Sunteți pe pagina 1din 6

PROGRAMA ANUALA (2006/2007)

LA DISCIPLINA’’CITIM SI POVESTIM’’
DIN ARIA CURRICULARA
LIMBA SI COMUNICARE

INSTIT.FUSU VIOLETA
SCOALA CU CLASELE I-VIII
IZVORU-BARZII
ARGUMENT

Opţionalul „Citim şi povestim” reprezintă o ofertă diferită faţă de cea


propusă de autoritatea centrală.
Obiectivul central al acestui opţional este dezvoltarea competenţelor
elementare de comunicare orală şi scrisă a copiilor, precum şi familiarizarea
acestora cu texte literare şi nonliterare,semnificative din punctul de vedere al
vârstei.
Evaluarea acestui opţional va pune accent pe învăţarea procedurală, cu alte
cuvinte pe structurarea unor strategii şi proceduri proprii de rezolvare de
probleme, de explorare şi de investigare caracteristice activităţii comunicative
cum ar fi:exerciţii de mimă; jocuri de rol,de tipul vorbitor-ascultător, vizând
formarea comportamentului de ascultător,exerciţii de exprimare a propriilor
opinii, gânduri, sentimente în legătură cu faptele şi acţiunile personajelor
prezentate în texte literare.

OBIECTIVE CADRU
1.Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris
2.Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală
3. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă
C L A S A a III - a
A. OBIECTIVE DE REFERINTA SI EXEMPLE DE
ACTIVITATI DE INVATARE
1.Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris

Obiective de referinţă Exemple de activităţi de învăţare

La sfârşitul clasei a III a elevul va Pe parcursul clasei a III-a se recomandă


fi capabil să: următoarele activităţi:
1.1să desprindă informaţii de detaliu -exerciţii de citire selectivă
dintr-un text -exerciţii de formulare a ideilor
esenţiale desprinse din text
-exerciţii de identificare a întâmplări
lor petrecute într-o succesiune logică
în textul literar citit
1.2să citească fluent şi expresiv texte -exerciţii de citire în ritm propriu a unor
literare cunoscute texte la prima vedere
-exerciţii de citire respectând intonaţia
impusă de semnele de punctuaţie
1.3să citească în mod corect un text -formularea unor întrebări şi
literar nou răspunsuri în legătură cu conţinutul
textelor
-exerciţii de folosire a dicţionarului
pentru înţelegerea sensului cuvintelor
necunoscute
1.4să perceapă aspectul artistic al -exerciţii de exprimare a propriilor
textului literar opinii.gânduri,sentimente în legătură
cu faptele personajelor din textele
literare citite

2.Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală

2.1 să-şi organizeze ideile şi să -exerciţii de stabilire a ideilor în


construiască pe baza lor un rezumat al jurul cărora se organizează textul
textului literar citit literar
-exerciţii de povestire a unor întâmplări
sau fapte
-exerciţii de construire a unor texte
orale pe baza unor imagini
2.2 să pronunţe clar şi corect un mesaj -exerciţii de rostire fluentă şi corectă
a mesajelor
-exerciţii de recitare de poezii
-exerciţii de reglare a intonaţiei,
volumului şi vitezei de a vorbi,în
funcţie de textul literar
2.3 să-şi adapteze vorbire la diferite -exerciţii de dialog cu colegii sau
situaţii de comunicare dialogată învăţătorul în funcţie de textul
literar folosit
-jocuri de rol pentru exersare unor
acte de vorbire

3. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă

3.1 să povestească fragmente sau texte -exerciţii de trecere de la vorbirea directă


integrale scurte la vorbirea indirectă
-alegerea cuvintelor în funcţie de temă
3.2 să respecte ortografia şi punctuaţia -exerciţii de utilizare corectă a semnelor
textelor de ortografie şi punctuaţie
-exerciţii de aşezare corectă în pagină
3.3 să manifeste interes şi spirit critic -exerciţii de formulare a unor texte
pentru redactarea corectă şi îngrijită a narative,descriptive şi dialogate
povestirilor,lecturilor de diferite tipuri -exerciţii de formulare a unor opinii şi
puncte de vedere proprii referitoare la
modul de redactare şi prezentare a
textelor

B.CONTINUTURILE INVATARII
1. Textul narativ: rezumatul,personajele,trăsături fizice şi morale,dialogul
-Basme româneşti
-Basme din creaţia scriitorilot străini
-Lecturi din viaţa vieţuitoarelor
-Universul copilăriei
2. Textul liric: memorare,recitare,trăsături ale personajelor,învăţăminte
-Natura şi vieţuitoarele
-Copilăria în versuri
-Fabule
3.Sezători-recitare,povestiri
4.Dramatizări după texte din creaţia marilor scriitori români şi străini

C. EVALUARE
-Citirea curentă,conştientă şi coerentă a textelor narative studiate
-Povestirea textelor narative studiate
-Cracterizarea personajelor din basme
-Jocuri de rol
-Memorarea si recitarea textelor lirice
-Sezători literare
STANDARDE DE PERFORMANTA

OBIECTIVE CADRU STANDARDE

1.Dezvoltarea capacităţii de receptare S1.Desprinderea semnificaţiei globale şi a unor


a mesajului oral informaţii de detaliu din mesajului ascultat
S2 Sesizarea succesiunii logice a secvenţelor
dintr-un mesaj oral
S3.Sesizarea corectitudinii gramaticale a
unui enunţ;

2.Dezvoltarea capacităţii de exprimare S4.Rezumarea orală a unui text narativ


orală cunoscut pe baza unui plan de idei
S5.Adaptarea mesajului la partener în situaţii
de comunicare dialogată;

3.Dezvoltarea capacităţii de receptare a S6 Citirea corectă,fluentă şi expresivă a


mesajului scris unui text cunoscut
S7 Identificarea secvenţelor narative,
descriptive şi dialogate dintr-un text citit
S8 Desprinderea unor trăsături fizice şi morale
ale personajelor dintr-un text citit

4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare S9 Rezumarea unui text narativ cunoscut,după


scrisă un plan simplu de idei un plan simplu de idei
S10 Respectarea în redactarea pe scurt a unui
text a regulilor de despărţire în silabe,a celor
ortografice şi de punctuaţie studiate

BIBLIOGRAFIE:

 M.E.N. - Curriculum Naţional


 M.E.N. - Evaluarea în învăţământul primar
 G.Munteanu - Literatura pentru copii
 Basme, Povesti; Poezii din creaţia scriitorilor români şi straini
 Eugenia Sincan- Lecturi literare pentru ciclul primar

S-ar putea să vă placă și