani pentru a-i Imperiul Roman, Imperiul Bizantin, arabii
înfrânge pe daci. În acest sens au fost şi Imperiul Otoman, aliindu-se, în cele
aduşi şi aşezaţi în Câmpia Panonică, mai multe cazuri, cu armenii. Nevoia de
între Dunăre şi Tisa, pentru ca Burebista a rezista, nu în ultimul rând cultural,
să fie prins între două fronturi. Numai că, deoarece zoroastrismul făcea mari
odată ajunşi în noua locaţie, iayzigii au presiuni, i-a făcut să adopte devreme
refuzat cooperarea cu Roma. După creştinismul oriental (la începutul
cucerirea Daciei de către romani au secolului al IV-lea). Vechiul drapel al
hărţuit continuu Imperiul, astfel încât, în Colchidei ilustra originea iberilor din
170 d.H. l-au ucis pe guvernatorul Caucaz, veniţi probabil în cursul marii
roman al Daciei şi Moesiei, Claudius migraţii a Neoliticului: o capră având
Fronto. Alianţa subtextuală a dacilor cu coarnele curbate, originară de la poalele
iazygii venea pe fondul lor indo-iranic Himalaiei, ca şi semnul zeiţei lunii, în
comun. După anul 230 d.H., venirea care credeau triburile. Regele Vahtang I
vandalilor i-a împins spre nord pe iazygi, (447-502) a reformat regatul
nu fără a fi lăsat urme în istoria (administraţia şi scrierea), făcând la
românilor. Până astăzi în Ungaria există Mtskheta (aflată pe un vârf muntos)
o minoritate iasică (iazygă), iar limba pe patriarhatul, iar capitala administrativă la
care au vorbit-o a fost prezervată până Tbilisi (aflată în vale, la confluenţa dintre
la 1876. Kura şi Arakvi). Vahtang I a rezistat în
faţa perşilor într-un război de uzură de
20 de ani fără nici un sprijin din afară şi
Iberia – este spaţiul numit astfel în
a fost ucis în final.
vechiul Caucaz, ca şi în vechea
Peninsulă Iberică, desemnând astfel o Iberia din Peninsula Iberică desemna
filiaţie a populaţiilor identificată de grecii spaţiul de locuire al unor vechi triburi
antici (Herodot, Ptolemeu). Iberia pre-indo-europene care au trăit în sud-
Caucazului se afla pe locul actualei estul peninsulei, numită – din cauza lor –
Georgii, pronunţat de sciţi Gurj (de unde, Iberia de grecii antici, dar probabil şi de
astăzi, gruzin în rusă). Ei înşişi îşi fenicieni. Drumul mediteranean dinspre
spuneau kartveli, după numele primului Fenicia şi Grecia spre iberii din
rege al triburilor, devenit zeu. Vechea peninsulă este atestat de numeroasele

110
artefacte găsite. Probabil însă că iberii a navigatorilor fenicieni. Ibiza s-a opus,
din peninsulă au migrat dinspre Asia ca toţi fenicienii din zonă, Imperiului
cam în acelaşi timp cu aceia din Caucaz, Roman. Vandalii din nordul Africii au
adică în Neolitic. Unii au rămas în cucerit Ibiza în 455 d.H., apoi s-au
Caucaz, alţii au urmat calea ţărmului îndreptat spre sud-estul Peninsulei
mării şi a cursurilor mari de apă, odată Iberice. Alte insule au fost ocupate de
cu încălzirea vremii de după marea bizantini (535 d.H.), dar nu Ibiza. În
glaciaţiune. La începutul mileniului I î.H. perioada arabă a depins de Valencia, iar
au ajuns acolo celţii şi s-a format plasma la 1235 au cucerit-o regii Aragonului şi
civilizaţiei celt-ibere. Vechea lor limbă a au introdus creştinismul. Columb, finaţat
dispărut în secolul III d.H., fiind înlocuită de Castilia şi Aragon pentru călătoriile
cu latina. Pare să fi fost o limbă izolată, sale, înainte de a ieşi din Mediterana, a
care nu aparţinea grupului indo- făcut aprovizonarea corăbiilor în porturile
european, fiind conectată mai degrabă Ibizei, apoi în Canare.
cu limba bascilor ori a etruscilor (ambele
teorii sunt disputate), adică pelasgilor ca Ibn Sina – numit în latină Avicenna, a
populaţie de substrat a ţărmului nordic al fost părintele ştiinţelor, medicinei şi
Mediteranei. Au lăsat morminte de tip filosofiei, folosit ca sursă până în secolul
kurgan şi artefacte care vădesc un grad al XIX-lea. Era persan trecut la islamism,
înalt de civilizaţie. Celebru în toată a scris în persană şi arabă. S-a născut la
lumea a rămas oraşul-cetate Tartessos Bactriana (Balckh), în 980 d.H. (370
(datorită minelor de argint a fost anul Hegirei) şi a murit la Hamedan, azi
colonizat foarte timpuriu de fenicieni). în Iran, în 1037 d.H. A scris in jur de 450
de volume, din care 240 i-au
supravieţuit. 150 dintre ele erau de
Ibiza – una dintre insulele din filosofie (logică, ştiinţe), iar 40 de
arhipelagul Baleare din Mediterana, medicină. Este considerat iniţiatorul mai
aflată între Italia şi Spania, alături de multor domenii de cercetare şi
Mallorca, Minorca, Formentera ş.a. mai tehnologii, metode, experimente. A
mici. Arhipelagul a apărut ca urmare a studiat la Bactriana (azi in Afganistan) şi
activităţii vulcanice din Pleistocen, ce a la Bukhara (azi Uzbekistan), unde se
dus la apariţia faliei subacvatice care le- născuse şi a avut acces la biblioteca
a separat de Sicilia. Au fost locuite din regală a Samanizilor (prima dinastie
Neolitic, împărtăşind cu Malta şi persană trecută de la zoroastrism la
Canarele, dar şi cu sudul coastelor islamism), care a ars chiar în timpul vieţii
Franţei şi Spaniei de azi, vieţuirea în lui Ibn Sina, dar avea manuscrise
peşteri şi tumulii megalitici. Prima chineze, turcice, iranice, indiene
colonie feniciană a fost Carthagina, 814 mesopotamiene foarte vechi, precum şi
î.H., pe ţărmul nordic al Africii, apoi lucrările lui Aristotel, Platon, Ptolemneu,
Ibiza, 700 î.H. După războiul troian a fost Strabo, Erathostene, Galenus şi altor
colonizată de grecii din Rodos învăţaţi din antichitatea greco-latină,
(Poseidonia, astăzi sub ape). Dar, chiar inclusiv ale unor filosofi arabi din Spania.
înainte de asta, Strabo a dat insulei Sinteza culturală pe care a făcut-o Ibn
numele oştenilor ei îmbrăcaţi în zale: Sina pe baza acestei cunoaşteri a făcut
Gymnatas. Cuvântul Baleare vine de la din el un Leonardo da Vinci al Evului
zeul fenician Baal, fiindcă aici se făceau Mediu timpuriu al lumii arabo-persane.
jertfe către zeu înainte de ieşirea în larg Iată pe scurt domeniile şi stadiul lor aşa

111
cum le-a fixat el în veacul al X-lea d.H.: că sunt menţionate produsele naturale
medicină - Canonul medicinei este o care conţin elemente tămăduitoare
enciclopedie în 14 volume scrise în pentru suferinţe umane; matematică –
arabă, bazată pe experimente proprii, pe îndeosebi aritmetică, teoria numerelor (a
scrierile lui Galenus, ale medicinei lucrat cu baza de calcul decimală, în
indiene din Sushruta şi Charaka, pe sistem indian, dar şi sexagesimlă, în
vechea medicină persană şi arabă. În sistem mesopotamian); fizică – în acest
această enciclopedie îşi au originile domeniu s-a ocupat de studiul luminii şi
cercetările asupra corpului uman adică al naturii ei materiale, de precipitaţii, de
viitoarea chirurgie (inclusiv, în veacul al optică (despre lentile şi viteza finită a
XV-lea, studiul globului ocular) ca şi luminii care decurge din natura ei
instrumentarul legat de ea, studiul şi materială); psihologie, astronomie,
cuantificarea substanţelor, adică geologie (natura cutremurelor, modificări
viitoarea farmacie şi viitoarea alchimie, planetare, Pământul ca planetă sferică
predecesoarea chimiei; studiul bolilor alături de alte planete de pe Cer);
infecţioase şi folosirea carantinei ca inginerie – despre natura mecanismelor
metodă de păstrare a sănătăţii sociale, simple şi compuse, despre proiectile,
urmărirea clinică a pacientului, adică traiectorii, pârghii. Menţionează şapte
stabilirea sindromului bolii şi a planete: Saturn, Jupiter, Marte, Soarele,
diagnosticului, a factorului de risc, a Luna, Venus şi Mercur şi stabileşte în ce
definit ce înseamnă dieta. A distins între fel fiecare din ele influenţează psihicul
bolile trupului şi ale minţii, ocupându-se uman şi îl determină după semnul
de ceea ce numim azi tuberculoză, (emanaţia) planetei sub care s-a născut
pleurezie, infecţii pulmonare, dar şi de o fiinţă, ca şi în zodiacul mesopotamian.
devierile sexuale, perversiuni, În sfârşit, s-a ocupat de arte, mai ales de
neurastenii, boli neuro-psihice. Este, muzică, pentru care a definit natura
până astăzi, prin conexiunile dintre sunetului şi a alcătuit un sistem de
seriile de fapte (fiziologie, patologie, notaţie după înălţimea tonurilor.
igiena personală şi colectivă), cel mai
important tratat de medicină scris Ierusalim – v. Israel
vreodată; filosofie, în sensul vechi, de
atocuprinzătoare cunoaştere a soluţiilor Iliri – triburi care apar, ca proto-iliri, în
pe care omul trebuie să le aplice pentru Peninsula Balcanică, la sfârşitul Epocii
a vieţui în acord cu sine şi cu lumea. În Bronzului şi începutul Epocii Fierului,
zona filosofiei s-a ocupat de logică, adică spre sfârşitul mileniului al II-lea
metafizică, cosmogonie, etică, politică. î.H., atât în Dalmaţia, cât şi în Panonia.
L-a contrazis pe Aristotel şi a introdus Erau triburi venite probabil dinspre
ideea de diferenţă între esenţă şi Anatolia. Unii specialişti consideră că
existenţă, între minte şi suflet, ca şi aveau legătură cu frigienii, deşi Poarta
ideea silogismului temporal, conform de Fier a Caucazului, cum e numit
căruia ceea ce este valabil la un moment spaţiul dintre Munţii Caucaz şi Marea
dat poate să nu fie valabil la alt moment Caspică, a excelat prin numărul foarte
dat; a făcut deosebirea între logica mare de triburi, care s-au antrenat unele
inductivă şi deductivă. În ce priveşte pe altele în a migra dinspre Asia spre
ştiinţele naturii, a rămas tratatul în nouă Europa, începând cu ultima parte a
volume intitulat Cartea tămăduirilor, o Paleoliticului şi până în Epoca Fierului.
enciclopedie a ştiinţelor naturii, în sensul Triburile cele mai des menţionate ale

112
ilirilor au fost: albanoi (care au dat şi divizat în 10 formaţiuni mai mici, numite
numele actualei republici Albania), emiratele ghazi (ceea ce înseamnă
andizeţi, deziţiaţi, dalmaţi, dardani, luptător, formaţiune de luptă; de la ele
docleţi, iapigi, otariaţi, panonieni, vine denumirea Ghaza), care făceau
taulanţi. Denumirile au fost date de incursiuni de pradă în Imperiul Bizantin.
istorici mai târzii. Ca şi în cazul celţilor, Din aceste emirate făceau parte atât
tracilor şi germanilor, ilirii aveau legături ramura turcilor selgiucizi, cât şi a turcilor
tribale prin rădăcina lingvistică ce forma oghuzani. Unul dintre ele a fost condus
un trunchi lingvistic originar, diferit de cel de Otman I (oghuzan ca neam; de la el
indo-european. În secolul al IV-lea î.H. vine şi numele otoman), care a traversat,
au format un regat puternic în sud- cu 400 de călăreţi, Asia Mică şi s-a
vrestul Peninsulei balcanice, care avea aşezat în partea ei de sud-vest. De
să reziste atacurilor repetate ale acolo şi-a extins stăpânirea, cucerind
macedonenilor, inclusiv Alexandru oraşul bizantin Brusa şi mutând capitala
Macedon. Au fost piraţi neîntrecuţi în emiratului de la Edirne la Brusa. Formal,
Marea Adriatică, ceea ce a provocat a creat instituţiile viitorului imperiu
atacurile Imperiului Roman şi bazate pe tipul de administraţie persană.
înfrângerea lor în 165 î.H., devenind De altfel, scrierea administraţiei a şi
astfel provincia romană Illiricum, divizată rămas, în Imperiul Otoman, aceea
mai târziu în Dalmatia şi Pannonia. Au persană. Visul lui Otman (în alte surse
dat Imperiului Roman numeroşi împăraţi: Osman I) a continuat prin extinderea
Claudius al II-lea, Aurelian, Probus, către Mediterana de Est şi Balcani. În
Diocletian şi, mai ales, Constantin cel 1389 a fost cucerit Kosovo, leagănul de
Mare, acela care avea să provoace formare al sârbilor. În 1402 tătarul Timur
marea fractură a imperiului, separând Lenk a ajuns în Asia Mică şi l-a luat
Bizanţul de partea vestică şi, mai ales, prizonier pe Baiazid I. După moartea lui
introducând creştinismul pe o arie atât Timur Lenk în 1405 puterea otomană a
de întinsă, încât, pur şi simplu, harta fost restaurată, iar cucerirea
lumii s+a schimbat radical. A fost, într-un Constantinopolului a devenit fapt în
fel, revanşa lumilor vechi asupra noii 1453, ceea ce a pus capăt Imperiului
ordini romane, deşi, în perspectivă, Bizantin. Capitala a fost mutată la
lumea va continua să se cristalizeze tot Constantinopol, marea catedrală
după noile tipare. creştină a Patriarhiei, Sfânta Sofia, a
devenit moschee. Armata a fost
Imperii ale stepei – v. Mongolia organizată în corpuri de infanterie
(ieniceri) şi cavalerie (spahii). Marile
Imperiul Achemenid – v. Persia descoperiri geografice – demarate şi
pentru că otomanii controlau marile
Imperiul incaş – v. Inca drumuri comerciale dintre Asia şi Europa
(drumul Indiilor, al mătăsii), ca şi
Imperiul Mog(h)ul – v. Mongolia descoperirea Lumii Noi, au adus pierderi
economice uriaşe Imperiului otoman prin
Imperiul Otoman – este un imperiu al
apariţia marilor drumuri comerciale pe
neamurilor turcice care a rezistat până în
apă şi care, deci, ocoleau imperiul.
secolul XX. Evoluţia viitorului imperiu a
Tentativele otomanilor de a se extinde
început în veacul al XIII-lea, când
spre Europa (atacul asupra forţelor
sultanatul selgiucid al Rume(eliei) s-a
catolice, Lepanto 1571; Vienei, 1683, la

113
care a participat, în oastea otomană, şi statului Peru de azi, din sudul
Dimitrie Cantemir, deşi rudele lui după Cordielierei andine, de pe platoul înalt.
soţie, Cantacuzinii din Ţara În limba proprie, quechua inca, numele
Românească, îi sprijineau pe vienezi) n- lor însemna „fiii Soarelui”. Locul originar,
au fost încununate de succes. Astfel a de unde ar fi plecat Viracocha, zeul
început declinul imperiului sultanilor, iar creator, după legende, ar fi fost lacul
valul depărtat al revoluţiilor de la 1848 Titicaca. În fapt, incaşii fac parte din
din Europa a produs reformarea lui în migraţia asiatică care a traversat
parametri moderni (Mahmud al II-lea şi Behringia după marea glaciaţiune, cu
perioada tenzimat, a reorganizării). In 11.500 de ani î.H. şi s-a extins cu timpul
interiorul acestui proces complex ţările spre sud, urmând linia munţilor şi
române, care reuşiseră să fie doar amestecându-se cu triburi locale.
tributare imperiului (şi nu raiale, părţi ale Imperiul incaş a început să crească spre
lui, limitând astfel - cu eforturi nebănuite sfârşitul mileniului II î.H. şi a dispărut la
şi fără ajutor extern - extinderea acestuia începutul veacului al XVI-lea d.H., prin
spre Europa) şi-au cucerit independenţa cucerirea spaniolă (Francisco Pizzaro),
în 1877, cu ajutor rusesc (ceea ce a fost care a şi forţat trecerea lor la catolicism.
o urmare târzie a mesajului lui Cantemir Au produs cea mai complexă civilizaţie a
către Rusia). Principala strategie a lumii vechi din Americi. Fără a cunoaşte
înaintării şi cuceririlor Imperiului Otoman roata şi arcul de boltă în construcţii, fără
a fost asigurarea extinderii religiei să aibă scriere – ci doar o comunicare
islamice odată cu accesul la noi teritorii codificată prin mesaje formate din sfori
şi controlul supuşilor prin islamism. înnodate, fără monedă, au reuşit să
Merită cu atât mai mult să evaluăm construiască un imperiu cu sistem rutier
corect rezistenţa ţărilor române la foarte bun, pentru convoaie de lama
impactul otoman, fiindcă ele au apărat (14.000 de mile, cu atât mai valoroase
cultura şi religia locului şi au fost, cu cu cât erau săpate în piatra munţilor), au
adevărat, bariera de vest a Bizanţului. avut administraţie regională (4 regiuni
subdivizate în unităţi socio-economice),
Imperiul Part – v. Parthia; precum şi un sistem de caste foarte
restrictiv. Armata era bine organizată,
dar nu cunoşteu calul, el a fost adus de
Imperiul Persan – v. Persia europeni. Transmiterea puterii imperiale
se făcea prin hotărârea supremului Inca,
echivalentul pământean al zeului Soare
Imperiul Roman – v. Roma (ca în hinduism). Contra muncii lor,
lucrătorii primeau hrană, îmbrăcăminte şi
locuinţe. Fundamentele culturii incaşe le-
Inanna –v. Chaldeea au asigurat matematica şi medicina.
Cunoşteau chinina, au eradicat malaria
Inca – civilizaţie care a dus la alcătuirea
şi puteau fabrica leacuri pentru bolile cu
unui imperiu ce acoperea o parte din
mare întindere socială. Ştiau să
America de Sud, în perimetrul Anzilor,
folosească energia fiinţei umane pentru
din Columbia de azi până în sudul
vindecare şi au lăsat indicii despre
statului Peru (3500 km în lung şi 800 km
cunoaştrea plexului solar. Principala
lăţime). La origini au fost un trib
cetate incaşă, Cuzco, era aşezată în
războinic care trăia în partea centrală a
centrul „plexului solar” al Imperiului.

114
Matematica incaşă (sistemul de Vedele, Ramayana, Mahabrahata
numărare avea baza 40) a dus la istorisesc evenimente ale istoriei foarte
alcătuirea unui calendar luni-solar foarte vechi a locului, după ele au fost alcătuite
eficient. Anul incaş avea 52 de hărţi care au dus la descoperirea unor
săptămâni, iar secolul incaş avea 52 de importante situri arheologice, presărate
ani. Au numit constelaţiile altfel decât în în lungul albiei astăzi uscate a fluviului,
Eurasia, combinând uneori într-una două lungă de aproximativ 8000 de km.
sau trei constelaţii (în versiunea Realizările artistice ale acestui foarte
europeană). Dacă n-au cunoscut roata, vechi strat de civilizaţie au fost cu totul
au avut, în schimb, mecanisme de roţi remarcabile. La fel de veche, dar aflată
dinţate, un fel de ceas care măsura în sudul Indiei, a fost civilizaţia
Timpul cosmic şi putea prevedea dravidiană, ajunsă pe continent în urma
evenimentele cereşti repetabile. Ca şi în unui cataclism care ar fi scufundat
China veche ori îăn Egipt, îşi îngropau vechiul continent Lemuria-Mu (v. mai
împăraţii sub piramide, a căror funcţie sus Dravidieni), cu 9.500 de ani î.H.
era cosmică, de păstrare a relaţiei cu Perioada neolitică a început în India cu
Cerul în vederea reînvierii. Pentru 2000 de ani mai devreme decât în
castele de jos avea un rol important Europa, adică în 8000 î.H. (Megrath, în
ghicitul în bobi, folosit de altfel din Africa Pakistanul de azi, se crede că Megara în
şi până în Tibet. spaţiul grec a fost întemeiată de urmaşi
ai acestei cetăţi) şi a însemnat nu doar
India - numită şi subcontinent, această sedentarizarea populaţiei, ci şi apariţia
ţară are a doua populaţie de pe glob ca unor aşezări de tip orăşenesc, adică
mărime după China. Adăposteşte cea având administraţie centralizată şi
mai veche civilizaţie a lumii – după planningul alimentaţiei, bazine publice
dovezile arheologice acumulate până în pentru băi rituale, sistem de curăţare a
prezent, soaniană şi madrasiană (cu drumurilor publice. Spre deosebire de
vechime care începe de la un milion de alte civilizaţii vechi, India a cunoscut
ani) şi este, de fapt, o federaţie de state roata şi scrierea din timpuri care se pierd
cunoscută sub acest nume. Există încă în negura vremurilor. La fel moneda. In
triburi ale aborigenilor din India, cu ceea ce priveşte matematica, au lucrat
economie închisă, grupate după limbile cu cifra zero, pe care grecii şi latinii n-au
pe care le vorbesc: dravidiene, cunoscut-o. Arabii au preluat-o de la ei.
australoasiatice, tibetano-birmaneze. În mileniul al II-lea î.H. avea relaţii
Epoca Pietrei a avut reprezentare în comerciale cu Mesopotamia şi Egiptul.
India în urmă cu 12.000 de ani, iar India a fost invadată de arieni, după
aşezări stabile cu 9.000 de ani î.H. unele teorii, iar după altele nu. Teoria
(Bhimbetka). Există de asemenea migraţiei de la vest către est este printre
numeroase dovezi de continuitate a cele mai controversate, deoarece toate
civilizaţiei, în lungul marelui fluviu marile migraţii planetare s-au făcut de la
dispărut, Sarasvati, care izvora din est către vest, rotaţia Pământului în sens
Himalaia şi se vărsa în Golful Cambay invers favoriza, mai ales pentru
(de legătură între Golful Persic şi Marea alergarea calului, această direcţie spre
Arabiei), având o lăţime de 7 km., nu răsărit, ca şi adaptarea mai uşoară a
departe de Tropicul Cancerului, unindu- organismului uman la schimbarea de fus
şi delta cu aceea a Indusului (numit orar. Iar recentele analize ADNmc par să
Harappa, a dat civilizaţia Harappa). susţină acest fapt. În secolele IV-V d.H.

115
regatele Indiei au fost unificate înr-un pământene, că într-o viaţă viitoare
imperiu sub dinastia Gupta, apoi sufletul nu va găsi neapărat tot trupul
Maurya. Nu este însă mai puţin adevărat unui om, ci poate găsi şi trupul altei
că a existat şi tentativa de cucerire şi de vietăţi. Roata continuă a reîntrupărilor a
colonizare a spaţiului originar de către fost simbolizată prin roata aflată astăzi
civilizaţii venite, iniţial, dinspre Asia. pe drapelul Indiei, iar în jainism prin
Astfel, istoria ultimelor milenii de dinainte zvastică. Mai există şi sikismul (religie
de Hristos, a cunoscut imperiile indo- monoteistă bazată pe relaţia dintre
iranian (adică indo-arian, iranian, brahmanism şi învăţătura islamică).
dardic), indo-persan, indo-scit, indo- Comparativ cu marea populaţie a ţării,
kushan, indo-part, indo-grec, indo- zoroastrismul, islamismul şi creştinismul
mongol (mogulii care au ucis cam 80 de sunt considerate religii minoritare.
milioane de indieni şi au stăpânit vreme Scrierea sanskrită (limba sanskrită este
de cinci secole, cu excepţii notabile: indo-europeană, ba chiar originea
Shah Jahan, cel care a construit Taj limbilor numite indo-europene), a
Mahal şi a încercat o sinteză culturală Vedelor (cea mai veche, Rig Veda,
între civilizaţia mongolo-turcică şi cea descrie civilizaţia Harappa), folosită
indiană), indo-arab (sec. X-XI d.H.). până azi în India, îşi are originea în
Perioada lui Timur Lenk (secolul al XIV- limba tamililor, care este dravidiană şi, la
lea d.H.) a fost şi ea cunoscută prin începuturi, era simbolică, referindu-se la
cruzime şi masacre la adresa hinduşilor. relaţia organică şi continuă om-Cer. Este
În India se vorbesc 22 de limbi oficiale, un alfabet cu 43 de consoane şi 12
dar hindu este limba care unifică vocale, iar substantivele au singular,
administraţia statului. În rest, se vorbesc dual şi plural.
limbi dravidiene, indo-europene
(tochariene), iranice, indo-ariene. Cele Indo-arian – nu desemnează un regat
mai răspândite religii sunt hinduismul sau un imperiu, ci infuzia profundă a
(cea mai veche mare religie a lumii, fiind arienilor, ramură a triburilor iranice, în
mai mult un mod de viaţă şi de India începând cu prima jumătate a
organizare a societăţii), buddhismul, mileniului al II-lea î.H. Teoriile care
jainismul (ambele datează din mileniul I susţin migraţia ariană consideră că
î.H., se dezvoltă din Vede şi este impus aceste triburi iranice, primele în ordine
de dinastia Gupta ca mijloc de rezistenţă temporală care s-au deplasat din locurile
la impactul cu migraţiile asiatice, iar de origine (Pamir, Tian-Shan) spre vest,
Ashoka dezvoltă, pe baza ei, o mare au atins India la 1600 î.H., iar
forţă culturală). Substanţa acestor religii deplasarea lor trebuie să fi fost
este că omul e de origine divină, s-a provocată de evenimente care aveau loc
întrupat pentru a coborî pe pământ şi la graniţa cu China. Există însă şi teorii,
trebuie să trăiască astfel încât să mai ales ale specialiştilor indieni, care
găsească în interiorul lui rădăcina consideră că această migraţie nu a avut
acestei origini, să se purifice pentru a loc, iar continuitatea vieţii localnicilor în
ajunge la măsura ei, astfel încât, la spaţiul indian poate fi demonstrată
sfârşitul vieţii pământene, să se poată arheologic în tot intervalul la care se
întoarce în Cer, trecând prin trei trepte referă teoria migraţiei ariene. Susţinătorii
de purificare), urmând a se întrupa din teoriei migraţiei ariene consideră însă că
nou. Hindduismul şi jainismul consideră acest impact a dus la declinul civilizaţiei
că reîntruparea este în firea vieţii Harappa şi a adus în loc civilizaţia

116
calului şi a căruţei, a metalelor. Grecii de revoluţia neolitică (civilizaţia
antici considerau că primele deplasări kurganelor, domesticirea cornutelor,
ale arienilor s-au făcut cu 6000 de ani civilizaţia calului şi căruţei, folosirea
î.H., în plină revoluţie neolitică, dar către metalelor) făcută fie dinspre Anatolia
spaţiul dintre Marea Neagră şi Marea spre Peninsula Balcanică, fie chiar
Caspică, unde s-au plăsmuit limbile dinspre India spre Europa, cu un
indo-europene. Pe de altă parte, în interstadiu în zona caspică de maximum
sanskrită arya înseamnă metal, semn al 2000 de ani. Proto-indo-europeana – şi,
civilizaţiei aduse de arieni. Din aceste ca urmare, toate limbile indo-europene –
motive există şi teoria deplasării arienilor ar fi avut consoane surde, sonore,
către India din spaţiul formativ indo- fricative şi lichide, cele cinci vocale de
european, ceea ce ar contrazice sensul bază şi un mare număr de diftongi. În
general al mişcării migratorii pe planetă, secţiunea morfologică ar fi avut flexiune
făcut dinspre est spre vest, din instinct, (substantivul, pronumele, verbul), cu
deoarece Pământul are o mişcare de anumite caracteristici aglutinante (post-
rotaţie de la apus la răsărit, ceea ce-l punere ori ante-punere de silabe), iar
face pe om să se adapteze mai uşor lingviştii au încercat să determine şi
mergând în sens opus acestei mişcări toponime ori nume proprii comune
planetare. Un alt factor de contrazicere limbilor indo-europene, deci provenite
este dat de încheierea tratatelor dintre din proto-indo-europeană. Popoarele
regatul part Mittani şi Mesopotamia, la indoeuropene istorice sunt hittiţii, luwiţii,
1500 î.H., în care sunt invocaţi zei celţii, germanii, ilirii, indo-iranicii, italii,
indieni. Rig Veda, cea mai veche dintre tocharienii, tracii. Iar limbile indo-
Vede, culegere sanskrită de imnuri europene dispărute sunt: paleo-
compusă între 1700-1100 î.H., din care balcanice (dacică, frigiană, tracă,
poate fi reconstituită geografia spaţiului tochariană). Limbile indoeuropene
respectiv, vorbeşte despre cultul arian al moderne sunt albaneza, armeana,
focului (mithraism). limbile baltice, limbile germanice
(inclusiv nordice), limbile celtice
Indo-european - grup de triburi definit (franceza, engleza), limbile latine,
prin apartenenţa la o presupusă limbă greaca, limbile slave.
originară comună, proto-indo-
europeana; un spaţiu originar comun, Indo-grec – reagat apărut ca urmare a
care diferă după diversele teorii: cuceririi de către Alexandru Macedon a
(Anatolia în Asia Mică, zona Ucrainei de unei părţi din Punjab, India (condus de
azi, cultura Yamna din Asia Centrală); şi satrapii Porus şi Taxiles, acesta a
o perioadă de timp, care diferă de stăpânit cetatea care-i va purta
asemenea în funcţie de teoria folosită: numele, Taxila). Din pricina conflictelor
Paleolitic (şi formarea omului de Cro- cu Babilonul, urmaşii lui Alexandru
Magnon în Asia Central, după marea Macedon au părăsit ţinutul în 294 î.H.,
glaciaţiune, acum 12000 de ani, ceea ce împinşi fiind şi de întemeirea regatului
cuplează migraţia dinspre Siberia de sud indo-scit sub Chandragupta Maurya.
către zona caucaziană, de formare a Un fost general al lui Alexandru
limbilor ino-europene, cu aceea făcută, Macedon, Seleucus I, care a şi dat
din acelaşi spaţiu, către Americi); numele dinastiei seleucizilor, l-a atacat
Neolitic, acum 6000 de ani, în cadrul pe Chandragupta (bătălia de pe Ipsus,
marii expansiuni cunoscuă sub numele în Frigia), dar, în urma unei căsătorii cu

117
o prinţesă indiană, a deschis calea Part condus de dinastia Arsacizilor, care
unor contacte care vor uni Mediterana s-a răsculat). În secolul I î.H., în
cu India în beneficiul ambelor spaţii. perioada de maximă înflorire, a cuprins
Ashoka, nepotul lui Chandragupta, a zonele unde azi se află Afganistanul,
optat pentru buddhism şi a scris în Pakistanul şi nordul Indiei. În cea mai
greacă şi arameică edicte misionare în mare parte capitala a fost la Taxila (azi
toate cetăţile indiene. Hellenismul şi în Pakistan – v. Indo-grec), dar şi la
stilul corintic au pătruns până departe Kabul. Regatul n-a rezistat mai mult de
în India. Grecii de acolo s-au convertit o jumătate de secol, fiind cucerit de
la buddhism, dar zeii greci au intrat şi kushani. Parţii erau iranici şi religia lor
în pantheonul indian al momentului. era zoroastrismul.
Astronomii şi matematicienii celor două
civilizaţii au comunicat între ei Indo-scit – triburi iranice din stepa
informaţii legate de teoria numerelor, centrală a Asiei – sudul Siberiei pe râul
de geometrie şi de calendare. Regatul Ill, care izvorăşte din munţii Tian-Shan şi
greco-bactrian, aflat puţin mai la nord se varsă în lacul Balckash, în
faţă de Punjab, a influenţat impunerea Kazahstanul de azi. Aveau, în veacul al
standardelor greceşti, dar a şi fost V-lea î.H., după cum scrie Herodot,
influenţat de cosmogonia complexă a drept ramuri principale, masageţii, alanii
Indiei. Strabo şi Erathostenes au avut şi iazygii. Masageţii erau cel mai sudic
o polemică rămasă în istorie despre grup şi aceştia au început să se mişte
India, despre cuceririle greceşti de primii către India, din cauza conflictelor
acolo şi coordonatele geografice ale cu perşii (tot iranici) şi hunii albi
locului. În secolul al II-lea î.H. (hephtaliţi), veniţi către nord dinspre
Demetrius I din dinastia seleucidă a China. Saka este pentru grecii antici
cucerit Kabul şi Gandhara (Kandahar, denumirea generică a sciţilor şi
în Afganistanul de azi), dar au început sarmaţilor, cei mai buni călăreţi despre
să piardă teritorii în secolul I î.H. în care scriu. Ei au trecut dinspre Tian-
favoarea sciţilor. Shan către Bactriana (numită Balckh de
perşi, din cauza acestor triburi originare
Indo-iranic – desemnează ramura dinspre lacul Balckhash), Sogdiana,
limbilor indo-europene care cuprind Fergana, Gandhara, Kashmir, ajungând
arienii, iranienii, darzii şi nuristanii. Cea până pe Gange (sub Azes I au avut
mai răspândită teorie în legătură cu capitala la Mathura) şi de acolo în
patria originară a triburilor este legată de centrul Indiei (Gujarat, capitala la
Cultura Andronovo (Sintashta-Petrovka), Surastrene). Au întemeiat un regat indo-
mileniul 3-2 î.H., răspândită în sud-estul scit cunoscut sub numele Sakastan,
Rusiei de azi şi Kazahstan. De pe Sakistan sau Seistan, care este
platoul iranian migraţia s-a făcut către menţionat până în veacul al IX-lea d.H.
Europa (spaţiul indo-european şi de Valuri succesive de sciţi (kushani,
acolo până în Italia de azi) şi către India. kidariţi) au atins India goniţi de perşi ori
Analiza ADNmc, făcută la scară de hephtaliţi. Dinastiile Gupta şi Maurya
continentală, confirmă această distribuţie a fost de origine scită. Influenţele
iniţial iranică. civilizaţiei scite asupra Indiei - sciţii au
adus în India capra domestică - precum
Indo-part – regat care a fost iniţiat de şi pătrunderea buddhismului dincolo de
Gondophares (un suspus al Imperiului lanţul muntos, spre centrul Asiei, patria

118
originară a sciţilor, sunt evidenţe care recognoscibile printr-un gust deosebit
pledează pentru beneficiul cultural pentru încărcătura barocă în arhitectură
reciproc al celor două civilizaţii. Regatul (khmerii, templul de la Borobudur este
indo-scit a fost contemporan cu regatul patrimoniu UNESCO), dar nu şi în
indo-grec, care urma cuceririlor lui ceramică ori ţesături.
Alexandru Macedon. De aceea regii
indo-sciţi se numeau tot satrapi. Indus - v. India

Indonezia – stat aflat pe un arhipelag Inorog – sau unicorn. Animal simbolic.


care cuprinde 1700 de insule numite şi Deşi rămas până astăzi în simbolistica
arhipelagul Malaya (spre deosebire de cuivilizaţiilor, ca un armăsar cu un singur
Hi-malaya, care era considerat partea de corn în frunte, iniţial, în civilizaţia
sus a Malayei), de legătură între sud- Harappa, era perceput ca un animal
estul Asiei şi Australia, despre care se compozit, cu cap de cal, barbă de ţap,
crede că ar fi apărut prin scufundarea gheare de leu şi un corn în frunte
unui străvechi continent numit Lemuria precum rinocerii. Acest animal compozit
sau Mu. Sub aspect vulcanic zona este exprima, în tradiţia lumilor vechi, o
până astăzi cea mai activă de pe glob, sinteză de beneficii magice şi curative şi
având 400 de vulcani care erup des. Pe figura drept totem originar al triburilor
una din insulele acestui arhipelag, Java, care se reclamau deopotrivă din spaţiul
au fost găsite schelete de Homo Erectus asiatico-himalaian, unde apăruse prima
(Java Man), a cărui vechime este oară capra domestică, din civilizaţia
estimată între 2 milioane şi 500.000 de central-asiatică a calului, dar şi de la
ani. Populaţia majoritară este formată temeiul solar al civilizaţiei, dominat de
din melanesieni, veniţi din Melanezia, Soarele-tată şi Luna-mamă, ori de la
grupul de insule care formează puntea animalul sfânt al Indiei până astăzi:
către Australia, austronezieni, la origini vaca, versiune feminină, matriarhală, a
migraţi din Asia în zona de azi a taurului şi el de origine – în sens
Taiwanului şi de acolo spre Australia, mitologic – solară. Rinocerul era zeitatea
urmând calea expansiunii din insulă în protectoare a multe cursuri de apă,
insulă, ori migraţi spre Indonezia cam pe imaginea lui a ajuns până la Nil, în
la 2000 î.H., împingânu-i mai la nord pe Egiptul antic. Simbolul inorogului a fost
melanezienii de acolo, ca şi din indieni, păstrat odată cu extinderea civilizaţiilor
(dravidieni, dar şi straturi mai noi ale dinspre răsărit spre apusul planetei,
populaţiei), apoi chinezi, arabi şi unicornul a rezistat în timp, dar i s-a
europeni. Religia buddhistă a dispărut adăugat o valenţă nouă: a căpătat trup
odată cu intrarea Islamului, ai cărui de cal, semn al migraţiei simbolului
adepţi, aici ca şi în India, au ucis în odată cu civlizaţia calului şi a căruţei.
masă pe credincioşii altor religii spre a o Italii, celţii, germanicii au făcut să dăinue
impune pe cea musulmană. Numele acest simbol preluat apoi de popoarele
Indonezia este de origine grecească şi neo-latine. Dimitrie Cantemir îl foloseşte
înseamnă India insulară. Fiind în calea în Istoria ieroglifică pentru a se desemna
marilor drumuri comerciale maritime, pe el însuşi, în sensul vechi, extrem-
arhipelagul a devenit important din oriental, de animal compozit – el afirma
mileniul I î.H., de când datează şi că se trage din Timur Lenk (Han Temir
expresii ale culturii şi civilizaţiei (Can-temir), dar îl imaginează ca pe un
remarcabile prin diversitate, dar cal cu un corn în frunte. Evul Mediu

119
francez exclează prin folosirea acestui cu acest nume. Cele mai importante
simbol. cetăţi ioniene au fost Atena, Milet, Efes,
Phoceea, insulele Samos şi Chios. Ei au
Insula Paştelui – v. Polinezia alcătuit Liga ioniană, la care au participat
şi coloniile Miletului din Scythia Minor
Inuit – v. Eschimoşi (Histria, Tomis, Callatis).
Ionieni – cel mai vechi grup al migraţiei Irak – stat aflat în Peninsula Arabică,
grecilor, celelalte fiind aheii, dorienii, învecinat cu Iranul, Turcia, Siria, Arabia
eolienii, grup care s-a pus în mişcare Saudită, Kuweit. O parte din actualul său
cam la un veac după şi în urma spaţiu, între Tigru şi Eufrat (spaţiu
războiului troian, coborând dispre zona perceput ca o insulă, numită deci în
pelasgică în Attica, insulele Ciclade, arabă Al Jazirra), a fost vechea
Insulele Ionice (printre care celebră este Mesopotamie, spaţiu foarte cunoscut
Ithaca, unde s-a născut Ulysse), Eubeea pentru civilizaţiile lumii vechi şi care a
şi migrând apoi de acolo înapoi, pe adăpostit mai multe popoare, culturi,
coasta Anatoliei (Phoceea şi Munţii limbi folosite. Munţii Taurus, care merg
Haemus). Deşi arhipelagul insulelor paralel cu ţărmul Mediteranei, ca şi Anti
Ionice, ca şi toate insulele Mediteranei, Taurus, în nord-estul lor, cu patru porţi
datează din Cretacic, dovezile de trecere dinspre Anatolia spre
arheologice spun că proto-grecii au Mediterana, cea mai cunoscută fiind
migrat în mileniul al IV-lea î.H. dinspre Poarta Ciliciei, au oprit temporar fluxul
Asia Mică, trecând prin Scythia Minor şi migraţiilor dinspre Asia către Europa şi
Tracia, către Peninsula Balcanică, au forţat amestecul oamenilor şi
ajungând în Peloponez în mileniul al II- obiceiurilor, dar au şi tentat stăpânitori
lea î.H. Atunci a strălucit civilizaţia diferiţi şi numeroşi pentru a controla
minoică, intrată în declin după erupţia aceste porţi şi, prin ele, continentul
vulcanului care a scufundat jumătate din asiatic. O legendă mesopotamiană a
insula Thera (azi Santorin). A urmat potopului, Epopeea lui Ghlgamesh, care
civilizaţia miceniană, fondată de ionieni precede Biblia, povesteşte despre
şi ahei. La 1100 î.H. începe migraţia Xisuthrus, care a călătorit pe o arcă şi a
dorienilor spre Peloponez, ceea ce debarcat în spaţiul dintre Tigru şi Eufrat.
deschide calea formării coloniilor Legenda reiterează fie drumul
ioniene. Numele lor mitic vine de la Ion, dravidienilor – supravieţuitori ai unui
fiul lui Xisuthrus şi nepotul lui Hellen, continent dispărut în dreptul „centurii de
strămoşul legendar al hellenilor (grecii) foc” a vulcanilor din Altantic – din sudul
ca neam. Vorbeau o limbă indo- Indiei (prima mare oprire) spre Golful
europeană apropiată de armeană. Au Persic, spre uscatul dintre fluvii (9000
fost cei mai mari colonizatori şi făuritori î.H.), fie un „potop” local, soldat cu
de democraţie dintre greci, făcând mişcări de triburi. În spaţiul
navigaţie de cabotaj de jur împrejurul Mesopotamiei au existat civilizaţiile
Mediteranei, ca şi în lungul coastelor Uruk, Ur, Sumer, Babilon, Asiria, peste o
Mării Negre, până în ţinutul mie de zei şi-au amestecat originile şi
cimmerienilor (Crimeea). Ei au făurit sacrificiile pe insula dintre fluvii. Au
regatul indo-grec, iar în sanskrită ionian existat conflicte cu Akkadul, Canaanul,
se spune Yavan şi în chineză Yunan, Kassiţii, mezii, parţii, elamiţii, regatul
provincie rămasă pînă astăzi, în China, Mittani, perşii, sciţii, grecii, romanii,

120
arabii, turcii şi mongolii. Locul şi-a azi a rămas ca un vestigiu al
schimbat denumirea în Irak odată cu acoperământului preoţilor mithraismului
stăpânirea arabă (secolul al VII-lea fiindcă simboliza tentativa de control
d.H.), când locuitorii au fost trecuţi cu planetar prin religie. Ca ţară, Iranul
forţa la islamism, iar Ali, părintele şiiţilor, acoperă doar în parte semnificaţia
a venit de la Mecca şi şi-a găsit sfârşitul cuvântului iranic. Pe teritoriul său a
pe pământul vechii Mesopotamii, ca şi, existat o solidă cultură pre-iranică, prima
mai înainte, Antiochus I, urmaşul lui piramidă a lumii, un zigurat cu trei nivele
Alexandru Macedon, pentru care s-a şi o vechime de 7500 de ani (civilizaţia
construit un mausoleu uriaş, piramidal, Zayandech Rud), centru ale unei cetăţi
dar în stil hellenistic, în munţii Taurus. V. unde se vorbea o limbă izolată şi azi
şi Asiria, Assurbanipal, Astarte, Babilon, dispărută. În urmă cu 3500 de ani (acolo
Chaldeea. începutul Epocii Bronzului) a existat
cultura Jiroft, o cultură de legătură între
India şi Elam. Casele iranice aveau
Iran – etimologic înseamnă ţinutul formă ovală (în Oceania cultura Lapita a
arienilor, care-şi trag numele de la avut astfel de forme, berberii din nordul
conducătorii lor, arya (în chineză Africii le folosesc şi astăzi, iar vulturul
însemna fier şi desemna casta celor (omul-pasăre) era totemul mithraic al
puternici şi avuţi). Teritoriul originar de triburilor. Abia la jumătatea mileniului al
formare al arienilor a fost în Asia, în II-lea î.H. au ajuns în zonă arienii, care
nordul Afganistanului de azi şi lângă s-au amestecat în masa vechilor
lacul Balckhash. A existat o primă civilizaţii. Vechea civilizaţie a teritoriului
extindere, fiind cunoscută drept iranian a interacţionat cu Sumerul,
civilizaţia Oxus (Bactriana, numită de Babilonul, Elamul, Canaanul, iar
indigeni Balckh, în amintirea lacului naşterea Imperiului persan a dus la
originar şi Margiana). Acei arieni au supremaţia neamurilor ariene asupra
ajuns în nord-vestul Chinei, în India şi s- predecesorilor, după cum, cucerirea
au împrăştiat de acolo până în Anatolia, arabă, a dus la islamizarea teritoriului.
apoi în Europa, iar limbile care s-au
format din proto-indo-iranică se numesc Irochez – locuitor originar al Americii de
limbi iranice şi sunt o ramură a limbilor Nord, triburi apartenente la la Liga celor
indo-europene. Suprafaţa lor de vorbire cinci naţiuni (mohawk, oneida,
este mult mai mare decât aceea a ţării onondaqa, cayuga, seneca), la care s-a
numită astăzi Iran. Vechile popoare adăugat mai târziu tuscarora (în 1722),
iranice au fost afganii, tadjicii, osetinii, devenind Liga celor şase naţiuni, după
zaza, balucistanii, mezii, perşii, parţii modelul Pentapolisului, apoi
(iniţial parni, anumite triburi scitice, Sextapolisului, liga cetăţilor ioniene (şi,
numite apoi parsii în Pakistanul de azi), mai târziu, a naţiunilor din Marea
sciţii (numiţi saka în India, laolaltă cu Britanie care se simţeau marginalizate).
sarmaţii, unde au întemeiat un imperiu Işi spun haudenosaunee. La originui
indo-scit), kambodja (khmerii de mai vorbeau aceeaşi limbă – irocheza – şi
târziu), masageţii, cimmerienii, sarmaţii, erau aşezaţi în nord-vestul statului New
iar parţial sârbii, croaţii, bulgarii, uzbecii. York şi sud-vestul Canadei, reuniţi
Zeul Focului, Mithra, acela care a născut pentru a rezista ca entitate impactului
zoroastrismul ca religie, a fost principalul masiv al colonizării europene de după
zeu al triburilor iranice. Mitra papală de dispariţia civilizaţiilor precolumbiene

121
(secolul al XVII-lea). Toşi au figuri uşor atât Imperiul Roman, cât şi pe cel
mongoloide şi, probabil, păstrează Persan. Diferenţa între musulmanii
conştiinţa unei unităţi originare. V. şi tradiţionalişti, care urmează învăţătura
aborigen. lui Mohamed (suniţii), şi aceia mai
radicali, care urmează credinţa lui Ali
Islamism – ultima apărută dintre marile (şiiţii) este prilej de conflicte până astăzi.
religii ale lumii, cu aproape un miliard şi Sufiţii sunt o ramură a suniţilor
jumătate de adepţi. Conform Bibliei, ca contaminată de creştinism (la rândul lui
şi Coranului, arabii, principalul popor influenţat de ritualuri precreştine foarte
musulman al lumii, ei au aceeaşi origine vechi), ramură a asceţilor (precum magii
ca şi evreii, se trag dsin Sem, fiul lui din zoroastrism). În vreme ce Umayyazii
Noe. Dar arabii provin din Ishmael, au fost interesaţi de stăpânirea
primul fiu al lui Abraham, iar semiţii din Mediteranei, dinastia următoare, a
Isaac, al doilea fiu. Este interesant de Abassizilor, şi-a consolidat puterea
ştiut că moscheea Al Aqsa din Ierusalim asupra uscatului, a deschis calea altor
are la fundament piatra comună celor triburi venite dinspre Asia, devenite
două religii: iudaică şi musulmană. Este musulmane (turcii oghuzani, care vor
piatra pe care a fost ridicat un templu cuceri Bizanţul şi vor întemeia Imperiul
pentru Iahve de către Iacob, fiul lui Otoman). Dintre Abassizi s-au desprins
Isaac, dar şi piatra de pe care s+a înălţat Fatimizii (de la Fatima, fiica lui
Mohamed spre a se duce să edifice Mohamed), care controlau Egiptul, ei
Kaaba. Şi musulmanii vorbesc, ca şi fiind şi o dizidenţă şiită (ismaeliţii, de la
semiţii, despre cele 12 triburi originare. Ishmael, fiul lui Abraham, aflaţi şi azi în
Profetul Mahommed, acela care a Yemen). Fatimizii au cucerit şi Israelul,
ascultat mesajul unicului Dumnezeu Libanul, Iordania, Siria (folosim
transmis de îngerul Gabriel (Islamul se denumirea actuală a teritoriilor). Ei s-au
reclamă de la el ca toate religiile confruntat cu mamelucii, armată de
monoteiste), este ultimul în ordine sclavi de alte origini etnice decât arabii,
istorică (Coranul îl consideră pe Iisus dar musulmanizată şi rămasă în
penultimul profet) şi, prin urmare, menit funcţiune în veacul al XIII-lea, când a
să „actualizeze” credinţa. Deci avut de înfruntat năvălirile mongole.
musulmanii se consideră ca aparţinând Calendarul musulman este numai lunar
liniei Abraham-Iisus. Mahomed s-a (merge după Lună, nu şi după Soare),
născut la Mecca între 570 şi 580 d.H. şi începe cu anul Hegirei, adică naşterea
a murit în 640. La această din urmă dată lui Mohamed, ceea ce dă diferenţe mari
islamismul stăpânea o parte din Asia de faţă de calendarul luni-solar pe care-l
sud-vest (cu excepţia Turciei de azi, moştenim noi de la romani.
stăpânită de romani), Egiptul, Libia,
Tunisia, Algeria, Marocul, o parte din Israel – ţară aflată pe ţărmul răsăritean
Spania. Ali Abu Bakr, cumnatul lui al Mării Mediterane, numită în trecut şi
Mahomed, a preluat doctrina şi a făcut-o Levant, formată din regatele antice al
religia primului califat, stabilind capitala Israelului şi Iudeii şi având drept locuitori
la Damasc (în Siria de azi). De atunci cele 12 triburi semitice menţionate în
datează ideea că islamismul înseamnă Biblie. În fond, lucrurile nu sunt nici pe
nu doar credinţă, ci şi teritoriul pe care departe atât de simple. Teritoriul a fost
trăiesc credincioşii. Dinastia locuit în Paleoliticul târziu, conform
Umayyazilor, care i-a urmat, a atacat mărturiilor arheologice, care atestă un tip

122
de mumificare asemănător cu acela ale migraţiilor venite dinspre Asia şi
folosit în Africa şi caracterizat prin trecute de Poarta Ciliciei, au alimentat
întinderea pielii feţei pe un disc rotund, nevoia de unitate şi de răspuns
sarcofag din lut de formă antropomorfă. concertat la impulsurile violente venite
Există, de asemenea, în straturile din afară. Apariţia lui Iisus şi, deci, a
profunde ale Ierusalimului, o aşezare de creştinismului trebuie considerată o
tip neolitic (6000 î.H.), având case din lut urmare chiar a acestui fapt, iar
şi vase pentru rezerve de hrană. Cele 12 Ierusalimul a şi rămas locul simbolic,
triburi au ajuns în Canaan (care nu avea originar, de întâlnire al tuturor religiilor
populaţie semitică) abia în mileniul al II- (inclusiv secte) monoteiste ale lumii.
lea î.H. (Epoca Bronzului), venind
dinspre Mesopotamia. Ele au cucerit Ithaca – v. Ionieni
zona şi au introdus, conform Thorei,
legea morală în deşert (să nu furi, să nu Italia – peninsula cu acest nume a fost
păcătuieşti cu fiinţe de acelaşi sex ori de locuită cu mult înainte de ajungerea
sex opus, să-ţi creşti în cinste copiii triburilor de itali pe pământul ei, şi
etc.). De altfel, despre Abraham se anume din Mezolitic, perioadă de trecere
spune că era urmaş al lui Hammurabi, între Paleolitic şi Neolitic, după cum
iar Sarah, soţia lui, era hittită. Tribul Dan, atestă uneltele din piatră cioplită şi
care dormea în case ovale, sub formă şlefuită găsite pe coasta Adriaticii. Chiar
de corăbii, ar fi provenit fie din popoarele triburile de itali sunt venite dinspre Asia
mării, care se infiltrau pe ţărmul estic al odată cu răcirea globală a vremii (20.000
Mediteranei, fie dintre dravidieni, veniţi şi î.H.) mai întâi până în zona balcanică, şi
ei pe apă dinspre sud-estul Indiei, prin anume în zona ilirilor, care se întindeau
Golful Persic, cam pe la 9000 î.H., în din Panonia până în Dalmaţia, împinşi
urma marelui cataclism întâmplat – fiind apoi de alte triburi de indo-europeni
cufundarea unui continent în ocean – şi care ajungeau dinspre Asia Mică în
care a dus la apriţia numeroaselor insule Peninsula Balcanică. Primele triburi
ale Indoneziei de azi. Triburile israelite ajunse în peninsula italică au fost ale
au absorbit nu doar pe canaaniţi, ci şi pe latinilor şi faliscilor. Abia în mileniul I î.H.
filistini. Religia triburilor, iudaismul (după au venit etruscii, umbrii, volsgii, oscii şi
numele provinciei romane Iudeea), a fost picţii (aceştia ajunşi până pe pământul
atestat şi permis de Cyrus cel Mare, Scoţiei de azi). Primul grup s-a numit
odată cu achiziţia persană a teritoriului latino-faliscan, al doilea osco-umbrian
(fapt recunoscut până astăzi de evrei, (celelalte triburi din grup vorbeau limbi
care au adoptat o sărbătoare numită „a apropiate de acestea). Fondarea Romei
Focului”, în amintirea mithraismului. de către latini, în 753 î.H. (independentă
Regii Solomon şi David, care au încercat faţă de etrusci abia în 510 î.H.), ca şi
reunirea triburilor într-un regat, au legenda lui Romulus şi Remus crescuţi
edificat uniunea spirituală a evreilor în de o lupoaică, pare să indice originea
numele apartenenţei la o origine asiatică a triburilor italice fiindcă aveau
semitică, la simbolistica provenită din drept animal totemic lupul, ca şi daco-
bazinul Asiei Mici (Mesopotamia în tracii şi, înaintea lor, unele triburi central-
principal). Numeroasele conflicte din asiatice. În secolele VI-V î.H. au ajuns
zonă, provocate de Egipt, Babilon, pe pământul Italiei veneţii şi messapii,
Ninive, Hattusha, popoarele mării, greci triburi slavo-celtice primii, ilire ceilalţi. De
şi romani, precum şi numeroasele treceri altfel, în 450 î.H. au ajuns în Peninsula

123
Italică şi celţii, iar în 267 î.H. Roma a Interpretarea Torei este făcută în
cucerit întreaga peninsulă, apoi a colecţia de texte numită Zohar, aşa cum,
început expansiunea care a dus la în Kabbala, altă serie de texte, este
formarea Imperiului Roman (iar latina a comentată relaţia dintre Creator şi Creat
absorbit, la rândul ei, multe limbi vechi (omul). Prin urmare Dumnnezeu nu e
ale celor cuceriţi, printre care şi limba salvatorul, ci este acela care dă omului
etruscilor, a traco-dacilor. Imperiul s-a reguli de conduită, pentru viaţa
împărţit în două (de Răsărit, adică pământeană după ce l-a aruncat afară
Bizanţul şi de Apus) în 395 d.H. Limbile din Paradis, cuprinzând nu mai puţin de
italilor au avut scriere alfabetică, prin 613 reguli pentru bărbaţi şi femei (cea
urmare există mesaje care atestă faptul mai importantă fiind aceea că nu se
că, după clasificarea actuală, primii poate face nici o derogare de la condiţia
veniţi vorbeau limbi care nu aparţin nici de evreu, nici măcar prin schimbarea
unei ramuri indo-europene. Până foarte religiei). In iudaism nu există salvare ori
târziu, în veacul al XIX-lea d.H., Italia n-a viaţă viitoare. Sinagogile sunt sanctuare
avut o limbă unitară, şi, ca urmare, n-a de protecţie a omului în faţa
fost nici unită ca stat. Italiana literară e adversităţilor şi locuri de studiu al Thorei.
formată pe baza limbii vorbite în Umbria, Thora reprezintă un acord, un contract
aşa cum au definit-o Dante, Petrarca şi între Dumnezeu şi om, prin care omul se
apoi Renaşterea. Peninsula Italică a obligă să respecte legile transmise de
avut religii politeiste, ca şi Imperiul Dumnezeu, iar Dumnezeu se obligă să
Roman, al cărui pantheon a adăpostit şi păstreze viu spiritul „poporului ales”
zeii popoarelor cucerite, găsindu-şi dincolo de orice traversări ale istoriei
sfârşitul odată cu şi din cauza marilor planetare, astfel încât poporul ales să-i
migraţii şi a creştinismului. V. şi Roma. poată împlini, pe planeta Pământ, voinţa
de aducere a omului ca entitate înapoi,
Iudaism – este prima religie monoteistă în Paradisul pierdut. În prima carte a
a lumii, folosită de vechii evrei odată cu Pentateucului, Exodul, se afirmă că
venirea în Canaan dinspre Ur, în Sumer. Dumnezeu a creat Thora cam cu 974 de
Ba chiar, pentru evrei, este mai mult generaţii înainte de crearea Lumii
decât o religie, este chiar modul de (aceea de după Potop), ceea ce ar
păstrare a identităţii de neam (vreme de însemna cam 2000 de ani. Dacă
2000 de ani n-au avut o ţară), dincolo de adăugăm această cifră faptului istoric al
orice frontiere şi migraţii. Această religie venirii triburilor în pământul Canaanului,
nu cuprinde credinţa într-o instituţie cam cu 4000 de ani î.H., ar rezulta 6000
(precum Biserica la creştini) sau într-o î.H., adică o migraţie desfăşurată în
instanţă superioară (Dumnezeu ori un plină revoluţie a Neoliticului. Trebuie
trimis al Domnului pe Pământ precum menţionat însă faptul că locurile
Iisus la creştini, apoi reprezentantul lui Canaanului au o vechime arheologic
precum Papa la catolici) care l-ar salva dovedită de locuire care urcă la 14.000
pe om, ci cuprinde credinţa într-o carte de ani î.H, (cultura Natufiană de la Ein
(Tora(h), adică Pentateucul, primele Mallaha, legată de momentul domesticirii
cinci cărţi ale Vechiului Testament câinelui, iar zidurile Ierihonului datează
preluate şi de creştini, iar a şasea carte din 9000 î.H.). Thora evreilor cuprinde şi
nu i-a fost comunicată de Dumnezeu – un studiu intrinsec al textului, o
Iahve – lui Moise, care să fi transcris descifrare şi o interpretare capabilă să
textul, ci a fost scrisă de Ioshua–Iosif). dezvăluie celor avizaţi secretele exodului

124
de după Potop, adică ale originilor.
Acest studiu se numeşte Kabbala. Pe
lângă Thora, iudaismul cuprinde studiul
cărţilor de profeţie (Nevi’im), care
descriu intervalul dintre eliberarea de
către Moise a triburilor din robia
egipteană şi căderea în robia
babiloniană. Însăşi naşterea lui Moise în
robie, asemănătoare cu naşterea lui
Romulus şi Remus mai târziu, este un
mit fundamental al creaţiei cetăţilor din
lumea veche, legat de apă ca element
vital şi de şarpe ca urmaş al dragonului
(mit incipient, născut în sud-estul Asiei).
Fiindcă Moise preface un şarpe în toiag
şi despică apele care vor duce triburile
pe uscatul de dincolo (repetă gestul lui
Noe de regăsire a uscatului), pierzându-i
pe egipteni. Pentru unii interpreţi acest
şarpe originar este chiar simbolul lanţului
ADN. A treia parte a iudaismului
cuprinde scrierile hagiografice (Ketuvim)
legate de primele două: Thora şi
Nevi’im, adică Ecleziastul, Psalmii lui
David, Cartea lui Iov, proverbele,
lamentaţiile legate de viaţa cotidiană şi
istoria începuturilor regatului evreu.
Singurele două evenimente religioase
destinse şi care aduc bucurie ale
iudaismului sunt legate de cucerirea lor
de către perşi. Cyrus cel Mare a permis
refacrea templui distrus de babilonieni,
aniversarea acestui fapt este Hannuka
(o sărbătoare a focului, precum în
zoroastrism), durează 8 zile. Al doilea
eveniment aniversează eliberarea
evreilor de diavolul religiei persane,
zoroastriene, Haman, şi păstrarea
condiţiei de evreu, iar sărbătoarea se
numeşte Purim (creştinii o consideră
Paştele evreiesc).

125
J (ceramica produsă are o vechime de
32.000 de ani î.H. după datarea cu
carbon şi a fost produsă de civilizaţia
Jainism – v. India Jomon, care s-a dezvoltat în şase etape
distincte. Această civilizaţie a lăsat cele
Japonia – arhipelag format din mai mai stranii figurine, numite figurinele
multe grupuri de insule, supranumit Dogu, care au aparenţa unor personaje
„imperiul soarelui răsare” din pricina îmbrăcate în scafandru, cu două toarte
triburilor numite de baştinaşi „oamenii în loc de urechi, cu 4 degete la mână şi
Soarelui”, veniţi dinspre zona Coreii şi cu un grup de senzori pe cap. Aceste
Chinei. Dar ei n-au fost şi primii locuitori figurine n-au corespondent în nici unul
al arhipelagului. S-au găsit forme de din produsele culturii Jomon, chiar şi
locuire şi resturi umane care urcă la pentru ansamblul ei sunt ciudăţenii). Fie
50.000 î.H. În ordine temporală, pe calea nordului, prin Behringia, fie pe
pământul Japoniei, cercetat graţie a calea sudului, prin Oceania, acestea
peste 400.000 de situri, atestă, până în sunt şi triburile care au ajuns la 11.500
prezent, una din cele mai vechi civilizaţii î.H. în Americi şi au dezvoltat civilizaţiile
ale planetei. Cea mai veche populaţie a columbiene. Ainu păstrează până astăzi
locului, şi care există până astăzi, este credinţa animistă şi au şamani, iar cea
Ainu (în japoneză Ezo sau Yezo), care, mai mare sărbătoare a anului este
după analiza ADNmc, aparţine grupului dedicată ursului (ca totem al triburilor).
originar din Tibet şi Insulele Andaman Costumele lor tradiţionale seamănă cu
(azi aparţin Indiei) din Golful Bengal. ale triburilor inuit, bărbaţii poartă plete şi
Această populaţie s-a întins până în mustaţă. Vorbesc o limbă izolată, mult
Kamciatka, insulele Kurile, inclusiv diferită de japoneză (care şi ea este tot o
Sahalin. Există teoria că Ainu aparţin limbă izolată). Al doilea grup de populaţii
unei rase preistorice (din Lemuria) care indigene a fost acela din arhipelagul
a migrat deopotrivă spre Australia, Ryukyu, aflat înspre Taiwan şi care
Oceania, India şi de acolo spre Asia şi separă Marea Chinei de Est de Oceanul
Europa (prin navigaţie de cabotaj au Pacific. Odinioară au făcut parte din
intrat în Golful Persic, iar de acolo pe continent. În japoneză li se spune
Tigru şi Eufrat). Dar există şi teoria care Uchinanchu (Okinawa). Ei au dat cultura
afirmă că rasa nu este atât de veche, ci Yayoi, a Epocii Bronzului şi Fierului (500
provine din Pleistocen, când a emigrat î.H. – 300 d.H.), care a înlocuit treptat
din aria Trans-Baikal spre est, sud-est, cultura Jomon. În perioada Yayoi a
ajungând dinspre Amur în Sahalin, început să se cultive orezul. Şi indigenii
atunci legată de continent printr-o punte acestor insule vorbesc o limbă izolată,
continentală acolo unde este acum numai a lor, numită ryukyu. Ei sunt cei
Strâmtoarea Tartariei. Un alt trib, mai longevivi locuitori ai planetei,
aproape la fel de vechi, nivk, a venit din cazurile de 150-170 de ani nefiind rare.
zona Tunguska în urmă cu 14.000 de În Paleolitic şi Neolitic a dominat
ani şi a adus cu el tehnologia construirii matriarhatul, triburile erau conduse de
caselor suspendate pe picioare de lemn. femei, drept care, până în secolul al XVI-
Un lucru e cert: în insulele Japoniei s--a lea, n-au avut arme de atac, ci au
găsit cel mai vechi schelet al omului dezvoltat foarte mult tehnicile de
modern, Homo Sapiens, şi cele mai apărare. Karate este o invenţie originară
vechi semne de viaţă sedentară din Ryukyu (insula Kyushu). După

126
analiza ADNmc, locuitorii acestui Yosef ben Mattiahu, n. 37 d. H.,
arhipelag sunt austronezieni, provin din Ierusalim – m. 101, Roma) – istoric. Fiu
zona insulelor malaezo-indoneziene, de rabin (Mattias Curtus), din neamul
Madagascar, Melanezia, Polinezia macabeilor (un Mattias iniţiase revolta
(adică Oceania în sens larg). In mod evreilor contra regelui Siriei în secolul al
deosebit trebuie menţionată insula II-lea î.H.). A învăţat carte după
Yonaguni (zona Ryukyu), ale cărei preceptele principalelor trei secte ale
structuri megalitice datate între 25.000 - iudaimului vremii: farisei, esenieni,
11.000 de ani î.H. (cele mai multe aflate sadducei, fiind, până la 19 ani,
acum în apă, la câteva zeci de kilometri învăţăcelul pustnicului Banus. Ştia
de ţărm) sunt cele mai vechi de pe ebraică, arameică, greacă, latină,
pământ. S-au găsit inclusiv texte scrise ultimele trei având valoare de „lingua
cu o scriere care seamănă cu franca” pe un areal care depăşea
rongorongo. O analiză comparată cu alte graniţele popoarelor de origine.
structuri megalitice subacvatice (Bimini, Tinereţea lui a coincis cu distrugerea
lângă Cuba, oraşul scufundat din golful Ierusalimului de către Imperiul Roman. A
Cambay aflat lângă ţărmul de vest al ajuns la Roma în anturajul lui Titus, care
Indiei), ca şi cu civilizaţiile megalitice de deservea dinastia Flavius, şi a devenit
pe uscat, indică mai multă compexitate. cetăţean roman sub numele Titus
În sfârşit, grupul yamato, care i-a dat pe Flavius Josephus. A scris în arameică şi
japonezii de astăzi, este venit dinspre greacă: Peri tou Ioudaikou polemou
Coreea, Taiwan şi China în timpul (Războiul iudeilor), despre căderea
dinastiilor Sui şi Tang. Ei alcătuiesc Ierusalimului; Ioudaike Archaiologia
grupul etnic majoritar al Japoniei. (Arheologia iudeilor), o istorie universală
Vorbesc o limbă izolată. Religia folosind surse din lumea iudaică despre
japoneză este sincretică, o îmbinare începuturile umanităţii, istorie care are la
între cea tradiţională, shintoistă, şi sfârşit o autobiografiie extinsă
buddhismul venit din China odată cu (Phlaouiou Iosepou Bios). Tentativele de
scrierea (adoptată în secolul al V-lea mediere ale istoricului însuşi în conflictul
d.H.). Perioada Kofun (după numele iudeo-roman, înţelegerea pierderii
mormintelor în formă de movilă, peste definitive a ideii de patrie, ca şi a
10.000, cel mai mare fiind de 486x305 victimizării unui neam care avea să
m, înalt de 30 m, în vreme ce piramida devină pribeag, căutarea sensurilor
lui Keops are 230x230 m şi înălţimea identitare ale poporului evreu sunt
140 m) marchează sfârşitul preistoriei şi temeiurile pentru care lucrările sale fac
începutul istoriei Japoniei, odată cu dată în lumea iudaică. Pentru istoricii
formarea statului (secolul al II-lea d.H.). tuturor neamurilor aceste istorii sunt
primele texte scrise despre un conflict
care a schimbat raportul de forţe în
Java – v. Indonezia Mediterana de Est. A murit în timpul
domniei împăratului Traian, pe când
acesta se pregătea să cucerească
Jericho – v. Iudaism Dacia.
Jomon – v. Japonia Jurasic – perioadă a istoriei planetare
situată între Triasic şi Cretacic, făcând
Josephus, Flavius (nume la naştere: parte din Mezozoic, în intervalul de

127
acum 199 – 144 milioane de ani. A fost o
perioadă cu climă caldă, păduri de
conifere şi care a excelat prin dominaţia
dinosaurilor asupra planetei. Dar au
apărut şi primele vertebrate (prima
pasăre, strămoşul crocodilului,
vertebrate mici). A început deriva
continentului unic Gondwana şi ruperea
lui printr-o mişcare ce anunţa viitoarele
continente ale istoriei omului ca specie.

128
K Kashka – v. Pala

Kabardino-Balkaria – v. Maikop Kazahstan – stat aflat în Asia Centrală,


învecinat cu Rusia la nord, China la est,
Kabbala – v. Iudaism Kirghistan, Uzbekistan şi Turkmenistan
la sud, Marea Caspică la vest. Lacurile
Kakadu – v. Ubirr interioare, provenite din închiderea
uscatului în jurul unor foste golfuri
Karakum – v. Kirghistan, Turkmenistan marine (Aral, Balckash, Zaysan), vădesc
vechimea acestui uscat, care a primit
Kassiţi – triburi ne-indo-europene şi impactul alipirii Indiei (în Cretacic), vizibil
nesemitice care au ajuns în Mesoptamia prin numeroasele lanţuri de munţi de
în mileniul al II-lea î.H. venind dinspre încreţire: Tian-Shan, Dzungaria, Altai.
Luristan zona munţilor Zagros, azi Începuturile Devonianului atestă o
provincie a Iranului), unde sunt bogată floră şi faună. Există semne de
semnalaţi la 4000 î.H., teoriile fiind locuire din Paleolitic, prin obiecte care
împărţite în privinţa originii lor: fie hurrită vădesc existenţa triburilor de vânători.
(şi, de aici, triburi guti, hatti, luwiţi, venite Lor le datorăm civilizaţia calului şi, mai
dinspre Himalaia), fie aparţinând târziu, a căruţei, care se vor răspândi în
civilizaţiei Harappa (deşi aceia vorbeau toată lumea, kurganele ca tip de
o limbă indo-europeană). Conexiunile mormânt. Culturile paleolitice studiate în
obişnuite care se fac atunci când se zonă sunt Sintashta-Petrovka-Arkaim,
analizează civilizaţia kassită sunt cu iar din Epoca Bronzului Shrubna, Timber
hittiţii, cultura minoică, etruscă. Au grave, Andronovo, Afanasievo. Din zona
introdus în Luristan civilizaţia calului, Balckash erau aceia care au întemeiat
semnul cel mai sigur al originilor Bactriana (al cărei nume în arabă este
aasiatice ale triburilor. Limba lor a Balckh) şi civilizaţia Oxus. Prin
preluat scrierea cuneiformă, dar, ca şi în Kazahstan trecea vechiul Drum al
cazul elamiţilor, esenţa sa a fost alta. Au mătăsii, dinspre China spre Britania şi
cucerit Babilonul pe la 2080 î.H. ( şi l-au Peninsula Italică. Populaţia majoritară
redenumit Karanduniash). Ei l-au adus la este de neam turcic. Din această zonă
strălucirea maximă ca cetate-stat, atât au început migraţiile triburilor turceşti
din punct de vedere comercial (relaţii cu (ale chazarilor, ale oghuzanilor care au
Theba, Meroe, Egiptul), cât şi militar. întemeiat Imperiul Otoman, turcii
Dominaţia kassită asupra Asiriei (şi, mai selgiucizi care au întemeiat Imperiul
apoi, la 1600 î.H., a Elamului) a durat Selgiucid). De acolo, din munţii
până în veacul al XII-lea î.H., când Dzungariei, au plecat hunii care au ajuns
asirienii şi-au reluat cetatea, dar au până în Câmpia Panonică, de acolo au
păstrat modul de administrare folosit de plecat mongolii în frunte cu Gingis Han,
kassiţi, au păstrat în administraţie limba ca şi Timur Lenk. În mileniul I î.H. au
luwită (rămasă şi una din limbile oficiale pătruns în zonă sciţii. În mod simbolic, la
ale Imperiului Hittit) şi au încercat s-o Baikonur, locul unor începuturi geologice
fortifice pentru că începeau să apară la şi ale vieţii planetare, a fost construit
orizont noi valuri de migraţie cărora cosmodromul care l-a trimis în spaţiu pe
treabuiau să le facă faţă: sciţii, primul om, rusul Iuri Gagarin.
cimmerienii, mai apoi perşii.
Kawesqar – v. Chile

129
Kenya – ţară africană prin mijlocul izvoarele Nilului s-au născut primii
căreia trece Ecuatorul, mărginită la est oameni. Deşi nu sunt majoritare, triburile
de Oceanul Indian şi Somalia, la nord de maasai, originare de pe malurile lacului
Etiopia şi Sudan, la vest de Uganda şi Turkana, fiind cele mai războinice şi mai
Tanzania. Muntele Kilimandjaro, cel mai bine organizate, s-au impus. Alte triburi
înalt din Africa, veşnic înzăpezit, se află sunt bantu, kikuyu, luo etc., având origini
în Kenya. La fel lacul Victoria, din care diferite, atât din vestul, cât şi din nordul
izvorăşte Nilul, cel mai lung fluviu al Africii. Toate vorbesc limbi din grupul
Africii, care se varsă în Mediterana. nilo-saharian, întins între sudul Egiptului,
Aşezată în lungul Marelui Rift Afro- Etiopia, Tanzania, Eritrea şi Ciad.
asiatic, care uneşte Aralul de azi cu sud-
estul Africii, este o joncţiune între două Khaldi – v. Chaldeea
plăci tectonice, având o lăţime între 30 şi
100 km şi o adâncime între câteva sute Khazari – v. Chazari
şi câteva mii de metri. În lungul Riftului
African au apărut pe pământ primii Khmeri – cel mai mare imperiu din sud-
oameni, probabil sub influenţa estul Asiei, ajuns la maxima strălucire în
reactorului nuclear natural Oklo, specia veacul al IX-lea d.H., când a cuprins
Orrorin Tugenensis având o vechime de Cambodgia de azi, Laosul, o parte din
6 milioane de ani, specia Thailanda, Vietnam şi Birmania (azi
Australopithecus Anamnesis o vechime Myanmar). Deşi vechimea de locuire
de 4 milioane de ani, iar Homo o datează din mileniul al IV-lea î.H. şi
vechime de 2 milioane şi jumătate de ani triburile atestate au fost aceleaşi ca în
(subspecia Sapiens e penultima, toată Indonezia, totuşi, în cazul
urmează Sapiens Sapiens. V. Omul). Imperiului Khmer se ştie că fondatorul
De acolo a migrat omul, în lungul riftului, său, Jayavarman I, era venit din insula
spre Asia Mică şi apoi în restul Asiei şi Java în secolul al VII-lea d.H. El a adus
Europei. Aceea este prima migraţie a şi a impus brahmanismul de tip indian şi
hominizilor care aveau să devină oameni a început construirea Anghorului, cea
în diverse locuri ale planetei. Istoria mai strălucitoare cetate a tuturor lumilor
civilizaţiei în Kenya, ca şi în Africa în vechi. Suprafaţa ei era mai mare decât a
general, e foarte puţin cercetată, şi în New Yorkului de azi, iar rigoarea
nici un caz sistematic. Ceea ce administrativă şi capacitatea de
constituie o mare pierdere, fiindcă între guvernare a cetăţii erau cu totul
apariţia omului şi colonizările europene impresionante. Abia în veacul al XII-lea
este un spaţiu aproape necunoscut. triburile thai, venite din aria Thailandei
Despre Kenya se ştie că este o ţară de azi, au cucerit Anghorul şi au
multietnică, aflată în multe părţi ale ei în favorizat lenta decădere (a durat
stadiu tribal. Despre migraţia triburilor se aproape trei veacuri) a capitalei
ştie relativ puţin, deşi trebuie să fi fost Imperiului Khmer. Capitala noii puteri a
una dintre căile cele mai circulate ale fost mutată la Pnom Penh. Khmerii erau
Africii. La 2000 î.H. au ajuns aici triburi foarte buni luptători, experienţa lor se
din Kush, care erau hamito-nilotice, iar transmitea pe cale orală, prin pilde, de la
în primul mileniu î.H. triburi de pe cursul o generaţie la alta şi a fost folosită
inferior al Nilului (nilotice) şi triburi bantu. inclusiv în zilele noastre, de formaţiunile
De altfel, în Cartea Morţilor a Egiptului numite Khmerii Roşii, ca şi în războiul
antic, stă scris că în peşterile de la din Vietnam. Este important de ştiut că

130
în Imperiul Khmer apar pentru prima Uzbekistanul, Tadjikistanul, nordul şi
oară mormintele sub formă de piramide vestul Afganistanului, nord-vestul
în trepte. Pakistanului. Etimologic cuvântul vine
din limba kwarezm, astăzi dispărută, din
Kirghistan – ţară aflată în Asia, la cuvintele kwor – Soare şi avan - răsărit,
joncţiunea a două mari sisteme adică „locul de unde răsare soarele”.
muntoase: Pamir şi Tian-Shan. Se Sub dinastia Sassanizilor (persană)
învecinează la sud-est cu China, la sud- imperiul a atins maxima strălucire.
vest cu Tadjikistan, la vest cu Principalele cetăţi erau: Mashhad,
Uzbekistan, la nord cu Kazahstan. Nishapur, Herat, Ghazni, Kabul, Balckh
Existenţa oamenilor pe aceste locuri are (Bactriana), Merv (Margiana),
o vechime atestată de 200 – 300 de mii Samarkand, Bukhara, Khiva, Khujand,
de ani. Cu 1000 de ani î.H., cronicarii Panjakent. La origine Khorasanul a fost
chinezi scriu despre triburile de kirghizi locuit de bactrieni, sogdieni, parţi şi
care se mişcă din locurile originare, saka. Mai târziu în zonă au apărut indo-
aflate la nord-estul Mongoliei, spre sudul europeni şi, mai ales, perşi (iranici).
Siberiei, în lungul văii Yeniseiului, Marea înflorire a civilizaţiei Khorasanului
semănând drumurile Asiei cu petroglife a fost distrusă de invaziile mongole.
şi tumuli pe suprafaţa cărora se află Balckh a dat migraţia cunoscută în zona
scrijelat chipul unui om cu mustăţi lungi. noastră, unde au rămas toponime şi
Sunt triburi turcice care au migrat din nume proprii precum Balcani, Balcic,
cauza expansiunii mongolilor până în Balc, Balica, Bălcescu.
zona Ucrainei de azi, a Poloniei şi de
acolo spre Caucaz, fiind consideraţi Koitur – v. Gond
proto-indo-europeni. Erau roşcaţi, cu
ochi albaştri sau cenuşii, după cum Kosovo – v. Dardani sau darzi
afirmă surse chineze vechi. Totemul (hephtaliţi)
triburilor era câinele roşu. Primul hanat
format de triburile turcice în Asia Kota – desemnează o comunitate tribală
Centrală, care ocupa şi zona în sudul Indiei de azi. Tamili. Genomul
Kirghistanului, a fost Gőktűrk (sec. VI indică faptul că au un strămoş comun
d.H.). Se folosea scrierea, care s-a (sunt con-sanguinari) şi sunt înrudiţi cu
pierdut la năvălirile mongole din secolul triburile Toda. Sunt culegători şi pescari.
al XIII-lea d.H. Pentru două veacuri Trecerea de la copilărie la maturitate a
kirghizii au fost sub stapânirea Hoardei băieţilor se face, ca şi la triburile
de Aur a lui Timur Lenk, al cărui hanat, africane, printr-o moarte rituală (vopsirea
un adevărat imperiu, avea capitala de feţei într-o fantomatică nuanţă de
răsărit la Balasugan (zonă unde, pe albastru). Limba vorbită aparţine familiei
vremea Sovietelor, a fost aşezată dravidiene, iar Ko înseamnă rege. Toţi
Regiunea Autonomă Evreiască, se consideră descendenţi de neam
deoarece chazarii fuseseră originari din regal. Extinderea cuvântului kota e mult
aceste locuri), iar capitala de vest la mai largă decât actuala suprafaţă de
Samarkand. locuire şi indică trecutul şi traseul
dravidian: partea veche a oraşului
Khorasan – regiune istorică a Asiei, Djakarta din Indonezia se numeşte Kota,
care cuprindea nord-estul şi estul o parte a oraşului Yogyakarta din Jawa
Iranului de azi, Turkmenistanul, se numeşte Kota Gede, capitala statului

131
Kiunabalu din Malaezia se numeşte a fost în 1274 şi a doua în 1281. Bătăliile
Kota, în nord-vestul insulei Borneo se navale nu i-au reuşit însă precum cele
află un oraş Kota, în Andra Pradesh şi pe uscat. Cele 1170 de jonci, construite
Utar Pradesh, state din India, se află în numai un an, după regimul fluvial şi
câte un oraş Kota, în Japonia se află un nu maritim, au fost în mare parte
oraş Kota, ca şi în Nepal. În sfârşit, în scufundate de japonezi. Nici atacurile
Gabon (Africa Centrală) există asupra Vietnamului, din 1257, 1284,
populaţiile bakota Ba este semnul de 1287 n-au avut mai mult succes, deşi în
plural), care-şi spun kota şi vorbesc a treia bătălie joncile au purtat 300.000
limba kota. de oşteni, care au pierit cu toţii. Întors în
capitală, a încercat să pună noi impozite,
Kubilai Han (n. 23 septembrie 1215 – ceea ce a dus la un război civil de uzură,
m. 18 februarie 1284) – ultimul împărat care, în final, a prăbuşit chiar Imperiul
al Imperiului Mongol. A rămas în istorie Mongol.
cu prenumele, numele de familie fiind
Qiyan. A condus din 1260 până în 1294. Kumari Kandam – v. Lemuria
Era de cultură chineză. În 1253 a primit
ordin, în calitate de guvernator al Kurdistan – v. Corduene
provinciilor din sud, de la fratele său,
împăratul mongolilor, să atace regatul Kush - v. Etiopia, hephtaliţi
Dali, din sudul Chinei (al populaţiei bai,
existentă până astăzi în China, şi care Kushan – imperiu ajuns la maximă
scrie cu alfabet latin). Luptele s-au întins strălucire în secolul al II-lea d.H. pe un
până în 1259, când fratele său a murit şi teritoriu care astăzi acoperă
a fost chemat la Karakorum spre a fi Tadjikistanul, Afganistanul, Pakistanul şi
proclamat han. A luptat pentru tron cu nordul Indiei, în lungul văii Indusului.
cei doi fraţi mai mici ai săi, chiar în Perşii îi numeau hephtaliţi, amenii şi
capitală, şi i-a biruit. A împărţit imperiul indienii îi numeau hunii albi, fiindcă erau
în două, partea de răsărit, a triburilor înalţi şi blonzi, iar chinezii le spuneau
turcice kipchak, supranumite Hoarda de Yuezhi, ceea ce însemna închinătorii
Aur, având capitala la Samarkand, iar Lunii (sunt menţionaţi din secolul al VI-
partea central-asiatică, aceea care lea î.H. În secolul al II-lea î.H. sunt
fusese condusă de Chagatai, fiul lui vizitaţi de o misiune chineză care a
Ginghis Han, cuprinzând zonele unde se menţionat cinci triburi mari, ocupând
află astăzi Kazahstanul, Turkmenistanul Balckh sau Bactriana, numită de chinezi
lacul Balckhash, Mongolia, Uzbekistanul Dacsia (Dacia!), Oxus, pe fluviul numit
şi China, având capitala la Dadu azi Amu Daria, Parthia, Sogdiana şi
(Beijingul de azi). A construit marele Iaraxes, după numele fluviului numit azi
canal pentru irigaţii, o reţea de drumuri, Sâr Daria). Aceste triburi s-au unit în
a introdus folosirea hârtiei în secolul I î.H. şi au format puternicul
administraţie, a introdus un sistem de regat Kushan. Descoperirea, la sfârşitul
taxe şi impozite. Pe el l-a vizitat la Dadu secolului XX, a unor mumii datând de la
Marco Polo în 1270. A cucerit regatul 1800 î.H. în bazinul Tarim din Asia
Dali şi teritoriul Coreii de azi (atunci Centrală (de jur împrejurul deşertului
regatul Goryeo) şi intenţiona să atace Taklamakan), ale unor oameni blonzi,
Japonia, Myanmar, Vietnamul şi insula înalţi, tip caucazian (după analiza
Java. Prima invazie mongolă în Japonia ADNmc), atestă faptul că fie caucazienii

132
migraseră spre est înaintea acestei date, la origini, o expansiune a culturii Epocii
fie – mai plauzibil – triburi din Asia Bronzului (BMAC) din Asia. Teritoriul
Centrală – inclusiv numite hephtaliţi – au cuprinde în jur de 400 de situri
migrat spre zona Caucazului formând arheologice. Limba vorbită era iranică,
plasma viitoarelor popoare caucaziene, kwarezmiana, astăzi dispărută. Până în
indo-europene şi a civilizaţiilor din estul veacul al X-lea, zona a fost sub controlul
Mediteranei şi Asia Mică. Fapt care ar dinastiei Afrighizilor şi a Samanizilor.
împinge cu mult în trecut relaţiile dintre Este interesant de menţionat că
Extremul Orient şi Mediterana, inclusiv biblioteca Samanizilor a fost celebră în
existenţa Drumului mătăsii. Se vorbeau lumea veche, ea cuprindea toate datele
bactriana, greaca, sanscrita şi arameica. importante ale parcursului civilizaţiilor de
Erau practicate mai multe religii: până la ea. Se consideră că Ibn Sina,
zoroastrismul, hinduismul, buddhismul, care a studiat la Bactriana, a avut acces
politeismul vechilor greci, alte religii la Fondul Samanid – la 17 ani era
iranice. Cam 30 erau zeii majori ai medicul Marelui Han – şi acolo a întâlnit
imperiului. Exista o capitală de vară, sugestiile pe baza cărora a fundamentat
Begramul, şi două capitale de iarnă, noi domenii ale ştiinţelor şi noi
Taxila şi Mathura. Rolul cel mai tehnologii.
important al acestui imperiu, în
perspectiva timpului, a fost acela de a Kyushu – v. Japonia
asigura piste comerciale, de comunicare
şi armonizare în registrul civilizaţiilor,
între Extremul Orient (China), Asia
Centrală (Persia) şi Europa Occidentală
(Roma).

Kutriguri – v. Onoguri

Kwarezm (sau Chorasmia) – este


numele unor state situate în jurul deltei
fluviului Amu Daria, al Mării Aral, în
Marele Iran (azi Uzbekistan) şi în nord-
estul Mării Caspice. Întreaga suprafaţă
se învecina la sud cu Khorasan, la nord
cu Alania (adică iazygii), la sud-est cu
Sogdiana Transoxianică, iar la nord-est
cu hunii din Transoxiana. Denumirea
Kwarezm a fost funcţională până în
secolul al XVIII-lea, după care regatul
este cunoscut drept hanatul Khiva. Zend
Avesta, sursă indiană, precizează că
acesta este teritoriul originar locuit de
arieni (iranicii). Surse iranice (Biruni)
menţionează colonizarea acestui
teritoriiu cu o mie de ani înainte de
trecerea lui Alexandru Macedon. A fost,

133
L mitologia greacă, originar de pe muntele
Pelion (v. pelasgii). Lapith, cel care a dat
Lagash – v. Gudea numele tribului, era la origini frate cu
Centaurus, acela care a dat numele
Lapita (ori Lapitha) – cultură antică din fiinţelor jumătate om-jumătate cal
Extremul Orient, al cărei vârf de înflorire (simbol al civilizaţiei calului). Regele
a fost în mileniul ai II-lea î.H. Arheologia Lapiţilor era Ixion şi a condus acest trib,
marină demonstrează că în jurul cel mai vechi ajuns în Tessalia. Migraţia
Taiwanului, cu iradiere spre Filipine şi lapiţilor dinspre Taiwan spre Oceania, ca
Japonia, a existat o cultură puternică şi şi aceea a civilizaţiei calului dinspre Asia
întinsă cu 12.000 de ani î.H. Analiza spre Europa, ar avea un echivalent
ADNmc demonstrează, de asemenea, mitologic în legenda lui Lapith şi
înrudiri între tibetani, taiwanezi, o parte Centaurus, deoarece, la origini,
dintre coreeni şi japonezi, polinezienii taiwanezii, ca şi migraţiile stepei îşi au
răsăriteni (Hawaii, Maldive, Borneo, originea în Himalaia şi pe platourile
Noua Guinee, Insula Paştelui, coasta înalte de la nord de Himalaia. Dar după
răsăriteană a Chinei). Intervalul de timp Iliada lui Homer, Lapiţii au luptat în
în care s-a produs această masivă războiul troian, adică sunt menţionaţi
răspândire a populaţiei a fost între 7000 foarte târziu în timp faţă de migraţiile
şi 5500 î.H., probabil în urma unui Paleoliticului.
tzunami uriaş. Cultura Lapita, atestată
cel mai devreme pe Insulele Solomon, La Tène – v. Celţi
cu aproape 4000 de ani î.H., a fost
răspândită în Oceania pe o arie care Lamaism – v. Buddhism
acoperă în jur de 3400 de km2 (Vanuatu,
Noua Caledonie, Fiji, Tonga, Samoa), Lap(p), laponi – v. Sami
fiind cea mai veche cultură comună a
Polineziei, Microneziei, Melaneziei, ceea Lascaux – v. Franţa
ce nu este acelaşi lucru cu a vorbi
despre începuturile umanităţii, deoarece Latium – v. Roma
resturi de aşezări umane cu o vechime
de 60.000 de ani au fost găsite în Laurasia – este numele unui
Australia şi cu o vechime de 30.000 de supercontinent aflat în emisfera nordică
ani în Polinezia (folosind metoda în perioada Jurasicului (şi anume în
termoluminiscenţei pentru stabilirea Mezozoic). El se separase dintr-un alt
vechimii). Este interesant de observat că supercontinent, rămas în emisfera
polinezienii au atins Noua Zeelandă şi sudică şi numit Gondwana. Între ele a
America de Sud spre sfârşitul mileniului I crescut Marea Thetis. Înainte de a se
î.H., cei din Americi făcând joncţiunea cu separa unul de celălalt, cele două
o migraţie asiatică intrată cu 12.000 de supercontinente alcătuiau Pangea,
ani î.H., ceea ce a dus la marea înflorire prima masă – în timp - de pământ
a culturilor precolumbiene. Notabil este planetar, aflată deasupra apelor (în urmă
faptul că migraţia triburilor doriene este cu 500 de milioane de ani). Din Laurasia
legată, cel puţin în registrul mitologic, de s-au separat, prin derivă, Eurasia (fără
atacurile fraţilor Lapiţi (v. Macedonia). India, Arabia şi China) şi America de
Nord (la separare numită Laurentia).
Lapiţi (lapithi) – popor legendar în

134
Lemuria – continent străvechi, a cărui caucaziană, Peninsula Sinai şi Anatolia.
existenţă fizică n-a fost dovedită, deşi în Vechimea de locuire a omului este
2005 s-a constatat, din satelit, existenţa atestată la 90.000 de ani (Munţii
unei punţi continentale între Australia, Carmel), cu Omul de Neanderthal, venit
India şi Thailanda, care se afla deasupra din Africa. Acum 50.000 de ani el a fost
apelor oceanului în timpul marii înlocuit cu Homo Sapiens, venit tot din
glaciaţiuni. I s-a mai spus şi Mu, după Africa şi care a dezvoltat o cultură
principalul zeu căruia s-ar fi inchinat paleolitică influenţată de zonele
locuitorii: dragon ori şarpe de apă. Dat învecinate (Anatolia şi Egipt). Cultura
fiind că în urmă cu 12.000 de ani, după natufiană, care precede Egiptul dinastic
ultima glaciaţiune, nivelul apelor şi coincide cu marea glaciaţiune din
planetare a crescut foarte mult, un întreg intervalul 18.000 – 11.500 î.H., s-a
strat de civilizaţie – cea megalitică – a extins în Levant. Abia în Epoca
fost înghiţit de ape. Numeroase situri Bronzului (mileniul ai IV-lea î.H.) s-au
subacvatice (Yonaguni lîngă Okinawa, în dezvoltat oraşele-cetăţi din
golful cambay lîngă India, Bimini lângă Mesopotamia şi ele au influenţat cultura
Cuba, lângă Madagascar, lângă levantină, impunând modele de
coastele Canadei, în Micronezia, ultima ceramică şi de aşezări omeneşti perene
Thule a islandezilor), apoi cetatea (Hazor, Ierusalim. Ierihonul se impune
descoperită tot în 2005, din satelit, aflată prin minele de cupru, fiind la cocurenţă
în Atlantic, între marea Britanie şi cu insula Cipru). Hittiţii, canaaniţii,
Portugalia, exact unde situa Herodot filistinii, triburile iudaice luptă pentru
Atlantida, indică acest fapt. O altă teorie supremaţie în Levant şi pentru a păstra
a dispariţiei acestui continent se referă la în echilibru spaţiile cucerite. Intrarea
cutremurele de pe „centura de foc” a perşilor în veacul al V-lea î.H., care
Pacificului, care generează şi azi intenţionau să-i atace pe greci dinspre
tzunami, ridicări şi dispariţii de insule. mare, aduce noi tulburări în Levant, care
Argumente reale – existenţa vor dura pînă în a doua jumătate a
dravidienilor (familie de limbi secolului al IV-lea î.H., când Alexandru
asemănătoare cu cele semitice), a Macedon a distrus Imperiul Persan în
tamililor şi scrierile vechi ale tibetanilor, numai 18 ani. Au urmat parţii, romanii
pledează mai mult pentru a doua teorie. (împăratul Traian a cucerit Mesopotamia
Apariţia strâmtorii Behring după în 114 d.H., dar pentru puţină vreme, a
creşerea nivelului apelor planetare murit la Petra în 116), Bizanţul şi marile
pledează în plus pentru prima teorie. migraţii, dintre care aceea turcică a fost
Numele de Lemuria a fost dat în 1864 de cea mai însemnată, impunând
geologul Philip Sclater. islamismul în majoritatea spaţiului
levantin. Numele de Levant a fost dat de
Levant – zonă geografică desemnând, cruciaţii italieni veniţi să apere
în perioada veche, teritoriul din Asia creştinismul şi ascendentul acestei religii
Mică aflat în sud-vestul ei, adică mărginit asupra altor reliogii monoteiste care se
de Mediterana de Est, Munţii Taurus, reclamau ca originare din Ţara Sfântă.
Mesopotamia şi deşertul Arabiei. După
geografia contemporană sunt cuprinse Liban – v. Fenicieni
în acest teritoriu Siria, Iordania, Libanul,
Israelul şi teritoriile palestiniene. Se Libya – ţară aflată pe ţărmul sud-vestic
exclud Peninsula Arabică, zona al Mediteranei, vecină cu Tunisia,

135
Algeria, Nigeria, Chadul şi Egiptul. Acolo nau putut fi stabilite cu precizie, dar un
a fost, în perioada 500 î.H. – 500 d.H., număr de cetăţi au fost investigate de
marele imperiu saharo-berber arheologi şi acoperă bună parte din
Garamantes, cu capitala la Germa, în suprafaţa Libanului de azi. Capitala
provincia libiană de azi Fezzan. El a regatului era Xanthos. Era o civilizaţie
apărut pe locul unei vechi culturi avansată şi pe care grecii n-au numit-o
paleolitice, atestată ca existând cu 8000 niciodată barbară (pe acelaşi teritoriu
de ani î.H. şi care a lăsat numeroase fuseseră canaaniţii, fenicienii). Primele
picturi rupestre. Pe la 2000 î.H. au referinţe scrise la lycieni datează din
migrat dinspre sudul continentului, pe mileniul al II-lea î.H. Vorbeau o limbă
aceste locuri, berberii. Ei au întemeiat apropiată de luwită (una din cele două
imperiul. Aveau un sistem foarte limbi ale Imperiului Hittit). Ea a fost
sofisticat de aducere şi stocare a apei scrisă, din mileniul I î.H., cu unele litere
din subsol, practicau agricultura şi greceşti, altele deosebite. Era o limbă
creşterea animalelor. Au fost influenţaţi indo-europeană cu un alfabet de 29 de
cultural de Egiptul antic, practicau litere. Lycia este numele greco-roman al
mumificarea morţilor. Imperiul a dispărut regatului, ei îşi spuneau Trmmisa.
odată cu schimbarea climei şi Politica de alianţe şi de războaie a
deşertificarea zonei, când nivelul apei lycienilor i-a făcut să reziste mut timp în
din subsol a coborât la mai mult de un acea zonă conflictuală dintotdeauna. Lor
km. şi jumătate. Fenicienii, grecii şi li se datorează ideea şi înfăptuirea
romanii (inclusiv Bizanţul) au fost confederaţiei de cetăţi (o ligă) pe care
interesaţi de stăpânirea acestei părţi a vor prelua-o şi grecii (Liga deliană).
ţărmului Mediteranei şi semnele Aveau o armată de pedestraşi înfăşuraţi
civilizaţiei pe care au adus-o au rămas în jurul brâului cu piei de capră şi purtau
pretutindeni vizibile. Libia are 5 situri părul lung. Cunoşteau perucile. În
arheologice patrimoniu UNESCO, cele secolul al V-lea î.H. au fost atacaţi de
mai cunoscute fiind Cyrene (colonie a perşi şi, pentru a nu preda Xanthosul, s-
insulei Thera, ea însăşi dispărută pe au sinucis în masă oştenii, femeile şi
jumătate în urma unei uriaşe erupţii copiii. L-au primit pe Alexandru Macedon
vulcanice) şi Leptis Magna, colonie ca pe un eliberator, semn al unei încă
feniciană a Carthaginei (la rândul ei neatestate legături originare şi apoi au
colonie a Tyrului), preluată de romani. avut alianţe strategice cu romanii,
Din secolul al V-lea d.H. au venit acceptând pe cale paşnică să facă din
popoarele năvălitoare, cele mai Lycia o provincie romană (de altfel,
însemnate fiind vandalii şi arabii, care au Roma era la origini o întemeiere troiană,
impus islamismul. venită din acelaşi spaţiu geografic unde
se aflau lycienii). Vestigiile romane sunt
Lithic – v. Reducţie lithică de aceea foarte numeroase în zonă.
Declinul lycian a început în secolul al VI-
Longobarzi – v. Germani lea d.H., odată cu marea ciumă
bubonică din Asia Mică şi Europa, care a
Luwiţi – v. Tarhuntassa înjumătăţit, practic, populaţia şi a
anunţat începutul Evului Mediu.
Lycia – regiune din Asia Mică (Anatolia)
unde există mărturii de locuire din Lydia – vechi regat care se afla în vestul
mileniul al III-lea î.H. Graniţele Lyciei Turciei de azi, la nord se afla Misia, la

136
sud Caria, la est Frigia şi la vest Marea
Egee. Lydienii erau un popor indo-
european, amestecat şi cu triburi care
vorbeau luwita, aflat la început sub
dominaţie frigiană. După căderea Frigiei
(secolul al VII-lea î.H.) au respins
atacurile cimmerienilor (sec. al VII-lea
î.H.) şi şi-au consolidat regatul stabilind
capitala la Sardes. Au încercat să
cucerească Miletul şi, nereuşind, au
încheiat un tratat de pace conform
căruia milesienii aveau voie să
construiască, pe ţărmul răsăritean al
Mediteranei, colonii. La sfârşitul
aceluiaşi veac mezii au coborât dinspre
munţii Zagros şi au cucerit toată zona,
cu excepţia Ciliciei şi Lyciei. Cressus,
bogatul rege al Lydiei, despre care a
rămas legenda că prefăcea în aur tot ce
atingea (şi astfel şi-a ucis chiar fiica) a
cucerit o parte din Eolia şi Ionia, inclusiv
Efesul, dar a fost biruit de împăratul
persan Cyrus, care i-a cucerit capitala şi
l-a ars pe rug. S-au adeverit astfel
cuvintele lui Solon, care fusese invitat de
Cressus să-i admire bogăţiile, dar a spus
doar atât: „nimeni nu poate fi socotit
fericit decât după ce-a murit”. Urmaşii
grecilor şi ai perşilor şi-au amestecat
destinele pe pământul Lydiei, astfel încât
Apollo (Pldanus) a căpătat atributele lui
Ahura Mazda (zeul Focului în
zoroastrism), iar Hefaistos, cel născut pe
aceste locuri şi sclav al reginei lydiene
Omphale, a devenit zeul Focului la greci.
De la el a furat titanul Prometeu focul şi
l-a dăruit oamenilor. Cum spune tot
mitologia, a fost osândit în Scythia, locul
de unde migraseră iniţial frigienii în Asia
Mică.

137
M macedonenilor) şi, cu ajutorul unei
armate bine organizate, falanga
Macedonia – regatul fondat de tribul macedoneană (infanterie uşoară),
grecesc al dorienilor, unii dintre ei fiind sprijinită de cavalerie, a trecut nu numai
numiţi macedoneni după nuele dinastiei. Poarta Ciliciei, ci a înaintat cu mult în
Texte foarte vechi, reproduse de alte inima Asiei, cucerind o bună parte din
surse antice, spun că dorienii, alungaţi patria originară a tuturor triburilor,
de Lapiţi din locurile de origine, au cerut, diseminând influenţa grecească până în
prin Hileys (nume pelasgic!) ajutor India, Bactriana, Scythia, Egipt. Ca
regelui Hephaistos (zeificat mai apoi ca urmare grecii au deschis Jocurile
yeu al Focului de greci), iar acesta i-a Olimpice – la care participau exclusiv
biruit pe Lapiţi şi le-a restituit dorienilor cetăţile greceşti – cu probele
teritoriul, care cuprindea Muntele Olimp, macedonenilor. A fost unul dintre cele
Muntele Pind, râul Strymon (care făcea mai întinse imperii ale lumii vechi,
graniţa cu triburile tracice Maedi). Pe reuşită pan-grecească şi cu atât mai
aceste locuri existase o civilizaţie notabilă, cu cât împăratul a murit la
megalitică, după descoperiri recente, vârsta de 33 de ani, se pare, otrăvit.
cuprinzând un observator astronomic cu După împărţirea Imperiului Macedonean
rol ceremonial, o piramidă a Soarelui şi între Seleucizi şi Ptolemei, ambii foşti
una a Lunii (la Kokino), cu o vechime generali ai lui Alexandru, a umat, incet
estimată de 4000 de ani î.H. Ca regat dar sigur, fărâmiţarea în faţa atacurilor
independent Macedonia este menţionată insistente ale Imperiului Roman (şi mai
de Herodot ca existând din veacul al VII- apoi Bizantin). Ca şi alte puteri regionale
lea î.H., după lupte cu ilirii şi tracii (tot ale lumii vechi, Macedonia a încetat să
pelasgi la origine, după unele surse, fie subiect de dispută odată cu
după altele indo-iranici). Ei foloseau un ascensiunea Imperiului Otoman, care a
dialect grecesc foarte deosebit de înglobat-o. V. şi Alexandru Macedon.
greaca antică, forme ale lui se găsesc
încă în epopeile homerice. Macedonia a Macedo-români – v. Aromâni
fost, la începuturile ei, un teatru de luptă
pentru forţele care voiau puterea de jur Machu Picchu – v. Peru
împrejurul Mediteranei: ilirii, tracii,
asirienii, atenienii, perşii. Philip al II-lea Madagascar – astăzi republică de tip
Macedon, tatăl lui Alexandru Macedon, insular, având capitala la Antananarivo,
şi-a extins însă regatul şi a obţinut formată din insula cu acelaşi nume, a
controlul asupra întregii Peninsule patra ca mărime de pe glob (587 de mii
Balcanice. Este notabilă originea de km2), ca şi altele mai mici. Istoria
macedoneană a Cleopatrei (ultimul geologică a Madagascarului este foarte
faraon al Egiptului). Philip şi-a educat fiul veche, ea s-a desprins, la deriva
nu doar în spirit grecesc, ci i-a pus şi continentelor, acum 160 de milioane de
profesori persani, traci, frigieni. Fiul a ani, din uscatul numit acum India (parte
continuat direcţia politicii externe a a Gondwanei). Se află aşezată în sud-
tatălui său, a cucerit Mesopotamia, estul Africii, la doar 400 km. de
Imperiul Persan în întregime (a rămas continent. Din cauza îndelungatelor
până astăzi menţionată de istorici bătălia condiţii de izolare ale insulei, 80 % din
de la Gaugamela, 331 î.H., pentru fauna şi flora ei s-au dezvoltat pe căi
strategia, tactica şi îndrăzneala proprii, din fauna şi flora iniţială, acolo

138
fiind specii care nu mai există nicăieri în descoperirea strâmtorii Magellan, una a
altă parte pe Pământ. De pildă lemurii, fost arsă chiar de portughezi în conflictul
primate de tipul maimuţelor, au dat nu care a dus la moartea lui Magellan, iar
doar faima insulei, ci şi denumirea două au făcut drumul de întoarcere prin
continentului dispărut Lemuria (cu sudul Africii. Întregul drum şi
precizarea că această specie se descoperirile făcute au fost consemnate
considera că vine chiar de pe acel de Antonio Pigafetta în jurnalul
continent). Pe insulă existau aborigeni, călătoriei.
numiţi de europeni în secolul al XV-lea
matacassi, de unde numele insulei. Dar Maghiari – v. Ungaria
acum două mii de ani au migrat acolo,
atât din Austronezia (mai ales Borneo), Maghreb – v. Algeria, Maroc, Tunisia
cât şi din Indonezia, Malaezia, Africa
(Mozambic), mai târziu din India şi Mahabharata – v. India
Europa, alţi oameni, alcătuind
componenţa etnografică de azi. Majorca – v. Ibiza
Principala limbă vorbită este malgaşa
Malaya – peninsulă în sud-estul Asiei,
(ţara s-a şi numit Republica Malgaşă), o
de la care îşi trage numele ţara aflată la
limbă originară din Borneo, din grupul
extremitatea ei sudică (şi cuprinzând de
limbilor polineziene.
asemenea nordul insulei Borneo):
Malaezia. În vreme ce peninsula
Magdalenian – v. Paleolitic
aminteşte de faptul că, geografic, ea
Magellan, Ferdinand (n. primăvara, este celălalt capăt al ariei cuprinse între
1480, Portugalia – m. 27 aprilie 1521, Hi-malaya şi Malaya, denumirea ţării
insula Mactan, Filipine; pe numele aminteşte de Indo-nezia, Micro-nezia,
portughez Fernão de Magalhães) – adică de apartenenţa la o altă arie, de
explorator. A navigat pentru regii insule apărute în urma unui mare
Spaniei, deoarece, după călătoria lui cataclism planetar (datorat centurii
Marco Polo, Protugalia avea ecuatoriale de vulcani), acolo unde se
exclusivitate la trecerea spre Indii pe la presupune că ar fi fost un continent:
Capul Horn (sudul Africii). Aşa că Lemuria sau Mu. Primii locuitori atestaţi
Magellan s-a angajat să ajungă în Indii ai zonei datează din 200.000 î.H. (zona
pe partea opusă. El a fost astfel prrimul Perak, din estul ţării) şi sunt veniţi din
pământean care a demonstrat că Africa (primii oameni ajunşi pe
Pământul e rotund. A descoperit continentul asiatic din direcţia Java,
strâmtoarea care-i poartă numele (în Borneo). Urmaşii lor trăiesc încă în
Ţara de Foc), trecând în Oceanul Malaezia ca o minoritate tribală de
Pacific, căruia tot el i-a dat numele. L-a aborigeni, negroizi, cunoscuţi sub
traversat şi a ajuns în Filipine. Antonio numele Orang Asli şi Lanoh, vorbind o
Pigafetta, italian născut la Vicenza, care limbă austroneziană. Mai târziu civilizaţia
plătise pentru a fi luat în această khmerilor din delta Mekongului (care
călătorie, a fost primul care a învăţat şi a izvorăşte din Himalaia; v. Angkhor) este
scris limba localnicilor de pe insula construită de Pallava (iniţial o ramură
Cebu. Magellan a fost ucis în conflictele tamilă, adică dravidiană, apoi dinastie
dintre localnici. Dintre cele 5 nave cu indiană), rămasă denumire locală pentru
care plecase, două s-au întors înainte de parţi (iranici migraţi din Persia şi ajunşi

139
în sudul Indiei). Se spune că populari (vorbesc o limbă care
Bodhidharma, întemeietorul religiei Zen, alcătuieşte ea însăşi categoria Niger-
era un Pallava. Locuirea în peşteri Sahel, a Africii subsahariene) numiţi
datează din Paleolittic, 60.000 – 35.000 grioţi, menţionează un strămoş originar
î.H., iar uneltele cioplite sunt făcute în venit pe ape (Nommos), înfăţişat ca
acelaşi fel ca şi pe platorile înalte de la jumătate om-jumătate peşte, ori ca un
nord de Himalaia. Dar triburile au ajuns şarpe ce se putea preface în toiag (şi
în Malaya după o îndelungă staţionare în Mose a făcut acest lucru mai târziu
China (provincia Yunan). Ei au adus în pentru a trece Marea Roşie). Nommos
peninsulă civilizaţia orezului. În mileniul I îşi orienta viaţa după steaua Sirius, care
î.H. au ajuns acolo indienii care au avea o pereche nevăzută, o mare stea
introdus buddhismul şi au creat un mare albă (ceea ce astronomic e strict
imperiu cu centrul în Sumatra, numit adevărat, dar descoperit mult mai
Srivijaya, care a rezistat până la venirea târziu). A doua stea, nevăzută, care
arabilor. Aceştia au islamizat zona, în modifică traiectoria lui Sirius,
veacul al X-lea d.H., transformând descoperită la multă vreme după
imperiul într-o serie de mici sultanate. înregistrarea legendelor triburilor Dogon
din Mali, l-a şi făcut pe Carl Sagan să
Mali – ţară africană mărginită în prezent bănuiască nu faptul că oamenii ar avea
de Algeria, Niger, Burkina Fasso, Coasta o origine extraterestră, ci faptul că într-
de Fildeş, Senegal şi Mauritania. Partea un trecut neexprimat ar fi avut un grad
ei de nord este deşertul Sahara, care de civilizaţie care i-a dus la asemenea
însă a cunoscut, înainte de deşertificare, cunoştinţe. Istoria migraţiei dinspre
o perioadă prosperă. Prezenţa lui Homo Lemuira este şi ea incluzsă aici.
Erectus în aceste locuri este atestată cu Tipologia negroidă din aceste locuri
un milion de ani în urmă, ca şi a lui (Africa de Vest) este mult diferită de
Homo Sapiens, cu 50.000 de ani în aceea din Africa de Sud, dravidienii
urmă. Preistoria locului începe cu 9000 arată în acest fel, iar arhitectura
de ani î.H., în lungul văii fluviului Niger, seamănă izbitor şi cu aceea a triburilor
unde trăiau triburi de pescari şi vânători. Anasazi din America de Nord. În jurul
Prima capitală, în Epoca Fierului, a fost anului 300 d.H. a început să se dezvolte
la Niani. Epica orală, care păstrează Imperiul Ghana (la origini cuvântul
memoria locului, povesteşte cum se înseamnă luptător, iar numele imperiului
obţinea fierul (60-70 kg la o topire) era Wagadu), care cuprindea şi vestul
folosind mici cuptoare de formă Maliului de azi. Abia la sfârşitul secolului
tronconică şi o serie de dansuri-lecţie al XIII-lea d.H. Sundiata, din dinastia
tradiţionale pentru reuşita procesului şi Mandinka, a fondat regatul Mali, care s-a
puritatea metalului obţinut. Tradiţia impus ca imperiu şi a rezistat după
locului păstrează însăşi elemente de cucerirea arabă (secolul al VII-lea d.H.)
civilizaţie şi cosmologie care atestă un până la jumătatea secolului al XV-lea
trecut glorios chiar înainte de apariţia d.H.
cetăţilor-stat, precum Timbuctu ori Gao,
apariţie generată de drumurile Malta - arhipelag care cuprinde, printre
comerciale (aurul dinspre Etiopia, cele 7 insule, 3 mai cunoscute: Malta
artefactele egiptene, păsări exotice care (cea mai mare), Gozo şi Comino. La
treceau spre Mediterana şi Europa). origini s-au desprins din masa Africii în
Această memorie păstrată de barzii Miocen, acum 10 milioane de ani. Sunt

140
insule muntoase, care au o structură în lungul lanţului muntos (hills
asemănătoare cu a munţilor Atlas şi Alpi. civilizations), s-au întins în cele două
Sunt insule vulcanice şi adăpostesc cea Americi (datarea cu radiocarbon indică
mai avansată şi mai veche civilizaţie trecerea cam la palierul datei de 12.000
paleolitică şi neolitică a zonei (datată î.H.). Cele mai vechi triburi ale indienilor
15.000 - 2000 î.H.), structurile ei fiind cu americani, Na Dene (Alaska, nordul
o mie de ani mai vechi decât piramidele Canadei, Columbia, California, apaşii,
din Egipt şi decât Stonehenge. De jur navaho) vorbesc aceeaşi limbă originar
împrejurul insulei Malta şi Gozo există paleo-siberiană. Din acelaşi grup mal’tez
mari temple binare (cu două incinte), a existat o migraţie timpurie spre
astfel orientate încât captează lumina peninsula Ciuhotka şi apoi spre
soarelui la echinocţii şi solstiţii, ca şi Kamciatka, iar de acolo spre arhipelagul
lumina stelei Sirius. Spre deosebire de Japoniei. O altă migraţie a fost către
structurile piramidale ori megalitice, Asia Centrală, iar legenda originii
acestea au forma unui trup de femeie mongolilor (susţinută de descoperiri
culcat pe pământ, formă de templu care arheologice) o atestă. V. Mongolia.
nu se mai întâlneşte decât în Japonia.
Există artefacte, ceramică, desene Mani – sau Regatul Manean sae afla în
rupestre, ideograme. Se observă Asia Mică. A fost distinct în istorie în
similitudini între această cultură şi perioada secolelor 11 - 6 î.H., pe când
Lapita, Ciclade, Mesopotamia. Limba comerţul cu armăsari dinspre Asia spre
vorbită este una izolată. La început a Europa şi Africa trecea prin aceste
fost răspândit şamanismul (Zeiţa mamă locuri. Se afla la sud de lacul Urmia. O
are multe reprezentări). Odată cu Epoca perioadă de timp a fost contemporan cu
Bronzului vin oameni noi de pe continent Regatul Elamit (Elam). Nu erau triburi
şi aspectul civilizaţiei se schimbă. În anul indo-europene, se presupune fie că
60 d.H. a trecut pe acolo Sf. Pavel. aveau aceeaşi origine cu elamiţii, fie că
Cartagina, romanii, bizantinii şi arabii s- erau triburi băştinaşe chiar din acele
au bătut pentru ascendentul asupra locuri. Erau sedentari, practicau
arhipelagului (ceea ce a dus la apariţia agricultura, creşterea vitelor şi a cailor.
cavalerilor de Malta, ordin creştin de O mare cetate maneană, Hansalu, a fost
luptători pentru apărarea credinţei). În descoperită nu departe de râul Kura, iar
prezent maltezii sunt creştini catolici. capitala regatului a fost la Izirtu (Zirta).
Îşi decorau palatele fie cu cărămizi
glazurate, fie cu motive animaliere sau
Mal’ta – sit arheologic aflat lângă Baikal, florale, fie abstracte (siturile de la
ilustrând o civilizaţie care s-a întins în Qalaichi, de la Bukan). La jumătatea
Siberia (Cercul Polar) în perimetrul de veacului al IX-lea î.H. regatul a început
timp 24.000 – 18.000 de ani (în să fie menţionat în sursele vremii
Paleolitic), aparţinând lui Homo Sapiens deoarece construia forturi nu departe de
(la origini venit din Africa sub-sahariană, Urartu şi avea conflicte cu asirienii. În
cu trecere spre Australasia, dar şi spre 714 î.H. a avut de înfruntat atacurile
Europa, după cum atestă analiza cimmerienilor, apoi ale sciţilor. Cuceriţi
ADNmc) şi care l-a înlocuit pe Omul de de către perşi (mezii şi parţii), au fost
Neanderthal). Principala ocupaţie era absorbiţi în masa acestora, deşi, după
vânătoarea mamuţilor. Ei au fost aceia ce Imperiul Persan a căzut sub atacurile
care au traversat Behringia şi de acolo, lui Alexandru Macedon, acesta a

141
reconstituit fostul Regat Manean ca pe o aflată pe malul apusean al Eufratului şi
provincie aparte, numită Media formată, la origine, din triburi semitice de
Artropatene. amoriţi. A fost cucerită şi a dispărut în
urma atacurilor regelui Hammurabi al
Manuscrisele de la Marea Moartă – v. Babilonului, el însuşi amorit (1760 î.H.).
Qumran Două motive stau la baza menţionării
regatului Mari de către istorici: în
Marco Polo – (n. 1254, Veneţia – m. arhivele palatului său au fost găsite
1324, Veneţia) – explorator. Tatăl său, 23.000 de tăbliţe în akkadiană despre
Niccolo, şi unchiul său, Maffeo, ambii istoria cetăţii, contemporane cu
negustori, după o călătorie la Abraham, Isaac şi Iacob; existenţa
Constantinopol, în care intraseră În acestui regat adevereşte şi explică
legătură cu mesageri ai lui Kubilai Han, relaţiile comerciale dintre sudul şi nordul
şi-au luat fiii (Marco era cel mai mic) şi, Mesopotamiei pe de o parte, dintre
în 1271, s-au îmbarcat pentru China, Mesopoamia şi insulele Creta şi Cipru
dorind să stabilească relaţii comerciale din Mediterana. A existat prin urmare o
împăraţii chinezi şi să dubleze Drumul cale deschisă inclusiv pentru influenţele
de uscat al mătăsii, cu un drum pe apă. culturale (prin tradiţiile religioase).
Marco Polo a rămas în China 17 ani, Principalul zeu al regatului Mari era
făcând observaţii preţioase asupra lumii Dagan, care înseamnă şi furtună, ploaie,
chineze, inclusiv asupra descoperirilor dar şi grâu. Dogon-Dagan a fost venerat
lor geografice şi tehnologiilor folosite, de asemenea în civilizaţia minoică, dar
dar şi asupra florei şi faunei. A fost şi simbolizat ca o entitate jumătate om şi
emisar diplomatic pe lângă împăratul jumătate peşte, de filistini, fenicieni,
Persiei pentru căsătoria unei prinţese indieni.
persane cu un prinţ chinez. S-a întors
folosind Drumul tradiţional al mătăsii, Marile migraţii – au fost una din cele
prin Asia, deoarece chinezii au pus foc patru mari condiţii ale evoluţiei speciei
corăbiilor veneţiene, călătorie care i-a umane alături de selecţia naturală,
luat trei ani. În lupta dintre Veneţia, şi mutaţia genetică şi continuitatea
Genova, din 1289, ambele puteri genetică. Ca şi celelalte specii (peşti,
maritime în Mediterana, a fost luat păsări, mamifere) oamenii au migrat
prizonier şi întemniţat. Cum însă faima încă din perioada de formare a speciei şi
lui în Mediterana era foarte mare, a fost continuă s-o facă şi astăzi (globalizarea
bine tratat, astfel încât, în anul de oferind un prilej foarte bun). Analiza
prizonierat şi-a dictat memoriile despre retrospectivă ADNmc atestă prima
călătoria pe apă până în China şi femeie Homo Sapiens ca trăind în Africa
întoarcerea pe uscat până la Veneţia. în urmă cu 150.000 de ani. Primele
Întors la Veneţia, a făcut comerţ până la migraţii dinspre Africa spre Australia şi
sfârşitul vieţii. sudul Indiei au fost în urmă cu 60.000 de
ani. Apoi triburile s-au răspândit pe de o
Marduk – v. Tiamat parte până în Europa şi Siberia (cu
40.000 de ani în urmă) şi de acolo în
Margiana – v. Persia Americi, iar pe de altă parte spre
Oceania (cultura Lapita, 12.000 î.H.) şi
Mari – cetate-stat a lumii vechi, din nou spre Australia, apoi spre
înfloritoare în mileniul al III-lea î.H., Americi. Acestea au fost migraţiile

142
preistorice, despre care nu avem (secolul al XIII-lea d.H.), majoritatea
mărturii scrise, ci doar arheologice, având drept ţintă Imperiul Roman şi
inclusiv arheo-astronomice şi de Bizanţul.
arheologie maritimă, deoarece marile
variaţii ale climei au scăzut ori ridicat în
timp nivelul oceanului planetar cu zeci, Maroc – ţară aflată în nord-vestul Africii,
uneori sute de metri. La intersecţia dintre care acoperă munţii Atlas. Vechimea de
preistorie şi istorie (ceea ce este atestat locuire atestată (oseminte şi unelte) în
şi prin texte scrise) se află aşezate zonă este a Omului de Neanderthal,
civilizaţiile megalitice, care conferă o 80.000 de ani. Semne ale locuirii
unitate surprinzătoare vieţii umane din continue sunt datate ca având o
China şi Japonia, până în Egipt, vechime de 22.000 de ani. Dar abia
Peninsula Balcanică, Americi. Asia de odată cu intrarea fenicienilor (canaaniţi)
sud-est are, în perioade istorice vorbind, în mileniul al II-lea î.H. există atestări
un avans cam de 2500-3000 de ani faţă continue ale civilizaţiei locului, mauro-
de alte zone ale lumii (Europa), tot aşa berbero-iberică din zona munţilor Atlas.
cum Americile sunt cu adevărat Fenicienii, veniţi în mileniul al II-lea î.H.,
‚pământuri noi’ (v. civilizaţiile pre- mari edificatori de colonii – Carthagina
columbiene). Al doilea mare val de (Kart-Hadasht, adică oraşul nou) – au
migraţii a fost generat de ceea ce se influenţat, la rândul lor, civilizaţia acestei
numeşte ‚revoluţia Neoliticului’ (mai ales zone muntoase. Istoria veche a
Epoca Bronzului), adică apariţia Marocului s-a desfăşurat între
agriculturii şi căutarea de suprafeţe colonizarea feniciană, apoi romană şi
prielnice sedentalizării. Ele se fac mai arabă, din secolul al VIl-Iea d.H., care a
ales în sens invers mişcării de rotaţie a amestecat populaţia şi, în final, a stabilit
Pământului, dinspre Asia spre Europa, religia majoritar islamică de astăzi a
cu lungi staţionări în perimetre care Marocului.
acoperă îndeosebi spaţiul de la nordul
Mării Negre şi Mării Caspice, Asia Mică, Masageţi – triburi nomade scitelocuind
apoi Peninsula Balcanică etc. (civilizaţia la estul Mării Caspice până în zona
calului şi a mormintelor de tip kurgan, Kazahstanului de azi. Erau indo-
adică movilă). În mileniul al III-lea î.H. europeni şi vorbeau o limbă iranică. Sunt
începe migraţia popoarelor indo- menţionaţi în surse antice chineze,
europene din zona Ararat, Van, indiene, greceşti, romane. În limba
Cappadocia spre Europa. Prima migraţie proprie „mas(s)a” însemna mare,
care poate fi reconstituită din surse masageţii considerau că sunt „geţii
scrise este a indo-iranicilor, în mileniul al mari”, spre deosebire de „geţii mici”,
II-lea î.H., ‚popoarele mării’ (care au după unii cercetători goţii, după alţii
inclus şi triburile greceşti). A urmat alanii. Aceste triburi iranice aparţineau
marea migraţie a celţilor de la jumătatea sciţilor, de unde şi numele Scythia Minor
mileniului I î.H. Mulţi istorici numesc dat de greci Dobrogei de azi, spre
‚marile migraţii’ doar intervalul care deosebire de Oikumene (Scythia Maior).
separă Antichitatea de Evul Mediu, adică Chinezii, care aveau cele mai complete
migraţiile dinspre Asia spre Europa care cronici ale epocii, numeau Yuezi triburile
încep cu triburile germanice (goţii, care, ajunse la graniţa Mesopotamiei, au
secolul al III-lea d.H.) şi sfârşesc cu fost numite guti în akkadiană şi gothes
tătarii, în plin Ev Mediu european (goţi, ajunşi până în Scandinavia) de

143
romani. Numeau Xiongnu pe hunii albi şi consemnării scrise a unor cunoştinţe.
Yuezi pe sciţi (care erau, pentru Omul de Neanderthal din Europa
Herodot, saka, adică un amestec de sciţi (peşterile din Franţa şi Spania) este cert
şi sarmaţi). Ca urmare istoricii mai noi că se ghida după un calendar (35.000 –
consideră că şi goţii erau sciţi, precum 20.000 î.H.) care consemna ciclul lunar
geţii. Alături de masageţi mai exista al femeii ori ciclul Soare-Lună, în cazuri
ramura tyrageţilor. Strabon i-a numit sciţi mai sofisticate mersul aparent pe cerul
pe masageţi şi saka pe tyrageţi. Cu toţii nocturn al unor constelaţii. Dar, în ce
făceau parte din confederaţia scitică şi s- priveşte matematicile ca domeniu, prima
au apărat cu succes de Alexandru atestare documentară datează din
Macedon, ca şi de perşi. Credeau într-un mileniul al III-lea î.H., în India, la
singur zeu, Soarele, căruia îi sacrificau civilizaţia Harappa (care folosea sistemul
cai. Ei au răspândit civilizaţia calului zecimal, dar şi cu baza de calcul 8, iar în
până în nordul Africii şi zona Franţei de privinţa geometriei au rămas cuburi,
azi. De altfel, căruţa, mai târziu trăsura, cilindri, triunghiuri, conuri, cercuri,
apoi automobilul şi inclusiv racheta pătrate), apoi matematicile vedice:
Apollo, au fost făcute în lăţime după Shatapatha Brahmana, 950 î.H., care a
măsura şezutului a doi cai. Trăim încă în dus, mai târziu, tot în India, la ideea de
interiorul civilizaţiei calului. La masageţi logaritmi), matematica chineză, datată
– aliaţi cu dacii în lupta contra romanilor mileniul al II-lea î.H. (cu baza de calcul
– exista egalitatea între sexe, după 2), iar primul document scris datează din
moartea soţului rege, venea pe tron Babilon, 1950 î.H. Acolo se exprimă
soţia sa. Istoria a păstrat numele reginei sinteza precedentă a calculelor
Tomyris, rămasă celebră pentru luptele sumeriene, referitoare în principal la
cu Cyrus cel Mare, împăratul perşilor. măsurători, la tabla înmulţirii şi la figuri
Acesta l-a luat prizonier pe fiul ei, care s- geometrice. Baza de calcul era 6, de
a sinucis. Ca pedeapsă, spune legenda, atunci moştenim numărătoarea în duzini,
Tomyris l-a atras în cursă şi la ucis chiar cercul de 360 de grade, anul de 12 luni,
pe Cyrus, i-a desprins capul de trup şi a cele 12 zodii ş.a. Urmează, în ordinea
băut până la sfârşitul vieţii vin din tivga vechimii, papirusurile egiptene. În
lui. Aşa se explică de ce urmaşul lui Egiptul vechi baza de calcul era 1/7,
Cyrus, Darius, a ajuns la până frontiera deoarece 6 părţi din produse reveneau
Dunării spre a lupta cu geţii. faraonului, iar una celui care le
producea. Pe această bază matematicile
Matematica – începuturile acestei ştiinţe egiptene au ajuns la calcularea unor
se confundă cu acelea ale scrierii şi sisteme de ecuaţii cu două necunoscute.
calendarului. Descoperirea, în peşterile Amplitudinea, diversitatea şi precizia
din sud-vestul Africii, a unor linii cu o matematică au fost însă dezvoltate mai
vechime de 70.000 de ani, poate ales de grecii antici. Atunci geometria s-
semnifica fie un limbaj (sunt specialişti a separat de algebră şi de teoria
care consideră că înălţimea diferită a numerelor, au apărut ideea de numere
liniilor verticale şi paralele, intersectate prime, numere iraţionale, regula de 3
de o linie orizontală, semnifică înălţimea simplă, ecuaţiile lineare şi cuadratice,
diferită a sunetelor vorbirii, ca într-o teoria lui Pithagora. Thales din Milet, ca
fonogramă), fie un răboj de memorare a şi contemporanul lui, Euclid, cu un veac
intervalelor de timp, adică un calendar. înainte de Pithagora, au dezvoltat
În ambele cazuri atestă vocaţia geometria. Ulterior, matematica arabă a

144
folosit cifra 0 – p care India o cunoscuse sens, zeiţa Maya l-a născut pe Brahma
cu mult înainte – şi a introdus calculele însuşi, acela care, prin iluminare şi
trigonometrice. Muhammad ibn Musa din meditaţie, a înţeles principiile
Kwarezm (sec. al IX-lea d.H.) a scris fundamentale ale conexiunii omului cu
despre numerale la indieni şi arabi şi a universul. Toate religiile vechi din sud-
introdus ideea de algoritm. Acestea au estul Asiei şi India au conceptul de
fost fundamentele matematicilor Maya. Ma-la-ya, Hi-ma-la-ya (Malaya de
medievale. Sus) trebuie văzute în lumina aceleiaşi
legături spirituale originare. Migraţia
Maurya – dinastie fondatoare a dravidienilor a diseminat acest concept
Imperiului cu acelaşi nume de pe departe pe pământ şi el poate fi regăsit
teritoriul Indiei, care a reuşit să în Europa şi Americi încă din zorii
reunească regatele de pe Indus cu civilizaţiilor, asamblat în unităţi religioase
acelea de pe Gange, ambele dintre cele mai diferite. Şi astăzi sunt
aparţinuseră aceleiaşi civilizaţii Harappa persoane care migrează pur şi simplu
pe când existase fluviul Sarasvati, care încercând se regăsească unitatea
izvora dintr-un gheţar din Himalaia şi se originară a fiinţei cu universul.
vărsa în Golful Cambay. Fondatorul
imperiului se numea Chandragupta Maya – veche civilizaţie a Mezoamericii,
Maurya, iar durata dinastiei Maurya a (o treime din ea, partea de est, mai ales
fost din 321 până în 185 î.H. Cel mai Peninsula Yucatan, dar şi Belizele, o
important împărat – simbol al Indiei până parte din Guatemala, Honduras, Mexic).
astăzi – a fost Ashoka cel Mare, care a În timp, civilizaţia maya se situează după
extins graniţele imperiului de la ţărmul aceea atestată de situl Chupicuaro
de est la cel de vest al subcontinentului (33.500 de figurine), după olmeci şi
şi, practic, cu excepţia vârfului de sud- înainte de civilizaţia toltecilor. Imperiul
vest, a unificat întreaga Indie printr-o mayaş nu era o singură entitate, ci o
administraţie echilibrată. După căderea pluralitate (Tikal, Chichen Itza, Copan,
acestui imperiu graţie atacurilor dinspre Palenque, Teotihuacan, Tenochtitlan
nord (imperiul greco-bactrian al ş.a.) bazată pe afinităţi religioase,
Seleucizilor), practic, brahmanismul a culturale şi de limbă (se vorbeau
ajuns o religie care nu mai putea fi qhuche, cakchiquel, kekchi şi mam, care
anulată. Sarasvati a devenit zeitatea se mai vorbesc şi astăzi. De altfel,
fundamentală a pantheonului indian, un principalele informaţii despre acest regat
avatar al lui Vishnu însuşi. Simbolul lui care a strălucit în intervalul 1000 î.H. –
Ashoka, patru lei aşezaţi sub care este 600 d.H. (după civilizaţia olmecă şi
figurată roata, a rămas până astăzi înainte de aceea a aztecilor) provin din
simbolul unităţii Indiei. patru codexuri scrise cu hieroglife (glife)
mayaşe (exprimau silabe ori cuvinte),
Mazda – v. Ahura Mazda care se aşezau, ca şi cele egiptene, într-
un cartuş oval ce definea o idee. Ele au
Maya – concept fundamental pentru fost copiate şi traduse de călugări
hinduism, înfăţişat ca o zeiţă a iluziei şi misionari catolici după descoperirea
visului dualităţii, când, de fapt, omul şi Americii de către Columb. Precum toate
universul sunt o singură entitate, bazată civilizaţiile vechi, maya făcea legătura
pe comunicarea pe calea energiei şi pe între calendar, adică aşezarea cosmică
vizualizarea pe calea materiei. În acest a astrelor în funcţie de timp, şi fiinţă,

145
adică memoria personală a cosmosului. anului lung. Mayaşii au avut conceptul
Deşi înţelegeau 17 calendare bazate pe de zero din secolul I î.H., obţinut prin
observaţia astronomică, foloseau mai forţe proprii, datorită fineţii calculelor
ales două, iar din interacţiunea lor, prin astronomice care a impus ideea de
comparaţie, scoteau informaţii mulţime vidă. Fiecare lună a anului
folositoare pentru conduita pământeană corespundea unei culori şi unui obiect,
a omului şi societăţii. Astfel, venerau cu ca şi la chaldeeni, care însă foloseau
deosebire trei zei, care reprezentau aceste corespondenţe în alt fel, pentru a
Soarele, Luna şi planeta Venus. Unul plasa omul în funcţie de zodii.
dintre calendare, de 260 de zile şi 13
luni a câte 20 de zile (bazele de Maikop – capitala Republicii Autonome
numărare la mayaşi erau 5 şi 20), era Adygea, în Caucazul de Nord, locuită de
alcătuit după fazele Lunii şi ale planetei circazieni (de acolo provine migraţia şi
Venus. Calendarul solar avea 360 de toponimul Alto Adige din Italia). Circasia
zile plus cinci zile de penitenţă cu 18 luni cuprindea Adygea şi Kabardino-Balkaria.
a câte 20 de zile. Cele două calendare Limba circasiană vorbită până azi are 45
coincideau perfect în „punctul zero”, la de consoane, dintre care 23 fricative,
anul 3114 î.H. şi mai urmau să coincidă singura vocală distinctă este a, deşi sunt
într-un nou „punct zero”, care este 27 câţiva diftongi. Flexiunea verbului se
decembrie 2012 d.H. Acesta ar fi face cu prepoziţii. S-a scris cu alfabet
intervalul în care omul (prima arab, latin, iar acum se scrie cu alfabet
dimensiune a universului) şi Cerul (a rusesc. Numele originar al oraşului este
doua dimensiune) au acces la Miekuape, ceea ce înseamnă „la gura
dimensiunea a treia, a parta, a cincea, a râului”, deoarece e situat la confluenţa
şasea şi a şaptea, 7 fiind numărul de Râului Alb cu râul Kuban. Deşi actuala
„Ceruri” (la chaldeeni erau 9, baza lor de aşezare datează din veacul al XIX-lea,
numărare era 6; şi azi spunem „a fi în al ea continuă una existentă din Epoca
nouălea cer”) până la atingerea Bronzului (3500 – 2500 î.H.), fiind relativ
Shambalei. Suprapuneri de planete unitară cu aceea din sudul Rusiei de azi
existau însă, în cele două calendare, cel (Daghestan) şi caracterizată prin modul
scurt, rotund, repetabil, şi cel lung, linia de înhumare în kurgane (movile de
Timpului, la fiecare 52 de perioade, ceea pământ; cuvânt turcic preluat de slavi)
ce dădea „secolul” mayaş. Lunile purtau sau tumuli. Mormântul avea două
nume de animale şi fenomene: Şarpele, niveluri, unul pentru cal şi altul pentru
Jaguarul, Vântul, Iepurele, Crocodilul, călăreţ. După unele inscripţii e vorba de
Câinele, ca şi în calendarul chinez. sciţi (saka), de proto-indo-europeni
Acestea erau şi numele constelaţiilor de peste care au venit tribburi turcice. Acest
pe cerul mayaş. Numele copiilor erau mod de înhumare a rămas valabil şi în
date după numele lunii şi zilei, al anului Epoca Fierului şi poate fi întâlnit din
în care se născuse. Astfel, omul purta cu nordul Europei (Suedia) până la Hallstatt
sine bucăţica de Timp care-l închidea în (Austria) şi Marea Britanie (model dus
ea, iar regele îşi putea inventaria de triburile germanice şi celtice). Oraşul
supuşii. Exista chiar un „ceas” mayaş are 67 de astfel de situri arheologice. În
(care folosea o îmbinare de roţi dinţate, prezent zona este islamizată. Grupuri
ceea ce europenii au inventat mult mai etnice de circazieni există în Irak şi
târziu). Din pasul diferit al roţilor se Turcia.
putea calcula ziua anului scurt şi ziua

146
Media – imperiu al lumii vechi mărginit formează Iranul de azi, identitatea lor
de Armenia la vest, Mesopotamia la sud- fiind aceea kurdă.
vest, parţi la est şi Marea Caspică la
nord-est, fără a se putea preciza întru Megalit – simbol al unei culturi
totul graniţele (în mileniul al II-lea î.H.), preistorice care atesta relaţia profundă
dar ştiindu-se că stăpânea Poarta dintre om şi astre. Toate vechile civilizaţii
Caspică şi controla trecerile pe Drumul paleolitice au avut perioade megalitice,
mătăsii. La origine sunt proto- indo- caracterizate prin structuri uriaşe din
iranici (adică arieni) şi identitatea de piatră, fie pentru a desemna un
mezi au căpătat-o din cauza atacurilor mormânt, fie, cel mai adesea, ca
insistente ale Babilonului, ca şi ale observatoare astronomice, moduri de
parţilor (tot triburi iranice). Conform măsurare a timpului, care permiteau
Bibliei, prinţul Madai ar fi fost căsătorit pătrunderea unei raze de soare la
cu o fiică a lui Shem (fiul lui Noe şi echinocţii şi solstiţii printr+un orificiu
strămoşul semiţilor ca şi al arabilor) şi a săpat în piatră. Altele, mai perfecţionate,
preferat să trăiască mai aproape de reproduceau pe pământ aşezarea
ţinuturile ei. Herodot menţionează patru constelaţiilor de pe cer ((Weyland’s
împăraţi mezi, dar confirmarea şi din alte Smithy, Marea Britanie). Cele mai
surse este numai pentru doi dintre ei, cunoscute sunt Stonehenge (din Marea
Cyaraxes, care a izbutit să să se alieze Britanie şi de pe Amazon), Carnac
cu Babilonul (fiica lui s-a căsătorit cu (Franţa), dar există din Japonia şi sudul
Nabucodonosor), şi fiul lui, Astyages, Maleziei, sunt presărate prin toată Asia,
sub care s-a prăbuşit imperiul, fiind în Africa şi Americi. Şi Dacia a făcut
cucerit de perşi (Darius cel Mare). parte din acest tip de civilizaţie a
Totuşi, fiind deopotrivă iranici, mezii au sfârşitului de Paleolitic şi început de
avut un regim aparte în Imperiul Persan, Neolitic. De culturile megalitice ţin
capitala mezilor, Ecbatana, a rămas a menhirele, dolmenele (monumentele
doua capitală după Persepolis şi a funerare), complexele astronomice.
continuat să fie o piesă de rezistenţă în
cunoscutul Drum al mătăsii dinspre Megara – cetate grecească antică
China spre Europa şi Africa. O fondată de dorieni şi aflată în peninsula
reizbucnire la suprafaţa istoriei a Attica. Era capitala regatului Megaris,
identităţii mezilor a fost provocată de exportator de marmură albă în toată
campaniile lui Alexandru Macedon, care Mediterana. Meghr este numele
a atacat sanctuarele zoroastriene (se alternativ al zeului Mithra, însemna
închinau Soarelui şi Focului în general, Soare în persană şi sanskrită. Insula
taurul, leul înaripat şi aripile în general Salamina ţinea de această cetate. S-a
erau simboluri religioase foarte aliat cu Sparta în timpul războiului
puternice, care au influenţat toate peloponeziac, respingând astfel atacul
vechile religii ale ţărilor Mediteranei). Atenei. Totuşi, atenienii au cucerit
Mezilor li se datorează moartea lui Salamina (429 îH). Cetăţenii fruntaşi ai
Alexandru Macedon (323 d.H.). Curând Megarei au plecat în pribegie şi au
apoi, sub diadohii care au preluat fondat colonii: Heraclea Pontica, la
Imperiul Macedonean după moartea Marea Neagră, Siracuza (în Sicilia) şi
împăratului, mezii au fost înglobaţi în Bizanţul. Cei mai cunoscuţi cetăţeni ai
Imperiul Seleucid şi, practic, au dispărut Megarei au fost Euclid (născut în Sicilia)
ca entitate. Alături de parţi (perşii) şi poetul Theognis. Megara, fiica lui

147
Creon, regele Thebei, a fost şi numele treia migraţie, dinspre Taiwan spre
primei soţii a lui Herakles. America de Sud şi a patra migraţie, a
culturii Lapita. Din cauza acestor
numeroase treceri (existenţa omului e
Megiddo – veche cetate-stat, cunoscută atestată în urmă cu 60.000 de ani)
în Biblie sub numele Armaghedon (locul culturile Melaneziei sunt foarte
unde se va purta bătălia finală la sfârşitul stratificate. Se vorbesc limbi numai ale
lumii, pentru reînvierea celor drepţi), zonei, grupul lingvistic Noua Guinee de
aflată la intrarea în pasul muntelui pildă (iniţial conectată cu Australia printr-
Carmel din Israel. În vremurile antice se un istm) are 826 de limbi vorbite din
afla pe ruta comercială dintre Egipt şi grupul papuaş şi cel austronezian.
Asiria. Dar cetatea canaanită (din
mileniul al II-lea î.H.; regele ei s-a aliat
cu Amenhotep al IV-lea, singurul faraon Mesa Verde – v. Anasazi
canaanit al Egiptului, acela care a
încercat să introducă acolo
monoteismul) a apărut pe o aşezare Mesopotamia – numele grecesc al
mult mai veche. Există 25 de straturi spaţiului dintre Tigru şi Eufrat (Al Jazirra
arheologice de locuire, notabile în în arabă, ceea ce înseamnă insulă) care
Paleolitic. Exista un sistem sofisticat, n-a fost numit ca atare decât mai târziu.
prin tuneluri, de aducere a apei, În vremurile la care ne referim, ale
asemănător cu acela din Imperiul vechilor cetăţi, existau Asiria, Babilonul,
Garamantes, al berberilor din nord- Ninive, Ur, Urartu, iar sudul
vestul Africii. Cu acelaşi nume, oraşul Mesopotamiei se numea Khaldi
există şi astăzi. (Chaldeea) ori Sumer şi moştenea
Akkadul. Aceste vechi cetăţi se află pe
teritoriul Irakului de azi. Civilizaţia zonei
Mehluhha – v. India a fost timpurie, datând din Paleolitic, cu
o primă înflorire la începutul Neoliticului
Melanezia – zonă insulară din Pacific (7000 î.H.), în partea sudică, unde cele
aflată între Malaezia şi Noua Zeelandă. două fluvii se vărsau în Golful Persic.
Se pare că, la origini, insulele au Cele mai vechi cetăţi au fost Uruk
aparţinut unei punţi continentale (cetate-stat, 4800 î.H.) şi Ur, centrate în
scufundate, numită de specialişti jurul templului principalei zeiţe, Inanna,
Zeelandia. Din Melanezia fac parte mai zeiţa-mamă, a fertilităţii. În religia tuturor
multe arhipelaguri şi insule: Arhipelagul cetăţilor mesopotamiene (de altfel Asiria
Bismarck, insula Fiji, Noua Guinee, a fost fondată tot de sumerieni) ea era
insulele Maluku, Solomon (în jur de o asociată cu Luna (Sham) şi făcea
mie), Vanuatu. Melanezia împreună cu pereche cu Shamush (Soarele). Epoca
Polinezia şi Micronezia aparţin de Bronzului a început la 6000 î.H.,
Polinezia, totalitatea insulelor aflate în folosindu-se cupru din minele de la
Oceanul Pacific. Melanezia este Ierihon şi din Cipru. În Mesopotamia s-
importantă pentru istoria civilizaţiilor au construit numai cetăţi din cărămizi de
deoarece a mijlocit, a şi restul Oceaniei, lut ars. Tot la Uruk a apărut scrierea
prima migraţe a omului dinspre Africa (3400 î.H.), la început pictografică, apoi
spre Australasia, apoi a doua mare fiecare semn reprezenta un cuvânt sau
migraţie, dinspre Asia spre Australia, a o silabă, adică a devenit scriere

148
ideografică. Scrierea se făcea pe tăbliţe Metropolitan – muzeu de istoria artei şi
din lut, sub formă de cuneiforme, în civilizaţiilor din SUA, unul dintre cele mai
limba akkadiană. Cele mai multe tăbliţe mari din lume. Singurul muzeu de profil
de acest fel s-au păstrat în biblioteca din lume care desfăşoară un proiect de
palatului din Lagash (v. Gudea). La 2340 aşezare a obiectelor şi siturilor
î.H. cetăţile-stat ale Mesopotamiei de arheologice pe o linie temporală care
sud se unesc într-o alianţă de state cuprinde toate continentele şi toate
(Sumerul sau Chaldeea) şi rezistă astfel civilizaţiile, încă de la apariţia omului.
tuturor migraţiilor şi atacurilor până la Sunt folosite cele mai recente metode de
2004 î.H., când se prăbuşeşte în faţa cercetare, analiza ADNmc, fotografiile
atacurilor elamiţilor şi amoriţilor. Apopi s- obţinute din satelit, înjumătăţirea
a ridicat cetatea amorită Babilon, carbonului (care permite atestatea
condusă la un moment dat de kassiţi, vechimii unui obiect, deoarece viaţa pe
care a rezistat tuturor atacurilor Pământ e bazată pe carbon în toate
migraţiilor asiatice până la venirea structurile moleculare). A fost înfiinţat în
perşilor, 539 î.H., care au întemeiat 1870 de un grup de oameni de afaceri
Imperiul Ahemenid. Trebuie remarcat care şi-au donat colecţiile pentru a servi
faptul că semnul focului (Soarele), în scopuri educative. Din 1880
preluat de zoroastrism, a preexistat în funcţionează în actuala locaţie din
religia mesopotamiană, după cum a Central Park, New York. Tot atunci au
existat şi arborele vieţii, simbol axial cu fost puse bazele bibliotecii sale de
mult mai târziu, în creştinism. După cercetare. Colecţiile au crescut şi s-au
cucerirea Imperiului Persan de către multiplicat continuu, iar activitatea
Alexandru Macedon, fosta Mesopotamie muzeului cuprinde astăzi 20.000 de
a căzut sub dominaţia Seleucizilor cercetători care asamblează munca
(urmaşii lui Alexandru) şi a dispărut arheologilor şi au conexiuni cu
practic, ca entitate, din istorie. Originea cercetarea muzeală din toată lumea.
zeilor Mesopotamieni este în mare parte Situl muzeului este permanent adus la
necunoscută, dar erau identici cu aceia zi, astfel încât tentativa de a „vedea” în
din India şi Asia Centrală. Sistemul racourci, începuturile omului, marile
numeric pe care-l foloseau avea două migraţii şi conexiunile dintre diversele
baze: 6 şi 5 (mayaşii aveau baya 12 şi civilizaţii ale lumii plecând de la punctul
5). N-au avut conceptul de zero. zero al originilor este cea mai tentantă
Sistemul de numărare cu baza 6 se pentru oricine este interesat de trecutul
moşteneşte până astăzi: cercul de 360 civilizaţiilor şi de originile propriei
de grade, cele 12 zodii, provin din identităţi.
Mesopotamia. Teorema numită a lui
Pitagora a fost prefigurată de civilizaţia Mexic – v. azteci, inca, maya, olmeci,
mesopotamiană. Precum toate lumile tolteci.
vechi, cetăţile Mesopotamiei, de la
Akkad la triburile arameice, au acordat Mezolitic – v. Calcholitic.
mare atenţie Cerului, conexiunii omului
cu el, ca parte a marelui Univers. Ca şi Mezozoic – este o eră a istoriei
mayaşii, aveau unn dublu calendar: Pământului care cuprinde trei
lunar, de 354 de zile şi solar, de 365 de subperioade: Triasic (248-206 milioane
zile, fiecare împărţit în câte 12 luni. de ani î.H.), Jurasic (206-144 milioane
de ani î.H.), Cretacic (144-65 milioane

149
de ani î.H.). V. Cretacic, Jurasic. cetate a fost Pergamon, urmată de
Abydos. Limba pe care-o vorbeau era un
Micronezia – patru state federale în dialect frigian, ca şi alfabetul pe care-l
arhipelagul Carolinelor din Pacificul de foloseau. Există o conexiune subterană
Vest. Locuitorii lor sunt originari din între Misia şi Moesia, ambele aparţinând
Taiwan, via Philippine, migraţi cu 2000 vechiului spaţiu al pelasgilor. Hercules,
de ani î.H. Se vorbesc 8 limbi, toate din zeul focului la greci, era originar din
familia malaezo-polineziană. Patru dintre Misia (ceea ce atestă o recunoaştere a
insule sunt reunite într-un stat numit caracterului iranic al triburilor) şi nu este
Pohnpei, unul din cele patru state ale întâmplător faptul că Prometeu, acela
Federaţiei Micronezia. Un loc aparte care ar fi dăruit, după greci, omului focul,
printre insulele Microneziei îl ocupă cele ar fi fost exilat în aceleaşi zone tracice,
92 de insule artificiale, de tip megalitic, locuite de triburile care venerau focul.
cunoscute sub numele Nan Madol (v.
Nan Madol). Mit – îndeobşte este unanim acceptat
faptul că mitul nu este o poveste despre
Milet – una dintre cele mai vechi cetăţi evenimente imaginare, ci relatarea
ioniene (3500 î.H.), aflată în Asia Mică, transmisă din om în om şi din generaţie
aproape de vărsarea Meandrului în în generaţie, în spaţiu şi timp, înainte de
Mediterana. După originile mitologice apariţia scrierii, a unor fapte care au avut
numele a fost al unuia dintre cei trei fii ai loc. Numai permanenta lor retransmitere
lui Apollo şi nu era un nume grecesc, ci a ascuns, a modificat o parte a
carian: Milawanda, Miladava sau Milada conţinutului, l-a îmbogăţit cu imaginaţia
(cuvînt de origine pelasgo-luwită; luwita povestitorilor. Au existat însă culturi (de
a devenit una dintre cele două limbi pildă Garamantes) unde povestitorii erau
vorbite în Imperiul Hittit). A fost capitala acreditaţi în mod special, ca fiind cei mai
Ioniei. Din Milet era Iason, căpătenia corecţi transmiţători, care nu trebuiau să
argonauţilor plecaţi în căutarea Lânii de „înflorească” faptele. Cele mai
Aur. Aceia care au navigat înspre importante categorii de mituri care au
Colchida (litoralul răsăritean al Mării străbătut timpul sunt miturile fondatoare
Negre, spre Caucazul interior) trecând în (cosmogonice, theogonice,
lungul coastelor Pontului Euxin (zona antropologice) şi cele de identitate, ale
Scythiei Minor). Toate coloniile greceşti cotidianului fiecărei societăţi şi fiecărei
din Scythia Minor (Dobrogea de azi), entităţi umane (ceremoniale, rituale,
edificate în secolul al VI-lea î.H., au fost iniţiatice). Mitul este altceva decât
ale Miletului. Thales, unul dintre marii legenda (care descrie, cu elemente
înţelepţi ai Greciei antice şi istoricul imaginare, entităţi şi situaţii) sau
Herodot, fondatorul istoriei ca disciplină, povestirea (care poate fi despre fapte şi
erau din Milet. entităţi în întregime imaginare). Primele
scrieri au preluat aceste mituri
Minos - v. Creta (Mahabharata, Epopeea lui Ghilgamesh,
Biblia). Chiar şi primii autori au făcut-o:
Misia – sau Mysia, regiune aflată în Homer, Herodot şi-au început cercetarea
nord-vestul Asiei Mici, mărginită la sud- şi descrierea plecând de la mituri. Un
vest de Marea Marmara, la est şi nord- singur exemplu, dar foarte edificator,
est de Bythinia şi Frigia. Acolo se afla este acela al lui Schliemann, care, pe
muntele Olimp, iar cea mai importantă baza miturilor Iliadei lui Homer, a

150
descoperit (prin săpături arheologice) de naştere a lui Iisus, cu atât mai mult cu
Troia. cât, după petrecerea dată la uciderea
taurului sacru, credincioşii se protejau
Mitanni – a fost o federaţie de cetăţi-stat pentru anul următor desenând cu
apărută în mileniul al III-lea î.H., cu o cenuşă (substanţă purificată cu ajutorul
capitală recunoscută a fi Waššukanni (în energiei) o cruce pe frunte şi pe dosul
sanskrită „mină de sănătate”, în kurda palmelor (crucea era, înainte de creştin
modernă „izvor de apă bună”), unde se ism, simbol al arborelui vieţii). În imnurile
vorbea limba hurrită (de descendenţă vedice Mithra era zeu al luminii, iar
indiană, familia de limbi hurro-urartiană, despre mama sa nu se spuneau prea
la origini dravidiană), federaţie aflată în multe, din tentativa hinduismului de a
partea superioară de Tigrului şi centra religia pe un singur zeu. În
Eufratului. În Biblie ţinutul e numit Haran. mitologia greacă zeiţa Artemis a
Hurriţii sunt menţionaţui în texte din împrumutat multe din atributele lui Mithra
Ugarit, Mari şi Hattusha. Aria ocupată de şi a fost venerată în mod deosebit în
hurriţi a fost, în Calcholitic, centrul regatele din Asia Mică.
culturii Halaf. Acordau mare importanţă
artelor, au lăsat primele consemnări
scrise (în limba hurrită, folosind Mithridate – v. Pont
cuneiforme akkadiene ca în Urartu) ale
notaţiei muzicale din lume. Cel mai Moab – vechi ţinut situat la nord-estul
important zeu al hurriţilor a fost Tashub, Mării Moarte (azi în Iordania), într-o zonă
zeul apelor, iar soţia sa, Hebat, era muntoasă, unde locuiau (mileniul II-I
zeiţa-mamă, preluată de hittiţi ca zeiţa î.H.) triburile de păstori moabite, care
Soarelui. Ca nume proprii au supravieţuit aveau aceeaşi origine ca şi triburile lui
în Mittani o serie de nume atestate în Israel, şi anume biblicul Terah. Dar
Vedele indiene. mama originară a moabiţilor nu era
căsătorită cu Terah. De aceea legea
excluderii, principala lege a formării
Mithraism – religie persană centrată pe diasporei evreieşti, a funcţionat între
zeul indo-iranian Mithra, născut dintr-o semiţii celor două părţi. Moabul a avut
apă pură, de zeiţa Anahita ( a fluviului bune relaţii mai curând cu Egiptul decât
Sarasvati), sub coroana unui arbore (ca cu cele 12 triburi semitice ale lui Israel.
şi Brahma!), pe o lespede de piatră. Federaţia moabită era bazată pe o limbă
Mithra purta o bonetă înaltă (preluată de comună (semitic-canaanită, ca şi
creştinism ca mitră pentru episcopi), o amaleciţii, edomiţii, filistinii)) şi pe
torţă şi un cuţit. Religia a existat până în interese comerciale comune, dictate de
secolul al III-lea d.H. în Imperiul Roman, faptul că se aflau pe ruta marelui drum
care a acceptat mithraismul în tentativa comercial care lega Egiptul de Asiria. Ca
de a avea relaţii cordiale cu perşii la religie erau politeişti, o moşteneau pe
graniţa de răsărit. Mithra era zeul luminii, Astarte, zeiţa fertilităţii, de la
care simboliza puritatea, iar animalul mesopotamieni şi aveau clare apropieri
care-l reprezenta era taurul (ca şi în de perioada amorită a Babilonului (zeul
Egipt, pentru Ammon-Ra – simbolul Nebo – Cerul – acela care a şi dat
Soarelui). Ziua naşterii lui Mithra era 25 numele muntelui unde şi-a găsit sfârşitul
decembrie, imediat după solstiţiul de Moise). Regele Solomon, care avusese
iarnă, dată preluată de creştinism ca zi un străbunic moabit, a permis edificarea

151
unui templu moabit în Ierusalim, dedicat important, un adevărat liant al triburilor.
zeului Chemosh, un zeu crud, care Această artă a fost influenţată de cea
cerea sacrificii umane. Moabul a olmecă, dar, în mod cert, are o
dispărut din istorie odată cu trecerea personalitate diferită, amintind de
perşilor şi, mai târziu, triburi arabe au originile asiatice ale celor care-o
ocupat zona. De la venirea nabateenilor practicau. Principalele centre ale culturii
se poate vorbi din nou de o locuire moche au fost pe valea Moche, regiunea
continuă. Imperiul Roman şi Bizantin, Lambayeqe: Sipan, Chicama, Huarmey.
apoi cruciaţii au fost interesaţi de
stăpânirea acestei rute muntoase care Moesia – provincie romană (capturată în
asigura comerţul transcontinental în 29 î.H.) în sudul Dunării (unde se află azi
lumea veche. Serbia şi Bulgaria), în zona dintre Dacia
şi Tracia, dată după numele triburilor de
Moche – veche civilizaţie andină, pre- moesi, nişte daco-traci care vorbeau o
columbiană, din N-V statului Peru de azi limbă cu elemente deopotrivă dacice şi
(100 - 900 d.H.), în româneşte s-a tradus tracice (mileniul I î.H.). Acestor triburi le-
mohican, caracterizată printr-o religie a aparţinut sclavul Spartacus, care a
care cerea sacrificii umane. Principala provocat cea mai mare revoltă a
zeitate era Si, adică Luna, care era şi sclavilor din istoria Imperiului Roman
zeiţa-mamă, iar Soarele şi zeul apelor (73-71 î.H.). La graniţa dintre Moesia şi
(simbolizat printr-un dragon) erau Tracia s-a format fractura dintre
celelalte două mari divinităţi. Piramide asimilarea latină şi asimilarea
pentru sacrificii erau dedicate Lunii şi grecească. Ambele zone vor face parte
Soarelui. Societatea era condusă de o din Imperiul Bizantin.
autoritate centrală, rege şi mare preot în
acelaşi timp, iar ordinea era păstrată cu Mog(h)ul – v. Mongolia
ajutorul unei armate. Nu cunoşteau
scrierea. Principalele ocupaţii erau Mohenjo Daro – v. Harappa
agricultura (cu un bun sistem de irigaţii)
şi metalurgia. De aceea s-a şi presupus, Molossieni – trib grecesc, unul din cele
multă vreme, că liniile culturii Nazca, 14 aflate în Epir, învecinat cu Marea
influenţate de moche, ar fi fost la origine Ionică la vest, cu Iliria la nord, cu
sisteme de irigaţie. Dar, în fapt, erau Macedonia la nord-est şi cu Thessalia la
reproduceri ale constelaţiilor aşa cum le est. Molossus, acela care a dat numele
numeau civilizaţiile precolumbiene, regatului, era din stirpea lui Ahile, al
formate adestea din două constelaţii ale cărui fiu, Neoptolemus, a campat în Epir
cataloagelor astronomice actuale. Este în timpul războiului troian. Dar
iarăşi interesant de observat că întemeietorul lui fusese Phaeton, cel
ceramica moche seamănă foarte bine cu care a condus carul către tatăl său,
ceramica din Asia Mică, mai ales din Soarele, după cum spune mitologia
Frigia. Au fost în mare parte asimilaţi grecească. De altfel, Epirul face parte
culturii Chavin, care a început la 400 din sfera de influenţă a zeităţilor focului
î.H., fiind continuată de cultura Imperiului şi luminii aduse de triburile iranice.
Chimu (până la 1400 d.H.), având Molossienii erau păstori, au produs cea
capitala la Chan Chan. Pentru întreaga mai cunoscută rasă de câini de pază,
cultură Chavin arta, prin simbolurile ei în uriaşii molossieni folosiţi în tot Imperiul
principal religioase, era un factor foarte Roman. Cel mai cunoscut rege al

152
molossienilor a fost Pyhrrus, care a Tarim şi China de nord. Din aceste
atacat Imperiul Roman traversând pe triburi s-au desprins, în Neolitic, yuezhi,
apă, în corăbii, cu 20000 de pedestraşi, aceia care s-au deplasat spre vest, în
19 elefanţi de luptă, 2000 de arcaşi, zona Bactrianei, şi au întemeiat
3000 de luptători călare şi 500 de Kush.Tadjicii de azi sunt urmaşii
aruncători cu praştia. A avut drept ţintă kushanilor, convertiţi la islamism. Apoi s-
chiar cucerirea Romei şi a luptat, vreme au desprins, plecând din Siberia, de pe
de cinci ani (280-275 î.H.), producând cursul superior al Ieniseiului, în secolul
mari pierderi romanilor (6500 de al V-lea î.H. aceia care au format
oameni), dar şi sieşi. A încercat să ia neamurile turcice. Tot dintre triburile
Carthagina şi să domine, de acolo, mongolice s-au desprins în secolul al III-
Peninsula Italică. În final a părăsit-o, lea î.H. şi hephtaliţii (hunii albi sau huna,
împreună cu toate cuceririle. Tipul după surse chineze vechi), aceia care
acesta de victorie a rămas în istorie cu au ajuns în Europa sub numele de huni,
numele „victorie a la Pyrrhus”, adică dar şi sub numele de vikingi. În secolul
obţinută cu un preţ foarte mare şi care al II-lea î.H. a început migraţia masivă a
nu produce beneficii. mongolilor spre zona cimmerienilor,
sciţilor şi sarmaţilor (nordul Caspicii şi
Mongolia – atestarea aşezărilor Mării Negre), care erau indo-europeni,
omeneşti pe suprafaţa acestei ţări (al iar ca origine Homo Sapiens, spre
cărei uscat e foarte vechi, s-au găsit deosebire de mongoli, care descindeau
urme de dinozaur din Cretacicul din Homo Erectus. Caracteristica tuturor
timpuriu) datează din Paleoliticul triburilor desprinse din acest trunchi
superior (200.000-40.000 î.H., este comun a fost dată nu numai de petroglife
vorba despre Omul de Neanderthal), (stilul lor precede în timp pe acela al
când nu se putea vorbi încă de Mongolia culturii Lapita), ci şi de tipul de morminte,
interioară (aproximativ graniţele actualei de menhirele şi tumulii presăraţi
Mongolii şi mongolii din Rusia) şi cea pretutindeni în Asia şi ajunşi până în
exterioară (zona din China actuală). Din Scythia Minor. Limba vorbită de triburile
Paleolitic datează petroglifele de pe mongole este una aglutinantă şi aparţine
suprafaţa pietroasă a munţilor Altai grupului mongolic (cu originea în cel
(vestul ţării) care atestă existenţa tunguso-manciurian), din care face parte
triburilor de vânători şi păstori, ca şi şi populaţia Ainu, cea mai veche din
existenţa şamanismului (numit Japonia. Scrierea este folosită de
tengerism, după numele „spiritelor” mongoli din veacul al XII-lea, ca o
cărora se închinau şi care alcătuiau adaptare după alfabetui uigur (alte triburi
împreună Tenger, totalitatea universului mongole), iar cel uigur este foarte
spiritual. Iar alături de oameni (în asemănător cu cel arameic. Principalele
mongolă „hun”), de apă şi de foc ramuri ale mongolilor erau: kazahii,
alcătuiau tot ceea ce există, Cosmosul. kirghizii, uigurii, kalmucii, buriaţii, tadjicii,
Luna şi Soarele erau ochii lui Tenger). kitanii (chitai!), khalkha (adică limba
Piramidele cu o vechime de 5000 de ani, vorbită şi azi în Mongolia), uzbecii
găsite în nordul Chinei, mai vechi decât (apăruţi ceva mai târziu). Triburile
cele din Egipt, atestă întinderea şi mongole (alături de cele turcice) au
soliditatea acestor credinţe. Bazinul format de-a lungul veacurilor ceea ce s-
cultural al acestor triburi nomade a fost au numit – de către istorici – imperiile
comun cu al celor din Tibet, deşertul stepei, poate ca o contraparte la

153
popoarele mării, alt bloc formativ al sistem centralizat de conducere bazat
civilizaţiilor planetare. În secolul al V-lea pe Yassa (însemna decret; de altfel
d.H. triburile mongole de vest (munţii acesta a fost şi numele unui popor
Altai) au început expansiunea spre năvălitor, yassi, cunoscut la noi drept
nordul Asiei, cucerind triburile turcice şi yazigi (în fapt alani) şi care a lăsat
întemeind primul imperiu: Ju-Juan, care toponime ce amintesc de numele lor
cuprindea Manciuria până la lacul real: de pildă Iaşi – Iassi – este fondat
Balkash şi cursul fluviului Ienisei. Acest de ei). Astfel Gingis Han a cucerit Tibetul
imperiu a rezistat mai puţin de un veac, (iar mongolii au adoptat religia lamaistă),
fiind cucerit de triburile turcice (ele Beijingul, Coreea, Samarkandul,
revendicau astfel teritoriul de formare) Georgia, pe turcii Kipchak de la nordul
care au întemeiat acolo un hanat ce Mării Caspice şi pe aliaţii lor, ruşii, o
cuprindea Manciuria şi teritoriile de până parte din Peninsula Balcanică şi teritoriul
la Marea Aral. La jumătatea veacului al Ungariei de azi. A fost cel mai întins
VIII-lea d.H. acest hanat a fost cucerit de imperiu din istorie, având 35,7 milioane
uiguri, în principal păstori de capre (cu de km2. Principiul de bază al conducerii,
coarnele întoarse!), care au întemeiat şi pe lângă armată şi centralizarea puterii
ei un imperiu. Acesta a crescut vreme de după normative numite decrete (yassa),
un secol, centrat în jurul râului Selenge, era marea toleranţă religioasă. Nora
dar întinzându-se către China, în lungul fiului mai mic al lui Gingis Han era o
Drumului Mătăsii. Uigurii au preluat de la creştină, prinţesa Sorghaghtani Beki.
Sogdiana scrierea şi au adaptat-o limbii După moartea hanului, în 1227 d.H., ei i-
mongole, au practicat fresca. Dar a revenit regenţa (ca în toate civilizaţiile
civilizaţia lor a fost sortită pieirii de către pre-creştine, femeile şi bărbaţii erau
atacurile chineze, care au alungat egali în drepturi). O parte dintre mongoli
aceste triburi în bazinul deşertic Tarim, au devenit sedentari şi au adoptat
unde se află şi astăzi (tadjicii). Uigurii au islamismul (în Transoxiana), alţii
fost înlocuiţi de kitani, care stăpâneau (Hanatul Chaghatai) şi-au continuat
Manciuria şi cursul superior al modul nomad de viaţă (pe care-l
Ieniseiului, nordul Chinei, unde au impuneau şi celor cuceriţi). Timur Lenk,
întemeiat dinastii „chineze”, au devenit din neamul turcic, fost vasal al
sedentari şi au înaintat în lungul coastei Chaghataiului, a reuşit să formeze un
oceanului spre sud (dinastia Song, imperiu întins de la Fergana până la
secolul al XII-lea d.H.). În acelaşi interval Marea Neagră, anulând astfel mare
de timp, Imperiul Samanid (iranic) a fost parte a cuceririlor lui Timur Lenk (o parte
împărţit în două, în secolul al X-lea, de dintre triburile kirghize de la sud de
către triburile turcice ale Selgiucizilor. Cu munţii Ural, care au reuşit să opună
ele intră în istorie islamismul. Pe fondul rezistenţă, au primit, în secolul al XIV-lea
acestor evenimente s-a născut, la d.H., numele de uzbeci, în amintirea
jumătatea veacului al XII-lea d.H., pe vrednicului lor han Uzbeg, care era
malul râului Onon, afluent al Amurului, la kipchak ca neam). Mongolii vor continua
graniţa actuală dintre China şi Rusia, să colinde Eurasia sub numele Hoarda
Temudjin, cel care avea să să fie de Aur (compusă din Hoarda Albă şi
cunoscut drept Gingis Han. El şi-a Hoarda Albastră, după numele străvechi
fondat imperiul pe o armată puternică, al trunchiurilor tribale), continuată apoi
bazată pe formaţiuni decimale de de Hoarda Nogai, din sud-estul Asiei
pedestraşi şi călăreţi şi a introdus un până în Peninsula Balcanică, din Siberia

154
până în Scandinavia şi India. Cronicarii politeismului.
au consemnat cu spaimă preţul plătit
pentru a-şi păstra identitatea faţă de Mu – v. Lemuria
aceşti năvălitori. La scara populaţiei din
acele vremuri, pierderile au fost uriaşe. Mushki – denumirea asiriană pentru
În 1221 perşii au pierdut la Nishapur 1,7 triburile aşezate la confluenţa râului
milioane de oameni, la Merv 1,3 Arsanias cu Eufratul (Mushki de Est sau
milioane, la Meru Chanjan 1,3 milioane, Phrigia, în timpurile moderne Abhazia) şi
la Rayy 1,6 milioane, totul într-un singur în Cilicia (Mushki de Vest), în
an; între 1226-1266 chinezii au pierdut Cappadocia, în secolele 8-7 î.H.
18 milioane de oameni. Au intrat în Vorbeau o limbă indo-europeană,
plasma tuturor civilizaţiilor. Migratori prin apropiată de georgiană şi armeană. La
excelenţă, au traversat Behringia şi s-au origine erau emigraţi din Imperiul Hittit,
împământenit în Americi, au atins unde ajunseseră venind dinspre Tracia.
pământul Japoniei. Imperiul Moghul, Îşi spuneau Bryges, după numele
fondat în 1526 de Babûr, un urmaş al lui triburilor împinse de macedoneni spre
Tamerlan, este urmaşul marilor imperii răsărit. La căderea hittiţilor, în secolul al
mongole. A fost cucerită India în întregul XII-lea î.H., au migrat, fiind deci un
ei. Deşi imperiul a existat până în veacul amestec de hurriţi şi luwiţi, dar şi urmaşi
al XIX-lea, totuşi mongolii au fost ai regatului Urartu (chaldeeni). Flavius
absorbiţi complet de puterea culturii Josephus considera că triburile Mushki
indiene. Episodul cel mai cunoscut este descind din Iapet, unul dintre cei trei fii ai
al lui şahului Jahan, cel care a construit lui Noe. Acest teritoriu este numit Gomer
una dintre cele 8 minuni ale lumii vechi, în Biblie, iar grecii numeau triburile
Taj Mahal. El a vrut să facă o sinteză cimmerieni. Erau foarte buni agricultori şi
culturală între blocul mongol, chinez şi călăreţi. Făceau şi vindeau care de luptă
acela indian. Taj Mahalul este dedicat în toată Asia MIcă.
iubirii ca valoare supremă a omului (ca
în jainism). Ar fi trebuit să fie o entitate Myanmar – este o uniune de etnii care
cu două reprezentări: palatul alb, o acoperă teritoriul numit de englezi în
minune a lumii vechi şi palatul negru, pe veacul al XIX-lea Birmania, după etnia
care n-a mai apucat să-l facă (adică ying majoritară. Pe teritoriul acestei ţări au
şi yang, Lumina şi Întunericul, după cum fost descoperite schelete fosile de Homo
credeau chinezii; ambele ar fi urmat să Erectus (ca şi în Thailanda şi China)
se reflecte în aceeaşi oglindă de apă, având o vechime de 40 de milioane de
simbol al Timpului etern, al trecerii dintr- ani (faţă de sud-estul Africii, unde
o Lume în Alta, după cum credeau vechimea este de 70-80 de milioane de
mongolii). Şahul a fost luat şi ţinut ostatic ani, dar comparative ca vechime cu
până la moarte de propriul său fiu, acelea din Etiopia). Ceea ce numim
asimilat deplin de spiritualitatea indiană. preistorie a început însă cu migraţia
dinspre Asia a triburilor. Primii veniţi
(împinşi de sosirea arienilor în India) au
Monoteism – forme ale unor religii unde fost, cu 3000 de ani î.H., triburile mon
fiinţa umană se raportează la un singur (dravidieni din Bengal), ai căror urmaşi
zeu suprem, celelalte divinităţi – dacă târzii sunt khmerii de astăzi. Aveau relaţii
există – fiind în diverse grade de culturale şi de comerţ cu civilizaţia
subordonare faţă de acest zeu. Opus Harappa. La 2000 î.H. au venit dinspre

155
Tibet triburile pyu, care au întemeiat ciuda tuturor vicisitudinilor istoriei,
cetăţi-stat. Ultimii veniţi au fost apropiate. Cea mai cunoscută dinastie
cultivatorii de orez (burma) dinspre myceniană a fost a Atrizilor, din care a
China. Ei au introdus irigaţiile şi stilul făcut parte Agamemnon, acela care a
sedentar de viaţă. Dinastia Bagan pornit războiul troian, în fond pentru
(Pagan) s-a impus asupra celorlalte şi a recuperarea proriilor origini. Şi triburile
întemeiat primul imperiu (107 – 840 greceşti au aceeaşi origine în Asia Mică,
d.H.). Relaţiile cu China au rămas dar mai târzie (mileniul al II-lea î.H.). Nu
permanente, astfel încât, cele două întâmplător au edificat colonii pe ţărmul
ambasade ale Imperiului Roman ajunse asiatic al Mediteranei şi au avansat în
în China la anul 97 (pe vremea lui interiorul spaţiului odinioară pelasgic,
Nerva) şi la 121 d.H. (pe vremea lui apoi traco-getic, întemeind colonii.
Aurelian), pentru a stabili o linie Miletul – la origini fondat de inonieni – a
alterantivă a Drumului Mătăsii pe apă ajuns până în Scythia Minor şi mai
(deoarece treceau corăbiile dinspre departe, în zona cimmeriană, în
Golful Persic) au trecut şi prin Myanmar. căutarea Lânii de Aur, adică a originilor
Dar, venind dinspre China, au trecut şi indo-europene şi pastorale ale triburilor.
mongolii conduşi de Gingis Han, Mitologia grecească a păstrat în
cucerind acest teritoriu şi punând capăt, pantheonul ei amintirea zeilor originari:
o bună bucată de timp, stăpânirilor al furtunii şi tunetului, venit din
locale. Cultura a fost influenţată de străfundurile Asiei, atribute preluate de
traseul chinezo-tibetan şi indian al Zeus, ale Titanilor (care apar şi în
triburilor, locuitorii fiind, până astăzi, Mahabharata), al şarpelui (la origini
buddhişti ori brahmani. Continuă să dragon) protector al casei (în sens de
subziste şi credinţe central-asiatice cămin, trib), dar mai ales amintirea zeiţei
foarte vechi, ale tengerismului, iar mame Luna, exprimată prin coloana
tatuajele cu dragoni sunt considerate centrală a arhitecturii greceşti.
protectoare pentru om. Pantheonul grecesc mai cuprindea pe
Zeul Soare întruchipat de taurul sacru,
Mycene – veche civilizaţie din Thessalia zeul Focului, Perseu (din stirpea căruia
(Grecia), care datează de dinaintea venea Herakles), Venus (planeta, dar şi
sosirii triburilor greceşti în peninsulă. zeiţa dragostei). Erupţia uriaşă a
Mycenienii ţin de ultima migraţie vulcanului de pe insula Thera (azi
neolitică şi vin din Asia Mică (mileniul 4- Santorin), ca şi sosirea dorienilor, care
3 î.H.), la fel ca şi locuitorii Cycladelor şi ştergeau tot ce întâlneau în cale, în
ai insulei Creta. Homer îi numea ahei. veacul al II-lea î.H., au pus capăt
Venirea lor s-a făcut pe calea apei, din civilizaţiei mycenene, ca şi aceleia
vechiul regat Arzawa, aflat la nord de minoice din insula Creta ori aceleia din
Troia (Wilusha în hittită, Ilion în greacă), arhipelagul Cycladelor. Dar Atena,
având capitala în Efes, al luwiţilor (care Theba, Argosul au continuat să ducă
vor intra în componenţa Imperiului hittit, prin timp valorile acelei civilizaţii de
fiind absorbiţi, cu limbă cu tot, în acesta), sinteză din estul Mediteranei, ca şi
dar şi pe uscat, coborând din zona amintirea originilor neamului grecesc
pelasgilor (care sunt şi strămoşii însuşi.
tracilor). De aceea conexiunile civilizaţiei
myceneiene, apoi greceşti, cu Asia Mică
(Cilicia, Lycia, Caria, Frigia) au rămas, în

156
parfumurilor, al pietrelor preţioase, al
ceramicii, al bitumului, al cuprului,
aurului, argintului, fierului, perlelor,
N petrolului, sticlei, azbestului, al fildeşului,
al animalelor sacre, pentru sacrificii, ba
Nabateea – astăzi un nume alternativ chiar şi al păunilor şi pisicilor care se
pentru Arabia. În sens biblic arabii (care exportau din zona caspică spre
se trag, ca şi everii, din Sem, fiul lui Noe, Mediterana. În acest sens, de călători
fiind deci semiţi) erau şi ei organiţaţi tot permanenţi, nabateenii au refăcut
în 12 triburi. În vremurile vechi au avut drumul originar al omului venit dinspre
unul din cele mai puternice imperii, dar şi Asia spre celelalte continente (poate
dintre cele mai secrete, în sensul că nu chiar propriul drum originar al acestor
locuiau în aşezări stabile, ci doar triburi, deoarece potopul de fost, în chip
temporare, făcând tot timpul comerţ. real, acela din Pacific, unde se află şi azi
Toate oraşele nabateene sunt locuri de centura de vulcani activi ai planetei, iar
închinare şi de cinstire a morţilor. Nu s-a supravieţuitorii au migrat inclusiv pe
descoperit nici o singură locuinţă. Ca şi teriotoriul Asiei Mici), au păstrat chiar
ţiganii, nabateeni au fost nomazi. Din ideea globalizării ca fenomen al
acest motiv sunt greu de stabilit graniţele întoarcerii la unitatea originară a
imperiului nabateean, ca şi perioada umanităţii. Drumurile nabateenilor erau
formării, înfloririi şi decadenţei lui. Dar făcute cu ambarcaţiuni, pe apă
perioada cea mai evidentă pentru istorici (navigaţie de cabotaj, ca şi fenicienii,
este 100 î.H.-100 d.H. Peninsula Arabică ieşind din Golful Persic şi mergând spre
a fost locuită cu mii de ani mai înainte, răsărit; modelul nabateean l-au urmat
dar nabateenii ca entitate distinctă apar romanii care au trimis ambasade în
în istorie abia odată cu atacul China (împăratul Nerva), pentru a nu
Babilonului asupra Ierusalimului, în 586 mai folosi intermediarul comercial numit
î.H. Atunci triburile nabateene au migrat Nabateea, pe care, de altfel, a şi cucerit-
pe teritoriul Edomului şi s-au extins pe o împăratul Traian, urmaşul lui Nerva),
tot spaţiul dintre Eufrat şi Marea Roşie ori folosind caravanele de cămile, pe
(încluzând Yemenul şi Omanul de azi). uscat. Nabateenii aveau scriere şi
Cu timpul au fost devenit distincte două sistem numeric, dar au rămas şi ele
tipuri de nabateeni: aceia din nord-est, secrete, ca toată existenţa imperiului.
care trăiau pe teritoriul actualului Irak, şi Primul text nabatean scris care s-a
aceia din sud-vest, care trăiau din zona păstrat (nedescifrat) datează din secolul
Damascului de azi până în Sinai. Practic al III-lea î.H. Împăratul Herod era
însă, nabateenii au fost cea mai nabatean la origini. Evident, multe
puternică civilizaţie comercială a lumii civilizaţii mari au fost interesate de
vechi, făcând legături între Malaezia, cucerirea acestui imperiu insolit, despre
China (surse chineze menţionează care se ştia atât de puţin. Perşii, romanii,
această relaţie la anul 100 î.H.), India apoi Bizanţul au folosit locaţiile
(zona Deccan, a dravidienilor), Ceylon, nabateene, dar nimeni n-a mai atins
Persia şi Africa de Nord, (în principal potenţialul lor comercial. De altfel,
Egiptul, Etiopia), Europa, până în nabateenilor li se datorează şi prinderea
Britania. Ei controlau Drumul Mătăsii, al împăratului roman Galerius, livrat spre
bumbacului, drumul ambrei, purpurei, ucidere perşilor. Arhitectura oraşelor
mirtului, grânelor, mirodeniilor, nabateene e foarte solidă, ele au rezistat

157
până astăzi timpului, ceramica e fină şi considerată paradisul arheologilor. Acolo
abstactă, culorile sunt roşu şi negru, zeii au fost găsite urmele primilor hominizi
sunt puţin cunoscuţi, ca şi astronomia ori apăruţi pe pământ în urmă cu 12
matematica lor. Se crede că au imitat cu milioane de ani (Otavipithecus
succes pe constructorii lumilor vechi, Namibiensis), apoi a ramurii numite
sistemul de captare a apei al imperiului hobbiţi (sau pigmei, boshimani), a
Garamantes, arhitectura Mesopotamiei oamenilor foarte mărunţi, de până la 1 m
etc. Principala capitală nabateană a fost înălţime, acum două milioane şi jumătate
Petra (numele latin) sau Rakem în de ani, triburi care nu ţin de existenţa
Manuscrisele de la Marea Moartă. Ea a ramificaţiei Homo care l-a dat pe Homo
fost mutată, în perioada târzie a Sapiens, ci de o ramură dispărută.
imperiului, la Bosra (sau Bostra). Alte Preistoria locului a fost foarte bogată în
cetăţi nabateene se află în principal în evenimente. Cultura megalitică, arta
Siria de azi, Iordania, în deşertul rupestră, Epoca de Piatră atestă o mare
Negevului (Israel), dar există şi porturi la efervescenţă de locuire, contacte cu lumi
Mediterana. Toate fac parte dintre depărtate, precum India şi Malaya, ceea
cetăţile pierdute de pe Drumul Mătăsii: ce verifică ipoteza migraţiei întregii
Ma’alula, Seydnaya, Sayda, Zaydnab, umanităţi din acest leagăn originar, la
Zabadani, Shabba, Sweida, Nessana, începuturile ei, spre Australasia, ca şi
Ruheiva, Avdat, Elusa, Subota (în arabă spre nordul Africii şi de acolo spre
Isbeita), Aila, Mampsis, Meda'in Saleh, Europa, după cum a existat şi o migraţie
Ma’an, Gaza. Ruinele lor se văd şi azi în directă spre Europa, prin Asia Mică.
deşerturile Asiei Mic, tot aşa cum se Namibia se află plasată atât la nordul cât
vede încă marele val nabatean care şi la sudul Ecuatorului. Manifestările
străbate - din Damasc până la graniţa cu artistice în peşteri au o vechime de 70-
Egiptul - spaţiul stăpânit odată de 80 de mii de ani (în peştera numită
nabateeni. După modelul nabateean, Apollo 11, după misiunea spaţială). Ouă
Traian, cuceritorul Răsăritului, a făcut în de struţ pictate există cu 35.000 de ani
Dacia valul lui Traian. î.H. Dar civilizaţia istorică, aceea care
presupune înregistrarea în scris a
evenimentelor, nu este mai veche de
Na Dene - una dintre familiile lingvistice mileniul I î.H. Între timp pigmeii fuseseră
ale nativilor americani (cuprinde sub- înlocuiţi de Homo Erectus, predecesorul
familiile Na Dene, Athabaskan, lui Homo Sapiens. Până astăzi în Africa,
Eyak,Tlingit, Haida) alături de grupurile în acea zonă (unde există cel mai vechi
aleutino-eschimoş şi amerindian. Cea deşert al lumii), sunt vorbite limbi
mai larg răspândită limbă originară este africane care nu mai există nicăieri în
navaho, din sub-familia Na Dene, iar cea lume.
mai puţin răspândită este haida,
considerată o limbă izolată şi care are
doar 15 vorbitori. Na Dene este membră Nan Madol – grup de 52 de insule
a super clasei limbilor caucaziene, artificiale care fac parte din Micronezia.
alături de limbile nord-caucaziene, Construcţia s-a desfăşurat în intervalul
chino-tibetane, limbile izolate de pe 200 î.H. – 1500 d.H. şi este de tip
Ienisei, limbile din Malta şi bască. megalitic. Se află în estul insulei
Pohnpey şi scopul construcţiilor era
Namibia – ţară din sud-estul Africii religios. Acolo locuiau doar marii preoţi

158
şi aceia care pregăteau hrana (cam nordul Africii). De la el moştenim acul de
25.000 de persoane), acolo erau cusut.
templele şi mormintele. Insulele erau
concepute ca un complex unitar şi atestă Nemrut Dagh - v. Oxus, Turcia
derivaţia acestui tip de civilizaţie din
urmaşii celor plecaţi din Taiwan (iar Neolitic – Perioadă a istoriei vechi pe
acolo ajunşi din Asia) şi care au care specialiştii o caracterizează prin
traversat toată Oceania. apariţia agriculturii, a domesticirii
animalelor şi a formării comunităţilor
Natufian – cultură a Epocii de Piatră, stabile. Cel mai vechi sit arheologic care
existentă între 12.900 şi 11.500 î.H. în avea aceste atribuţii a fost Mehrgarh,
Levant, întinsă şi în nordul Africii, în aflat la nord de Mohenjo Daro şi,
intervalul micii glaciaţiuni. Se caracteriza probabil, de acolo au coborât, odată cu
prin folosirea uneltelor microlithice (din răcirea climei, aceia care au întemeiat
piatră, cel mult de 3 cm mărime), dar şi civilizaţia Harappa. Mehrgarh a existat în
din os, cam de aceeaşi mărime şi prin intervalul 7000 – 5500 î.H. În sens mai
viaţa stabilă, deşi agricultura încă nu restrâns, Neoliticul european a avut
apăruse (Ain Mallaha, En Gedi). drept punct de pornire migraţia din zona
Principalul animal domesticit în această de formate a popoarelor (şi limbilor)
perioadă a fost câinele. Locuinţele, ca şi indo-europene, din jurul Porţii Caspice,
mormintele, erau în peşteri. ca urmare a civilizaţiei natufiene.
Fenomenul de stabilizare a populaţiei a
existat în mai multe puncte ale lumii,
Nazca – v. Moche datorită răcirii drastice a climei, a
deşertificării (Asia, Africa, Europa) şi a
Neanderthal – specie umană care a trăit avut drept primă consecinţă scăderea a
pe Pământ înainte şi în acelaşi timp cu populaţiei (cu până la 90%) din cauză că
începuturile lui Homo Sapiens. A fost o proteinele animale (obţinute prin
specie foarte rezistentă la frig, care a vânătoare şi pescuit în Paleolitic) au fost
traversat mari perioade de glaciaţiune înlocuite cu plante. Molimele au dus însă
ale planetei, locuind în principal în şi la nevoia combaterii lor. Au fost
peşteri, în Europa şi vestul Asiei, ca şi în căutate leacuri. În Neolitic au apărut
Asia Mică (mai ales Cappadocia) în tratamentele şi operaţiile, inclusiv ale
perimetrul de timp 450.000 - 20.000 î.H. danturii. Acest revers al revoluţiei
Mulţi specialişti consideră că neolitice a fost, prin el însuşi, tot o
neanderthalienii sunt o sub-specie de revoluţie în registrul formativ al minţii
Homo Sapiens, deşi caracteristicile umane. Migraţiile acestei perioade au
scheletului sunt altele, forţa şi greutatea fost – cum sunt încă şi astăzi – pentru
erau mai mari, chiar duble. Dar, prin posesiunea asupra celor mai bune
ţinuta verticală, aparţine umanităţii în terenuri. Comerţul a luat o nouă
interiorul căreia ne aflăm şi noi. A amploare, bătălia pentru controlul
dezvoltat tradiţii industriale în Paleoliticul punctelor strategice şi al rutelor
inferior (Musterian), ceea ce dovedeşte comerciale au căpătat un sens nou.
capacitate de organizare şi planificare,
precum şi forme de artă, unele Nepal – regat situat în jurul văii
surprinzătoare prin puterea lor de Katmandu din Himalaia, învecinat cu
sugestie (peşteri din Franţa, Spania, China şi India. Atestări de locuire din

159
Neolitic, acum 9000 de ani. Se practica Songhai, fondat de un berber fugit din
agricultura terasată, tehnologie folosită calea arabilor în veacul al VI-lea d.H., a
şi de civilizaţiile pre-columbiene din acoperit zona Nigerului şi bună parte din
munţii Anzi. Limba vorbită este nepali, Mali. Totuşi, în veacul al XI-lea acolo au
din grupul indo-arian. Se mai vorbeşte în ajuns arabii şi zona a devenit islamică.
Bengalul de vest (India, zona sikhismului
ca religie) şi Myanmar (Malaezia), locul Nigeria – v. Nok
originar şi probabil de colonizare iniţială
a zonelor înalte din Himalaia. În Nil – cel mai lung fluviu al planetei (6695
intervalul 800 î.H. – 300 d.H. a existat un km), care traversează riftul african şi se
regat condus de dinastia Kirat (28 de varsă în Marea Mediterană, aducând
regi). Acolo s-a născut (şi a condus) principalul aport de apă dulce care
prinţul Sidharta Gauthama (563-483 combate salinizarea datorată evapoării.
î.H.), acela care, prin iluminare, a Are două mari izvoare, Nilul Alb şi Nilul
devenit Buddha, înemeietorul religiei Albastru, primul străbate Rwanda,
cate-i poartă numele. Calendarul este Tanzania, lacul Victoria (şi o serie de
lunar, iar lunile au, ca şi în China ori alte lacuri), Uganda, Sudanul, Kenya,
civilizaţiile pre-columbiene, nume de Burundi şi se uneşte în Etiopia cu Nilul
animale. Templele sunt agăţate pe Albastru, care cade prin şase mari
colţuri de stâncă greu accesibile, model cataracte (ele aduc 80% din aportul de
rămas în monahismul creştin al apă). Împreună străbat Egiptul,
începuturilor, din Etiopia şi de la Muntele formează o mare deltă triunghiulară şi se
Athos. varsă în Mediterana. Este şi cel mai
vechi curs de apă dulce al planetei, care
Niger – preistoria a fost bogată în aduna apele de pe o suprafaţă de 3
evenimente, până la schimbarea climei milioane şi jumătate de kilometri pătraţi
şi deşertificarea survenită în mileniul 3-2 (de cinci ori cât suprafaţa Franţei). Nilul
î.H. În Cretacicul inferior acolo au trăit ancestral (Eonilul) a existat din Eocen,
dinozauri. Şi civilizaţia umană a locului a acum 35 de milioane de ani, după
fost foarte avansată, ceramica exista cu formarea munţilor din Etiopia. Proto-Nilul
8000 de ani î.H., iar Neoliticul a fost indică deja existenţa ambelor izvoare,
foarte bine reprezentat (arme, figurine, deşi, acela numit Nilul Alb nu era un curs
unelte, gravuri). Civilizaţia calului, permanent, ci survenea doar după
asemănarea cu civilizaţiile Oxus şi perioadele de mari inundaţii. În
Harappa în privinţa reprezentării omului Paleozoic a existat ceea ce se numeşte
(ochii, podoaba capilară la femei) atestă Paleo-Nilul, aproximativ pe cursul Nilului
paralelisme surprinzătoare între cele trei Albastru, acum 4-3 milioane de ani î.H.,
zone şi, probabil, nu întâmplătoare. care curgea în lungul unui mare canion
Existenţa unor rute comerciale trans- aflat pe locul Egiptului, unde Mediterana
sahariene foarte vechi, între Valea alcătuia fiorduri ca acelea din Norvegia
Nigerului şi Maroc, Libya, Egipt poate de azi. Schimbarea dramatică a climei,
explica influenţe de civilizaţie (sistemul cu răcirea dramatică de la începutul
de păstrare a recoltei şi a apei de către Pleistocenului, separă Paleo-Nilul de
berberii din Imperiul Garamantes), ca şi Proto-Nil, când deşertul rece şi plin de
o cale de comunicare a experienţei dune de nisip a oprit curgerea fluviului
venite în Africa occidentală pe calea spre mare. Această situaţie a încetat
apei, dinspre Oceanul Indian. Imperiul cam cu 700.000 de ani î.H., când s-a

160
format din nou cursul apei de-a lungul ci şi căte o pereche bună de
riftului african şi el s-a stabilizat continuu reproducere din vieţuitorarelle cunoscute
până acum 200.000 de ani. Acest pe Pământ. În Epopeea lui Ghilgamesh,
interval de timp a marcat însăşi apariţia text sumerian, numele lui Noe era
omului ca specie. Neo-Nilul sau Nilul de Xisuthrus, dar istoria Potopului este
azi datează cam de acum 120.000 de identică. Astfel, la ivirea din ape a noului
ani. Lacul Victoria există numai de 12 mii uscat, Noe a fost capabil să refacă ciclul
de ani. Toate civilizaţiile Africii au fost vieţii planetare. La grecii antici Noe se
legate de cursul fluviului, în asemenea numea Deucalion. Nu există nici o
măsură încât Herodot numea Egiptul civilizaţie pământeană unde acest mit al
vechi „un dar al Nilului”. Măsura renaşterii vieţii după potop să lipsească
spirituală a fluviului pentru om este (poate cu excepţia Chinei). Ceea ce
incomensurabilă. Pentru Egipt, fluviul, indică amploarea uriaşă a fenomenului,
care mergea pe axa nord-sud a planetei, deşi fiecare popor personifică altfel mitul
repeta axa Căii Lactee de pe cer, era fondator al umanităţii actuale. După
semnul terestru al Cosmosului. Ceea ce calcule comparative, Noe pare să fi trăit
a generat întreaga filozofie şi religie în Neolitic.
egipteană. Civilizaţiile predinastice ale
Egiptului, de la finalul Neoliticului
(Tassiană, Naqada I sau amratiană, Nok – civilizaţie din Africa de Vest
Naqada II sau Gerzean, Naqada III) (Nigeria, Ghana, Congo) foarte
aglutinează experienţe africane venite cunoscută în Epoca Fierului (500 î.H. –
odată cu apele Nilului din profunzimile 200 d.H.) prin folosirea teracotei pentru
continentului african, în asemenea decoraţia locuinţei şi producerea de
măsură conştientizate, încât în Cartea statuete, cele mai înalte fiind de 1,20 m,
Morţilor se afirmă că omul ca specie s-a arse în aer liber. Se ocupau cu
năsut în peşterile de la izvoarele agricultura şi creşterea animalelor. Arta
fluviului. Ceea ce, arheologic, s-a triburilor yoruba din Beninul de astăzi
dovedit a fi chiar adevărat. La rândul ei, este urmaşa civilizaţiei Nok. Olmecii din
cultura Egiptului s-a răspândit ca model America de Sud şi centrală sunt şi ei
în lumea veche graţie Nilului, piramidele urmaşi ai civilizaţiei Nok, pe care au
din Nubia „au venit pe apa” fluviului. dezvoltat-o în sens propriu.

Ninive – v. Mesopotamia Norvegia – v. Vikingi

Noua Guinee – v. Melanezia


Noe – personaj biblic, memorabil ca
fondator al civilizaţiei pământeşti Nubia – v. Etiopia
actuale. Era fiul lui Lameh şi nepotul lui
Matusalem. A avut, la rândul lui, trei fii: Numidia – reagat african berber (202
Sem, Ham şi Iafet, din care s-au născut î.H. – 25 d.H.), având capitala la Cirta,
(v. cap. Geneza din Biblie) semiţii, mărginit la nord de Marea Mediterană şi
hamiţii şi iafiţii, cu urmaşii lor, popoare la sud de Imperiul Garamantes (tot
întregi din Asia Mică, Mediterana şi berber). Originea triburilor era indo-
nordul Africii. Confruntat cu venirea ariană. Numele este cel folosit de greci
Potopului, Noe a construit o barcă uriaşă şi preluat de romani. Însemna nomad.
(arcă), în care şi-a salvat nu doar familia, Regatul a rezistat cu greu influenţei

161
Cartaginei şi atacurilor Imperiului
Roman, schimbând mereu registrul
alianţelor. Dar a devenit provincie
romană în 146 î.H., după al treilea război
punic, prin zdrobirea definitivă a
Cartaginei. A fost împărţită între
provinciile romane Mauretania şi Africa
Nova (25 d.H.).

Nuraghe – tip de construcţie tronconică,


din blocuri de piatră, prezente în
Siracuza din mileniul al II-lea î.H. (Epoca
Bronzului) şi până prin anul 300 î.H.,
care a dat numele unui tip de civilizaţie.
Au existat cam 7000 de asemenea
turnuri, care cuprindeau, la interior, o
scară în spirală şi între 2 şi 4 etaje.
Adesea erau înconjurate de ziduri de
apărare mărginite de turnuri de pază.
Unele construcţii erau complicate, cu
mai multe curţi interioare şi depozite de
alimente şi apă. Acest tip de construcţii
de apărare aveau probabil şi rol religios
şi-l adăposteau pe regele cetăţii, în
vreme ce restul tribului şedea în afara
zidurilor, aşa cum s-a întâmplat mai
târziu în întregul Ev Mediu european.
Sicilia, unde se află Siracuza de azi, s-a
aflat la confluenţa drumurilor fenicienilor,
neam de colonizatori venit din Asia Mică
şi care a edificat Cartagina (Kart
Hadasht, adică oraşul nou), aceea care
va şi cuceri, în final, triburile nuraghe. De
asemenea, Imperiul berber Garamantes,
din nordul Afdricii, a influenţat cultura
Siciliei. Ruta maritimă era bine
cunoscută şi grecilor, deoarece, după
înfrângerea suferită în războiul
peloponeziac, cetăţenii avuţi ai Megarei
au întemeiat colonia care a devenit
astăzi Siracuza. Turnurile nuraghe nu se
mai găsesc însă nicăieri în Mediterana
ori în lume, deşi seamănă cu piramidele
din insulele Canare. Sunt patrimoniu al
umanităţii. Nu se ştie ce limbă vorbeau
triburile care au construit nuraghe şi au
lăsat în urma lor Cultura Nuraghe.

162
acvatic universal şi care definea, de fapt,
toate civilizaţiile apărute după Potopul
biblic. De asemenea, dintre civilizaţiile
O precolumbiene olmecii sunt primii care
au folosit scrierea, dar există puţine
Oceania – v. Melanezia, Micronezia, texte, încă nedescifrate. Texte olmece
Polinezia propriu-zise s-au găsit foarte puţine.
Credeau într-un Pantheon de zei, dar
prima în rang era zeiţa mamă, ca în cele
Odrisii – v. Traci mai vechi religii ale lumii, cele şamanice.
Ea era urmată de Zeul Ploii, ca şi în
Oklo – singurul reactor atomic natural
celelalte civilizaţii de tip agricol,
(astăzi fosil) al planetei, aflat în
reprezentat prin şarpele cu pene şi
adâncimea munţilor din Gabon (Africa
adesea asociat cu planeta Venus.
de Vest) şi bazat pe fisiunea nucleară a
Matematica olmecilor folosea cifra 0 şi
uraniului. Analiza ratei de înjumătăţire
se crede că în Americi ei au inventat-o.
atestă o vechime a procesului de 1,7
Ca şi în vechiul Calendar chinez ori în
miliarde de ani. Importanţa apei în
calendarul maya de mai târziu, numele
desfăşurarea şi controlul reacţiei a fost
lunilor era al unor animale totemice (în
fundamentală. Apariţia primilor oameni
acelaşi timp şi constelaţii).
în aceeaşi zonă, cu mult mai târziu, nu
este întâmplătoare. Astăzi nu mai există
reactoare nucleare naturale, izotopii Omul – evoluţia primatelor, printre care
uraniului s-au modificat foarte mult în se numără şi omul, a început în urmă cu
timp. 40 de milioane de ani. Omul ca specie a
trecut prin următoarele faze de evoluţie
Ollantayambo – v. Peru unanim acceptate: Australopithecus
Ramidus, în urmă cu 4, 4 milioane de
Olmeci – civilizaţie precolumbiană (1200
ani, Australopithecus Afarensis, în urmă
– 400 î.H.) din zona tropicală a Americii
cu 3,9 milioane de ani (1m înălţime,
de Sud (Mexic). Locuitorii atestau
3060 gr. şi 500 cm3 capacitatea
descendenţa africană (Nok) şi din
craniană), Austraalopithecus Africanus,
insulele Oceaniei. Este cea mai veche
în urmă cu 3 milioane de ani,
dintre aceste civilizaţii precolumbiene şi
Australopithecus Robustus, în urmă cu 2
se presupune că au fost primii veniţi, pe
milioane de ani, Homo Habilis, în
calea insulelor din Pacific, din Africa.
intervalul 2 – 1,3 milioane de ani, Homo
Numele lor vine de la denumirea
Erectus, în intervalul 1,3 milioane de ani
latexului pe care-l extrăgeau din arborele
– 300.000 de ani î.H. şi Homo Sapiens
de cauciuc (au fost primii care au făcut
de acum 300.000 de ani. Numai ultimele
acest lucru) spre a face mingea pentru
trei ramuri (Habilis, Erectus, Sapiens)
jocul pe care tot ei l-au inventat. Terenul
aparţin speciei Homo, cele de dinainte
de joc, paletele cu care se arunca
fiind de legătură cu originile primatelor
mingea, centura purtată de jucător erau
apropiate, maimuţele antropoide. Cele
doar mijloace de selecţie a celui mai
mai însemnate modificări s-au produs în
bun, iar învinsul plătea cu viaţa. Mingea
perioada Homo Erectus, cu specializări
trebuia trecută printr-un orificiu de piatră
definitorii (Cro Magnon, iar pentru
decorat cu doi şerpi împletiţi, simbol
Europa Neanderthal, când a apărut

163
producţia artistică – pictura în peşteri, emigrări, totuşi fenomenul ca atare a dus
oase sculptate, inventarea acului de la popularea întregii planete, iar mutaţiile
cusut). Această devenire s-a făcut prin genetice au perfecţionat specia.
modificarea profundă a lanţului ADN.
Clasificarea este rezultatul săpăturilor Onoguri – numele dat de Bizanţ
arheologice de până în prezent, dar regatului întemeiat de proto-bulgari
probabil nu exprimă toţi paşii pe care i-a (Kubrat sau Kurt, Huvrat) în nordul Mării
parcurs umanitatea în formarea de sine de Azov de azi, între Nistru şi Volga, în
de la începuturi şi până la revoluţia secolul al VII-lea î.H. Clanul onogurilor
Neoliticului. Există mai multe teorii descindea din Atilla şi separarea s-a
asupra originilor omului, dar ele se produs în urma conflictelor cu hanatul
grupează în principal în jurul a două turcic. Regatul cuprindea hoardele de
teze: originea unică a omului, care ar fi onoguri, kutriguri şi avari, în limba
apărut în Africa de Vest şi originea cărora onogur însemna „regatul etern” şi
multiplă a omului, care ar fi apărut cam originea cuvântului provenea probabil
în acelaşi interval de timp în Africa, din arameică, unde se spunea „unok
Australia, Asia (unelte din piatră acum undur” (vezi relaţia lingvistică între unok
1,3 milioane de ani în China de Nord), undur şi Nabu-kudur-usur, adică „regele
Europa (două cranii, 1,8 milioane de ani, stăpâneşte coroana eternă a Cerului”,
lângă Tbilisi) şi Americi. În ce priveşte cuvânt citit de greci Nabucodonosor).
conformaţia omului, începând cu Alternanţa u – o în cele două limbi s-a
scheletul şi înfăţişarea, până la culoarea moştenit ca fenomen târziu, după
pielii şi capacitatea cerebrală, migraţia spre Europa a triburilor, ca
descoperirile arheologice atestă mutaţii urmare a pierderii terenului în faţa
uriaşe de la primii umanoizi până la chazarilor, când Onoghuria s-a
specia Homo Sapiens care stăpâneşte pronunţat Ungaria. Aceste triburi au
planeta în prezent. Astfel, în Americi au intrat în componenţa Bulgariei şi
fost descoperite schelete umanoide de Ungariei de azi. Onogurii, care vin iniţial
2, 5 - 3 m lungime, ca şi în Tibet de dinspre Mongolia, zvastica era un motiv
altfel, deci la mare distanţă în spaţiu unul important pentru arta lor, aveau scriere,
de altul. Ei erau probabil uriaşii de care dar nu s-au pastrat decât texte în limba
amintesc mitologiile popoarelor. Au fost onogură cu vechiul alfabet georgian.
identificaţi şi hobbiţii, care trăiau în
Indonezia şi insulele de legătură cu Ordovician – v. Paleozoic
Australia în perimetrul 18.000 – 11.000
î.H., rasă de1 m. înălţime, existentă încă Orient – concept apărut târziu în
pe unele insule din Pacific, de pildă pe culturile Europei Occidentale, ca
insula Flores, ceea ce a dus la numele problemă identitară, a definirii de sine,
de Homo Florensis. Este un hobbit, aşa odată cu clasicismul francez, şi care a
cum se mai întâlnesc încă în Australia traversat dinspre literatură şi artă calea
(pigmeii) şi Africa. Tot acolo a fost spre conceptualizarea de către istorici.
desccoperit Homo Afarensis, care a fost Iniţial era vorba de identitatea de sine a
foarte vechi în timp şi a apărut în Africa. lumii europene confruntată cu avansul
Migraţia a fost specifică şi omului, încă spre vest al Imperiului Otoman. De
de la apariţia pe Pământ, ca şi altor aceea Orient însemna Asia Mică şi
specii (păsări, peşti, mamifere). Deşi mai exotismul tradiţiilor ei, pe scurt, Levantul.
târziu migraţiile s-au numit călătorii, Odată preluat de istorici, conceptul a

164
căpătat concreteţe, extindere şi forţă, efortul de a alcătui imaginea uriaşului
fiind definit în funcţie de argumente trecut care defineşte sociatatea
istorice şi arheologice. Acesta este omenească însăşi, lumea din care
sensul important în contextul trecutul Orientului în mod deosebit e
dicţionarului nostru. Orientul este definit parte.
ca Apropiat, Mijlociu şi Îndepărtat.
Orientul Apropiat cuprinde Asia Mică, cel Orfeu – Fiul regelui Oeagrus din Tracia
Mijlociu peninsula Arabică, iar cel şi al muzei poeziei epice Calliope, fiica
Îndepărtat India, China, Indochina, regelui Pierus al cetăţii Pella de lângă
Japonia etc. Standardul formativ al muntele Pellion (Olimp) din Macedonia.
Orientului pentru lumea europeană Tribul căruia aparţinea se numea
modernă constă nu numai în faptul că, în cicones şi s-a născut la Pieria sau
sens originar, ea a fost infiltrată, Pangaion, unde a şi murit, după ce a
populată şi aşezată civilizaţional în străbătut un cerc complet, călătorind de
parametrii triburilor migrate dinspre jur împrejurul Mării Egee. Considerat
Orient, ci şi în sensul cultural al naşterii unul dintre civilizatorii vieţii în lumea
naţiunilor europene ca entităţi care s-au greceasă şi adesea substitut al lui
definit prin comparaţie cu redescoperirea Cadmus fenicianul din Tyr (fratele
Orientului, luând distanţă faţă de el. Europei şi al lui Phoenix; fondatorul
Moda clasicismului francez de pildă, de Thebei şi acela care a dăruit oamenilor
a ilustra ca personaj literar pe oriental, a alfabetul). A practicat astrologia, cultul
avut un rol însemnat în asimilarea unui lui Apollo (zeul artelor), al lui Hermes
fel de a fi al umanităţii, altul decît cel (zeul comerţului şi inventatorul lirei ca
occidentat. Posibilitatea occidentalului instrument muzical) şi al lui Dionisos,
de a se compara cu alte lumi, chiar dacă iubitorul de vin. Poetul Pindar l-a
nu pleca de la el de-acasă, a lărgit chiar considerat unul dintre argonauţii
fondul aperceptiv al fiinţei, a creat o expediţiei lui Iason, ionianul plecat din
breşă ai cărei ultimi bneneficiari suntem Milet în căutarea Lânii de aur (spre
chiar noi, cei integraţi într-o Uniune Crimeea de azi). Strabon l-a considerat
Europeană. Acest mod de receptare un muritor şi l-a prezentat ca atare. Mitul
conţinea în el o judecată globală, spune că soţia lui, Eurydice, a murit
perceperea lumii planetare ca un tot cu muşcată de un şarpe (de apă, evident,
mai multe capete de balanţă, o lume din familia dragonilor). Orfeu s-a dus
multipolară, o parte neputând funcţiona după ea în împărăţia subpământeană
fără celelalte, cu atât mai mult cu cât, (Hades) şi a cântat atât de frumos în faţa
dintre ele, doar una însemna originea Persefonei, zeiţa Hadesului, încât
omului modern. De pildă Mongolia aceasta i-a dat voie să-şi ducă soţia
veche, Zeelandia, India, triburile ainu, înapoi, la lumină, cu o condiţie: să
apoi indo-europenii, Mesopotamia, străbată drumul cântând şi fără să
Egiptul, Grecia sunt parte a tuturor privescă înapoi. Dar fiindcă a privit în
civilizaţiilor actuale şi nu este întâmplător urmă a pierdut-o pentru totdeauna.
faptul că marile muzee ale lumii, ca Cultul lui Orfeu (orfismul) în insula
Metropolitanul, Ermitajul, Quai Branly, Lesbos şi la Eleusis este legat de
lucrează în cadrul unor proiecte ample mithraism şi de mistere astrologice.
de aşezare pe linia temporală a tuturor Originile lui pot fi stabilite în secolul al V-
civilizaţiilor omeneşti, situând vestigiile lea î.H. Pythagora a fost influenţat de
arheologice, comparând rezultatele, în orfism. În Metamorfoze, cea mai

165
modernă lucrare a antichităţii latine, luând distanţă faţă de creştinismul
Ovidiu descrie pe larg mitul lui Orfeu şi precedent, al copţilor şi armenilor.
orfismul şi face legătura dintre el şi cultul Comuniunea majorităţii Bisericilor
focului (Mithra). naţionale, fiecare condusă de propriul ei
patriarh şi având liturghia citită în limba
Orkney – arhipelag format din circa 70 naţională (la catolici e citită în latină), are
de insule mici, care separă Marea totuşi o formă de uniune la care participă
Nordului de Oceanul Atlantic. Ele majoritatea ortodocşilor: Conciliul
cuprind, pe câteva dintre insule, Ecumenic al Bisericilor, înfiinţat în 1961.
importante situri neolitice aparţinând Ortodoxia foloseşte corul pentru a
vechilor norvegi. Dintre insule cea mai susţine slujba, ceea ce nu se întâlneşte
cunoscută este Mainland, pronunţie la alţi creştini şi a fost expresia distanţării
coruptă din Megin land, adică Ţinutul faţă de prigoana din Imperiul Roman,
Calului, semn al faptului că triburile când ortodocşii erau folosiţi (ca
originare aparţineau civilizaţiei calului pedeapsă pentru religia lor) pentru a da
venită din Asia. Cel mai important sit spectacole de circ unde se cânta foarte
neolitic este Skara Brae, care cuprinde mult. În plus, este şi un tip de susţinere a
deopotrivă locuinţe (un tip comun întregii slujbei religioase care aminteşte de corul
aşezări), precum şi mormintele antichităţii greceşti, păgîne, pentru
megalitice împreună cu incinta sacră, sublinierea, comentarea şi susţinerea
care exprima în acelaşi timp raportarea discursului corifeilor, ale personajelor
omului la astre (Luna şi Soarele în centrale. Unii ortodocşi se conduc încă
principal), dar şi modul de inserare al lui după calendarul iulian (cei de stil vechi),
în lumea terestră (calendarul). Insula alţii după calendarul gregorian (cei de
Papay era una a Marilor Preoţi, castă stil nou) dat de papa Grigore al XIII-lea.
foarte importantă pentru civilizaţia Românii sunt ortodocşi de stil nou.
lumilor vechi, ca şi Marii Magi ai triburilor
geto-tracice. Ortoiroizi – v. Porto Rico

Ortodoxie – una dintre cele trei mari Ossetini – locuitorii originari, aceia care
confesiuni ale creştinismului, alături de au afirmat culturile Colchis (1900-1100
catolicism şi protestantism. Ca tip de î.H.) şi Koban (1100-400 î.H.) în nordul,
religie este o sinteză a vechilor credinţe centrul şi vestul Caucazului, adică
precreştine care se regăsesc în mare perioada finală a Epocii Bronzului şi
parte în iudaism. Bizanţul a afirmat Epoca Fierului. Circasieni ca rasă,
pentru prima oară diferenţa dintre aparţineau triburilor Digor, Alagir,
creştinismul occidental, catolic, şi cel Kurtatin, Tagaur (scito-sarmatice şi de
oriental, ortodox. Ea s-a dovedit a fi atât alani) care vorbeau o limbă din familia
de profundă, încât a pus capăt chiar iranică. Işi spun lor înşile digoron, după
unităţii Imperiului Roman. Dar fiind, ca provincia Digor, care a dat baza
tip de religie, concepută sub formă de lingvistică pentru ossetinii contemporani.
biserici autocefale, naţionale, spre
deosebire de catolicism, care are un Ostrogoţi – v. Germanii
centru unic, a sintetizat şi credinţe locale
precreştine. La origini ortodoxia a fost Ouroboros – v. Uroboros
apanajul Bizanţului, adică al zonei
greceşti a Mediteranei, care s-a definit Oxus – cultură datată 6500 î.H., la

166
poalele munţilor Kopet Dagh (la graniţa
dintre Tadjikistan şi Iran), în Asia, pe
cursul râului Amu Daria. Pentru
vechimea siturilor (Gonur, Anau) este
aproape inexplicabilă fineţea pieselor din
aur şi argint, dintre care unele par
lucrate sub lupă. Figurinele şi creaturile
simbolice indică înalte standarde
culturale şi religioase, iar Mesopotamia
pare să fi fost continuatoarea lor.
Civilizaţia Oxus (cum se numea Amu
Daria în greacă) a fost numită, prin
extensie, BMAC (Compexul Arheologic
Bactriana–Margiana) care desemnează,
prin extindere, toată Epoca Bronzului din
Asia Centrală (Turkmenistan,
Afganistan, Tadjikistan, Uzbekistan).
Acest tip de cultură a fost asociat cu
migraţiile indo-iranice. Unele situri
(Namazga Tepe, Altân Tepe au avut
structuri monumentale cu ample intarsii
din ivoriu, datate după metoda radio-
carbonului 3000 î.H., iar ca tipologie
culturală drept producţii ariene
(menţionate ca atare în Rig Veda). Un
efect târziu şi o sinteză culturală a fost
posibilă la jumătatea veacului I î.H. în
Munţii Taurus. E vorba de mormântul
colectiv de la Nemrut Dagh, azi obiectiv
de patrimoniu al umanităţii, care îmbină
vechea cultură Oxus, iranică, aceea
elenistică şi cea romană. La azteci
Quetzalcoatl, şarpele cu pene, era
principalul zeu al pantheonului, acela
care veghease chiar la întemeiera
triburilor. Ceea ce, în sens istoric, ca
orizine a civilizaţiei aztecilor, este şi
adevărat, deoarece ei vin din Asia şi au
adus de acolo chiar acest mod simbolic
de raportare la origini.

167
păstrând forme de viaţă care nu folosesc
oxigenul. Fiinţa umană însăşi este în
continuare dependentă nu doar de
Cosmos, ci şi de raportul dintre uscat şi
apă, de echilibrul temperaturilor şi
P registrul vânturilor care decurg din acest
raport. Iar Pacificul are cel mai important
Pacific – cel mai mare ocean planetar, rol la scara globală a acestor procese.
aflat între blocurile continentale ale Asiei
şi Australiei pe de o parte, Americilor pe Paflagonia – teritoriu aflat la nord-est de
de alta. Numele lui, în latină, înseamnă Marea Neagră, mărginit de regatele
liniştit. Are o suprafaţă de 155.557 Bithyniei, Pontului şi Frigiei. A fost
milioane de km2, o lungime a coastelor cucerit de Cressus, regele Pontului.
de 135.663 km şi acoperă 28% din Zona era muntoasă, străbătută la răsărit
suprafaţa Pămîntului. Asigură 60% din de râul Halys. Capitala Paflagoniei a fost
necesarul de peşte al planetei. În ocean Gangra. O altă cetate importantă era
există cam 25.000 de insule, alcătuind Sinope. Numele regatului apare la
Oceania (grupate în Polinezia, istoricii greci (Herodot, Strabo), dar ei
Melanezia şi Micronezia). Pentru istoria înşişi se considerau pala, după teritoriul
civilizaţiilor şi culturilor regimul curenţilor originar de unde veniseră, cunoscut mai
oceanici a fost foarte important, târziu în istorie ca Imperiul Pala, din
deoarece a asigurat migraţia şi nord-estul Indiei. Limba pe care o
diseminarea fiinţelor umane şi, odată cu vorbeau era necunoscută pentru vecinii
ele, a universului lor identitar, racordând regatului, ca şi pentru grecii antici, fiind
astfel diferitele civilizaţii la ceea ce limba pala, cunoscută azi, prin evoluţie,
numim bazinul comun al umanităţii. ca bengali. În sursele hittite Paflagonia
Faptul că leagă cele două emisfere, fiind apare cu numele Kashka, iar ei înşişi îşi
străbătut de ecuator, că se apropie spuneau Kashku şi aveau cea mai
deopotrivă de Polul Nord, ca şi de Polul puternică armată a zonei, formată din
Sud, dar mai ales faptul că, de la apariţia peste 800 de care grele trase de câte 4
sa şi până astăzi, are o centură de cai. Despre trei regate vechi, Hatti,
vulcani activi, care se vede cu uşurinţă Mushki şi Mittani, numeroşi specialişti au
din satelit, centură ce schimbă afirmat că aparţineau aceleiaşi
permanent înfăţişarea geografică a lumii descendenţe Pala, fiind numite după
şi asigură deplasarea de populaţie, dă conducătorii triburilor care au migrat în
continuitate parametrilor de bază ai Asia Mică dinspre India. Costumul era
civilizaţiei omeneşti în ansamblu. „Linia asemănător cu al indienilor, dar adaptat
de andezit”, cum se numeşte conturul de la clima muntoasă a zonei: cămaşă până
lavă solidificată din ocean, a format cele la genunchi pentru bărbaţi şi pantaloni
mai adânci locuri planetare – Groapa foarte strâmţi pe dedesubt, căciula
Marianelor din Pacific (11.000 de metri numită astăzi frigiană (pe care o purtau
adâncime), ca şi cei mai înalţi munţi şi tracii, dar originară din Asia Centrală).
submarini. A ridicat insule care l-au Grecii, apoi romanii şi Bizanţul, pe urmă
adăpostit pe om şi apoi le-a scufundat. A creştinismul şi, în sfârşit, arabii şi
păstrat vestigii nenumărate ale chiar otomanii au aspirat la stăpânirea acestui
apariţiei vieţii pe pîmânt şi mărturiseşte teritoriu care controla, dinspre nord,
despre familia cosmică a planetei, Drumul mătăsii.

168
Paititi – v. Peru Sub aspect cultural Imperiul Pala s-a
distins prin structuri gigantice,
Pakistan – ca istorie, ţara este recentă. piramidale, de tipul templelor buddhiste.
Datează din 1947, când s-a desprins din A întreţinut, de-a lungul vremii, relaţii
India. Dar acolo este locul unde a apărut diplomatice cu Tibetul, cu imperiul
civilizaţia Harappa, în lungul dispărutului abbasid (persan), cu insulele Java,
fluviu Sarasvati, a cărui linie este urmată Sumatra şi cu Malaezia. Migraţia pornită
astăzi, parţial, de valea Indusului. din acest imperiu a ajuns în Asia Mică,
Meghragh, cetate dtată circa 7-8000 de unde a format regate precum Hatti (intrat
ani î.H. se află în perimetrul actualului în componenţa Imperiului Hittit alături de
Pakistan. Prima atestare a existenţei luwiţi), Mushki, Mittani. Ei au dat
omului în zonă, veche de 2 milioane de componenta de bază a triburilor
ani (Homo Erectus) a fost pe Valea pelasgice ajunse în Peninsula Blacanică
Soan. Baza de formare a noului stat are şi, mai târziu, a triburilor tracice.
un temei istoric foarte vechi: aceasta
este regiunea de formare a triburilor Palenque – v. Maya
indo-iranice.
Paleolitic – cea mai lungă perioadă a
Pala – imperiu aflat în nord-estul Indiei istoriei omeneşti (din cuvintele greceşti
(regiunile Bengal şi Biharia) la jumătatea palaios-vechi şi lithos-piatră), care a
mileniului al II-lea î.H. şi numit astfel început acum cinci milioane de ani, cu
după numele dinastiei care l-a condus. desprinderea omului din maimuţă
Fondatorul imperiului se numea Gopala (Australopithecus), apoi a genului Homo,
şi venea din Cambodgia. După sursele acum aproape trei milioane de ani
arabe vechi, originea dinastiei nu era (Homo Habilis) şi a durat până la apariţia
nobilă, ci era kashki (ori kashku – v. aşezărilor sedentare, care definesc
Paflagonia), adică aparţinea castei Neoliticul, cu 7000 de ani î.H., cu un
luptătorilor (Kshatria). Doi fraţi, Deva- avans cam de 2500 de ani în Asia faţă
pala şi Dharma-pala au mărit graniţele de Europa. Se împarte în trei mari
imperiului şi l-au fortificat sub aspect perioade, fiecare din ele având mai
militar, folosind îndeosebi cavaleria grea, multe sub-perioade, definite după tipul
formată din care de luptă trase de câte de cultură arheologic descoperită.
patru cai. Imperiul oferea mercenari Paleoliticul se mai numeşte şi Epoca
tuturor vecinilor care purtau războaie: Pietrei, acesta fiind principalul material
infanterie, cavalerie, formaţiuni de folosit de om, apoi osul şi lemnul.
elefanţi, care de luptă (Paflagonia, ai Hominizii şi apoi oamenii erau migratori
cărei locuitori erau pala, avea 800 de şi trăiau din vânat, uneori din pescuit.
care de luptă, producea şi exporta acest Paleoliticul inferior, cel mai vechi,
articol în toată Asia Mică). In Asia Mică durează de la începuturi până în urmă
ideea formaţiunilor de elefanţi a fost cu 300.000 - 250.000 de ani, când
preluată de fenicieni, care i-au folosit în prelucrarea pietrei prin cioplire începe să
colonii, mai ales în Carthagina, în timpul fie înlocuită de prelucrarea prin cioplire
războaielor cu Imperiul Roman. Este şi lustruire, ca şi de apariţia primelor
interesant de observat faptul că trecerea intenţii artistice. Capacitatea craniană a
Alpilor pe elefanţi a fost o operaţie făcută omului trece de 600 cm3 (Homo Habilis).
cu sprijinul bascilor. Principiul de bază al Acest interval ia sfârşit cam cu 40.000 –
conducerii Pala era toleranţa religioasă. 30.000 î.H., când migrează dinspre

169
Africa spre Europa Homo Sapiens, care compoziţia tuturor formelor anorganice şi
înlocuieşte, ajutat şi de schimbarea organice (carbonul ş.a.). Perioada de
climei (glaciaţiunea ia sfârşit cam la timp a înjumătăţirii lor, care este sctrict
18.000 î.H.), aproape toată civilizaţia determinată în fiecare caz, a dus la
omenească de până la el, datorată aflarea vechimii şi, pe această cale,
Omului de Neanderthal. Picturile din chiar la aflarea vechimii Pământului ca
peşteri, începuturile credinţelor planetă, a apariţiei vieţii pe Pământ etc.
religioase, îmblânzirea calului, Astfel, astăzi este unanim acceptat că
mormintele de tip megalitic, orientarea Pământul are 4 miliarde şase sute de
după Soare şi Lună, sanctuarele şi milioane de ani. Această istorie se
observatoarele megalitice, invenţia împarte în eoni, eonii în ere, erele în
acului de cusut aparţin omului de perioade, perioadele în epoci, epocile în
Neanderthal. Tot lui îi aparţin primele intervale. Paleozoicul este o eră situată
statuete din lut sau piatră reprezentând în intervalul 543-248 de milioane de ani
pe zeiţa-mamă, divinitate supremă a î.H. Ea se împarte în perioadele
începuturilor omeneşti. Homo Sapiens a (enumerate de la cea mai veche la cea
îmblânzit câinele şi pisica şi a devenit mai nouă, deoarece pe axa Timpului vin
sedentar. Lui îi aparţine preistoria, de la minus infinit la punctul zero):
perioadă de tranziţie între Paleolitic şi Permian, Carbonifer, Devonian, Silurian,
momentul Neoliticului, în care apare Ordovician, Cambrian. În prima dintre
scrierea (aproximativ cu 3000 de ani aceste perioade, Cambrian, a avut loc o
î.H.), iar, odată cu ea, debutează istoria explozie a lumii vii, în sensul că au
comunităţilor omeneşti. Paleoliticul apărut vietăţi cu schelet (bazat pe
superior a fost cel mai bogat prin calciu). Din acest 10% s-a dezvoltat tot
varietatea culturilor: Aurignacian, ceea ce numim azi viaţă planetară, în
Gravetian, Protomagdalenian, Solutrean, apă ca şi pe uscat, unde au apărut
Badegulian, Magdalenian, care ia sfârşit specii noi din cele pre-existente, dar şi
cu 10.000 de ani î.H. (toate sunt nume prin adaptarea unor organisme de la
care provin de la siturile arheologice viaţa acvatică la aceea de uscat. Astfel,
unde s-au descoperit elementele de în Carbonifer apăruseră primele reptile,
identificare). Zona de formare a care vor duce la dezvoltarea
poporului român a început să fie dinosaurilor, în Devonian primele
populată în Aurignacian, cu 20.000 de insecte, în Ordovician primele plante de
ani î.H., cu excepţia malurilor râurilor şi uscat. În ultima dintre aceste perioade,
Dunării, unde s-au descoperit aşezări cu viaţa care exista pe Pământ a suferit o
o vechime de 30.000 – 50.0000 de ani. extincţie în masă, cea mai mare din
istoria sa, doar 10% rezistând traversării
drastice a condiţiilor climaterice rezultate
Paleozoic – una dintre epocile trecutului
ca urmare a impactului planetei cu un
planetar. Ea a fost datată folosind mai
meteorit uriaş. Este interesant de
multe metode şi comparând rezultatele.
confruntat evoluţia vieţii cu aceea a
Metoda radiometrică, de măsurare a
modificării continentelor, a raportului
înjumătăţirii izotopilor nucleici ai
dintre uscat şi apă, deoarece felul în
elementelor, pentru care s-au folosit
care s-a definit acest raport a condiţionat
deopotrivă elemente inerte (argon ş.a.),
chiar apariţia şi evoluţia omului ca
care nu se pot combina cu nici un alt
specie. Şi este cu atât mai interesant de
element, ca şi elemente care intră în
observat în ce fel marile migraţii ale

170
speciei umane, începând cu ramurile de întregime roman, de împăratul Justinian,
început ale speciei Homo însăşi, au dar capturată de musulmani în 543 d.H.
urmat numai anumite trasee indicate de În 1089 un cutremur uriaş a distrus
tipurile de roci. complet cetatea şi ne-a lăsat doar
ruinele ei impresionante.
Palestina – v. filistini

Palmyra – cetate menţionată într-o


Pamir – lanţ muntos în Asia Centrală
tabletă a regatului Mari, la 1900 î.H.,
aşezat în complexul muntos figurat în
aflată într-o oază la vest de Eufrat şi
hărţile vechi (chineze, armeneşti,
nord-est de Damascul de azi. Numele ei
greceşti) drept Imeon, care cuprindea
arameic era Tadmur. Palmyra e numele
Pamir, Hindu Kush, Tian Shan, Zagros,
grecesc şi însemna oraşul palmierilor. A
indiciu preţios al conştiinţei despre
fost, ca şi Mari, o cetate-stat, influenţată
unitatea de vieţuire a complexului în
de Babilon. Principalii zei erau Bel şi
mintea celor vechi. Acest complex se
Beltis, adică Soarele şi Luna. Bel a fost
învecina cu Munţii Altai, Himalaia,
asimilat mai târziu cu Baal, zeul
deşertul Karakorum şi Kunlun. Acolo a
babilonian al războiului. Ca şi în Egipt,
fost patria originară a triburilor iranice
ţinutul morţilor era separat de al celor vii,
Bactriana – Balkch, de unde erau
iar zeii erau grupaţi în triade. În Biblie
originari vechii bulgari, numit Oxus de
Palmyra e menţionată ca aparţinând
greci, azi Amu Daria). Limbile vorbite în
regelui Solomon. Istoria cetăţii aflate
această zonă sunt, până astăzi, din
între Mesopotamia şi Egipt a fost
această familie lingvistică. Pe acolo
furtunoasă. A fost supusă nenumăratelor
trecea partea de nord a Drumului
atacuri ale Imperiului Roman şi cucerită
Mătăsii. Prolemeu a numit Pamirul
în 30 î.H. Dar în 129 d.H. împăratul
Turnul de Piatră. Primul european care a
Hadrian a trebuit s-o recunoască drept
străbătut acest drum a fost veneţianul
„cetate liberă”. A fost recucerită în 194
Marco Polo în veacul al XIII-lea d.H.
d.H. şi a făcut parte din Siria Phoenice,
Prima descriere completă a Pamirului a
care cuprindea teritoriile feniciene,
făcut-o exploratorul chinez Zhang Qian,
filistine şi ale vechilor evrei. În 227 a fost
în secolul I î.H., pe vremea dinastiei
cucerită de perşi (dinastia Sassanizilor),
Han. El a descris Siberia, Mongolia,
care au închis drumul caravanelor
Pamirul şi scrierile sale au constituit
dinspre Mesopotamia. În 255 d.H. a fost
fundamentul alianţei dintre chinezi şi
recucerită de romani şi condusă de
triburile Yuezi (hunii albi) contra
Septimius Odaenathus (evreul Odeinat),
năvălirilor mongole, efort uriaş de
după moartea căruia zona a fost
păstrare a identităţii chineze, finalizat
condusă de soţia sa, Zenobia, jumătate
prin construirea Zidului Chinezesc.
macedoneancă din stirpea Cleopatrei,
Importanţa strategică a Pamirului l-a
jumătate evreică. Aceasta a fost luată
interesat pe Alexandru Macedon, care a
prizonieră de împăratul roman Aurelian,
atins limita lanţului muntos şi a cucerit
în anul retragerii sale din Dacia, 272
Bactriana, fundamentând – dar nu
d.H., care a trimis-o la Roma şi a ras
pentru multă vreme – un imeriu greco-
cetatea de pe suprafaţa pământului,
bactrian. Importanţa Pamirului pentru
instaurând astfel cunoscuta Pax
istoria civilizaţiilor nu este însă mai mică.
Romana. Oraşul a fost reconstruit în
Acolo a fost patria originară a parţilor, a
secolul al VI-lea d.H. ca oraş în
perşilor, acolo au înflorit cu 6500 de ani

171
î.H. aşezările din lungul fluviului Oxus 4,3 miliarde de ani, cu formarea primelor
(Amu Daria). Principalul mod de hrană cristale solide din magma fierbine,
era şi este asigurat de creşterea evidenţiabile astăzi în Australia;
caprelor. Capra cu coarne întoarse a şi Vaalbara – acum 3,6 miliarde de ani,
rămas simbol al tuturor triburilor care au formarea centurii solide de granit care va
migrat la origini dinspre Pamir (capitelul mărgini supercontinentul numit chiar
doric, tipul de coarne răsucite, simbolice Vaalbara. Pe teritoriul de azi al României
pentru civilizaţia Oxus, cea a vechilor există bazalt care are această vechime;
etiopieni şi a bascilor). Simbolul solar, al Formaţiunile Komatii, acum 3,4 miliarde
zoroastrismului, s-a transmis şi el odată de ani, numite astfel după komatit, rocă
cu migraţiile, precum şi modul de vulcanică. Există în sudul Africii de azi,
construire al casei şi folosirea motivelor împreună cu roci vulcanice bogate în
decorative cu punctul în cruce a magneziu; Ur, primul supercontinent
ţesăturilor. Oriunde întâlneşti tipul de solid al planetei, chiar dacă mai mic
vatră, tipul de horn, tipul de coloane de decât Australia de azi, existent acum 3
lemn cu motivul solar, e semn miliarde de ani; Kenorland, o nouă
neîndoielnic al acestei origini. crustă continentală formată acum 2,7
miliarde de ani din magma fierbinte.
Paititi – v. Peru Această crustă a acoperit riftul de ieşire
a lavei dintre Ur şi Kenorland, ceea ce a
Pangea – ultimul supercontinent existent provocat o răcire drastică a climei, prima
în ciclul ruperilor şi reunirilor plăcilor glaciaţiune din istoria planetei, în
tectonice planetare care plutesc pe perimetrul de timp situat acum 2,4-2,2
magma din miezul Pământului. S-a miliarde de ani; Nena – acum 1,8
format în urmă cu 300 de milioane de miliarde de ani; Columbia sau Nuna,
ani şi a dispărut acum 180 de milioane acum 1,5 miliarde de ani; Rodinia, în
de ani (din Carboniferul târziu până în intervalul 1,1 miliarde de ani – 750
Jurasicul timpuriu) prin separarea – mai milioane de ani; Pannotia – acum 600-
întâi – a continentelor Gondwana (în 540 milioane de ani; şi, în sfârşit,
emisfera sudică) şi Laurasia în cea Pangea.
nordică. Din acestea două s-au format
apoi cele şase continente care există Pan(n)onia – teritoriu al vechii Europe
astăzi pe Pământ. Următoarea Pangea, care cuprindea spaţiul de azi al Ungariei,
estimată după viteza derivei plăcilor Austriei, Croaţiei, Serbiei, Sloveniei,
tectonice în timp, va apare prin reunirea Bosniei-Herţegovina şi a funcţionat cu
acestor şase continente peste 250 de această denumire generică drept
milioane de ani. Prin urmare în interiorul provincie a Imperiului Roman, cucerită
acestui ciclu planetar trebuie să de Tiberius, (12-9 î.H.) şi ataşată
măsurăm apariţia omului şi civilizaţiile provinciei Illyricum (Dalmaţia). Zona era
care i se datorează, însumând, până în locuită de tribul ilir al panonilor şi ei au
prezent, în jur de 250.000 de ani. dat numele provinciei romane. După
Fenomenul Atlantida şi Potopul se află războaiele lui Traian cu dacii, Panonia a
în interiorul acestui ciclu. Pământul ca fost împărţită în Panonia Superioară (de
planetă are însă o vârstă mult mai mare apus) şi Panonia Inferioară (de răsărit),
şi geotectonica a identificat alte apoi de mai multe ori împărţită, pe
supercontinente care şi-au făcut ciclul măsură ce zona era inundată de triburile
înainte de Pangea: Ylgan, acum 4,4 – celtice. După sosirea hunilor câmpia a

172
continuat să se cheme, şi se cheamă împăraţilor”, folosit până în Evul Mediu
până astăzi, Câmpia Panonică, în toate imperiile. Erau zoroastrieni ca
mărginită la sud de Dunăre, aflată pe religie, ori mithraici, iar urmaşii lor se
teritoriul Ungariei de azi. numesc kurzi şi formează ramura shiită
a islamismului, minoritară în comparaţie
Paratoari – v. Peru cu ramura majoritară a sunniţilor.

Parisii – v. Celţi Pashtuni – vechi triburi iranice, vorbind


o limbă indo-iranică, localizate în timp în
Parthia – ţinut în Asia Mică, aflat în mileniul 2 – 1 î.H., iar în spaţiu în nord-
nord-estul Iranului de azi, dar care estul Iranului, estul Afganistanului,
cuprindea în mileniul I î.H. şi Armenia, provincia Sindh din Pakistan. Sunt la
Georgia, o bună parte a Irakului, Siriei, origine triburi scitice, menţionate ca
Afganistanului, Tadjikistanului, atare de vechile surse chineze şi de
Turkmenistanului, ca şi Kuweitul şi zona Herodot. Au apărut cu nume propriu în
din jurul Golfului Persic (Bahrain, Qatar, istorie după dispariţia federaţiei
o parte din Arabia Saudită). Strabo îi hephtaliţilor (hunii albi), la jumătatea
numea carduki, iar ţara lor o numea mileniului I î.H. Au rezistat unor invazii
Corduene (Gordyene) ţinutul natal al numeroase şi au avut relaţii cu arienii,
parţilor, care era pe locul Kurdistanuluiui mezii, perşii, Imperiul Maurya, sciţii,
de azi. Conform Bibliei, pe pământul kusiţii, grecii, arabii, turcii, mongolii. Deşi
parţilor a coborât Noe după Potop, iar despărţiţi în prezent de graniţele
legenda mesopotamiană a Potopului, actualelor state, pashtunii continuă să fie
despre Xisuthrus (în Epopeea lui acelaşi grup etnic, originar din
Gilgamesh), atestă şi ea venirea dinspre Afganistan, islamizat, cu predominanţă
răsărit a corăbiei. Exploratorul chinez sunnită, cuprinzând în jur de 25 de
Zhang Qian a descris ţara parţilor, pe milioane de vorbitori de pashtuni.
care o numea Daxia (pronunţie chineză
a Bactrianei, care în limbile turcice era
numită Balkch) ca având oraşe şi o Patagonia – parte a munţilor Anzi din
agricultură care se folosea irigaţiile. America de Sud, împărţită între
Vechea capitală a parţilor se numea Argentina şi Chile, numită astfel de
Nysa, în Turkmenistanul de azi, lângă Magellan, după statura uriaşă a
Aşhabad. Dar capitala din Asia Mică a locuitorilor zonei. Pământul zonei e
fost Ctesiphon (cucerit de împăratul format în Cretacic şi aparţinea
Traian în 116 d.H.). Parţii aveau o limbă Antarcticii, care atunci era unită cu
nord-iranică, azi pierdută şi foloseau Australia. Vechimea de locuire atestată
scrierea, pe care au preluat-o perşii şi au este 9000 de ani î.H. Pictura rupestră
dus-o mai departe. Parţii au fost cuceriţi indică triburi de vânători şi pescari.
de perşi, de greci, de Alexandru Vorbeau o limbă izolată, techuelche, din
Macedon, parţial de romani. Peste ei a grupul chon, iar ca tipologie umană erau
trecut migraţia sciţilor, hephtaliţilor, au originari din Australia, Africa şi Oceania.
fost cuceriţi de otomani şi islamizaţi. Au
fost puternici spre sfârşitul mileniului I Pecenegi – v. cumani
î.H. De la ei începând protocolul de
adresare pentru regi şi împăraţi a fost Pelasgi – originea cuvântului este
„regele regilor” ori „împăratul necunoscută, dar triburile pelasgilor sunt

173
menţionate de Homer ca fiind populaţia
de substrat a arhipelagului şi insulelor Persia - denumire generică, după zona
greceşti înainte de venirea triburilor de originară de migraţie, Parsi, pentru
greci (dorienii). Strabo menţionează, formaţiunile statale existente de-a lungul
după Hesiod, faptul că oracolul cu altarul vremii pe platoul iranian, valabilă până în
dedicat lui Zeus, un zeu panhellenic, a 1934, când a fost adoptată denumirea
fost Dodona, pe pământul pelasgilor. La Iran, după numele originar al triburilor
graniţa de nord se învecinau cu tracii. ariene (iranice). Venirea arienilor pe
Cel mai explicit text în legătură cu platoul iranic datează de la începutul
pelasgii este al lui Hesiod, care-i mileniului I î.H., ca şi a mezilor, în partea
considera triburi de luptători, având Pela lui de vest. Abia în 552 î.H., sub Cyrus al
drept patrie originară. Graţie pelasgilor II-lea, supranumit cel Mare, Persia
legenda Atlantidei a fost vehiculată în devine un regat independent şi începe
literatura greacă, la fel ca şi legenda lui să se extindă prin cucerirea Imperiului
Deucalion. Tot Hesiod menţionează Mezilor (care, la rândul lor, înglobaseră
trecerea lor prin Troia. Herodot, care era Ninive şi regatul Asiriei). În timpul lui
originar din Caria (în Asia Mică), a scris Cambyse s-a construit reţeaua de
că pelasgii fuseseră absorbiţi în timp în drumuri a Imperiului Persan, care
Bithynia şi sudul Thraciei. Muntele asigura trecerea rapidă a trupelor de la
Pelion a fost considerat muntele sacru al est spre vest. Susa, Ecbatana şi
tuturor zeilor pelasgi, iar ideea că un Persepolis, capitalele imperiului, au
munte este căminul zeilor s-a perpetuat, astfel o cale mai uşoară de comunicare
graţie Greciei Antice, pentru care între ele. Odată cu Darius I încep
Olimpul a fost acel munte, aşa cum, atacurile spre vest, asupra grecilor şi
pentru daci, erau Munţii Orăştiei. tracilor. În bătălia de la Marathon perşii
Pelasgii sunt menţionaţi într-o inscripţie sunt înfrânţi, iar în nord-vest nu pot
din insula Lemnos, ca şi în mai multe trece, din cauza dacilor, aflaţi la frontiera
inscripţii etrusce din Peninsula Italică. Dunării. Sub Xerxes este distrus
Limba pe care-o vorbeau era apropiată Babilonul, dar, în ce-i priveşte pe greci,
de greacă. Macedonenii vechi şi rămân în contiunare stăpâni pe
albanezii de azi se consideră arhipelag, în urma sângeroasei bătălii
descendenţi ai pelasgilor. navale de la Salamina. Deşi i-a ucis pe
tatăl (Xerxes) şi fratele său (Cyrus cel
Pericle (495 – 429 î.H.) – conducător al Tânăr), Artaxerxes n-a reuşit să
Atenei (în perioada 452 – 429 î.H.) A echilibreze criza imperiului şi, sub
creat Liga din Delos, o uniune de cetăţi, domnia lui, a fost pierdută stăpânirea
pentru a-i ţine la distanţă pe perşi. Dar Egiptului. Abia în 386 î.H. Sparta începe
ea a constituit pretextul afirmării să plătească tribut perşilor. Ucis la
supremaţiei ateniene în arhipelag rândul său de eunucul favorit,
(războaiele peloponeziace). Două mai Artaxerxes lasă imperiul pradă uşoară
acţiuni au făcut remarcat „veacul de aur atacurilor lui Alexandru Macedon, care-l
al lui Pericle: au fost consideraţi cetăţeni bate pe Darius al III-lea în celebra
atenieni numai cei născuţi din mamă şi bătălie de la Gaugamela (331 î.H.). Doar
tată atenian (Thucidide a fost expulzat 16 zile a durat înfrângerea definitivă a
din acest motiv) şi a pus impozite asupra perşilor de către macedoneni. Dar, după
tuturor cetăţenilor pentru a reconstrui moartea lui Alexandru Macedon şi
templele greceşti. împărţirea marelui său imperiu între

174
Seleucizi, parţii cuceresc partea de est a migraţiei nord-asiatice a unor triburi de
fostului imperiu persan, de la Bactriana vânători şi pescari peste puntea care
până în Mesopotamia (115 î.H.). Abia la unea Asia cu America de Nord, acolo
începutul secolului al III-lea d.H. perşii unde acum se află strâmtoarea Behring.
vor reuşi să se reunifice parţial anexând Fenomenul s-a întâmplat acum 12.000-
întregul imperiu al parţilor. Războaiele 10.000 de ani (cultura Clovis, Chavín) şi
dintre perşi şi romani, care încep în prima zonă populată a fost aceea a
veacul al IV-lea d.H. şi macină ambele munţilor Anzi. Aceştia au absorbit
imperii, până acolo încât, pentru prima populaţia aborigenă, a Paleoliticului, cu
oară în istorie, perşii înrolează în armată o vechime atestată de până la 50.000 de
şi femeile, iar Imperiul Roman se ani. A doua mare migraţie a fost aceea a
fragmentează în cel de Răsărit şi cel de unor populaţii venite dinspre Oceania
Apus (Bizanţul), toate acestea permit (polinezieni, dar şi africani), de tip
avansul fulminant spre Europa al negroid, situată în mileniul al VI-lea î.H.
popoarelor năvălitoare, în principal hunii, Până prin 300 î.H. stilul de viaţă a fost
care cuceresc Persia şi India de Nord nomad, iar locuitorii cultivau pământul. În
deopotrivă, dislocând mase mari de jurul anului 3000 î.H. se face simţită
migranţi. Dinastii întregi, Ahemenizii, cultura Chavín, care atinge perioada de
Sasanizii, care i-au condus pe perşi înflorire maximă cam în 400 î.H.
dispar astfel din istorie, lăsând locul Remarcabilă prin puterea de
noilor veniţi. Acela a fost momentul abstractizare, de geometrizare a fiinţelor
(începutul secolului al VI-lea d.H.) unei vii, arta Chavín a deschis calea
mari înnoiri ideatice în lumea persană, viitoarelor culturi ale locului: azteci, inca,
când şcoala de filosofie a lui Marduk, maya, moche, olmeci. Aceste culturi au
care promova trăirea colectivă pe care el moştenit, de asemenea, tipul de
a numit-o (pentru prima oară în istorie) organizare socială al mileniului I î.H.,
comunism, a cucerit întregul imperiu. Pe ceea ce a permis atingerea standardelor
acest fond monoteismul de tip unui imperiu: cel incaş, structura cea mai
zoroastrian a devenit religia dominantă extinsă social şi politic a Americii pre-
(o religie a focului, dar care îngloba columbiene (începuturile ei trebuie
principiul fundamental al contrariilor din situate la Cuzco, iar maxima înflorire la
religiile mai vechi: Ying şi Yang sau Machu Pichu). Principalul zeu era
Întunericul şi Lumina, adică – la origini – Soarele. Făceau observaţii astronomice
Luna şi Soarele) şi a permis ca, târziu, graţie unor structuri care măsurau
după ce graniţele Imperiului Persan se solstiţiile şi echinocţiile şi intervalele de
vor fi schimbat de mai multe ori, să fie timp dintre ele, ceea ce a dus la
generat mithraismul, religia lui Mithra, alcătuirea calendarelor agricole, dar şi a
zeul Focului, religie atât de importantă unor calendare cosmice (au prevăzut
pentru Asia Mică, mai ales pentru eclipse de Lună şi de Soare după
frigieni. În veacul al VII-lea d.H. apar observaţiile făcute la observatorul
dinspre estul Asiei arabii, care vor fortificat incaş de la Chankillo,
schimba faţa Asiei Mici şi a Mediteranei, impresionant prin cele 13 turnuri de
islamizând întregul fost Imperiu Persan. observaţie, cu 1800 de ani înainte de
cucerirea europeană). Mayaşii au avut
Peru – atestarea primelor semne de monumente similare în aceeaşi perioadă
locuire pe teritoriul acestei ţări din de timp în America Centrală. În sfârşit,
America de Sud datează din perioada legenda cetăţii pierdute a incaşilor,

175
Paititi, pare să fi luat sfârşit prin scrierea pictografică (runele,
descoperirea, în 2007, în sud-estul ţării, rongorongo, orongo), apoi hieroglifele şi
a unei cetăţi de 40.000 m2, înconjurată cuneiformele.
de puternice ziduri de apărare. Prin
informaţia arheologică pe care a oferit-o
ecest sit, civilizaţia este una de legătură Phaistos – v. Creta
între lumea andină (aşa numita
„civilizaţie a vârfurilor”, atestată în mai Phrygia – v. Frigia
multe locuri de pe glob), din zona
muntoasă preistorică şi istorică şi lumea Picţi – federaţie tribală care a existat pe
bazinului amazonian. pământul Scoţiei de azi, ca şi în nord-
centru-estul Peninsulei Italice, în
Petra – v. Nabateea intrevalul secolelor 3 – 10 d.H. Numită
astfel (Picti) de romani, din pricina
Petrodava – v. Dacia tatuajelor. Se pare că ei înşişi îşi
spuneau Cruithni. Era o civilizaţie a
Petroglifă – exprimare a comunicării ori calului. Lupul era un animal totemic.
demers artistic prezent odată cu primele Ceea ce se bănuieşte a fi scrierea
manifestări ale vieţii umane, adică acum picţilor – un fel de fonograme – nu s-a
o sută de mii de ani (Omul de descifrat. Există mai multe teorii în
Neanderthal, pigmeii) şi materializat prin legătură cu originea picţilor: că provin de
înlăturarea unui strat superficial de pe fostul continent Lemuria; că provin
piatră, astfel încât suprafaţa prelucrată din Omul de Neanderthal care a
să transmită un mesaj. Acest mod de dezvoltat civilizaţia Paleoliticului în
manifestare a făcut, de fapt, legătura Scoţia (Caledonia); că sunt la origine fie
între diversele ramuri ale trunchiului celţi, fie sciţi, fie pelasgi, fie traci. Nu s-
Homo, astfel încât toată informaţia utilă au păstrat urme decât toponime şi nume
să fie transmisă şi valorificată în folosul proprii menţionate de alte popoare în
dezvoltării speciei, dincolo de selecţia scrierile lor. Tipul de locuire este
naturală a asigurat perpetuarea lui influenţat de celţi.
Homo Sapiens. Petroglifele erau fie
simboluri ale unei religii şamanice, fie Pigmei – încă anticii menţionează
înregistrări ale devoţiunii faţă de spiritul existenţa pigmeilor: Aristotel consideră
matern ori şeful de trib, fie exprimări că aveau cam 70 cm înălâime şi locuiau
emoţionale ale plenitudinii vieţii în peşterile din India, iar Plinius cel
cotidiene. Cele mai recente cercetări Bătrân menţionează întâlnirea cu astfel
indică, în legătură cu arta abstractă, de fiinţe. Cercetări recente, atât
exprimată prin linii paralele ori arheologice, cât şi analiza ADNmc,
intersectate, un fel de alfabet, fiecare atestă faptul că a existat o migraţie a
„tip” de linie exprimând, după lungimea pigmeilor din Africa Centrală (pădurea
şi înclinarea ei, înălţimea unui sunet al ecuatorială) în urmă cu 60.000 de ani
vorbirii. Acesta ar fi cel mai rudimentar, spre insulele Oceaniei, dar şi în zona
dar destul de exact „alfabet” al speciei menţionată de Aristotel, mai exact în
umane, având în vedere că la lungul aşa numitei „linii Walace”, care
cercetarea înălţimii sunetelor s-a ajuns separă, în Pacific, două mari regiuni
abia după înventarea aparatelor care-o biologice, aceea a Australiei de aceea a
puteau evidenţia. Din petroglife derivă Malaeziei, Thailandei şi Indiei de sud-

176
est. Au existat nativi pigmei, care nu Luna), un templu şi un Drum al Morţilor.
aparţin, ca specie, lui Homo Sapiens, ci Acest mod de înmormântare îl conecta
descind direct din Homo Erectus. În pe cel dus la energiile cosmice
prezent continuă să trăiască astfel de (constelaţia Orion, Sirius) şi îi facilitau
pigmei (Tolkien, în scrierile sale literare îi reînvierea. Acest model a existat în Asia
numeşte hobbiţi) atât în Africa (în 2006 au fost găsite în Japonia, Tibet,
ecuatorială, cât şi în Australia şi insulele Turcia, Ucraina), în Europa (Anglia,
învecinate cu Malaezia şi Thailanda. Germania, Franţa, Italia, insulele
Cele mai recente descoperiri Canare, Bosnia, România), în Africa
arheologice (schelete umane) au fost (Nubia, Sudan, Egipt), în Australia, în
găsite în peşterile din insula Flores, în Oceania (Thailanda) şi în Americi
anul 2004. Reconstituirea atestă că (civilizaţiile precolumbiene, dar şi mai
bărbaţii aveau un metru înălţime, iar vechi, în situri subacvatice). Există
femeile 80 de cm. Greutatea unui bărbat numeroase speculaţii legate de modelul
putea fi de 28 kg, iar a unei femei de 18 planetar al piramidelor, care merg de la
kg. Vechimea acestor situri este de ideea că ele perpetuează în vremuri
26.000-18.000 î.H., dar, ca specie, istorice o civilizaţie atât de veche, a
Homo Erectus datează cam de o sută de continetului dispărut Atlantida, încât
mii de ani, deci este contemporan cu despre el mai există doar mărturii
Lucy, schelet găsit în Africa, o femelă indirecte, până la afirmarea implantului
Homo Sapiens. În cazul acelor pigmei extraterestru pe pământ, prin prăbuşirea
este cu siguranţă vorba despre specia unei nave ai cărei supravieţuitori s-au
umană, după mersul biped, marea adaptat la viaţa terestră şi i-au transmis
dezvoltare a lobului frontal (creierul avea cunoştinţele lor. Magia piramidei persistă
cam 400 gr.) şi uneltele te tip paleolitic. în lumea contemporană. Mulţi afirmă că
Au călătorit pe apă, deoarece artefacte energia regeneratoare a piramidei e un
din insula Flores au fost găsite şi pe fapt şi construiesc piramide în acest
insulele apropiate. Homo Florensis a mai scop, pentru cei vii. De pildă în muzeul
fost zărit inclusiv în secolul XX, după Luvru din Paris se intră printr-o piramidă
cum atestă mărturii ale călătorilor, de sticlă edificată în secolul XX.
considerate până în prezent poveşti. În
prezent pigmeii de pretutindeni sunt Piri Reis (nume real Hadji Muhiddin Piri
consideraţi specie protejată. Ibn Hadji Mehmed, n. 1465, Gallipoli –
m. 1555, Isambul) – amiral al flotei
Piramidă – structură arhitecturală otomane, funcţie preluată de la unchiul
geometrică, având baza un patrulater şi său, Kemal. A cartografiat toată zona
suprafeţele triunghiuri, în general Mediteranei (ţărmuri, insule, strâmtori) şi
megalitică prin dimensiuni. Cele mai a compilat hărţi vechi: arabe, portulane
vechi astfel de structuri sunt atestate la portugheze, hărţile lui Columb inclusiv,
Yonaguni (cca. 9500 de ani î.H.), apoi în alcătuind Cartea navigaţiei, pe care i-a
China, cam o sută de piramide (5000 dăruit-o sultanului Soliman cel Mare.
î.H., adică în Neolitic) şi serveau drept Această carte cuprinde două hărţi ale
morminte. Ele erau în acelaşi timp şi lumii, una din 1513 şi una din 1518. Pe
părţi ale unor complexe din care făceau ambele este figurată coasta răsăriteană
parte o piramidă a Soarelui, una a Lunii a Americilor (de Nord, Centrală şi de
(cei doi zei importanţi în orice religie Sud), foarte amănunţit, inclusiv cursul
politeistă, tatăl fiind Soarele, iar mama, Amazonului, lanţul munţilor Anzi

177
(nedescoperite de Columb), precum şi folosirea unor temperaturi de ardere
harta Antarctidei, ca şi când n-ar fi fost înalte. Trebuie de asemenea observat
acoperită de gheţuri (sunt indicaţi munţii, că populaţiile care făceau acest lucru
depresiunile, relief stabilit ştiinţific cu 800 trecuseră de la regimul de viaţă nomad
de ani după hărţile lui Piri (Reis la unul seminomad, cu perioade de
înseamnă amiral). Or ultimă perioadă de aşezare, necesare construirii
timp în care Antarctida n-a fost acoperită cuptoarelor. Se presupune că centrul de
de gheţuri este situată cu 4000 de ani iradiere al acestui tip de cultură a fost în
î.H. Menţiunea făcută de Reis pe harta Urali, iar triburile vorbeau o limbă de tip
din 1513 este că arabii ar fi descoperit în uralic (predecessorii triburilor fino-
896 (anul Hegirei) acele locuri, şi nu ugrice), atestată prin toponime rămase
genovezul Columb. Ceea ce, confruntat în toată aria, ceea ce nu exclude – de
cu surse arabe din Spania, se verifică. asemenea – şi toponime indo-europene.
Vasele păstrate au mare capacitate de
înmagazinare (40-60 l) şi, pe lângă
Pirinei – munţi de granţă între Franţa şi azbest, se folosea şi ocru (culoarea
Spania, a căror vechime (în privinţa roşu).
rocilor) este de 500 de milioane de ani
(Ordovician), strat atestat prin depozite Platon (nume la naştere: Aristocles, n.
de corali. Sunt munţi de încreţire formaţi 21 mai 428 î.H., Atena – m. 348 î.H.,
prin alipirea plăcii tectonice hispanice la Atena) – filosof al antichităţii greceşti
continentul european. În perioada marii care-şi trage porecla de Platon (Mare)
glaciaţiuni clima blândă a locului, ca şi din faptul că aparţinea unei familii ilustre
numeroasele peşteri, au permis şi, fizic vorbind, era mare ca statură.
înflorirea, extinderea Omului de Întâlnirea sa cu Socrate, în 408 î.H., a
Neanderthal şi a culturii Paleoliticului fost decisivă şi l-a hotărât să se dedice
superior. Aceasta este zona de locuire a filosofiei. A fondat şcoala de filosofie
bascilor. Aurignacianul (Paleoliticul numită Academie, deoarece discuţiile
ssuperior) îşi trage numele chiar de la o aveau loc în grădinile lui Academos.
aşezare din Pirinei unde au fost Aristotel a fost elevul lui Platon. Filosofia
descoperite celebele peşteri cu pictură platonică se referă la idei, natură,
rupestră (printre ele Altamira). Dumnezeu şi Binele Suprem. Din
acestea derivă morala, estetica, artele,
Pit Comb Ware – cultură nord- ştiinţele, gnoseologia, politica, legile etc.
europeană a perioadei medii a Cea mai mare parte a lucrărilor sale
Paleoliticului (Mezolitic), mileniul al VI- (Dialogurile) s-a păstrat şi a influenţat
lea î.H., care-şi trage numele de la tipul gândirea umană până în zilele noastre.
de ceramică. Norvegia, Suedia, Finlanda Conform genealogiei scrise de tatăl său,
şi Polonia, nord-vestul Rusiei, munţii Ariston, se trăgeau din Neleus, regele
Urali, Lituania, istmul Carelia prezintă cetăţii Pylos, în Peloponez, la origini
atestări arheologice ale acestui tip de cetate miceniană.
cultură. Caracteristica generală a acestei
ceramici constă în folosirea azbestului la Pleistocen – perioadă geologică ce
decorarea vaselor, ceea ce indică o corespunde ultimei mai glaciaţiuni care a
combinaţie între Epoca Pietrei şi aceea avut loc în intervalul 1.808.000 şi
a Metalelor (arama, bronzul), deoarece 11.500 de ani î.H. Ultima parte a
azbestul poate fi aşezat numai prin Pleistocenului coincide, aheologic

178
vorbind, cu sfârşitul Paleoliticului. In legau Asia de Alaska, precum şi cel care
acest interval de timp au dispărut lega între ele cele două Americi. În
numeroase specii vegetale şi animale, Australia şi Africa au apărut primatele şi
precum şi Omul de Neanderthal, în cea primii hominizi (australopithecii) din care
mai mare parte. Spaţiul cel mai relevant va evolua mai târziu omul (specia
pentru ceea ce s-a întâmplat în Homo). În Pliocen au apărut primele
Pleistocen este complexul de peşteri păsări. Explozia unei supernove la
numit Naracoorte, locuite în intevalul numai 150 de ani-lumină de Pământ, în
30.000-10.000 î.H., în sud-estul constelaţia Scorpius-Centaurus, a dus la
Australiei (care a făcut parte din extincţia a numeroase specii animale din
dispărutul supercontinent Gondwana). ape şi de pe uscat, ca şi a unor specii de
Investigarea a numai 4% din întregul plante. Astfel au fost create condiţiile
complex, vreme de 30 de ani, a atestat viitoare ale vieţii continentale pe planeta
coexistenţa speciilor dispărute (93 ca Pământ.
număr din ceea ce a fost investigat) cu
cele moderne (leul tasmanian, Pohnpei – v. Micronezia, Nan Madol
possumul, şoarecii, şerpii, bufniţele,
broaştele ţestoase). Polinezia – cuprinde o parte a insulelor
din Oceania, şi anume Hawaii,
Pliocen – perioadă geologică din istoria arhipelagul Tahiti, insula Cook, insulele
Pământului situată între 5,3–2,5 milioane australe Marquesas şi Insula Paştelui.
de ani î.H. Face parte din Era Cenozoică Este un triunghi al insulelor vulcanice din
şi anume din Epoca Neogen (care mai Pacific cu o suprafaţă de aproximativ
cuprinde Miocenul, aflat înainte de 2000 de km2. Practic aceste insule sunt
Pliocen, şi Pleistocenul, după Pliocen). muzee în aer liber, atestând o cultură
Se caracterizează prin faptul că în pierdută, dar fascinantă. Insula Paştelui,
această perioadă planeta începe să se care a adăpostit civilizaţia Rapa Nui, a
răcească şi dispar speciile de climă rămas unică prin construcţia caselor în
caldă care-o dominau. A existat un formă de elipsă (ca şi adăposturile
Pliocen timpuriu şi unul târziu. berberilor de azi), precum şi prin statuile
Pleistocenul timpuriu a fost numit, în ce uriaşe, edificate, practic, prin epuizarea
priveşte Europa, Dacian, nume dat după resurselor vitale ale insulei (lemnul). Se
teritoriul târziu al Daciei, deoarece acolo numeau moai şi cunoşteau scrierea, se
a început formarea lanţurilor muntoase numea rongorongo. Această civilizaţie a
care vor ieşi din Oceanul Parathetys şi fost edificată de navigatori veniţi pe
au continuat să trăiască dinozauri în calea apei, în mileniul I d.H. (după cum o
condiţii de insulă (ex. Ţara Haţegului). atestă numeroasele petroglife) şi a
Pleistocenul târziu este numit dispărut în jurul lui 1800 d.H. Motivul cel
Românesc, zona fiind caracterizată prin mai des întâlnit şi probabil la care se
închiderea uscatului şi ridicarea munţilor raporta religia lor era omul-pasăre.
de încreţire (lanţul continuu Carpaţi- Migraţia trebuie să fi început însă cu
Dinarici-Caucaz), care au păstrat ca mult înainte (50.000 de ani), s-a făcut
mări interioare resturi ale oceanului dinspre est – continentul numit de
primordial: Marea Neagră, Marea localnici Sahul, care cuprindea zona
Caspică, lacul Aral. Nivelul apelor dintre Asia de Sud-Est (Sunda, adică
planetare a scăzut, au apărut scutul de marile canale ale dezgheţului care au
gheaţă al Antarcticii şi istmurile care desenat Thailanda şi Indonezia), Noua

179
Guinee şi Australia, posibil din cauza pe uscat, fie pe mare. Au distrus cetatea
marii glaciaţiuni care a scăzut foarte mult Ugarit şi au provocat exodul supuşilor lui
nivelul apelor planetare – către vest. Hammurabi (acela din care se trage
Acoperirea cu populaţii de provenienţă Abraham), apoi Imperiul Hittit. Dinastiile
răsăriteană a durat până în mileniul I d. a XIX-a şi a XX-a ale Egiptului au luptat
H. (Rapa Nui, 400 d.H., unde practic s-a cu popoarele mării în bătălii notabile,
spart valul acestor migraţii paleolitice). deoarece triburi diferite din Egipt se aliau
Cea mai importantă caracteristică a în caz de război. Astfel, faraonul
tuturor polinezienilor este tatuajul, care Merenptah a ucis 6000 şi a luat
defineşte apartenenţa individului la un prizonieri 9000 dintre atacanţi. Ramses
trib şi o familie, ca şi la un loc anume. al II-lea a lăsat inscripţii în care numeşte
Este un limbaj foarte exact. In privinţa aceste popoare ale mării, care veneau
limbilor vorbite în zona Polineziei, cu femei şi copii, încărcaţi în care trase
analiza istorică deovedeşte faptul că de boi, adică se deplasau pe o cale fără
toate îşi au originea în Malaya (cultura întoarcere: Ekwesh (aheii, triburi de
Lapita din Polinezia întăreşte aceste greci), Denyen (danaos, adică greci),
argumente lingvistice) şi sunt limbi din Tyekker (neidentificaţi, dar numiţi şi
grupul austronezian. triburile lui Manasse în surse biblice),
Peleset (filistini, aceia care vor da
Politeism – orice formă de religie unde numele Palestinei), Weshesh
omul se raportează la o multitudine de (neidentificaţi, dar numiţi şi triburile lui
zei, fie că ei reprezintă forţe ale naturii, Aser în susrse biblice), Sherden
fie că sunt organizaţi pe familii şi (sardani, cei care au dat numele
dependenţe ale unora faţă de alţii, fie că Sardiniei), Shekelesh (sicilieni, cei care
au un „şef” suprem, fie că sunt egali au dat numele Siciliei), Libu (adică
între ei. Opus monoteismului ca tip de libyeni), Meshouesh (tot libyeni) şi
religie. Teresh (tirenieni, adică etrusci).
Înţelegem deci că, la origini, grecii şi
Pont - regat proeminent în Asia Mică în etruscii erau triburi înrudite, ceea ce
timpul satrapiilor persane din secolul al explică liniile culturale multiplu
III-lea î.H. Se mărginea cu Dunărea la intersectate ale Greciei şi Romei antice,
apus şi triburile sarmaţilor (toate aflate la mergând până la fragmentarea finală a
vest de Tanais, Donul de azi, triburi din marelui Imperiu Roman în partea
care făceau parte yazigii, roxolanii ş.a.) răsăriteană (Bizantin - creştinsmul de tip
la răsărit. Capitala era la Amaseia grecesc) şi occidentală (creştinismul de
(Amasya). Mai mulţi regi s-au numit tip latin, catolic).
Mithridates, cel mai cunoscut fiind al VI-
lea, acela care a cucerit Bythinia şi a Porto Rico – stat insular aflat lângă
atacat provincia romană Asia, stabilindu- coasta atlantică a Americilor, între
şi capitala la Pergamon. Marea Caraibelor şi Oceanul Atlantic,
format dintr-o insulă mai mare (Porto
Popoarele Mării – egiptenii de la Rico) şi câteva foarte mici (Mona,
sfârşitul mileniului al II-lea î.H. numeau Deseches, Vieques, Culebra).
astfel popoarele migratoare care treceau Arhipelagul face parte din Antile şi a
din Asia, prin Poarta de Fier a apărut din apele oceanului primordial în
Caucazului, năvălind în Asia Mică, Cretacic, fiind format din insule
insulele Mediteranei şi nordul Africii, fie vulcanice, unde au existat forme de viaţă

180
încă din Jurasic. Primii indigeni, care au Vizigoţii au venit în veacul al IV-lea d.H.,
dezvoltat o cultură arhaică, au fost iar suevii, vandalii şi alanii în veacul al V-
ortoiroizii, în mileniul al VI-lea î.H., veniţi lea. Ei vor modifica nu doar structura
din Trinidad Tobago şi erau pescari. etnică a viitoarei Portugalii, dar şi tipul
Apoi au venit din Antile triburi Taíno şi de civilizaţie. Este de menţionat că, mult
au adus cu ele cultura pre-columbiană. mai târziu, arabii şi ţiganii îşi vor aduce
un mare aport la înfăţişarea medievală
Portugalia – ţară aflată în sud-vestul şi, prin ea, contemporană a artelor
Peninsulei Iberice, între Spania şi portugheze.
Oceanul Atlantic. În partea de sud se
mărgineşte cu Mediterana. Homo Potopul – fenomen climateric major,
Erectus este atestat ca existând pe inundaţie şi tzunami, rămas în memoria
acest teritoriu acum 800.000 de ani, tuturor civilizaţiilor, indiferent de
omul de Neanderthal acum 100.000 de vechimea şi standardele ei. Exită două
mii de ani (vezi complexul de la teorii majore cu privire la acest fenomen:
Almendres Cromlech. El a dezvoltat că el exprimă inundaţii mari, dar
cultura de peşteră existentă acolo, ca şi regionale, cu vechime diferită în diverse
în alte părţi ale Europei, în timpul marii locuri ale Pământului, ori că el exprimă
glaciaţiuni. Migraţia Paleoliticului (Homo un singur fenomen planetar, care a
Sapiens) a atins Peninsula Iberică în iradiat pretutindeni pe Pământ şi a
mileniul al III-lea î.H. Fenicienii au produs efecte memorabile. În ce priveşte
întemeiat colonii în mileniul I î.H., cu o prima teorie, trebuie menţionat că perşii,
sută de ani înaintea Cartaginei, iar Balsa boşimanii din Australia, triburi din Africa
(azi Tavira în Algarve, cu o sută de ani Centrală, civilizaţia precolumbiană au
după Cartagina, adică în 800 î.H.). fost adepţii ei. Investigaţiile arheologice
Tartessos (despre care se crede că în diverse locuri au atestat existenţa unui
aparţinea triburilor venite din Asia Mică strat de aluviuni gros de mai mulţi metri,
şi numite de egipteni hyksoşi (tyrenieni, ceea ce indică fundamentul real al
adică etrusci ş.a.), datează din anul o legendei Potopului. Ştiinţific, aceste
mie î.H. În 700 î.H. acolo au ajuns aluviuni au fost explicate prin încălzirea
triburile celtice, ceea ce, încet dar sigur, care a survenit marii glaciaţiuni, ceea ce
a dus la distrugerea Tartessosului şi a ridicat foarte mult nivelul apelor
Balsei. Texte scrise sunt atestate din planetare. Astfel, în zona noastră,
anul 600 î.H. Numele acestui teritoriu Mediterana s-a revărsat spre nord,
provine din latinescul Portus Cale (deci ridicând mult nivelul Mării Megre, a cărei
port şi drum, al doilea cuvânt preluat prin origine este – ca şi Mediterana de altfel
filtru fenician). Ca provincie romană, – oceanul primordial Thetis, numai că,
cucerită în secolul al III-lea î.H., s-a spre deosebire de Mediterana, era un
numit Lusitania. Romanii au stăpânit lac închis (ca Marea Aral de pildă),
teritoriul de până la fluviul Ebru, dincolo Marea Marmara a apărut atunci, prin
de care controlul aparţinea Cartaginei. revărsarea Mediteranei. Şi adepţii teoriei
Viriato a fost un conducător al triburilor globale a Potopului au susţinere
care a purtat bătălii dure cu romanii arheologică, deoarece a fost atestată
pentru independenţă. În secolul al II-lea dispariţia unei mase de pământ
d.H. maurii din nordul Africii cuceresc o continentale în perimetrul dintre
parte a Lusitaniei, iar creştinismul se Australia şi Thailanda de azi. Zona a
face simţit tot din veacul al II-lea d.H. rămas activă tectonic până astăzi, ţine

181
de centura de foc a Pacificului, conturul este o serie de scrieri indiene dedicate
fostului continent a fost văzut din satelit acestui subiect, divergentă însă de
în 2005 Sunda Land, alte surse o Narayana). Arjuna a deschis, prin bătălii
numesc Lemuria sau Mu). Acest fel de a succesive, ruta din lungul Indusului până
pune problema mitului Potopului se află spre Tibet, adică o parte a Drumului
în conexiune, pe de o parte, cu mitul Mătăsii. Lao Tze, marele înţelept chinez,
Atlantidei şi atlanţilor, ca şi cu alte mituri îşi acea rădăcinile în această zonă a
derivate, cum ar fi acela al migraţiei Cambodgiei.
originare a omului care a populat
planeta, al existenţei unei civilizaţii Precambrian – linia temporală pe care o
megalitice cu artefacte similare în estimează geologii de la formarea
diverse locuri ale planetei (aflate astăzi Pământului ca planetă şi până astăzi, se
sub nivelul apelor), al mitului unitar în împarte in unităţi numite eoni şi în
lume al marelui şarpe şi dragonului de subdiviziunile lor, numite ere. Eonii sunt
apă ca entităţi primordiale protectoare intervale de timp mai mari sau mai mici
ale omului. pe scala timpului astronomic, care
măsoară, în privinţa evoluţiei
Pământului, un salt calitativ de la un
Preah Vihear – un templu foarte interval la altul. Precambrianul este
important din istoria de şase veacuri a primul eon planetar. El datează de la
imperiului khmer, azi în Cambodgia, la formarea Pământului ca o sferă de foc,
graniţa cu Thailanda. Este construit pe o fără nici o rocă solidă, în urmă cu patru
înălţime muntoasă, în lungul axei nord- miliarde cinci sute de milioane de ani în
sud, axă importantă şi pentru civilizaţia urmă şi până la aparţiţia primelor
Egiptului antic, unde Nilul curgea de la microorganisme vii pe rocile solidificate
sud la nord şi repeta, pe Pământ, linia ale planetei, în urmă cu 542 de milioane
Căii Lactee aflată pe Cer. Construcţia de ani. Acest eon se împărţea în
templului a început în veacul I î.H. şi el Hadean (prima şi cea mai veche parte a
era dedicat zeului Shiva, principala eonului), Archean, Neoproterozoic şi
reprezentare a lui Buddha. Este şi în Proterozoic. Acesta din urmă este urmat
prezent um motiv de dispută între cele de Cambrian. Denumirea de
două ţări. Posesiunea templului a fost Precambrian pentru primul eon al vârstei
atacată la Curtea de Justiţie de la Haga Pământului a fost reconsiderată de unii
şi a generat atacul Khmerilor roşii contra specialişti ai secolului XX, care au
Pnom Penhului în 1975, când redenumit acest eon Proterozoic în
monumente ale culturii thailandeze au întregimea lui, iar părţilor sale
fost distruse şi numeroşi oameni ucişi în componente le-au dat denumirea de
ideea că vechea cultură, aceea Syderian (cea mai veche parte a
originară, trebuia apărată contra aceleia eonului), Rhyacian, Orosirian,
mai noi. Pe frontonul templului poate fi Statherian, denumiri care amintesc,
văzut Arjuna, erou al epopeii indiene fiecare, de numele locului geografic
Mahabharata, personaj istoric, o unde a fost găsit pe Pământ, pentru
reîncarnare a lui Narayana ( care este prima oară, un semn fosil de viaţă. Este
numele genric pentru Purusha, primul de menţionat că în acest eon temporal
om de pe Pământ – un Adam al Indiei – planeta a fost Iovită cu putere de o masă
şi descendenţii lui, până la zeul Vishnu mare de rocă solidă, aceea care avea să
(altă reprezentare a lui Buddha). Purana devină în timp Luna, singurul satelit al

182
Pământului. Preistorie – este acea parte a istoriei
umanităţii care datează de la apariţia
Precolumbian – interval de timp care omului (acum 4 milioane de ani) până la
desemnează civilizaţia aflată în centrul apariţia primelor forme de scriere (cam
zonei amazoniene din America de Sud, 3000 î.H., în cetatea Kish din
dispărută odată cu venirea europenilor Mesopotamia, considerată în textele
(expediţia lui Columb). Cele mai vechi sumeriene prima cetate întemeiată după
atestări de vieţuire – rudimente de Potop). Scrierea atestată la Zonaguni
agricultură – au fost datate 4000 î.H. iar împinge însă mult mai departe în timp
cel mai vechi dintre situri, Donna Stella, fenomenul scrierii, situl e datat 9500 î.H.
e datat 7000 î.H. şi acel tip de civilizaţie Trecerea de la preistorie la istorie
paleolitică a existat cam 1500 de ani. Ei ramâne diferită pentru diferite civilizaţii.
erau nativii continentului american, ca şi Există şi cazul unor civilizaţii care s-au
aceia dintre asiaticii care traversaseră dezvoltat fără a folosi scrierea. În acest
Behringia şi ajunseseră până aici. Apoi caz, trecerea de la preistorie la istorie se
trăsăturile existenţei umane reapar abia măsoară după menţionarea
în jurul anului 300 î.H. De la această respectivelor civilizaţii în sursele scrise
dată începe de fapt civilizaţia pre- ale civilizaţiilor care se referă la ele. Per
columbiană. Ea cuprinde mai multe total însă, cu Epoca Fierului se încheie
expresii culturale ale triburilor care au preistoria umanităţii.
evoluat în intervalul de până la venirea
spaniolilor (secolul al XV-lea d.H.): hopi, Prometheu – personaj al mitologiei
zuni, chaco. Dar civilizaţiile pre- Greciei antice. Făcea parte din prima
columbiene propriu-zise sunt: Chavin generţie de zei, „srăbunii”, adică era un
(1400-200 î.H.), Moche (100-700 d.H.), Titan, fiul lui Iapetos, fratele lui
Nazca (200-800 d.H.), Huari (600-1000 Epimetheu, Atlas şi Menoetius şi tatăl lui
d.H.), Chimu (1300-1460 d.H.), Imperiul Deucalion (care este, pentru mitologia
Inca (1450-1532 d.H.). Iar de partea grecească, echivalentul lui Noe). Este, în
cealaltă a munţilor Anzi, au fost: Recuay ordine mitologică, un „nou venit” pe
(200 î.H.–600 d.H.), Tihuanaco (200-600 pământul oamenilor care trăiau în
d.H.), Pachacamac (600-1000 d.H.). peşteri. El i-a civilizat furând focul de la
Cultura Chavin venera Soarele şi îl Hefaistos (zeul focului; zeii sunt urmaşi
exprima printr-un jaguar. Ea a reuşit să ai Titanilor) şi dăruindu-l pelasgilor, pe
unifice în expresii conjucte civilizaţiile care i-a învăţat şi meseriile. A fost
precolumbiene aflate în acelaşi pedepsit de Zeus să stea înlănţuit de o
perimetru de timp cu ea, toate în zona stâncă în Munţii Caucaz, iar un vultur să-
de astăzi a statului Peru. Foarte i mănânce zilnic ficatul. Dar Herakles,
controversate sunt craniile de cristal (de stăpânul Focului, jumătate om şi
stâncă), despre care se spune că aparţin jumătate zeu după naştere, a ucis
culturii precolumbiene şi sunt datate vulturul şi l-a eliberat. Fiul său,
730-890 d.H.). Se spune că au fost Deucalion şi soţia sa, Pyrrha, fiica lui
găsite în situl Lubaantun (civilizaţia Epimetheu, au construit arca şi au salvat
maya) din Anzi şi fiecare are mărimea lumea vie după Potop. Acesta este unul
unui craniu uman normal, fiind făcut dintre miturile fundamentale ale Greciei
dintr-un singur cristal. Numeroşi din cauza conexiunilor profunde cu chiar
specialişti afirmă însă că toate sunt istoria planetară. V. şi Atlas, Deucalion,
contrafaceri moderne. pelasgi.

183
Protestantism – mişcare de corecţie a definitiv oricărei urme de sclavie, inclusiv
doctrinei creştine catolice care a început intelectuală. Trebuie observat că, spre
în secolul al XVI-lea d.H. Principalele deosebire de ortodoxie, catolicismul a
direcţii sunt lutheranismul, calvinismul şi creat mult mai multe mişcări de protest
anglicanismul. Martin Luther a propus, în la propria sa doctrină şi la propriile sale
1525, din cauza răscoalei ţărăneşti fapte.
contra imperiului romano-germanic, ca
Biblia să fie cunoscută de toţi Protobulgari – triburi venite din zona de
credincioşii, nu doar de nobili (ceea ce formare a limbilor indo-europene, de la
însemna accesul la învăţătură al tuturor Poarta de Fier a Asiei (dintre Munţii
păturilor sociale, fără discriminare). În Caucaz şi Marea Caspică), împinse fiind
acelaşi an lutheranismul a fost de popoare năvălitoare venite din Asia.
instituţionalizat de Biserica Catolică. Acolo a fost Bulgaria Mare. Aveau o
Jean Calvin, născut în Franţa şi lucrând experienţă administrativă, o aristocraţie,
în Elveţia, a făcut şi el corecţii ale forme de cultură şi civilizaţie specifice
preceptelor catolice care au mers în (ceramica neagră cu modele abstracte,
sensul administrării şi educării tipurile de locuinţe, producerea bronzului
comunităţilor de credincioşi, al implicării şi a fierului). Practicau animismul şi
Bisericii în viaţa cotidiană. Ceea ce a totemismul. Calendarul urma un ciclu
avut ca efect imediat o bună organizare repetabil de 12 ani. Aceste triburi s-au
socială, dar ca efect de lungă durată o aşezat în Peninsula Balcanică, unde
pierdere în registrul creator al indivizilor erau pelasgii, moştenitori ai unei
şi comunităţilor. Elisabeta I a Angliei a existenţe umane atestate de 100.000 de
fost adepta desprinderii regatului său de ani, ca şi o migraţie mai veche decât a
dependenţa de Vatican pentru a putea, bulgarilor, venită din zona Bactrianei.
astfel, să execute reforme (prin lupte şi După venirea slavilor, în secolul al VI-lea
alianţe) şi să păstreze puterea cu d.H. şi adoptarea alfabetului slav, vechii
argumente pe care catolicismul le bulgari şi-au pierdut identitatea iniţială,
respingea. Predecesorii deşi au dat numele locului unde
protestantismului sunt consideraţi Jean contribuiseră la forma şi identitatea
Hus, acela care a condus răscoala standardelor de civilizaţie şi de cultură
husită a cehilor în veacul al XIV-lea, ale primilor greci, ale ilirilor şi topiseră
Girolamo Savonarola, predicator italian într-o plasmă comună pelasgii cu mai
de la sfârşitul veacului al XV-lea care a noii veniţi, din acest proces născându-se
încercat reformarea Bisericii ca instituţie tracii.
care provocase atâtea arderi pe rug pe
temeiuri de păstrare a puterii şi nu de Protoistorie – perioadă de tranziţie a
respect al adevărului. Johann Sebastian istoriei omeneşti, caracterizată prin
Bach a fost protestant ca religie. Alte faptul că numai unele civilizaţii deţineau
dizidenţe protestante de la catolicism, scrierea şi făceau afirmaţii şi consideraţii
toate recunoscute până în prezent de şi despre alte civilizaţii cu care intrau în
Biserica Catolică, sunt: baptiştii, pietiştii, contact, dar care nu aveau scriere
quakerii, presbiterienii, mormonii. Iar în proprie. Este situată în timp cam între
veacul XX Martin Luther King, acela care 2500 şi 700 î.H.
a demarat şi susţinut lupta pentru
egalitate în drepturi a populaţiei de Ptolemeu – (nume la naştere: Claudios
culoare din America, punând astfel capăt Ptolemaios, n. 87, Ptolemais, Egipt – m.

184
150, Alexandria, Egipt) – astronom, astăzi. A construit diagrama sistemului
matematician şi geograf grec. Nu se ştie planetar aşa cum o calculase. Lucrările
nimic despre viaţa ori studiile lui, dar lui au fost folosite de matematicienii
sistemul de citări şi influenţele pe care arabi. Prima traducere latină datează din
le-au exercitat asupra lui o serie de veacul al XII-lea şi a fost intens folosită
predecesori atestă o cultură ştiinţifică pe tot parcursul Evului Mediu european.
solidă pentru vremea aceea. Prima şi Geografia sa, derivată din preocupările
cea mai importantă peocupare a sa a astronomice, a rămas în istoria
fost astronomia. Matematica a fost domeniului pentru faptul de a fi măsurat
mijlocul prin care a făcut analize Pământul la ecuator şi lungimea
astronomice şi a obţinut rezultate. Astfel, meridianului pământesc, ceea ce
plecând de la lucrările (care n-au ajuns demonstrează faptul că ştia despre
până la noi, dar el le citează) Erathostenes din Cyrene (ale cărui
mesopotamianului Seleukos şi ale calcule au fost mult mai exacte decât ale
grecului Aristarchos din Samos, care lui Ptolemeu). Spre deosebire de acela
construiseră sisteme heliocentrice, unde însă, Geografia lui conţine primul atlas
Soarele se afla în centrul sistemului din istorie care cuprinde toate teritoriile
Solar, iar planetele, câte erau atunci cunoscute de grecii antici, cam un sfert
cunoscute, se învârteau în jurul lui, din uscatul planetar. Sunt menţionate
Ptolemeu a construit un sistem propriu. China (Serica, Sinae), Sri Lanka
Deoarece sistemele anterioare nu (Taprobane), insulele Capului Verde,
explicau mişcarea pe cer a Soarelui zona arctică, India, sud-estul Asiei Mici.
însuşi, sistemul lui Ptolemeu este Autorul era conştinent de faptul că nu
construit din punctul de vedere al ştie totul şi a desemnat cu numele
mişcării aparente a astrelor, aşa cum le Oikumene partea necunoscută a
vede un locuitor de pe Pământ, care se planetei aflată la nordul Mediteranei şi
consideră, ca observator, într-un punct Pontului Euxin. Calculase probabil masa
fix. Aşadar sistemul lui Ptolemeu are Pământului şi dedusese că ceea ce ştie
Pământul în centru, iar Soarele şi cuprinde un sfert din suprafaţa uscatului
planetele se învârt în jurul lui. Aceasta a ei. Principala sa lucrare, Syntaxa
fost construcţia adoptată de Catolicism, mathematicis, a fost cunoscută graţie
care a făcut, în numele ei, numeroase unei traduceri arabe din secolul al X-lea
victime terminate cu arderi pe rug. tradusă la rândul ei în latina medievală
Galileo Galilei, care a intuit că cu titlul Almagestae. Ea cuprinde 13
heliocentrismul iniţial fusese adevărat, a capitole unde este tratată matematica
scăpat de rug doar pentru că a abjurat. aferentă astronomiei. A scris şi primul
Abia Copernic a restabilit adevărul tratat de armonie, Harmonik, unde
enunţat de Seleuckos, Aristarchos şi fundamentează calităţile sunetelor pe
Galileo Galilei. Matematica pe care o date matematice, conform şcolii lui
stăpânea Ptolemeu – şi mai ales Pythagora. A fost interesat şi de fizică,
geometria şi algebra – l-au dus însă la o mai ales de optică, din cauza lentilelor
măsurare mai corectă decât a lui prin care privea Cerul nocturn căutând
Aristarhos a distanţei de la Pământ la stele. S-a preocupat şi de refracţia
Lună şi la Soare. A descoperit 300 de luminii în diverse medii.
stele noi şi a făcut un catalog astronomic
unde se află o mie de stele, sunt definite Puni – v. Cartagina
şi numite constelaţiile cunoscute şi

185
Punt - v. Somalia geometriei, explicând astrologic vechiul
simbol solar (ca o floare cu şase petale,
Pythagora(s) (n. 569 î.H., insula obţinute prin intersecţia unor cercuri),
Samos, colonie ioniană – m. 475 î.H., simbol care figura în toate civilizaţiile ce
Crotona, Italia) – matematician şi filosof. preced în timp Grecia antică. Până
Fiul unui fenician din Tyr, a fost adept al astăzi există şcoli de gândire care se
orfismului. Elevul lui Pherechides din numesc pythagoreice. Iar rezultatele
Samos şi al lui Thales din Milet. A sale matematice au fost preluate de
călătorit în Egipt şi a încercat să Euclid un veac mai târziu şi de Ptolemeu
pătrundă secretele cele mai adânci ale peste aproape şapte veacuri. Zalmoxis,
şcolii egiptene de filosofie şi astronomie. devenit zeu al dacilor, a fost învăţăcelul
A fost prizonierul regelui Persiei lui Pythagora.
Cambyses al II-lea (când acesta a atacat
Egiptul) şi a fost trimis în Babilon, unde a
studiat, vreme de 12 ani, cultura şi ştiinţa
mesopotamiană. În acel răstimp a
călătorit, pe Drumul Mătăsii, până în
Persia şi de acolo în India, unde a
împărtăşit cultura brahmană şi a format
elevi care-l numeau „învăţatul ionian”. S-
a întors în Samos la 56 de ani, dar, din
cauza regimului despotic al lui
Polikrates, a plecat la Crotona, în sudul
Peninsulei Italice. Acolo şi-a emis teoriile
şi şi-a scris lucrările. A considerat activă
şi plină de urmări relaţia dintre numere şi
destinul oamenilor ori al cetăţilor, dintre
numere şi astre (ca în China veche,
India şi Mesopotamia). Acest mod de a
vedea lucrurile l-a făcut să obţină
rezulate notabile atât în planul
matematicii propriu-zise, al astronomiei,
cât şi în acela al filosofiei, muzicii,
astologiei. Considera, ca toate civilizaţile
lumilor vechi, că femeile şi bărbaţii sunt
egali şi a deschis o şcoală publică la
Crotona. Teorema care-i poartă numele
(despre laturile triunghiului: a+b=c) a fost
cunoscută încă din vremea lui, din India
până în Peninsula Italică. Relaţia de
atracţie a sferelor (a stelelor) l-a făcut să
considere că întregul cosmos vibrează şi
emite o muzică (armonia sferelor). El a
folosit pentru prima oară termenii de
monadă, diadă, triadă etc. pentru mulţimi
cu un element, două, trei etc. (până la
zece). A dezvoltat combinatorica

186
Q

Qatna – cetate stat din Epoca Bronzului


(mileniul trei î.H.) şi a Fierului, aflată pe
teritoriul Siriei de azi, în localitatea
numită Mishrifeh. A fost de formă
pătrată, înconjurată de ziduri de apărare
înalte de 15-20 de m şi care protejau o
arie de 110 ha. Cuprindea cetatea de
sus, cu palatul şi templul şi cetatea de
jos, de 70 de ha, ocupată de restul
locuitorilor.

Quipu - v. Inca

Qumran – astăzi doar sit arheologic,


Kirbet Qumran, o zonă muntoasă şi
deşertică din Iudeea, la capătul de nord
al Mării Moarte şi un sat arab cu acest
nume în Israel. Dar în secolele 2-1 î.H.
acolo a fost regatul întemeiat de
Yohanan Grirhan (macabeu, din stirpea
lui Iuda Macabeul). Regatul cuprindea şi
cultul esenienilor, ajuns la maximă
înflorire în veacul al II-lea î.H. Romanii
au distrus regatul în 68 d.H. Probabil
atunci au fost ascunse, în cele 11 peşteri
ale Qumranului, manuscrisele numite
astăzi Manuscrisele de la Marea Moartă,
care cuprind toată învăţătura (religioasă,
filosofică, a ştiinţelor) existentă până în
acel moment şi copiată de copiştii
esenieni. În plus, ele se referă la starea
politică a vremii, la luptele contra
macabeilor iniţiate de esenieni cu
ajutorul saduceilor (sau zadochiţi), o altă
sectă, care pregătea şi ea o revoltă.

187
mongole şi a sprijinit artele şi arhitectura.
Singura sa lucrare care ni s-a păstrat
este o istorie universală cu accent
asupra evoluţiei mongolilor şi tătarilor:
Jami al-tawarikh. Este interesant de
observat că nu stabileşte originile
R umanităţii pe principii biblice, ci ştiinţifice,
şi scrie despre chinezi, indieni, califii
Rasă – caracterizarea oamenilor din arabi, franci, evrei. Manuscrisul lucrării
raţiuni sociale, dar şi politice, cărora li s- se află în biblioteca muzeului sultanilor
a căutat un substrat biologic pe grupuri de la Topkapî, Istanbul.
în baza unor caracteristici transmisibile
prin ereditate. Cea mai răspândită teorie Reducţie lithică – metodă de stabilire a
este a determinismului ambiental locului de apartenenţă şi vechimii
(ecologic) asupra grupurilor de oameni uneltelor din Epoca Pietrei (cioplite şi
(Darwin, John Huxley) şi se numeşte şlefuite) după tehnica de aplicare a
teoria ecoclinelor sau clinelor. Ea a fost loviturilor pentru cioplire, în combinaţie
formulată de Iulian Apostatul, ca şi de cu materialul de lucru (obsidian, granit,
filosoful arab din secolul al IX-lea d.H., cristal de stâncă etc.), care şi el are
Al-Jahiz. Teoria raselor a devenit activă proprietăţi specifice după locul de pe
după marile descoperiri geografice, din Pământ unde se găseşte.
necesitatea europenilor exploratori de a-
şi impune supremaţia asupra celor Republica Dominicană – v. Taíno
recent descoperiţi, ca fiind inferiori, pe
temeiuri rasiale, faţă de descoperitori. O Riftul afro-asiatic – falie geologică
altă concepţie privitoare la rase este lungă de 6400 km (ca şi Nilul, care curge
aceea derivată din scrierile biblice, unde tot pe direcţia sud-nord şi izvorăşte din
oamenii sunt diferenţiaţi după fondatorii lacuri aflate în lungul riftului) şi cu o
triburilor, ceea ce, spre deosebire de lăţime variabilă, între 40 şi 64 km, aflată
teoria clinelor, nu exclude rudenia – deci pe direcţia sud-nord a Africii şi
compatibilitatea – iniţială. În prezentul continuând până la lacul Aral, în Asia
imediat teoria evoluţionistă (a apariţiei Centrală. S-a format în urmă cu 30 de
omului ca parte a lanţului mamiferelor) şi milioane de ani, când supercontinentul
cea creaţionistă (omul a fost creat de Gondwana (din care făcea parte şi
Dumnezeu) se confruntă cu putere, din Africa) s-a ciocnit de masa de pământ a
temeiuri care ţin de rezistenţa la Indiei, care plutea pe direcţia sud-vest –
globalizare, ca şi de lupta pentru nord-est. Riftul de Est se află în lungul
controlul unora asupra altora. văii Iordanului, Mării Moarte, Golfului
Aqaba, Mării Roşii, lacului Turkana,
Rashid al-Din (n. 1247, Hamadan – m. muntelui Kilimandjaro şi lacurilor
13 iulie 1318, Khorasan) – istoric şi Naivasha şi Magadi, Muntelui Kenya şi
medic tătar. Evreu ca etnie. A fost Lacului Victoria în Tanzania (unul din
medic, apoi vizir la Curtea hanului izvoarele Nilului). Riftul de Vest se află
Aqaba şi a rămas în aceată funcţie sub în lungul câmpiei Mozambicului (pe
trei hani, până în 1316. A creat pe coasta Oceanului Indian), lacurilor
teritoriul Iranului de azi un regim Malawi, Rukwa, Tanganika, Kiwu,
economic stabil în ciuda invaziilor Edward, Albert. Majoritatea acestor

188
lacuri se află sub nivelul actual al mării, lumii antice a fost Colosul din Rodos,
iar apele lor fac parte din oceanul care străjuia portul. Insula a dat
primordial Thetys. Cea mai importantă numeroşi filosfi şi tehnicieni, dar cel mai
observaţie care se poate face cu riftul important pare să fi rămas Apollonios din
afro-asiatic este că în lungul lui a apărut Rodos, directorul fondator al Bibliotecii
pe Pământ omul şi tot în lungul lui au din Alexandria, în Egipt. Creştinismul a
existat unele dintre cele mai vechi fost adus pe insulă de Sf. Pavel, iar
civilizaţii ale planetei. după cucerirea romană (secolul al III-lea
d.H.), ea a ţinut de Bizanţ. În Evul Mediu
R(h)odos – insulă grecească aflată în au venit din Rodos în ţările române mai
Marea Egee, între Turcia şi insula Cipru. mulţi învăţaţi, care au încercat să unifice
Unul din cele patru triburi ale cetăţii Ur învăţământul din spaţiul mediteranean şi
se numea alarodos. Flora şi fauna sunt balcanic pe bazele ortodoxiei greceşti,
mai apropiate de Asia Mică decât de pentru a rezista avansului islamic al
insulele Mării Egee. Atestarea vieţii Imperiului Otoman.
omeneşti datează din Neolitic. Cei mai
vechi locuitori sunt din Creta (Knossos, Roma – înainte ca triburile indo-
colonie feniciană) şi telchines (legaţi de europene ale italilor să fi ajuns în
mitologia Titanilor şi de mitul Atlantidei, peninsula numită azi Italia (după ce au
fiind conectaţi tot timpul la călătoriile pe trecut prin zona geţilor şi a tracilor), au
mare, au rămas în memoria urmaşilor ca ajuns acolo popoarele mării, pe care
magicieni şi artişti). Erau excelenţi în egiptenii le numeau hyxoşi. Era un
prelucarea cuprului, ca şi cei din Cipru, amestec de triburi semi-nomade şi semi-
iar căile libere de acces pe drumul sedentare, din care au făcut parte şi
comercial al Mediteranei, de la vest spre danaii (grecii), ca şi tyrenienii (ei au dat
est, a fost asigurat şi de locuitorii numele Mării Tireniene), după alte
Rodosului. În veacul al XV-lea î.H. insula denumiri etrusci. Iar înaintea popoarelor
a fost invadată de ahei, apoi de dorieni mării în peninsulă au trăit urmaşi ai
(cu toţii triburi de greci) şi a căpătat Omului de Neanderthal, apoi ai lui Homo
identitate grecească. Cetăţile ei au Sapiens, ca şi triburile guanches din
înflorit vreme de unsprezece veacuri. A Malta, ca şi bascii care au ajuns până în
făcut parte din hexapolis (liga doriană vremurile noastre, definindu-se cu toţii
formată din 6 cetăţi) alături de Lindos, ca populaţie de substrat, generic, dar nu
Ialyssos, Kameiros, Kos, Cnidus şi foarte exact, numită pelasgică. Roma
Halicarnas. În timpul războaielor cu însă, ca cetate, a fost iniţial o colonie
perşii s-au aliat cu Atena. În perioada fondată de Eneas din Troia (urmaşă a
ptolemaică s-au aliat cu Egiptul şi grecii hittiţilor, dar nu numai) după căderea
din Rodos au fost întemeietorii celebrei cetăţii în urma războiului cu grecii (753
Biblioteci din Alexandria, după ce î.H., relatat de Homer în Iliada), preluată
creaseră, chiar în cetatea Rodos, o de descendenţii lui Eneas, fraţii Romulus
şcoală de filosofie unde veneau elevi şi şi Remus, nepoţi ai regelui Latinus
din Grecia Magna (colonie din sudul (regele tribului latinilor, care a dat
Italiei). În 305 î.H. au creat cea mai mare numele regiunii Latium). Cu timpul,
navă a lumii antice, care cântărea o tonă Roma a devenit sinonim cu puterea
şi jumătate (numită Heliopolis, după extinsă a Imperiului Roman, iar Latium a
numele principalului lor zeu, Helios – dat numele întregii latinităţi ca fenomen
Soarele). Una din cele şapte minuni ale de civilizaţie. Dar, în fond, îndelungata

189
istorie a cetăţii a făcut din ea mai întâi Oase), adică în Paleoliticul târziu.
capitala unei republici, după modelul Arealul comun de civilizaţie cu alte zone
grecesc, apoi capitala unui imperiu, europene este atestat din Paleoliticul
căzut sub loviturile extinderii mijlociu. Dar migraţiile de la sfârşitul
creştinismului, care a distrus sistemul Paleoliticului şi începutul Neoliticului au
echilibrat al religiei politeiste şi al adus oameni noi în toată aria care s-a
valurilor de năvălitori. În plus, marea lui numit zona tracilor (Peninsula Balcanică
extindere, în ciuda bunei administraţii, a până spre Grecia de azi şi, la nordul
unei armate bine organizate şi a unei Dunării, până spre Ucraina de azi).
infrastructuri serioase şi unitare (şosele Herodot considera că tracii erau cea mai
şi apeducte) în tot imperiul, a permis mare populaţie a lumii cunoscute atunci,
fragmentarea sa mai întâi în Imperiul după indieni. El enumără 19 triburi, iar
Roman de Răsărit (sau Bizanţ) şi Strabo enumără 22 de triburi de traci.
Imperiul Roman de Apus, care va păstra Geto-dacii erau unele dintre triburi, dacii
capitala la Roma. Mediterana, în în Transilvania şi geţii în Moldova şi Ţara
întregimea ei, era numită în Imperiul Românească de mai târziu. Tracii erau
Roman „mare nostrum”, deoarece indo-europeni şi iranici care vorbeau o
cuceriseră de jur împrejur popoarele limbă indo-europeană. Numele le-a fost
care o mărgineau, în tentativa de a dat de greci (trax era un atribut al zeului
reface drumul originar al triburilor către Ares (războinic). Locuiau de preferinţă în
Asia Mică, dar şi de a ţine sub control zone muntoase (Pangaion, azi în Grecia,
uriaşa mişcare de populaţii care a Munţii Orăştiei), ca şi ilirii ori pelasgii, şi
însemnat migraţia de jur împrejurul ocupau teritoriile numite în vechime
Mediteranei. Tracia, Moesia, Macedonia, Dacia,
Scythia Minor (Dobrogea), Sarmaţia (la
România – stat contemporan din nordul Mării Negre), Bithinia şi Phrigia
Europa de Sud-Est, mărginit la est de (în Asia Mică), Misia, Epir (spre Grecia),
Republica Moldova, la Nord de Ucraina, Pannonia. Ei au venit din zona de
la vest de Ungaria şi Serbia, la sud de formare înainte de dispariţia punţii de
Bulgaria. Locuirea a fost foarte veche, uscat care unea Asia Mică şi Europa de
după cum indică descoperirile Sud-Est, adică înaintea Potopului care a
arheologice, astfel: în perioada pre- ridicat nivelul apelor planetare şi a
paleolitică, acum un milion de ani produs Marea Egee. Tabletele de la
(cultura de prund), când aici locuia Tărtăria indică o scriere asemănătoare
Homo Erectus, apoi în Paleolititicul cu prima scriere sumeriană, iar metoda
timpuriu, acum 700.000 de ani, când radiometrică indica aproximativ 4000 î.H.
uneltele din piatră cioplită erau făcute de Religia era pan-tracică, aparţinea tuturor
Pithecantropus Erectus. În Paleoliticul triburilor, ca şi la celţi, iar zeul cel mai
mijlociu (acum 120.000-35.000 de ani) a important era al furtunii şi războiului,
locuit aici Omul de Neanderthal (au fost ceea ce se explica prin dorinţa unei
descoperite schelete de peste 2 m populaţii sedentarizate (şi devenită
înălţime), care, pe lângă unelte de românească după cucerirea romană) de
piatră, avea şi unelte din os şi locuia în a rezista trecerii sarmaţilor (alani sau
peşteri (Peştera Muierii, Peştera yazigi, cei care au dat numele Iaşului),
Cioclovina). A urmat apoi Homo Sapiens sciţilor, celţilor, triburilor germanice,
Sapiens, atestat acum 42.000 de ani, mongolice, slave, turcice, ca şi dorinţei
după datarea cu carbon (Peştera cu unor regate ori imperii de a stabili pe

190
Dunăre şi Carpaţi linii stategice de avea o ţară, ca şi evreii, şi se află,
apărare pentru teritoriile lor: ionienii din practic, răspândiţi în toate ţările lumii.
Milet, Lisimah, Darius al Persiei, Columb a traversat Atlanticul în căutarea
Alexandru cel Mare al Macedoniei, Lumii Noi ducând cu el două familii de
Imperiul Roman, Imperiul Otoman, rromi. Locul de origine, de dinainte de
Imperiul Austro-Ungar, Imperiul Rus. începutul oricărei migraţii, a fost cetatea
Dacii au admis întemeierea coloniilor Kannauj în Uttar Pradesh, India,
greceşti ale Miletului de la Pontul Euxin pomenită în Mahabharata (cu numele
(Marea Neagră), dar le hărţuiau Kanakubja) ca fiind o cetate cu un grad
permanent, inclusiv prin alianţe cu alte înalt de civilizaţie, întinsă în lungul
triburi de traci, şi acestea le-au plătit Gangelui şi despre care istoriseşte pe
tribut. De asemenea, Dacia a fost larg şi cronicarul arab din veacul al XI-
singurul teritoriu din care Imperiul lea d.H., Abu Nasr Al-Utbi, care a relatat
Roman s-a retras vreodată (chiar dacă evenimente ale cetăţii contemporane cu
după 250 de ani), tocmai din cauza el. Uttar Pradesh cuprindea triburi venite
rezistenţei geto-dacilor la asimilare. din Nepal, indo-arieni, triburile toda (de
Regii daci Burebista şi Decebal mai ales, tip dravidian şi având strânse conexiuni
cei mai importanţi, au negociat foarte cu sumerienii din Mesopotamia),
strâns condiţiile identitare ale neamului mongoli din Asia (din Dzungaria,
lor, ceea ce a permis ca viitorul popor Bulgaria Mare, Bashkiria, Ciuvashia,
român să păstreze în componenţa lui şi bazinul fluviului Volga şi caucazieni),
această identitate, alături de aceea fiind dominată de patru caste: brahmani,
latină. Totuşi, pentru aceia care voiau să kshatría, vaishía, shudra. Unele dintre
se aşeze şi să convieţuiască în teritoriile triburi nu recunosc nici astăzi autoritatea
daco-geţilor, au manifestat cea mai mare centrală a Indiei. Zona constituie şi una
toleranţă, ceea ce a produs un amestec din cele mai vechi citadele ale ortodoxiei
de neamuri şi culturi care s-au orientale. Sultanul (musulman) din
amestecat în plasma viitoarei Românii. Ghazni (azi în Afganistan) a atacat
Până astăzi ţara are cele mai cetatea în 1018 d.H., din cauza apetitului
numeroase minorităţi din Europa: 19. În ei pentru creştinism, a cucerit-o şi a
privinţa religiei erau politeişti. Pe lângă trimis în robie toată populaţia (50.000 de
Gebeleisis, zeul războiului, era venerată locuitori) la Khorasan. Cetatea era în
Bendis, identificată de greci cu Artemis. acel moment condusă de dinastia
Ea purta căciula tracică recunoscută mai Pratihara, care nu era indo-ariană, ci
târziu, de europeni, drept căciula chazară (v. chazari). Acest fapt istoric a
frigiană. Orfeu, Vesta şi Prometheu au creat pentru totdeauna o alianţă
făcut parte şi ei din pantheonul tracic. originară şi de destin între romi şi evrei
Astfel, creştinismul românesc a fost, (deoarece chazarii au adoptat religia
veacuri la rând, al doilea braţ al Puterii, iudaică). Această deportare la Khorasan,
alături de puterea politică laică. care era o cetate iranică prin structurră,
unde religia dominantă era a focului, a
Romi – veche populaţie indo- întărit opţiunea creştină a deportaţilor de
europeană, cunoscută şi sub numele de la Kannauj. Ei au inceput să se
ţigani, boemieni, faraoni, manouches, răspândească în toată lumea, migrând
romaní, rromi, sinti, kali etc. şi care spre vest, ca şi chazarii. Traseul lor a
vorbesc limba romaní, derivată din trecut prin Asia Mică, nordul Egiptului,
sanskrită. Şi-au păstrat identitatea fără a Efes, ţările române, Câmpia Panonică.

191
Valul migraţiilor arabe i-a împins până în aşezat lângă Fluviul Galben. În anul 402
Spania şi Portugalia de azi, unde au dat d.H. regatul a adoptat numele de hanat,
muzica tradiţională portugheză (fado). iar şeful lui se numea han. Au fost primii
Şi-au păstrat înclinaţia către artă şi din istorie care au folosit aceste
magie, dar şi opţiunea creştină, în ciuda denumiri. Stăpâneau o parte din China
tuturor marginalizărilor suferite în lumile de nord-vest, din Mongolia şi din Siberia,
mai noi. fiind o confederaţie de triburi. În 555 d.H.
au fost biruiţi de o alianţă a triburilor
Roxolani – v. sarmaţi turcice (triburi göktürk) împreună cu
hephtaliţii (care erau vasali Ruranului),
Rune – vechi alfabet germanic, unde după care unii dintre ei s-au absorbit în
fiecare literă avea şi atribute magice, ca masa chineză, alţii au migrat spre vest,
în India şi Mesopotamia. Ele erau de către spaţiul indo-european.
asemenea şi numerale. Au preluat vechi
simboluri ale pictogramelor originare ale Rusia – stat care se întinde în Europa
triburilor europene (Omul de de Est şi Asia. Omul de Neanderthal a
Neanderhal), aşa cum au fost locuit pe acel teritoriu în urmă cu 80 de
identificate, în ordinea vechimii lor, ca milenii. Vechimea de locuire pe teritoriul
fiind petroglifele din Scandinavia. Vikingii său este atestată ca fiind de 40-21 de
credeau că runele i-au fost dăruite zeului milenii, în Siberia de Est. Este vorba de
Odin de uriaşul Mimir (modelul mitologic Paleoliticul Timpuriu (epoca pietrei
seamănă surprinzător cu acela din cioplite). In celebrul sit arheologice de la
Biblie, unde Moise primeşte, tot într-o Mal’ta s-au găsit şi numeroase figurine
viziune, pe munte, de la Dumnezeu, umane, ceea ce dă o idee despre
alfabetul). Este interesant de observat contextul de viaţă de atunci. Alte situri
că în Dobrogea (fosta Scythia Minor), în trebuie menţionate în jurul Moscovei şi la
peşterile bisericuţelor de cretă de la nord de Caspica. Fondatorii Rusiei, la
Basarabi, au fost găsite inscripţii runice. începuturile ei, au fost vikingii (triburile
Locul se afla pe traseul marelui drum Ros ale varegilor, cum erau numiţi
comercial de la varegi (vikingi) la greci, vikingii de către greci – veniţi din zona
numit şi Drumul Chihlimbarului şi acolo a de nord a Eurasiei. De la ei vine numele
intrst pentru prima oară creştinismul în Rosia, cum spun ruşii până astăzi ţării
Dacia, în veacul al II-lea d.H. lor). În componenţa poporului rus au
intrat şi sciţii, aflaţi la nordul Mării Negre
Ruran (Ruanruan)– în chineză Juan şi Caspicii (cuceriţi de sarmaţi în veacul
Juan. Este numele unui imperiu al III-lea î.H.), slavii de răsărit, care au
(ruanruan înseamna confederaţie) din asigurat baza culturală şi lingvistică a
nordul Chinei format din triburi proto- ţării. Vikingii (la origine goţi şi vandali,
mongolice (din Manciuria şi din care stabiliseră rute comerciale între
vecinătatea lacului Balkash), în principal insulele britanice şi arhipelagul grecesc,
Toba (cunoscuţi mai târziu, în perioada pe mare ca şi pe uscat), au ajuns în
migraţiilor, drept avari, iar de către veacul al IX-lea d.H. până la Volga de
egipteni drept hyksoşi). Fondatorul răsărit, stăpânită de triburile bulgarilor de
regatului, Mugulu, fusese sclav al şefului răsărit (din veacul al VIII-lea d.H.),
triburilor Toba şi a reuşit să-şi obţină în traversând teritoriile slavilor de est (grup
luptă libertatea, plecând în căutarea indo-european care se pusese în
unor pământuri de locuit. Astfel, s-a mişcare în secolul al XV-lea î.H. şi s-a

192
stabilit din veacul al IX-lea î.H. pe
locurile de azi ale Ucrainei, Belarusului,
Novgorodului şi Smolenskului). Tradiţia
spune că Rurik, şeful triburilor vikinge, a
făcut pace cu Novgorodul şi a fondat
prima dinastie (în 862 d.H.) rusă (Ros).
Urmaşul său, Oleg, a mutat capitala la
Kiev, întemeind primul stat: Rusia
kievleană (882 d.H.), care a semnat un
tratat comercial cu Bizanţul. În veacul al
X-lea, pentru că Imperiul Roman îşi
pierduse trendul şi se împărţise în Bizanţ
şi Imperiul de Apus, ruşii au hotărât, sub
cneazul Vladimir, să opteze pentru
creştinismul răsăritean, ortodoxia (989
d.H.), considerând astfel că au devenit
marea putere creştină a Estului, care are
menirea să pună stavilă atât migraţiilor
care traversau stepele Asiei, cât, mai
ales, avansului islamismului spre
Europa. Toate bătăliile ulterioare ale
Rusiei, întinse pe secole, au avut acest
vector formator, fie că acţionau în Asia
(mai ales spre Mongolia, deoarece
Hoarda de Aur i-a stăpânit multă vreme),
fie spre Europa, fie spre ducatul Lituaniei
şi Scandinavia, mai tîrziu la Poarta de
Fier a Asiei, Caucazul, pentru a bloca
trecerea perşilor şi apoi a otomanilor.

193
religie, şamanul juca un rol central în
trib, se închinau în principal Soarelui
(tatăl) şi Pământului (Mama), vorbeau o
limbă proprie, izolată, iar azi vorbesc
limba celor din jur, din grupul fino-ugric
(ramura uralică). Scrierea datează din
S secolul al XVII-lea. Trăiau din vânat şi
pescuit. Păstrau rezervele de hrană în
Saga – specie literară epică întâlnită în case de lemn aşezate pe picioare înalte
vechea cultură islandeză şi – prin din trunchiuri tot de lemn, pentru a le feri
extensie – nordică, ce relatează fapte de prădători (aşa cum fac şi triburile ainu
ale unor personaje istorice, evenimente din Japonia). Propriile lor saga
care se întind pe mai multe generaţii şi pomenesc despre faptul că triburile sami
în mai multe ţări. A fost un mod de a au ajuns acolo venind atât dinspre nord,
transmite istoria universală cu accent cât şi dinspre sud. Istoricii consideră că
asupra Islandei şi nordului Europei. au fost izolaţi în timpul marii glaciaţiuni
(20.000-8.000 î.H.), fiind, aşadar,
Sakastan – v. indo-scit populaţia originară a locului. Analiza
ADNmc a arătat că originea populaţiei
Samanizi – prima dinastie din zona sami este asiatică şi nu europeană. Ca
iranică a Asiei Centrale care a preluat şi triburile de greci, care-i numeau
puterea după ce ea aparţinuse arabilor. barbari pe toţi cei ce nu aparţineau
În anul 819 califul Al Mamun (fiul lui triburilor lor, sami numesc daci (Dáčâ)
Harun al Rashid, devenit personaj în O pe toţi aceia care nu aparţin triburilor
mie şi una de nopţi) l-a recompensat pe sami. Se consideră că populaţia sami a
slujitorul său iranian, Saman-Khoda, cu inventat skiurile şi mocasinii.
patru provincii, pentru cei patru fii ai săi:
Ahmad, Nuh, Yahya, Elias. Fiul lui Samoyedică – limbă vorbită în trecut de
Ahmad, Ismail I, a cucerit Transoxiana mai multe triburi care trăiau atât pe
(fluviul Oxus e Amu Daria de azi) şi partea de răsărit, cât şi pe partea de
cetatea Khorasan, stabilind capitala la apus a munţilor Urali. Samoyedica de
Buhara, dar a fost ucis de arabi după nord se vorbea de la Marea Albă, în
cinci ani de bătălii. Nuh, fratele lui lungul ţărmului arctic al Rusiei europene,
Ahmad, a fost îngrijit de foarte tânărul la vărsarea fluviilor Obi şi Ienisei în
medic Ali Ibn Sina (Avicenna), care avea Oceanul Îngheţat de Nord şi în peninsula
doar 17 ani. siberiană Tamir, iar samoyedica de sud
în Siberia Centrală (pe Obi), până spre
Sami – populaţie existentă şi astăzi în nordul lacului Baikal. Face parte din
nord-vestul continentului european grupul limbilor uralice. A avut trei
(Suedia, Norvegia, Finlanda şi peninsula dialecte, din care azi supravieţuieşte
Kola din Rusia), diferită genetic de toţi doar unul: dialectul taz, care se scrie cu
ceilalţi europeni. Acesta e numele pe alfabet slav şi conţine 25 de vocale şi
care şi-l dau ei înşişi, deşi în lume sunt 16 consoane.
cunoscuţi drept lapi, iar pământul lor
drept Laponia. Există atestare Santorin - v. Thera
arheologică pentru 500 î.H., dar nu şi
documente scrise. Erau animişti ca Saqqara – complexul de piramide şi

194
mastaba care a constituit cimitirul cucerirea romană numele capitalei
dinastiilor Egiptului antic de la dinastia a coloniei romane aflată la 40 de km de
doua şi până în perioada romană, adică prima (Colonia Ulpia Traiana Augusta
vreme de 3000 de ani. Acolo au fost Dacica Sarmisegetusa). Originea
morminte (mastaba) şi înainte de numelui este probabil sarmato-getică
dinastia a doua, dar nu se îngropau (Someşului i se spunea Samus, nume
faraonii şi suitele lor, ci nobili (iar faraonii de zeiţă din Asia Mică, mai exact Luna,
se îngropau la Abydos). Exista şi cultul preluat şi de greci, mai exact de triburile
taurului (simbol al zeului Ra, soarele) cu de ionieni, vezi Samothrace – Samosul
numeroase animale mumificate, în tracic – ori insula Samos) după cum o
principal tauri, rămas mai ales graţie indică numele. Ceea ce este plauzibil,
unui uriaş mormânt colectiv al taurilor, mulţi cercetători susţin acest lucru,
numit Serapeum. deoarece sarmaţii au mizat pe Dunăre şi
Carpaţi pentru a-şi păstra întinsa zonă
Sardanapal – v. Assurbanipal de influenţă, inclusiv au sprijinit prin
răscoale în flancul nord-estic al
Sarmaţi – nume comun pentru triburile Imperiului Roman acţiunea de
iranice care au trăit între Don şi Dunăre descătuşare a dacilor cuceriţi de
între secolele 7-2 î.H. În perioada împăratul Traian (răscoala din 117-118
timpurie a existenţei lor erau aliaţi cu d.H.). Capitala Daciei, dezvoltată mai
savromaţii, la rândul lor o alianţă tribală ales sub Burebista şi Decebal, aparţine,
a roxolanilor şi alanilor aflaţi în zona de ca toate cetăţile lumilor vechi, atât lumii
formare a limbilor indo-europene). reale, cât şi celei spirituale. Astfel, ea a
Triburile sarmate purtau mai multe fost ridicată în Munţii Orăştiei prin
nume: yazigi (sau alani, care au trăit pe terasarea a cinci trepte (cât fusese în
locul Moldovei de azi, numele localităţii Mesopotamia cifra magică ce
Iaşi este yazig), siraka, aori. Istoricii corespundea constelaţiei Orion) cu ziduri
greci şi latini îi menţionează ca fiind alcătuite din blocuri de piatră cioplită
foarte buni luptători – femeile aveau îmbinate fără mortar (ca în civilizaţiile
drepturi egale cu ale bărbaţilor – şi precolumbiene), late de 2,5-4 m, după
migrau continuu în căutarea hranei modelul cetăţilor fortificate din Asia.
pentru animale (mai ales cai şi capre). Incinta de sus cuprindea lăcaşurile de
Din cauza alianţei cu sciţii, contra cult (templele, deoarece magul era
regatului Pontului şi a coloniilor greceşti sfătuitorul principal al regelui,
de la Pontul Euxin, au fost uneori conducerea fiind duală) şi calendarul (se
asimilaţi de urmaşi cu aceştia. Armele presupune că era un calendar solar). Ca
(Epoca Bronzului şi a Fierului), vasele, şi în civlizaţia maya, anul avea 13 luni, a
hainele şi bijuteriile foloseau motive câte 47 de săptămâni. Ideea de ciclu de
antropomorfe. Unii dintre sarmaţi au fost ani exista şi la daci (calendarul se repeta
asimilaţi de indoeuropeni (proto-elamiţii după 52 de ani), iar secolul dacic avea
erau iranici), dar rudimente ale limbii 104 ani (două cicluri). Incinta centrală
originare se păstrează încă în Osetia. era sprijinită de numeroase cetăţi-pilot,
Puterea lor a fost distrusă de valurile de de observare şi de apărare a zonei
goţi. centrale: Luncani-Piatra Roşie, Costeşti-
Blidaru, Costeşti-Cetăţuie, Căpâlna,
Sarmizegetusa – numele capitalei Băniţa, Tilişca (unde a fost descoperit un
dacice (Sarmisegetusa Regia), iar după tezaur cu piese din aur datând din

195
Neolitic), Moigrad (unde a fost de romane transcriu exact costumaţia de tip
asemenea găsit un tezaur din aur, cel sarmatic (cămaşa peste pantalonii
mai mare – 780 gr. – de pe teritoriul strâmţi şi brâul), ca şi căciula nobiliară
dacic, cu personaje antropomorfe, a (păstrată în Frigia şi devenită simbol al
căror origine este paleolitică – v. Mal’ta tuturor răscoalelor şi revoluţiilor). Dar –
în Asia), Fetele Albe (toate poartă cu toate că, dintre triburile de daci, mai
numele siturilor arheologice actuale). ales carpii au fost asimilaţi de cultura
Insuficient cercetată este orientarea latină şi au oferit baza structurală a
templelor de la nord-est spre sud-vest, viitorului popor român, totuşi Dacia a fost
ceea ce corespunde vectorului de singurul teritoriu din care romanii s-au
înaintare al migraţiilor sarmate pe retras vreodată (sub Aurelian).
suprafaţa Daciei, dar nu se ştie dacă nu Sarmisegetusa romană a continuat să
cumva avea corespondenţe şi în existe după ritmurile locului până la
cercetarea cerului nocturn. Nu se ştie năvala hunilor, pierind în colapsul
care erau constelaţiile dacilor, dar generat de moartea lui Atilla.
comunicarea comercială şi culturală
preferenţială cu triburile de greci şi cu Sassanizi – ultima dinastie persană pre-
etruscii indică afinităţi probabil de origine islamică (224-651 d.H.). În perioada sa
nici ele suficient studiate. Zeii dacici de maximă înflorire Imperiul Sassanid
importanţi n-au fost veneraţi în templele cuprindea teritoriul de azi al Iranului,
romane, deşi puterea de asimilare a Afganistanului, Irakului, Siriei, zona
Imperiului era recunoscută pretutindeni Caucazului (Armenia, Georgia,
unde făcuseră cuceriri. Dar Aesculap, Azerbadjan, Daghestan), Peninsula
zeul grec al Medicinei, îşi avea altarul Arabică, zona Golfului Persic şi sud-
său în castrele romane făcute în Dacia vestul Pakistanului. Conducerea era
(de altfel truse medicale dacice s-au asigurată de nobili parţi şi perşi. A fost
descoperit în zonă), ca şi aşa numiţii zei perioada în care civilizaţia persană
plebei ai romanilor: Liber Pater (zeu la (muzica şi literatura în mod deosebit) a
origini etrusc al sporului, preluat în iradiat în întreaga lume veche şi a
spaţiul italic, devenit în spaţiul dacic influenţat substanţial Imperiul Roman
similar cu Dionysos) şi mai ales (care n-a reuşit să-i biruie pe perşi, de
Silvanus, zeul pădurilor. Romanii au altfel Shapur I persanul l-a luat prizonier
încercat să trateze cu grijă mândria pe împăratul Valerian al romanilor, în
localnicilor, chiar şi în arhitectură, 252 d.H., fapt imortalizat pe un uriaş
înlocuind frunzele de acant ale basorelief aflat la Naqsh-e Rustam, locul
capitelurilor de coloane cu frunze de bătăliei), China (Ormuzd şi Ahriman,
stejar. Au încercat să păstreze numele adică Lumina şi Intunericul sunt Ying şi
originare ale cetăţilor, dublându-le cu Yang; cu chinezii s-au aliat contra
altele, care conservau acele nume, hephtaliţilor) şi India (Imperiul Kushan a
făcute însă nu din piatră, ci din pământ, ajuns sub suzeranitate persană,
ca şi zidurile de apărare (valul lui Traian populaţia parsi, zoroastriană, din India
e doar modelul din Câmpia Dunării cel de azi e persană). Principalul zeu al
mai cunoscut). Au preluat motivele Pantheonului sassanid era Mazda, zeul
decorative animaliere care conservau Focului (v. Herakles la greci), religia era
tradiţia culturală şi de civilizaţie (capra, bazată pe preceptele lui Zoroastru (după
păunul) fiindcă fuseseră, probabil, cum atestă colecţia Avesta). Bishapur,
totemuri ale triburilor. Monumentele Nishapur, Khorasan, Margiana,

196
Bactriana (Balckh), Erevan, Bahrain, din stepa asiatică, mai exact de pe
Mossul, Derbent (descris ca atare şi de Volga de Sus. Triburile finice, care
Dimitrie Cantemir), Adiabene au fost acopereau arealul de la Munţii Ural la
stăpânite de Sassanizi, ca şi Drumul Baltica, s-au afirmat în Epoca Bronzului,
mătăsii, care trecea prin Transoxiana. impunând un nou ritual de
Cavaleria sassanidă a fost cea mai bună înmormântare: incinerarea. Către anul
din lume. N-au reuşit să-i stăpânească 1000 î.H. au apărut în zonă triburile
însă pe beduini (triburi arabe nomade balţilor. Norvegii erau triburi de vikingi,
din nordul Africii. Chazarii, ca şi alte ca şi triburile Ros (care au fondat Rusia
triburi turcice, au pătruns în cele din kievleană).
urmă în vastul teritoriu persan şi au
reuşit să-l fragmenteze. Sciţi (cu ramurile masageţi, saka, alani)
– teritoriu din Asia Centrală locuit în
antichitate de triburile iranice numite sciţi
Scandinavia – denumire folosită pentru (grecii le spuneau saka, după cuvântul
spaţiul ţărilor nordice din Peninsula persan, iranic, care a dat mai târziu şi
Scandinavică, dar şi Danemarca şi numele provinciei Sakestan, azi Sistan
coasta care mărgineşte Marea Baltică, în Iran). Originea cuvântului este iranică:
precum şi Oceanul Îngheţat până în ishkuzi – arcaşi. Erau vorbitori ai unei
Estonia inclusiv. Înainte de marea limbi indo-europene. Unii istorici susţin
glaciaţiune care a început acum 30.000 că, pierzând bătălia cu masageţii (tot
de ani, în acest perimetru a locuit un triburi iranice), în jurul anului 1000 î.H.,
hominid, Homo Erectus. În perioada au părăsit teritoriul de origine
marii glaciaţiuni, spre sfârşitul ei, în urmă (Transoxiana) şi s-au îndreptat spre
cu 15.000 de ani, au existat semne de apus, ajungând în Cimmeria (stepa
vieţuire a Omului de Neanderthal. Acum pontică şi Transcaucazia). Alanii şi
12.000 de ani a venit dispre Asia (zona ossetinii erau tot triburi scitice. În secolul
indo-europeană) Omul de Cro Magnon, al VII-lea î.H. au atacat, aliaţi cu triburile
care a convieţuit cu omul de manneanilor, Assiria. Herodot, în Istoriile
Neanderthal. Ei au acoperit Paleoliticul sale, descrie pe larg triburile de sciţi,
Mijlociu (o parte a Epocii Pietrei). originea şi localizarea lor. Conform
Culturile triburilor de vânători şi pescari Bibliei sunt urmaşii lui Magog, aflat în
(Arensburg, Bromme, Kunda) acoperă descendenţa lui Iafet, al treilea fiu al lui
acest interval de timp. Ei sunt ramura Noe. Donul (Tanais) era principala rută
fino-ugrică şi până în Neolitic (care acolo comercială pentru triburile de sciţi. Ei
începe în mileniul 5 î.H.) au creat o preluaseră şi comerţul cu sclavi de la
cultură aproximativ unitară pentru toată Pontul Euxin, către greci (colonia Olbia,
Scandinavia (vase cu motive la gura Hipannisului, azi Bugul de Sud).
geometrice). Aceasta este perioada Strabon (sec. I î.H.) menţionează o
(3500-1700 î.H.) când cultura alianţă a triburilor de sciţi dintre
scandinavă a fost puternic influenţată de mlaştinile Meotidei (Crimeea) şi Dunăre,
aceea din zona Dunării (Drumul ca şi alianţe cu sarmaţii. Philip al
chihlimbarului de la varegi la greci trecea Macedoniei, tatăl lui Alexandru
pe la gurile Dunării), ceea ce a dus la Macedon, a încercat să le ţină piept, dar
dezvoltarea agriculturii şi la n-a reuşit. Ei au fost înfrânţi de celţi,
sedentalizare. Această cultură a care i-au strămutat în zona balcanică.
coexistat cu civilizaţia kurganelor, venită Sciţia central-asiatică a cuprins şi

197
triburile Ani, indo-scite. În Mahabharata istorie odată cu trecerea hunilor (triburi
sunt menţionaţi, ca triburi conexe indo- mongolice) dinspre Asia spre Europa.
scite, pahlavi şi kambodjas (din Mai apoi sunt numiţi convenţional sciţi
Cambodgia de azi). Aceste triburi diverse triburi germanice ori slave.
migraseră din Bazinul Tarim înapoi, în
zona de origine, Kushan, în secolul II
î.H., iar de acolo în Kashmir. Principala Sclavini – unul dintre triburile de slavi
caracteristică a culturii scite este care, alături de triburile de anţi şi veneţi,
mormântul de tip kurgan, unde a alcătuit ramura slavilor de nord
războinicul era îngropat sub o mare (mileniul I d.H.): wenzii (Wend a fost
movilă de pământ împreună cu calul său numele fondatorului tribului), al căror
şi obiectele care-i aparţinuseră. Cultura teritoriu de origine era la nord-est de
Pazaryk, din Altaiul de azi, sec. 3 î.H., triburile germanice. Ei au coborât în
atestă faptul că exista, în cazul lungul Nistrului şi Dunării, s-au unit cu
înmormântărilor, un obicei de trecere – triburile de bulgari (indo-europeni)
carul mortuar trecea peste un covor pe formând actualul popor bulgar, veneţii au
care era figurat luptătorul călare, dintr-o fondat Veneţia, iar sclavinii au ocupat
lume în cealaltă. Acest obicei de trecere malul Dunării şi au intrat în componenţa
a fost preluat de creştinismul oriental, popoarelor sârb şi croat. Anţii, rămaşi la
dar a constituit şi motivul cultural vizibil gurile Dunăriiau, au luptat cu mai noii
până în Scythia Minor, cunoscut azi sub veniţi: bulgarii şi hunii şi au fost absorbiţi
numele de Cavalerul Trac. Ca religie în masa localnicilor. În mod generic,
erau pre-zoroastrieni. Influenţa culturală Sclavonia este numit nu teritoriul
a sciţilor a iradiat pretutindeni în Asia şi originar, ci teritoriul slavilor de sud.
Europa de Est. Arta japoneză din
perioada Kofun, elemente cu decoraţii Scordisci – trib de celţi amestecat cu
animaliere din China veche şi Coreea traci, iliri şi peoni (greci din Macedonia)
atestă această influenţă. Cea mai veche care a devenit vizibil în secolul al III-lea
legendă a sciţilor, relatată de Herodot, î.H. (după cum spune Strabon) în
menţionează trei fraţi, Lipoxais, Arpoxais Panonia şi Moesia (teritoriul de azi al
şi Colaxais, care au văzut căzând din Austriei, Croaţiei, Ungariei, Slovaciei,
cer un plug, un jug, un topor şi un bol, Serbiei, Sloveniei, Bosniei şi
toate din aur. Când s-au apropiat să le Herţegovinei). Şi-au luat numele de la
ia, în jurul lor a izbucnit focul (ca şi muntele Scordus (azi Šar), aflat pe
atunci când Moise a primit din Cer teritoriul Kosovo de azi. După moartea
Tablele legii!). Doar cel mai mic a reuşit lui Alexandru Macedon au luptat cu
să ia darurile, făgăduind sacrificii anuale macedonenii şi au pătruns în aria
zeului care le dăruise. Cei trei fraţi sunt grecească până la Delphi, pe care l-au
la originea celor trei mari direcţii de distrus. Ei sunt fondatorii cetăţii
dezvoltare a culturii scite: agricultorii Taurunum (azi Belgrad). Au fost două
(plugul şi jugul), luptătorii (toporul) şi ramuri: scordiscii mari şi scordiscii mici.
magii (bolul), identificaţi cu Dahae Scordiscii mari au dus în permanenţă
(fondatorii regali). Bolurile purtau pe ele lupte de hărţuire a Imperiului Roman,
semne despre care se crede că dar, după cucerirea traiană a Daciei, au
reprezentau o scriere (prima funcţie a devenit cetăţeni romani şi au fost
scrierii omeneşti a fost cea magică), dar asimilaţi. Scordiscii mici s-au refugiat
n-a fost descifrată. Sciţii au dispărut din peste Dunăre, în Oltenia de azi.

198
Scoţia – insulă care face parte, alături Scrierea – acţiune volutară şi gândită a
de insulele Orkney, din cel mai vechi omului care separă, pe parcursul
pământ al planetei, Laurasia, şi anume civilizaţiilor, preistoria (fără date
partea ei de nord, numită la separeare consemnate în scris) de istorie (memoria
Laurentia şi devenită America de Nord, scrisă). Este o reprezentare grafică a
plus câteva arhipelaguri în oceanul vorbirii care atestă şi modifică modul de
primordial, numit Iapetus. Această a gândi al omului. Diverse culturi au
separare din Terţiar a dus la naşterea lăsat scriere de-a lungul timpului.
Oceanului Atlantic. Teren vulcanic la Comunicarea prin simboluri este
origini. A fost îmbogăţit în epocile atestată de acum 30.000 de ani. Dar
postglaciare de depozite minerale. proto-scrierea se consideră – de către
Probabil în intervalul 130.000-70.000 unii cercetători - a fi vizibilă în Paleolitic,
î.H. a trăit aici Omul de Neanderthal, printr-o linie orizontală pe care se
deşi prezenţa lui ca atare a fost aşezau linii verticale aproximativ
evidenţiată doar în vecinătate, pe paralele, de lungimi diferite, conform
pământul Angliei. Epoca Pietrei Cioplite înălţimii sunetelor pe care le-ar fi
însă este prima perioadă certă a exprimat. Ulterior, acest fel de proto-
civilizaţiei Scoţiei (9600 î.H.). Locuitorii scriere ar fi fost îmbogăţit cu simboluri
erau vânători şi pescari. Neoliticul, datat ajutătoare. Acestui strat i-ar aparţine
acolo cu începere din mileniul al IV-lea plăcuţele de la Tărtăria (în Transilvania),
î.H., a adus agricultura şi, odată cu ea, a căror datare prin metoda carbonului
sedentarizarea. Pe insulele Orkney a este de 5500 de ani (ele aparţin arealului
fost descoperită o aşezare (Skara Brae) tracic în sens larg, deoarece s-a
cu locuinţă, vatră de foc, vase şi ziduri descoperit ceva asemănător la Vinča, în
de piatră (3600 î.H.). Perioada bronzuilui Serbia de azi), dar există şi atestări
coincide cu a construcţiilor megalitice datate mileniul 7 î.H. (simbolurile Jiahu,
(calendare de tipul Stonehenge) şi a China, 6600 î.H.). Probabil cele de la
mumificării fiinţelor omeneşti. În veacul Yonaguni, Japonia sunt cele mai vechi
al VIII-lea î.H. pe aceste locuri au ajuns din lume (9500 î.H.). Civilizaţia indiană
triburi de celţi (britonii, galii şi picţii). Briţii Harappa, din lungul fluviului dispărut
au dat numele Britaniei, dialectele Sarasvati, era şi ea o astfel de proto-
acestei limbi (welsh, cornish, bretonă, scriere, datată 3000 î.H. şi pentru care
cumbrică) au încă vorbitori, aşa cum sau identificat 4000 de semne. Din
gaelica se mai vorbeşte şi astăzi. Vikingii aceeaşi serie a proto-scrierilor fac parte
au ajuns aici şi au lăsat urme ideogramele, semne ale unor idei.
semnificative în civilizaţia şi navigaţia Chinezii scriu astfel până astăzi. Blocul
locuitorilor. Cucerirea romană (sec I scrierii chineze este de fapt blocul
d.H.) a fost întâmpinată cu lupte acerbe culturii. Deoarece o ideogramă exprimă,
din partea triburilor care doreau să-şi să spunem, trunchiul unui copac, dar şi
păstreze atât independenţa, cât şi limba. numele unei familii omeneşti, al unei
Dar numele Scoţiei a rămas de la specii vegetale ori animale. Adăugiri la
romani, ei îi numeau scoţi pe gali. această ideogramă exprimă frunzele,
Regatul picţilor a avut un moment de apoi florile speciei vegetale, prenumele
înflorire în veacul al VI-lea şi al VII-lea şi poreclele unui om etc. Pe măsură ce
d.H., dar picţii, ca şi limba lor, au un chinez cunoaşte mai multe semne,
dispărut mai apoi. Creştinarea s-a făcut este şi mai cultivat în sens larg. Acest fel
în 995 d.H. de scriere atestă un fel diferit de gândire

199
şi de formare a personalităţii omeneşti în Imperiului Persan (Sassanid) şi a
comparaţie cu majoritatea scrierilor devenit în 305 Augustus al Orientului
omeneşti apărute în Epoca Bronzului. Roman. Deşi în timpul vieţii s-a opus
Din seria proto-scrierilor face parte şi pătrunderii creştinismului în Scythia
proto-elamita, încă nedescifrată, dar Minor, totuşi, înainte de moarte a
atestată în mileniul IV î.H., care folosea semnat un decret de toleranţă faţă de
atât simboluri numerice, cât şi simboluri noua religie. Ea intrase în zonă de la
abstracte pentru exprimarea ideilor. începuturile creştinismului, fiind
Acestea sunt bazate pe reprezentarea propovăduită de Sf. Andrei şi a produs
prin simboluri cât mai conforme cu mulţi martiri. Tomisul a devenit
realitatea a unor evenimente (hieroglifele mitropolie creştină.
egiptene ori hittite, glifele civilizaţiilor
precolumbiene), ori prin indicarea Secui – grup etnic din România
silabelor sau sunetelor cu semne (Transilvania) estimat la 20.000 de
convenţionale. Transcrierea sunetelor locuitori, prezent în Covasna, Harghita şi
prin semne se cheamă alfabet. În limbile Mureş. Deşi vorbesc limba maghiară din
vechi se transcriau doar consoanele, iar veacul al XI-lea, totuşi originea lor este
vocalele, de obicei în număr de 3, erau diferită. Toţi cercetătorii afirmă că aparţin
puse de cititor, după voie. Acesta e şi triburilor turco-mongole (kabari sau
unul din temeiurile pluralităţii de kavari localizaţi în zona viitoarei Poltava
interpretări a textelor vechi (ale şi care s-au revoltat contra stăpânirii
esenienilor, Coranul). chazare), iar cei mai mulţi dintre aceştia
precizează că erau avari şi au venit pe
Scythia Minor – teritoriu care aceste locuri înaintea hunilor, prin
cuprindea, după cum menţionează secolul al V-lea d.H. Au avut întotdeauna
Herodot (secolul al V-lea î.H.), în Istoriile autonomie în regatul maghiar (Ţara
căruia denumirea este consemnată Secuilor), ca apărători ai trecătorilor
pentru prima oară, Dobrogea de azi, Carpaţilor sudici în principal contra
Cadrilaterul şi zona de la nord de gurile tătarilor, iar organizarea lor
Dunării, în lungul ţărmului Mării Negre. administrativă a fost de tip turcic. Au
Teritoriul a fost stăpânit de daci, apoi avut o scriere runică. Soarele şi Luna
grecii au întemeiat colonii pe ţărmul erau principalele zeităţi cărora se
mării în veacul al VI-lea î.H. pentru a se închinau până la trecerea la catolicism.
proteja în principal de perşi, dar şi de Lemnul este cel mai preţuit material de
alte năvăliri. Romanii au cucerit-o în construcţie al secuilor până astăzi şi el
secolul I d.H. şi au înglobat-o în este întotdeauna pictat cu flori roşii.
provincia Moesia Inferior, pentru ca, sub
Diocletian, să devină parte a provinciei Seleucia – cetate fondată de Seleucus I,
romane Scythia. Trebuie observat că fost general al lui Alexandru Macedon,
unul dintre oştenii lui Diocletian, Galerius care a preluat puterea asupra fostului
Maximianus (250-311 d.H.), născut la imperiu macedonean (partea din Asia
Serdica (azi Belgrad), trac după tată şi Mică) după moartea împăratului.
dac după mamă, dintr-o familie de Seleucia se afla pe Tigru, moştenea o
ţărani, a reuşit să respingă atacurile de veche cetate babiloniană şi a fost
la frontiera răsăriteană a imperiului atestată arheologic în secolul al IX-lea
provocate de sarmaţi, carpi (dacii liberi), î.H. Parţii au cucerit+o apoi şi a devenit
bastarni, apoi a respins atacurile prima capitală a Imperiului Seleucid

200
(seccolele 3-2 î.H.). A strălucit în (ramură a limbilor afro-asiatice înrudită
perioada hellenistică şi romană. Acolo cu dravidiana): akkadienii, canaaniţii
locuiau macedoneni, greci, sirieni şi (care însă se trag din Ham, alt fiu al lui
evrei. A avut ingineri şi matematicieni Noe, sunt deci hamiţi), fenicienii (în
care au edificat un canal de legătură fostele lor colonii, de pildă în Malta,
între Tigru şi Eufrat pentru a favoriza limba vorbită este semitică), evreii (veniţi
rutele comerciale dintre Asia, Asia Mică în Canaan mai târziu peste canaaniţi),
şi popoarele din bazinul Mediteranei. Cel arabii şi etiopienii (ei se trag din Kush,
mai cunoscut a fost Seleucus din descendent al lui Ham, sunt deci hamiţi).
Seleucia, mesopotamian de origine, De altfel, vorbitorii limbilor semitice
astronom şi matematician din secolul al provin din triburi şi populaţii amestecate
II-lea î.H., care a fondat teoria (hatti, aramei, chaldeeni, amoriţi,
heliocentrică a sistemului solar. La el se canaaniţi, elamiţi, edomiţi, ugariţi,
referă Aristarchos din Samos şi toţi moabiţi, nabateeni), în vreme ce limba
astronomii anticihităţii greceşti. Tot proto-semitică este originară de pe
Seleucus a fost primul care a afirmat că teritoriul Yemenului de azi, în Peninsula
Luna produce asupra Pământului, din Arabică. Semiţii sunt aceia care au
cauza masei sale, o deformare a orbitei generat trei mari religii actuale ale lumii:
şi deci a mişcării de rotaţie în jurul iudaismul, creştinismul şi islamismul,
Soarelui. Seleucia a devenit mitropolie a toate religii monoteiste. Trebuie apreciat
creştinătăţii timpurii (410 d.H.). Imperiul faptul că reducţia de la politeism la
Seleucid a durat din secolul al IV-lea î.H. monoteism în istoria planetară li se
până în secolul al III-lea d.H, când datorează semiţilor. De asemenea li se
presiunile dinspre răsărit (perşii), ca şi datorează alfabetul (consoane şi
din partea Ptolemeilor (descendenţii altui vocate), care, la origini, este fenician şi
general al lui Alexandru Macedon care provine din scrierea cuneiformă.
preluase controlul asupra părţii de Mitologia greacă menţionează pe
imperiu care cuprindea Egiptul şi bazinul fenicianul Cadmus din Tyr, fratele lui
Mediteranei) i-au pus capăt. Phoenix şi al Europei, care a edificat
Theba aruncând pietre peste cap, în
Seleucizi – v. Seleucia spate, care se prefăceau în ziduri.
Acestea sunt simbolurile cărămizilor
Semiţi – numele are o rezonanţă biblică, civilizaţiilor viitoare, în fond literele
deoarece se consideră că ei sunt alfabetului.
urmaşii lui Sem, unul din cei trei fii ai lui
Noe. În realitate, originea triburilor Serbia – teritoriul actualei ţări este unul
semitice a fost la izvoarele Tigrului şi dintre cele mai vechi suprafeţe de uscat
Eufratului. Ele au fost dislocate din două din Europa. S-a găsit un schelet de
cauze: una naturală, un fel de potop mamut cu o vechime de un milion şi
„local” care a făcut ca apele Mării Negre jumătate de ani, ca şi scheletul unui
să crească foarte mult în jurul anului umanoid cu o vechime de 250.000 de
3000 î.H. şi o cauză generată de valul ani. Unele dintre cele mai vechi culturi
migraţiilor din neolitic venite dinspre Asia ale Paleoliticului şi mai ales Neoliticului
prin Poarta de Fier a Caucazului au o bună reprezentare în Serbia:
(popoarele mării, cum spuneau cultura Starcevo şi cultura Vinča, cu o
egiptenii). Au fost identificaţi drept semiţi vechime de 7 milenii î.H. (ca şi pe
aceia care vorbesc o limbă semitică teritoriul României, cultura Criş), care

201
aveau un rudiment de scriere (ca şi la Siberia – teritoriu aflat în Asia, azi parte
Tărtăria). Agricultura s-a practicat în a Rusiei, aflat între Oceanul Arctic la
urmă cu 10 milenii. Ansamblul etnografic nord, stepele Kazahstanului şi Mongoliei
al zonei Balcanilor a început să se la sud, Munţii Ural la vest şi Oceanul
definească de la sfârşitul mileniului II Pacific la est. În vremurile preistorice a
î.H., iar sârbii ca trib slav au venit (pe jucat un rol foarte important în
locul numit Serbia ori Croaţia Albă) la perpetuarea şi răspândirea speciei
începutul veacului al VI-lea d.H., din umane. Fluviul Ienisei şi Munţii Altai au
teritoriul de împărţire al triburilor slave fost adevărate incubatoare ale speciei
(de nord şi de sud), probabil pe locul de umane şi în mod deosebit ale triburilor
azi al Poloniei. Istoria timpurie a Serbiei, fino-ugrice (vorbesc o limbă derivată din
dinainte de venirea slavilor, dar după proto-uralică, existentă cu 4000 de ani
colonizarea grecească (secolul ai IV-lea î.H.). Vorbitorii ei trăiau spre izvoarele
î.H., colonii făcute de Alexandru Volgăi şi fluviului Obi. Cultura Kulai,