Sunteți pe pagina 1din 5

Modulul Competenţe Subcompetenţe Conţinuturi Tema/Subiectul Nr.

de Data Activităţi de învaţare Observații


specifice ore şi evaluare
1. Istoricul 1. Istoricul apariţiei Diverse activităţi
apariţiei meşteşugului împletitul din organizatorice
meşteşugului fibre vegetale. privind
împletitul din întreprinderea unei
fibre vegetale. 2. Normele de igienă şi excursii în parcul
protecţie a muncii în timpul satului (oraşului), la
1. Elaborarea unui 1. Participarea la lucrului cu fibrele vegetale. plantaţiile de fibre
proiect de confec- colectarea, vegetale (lozie,
ţionare a unui selectarea, 2. Fibre vegetale: 3. Fibrele vegetale utilizate papură, paie,
obiect, care să prelucrarea paie, foi de în meşteşugurile populare
pănuşi);
răspundă unei prealabilă a porumb, papură, tradiţionale.
trebuinţe; prezentarea fibrelor vegetale salcie (lozie).
Împleti- acestui proiect; adunate; 4. Împletitul în paie.
tul Exerciţii practice de
5. Împletitul în salcie.
în executare a unor
6. Împletitul din pănuşi de
fibre porumb. modele de împletituri
vegetale 2. Clasificarea 7. Împletitul din papură. din fibre vegetale; de
2. Conceperea şi clasificare, selectare a
organizarea după proprietăţile 3. Proprietăţile
fizice şi 8. Proprietăţile fizice şi fibrelor vegetale
mijloacelor de fibrelor vegetale:
tehnologiile de elasticitate, luciu, mecanice ale fibrelor adunate;
confecţionare a unui
prelucrare; duritate. vegetale
obiect conform
proiectului
3. Selectarea 4. Tehnologia 9. Tehnologia prelucrării
elaborat; Discuții evidenţiind
fibrelor vegetale prelucrării fibrelor vegetale: selectarea
(pănuşi, paie etc. ) fibrelor vegetale: fibrelor. proprietăţile fibrelor
de calitate, selectarea vegetale şi
conform cerinţelor; fibrelor, fierberea, tehnologiile de
despicarea, 10. Tehnologia prelucrării prelucrare;
4. Umezirea răsucirea fîşiilor fibrelor vegetale: fierberea,
3. Realizarea pănuşilor ţinîndu- despicarea, răsucirea
şi formarea firului
obiectului conform le în apă călduţă fîşiilor, formarea firului Umezirea pănuşilor,
(din foi de
proiectului vreo 10 minute porumb). (din foi de porumb) - ruperea pănuşilor în
elaborat, respectînd fîşii (de-a lungul
regulamentul 5. Scuturarea pănuşii – de la
tehnologic; pănuşilor scoţînd mijloc);
surplusul, de apă
învelindule într-un
ştergar ce va
absorbi bine
umezeala.
6. Ruperea Activităţi de selectare
pănuşilor în fîşii a fibrelor vegetale
conform criteriilor de
7. Selectarea 5. Ustensile şi 11. Ustensile şi tehnici calitate, a ustensilelor
ustensilelor tehnici de utilizate la împletirea necesare procesului
necesare împletire din fibre fibrelor vegetale. tehnologic (aţă tare,
procesului vegetale. foarfece, sîrmă subţire
tehnologic. şi elastică, ac etc. );
12. Confecţionarea unei
8. Evaluarea păpuși. Activităţi practice
etapelor procesului
privind confecţionarea
tehnologic, 6. Confecţionarea 13. Confecționarea unei
figurinei preferate
4. Evaluarea lucrării utilizînd obiectelor. echibane.
realizate, terminologia
memorizarea etapelor specifică 14. Confecționarea unei
Activităţi de
procesului flori. demonstrare –
tehnologic; evaluare a lucrărilor
7. Finisarea 15. Evaluare finală. finisate: comentarea
obiectului, tehnicilor de împletire,
spălarea, 16. Finisarea obiectului, a modalităţilor de
bronzarea, spălarea, bronzarea, confecţionare a
lăcuirea. lăcuirea. etapelor de lucru,
utilizînd terminologia
specifică.
Competenţe specifice ale disciplinei Educaţie tehnologică :

1. Elaborarea unui proiect de confecţionare a unui obiect, care să răspundă unei trebuinţe;
prezentarea acestui proiect;
2. Conceperea şi organizarea mijloacelor de confecţionare a unui obiect conform proiectului
elaborat;
3. Realizarea obiectului conform proiectului elaborat, respectînd regulamentul tehnologic;
4. Evaluarea lucrării realizate, memorizarea etapelor procesului tehnologic;
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
GIMNAZIUL „Mihai Corlăteanu”
CATEDRA -Arte,tehnologii,educaţie fizică şi ştiinţe socio-umane
APROBAT______________ COORDONAT__________________
Lungu Efim, director al liceului Corlăteanu Tatiana director-adjunct
_______________________ 2016 ________________________ 2016

PROIECT DE LUNGĂ DURATĂ


la Educaţia tehnologică
pentru clasa a V- a
anul de studii 2016 – 2017
Bînzari Serghei

Proiectul este elaborat conform Curriculumului disciplinar modernizat, 2010 .


Manualul de bază : Educaţia tehnologică: A. Eşanu, I. Şaragov, A. Simac

Discutat şi aprobat la şedinţa catedrei


Proces - verbal nr.___ din ______________2016
Şef. catedră: Bujag Vasile