Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Bahna

Data: 19.03.2013
Clasa: a III-a A
Propunător: Prof. înv. primar Creţu Lenuţa
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare: Ce mai faci, bunico? - Exprimarea acordului/dezacordului în comunicare
Subiectul: Familiarizarea cu textul narativ
Text suport: ,,Fata babei și fata moșneagului” de Ion Creangă
Tipul lecţiei: însuşire de noi cunoştinţe

Obiective cadru/ Obiective de referinţă: 1.3.; 3.1.; 3.2.; 3.3.; 4.2.;4.3.; 4.4.

Obiective operaţionale:
A. Cognitive:
La sfârşitul elevii vor fi capabili:
OC1. – să citească fluent, corect, conştient şi expresiv textul, adoptând intonaţia impusă de semnele de
punctuaţie;
OC2. – să construiască enunţuri folosind cuvinte / expresii din text;
OC3. – să formuleze corect răspunsuri la întrebări referitoare la text;
OC4. – să explice corect folosirea semnelor de punctuaţie/ortogramelor
OC4. – să realizeze corect analiza gramaticală a părţilor de vorbire indicate;
OC5. – să identifice comparaţiile din text completând corect spaţiile punctate;
OC6. – să găsească însușiri a unor fiinţe/lucruri întâlnite în poveste;
OC7. – să cunoască răsplata primită de fata moșneagului
OC8. – să identifice proverbele care se potrivesc cu învăţătura poveștii, motivând alegerea;

B. Psihomotrice
OPM1 – să scrie corect şi lizibil, respectând aşezarea în pagină;
OPM2 – să-şi păstreze poziţia corectă în bancă pe durata desfăşurării lecţiei ;
OPM3 – să-şi reprime tendinţa de a practica mişcări inutile în timpul lecţiei;
C. Afective
Elevii :
OA1 – vor pătrunde afectiv în atmosfera poveștii;
OA2.- vor manifesta dragoste, admiraţie faţă de opera marelui povestitor;
OA3 - vor manifesta interes pentru oferta didactică.

Resurse:
A. Bibliografice:
1. oficiale
 Curriculum Naţional – „Programe şcolare pentru clasa a III-a”, Bucureşti, 2004;
 Marcela Peneş - „Limba si literatura romana-manual pentru clasa a III-a”Editura Marcela Peneş
2 . pedagogice
 Carmen Creţu, ,, Pedagogia succesului” , Editura Polirom” , Iaşi , 1997
 Constantin Cucoş - coordonator , ,,Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade
didactice”, Editura Polirom , Iaşi , 2006
 Ioan Cerghit , ,,Metode de învăţământ”, Editura Polirom , Iaşi , 2006
3. metodico – didactice
 Carmen Iordăchescu , ,,Să dezlegăm tainele textelor literare , clasa a III-a”,Editura Carminis,
Piteşti 2006

 Dumitru Gherghina, ,,Limba română în şcoala primară”, Editura Didactica Nova, Craiova, 1999
 Ioan Şerdean – „Metodica predării limbii române la clasele I – IV”, E.D.P. Bucureşti, 1990;
 Marcela Peneş - „Să aprofundăm textele literare - clasa a III-a”Editura Marcela Ana,
București,2006

B. Metodologice

a . strategia didactică : inductiv – deductivă , algoritmică


b . metode şi procedee : conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, , lucrul cu manualul, munca
independentă, metoda cadranelor;
c . forme de activitate : frontală, individuală, pe grupe;
d . mijloace didactice : planşe, fişe de lucru, fişe informative, portretul lui Ion Creangă, cărţi
scrise de marele povestitor.

C. Temporale : 45 min
D. Umane: 18 elevi

Evaluare: formativă
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Strategii
didactice
Etapele lecţiei Ob. Elemente de conţinut Evaluare
Metode şi Mijloace Forme de
procedee didactice organizare
0.Momentul Pregătirea celor necesare în vederea desfăşurării în condiţii
organizatoric optime a lecţiei se va realiza din pauză
1. Verificarea OA3 Se verifică tema cantitativ şi calitativ prin sondaj . Conversaţia Caiete de teme Frontală Autoevaluare
temei OPM2 catehetică Aprecieri verbale
5 min. individuală
2. Captarea OA1 Voi recita câteva versuri compuse de Elena Dragoş
atenției Zice-se c-a fost odată
2 min Un moşneag şi-o babă rea;
Că moşneagu-avea o fată, Observarea
Baba tot la fel şi ea. Conversația Versuri frontală sistematică
Fata babei, răzgâiată, euristica
Lenevea fără de saţ
Cârtitoare şi-ncruntată
S-alinta ca cioara-n laţ.
Fata moşului, frumoasă
Spre păduri urca din greu,
Ea căra găteje-acasă
Ea la moară tot mereu.
Solicit elevii să recunoască povestea din care fac parte
versurile (Fata babei şi fata moşneagului);
3.Enunţarea - se prezintă obiectivele într-o manieră accesibilă Tabla frontală
temei şi a OA3 - se notează la tablă titlul şi autorul lecţiei, elevii notează Caiete
obiectivelor OPM1 în caiete
1 min
4. Actualizarea Ce alte povești a mai scris Ion Creangă? Conversaţia Cărţi scrise de Ion Aprecieri
cunoştinţelor Pe bănci elevii au primit o fişă cu date despre Ion Creangă. euristică Creangă verbale
însuşite OPM1 Le voi prezenta portretul lui Ion Creangă si câteva opere. Fişă de autor frontală Observarea
anterior OA2 Elevii completează fişa cu câteva titluri sistematică a
5 min. comportamen-
tului
4.Prezentarea Voi explica elevilor că textul prezentat în manual este conversaţia frontală Observarea
optimă a OA1 prelucrat, nefiind prezentat în forma sa integrală. sistematică
conţinutului OA2
2 min. OA3
5.Dirijarea OA3 Citirea textului de către elevi în şoaptă, fiecare în ritm frontală
învățării OC1 propriu. În timp ce citesc textul, elevii vor sublinia Munca cu
15 min cuvintele şi expresiile noi întâlnite în text. manualul
Analiza sumară a textului, pe bază de întrebări:
,,De ce lecţia noastră se intitulează Fata babei și fata Manualul de
OC3
moșneagului?” limba şi literatura
OA1 ,,Cine este autorul ?” română
,,Voi aţi citit poveste în întregime? Ce moment din poveste Conversaţia
OPM3 este redat în imagine? euristică
,,Câte alineate are textul?
OPM2 ,,Care sunt personajele povestirii?’’’
,,Cum era fata babei? Manualul de Evaluare
OA2 ,,Dar fata moșneagului?” limba şi literatura formativă
Citirea model Explicaţia română
OC2 Citirea fragmentelor şi analiza acestora frontală
OC7 Se explică cuvintele: Exerciţiul Caietul de clasă
OPM1
 ţâfnoasă = arţăgoasă, supărăcioasă
 clacă = întâlnire în care cei ce se adună lucrează și Vocabular
OA1 spun glume
 gâlceavă= ceartă, conflict, neînţelegere
 slută= foarte urâtă
 joc (aici)= horă Observarea
Se vor formula propoziţii cu cuvintele noi sistematică
OC1
Se explică expresiile:
OPM3 ,,se alinta cum s-alintă cioara-n laţ’’ - se fălea fără motiv
” era fata mamei’’ - era răsfăţata mamei Manualul de
OA3 Munca cu limba şi literatura Aprecieri verbale
Citirea lecţiei în lanţ
Citirea selectivă: manualul română
Citiţi enunţurile din care aflăm însușirile celor două.
fete
Explicaţi folosirea virgulei
Citiţi fragmentul din care aflăm hotărârea tatălui. Ce semne
de punctuaţie întâlnim în acest fragment? De ce s-au folosit
două puncte? Dar linia de dialog? Identificaţi în acest
fragment un verb pe care îl analizaţi.
Explicaţi folosirea cratimei în cuvântul într-una
Citiţi enunţurile din care aflăm recompensele primite de
fata moșneagului
Citirea de încheiere va fi realizată de un elev.
6.Obţinerea OC5 Se va rezolva următorul exerciţiu: explicaţia Fişe de lucru Activitate Evaluare orală
performanţei OPM1 Completaţi asemănările: (cadranul I) (Anexa2) cu metoda pe grupe
4 min OPM2 Apa rece ca ……………. (gheaţa). exerciţiul cadranelor
OA1 Pere galbene ca ……….. (ceara).
OA3 Pere dulci ca…….(mierea).
Apă limpede ca ……(lacrima).
7. Feedback-ul OC8 Pe o planșă sunt scrise proverbe: cer elevilor să identifice problematizarea Planșă frontală Aprecieri verbale
1 min OA3 proverbele care se potrivesc cu mesajul textului și să
motiveze alegerea făcută
* Bine faci, bine găseşti.
* Fapta bună e pentru om o cunună.
* Prietenul la nevoie se cunoaște.
8. Evaluare OC6 Evaluarea se va realiza diferenţiat Metoda cadranelor Fişe de lucru cu Independen Evaluare scrisă
8 min OC7 Grupa 1. metoda tă Evaluare
OPM1 Elevii vor primi fişe pe care le vor lucra independent cadranelor orală
OA3 (Anexa2)- (cadranele II,III,IV)
Fişa se va verifica oral prin sondaj
Grupa 2.
Elevii din grupa 2 vor avea de transcris un fragment din Manualul
text. Caiete
9.10. Asigura- Se fac aprecieri generale, apoi individuale asupra modului conversaţia frontală Observarea
rea retenţiei şi în care elevii au participat la lecţie. sistematică
a transferului Se notează câţiva elevi
2 min Tema pentru acasă se va da diferenţiat.
Toţi elevii vor avea de transcris primele două fragmente iar
o parte vor avea şi de răspuns la întrebări.
Anexa 2
…………………………………….. ……………………

,,Fata babei și fata moșneagului”


Ion Creangă
Completează cadranele:
I. Completaţi asemănările: II. Scrie câte o însușire pentru:

babă – ……………………………………………..
Apă rece ca ………………………………………………
moșneag – …………………………………………
Pere galbene ca ………………………………………….
pere – …………………………………………….
Pere dulci ca……………………………………………..
plăcinte –………………………………………….
Apă limpede ca …………………………………………..
apă – ………………………………………………
căţelușă – …………………………………………

III. Completează cu răsplata primită de fata IV. Desenează o recompensă primită de


moşneagului: fata moșneagului:

Cuptorul i-a dat................................................................


Fântâna i-a oferit..............................................................
Părul i-a dat....................................................................
Căţeluşa i-a oferit...........................................................
Sfânta Duminică i-a mulţumit fetei moşneagului dându-i
...........................................................................................