Sunteți pe pagina 1din 17

Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Craiova

Serviciul Financiar Contabilitate Investitii si Administrarea Serviciilor

PROCEDURĂ OPERATIONALĂ
Privind Obiectivul nr.1 – Exercitarea Controlului Financiar Preventiv
din Planul de Actiuni si Activitati Specifice

COD: P.O. 1

Ediţia I
Revizia -

Entitate publica : Procedura operaţională Ediţia I


Directia Regionala pentru Obiectivul 2 – Exercitarea Nr. de ex. 1
Accize si Op Vamale Craiova Controlului Financiar Revizia -
Preventiv Nr. de ex. 0
Departamentul : Pagina 1 din 17
Serviciul Financiar
Contabilitate Investitii si Cod P.O. 1 Exemplar nr.1
Administrarea Serviciilor
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în
cadrul ediţiei procedurii operaţionale

Elemente privind Numele si Funcţia Data Semnătura


responsabilii/operaţiunea prenumele
1 2 3 4 5
1.1 Elaborare Radoi Gratiela Inspector vam 12.05.2008
superior
1.2 Verificare Ardelean Sef Serv.FCIAS 12.05.2008
Anicuta
1.3 Aprobare Dimulescu Director executiv 12.05.2008
Benoni
Entitate publica : Procedura operaţională Ediţia 1
Directia Regionala pentru Obiectivul 2 – Exercitarea Nr. de ex. 1
Accize si Op Vamale Craiova Controlului Financiar Revizia -
Preventiv Nr. de ex. 0
Departamentul : Pagina 2 din 17
Serviciul Financiar
Contabilitate Investitii si Cod P.O. 1 Exemplar nr.1
Administrarea Serviciilor

2. Situaţia ediţiilor si a reviziilor in cadrul ediţiilor procedurii operaţionale

Ediţia sau, după caz, Componenta Modalitatea Data la care se


revizia in cadrul ediţiei revizuita reviziei aplica
prevederile
ediţiei sau
reviziei ediţiei
1 2 3 4
2.1 Ediţia I x x 12.05.2008
Entitate publica : Procedura operaţională Ediţia 1
Directia Regionala pentru Obiectivul 2 – Exercitarea Nr. de ex. 1
Accize si Op Vamale Craiova Controlului Financiar Revizia -
Departamentul : Preventiv Nr. de ex. 0
Serviciul Financiar Pagina 3 din 17
Contabilitate Investitii si
Administrarea Serviciilor Cod P.O.1 Exemplar nr.1

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul
ediţiei procedurii operaţionale

Scopul Exemplar Compartiment Funcţia Nume şi Data Semn


difuzării nr. prenume primirii ătura
1 2 3 4 5 6 7
3.1 Aplicare 1 SFCIAS Resp.CFP Radoi 12.05.2008
Gratiela
3.2 Aplicare 1 SFCIAS Inloc.CFP Paraschiv 12.05.2008
escu
Fanica
3.3 Aplicare 1 Comp.Financiar- Coord.Com 12.05.2008
Birouri vamale Financiar
3.4 Informare 1 SFCIAS Salariatii 12.05.2008
din SFCIAS
3.5 Informare 1 Birouri vamale Sefi BV-uri 12.05.2008
3.6 Informare 1 Toate Serv.din Sefi Serv. 12.05.2008
DRV
3.7 Verificare 1 SFCIAS Sef SFCIAS Anicuta 12.05.2008
Ardelean
3.8 Arhivare 1 SFCIAS Resp.arhiva 12.05.2008
Entitate publica : Procedura operaţională Ediţia 1
Directia Regionala pentru Obiectivul 2 – Exercitarea Nr. de ex. 1
Accize si Op Vamale Craiova Controlului Financiar Revizia -
Preventiv Nr. de ex. 0
Departamentul : Pagina 4 din 17
Serviciul Financiar
Contabilitate Investitii si Cod P.O. 1 Exemplar nr.1
Administrarea Serviciilor

4. Scopul procedurii operaţionale

4.1. Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operatiuni care nu
respecta conditiile de legalitate si regularitate si/sau, dupa caz, de incadrare in limitele si destinatia
creditelor bugetare si de angajament si prin a caror efectuare ar prejudicia patrimoniul public si/sau
fondurile publice;

4.2. Procedura se realizeaza in baza Dispozitiei DRV nr.26/31.05.2007, cu modificarile si actualizarile


ulterioare;

4.3. Activitatea se desfasoara in mod continuu, intrucat orice persoana responsabila cu acordarea
Controlului financiar preventiv, are inlocuitor;

4.4. Procedura sprijină Compartimentul de audit şi pe director, in luarea deciziei.


Entitate publica : Procedura operaţională Ediţia 1
Directia Regionala pentru Obiectivul 2 – Exercitarea Nr. de ex. 1
Accize si Op Vamale Craiova Controlului Financiar Revizia -
Preventiv Nr. de ex. 0
Departamentul : Pagina 5 din 17
Serviciul Financiar
Contabilitate Investitii si Cod P.O. 1 Exemplar nr.1
Administrarea Serviciilor

5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale

5.1. Fac obiectul controlului financiar preventiv operatiunile care vizeaza, in principal:
- angajamentele legale si angajamentele bugetare
- repartizarea de credite bugetare
- ordonantarea cheltuielilor
- concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului public al statului
- vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului privat al statului
- alte categorii de operatiuni stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice;

5.2. Procedura operationala de Exercitarea a controlului financiar preventiv face parte din Planul de
actiuni si activitati specifice pentru realizarea obiectivelor propuse;

5.3. Controlul financiar preventiv consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul
acestuia, din punct de vedere al:
- respectarii tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, in vigoare la data efectuarii operatiunilor
( control de legalitate );
-indeplinirii sub toate aspectele a principiilor si a regulilor procedurale si metodologice care sunt
aplicabile categoriilor de operatiuni din care fac parte operatiunile supuse controlului ( control de
regularitate );
- incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament, dupa caz (control bugetar)

5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date si/sau beneficiare de rezultate ale activităţii
procedurate; listarea compartimentelor implicate in procesul activităţii:
- Toate compartimentele de specialitate si birourile vamale din cadrul DRV Craiova

Conducatorii compartimentelor de specialitate raspund pentru realitatea, regularitatea si legalitatea


operatiunilor ale caror acte si/sau documente justificative le-au certificat sau avizat.
Entitate publica : Procedura operaţională Ediţia 1
Directia Regionala pentru Obiectivul 2 – Exercitarea Nr. de ex. 1
Accize si Op Vamale Craiova Controlului Financiar Revizia -
Preventiv Nr. de ex. 0
Departamentul : Pagina 6 din 17
Serviciul Financiar
Contabilitate Investitii si Cod P.O. 1 Exemplar nr.1
Administrarea Serviciilor

6. Documente de referinţa (reglementari) aplicabile activităţii procedurate

6.1. Reglementari internaţionale

6.2. Legislaţie primară


- Legea 500/2002 privind Finantele Publice
- O.G. 119/1999 privind auditul public intern cu modificarile ulterioare

6.3. Legislaţie secundară


- Ordin nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea
controlului financiar preventiv
- OMFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice

6.4. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entităţii publice


- Manualul de Control Financiar Preventiv
- DECIZIA DRV Craiova nr.57/13.08.2003 privind persoanele imputernicite sa acorde viza de
CFP in cadrul DRV si a Birourilor vamale subordonate
Entitate publica : Procedura operaţională Ediţia 1
Directia Regionala pentru Obiectivul 2 – Exercitarea Nr. de ex. 1
Accize si Op Vamale Craiova Controlului Financiar Revizia -
Preventiv Nr. de ex. 0
Departamentul : Pagina 7 din 17
Serviciul Financiar
Contabilitate Investitii si Cod P.O. 1 Exemplar nr.1
Administrarea Serviciilor

7. Definiţii si abrevieri ale termenilor utilizaţi in procedura operaţională

7.1. Definiţii ale termenilor

1. an bugetar - anul financiar pentru care se aproba bugetul; anul bugetar este anul calendaristic care
incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie;
2. angajament bugetar - orice act prin care o autoritate competenta, potrivit legii, afecteaza fonduri
publice unei anumite destinatii, in limita creditelor bugetare aprobate;
3. angajament legal - faza in procesul executiei bugetare reprezentand orice act juridic din care
rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice;
4. articol bugetar - subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor bugetare, determinata in functie de
caracterul economic al operatiunilor in care acestea se concretizeaza si care desemneaza natura unei
cheltuieli, indiferent de actiunea la care se refera;
5. autorizare bugetara - aprobare data ordonatorilor de credite de a angaja si/sau de a efectua plati,
intr-o perioada data, in limita creditelor bugetare aprobate;
6. buget - document prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile sau,
dupa caz, numai cheltuielile, in functie de sistemul de finantare a institutiilor publice;
7. buget general consolidat - ansamblul bugetelor, componente ale sistemului bugetar, agregate si
consolidate pentru a forma un intreg;
8. cheltuieli bugetare - sumele aprobate in bugetele prevazute la art. 1 alin. (2), in limitele si potrivit
destinatiilor stabilite prin bugetele respective;
9. clasificatie bugetara - gruparea veniturilor si cheltuielilor bugetare intr-o ordine obligatorie si
dupa criterii unitare;
10. contabil - denumire generica pentru persoana si/sau persoanele care lucreaza in compartimentul
financiar-contabil, care verifica documentele justificative si intocmesc instrumentele de plata a
cheltuielilor efectuate pe seama fondurilor publice;
11. compartimentul financiar-contabil - structura organizatorica din cadrul institutiei publice, in care
este organizata executia bugetara (serviciu, birou, compartiment);
12. credit de angajament - limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate, in timpul exercitiului
bugetar, in limitele aprobate;
13. credit bugetar - suma aprobata prin buget, reprezentand limita maxima pana la care se pot
ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru agajamentele contractate in cursul exercitiului
bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanta si
efectua plati din buget pentru celelalte actiuni;
14. deficit bugetar - parte a cheltuielilor bugetare ce depaseste veniturile bugetare intr-un an bugetar;
15. deschidere de credite bugetare - aprobare comunicata ordonatorului principal de credite de catre
Ministerul Finantelor Publice prin trezoreria statului, in limita careia se pot efectua repartizari de
credite bugetare si plati;
Entitate publica : Procedura operaţională Ediţia 1
Directia Regionala pentru Obiectivul 2 – Exercitarea Nr. de ex. 1
Accize si Op Vamale Craiova Controlului Financiar Revizia -
Preventiv Nr. de ex. 0
Departamentul : Pagina 8 din 17
Serviciul Financiar
Contabilitate Investitii si Cod P.O. 1 Exemplar nr.1
Administrarea Serviciilor

16. excedent bugetar - parte a veniturilor bugetare ce depaseste cheltuielile bugetare intr-un an
bugetar;
17. executie bugetara - activitatea de incasare a veniturilor bugetare si de efectuare a platii
cheltuielilor aprobate prin buget;
18. exercitiu bugetar - perioada egala cu anul bugetar pentru care se elaboreaza, se aproba, se
executa si se raporteaza bugetul;
19. institutii publice - denumire generica ce include Parlamentul, Administratia Prezidentiala,
ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutiile
publice autonome, precum si institutiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare a
acestora;
20. lege bugetara anuala - lege care prevede si autorizeaza pentru fiecare an bugetar veniturile si
cheltuielile bugetare, precum si reglementari specifice exercitiului bugetar;
21. lege de rectificare - lege care modifica in cursul exercitiului bugetar legea bugetara anuala;
22. lichidarea cheltuielilor - faza in procesul executiei bugetare in care se verifica existenta
angajamentelor, se determina sau se verifica realitatea sumei datorate, se verifica conditiile de
exigibilitate ale angajamentului, pe baza documentelor justificative care sa ateste operatiunile
respective;
23. ordonantarea cheltuielilor - faza in procesul executiei bugetare in care se confirma ca livrarile de
bunuri si de servicii au fost efectuate sau alte creante au fost verificate si ca plata poate fi realizata;
24. plata cheltuielilor - faza in procesul executiei bugetare reprezentand actul final prin care
institutia publica achita obligatiile sale fata de terti;
25. proces bugetar - etape consecutive de elaborare, aprobare, executare, control si raportare ale
bugetului, care se incheie cu aprobarea contului general de executie a acestuia;
26. program - o actiune sau un ansamblu coerent de actiuni ce se refera la acelasi ordonator principal
de credite, proiectate pentru a realiza un obiectiv sau un set de obiective definite si pentru care sunt
stabiliti indicatori de program care sa evalueze rezultatele ce vor fi obtinute, in limitele de finantare
aprobate;
27. seful compartimentului financiar-contabil - persoana care ocupa functia de conducere a
compartimentului financiar-contabil si care raspunde de activitatea de incasare a veniturilor si de plata
a cheltuielilor sau, dupa caz, una dintre persoanele care indeplineste aceste atributii in cadrul unei
institutii publice care nu are in structura sa un compartiment financiar-contabil sau persoana care
indeplineste aceste atributii pe baza de contract, in conditiile legii;
28. venituri bugetare - resursele banesti care se cuvin bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2), in baza
unor prevederi legale, formate din impozite, taxe, contributii si alte varsaminte;
29. virare de credite bugetare - operatiune prin care se diminueaza creditul bugetar de la o
subdiviziune a clasificatiei bugetare care prezinta disponibilitati si se majoreaza corespunzator o alta
subdiviziune la care fondurile sunt insuficiente, cu respectarea dispoziti
Entitate publica : Procedura operaţională Ediţia 1
Directia Regionala pentru Obiectivul 2 – Exercitarea Nr. de ex. 1
Accize si Op Vamale Craiova Controlului Financiar Revizia -
Departamentul : Preventiv Nr. de ex. 0
Serviciul Financiar Pagina 9 din 17
Contabilitate Investitii si
Administrarea Serviciilor Cod P.O. 1 Exemplar nr.1

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. Abreviere Termenul abreviat


Crt.
1. P.O. Procedura operationala
2. E Elaborare
3. V Verificare
4. A Aprobare
5. Ap. Aplicare
6. Ah. Arhivare
I I Fiecare Serviciu, DJAOV,Birou vamal din cadrul DRV
II II Persoana desemnata cu CFP
III III SFCIAS
IV IV Sef SFCIAS
V V Director
VI VI Persoana desemnata cu arhivarea docum.
Entitate publica : Procedura operaţională Ediţia 1
Directia Regionala pentru Obiectivul 2 – Exercitarea Nr. de ex. 1
Accize si Op Vamale Craiova Controlului Financiar Revizia -
Preventiv Nr. de ex. 0
Departamentul : Pagina 10 din 17
Serviciul Financiar
Contabilitate Investitii si Cod P.O. 1 Exemplar nr.1
Administrarea Serviciilor

8. Descrierea procedurii operationale

8.1. Generalităţi
Controlul financiar preventiv se exercita asupra tuturor operatiunilor care afecteaza fondurile
publice si/sau patrimoniul public si sunt exercitate conform reglementarilor legale in domeniu.

8.2. Documente utilizate


8.2.1. Lista şi provenienţa documentelor
1. Pentru un contract de achizitii:
- Programul anual al achizitiilor publice
- Documentul de aprobare a procedurii selectate pentru achizitie
- Anuntul/invitatia de participare la oprocedura
- Documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei
- Documentul de numire a comisiei de evaluare/negociere
- Ofertele
- Documentul de aprobare a hotararii comisiei de evaluare/negociere
- Comunicarile catre ofertanti a rezultatului aplicarii procedurii
- Documentul privind solutionarea contestatiilor
- Actul de aprobare a documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii (in cazul
investitiilor)
- Nota de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor asimilate
investitiilor (in cazul investitiilor)
- Anexele nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr.1792/2002

2. Pentru Ordonantarile de plata privind achizitia de produse sau servicii:


- Angajamentul bugetar global/individual
- Contractul/comanda (sau alta forma de angajament juridic)
- Factura fiscala (cod 14.4.10), factura (cod 14.4.10/a A) sau alte tipuri de facturi, aprobate conform
prevederilor legale
- Procesul verbal de receptie (cod 14.4.2.5), sau Nota de receptie si constatare de diferente(cod
14.3.1A)

3. Pentru Ordonantarile de plata ale salariilor, altor drepturi salariale acordate personalului,
precum si ale obligatiilor fiscale aferente acestora:
- Centralizatorul lunar al statelor de salarii
- Situatia privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal
- Situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal
- Statul de functii
- Bugetul aprobat
Entitate publica : Procedura operaţională Ediţia 1
Directia Regionala pentru Obiectivul 2 – Exercitarea Nr. de ex. 1
Accize si Op Vamale Craiova Controlului Financiar Revizia -
Preventiv Nr. de ex. 0
Departamentul : Pagina 11 din 17
Serviciul Financiar
Contabilitate Investitii si Cod P.O. 1 Exemplar nr.1
Administrarea Serviciilor

8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor


Potrivit art. 23 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, controlul financiar preventiv
se exercita asupra tuturor operatiunilor care afecteaza fondurile publice si/sau patrimoniul public.
Controlul financiar preventiv se exercita asupra documentelor in care sunt consemnate
operatiunile patrimoniale, inainte ca acestea sa devina acte juridice, prin aprobarea lor de catre titularul
de drept al competentei sau de catre titularul unei competente delegate in conditiile legii. Nu intra in
sfera controlului financiar preventiv analiza si certificarea situatiilor financiare si/sau patrimoniale,
precum si verificarea operatiunilor deja efectuate.
Controlul financiar preventiv al operatiunilor se exercita pe baza actelor si/sau documentelor
justificative certificate in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii, de catre conducatorii
compartimentelor de specialitate emitente.
Operatiunile ce privesc acte juridice prin care se angajeaza patrimonial entitatea publica se
supun controlului financiar preventiv dupa avizarea lor de catre compartimentele de specialitate
juridica si financiar-contabila. La entitatile publice unde nu sunt organizate compartimente de
specialitate juridica si/sau financiar-contabila, controlul financiar preventiv se va exercita exclusiv prin
viza persoanei desemnate de conducatorul entitatii publice.
Conducatorii compartimentelor de specialitate raspund pentru realitatea, regularitatea si
legalitatea operatiunilor ale caror acte si/sau documente justificative le-au certificat sau avizat.
Obtinerea vizei de control financiar preventiv pentru operatiuni care au la baza acte si/sau documente
justificative certificate sau avizate, care se dovedesc ulterior nereale, inexacte sau nelegale, nu
exonereaza de raspundere sefii compartimentelor de specialitate sau alte persoane competente din
cadrul acestora.

8.2.3. Circuitul documentelor


Circuitul documentelor este cel stabilit prin Ordinul de serviciu nr.38/2003, ce va fi actualizat printr-o
noua dispozitie DRV.

8.3. Resurse necesare


8.3.1. Resurse materiale
- Calculator, imprimanta

8.3.2. Resurse umane


Exercitarea atributiilor de CFP de catre persoanele desemnate se realizeaza pe baza urmatoarelor
principii:
- Competenta profesionala
- Independenta decizionala in conditiile separarii atributiilor
- Obiectivitate
- Conduita morala
- Confidentialitate
- Incompatibilitate

8.3.3. Resurse financiare


Entitate publica : Procedura operaţională Ediţia 1
Directia Regionala pentru Obiectivul 2 – Exercitarea Nr. de ex. 1
Accize si Op Vamale Craiova Controlului Financiar Revizia -
Preventiv Nr. de ex. 0
Departamentul : Pagina 12 din 17
Serviciul Financiar
Contabilitate Investitii si Cod P.O. 1 Exemplar nr.1
Administrarea Serviciilor

8.4. Modul de lucru


8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii
Controlul financiar preventiv se organizeaza, de regula, in cadrul compartimentelor de
specialitate financiar-contabila. In raport de natura operatiunilor, conducatorul entitatii publice poate
decide extinderea acestuia si la nivelul altor compartimente de specialitate in care se initiaza, prin acte
juridice, sau se constata obligatii de plata sau alte obligatii de natura patrimoniala.
- Elaborarea documentelor justificative de catre compartimentele de specialitate si certificarea
acestora de catre conducatorii compartimentelor.

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii


Controlul financiar preventiv se exercita, prin viza, de persoane din cadrul compartimentelor de
specialitate desemnate in acest sens de catre conducatorul entitatii publice. Actul de numire, intocmit
conform modelului din anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, va cuprinde limitele de
competenta in exercitarea acestuia. Persoanele care exercita controlul financiar preventiv sunt altele
decat cele care aproba si efectueaza operatiunea supusa vizei.
Viza de control financiar preventiv se exercita prin semnatura persoanei desemnate si prin
aplicarea sigiliului personal, care va cuprinde urmatoarele informatii: denumirea entitatii publice;
mentiunea "vizat pentru control financiar preventiv"; numarul sigiliului (numarul de identificare a
titularului acestuia); data acordarii vizei (an, luna, zi).
Documentele prezentate la viza de control financiar preventiv se inscriu in Registrul privind
operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv, al carui continut este redat in anexa nr. 3
la prezentele norme metodologice.
Termenul pentru pronuntare (acordarea/refuzul vizei) se stabileste, prin decizie interna, de
conducatorul entitatii publice in functie de natura si complexitatea operatiunilor cuprinse in Cadrul
general si/sau specific al operatiunilor supuse controlului preventiv.
- Transmiterea documentelor justificative la compartimentul de CFP, pentru verificare si
acordarea vizei.

8.4.3. Valorificarea rezultatelor activităţii


Documentele care privesc operatiuni asupra carora este obligatorie exercitarea controlului
financiar preventiv se transmit persoanelor desemnate cu exercitarea acestuia de catre compartimentele
de specialitate care initiaza operatiunea.
Documentele privind operatiunile prin care se afecteaza fondurile publice si/sau patrimoniul
public vor fi insotite de avizele compartimentelor de specialitate, de note de fundamentare, de acte
si/sau documente justificative si, dupa caz, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli" si/sau de un
"Angajament individual/global", intocmite conform anexei nr. 1 si, respectiv, anexei nr. 2 la normele
metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002.
In efectuarea controlului financiar preventiv de catre persoanele desemnate, parcurgerea listei
de verificare specifica operatiunii, primita la viza, este obligatorie, dar nu si limitativa. In conformitate
cu prevederile actelor normative in vigoare - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul
intern si controlul financiar preventiv, republicata, si prezentele norme metodologice -, persoana
desemnata sa exercite controlul financiar preventiv poate extinde verificarile ori de cate ori este
necesar.
Entitate publica : Procedura operaţională Ediţia 1
Directia Regionala pentru Obiectivul 2 – Exercitarea Nr. de ex. 1
Accize si Op Vamale Craiova Controlului Financiar Revizia -
Preventiv Nr. de ex. 0
Departamentul : Pagina 13 din 17
Serviciul Financiar
Contabilitate Investitii si Cod P.O. 1 Exemplar nr.1
Administrarea Serviciilor

Daca prin parcurgerea listei de verificare cel putin unul dintre elementele verificarii formale -
completarea documentelor in concordanta cu continutul acestora, existenta semnaturilor persoanelor
autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate, existenta actelor justificative specifice
operatiunii prezentate la viza - nu este indeplinit, atunci operatiunea nu poate fi autorizata.
Pentru simplificarea si accelerarea circuitului administrativ, in astfel de situatii nu se face
consemnarea refuzului de viza, procedandu-se la restituirea documentelor catre compartimentul care a
initiat operatiunea, indicandu-se in scris motivele restituirii.
Dupa efectuarea controlului formal, persoanele desemnate sa exercite controlul financiar
preventiv inregistreaza documentele in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control
financiar preventiv si efectueaza, de asemenea, prin parcurgerea listei de verificare, controlul
operatiunii din punct de vedere al legalitatii, regularitatii si, dupa caz, al incadrarii in limitele si
destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament.
Daca necesitatile o impun, in vederea exercitarii unui control preventiv cat mai complet, se pot
solicita si alte acte justificative, precum si avizul compartimentului de specialitate juridica. Intarzierea
sau refuzul furnizarii actelor justificative ori avizelor solicitate va fi comunicat conducatorului entitatii
publice, pentru a dispune masurile legale.
Daca in urma verificarii de fond operatiunea indeplineste conditiile de legalitate, regularitate si,
dupa caz, de incadrare in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament, se acorda viza
prin aplicarea sigiliului si a semnaturii pe exemplarul documentului care se arhiveaza la entitatea
publica.
Prin acordarea vizei se certifica implicit si indeplinirea conditiilor mentionate in listele de verificare.
Documentele vizate si actele justificative ce le-au insotit sunt restituite, sub semnatura,
compartimentului de specialitate emitent, in vederea continuarii circuitului acestora, consemnandu-se
acest fapt in Registrul privind operatiunile prezentate la viza de control financiar preventiv.
- Dupa acordarea vizei de CFP, transmiterea documentelor conducerii institutiei pentru
aprobare.
8.4.4 – Derularea operatiunii
8.4.5 – Transmiterea documentelor la arhiva
Entitate publica : Procedura operaţională Ediţia 1
Directia Regionala pentru Obiectivul 2 – Exercitarea Nr. de ex. 1
Accize si Op Vamale Craiova Controlului Financiar Revizia -
Preventiv Nr. de ex. 0
Departamentul : Pagina 14 din 17
Serviciul Financiar
Contabilitate Investitii si Cod P.O. 1 Exemplar nr.1
Administrarea Serviciilor

9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii

Nr. Compartimentul (postul)/ I II III IV V VI


Crt. acţiunea (operaţiunea)
0 1 2 3 4 5 6
1 8.4.1 E
2 8.4.2 V
3 8.4.4 Ap
4 8.4.3 A
5 8.4.3 A
6 8.4.5 Ah
Entitate publica : Procedura operaţională Ediţia 1
Directia Regionala pentru Obiectivul 2 – Exercitarea Nr. de ex. 1
Accize si Op Vamale Craiova Controlului Financiar Revizia -
Preventiv Nr. de ex. 0
Departamentul : Pagina 15 din 17
Serviciul Financiar
Contabilitate Investitii si Cod P.O. 1 Exemplar nr.1
Administrarea Serviciilor

10. Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. Denumirea Elaborator Aproba Număr de Difuza Arhivare Alte


anexă anexei exemplare re Loc Perioadă elem
ente
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Toate II IV, V 10 - III Cf.
documentele Dispozitiei
care stau la DRV
baza
intocmirii
procedurii
Entitate publica : Procedura operaţională Ediţia 1
Directia Regionala pentru Obiectivul 2 – Exercitarea Nr. de ex. 1
accize si Op Vamale Craiova Controlului Financiar Revizia 0
Preventiv Nr. de ex. 0
Departamentul : Pagina 16 din 17
Serviciul Financiar
Contabilitate Investitii si Cod P.O. 1 Exemplar nr.1
Administrarea Serviciilor

11. Cuprins

Numărul componentei Denumirea componentei din cadrul Pagina


în cadrul procedurii procedurii operaţionale
operaţionale
Coperta
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea 2
si aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei
in cadrul ediţiei procedurii operaţionale
2. Situaţia ediţiilor si a reviziilor în cadrul 3
ediţiilor procedurii operaţionale
3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează 4
ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei
procedurii operaţionale
4. 5
Scopul procedurii operaţionale
5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 6
6. Documentele de referinţă (reglementari) 7
aplicabile activităţii procedurate
7. Definiţii si abrevieri ale termenilor utilizaţi 8-10
in procedura operaţională
8. Descrierea procedurii operaţionale 11-14
9. Responsabilităţi si răspunderi în derularea 15
activităţii
10. Anexe, înregistrări, arhivari 16
11. Cuprins 17

S-ar putea să vă placă și