Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială ”George Coșbuc” Baia Mare


Profesor: Pop Iuliana
Data: 05.04.2019
Clasa: a VI-a A
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Unitatea de învățare: ,,Pasiuni. Hobby-uri”
Titlul lecției: ,,Degustare de carte”
Tipul lecției: cerc de lectură

Competențe generale:

1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare, prin receptarea și


reproducerea textului oral
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise

Competențe specifice:
1.5 Prezentarea unor informații, idei și sentimente în texte orale, participând la discuții pe
diverse teme sau pornind de la textele citite/ascultate
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative şi critice pe marginea unor texte diverse
2.5. Identificarea strategiilor de lectură, a volumului și a diversității materialelor citite
3.3. Adecvarea textului scris la situația și scopul de comunicare
4.5. Redactarea unor texte, valorificând gândirea logică şi competenţa lingvistică, în procesul
de învăţare pe tot parcursul vieţii

Obiective operaționale:
 Cognitive
o Să ofere o definiție originală a cărții
o Să conștientizeze importanța cărții în viața omului
o sǎ anticipeze tema și acțiunea unei opere literare pe baza titlului
o să identifice particularitățile de conținut ale unei opere prin scanarea rapidă a
textului
o să realizeze un afiș reprezentativ pentru o carte selectată
o să producă un text oral și convingător pentru promovarea cărții

 Afective
 să manifeste interes față de literatură
Strategii didactice:
 principii didactice: principiul participării active a elevilor,
principiul conexiunii inverse
 metode și procedee: expunerea, conversația euristică, explicația,
demonstrația, observația, gândiți/lucrați pe grupe/comunicați, eseul
de 5 minute, fișa de lucru, jocul didactic, brainstorming,
chestionarul, afișul, lectura predictivă;
 forme de organizare a activităţii instructive: frontală, individuală,
pe grupe;
 resurse materiale: tablă, fișe de lucru, cretă colorată, laptop,
videoproiector, bilețele, cărți în diferite culori, markere, tăvițe, foi
flipchart etc.

Metode de evaluare: evaluare continuă pe parcursul lecției, chestionarul.

DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Conținutul și activitățile de învățare Strategii didactice


Etapele Activitatea Activitatea Metode și Forme de
lecției profesorului elevului mijloace organizare
Momentul  salutul  salutul
organizatoric  notarea absențelor  pregătirea pentru
( 2 min)  verificarea condițiilor începerea lecției
Frontală,
necesare desfășurării  citește tema
individuală
lecției pentru acasă
 verificarea temei
pentru acasă

Captarea Profesorul îi anunță pe elevi Elevii vizionează Conversația Frontală


atenției că România sărbătorește în filmulețul, după care, la euristică
2019 Anul Cărții, o inițiativă invitația profesorului, Vizionarea de
(7 min) menită să încurajeze lectura discută liber despre cărți film
și dragostea față de cărți. În și scriu pe bilețele Brainstorming
acest sens, îi invită să colorate o definiție a Eseul de 5
vizioneze un scurt filmuleț acesteia. minute
despre lumea cărților. De aici
pornește discuția despre
carte, profesorul invitând
elevii să spună primele
cuvinte care le vin în minte
în legătură cu această temă.
Acestea sunt notate cu cretă
colorată pe tablă, iar pe baza
lor elevii vor scrie pe bilețele
o definiție cât mai originală a
cărții, care vor fi lipite
ulterior pe o carte desenată
pe o coală de flipchart.

Se anunţă tema lecţiei:


Precizarea ,,Degustare de carte” Elevii ascultă cu atenţie. Explicația Frontală
titlului și a Se precizează obiectivele
obiectivelor (1 lecţiei.
min)

Profesorul le spune elevilor Elevii răsfoiesc cărțile și Conversația


că sunt invitați de seamă la rezolvă cerințele pe euristică Frontală
un eveniment mai special și spatele fișelor. La final, Fișa de lucru Individuală
anume o ...degustare de se vor citi răspunsurile și Lectura
carte. Fiecare grupă are în se vor discuta cu clasa. predictivă
față, pe farfurii, câte o
carte. ,,Invitații” au fost
așezați pe culori: grupa
verde, grupa albastră, grupa
galben-portocalie, grupa
roșie și grupa multicoloră.
Elevii sunt invitați să deguste
Dirijarea cărțile, să le atingă, să le
învățării simtă mirosul, să le
răsfoiască, iar mai apoi să
realizeze un ,,sandviș literar”
(35 min) soluționând cerințele de pe
fișă, care va fi dovada că le-
au analizat cu mare atenție.
Profesorul invită câțiva
doritori să prezinte ceea ce
au constatat în urma
activității.

Frontală
Elevii sunt împărțiți încă de
la începutul lecției în cinci Conversația
grupe de câte cinci-șase Elevii realizează afișele, euristică, Pe grupe
copii. Profesorul le spune iar câte doi reprezentanți explicația,
elevilor să realizeze un afiș din fiecare grupă vor Afișul
care va reprezenta o prezenta produsele finale. Lectura
pledoarie pentru cartea care predictivă
le-a mai rămas pe masă.
Aceștia trebuie să-și
convingă colegii că volumul
respectiv merită citit. Fiecare
grupă va crea un afiș în
culoarea care o reprezintă,
făcând referire la Frontală
următoarele aspecte: titlul, Conversația Pe perechi
autorul, o posibilă temă, euristică
motive pentru care cartea Fișa de lucru
merită citită, cuvinte-cheie,
simboluri specifice, stări,
sentimente etc.

Asigurarea Profesorul invită membrii Elevii își lipesc emoji-


feedback-ului fiecărei grupe să lipească urile primite pe coala de
deasupra cărții desenate pe flipchart și își transmit
(4 min) coala de flipchart câte un sentimentele legate de Conversația Frontală
emoji care reprezintă cărțile răsfoite. euritică Pe grupe
sentimentele lor generate de Individuală
una dintre cărțile răsfoite pe
parcursul orei. De aici se va
ajunge la concluzia că
,,fiecare carte are rolul de a
ne face să trăim stări și
emoții diferite, să ne
descoperim pe noi înșine
prin lectura lor”.

Notează tema și rețin


Încheierea Tema pentru acasă: indicațiile profesorului. Conversția
lecției Completați chestionarul Salutul euristică Frontală
(1 min) despre lectură și propuneți o Fișa de lucru
întrebare suplimentară. Explicația