Sunteți pe pagina 1din 6

FIŞA POSTULUI

I. Identificarea postului
1. Numele şi prenumele titularului:
2. Denumirea postului: INGINER DE SISTEM IT
3. Poziţia in COR / Cod: 251203
4. Departamentul / locaţia: D3 – Biroul Resurse Umane/ Administrativ B2
5. Nivelul postului:
- de execuţie
6. Relaţii:
a) Ierarhice (control, îndrumare, posturi supervizate):
 se subordonează: Șefului Biroului B2;
 are în subordine: - ;
b) Funcţionale (colaborare, pe orizontală):
- cu toți șefii de compartimente din cadrul institutului;

II. Specificaţiile postului

1. Nivelul de studii: superioare tehnice, specializare in domeniul IT;

2. Calificarea necesară: Competenţele postului (pachet de competenţe):

- ia măsurile legale pentru buna desfășurare a activității IT şi face propuneri privind relaţiile
cu celelalte compartimente din cadrul institutului;

- sesizează conducerea aspra problemelor care ar putea duce la nerespectarea disciplinei


contractuale.

3. Experienţa de lucru necesară:


 minimum 2 ani experiență în instalarea / monitorizarea / administrarea / depanarea
rețelelor de calculatoare şi a sistemelor Linux/Windows;
 cunoştinţe avansate de instalare, configurare și operare a sistemelor Linux și Windows
Server;
 cunoaşterea la nivel avansat a principiilor, arhitecturilor şi tehnologiilor utilizate în reţele
de calculatoare (LAN, WAN); experienţă cu tehnologiile: VLAN, routare, VPN, PKI,
SNMP, SMTP, IMAP, ldap, radius, pppoe, DNS, DHCP, WLAN, Apache, IIS, RAID;
 experienţă în monitorizare de servere şi reţele de mari dimensiuni;

1/6
 cunoașterea unor limbaje scriptice: bash, perl, python;
 deținerea unor certificări Linux, Cisco, Microsoft; experiență cu echipamente de rețea
Cisco, Watchguard, Fortinet, HP.
 Administrarea rețelelor de calculatoare si a bazelor de date;
 Funcționarea si securizarea rețelelor;
 Configurarea hard si soft a calculatoarelor si a echipamentelor periferice;
 Sisteme de operare WINDOWS 95, 98, 2000, XP, WINDOWS 7, WINDOWS 8,
WINDOWS 10, LINUX;
 Cunoștințe SQL.

4. Posibilități de avansare: șef compartiment.

III. Descrierea postului

1. Scopul general al postului: asigurarea în bune condiții a rețelei IT.

2. Obiectivele postului: titularul postului are un rol în activitatea de execuţie a operaţiunilor ce


derivă din:
 interes permanent pentru noutățile legislative;
 capacitatea de adaptare și implementare;
 autoperfecționare și valorificare a experienţei dobândite;
 capacitate de analiză și sinteză şi de găsire a unor soluţii;
 capacitate de consiliere și/sau îndrumare a colegilor, clienţilor;
 spirit de echipă și capacitate de a lucra independent;
 abilități în utilizarea calculatoarelor şi a altor echipamente informatice;
 asigurarea calității lucrărilor executate în cadrul biroului;
 respectarea procedurilor de lucru şi de sistem.

3. Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activităţilor postului:


 monitorizează, întreține și dezvoltă infrastructura și serviciile IT (email, DNS, router,
switch, access point, stocare, backup, upgrade) ale institutului;
 identifică şi remediază avariile apărute la sistemele și echipamentele de rețea;
 participă la elaborarea politicilor IT ale institutului, elaborează de proceduri IT, acordă
consultanţă în domeniu;
 acordă asistență tehnică utilizatorilor serviciului de e-mail din cadrul institutului;
 colaborează cu personalul din cadrul institutului;
 răspunde de asigurarea calităţii la lucrările executate în cadrul biroului şi respectă
procedurile de lucru;

2/6
 execută alte activităţi în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de
persoanele care au acest drept;
 execută sarcini suplimentare legate de activitatea sa, doar dacă acestea sunt stabilite de
persoane autorizate, pe cale ierarhică şi se încadrează în prevederile legale;
 păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care are acces prin exercitarea
atribuţiilor.
 avizează toate achizițiile de echipamente şi programe realizate în cadrul institutului
 proiectare rețea de calculatoare
a) proiectarea și administrarea infrastructurii de rețea;
b) proiectarea și aplicarea strategiei de securitate a rețelei, precum și instruirea și
asistarea utilizatorilor.
 asigurarea funcționarii rețelei
a). asigurarea funcționarii rețelei de calculatoare și a echipamentelor de conectare și
de comunicații, administrarea serverelor, interconectarea rețelelor și accesul la
rețeaua globala Internet.
 asigurarea legalității programelor instalate.
a). Verifica periodic toate calculatoarele companiei şi face o listă a programelor
instalate.
b). Întocmește o fişă pentru fiecare echipament (server, calculator etc), cu
programele instalate, semnată de utilizatorul calculatorului.
 în cazul în care sunt necesare intervenții de specialitate (telefon, fax, centrala
telefonica), se ocupa de rezolvarea problemelor luând legătura și cooperând cu firmele
prestatoare de servicii;
 Ia legătura cu firma furnizoare de Internet pentru a asigura buna desfășurare a activității
în firma;
 asigură consultanță de specialitate în achiziționarea de echipament tehnic, recomandând
soluții adecvate activității firmei;
 întreține rețeaua, sistemul de Internet, dezvoltă infrastructura rețelei;
 controlează/supraveghează traficul de date;
 protejează informația în rețea, precum și securitatea traficului pe internet;
 creează strategie de backup-up a tuturor datelor / informațiilor din calculatoare și/sau
de pe servere;
 verifică periodic existența la fiecare post a soft-urilor aprobate de conducere, precum și
accesul la Internet;

4. Descrierea responsabilităţilor postului:

3/6
a) Privind relațiile interpersonale / comunicarea: răspunde de rezolvarea promptă a
problemelor de comunicare ce apar în cadrul activității biroului;

b) Faţă de echipamentele din dotare: este responsabil pentru întreţinerea în bune


condiţii a echipamentului (fix şi mobil) dat în folosinţă de către institut şi îl predă
complet la solicitarea şefului direct sau la încetarea contractului individual de
muncă;

c) În raport cu obiectivele postului:


 răspunde de eficienţa şi calitatea lucrărilor executate în cadrul biroului, la
termenele stabilite prin reglementări interne sau prin alte acte normative;
 răspunde de respectarea legalității;
 răspunde de respectarea normelor legale privind secretul și confidențialitatea
datelor și informațiilor;
 răspunde de exactitatea datelor furnizate;
 răspunde pentru corectitudinea documentelor întocmite şi a celor aprobate.
 răspunde de respectarea programului de lucru şi a disciplinei muncii în cadrul
biroului pe care îl coordonează.

d) Privind securitatea și sănătatea în muncă:


 să folosească materialele și echipamentele de protecţia muncii din dotare în
timpul activităţilor întreprinse;
 să respecte regulile de protecţie a muncii şi P.S.I. din obiectivul unde desfăşoară
activitatea;
 să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole de accidentare
sau îmbolnăvire profesională persoana proprie sau alţi angajaţi, în conformitate
cu pregătirea şi instruirea în domeniul protecţiei muncii primită de la angajatorul
său.
 să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi
măsurile de aplicare a acestora;
 să aducă la cunoştinţa de îndată conducerii institutului despre accidentele de
muncă suferite de propria persoană sau de alţi angajaţi;
 să coopereze cu persoanele cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, atât timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini
sau cerinţe impuse de autoritate competentă pentru prevenirea accidentelor şi
bolilor profesionale;
 să refuze executarea unor lucrări dacă acestea ar pune în pericol de accidentare
sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi.

4/6
 să facă anual controlul medical.

e) Privind regulamentele / procedurile de lucru: respectarea reglementărilor legale în


vigoare pe linie de IT, normativelor interne, prevederilor ROF, RI, CCM, ISO şi
procedurilor de lucru privitoare la postul său.

5. Condiţiile postului de muncă:


a) Programul de lucru: 4 ore/zi
b) Condiţiile materiale:
 Ambientale: nu lucrează în condiţii ambientale deosebite.
 Deplasări: poate face deplasări în țară.
 Spaţiu: are birou propriu.
c) Condiţii de formare profesională: participă la stagii de formare şi perfecţionare.
6. Gradul de autonomie:
a) Autoritate: -
b) Delegare:
 Înlocuieşte pe: -
 Este înlocuit de: -
7. Indicatori de performanţă:
- realizarea obiectivelor;
- adaptabilitate;
- capacitatea de implementare;
- capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite;
- capacitatea de analiză şi sinteză;
- capacitatea de planificare şi de a acţiona strategic;
- capacitatea de a comunica;
- spirit de echipă şi capacitate de a lucra independent;
- competenţa de redactare;
- abilităţi în utilizarea calculatoarelor şi a altor echipamente informatice;
- respectul faţă de lege şi loialitatea faţă de interesele institutului;
- conduita în timpul serviciului.

Perioada de evaluare a performanţelor:


Anual

Data: ................

Numele şi semnătura titularului postului, Numele şi semnătura superiorului ierarhic,

5/6
APROBAT

2. TEMĂ DE CONTROL / TEMĂ DE CONTROL OBLIGATORIE


Pentru a vă ajuta să conștientizați modul în care vă ierarhizați obiectivele personale și care
ar putea fi factorii personali care pot influența modul de realizare a acestor obiective, vă rugăm să
dați curs consemnului de mai jos și să realizați sarcinile solicitate.
În portofoliul cu aplicații practice veți introduce o foaie A4 cu numele sau nickneme/
porecla celor 2 persoane invitate de tine, cele care au răspuns la această solicitare.

1. Sintimbrean Felicia
2. Romaṣcu Cristina

6/6

S-ar putea să vă placă și