Sunteți pe pagina 1din 14

UNITATEA DE INVATAMANT: Şcoala Gimnazială nr.

192 AVIZAT ,
PROFESOR: Drîmbăreanu Mihaela
MANUAL: HIGH FLYER UPPER INTERMEDIATE, ED. LONGMAN
CLASA: a VIII-a
NUMAR ORE: 2ore/ sapt.
Conform O.M Nr. 5097/09.09.2009

PLANIFICARE CALENDARISTICA PENTRU CLASA a VIII a


LIMBA MODERNA 1

ANUL SCOLAR 2018-2019

SEMESTRUL I

Nr. Unităţi de Competenţe specifice Conţinuturi Nr. Ore Săptămâna Observații


crt. învăţare
1. Revision 1.3 Recunoașterea organizării logice a Recapitularea noţiunilor din 4 S1 10.09- 14.09
& Initial componentelor unui mesaj audiat. clasa a VII-a
test 2.1 Oferirea și solicitarea unor explicaţii S2 17.09-21.09
pe teme cunoscute, referitoare la
activităţi, întâmplări și situaţii din
universul imediat.
2.2 Argumentarea unei idei, păreri,
afirmatii.
3.2 Selectarea, din mai multe texte
citite, a unor informaţii relevante,
necesare pentru realizarea unei
sarcini de lucru.
2. A. 1.3 Recunoașterea organizării logice a Gramatica: 2 S3 01.10 – 05.10
Journeys componentelor unui mesaj audiat. Present Perfect Simple si Continuous,
Past and 2.1 Oferirea și solicitarea unor explicaţii substantive collective
Present pe teme cunoscute, referitoare la Vocabular:
activităţi, întâmplări și situaţii din Mijloace de transport
universul imediat. Funcţii comunicative:
2.2 Argumentarea unei idei, păreri, Etapele in scrierea unor articole, scrisori,etc
afirmatii.
3.2 Selectarea, din mai multe texte
citite, a unor informaţii relevante,
necesare pentru realizarea unei
sarcini de lucru.
3. B. The 1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Gramatica: 2 S4 08.10 –12.10
World’s detaliate prin executarea lor. Pozitia adverbelor in propozitii
a Stage 1.2 Identificarea elementelor cheie / Verbe urmate de gerunziu
informaţiilor esenţiale dintr-un Vocabular:
mesaj rostit în limbaj standard, cu Teatru
viteză normal. Funcţii comunicative:
2.4 Exprimarea clară a unui punct de Dialogul
vedere / opinii proprii pe teme
familiar.
3.2 Selectarea, din mai multe texte
citite, a unor informaţii relevante,
necesare pentru realizarea unei
sarcini de lucru.

4. C. Get 2.2 Argumentarea unei idei, păreri, Gramatica: 2 S5 15.10 –19.10


Better afirmatii. Diateza pasiva
Soon 3.2 Selectarea, din mai multe texte Verbe modale
citite, a unor informaţii relevante, pentru:obligatii/interdictie/sfaturi
necesare pentru realizarea unei Vocabular:
sarcini de lucru. Boli si simptomele acestora
4.2 Ordonarea logică a ideilor într-o
Narațiune.
4.3 Exprimarea unor opinii / puncte de
vedere /argumente asupra unor teme
de interes din universul apropiat.

5. D. 1.3 Recunoașterea organizării logice a Universul personal: gusturi şi preferinţe, 2 S6 22.10 –26.10
Revision componentelor unui mesaj audiat. planuri de viitor, petreceri
2.2 Argumentarea unei idei, păreri, Cultura şi civilizaţie: personalităţi de
afirmatii. seamă, diversitatea spaţiului anglo-saxon,
4.1 Redactarea unei povestiri, urmând un activităţi şi mâncăruri tradiţionale
plan narativ. Vocabular:
4.3 Exprimarea unor opinii / puncte de Adapting to a new culture –Adaptarea la o
vedere /argumente asupra unor teme cultură nouă
de interes din universul apropiat. Gramatica:
Present and Past tenses: revision-
Negative statements and questions-
propoziţii negative şi întrebări
Funcţii comunicative:
-a confirma şi a infirma asemănarea
-a exprima anterioritatea faţă de o acţiune
trecută

SǍPTǍMÂNA “ŞCOALA ALTFEL” 29.10- 02.11.2018

Universul personal: gusturi şi preferinţe,


Unit 1. 1.2 Identificarea elementelor cheie / planuri de viitor, petreceri 2 S8 05.11 –09.11
6. Crossing informaţiilor esenţiale dintr-un Cultura şi civilizaţie: personalităţi de
Borders mesaj rostit în limbaj standard, cu seamă, diversitatea spaţiului anglo-saxon,
viteză normal. activităţi şi mâncăruri tradiţionale
1.3 Recunoașterea organizării logice a Vocabular
componentelor unui mesaj audiat. Adapting to a new culture –Adaptarea la o
2.4 Exprimarea clară a unui punct de cultură nouă
vedere / opinii proprii pe teme Gramatica
familiar. Present and Past tenses: revision-
3.2 Selectarea, din mai multe texte Negative statements and questions-
citite, a unor informaţii relevante, propoziţii negative şi întrebări
necesare pentru realizarea unei Funcţii comunicative
sarcini de lucru. -a confirma şi a infirma asemănarea
-a exprima anterioritatea faţă de o acţiune
trecută

8. Unit 2. 2.2 Argumentarea unei idei, păreri,


Exploring afirmatii. Cultura si civilizatie: personalitati de 2 S9 12.11 –16.11
the 3.2 Selectarea, din mai multe texte seama, diversitatea spatiului anglo-saxson,
World. citite, a unor informaţii relevante, activitati si mancaruri traditionale
necesare pentru realizarea unei Mijloace de comunicare in societatea
sarcini de lucru. moderna: publicitate si anunturi in presa,
4.2 Ordonarea logică a ideilor într-o telefonul celular, calculatorul
narațiune. Vocabular
4.3 Exprimarea unor opinii / puncte de Explorers and expeditions-exploratori si
vedere /argumente asupra unor teme expeditii
de interes din universul apropiat. Gramatica
Be/get used to
Modal verbs
Writing
An informal letter of advice- Scrisoare
neoficiala pentru a da un sfat
Funcţii comunicative
-A povesti o intamplare, un eveniment

9. Unit 3. 1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Universul personal: gusturi si preferinte,


That’s detaliate prin executarea lor. planuri de viitor, petreceri 2 S10 19.11-23.11
What 1.2 Identificarea elementelor cheie / Vocabular
Friends informaţiilor esenţiale dintr-un Attitudes and relationships – Atitudini si
mesaj rostit în limbaj standard, cu relatii
Are For.
viteză normal. Gramatica
3.1. Recunoașterea legăturii logice (de Adjective + preposition combinations-
tip Adjective si prepozitii
cauză-efect) între secvenţele unui text So/such … that
citit. Funcţii comunicative
3.2. Selectarea, din mai multe texte - A exprima gusturi, preferinte
citite, a unor informaţii relevante, - A preveni, a avertiza
necesare pentru realizarea unei - A argumenta
sarcini de lucru

10. Unit 4. 2.1 Oferirea și solicitarea unor Universul personal: gusturi si preferinte, 1 S11 26.11-29.11* *30.11-
Kicks and explicaţii planuri de viitor, petreceri Sf.Andrei-zi
Thrills pe teme cunoscute, referitoare la Cultura si civilizatie: personalitati de libera
activităţi, întâmplări și situaţii din seama, diversitatea spatiului anglo-saxon,
universul imediat. activitati si mancaruri traditionale
3.2. Selectarea, din mai multe texte Vocabular
citite, a unor informaţii relevante, Word watch: suffixes which change
necesare pentru realizarea unei grammatical meaning –sufixe care schimba
sarcini de lucru valoarea gramaticala a unui cuvant
3.3. Identificarea și transpunerea unor Sports and emotions-Sport si emotii
informaţii din texte în tabele, scheme, Gramatica
grafice, diagrame etc. Indirect questions-intrebari indirecte
4.3 Exprimarea unor opinii / puncte de Reported speech: revision-vorbirea indirecta:
vedere /argumente asupra unor teme recapitulare
de interes din universul apropiat. Funcţii comunicative
-A descrie o personalitate, un process
-A exprima gusturi, preferinte,
-A raporta spusele unei persoane
- A argumenta
11. Unit 5. 1.2 Identificarea elementelor cheie / Universul personal: gusturi si preferinte, 2 S12 03.12- 07.12
Parents in informaţiilor esenţiale dintr-un planuri de viitor, petreceri
the mesaj rostit în limbaj standard, cu Vocabular
Classroo viteză normal. Word watch: easily confused advice/advise,
1.3 Recunoașterea organizării logice a practice/practise- diferenta intre
m
componentelor unui mesaj audiat. advice/advise practice/practise;
2.1 Oferirea și solicitarea unor Family relationships – relatii familiare
explicaţii Gramatica
pe teme cunoscute, referitoare la Reporting advice: advise, recommend,
activităţi, întâmplări și situaţii din suggest, urge
universul imediat. Preferences and recommendations –
2.2 Argumentarea unei idei, păreri, preferinte si recomandari-
acestor competențe. Writing
Afirmaţii. Designing a poster- proiectarea unui poster
2.4 Exprimarea clară a unui punct de Funcţii comunicative
vedere / opinii proprii pe teme. -A descrie o personalitate, un process
familiar. -A preveni, a avertiza
3.1. Recunoașterea legăturii logice (de -A raporta spusele unei persoane
tip - A argumenta
cauză-efect) între secvenţele unui text
citit.
12. Unit 6. 3.2. Selectarea, din mai multe texte Revision + test 2
Revision citite, a unor informaţii relevante, S13 10.12-14.12
necesare pentru realizarea unei
sarcini de lucru.
4.2 Ordonarea logică a ideilor într-o
narațiune.
4.3 Exprimarea unor opinii / puncte de
vedere /argumente asupra unor teme
de interes din universul apropiat.
4.4 Redactarea unor scurte texte
structurate (mini-eseuri) de diverse
tipuri, pe teme din universal referential.
13. Unit 7. 1.3 Recunoașterea organizării logice a Cultura si civilizatie: personalitati de 2 S14 17.12-21.12
Don’t componentelor unui mesaj audiat. seama, diversitatea spatiului anglo-saxson,
Judge a 2.3 Participarea semnificativă la activitati si mancaruri traditionale
Book by interacţiuni verbale în contexte Vocabular
familiar. Reading- Citirea
Its Cover
4.1 Redactarea unei povestiri, urmând Gramatica
un Defining relative clauses with prepositions-
plan narativ. Propozitii attributive cu prepozitii
4.2 Ordonarea logică a ideilor într-o Non-defining relative clauses-Propozitii
narațiune. attributive nehotarate
4.3 Exprimarea unor opinii / puncte de Funcţii comunicative
vedere /argumente asupra unor teme -A descrie o personalitate, un process
de interes din universul apropiat. -A exprima gusturi, preferinte
- A argumenta

VACANŢA DE IARNǍ 24.12- 13.01.2019


1.3 Recunoașterea organizării logice a Cultura si civilizatie: personalitati de
14. Unit 8. componentelor unui mesaj audiat. seama, diversitatea spatiului anglo-saxson, 2 S15 14.01-18.01
Puzzling 2.1 Oferirea și solicitarea unor explicaţii activitati si mancaruri traditionale
Puzzles pe teme cunoscute, referitoare la Vocabular
activităţi, întâmplări și situaţii din Reading- Citirea
universul imediat. Gramatica
2.2 Argumentarea unei idei, păreri, Past Perfect Continuous
acestor competențe afirmaţii. Possessive forms
3.2. Selectarea, din mai multe texte Funcţii comunicative
citite, a unor informaţii relevante, -A descrie o personalitate, un process
necesare pentru realizarea unei -A exprima gusturi, preferinte
sarcini de lucru. - A argumenta

15. Unit 9. 1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Universul personal: gusturi si preferinte, 2 S16 21.01-25.01* *24 ian Ziua
Home detaliate prin executarea lor. planuri de viitor, petreceri Unirii
and 1.3 Recunoașterea organizării logice a Cultura si civilizatie: personalitati de
Away componentelor unui mesaj audiat. seama, diversitatea spatiului anglo-saxson,
4.1 Redactarea unei povestiri, urmând un activitati si mancaruri traditionale
plan narativ. Vocabular
4.4 Redactarea unor scurte texte Word watch: countable and uncountable
structurate (mini-eseuri) de diverse nouns- substantivele numarabile si
tipuri, pe teme din universal referential. nenumarabile
Gramatica
A, an, the, zero article- articolul
Funcţii comunicative
- A descrie o personalitate, un process
- A argumenta

16. Unit 10. 1.2 Identificarea elementelor cheie / Cultura si civilizatie: personalitati de 2 S17 28.01- 02.02
Myths informaţiilor esenţiale dintr-un seama, diversitatea spatiului anglo-saxson,
and mesaj rostit în limbaj standard, cu activitati si mancaruri traditionale
Legends. viteză normal. Vocabular
Myths and legends – Mituri si legende
Gramatica
too, enough
Funcţii comunicative
- A descrie o personalitate, un process
- A exprima gusturi, preferinte
- A povesti o intamplare, un eveniment
- A argumenta

SEMESTRUL II

Nr. Unităţi de Conţinuturi Conţinuturi Nr. Ore Săpt. Obs.


crt. învăţare
1. Unit 11. 1.2 Identificarea elementelor cheie / Universul personal: gusturi si preferinte, 2 S18 11.02-15.02
Rocking informaţiilor esenţiale dintr-un planuri de viitor, petreceri
’n’ mesaj rostit în limbaj standard, cu Cultura si civilizatie: personalitati de
Rolling viteză normal. seama, diversitatea spatiului anglo-saxson,
3.2. Selectarea, din mai multe texte activitati si mancaruri traditionale
citite, a unor informaţii relevante, Mijloace de comunicare in societatea
necesare pentru realizarea unei moderna: publicitate si anunturi in presa,
sarcini de lucru. telefonul celular, calculatorul
4.2 Ordonarea logică a ideilor într-o Vocabular
narațiune. Pop concerts and new technology – concerte
4.3 Exprimarea unor opinii / puncte de pop si tehnologie moderna
vedere /argumente asupra unor teme Funcţii comunicative
de interes din universul apropiat. -A descrie o personalitate, un process
-A exprima gusturi, preferinte
- A argumenta
S19 18.02-22.02
12. Unit 13. 1.2 Identificarea elementelor cheie / Universul personal: gusturi si preferinte, 2
What’s informaţiilor esenţiale dintr-un planuri de viitor, petreceri
On the mesaj rostit în limbaj standard, cu Vocabular
viteză normal. Types of programmes- Tipuri de program
Box?
1.3 Recunoașterea organizării logice a Gramatica
componentelor unui mesaj audiat. Present simple as future
2.4 Exprimarea clară a unui punct de Stative verbs
vedere / opinii proprii pe teme. Funcţii comunicative
familiar. -A exprima gusturi, preferinte
3.2. Selectarea, din mai multe texte - A preveni, a avertiza
citite, a unor informaţii relevante, - Aprezenta un punct de vedere/opinie
necesare pentru realizarea unei
sarcini de lucru.

3. Unit 14. 1.2 Identificarea elementelor cheie / Cultura si civilizatie: personalitati de 2 S20 25.02-01.03
Just the informaţiilor esenţiale dintr-un seama, diversitatea spatiului anglo-saxson,
Job mesaj rostit în limbaj standard, cu activitati si mancaruri traditionale
viteză normal. Vocabular
3.2. Selectarea, din mai multe texte Occupations: a model and an archaeologist-
citite, a unor informaţii relevante, Ocupatii: un model si un arheologist
necesare pentru realizarea unei Gramatica
sarcini de lucru. Conditional sentences with unless,
4.2 Ordonarea logică a ideilor într-o provided/providing (that), as long as
narațiune. Conditions in the past- conditii in trecut
4.3 Exprimarea unor opinii / puncte de Funcţii comunicative
vedere /argumente asupra unor teme -A descrie o personalitate, un process
de interes din universul apropiat. -A exprima o conditie imposibila in prezent,
* in trecut
4. Unit 15. 1.4 Deducerea atitudinii vorbitorului Cultura si civilizatie: personalitati de 2 S21 04.03-08.03
A Slice dintr-un mesaj audiat. seama, diversitatea spatiului anglo-saxson,
of Life 1.5 Identificarea tipului de relație dintre activitati si mancaruri traditionale
interlocutori într-o conversaţie. Vocabular
3.1. Recunoașterea legăturii logice (de Adjective cu intelesuri asemanatoare
tip Gramatica
cauză-efect) între secvenţele unui text Sequence of adjectives
citit. Phrasal verbs- transitive and intransitive
3.2. Selectarea, din mai multe texte Funcţii comunicative
citite, a unor informaţii relevante, -A descrie o personalitate, un proces
necesare pentru realizarea unei
sarcini de lucru.

5. Unit 16. 1.1 Înțelegerea unor instrucţiuni Cultura si civilizatie: personalitati de 2 S22 11.03-15.03
Dreams detaliate prin executarea lor. seama, diversitatea spatiului anglo-saxson,
and 1.2 Identificarea elementelor cheie / activitati si mancaruri traditionale
Worries informaţiilor esenţiale dintr-un Vocabular
mesaj rostit în limbaj standard, cu viteză Adolescentii-vise si griji
normal. Gramatica
2.1 Oferirea și solicitarea unor explicaţii Wish/ if only + Past Perfect, regret +verb-ing
pe teme cunoscute, referitoare la Funcţii comunicative
activităţi, întâmplări și situaţii din -A scrie un rezumat folosind cuvinte de
universul imediat. legatura
3.2. Selectarea, din mai multe texte -A descrie o scena de teatru
citite, a unor informaţii relevante,
necesare pentru realizarea unei
sarcini de lucru.

6. Unit 17. 3.2. Selectarea, din mai multe texte Universul personal: gusturi si preferinte, 2 S23 18.03-22.03
In the citite, a unor informaţii relevante, planuri de viitor, petreceri
Dead of necesare pentru realizarea unei Cultura si civilizatie: personalitati de
the Night sarcini de lucru. seama, diversitatea spatiului anglo-saxson,
4.2 Ordonarea logică a ideilor într-o activitati si mancaruri traditionale
Narațiune. Gramatica
4.3 Exprimarea unor opinii / puncte de Past Perfect
vedere /argumente asupra unor teme de Regret + verb-ing
interes din universul apropiat. Funcţii comunicative
- A prezenta un punct de vedere/opinie
- A argumenta
-A exprima anterioritatea fata de o actiune
trecuta
7. Unit 18. 1.2 Identificarea elementelor cheie / Recapitulare + test 2 S24 25.03-29.03
Revision informaţiilor esenţiale dintr-un
mesaj rostit în limbaj standard, cu
viteză normală
3.2. Selectarea, din mai multe texte
citite, a unor informaţii relevante,
necesare pentru realizarea unei
sarcini de lucru.
4.2 Ordonarea logică a ideilor într-o
Narațiune.
4.3 Exprimarea unor opinii / puncte de
vedere /argumente asupra unor teme de
interes din universul apropiat.

8. Unit 19. 1.4 Deducerea atitudinii vorbitorului Cultura si civilizatie: personalitati de 2 S25 01.04-05.04
How was dintr-un mesaj audiat. seama, diversitatea spatiului anglo-saxson,
it done? 1.5 Identificarea tipului de relație dintre activitati si mancaruri traditionale
interlocutori într-o conversaţie. Mijloace de comunicare in societatea
3.1. Recunoașterea legăturii logice (de moderna: publicitate si anunturi in presa,
tip telefonul celular, calculatorul
cauză-efect) între secvenţele unui text Vocabular
citit. Gadgets and inventions
3.2. Selectarea, din mai multe texte Gramatica
citite, a unor informaţii relevante, The passive voice
necesare pentru realizarea unei Modals and impersonal it
sarcini de lucru. Funcţii comunicative
- A descrie o personalitate, un process
- A exprima gusturi, preferinte
- A raporta spusele unei persoane
- A argumenta
9. Unit 20. 1.3 Recunoașterea organizării logice a Cultura si civilizatie: personalitati de 2 S26 08.04-12.04
Young componentelor unui mesaj audiat. seama, diversitatea spatiului anglo-saxson
People in 2.1 Oferirea și solicitarea unor explicaţii Mijloace de comunicare in societatea
the News pe teme cunoscute, referitoare la moderna:reportaje, publicitate, anunturi in
activităţi, întâmplări și situaţii din presa,
universul imediat Vocabular
performării . Prefixe, intocmirea unui articol de ziar
2.2 Argumentarea unei idei, păreri, Gramatica
acestor competențe afirmaţii. Fraze fixe folosind prepozitiile: as if/ as
3.1. Recunoașterea legăturii logice (de though, like as...
tip Funcţii comunicative
cauză-efect) între secvenţele unui text - A descrie o personalitate,
citit. - A raporta spusele unei persoane
3.2. Selectarea, din mai multe texte - A descrie
citite, a unor informaţii relevante, - A scrie un articol de ziar
necesare pentru realizarea unei
sarcini de lucru.
10. Unit 21. 2.1 Oferirea și solicitarea unor explicaţii Cultura si civilizatie: personalitati de 2 S27 15.04-19.04
Behind pe teme cunoscute, referitoare la seama, diversitatea spatiului anglo-saxson
the activităţi, întâmplări și situaţii din Mijloace de comunicare in societatea
Scenes universul imediat moderna:reportaje,articole
3.1. Recunoa.șterea legăturii logice (de Vocabular
tip Cuvinte similare, arta cinematografica, benzi
cauză-efect) între secvenţele unui text desenate
citit. Gramatica
3.2. Selectarea, din mai multe texte Participle clauses:
citite, a unor informaţii relevante, Funcţii comunicative
necesare pentru realizarea unei - A descrie o personalitate,
sarcini de lucru. - A raporta spusele unei persoane
4.2 Ordonarea logică a ideilor într-o - A descrie
Narațiune. - A scrie o poveste
4.3 Exprimarea unor opinii / puncte de
vedere /argumente asupra unor teme
de interes din universul apropiat.
11. Unit 22. 1.3 Recunoașterea organizării logice a Cultura si civilizatie: personalitati de 2 S28 06.05-10.05
Land of componentelor unui mesaj audiat seama, diversitatea spatiului anglo-saxson
the 2.1 Oferirea și solicitarea unor explicaţii Mijloace de comunicare in societatea
Brave? pe teme cunoscute, referitoare la moderna:reportaje,articole
activităţi, întâmplări și situaţii din Vocabular
universul imediat. Cuvinte/fraze descriptive
2.3 Participarea semnificativă la Gramatica
interacţiuni verbale în contexte Phrasal verbs pentru abilitati in trecut si
familiar. viitor: could, be able to,manage to
3.1. Recunoa.șterea legăturii logice (de Funcţii comunicative
tip - A descrie o personalitate,
cauză-efect) între secvenţele unui text - A raporta spusele unei persoane
citit. - A scrie o povestire
4.1 Redactarea unei povestiri, urmând un
plan narativ
4.3 Exprimarea unor opinii / puncte de
vedere /argumente asupra unor teme
de interes din universul apropiat.

VACANTA DE PRIMAVARA 20.04-05.05.2018

Cultura si civilizatie:
12. Unit 23. 1.4 Deducerea atitudinii vorbitorului personalitati de seama, diversitatea spatiului 4 S29 13.05-17.05
let’s dintr-un mesaj audiat. anglo-saxson, limba engleza pe glob S30 20.05-24.05
Keep *1.5 Identificarea tipului de relație Mijloace de comunicare in societatea
dintre moderna: invatarea cu ajutorul mijlocaelor
Talking
interlocutori într-o conversaţie. moderne si a tehnologiei
3.2. Selectarea, din mai multe texte Gramatica
citite, a unor informaţii relevante, Future si future in the past, folosirea verbelor
necesare pentru realizarea unei modale pt a da si a cere sfaturi
sarcini de lucru. Funcţii comunicative
3.3. Identificarea și transpunerea unor - A descrie o personalitate,
informaţii din texte în tabele, scheme, - A raporta spusele unei persoane
grafice, diagrame etc. - A scrie o compunere bazata pe fapte reale
3.4. Deducerea, pe baza contextului, a
semnificaţiei sintagmelor/cuvintelor
necunoscute dintr-un text citit.
4.3 Exprimarea unor opinii / puncte de
vedere /argumente asupra unor teme
de interes din universul apropiat.
.

13. Unit 24. - All previous - All previous 4 S31 27.05-31.05


FINAL
REVISION S32 03.06-07.06* *1 iunie-Zi
AND libera= Ziua
EVALUAT copilului
ION