Sunteți pe pagina 1din 8

NORME

privind constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor

1. Scopul procedurii
 stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea constituirii de garanţii şi răspunderea în
legătură cu gestionarea bunurilor în cadrul unităţii;
 stabilirea responsabilităţilor privind întocmirea, avizarea şi aprobarea documentelor aferente
acestei activităţi;
 consemnarea operaţiunilor economice la data efectuării lor şi pe baza documentelor justificative;

2. Domeniul de aplicare
 Se aplică în toate serviciile şi compartimentele din structura unităţii, pentru persoanele care
gestionează în mod nemijlocit bunuri materiale, mijloace băneşti sau orice alte valori.

3. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii:


 Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 O.M.F.P. nr. 946/ 04.07.2005 privind aprobarea codului controlului intern la entităţile publice;
 Legea nr. 22/ 18.12.1969, modificată şi completată, referitoare la angajarea gestionarilor,
constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
 ORDIN Nr. 1753 din 22.11.2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea
inventarierii elementelor de activ şi de pasiv;
 HOTĂRÂRE Nr. 2230 din 8.12.1969 privind gestionarea bunurilor materiale.

4. Descrierea procedurii

4.1. Constituirea garanţiei în numerar


Potrivit art. 10 din Legea nr. 22 / 1969 gestionarii au obligaţia de a constitui garanţie în numerar.
Constituirea garanţiei în numerar se face prin contract încheiat în scris, semnat de gestionar şi de
conducerea unităţii, conform anexei nr. 1
Nu este obligat să constituie garanţie cel care înlocuieşte temporar un gestionar sau cel căruia i
se încredinţează o gestiune pe o perioadă de cel mult 60 de zile până la numirea unui gestionar.
În afară de gestionarii stabiliţi prin lege (casieri, magazineri, administratori, etc.), mai există
anumite categorii de salariaţi, prevăzuţi în anexa nr. 2 la Decizia nr. 456/ 2006, asupra cărora s-a extins
obligaţia constituirii garanţiei în numerar a căror activitate pe linie gestionară prezintă importanţă, printre
care enumerăm:
- medic şef, farmacist, asistent medical
- responsabil bucătărie, etc.
Garanţiile reciproce între gestionari nu sunt admise. Aceeaşi persoană nu poate constitui garanţii
pentru mai mulţi gestionari.
Garanţia în numerar se constituie odată cu încredinţarea valorilor spre gestionare şi va fi la nivelul
limitelor fixate prin instrucţiunile elaborate de unitate – de minimum un salariu. Ea nu va putea depăşi
valoarea bunurilor încredinţate.
În conformitate cu art. 13 din Lege, garanţia în numerar se reţine în rate lunare de 1 / 10 din
salariul de bază lunar. Dacă din cauza altor reţineri, ratele în contul garanţiei nu pot fi reţinute,
gestionarul este obligat să le depună în numerar.
Prin Legea nr. 54/ 08.07.1994 au fost aduse modificări substanţiale art. 15 din Legea nr. 22 / 1969
în avantajul depunătorilor, precum urmează:
- garanţia în numerar va fi depusă de către instituţia publică, la CEC, sau la bănci, într-un cont
special al instituţiei publice respective;
- garanţiile în numerar depuse la CEC sau la bănci, se evidenţiază pe numele gestionarului;
- pentru garanţia depusă în calitate de gestionar, se acordă o dobândă anuală stabilită de
depozitarul garanţiei, care nu poate fi mai mică decât dobânda acordată pentru depozitele la termen pe
un an.
La sfârşitul fiecărei luni banca emite un “Extras de cont“ pentru fiecare gestionar depunător de
garanţie (cu indicarea numărului contului personal) care cuprinde suma depusă cu rulajul la zi şi toate
elementele necesare privind depunerile. Comisioanele şi taxele percepute de bancă se suportă de
titularul contului.

4.2. Restituirea garanţiei în numerar


În conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 22 / 1969, garanţia în numerar şi dobânda
aferentă pot fi ridicate de către gestionarul titular, la:
- încetarea contractului său de muncă, sau
- la trecerea într-o funcţie pentru care nu se cere garanţie, în situaţia în care nu a cauzat
paguba sau când paguba a fost acoperită în întregime.
Pentru a i se restitui gestionarului sumele depuse drept garanţie, unitatea este obligată, în
cazurile menţionate, să elibereze acestuia în termen de cel mult 10 zile de la data modificărilor
intervenite, documentele necesare pentru restituirea garanţiei.

4.3. Recuperarea pagubei din garanţie


Potrivit alin. 3 al art. 16 din Legea nr. 22/1969, când gestionarul a cauzat o pagubă în gestiune la
locul său de muncă şi această nu se acoperă integral în termen de o lună de la obţinerea titlului
executoriu definitiv, unitatea se va despăgubi din garanţia în numerar constituită în favoarea sa.
Banca va elibera unităţii care a suportat paguba, garanţia consemnată în cont, pe baza cererii
acesteia şi a copiei de pe titlul executorului „definitiv” obţinut împotriva gestionarului.

4.4. Reîntregirea şi recuperarea garanţiei


Este important de precizat că, în situaţia în care sumele depuse drept garanţie au fost ridicate în
întregime sau în parte de unitate, pentru a se despăgubi, gestionarul este obligat să reîntregească
garanţia în numerar, în rate lunare de 1/3 din salariul de bază.
Art. 20 din lege, atenţionează cu precizarea expresă că: garanţiile vor fi recalculate periodic, în
funcţie de schimbările intervenite în salariul de bază al gestionarului (indexări de salarii, majorări),
precum şi în specificul şi valoarea bunurilor gestionate, procedându-se la modificarea corespunzătoare
a contractului de garanţie. În cazul în care în urma recalculării este necesară constituirea sau
completarea garanţiilor suplimentare, aceasta se face în termen de 30 de zile de la data recalculării,
întocmindu-se anexele 2 şi 3

4.5. Consecinţe pentru gestionar, în cazul nedepunerii garanţiei


Termenul legal îl constituie prevederile art. 21 din lege care face referiri categorice împotriva celor
care se împotrivesc la depunerea garanţiei: dacă gestionarul nu constituie, nu completează sau nu
aduce, după caz, garanţiile corespunzătoare potrivit legii, sau dacă din cauza altor reţineri, ratele în
contul garanţiei în numerar nu pot fi reţinute şi nici nu sunt depuse în condiţiile art. 13 se procedează la:
 trecerea gestionarului în altă funcţie, sau la
 desfacerea contractului de muncă, dacă nu este posibilă trecerea acestuia în altă funcţie.

4.6. Condiţiile care trebuie să le îndeplinească în calitatea de gestionari


Regula generală privind obligativitatea gestionării prin casierie a numerarului, a efectuării
încasărilor şi plăţilor la nivelul fiecărei instituţii publice este prevăzută în art. 1 al Regulamentului
operaţiunilor de casă aprobat prin Decretul nr. 209/1976.
În conformitate cu prevederile art. 2 din Regulament, operaţiile de încasări şi plăţi în numerar se
efectuează de casieri.
Legislaţia în materie (art. 2 alin. 3 din Regulament) atrage atenţia asupra exigenţei cu care
trebuie selecţionate persoanele care au sarcina de casier.
Persoanele investite cu această responsabilitate, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :
- să nu participe la întocmirea documentelor de plată şi la verificarea lor;
- să depună garanţie materială potrivit Legii nr. 22/1969;
- să nu aibă antecedente penale;
- să îndeplinească limita minimă de vârstă pentru funcţia de gestionar;
- să nu fi produs pagube în avutul public (sau privat);
- să restituie în termen documentele justificative care stau la baza operaţiunilor de încasări şi plăţi în
numerar, pentru a fi verificate şi înregistrate în contabilitate.

5. Drepturile şi obligaţiile gestionarilor

5.1. Drepturi:
a) la predarea-primirea gestiunii:
- să desemneze o persoană sau să consimtă să-i reprezinte la această operaţie, în cazul în care
gestionarul este împiedicat să efectueze personal predarea.
- să controleze dacă bunurile inventariate corespund datelor înscrise în documente şi să identifice viciile
aparente.
- să participe şi să contribuie la inventarierea totală a bunurilor din gestiune şi împreună cu membrii
comisiei să întocmească procesul-verbal de predare-primire a gestiunii.
b) la primirea bunurilor
- să controleze dacă bunurile primite corespund datelor înscrise în documentele însoţitoare, atât
cantitativ cât şi valoric şi calitativ şi să semneze de primirea lor.
- să ceară în scris conducătorului unităţii să-i asigure asistenţa de specialitate atunci când primeşte
bunuri a căror valoare sau complexitate necesită această asistenţă.
c) la eliberarea bunurilor
- să solicite să i se prezinte un act legal de eliberare a bunurilor şi sortimentelor solicitate.
d) în cursul perioadei de gestiune
- să delege o persoană care, cu acordul unităţii, să procedeze la primirea, păstrarea şi eliberarea de
bunuri, dacă gestionarul lipseşte din orice cauză.
e) la inventarierea gestiunii
- să ia cunoştinţă, la momentul oportun, de dispoziţia de inventariere întocmită de conducerea unităţii.
- să solicite reinventarierea atunci când la unele articole se constată eventualele nepotriviri între
bunurile scrise de gestionar în fişa de magazie şi listele de inventariere întocmite de contabili

5.2. Obligaţii:
- să se prezinte în ziua şi la ora indicată la locul gestiunii în vederea participării la operaţiunea de
predare-primire a gestiunii.
- la primirea bunurilor să controleze dacă acestea corespund datelor înscrise în actele însoţitoare şi să
efectueze recepţia cantitativă şi calitativă a bunurilor.
- să ceară în scris conducătorului unităţii să-i asigure asistenţa de specialitate atunci când primesc
bunuri.
- să elibereze bunuri din gestiunea sa în cantitatea, calitatea şi sortimentele specificate în acte, fiind
interzisă eliberarea de bunuri pe bază de dispoziţie verbală.
- să completeze actele cu toate operaţiunile efectuate în gestiunea sa şi să le înregistreze în evidenţă.
- să informeze în scris conducerea unităţii despre degradarea bunurilor încredinţate
- să ceară în scris conducătorului unităţii să ia măsuri de dotare, de pază şi orice măsuri necesare de
păstrare, primire şi eliberare a bunurilor.
- să comunice în scris plusurile şi minusurile din gestiune de care are cunoştinţă, precum şi asupra
bunurilor fără mişcare sau cu mişcare lentă.
- să pună la dispoziţia comisiei de inventariere toate bunurile avute în gestiune spre inventariere.

6. Schimbarea din funcţia de gestionar şi predarea primirea unei gestiuni


Prima operaţiune de primire a bunurilor pe care o face orice gestionar numit în funcţie, este
aceea de preluare a gestiuni de la predători. Desigur, în unităţile nou înfiinţate sau în cazul unor
depozite care se extind, situaţii în care se înfiinţează noi gestiuni, acestea iau naştere în fapt odată cu
primele bunuri primite legal şi înregistrate în evidenţă.
Indiferent de cauzele care determină schimbarea din funcţie a unui gestionar predarea-primirea
gestiunii de bunuri materiale trebuie să se facă între gestionarul care predă şi cel care primeşte, pe
baza dispoziţiei scrise a conducătorului de unitate.
Dispoziţia de schimbare trebuie să cuprindă toate elementele necesare pentru ca predarea–
primirea să se efectueze cu respectarea normelor de drept. Aceste elemente sunt: indicarea gestiunii
care se predă (depozit, magazie sau casierie etc.); numele şi prenumele gestionarului predător şi a
celui primitor; locul, ziua şi ora începerii acestei operaţii, precum şi termenul final când predare-primirea
trebuie încheiată.
Dacă, în unele cazuri, gestionarul nu poate participa direct la predarea-primirea gestiunii, acesta
are dreptul de a numi ca înlocuitor un reprezentant legal în baza unei delegaţii scrise şi potrivit căreia
persoana numită acţionează în numele gestionarului fiind un mandatar al acestuia. Evident, gestionarul
care este împiedicat să fie prezent la predare-primire, este obligat să facă cunoscut, în prealabil, în
scris, conducerii unităţii în cauză acest lucru, motivând absenţa şi, totodată, indicând persoana care
înţelege să-l reprezinte. Unitatea este în drept să fie de acord sau nu cu persoana desemnată de
gestionar.
Pentru a-şi putea exercita mandatul, reprezentantul gestionarului va trebui să fie încunoştinţat în
scris despre locul şi timpul stabilit pentru predare. Numai îndeplinind acest act procedural, unitatea
poate trece la predarea-primirea gestiunii în absenţa gestionarului sau a reprezentantului desemnat de
el. În cazul în care gestionarul sau reprezentantul nu se prezintă la locul şi timpul stabilit, predarea se
face în numele gestionarului de către persoana desemnată în acest scop de conducătorul unităţii.
Gestionarul este descărcat atunci când predă gestiunea şi noul gestionar semnează de primire
în procesul verbal de inventariere încheiat. La rândul său, noul gestionar se încarcă cu bunurile din
gestiunea respectivă. El nu poate fi făcut răspunzător decât numai pentru mărfurile efectiv preluate.

7. Responsabilitatea şi răspunderea în derularea activităţii revine serviciului financiar –


contabil.

Întocmit,
şef serviciu economico – administrativ
ANEXA NR. 1.

CONTRACT DE GARANŢIE
Nr……………….din ……………………..

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Centrul de Reeducare cu sediul în localitatea Buziaş, str. Florilor nr. 14, judeţ Timiş, cod fiscal
nr. 16643452, reprezentată de .............................................. cu funcţia de ........................................ în
calitate de angajator, pe de o parte şi
Dl/Dna ......................................................................, domiciliat(ă) în ............................................,
str. .......................................... nr. ........, bloc ......., scara ......., etaj ........, ap. ........, sector/judeţ ………..
........................, fiul lui .............................. şi al .............................., născut în .............................., la data
de ..................................., având B.I./ C.I. seria ........... nr. .................................., eliberat de ……………
…………………….la data de ......................................., angajat în funcţia de ……………………………….
………………………………… pe de altă parte,
au convenit să încheie prezentul contract, privind constituirea garanţiei materiale prevăzute de Legea
nr. 22/1969 cu respectarea următoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1.Gestionarul, având un salariu de bază lunar în valoare de ................................ lei se obligă ca
începând de la data de …………………………, pentru acoperirea eventualelor pagube cauzate în
gestiunea ce i-a fost încredinţată să constituie o garanţie în numerar în sumă de .......................... lei
pentru valoarea bunurilor gestionate de ................................. lei.
2.2. Garanţia în numerar va fi reţinută în rate lunare de 1/10 din salariul de bază, reprezentând ……….
Lei/ rată. Ratele se vor reţine pe statul de plată.
III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
3.1. Dacă există mai multe urmăriri în perioada constituirii garanţiei materiale convenite şi, ca urmare,
angajatorul nu va putea să reţină garanţia în numerar din salariu, gestionarul se obligă ca, din veniturile
sale, să depună la data la care se face plata salariului ratele datorate, devenite scadente.
3.2. Angajatorul va reţine (primi) sumele aferente de la gestionar şi se obligă să o depună în cont la
C.E.C./ bancă, evidenţiind operaţiunea respectivă în contabilitatea sa. De asemenea, angajatorul se
obligă să restituie suma reţinută în contul garanţiei materiale, împreună cu dobânzile aferente, acestuia,
numai în cazul încetării contractului de muncă sau la trecerea sa într-o funcţie pentru care nu este
necesară constituirea garanţiei materiale.
3.3. Gestionarul consimte ca garanţia în numerar să fie folosită de angajator pentru acoperirea
pagubelor produse în gestiunea ce i s-a încredinţat. În acest scop, gestionarul împuterniceşte unitatea
ca într-o asemenea eventualitate să ridice din cont suma aferentă, până la echivalentul pagubei
produse, pe baza cererii acesteia şi a unei copii certificate de pe titlul executoriu definitiv obţinut
împotriva gestionarului.
3.4. Totodată, gestionarul se obligă să reîntregească garanţia în numerar în rate de 1/3 din salariul de
bază.
IV. CLAUZE FINALE
4.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
4.2. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea,
anterioară sau ulterioară încheierii lui.
4.3. Prezentul contract s-a încheiat într-un număr de ..... exemplare, din care unul se reţine de către
serviciul financiar – contabilitate pentru executare, iar al doilea exemplar se predă gestionarului.

DIRECTOR GESTIONAR

CONTABIL ŞEF

CONSILIER JURIDIC,
ANEXA NR. 2.

Act adiţional la contractul de garanţie


Nr……………….din ……………………..

Subsemnatul …………………………………………… domiciliat în … …………………… fiul


lui ………………………………….. şi al …………………………..având B.I./ C.I. Seria ……… nr.
… ……………. …..eliberat de … ………………………la data de … ……………, încadrat în
funcţia de gestionar la … ………………………………………………., cu începere de la data de
………………………….cu un salariu de bază lunar de … ………………….lei, ca urmare a
schimbării intervenite ……………………………………….……………………… sunt de acord cu
recalcularea garanţiei şi mă oblig să constitui o garanţie în numerar de………………………..lei.
Celelalte condiţii ale contractului de garanţie nr ……………….din ………………………..rămân
nemodificate.

DIRECTOR GESTIONAR

CONTABIL ŞEF

CONSILIER JURIDIC,
ANEXA NR. 3.

APROBAT

DIRECTOR

Proces – verbal
privind recalcularea garanţiilor în numerar

Urmarea schimbărilor intervenite prin punerea în aplicare a ……………………………….


……………………………………………………………………………………………………………..,
s-a procedat la recalcularea garanţiilor gestionarilor specificaţi mai jos, stabilindu-se garanţiile
arătate în dreptul fiecăruia:
Nr. Numele şi prenumele Cuantumul Salariul de Rata
Denumirea funcţiei
crt. gestionarului garanţiei bază lunară

Serviciul financiar – contabil, va proceda la modificarea corespunzătoare a contractelor


de garanţie în numerar, prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

CONTABIL ŞEF ÎNTOCMIT

21

S-ar putea să vă placă și