Sunteți pe pagina 1din 3

Prof.

Baboi Marian

Proiect didactic

Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Sălcioara


Data: 4.04.2019
Profesor: Baboi Marian
Aria curriculară: Om şi societate
Disciplina: Istoria Românilor
Clasa: a-VIII-a
Unitatea de învăţare: România între democrație şi autoritarism.
Lecţia: Monarhia în perioada interbelică
Tipul lecţiei: mixtă
Durata: 50 min.
Competenţe generale:
1. Utilizarea terminologiei specifice pentru explicarea cauzelor unui eveniment istoric
folosind limbaje diferite, inclusiv virtual;
2. Raportarea elementelor semnificative din o sursă istorică;
3. Relaționarea elementelor şi fenomenelor din realitate cu reprezentările lor cartografice,
grafice, virtuale;
Competenţe specifice:
- Rezolvarea unor situaţii-problemă, prin utilizarea adecvată a surselor istorice referitoare la
fapte din istoria românilor, desfăşurate în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea
- Formularea unor opinii referitoare la un fapt istoric din istoria românilor în Epoca
Modernă şi în secolul al XX-lea, pe baza surselor istorice
- Utilizarea termenilor istorici specifici faptelor istorice din spaţiul românesc în Epoca
Modernă şi în secolul al XX-lea, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală
- formarea sentimentelor de ataşament şi respect faţă de valorile naţionale;
Obiective operaţionale:
- Să explice criza dinastică şi urmarile acesteia asupra vieții politice românesti.
- Să numească regii României în perioada interbelică.
- Să definescă obiectivele politici dusă de Carol al II lea.
Strategii şi tehnici didactice: învățarea dirijată, activitate frontală, pe grupe,explicația
Mijloace didactice: - fişe de lucru, videoproiector, computer, flipchart;
Organizarea clasei: frontală, pe grupe.
Bibliografie:
- Lazăr, Liviu, Lupu, Viorel, Istoria Românilor, Manual pentru clasa a-VIII-a, Editura Teora,
2000, Bucureşti;
- C.C.Giurescu – Istoria Romanilor, Ed. ALL,2007;
- M. Barbulescu, D.Deletant, K. Hitchins,S. Papacostea – Istoria Romaniei,Ed.
Corint, 2007
- www.didactic.ro
Prof. Baboi Marian
Prof. Baboi Marian

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Nr. Momentele Activitatea profesorului Activitatea Metode Mijloace Evaluare
crt. lecţiei elevilor
1 Moment Verificarea prezenței. Asigurarea unui Elevii se vor
organizatori climat prielnic desfăşurării lecției. organiza la
c Verificarea conexiunilor la computer. momentul
Aşezarea elevilor va fi pe grupe respectiv pe
grupe
2 Verificarea Foloseşte exerciții de dezgheț. Răspund la Conversația Eventualele
cunoştinţelor Se vor adresa întrebări din tema: întrebările corecții aduse
anterioare ”România după Marea Unire: formulate de răspunsurilor
Integrarea provinciilor româneşti şi profesor elevilor
statutul minorităților”
3 Captarea Prof. va prezenta un scurt material Elevii vor adresa Conversația Videoproie
atenţiei video, din arhiva TVR, despre eventuale ctor.
funeraliile MS Mihai I. întrebări Computer
4 Anunţarea Profesorul anunță titlui lecției şi Elevii îşi Expunerea Videoproie
titlului obictivele operaționale. notează în caiete ctor.
lecţiei şi a titlul lecției Computer
obiectivelor
operaţionale
5 Dirijarea Prof. prezintă elevilor modul de lucru Elevii citesc Conversația Internet
învăţării şi distribuie fisele de lucru. sub îndrumarea Discuția Realizează un
profesorului Investigația feed-back
fisele de lucru permanent
încercănd să
răspundă la Generarea şi
întrebările susținerea de
adresate . idei

6 Fixarea Prof.va supraveghea lucrul putând Crează schița Conversația Videoproie Feed-back
cunoştinţelor interveni, şi dirijând elevii în crearea lectiei cu ctor.
. Asigurarea schiței lecției . ajutorul surselor Computer
feed-back- din fisele de
lui. lucru.
Îşi împărtăşesc
opiniile

7 Evaluarea Prof. va realiza evaluarea folosind un Elevii dezleagă Conversația Flipchart


rebus. rebusul apoi
Împarte fise de autoevaluare. răspund
chestionarelor de
autoevaluare.
8 Aprecieri, Formulează aprecierile finale face Conversația
recomandări, unele recomandări, întrebările nou
notare apărute fiind un punct de plecare
pentru o nouă cercetare.

S-ar putea să vă placă și