Sunteți pe pagina 1din 4

Aria curriculară: Tehnologii

Educație
tehnologică
Clasa a II-a

Aria curriculară: Tehnologii


Disciplina: Educație tehnologică
Clasa a II-a
COMPETENȚELE SPECIFICE DISCIPLINEI:
1. Utilizarea materialelor, ustensilelor şi tehnicilor specifice în diverse activități
tehnologice, manifestând curiozitate și interes pentru inovații.
2. Confecționarea unor obiecte simple utilitare și decorative, dând dovadă de motivație
pentru creativitate și gust estetic.
3. Apelarea la instrumente și resurse digitale în situații de învăţare, dând dovadă de
corectitudine, adecvare și respect pentru etica mediilor virtuale.
4. Transpunerea achiziţiilor tehnologice, digitale în contexte educaţionale și cotidiene,
demonstrând grijă pentru mediul natural și cei din jur.

BIBLIOGRAFIE:
Produse curriculare principale:
1. Curriculum național: Învățământul primar. Chișinău: MECC, Lyceum, 2018.

Produse curriculare auxiliare:


1. Ghid de implementare a curriculumului pentru învățământul primar. Chișinău: MECC,
Lyceum, 2018.
2. Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori, clasa a II-a.
Chișinău: MECC, IȘE, 2017.
3. Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar, clasa a II-a. Ghid
metodologic. Chișinău: MECC, IȘE, 2017.

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Nr. de ore pe săptămână Nr. de ore pe an
1 33

PROIECTAREA EVALUĂRILOR
Nr. de evaluări
Semestrul Nr. de EI EFP EFE ES
ore
Semestrul 1 15 1 la discreția CD 2 1
Colaje și decorațiuni
Semestrul 2 18 1 la discreția CD 2 1
Educația digitală
Total an:
33 ore 2 la discreția CD 4 2
Produse școlare recomandate și criterii de succes
Clasa a II-a
Educație tehnologică
Produse recomandate Criterii de succes
Proiect de 1. Descriu etapele tehnologice de confecţionare;
confecţionare 2. Comentez aspectul estetic;
3. Explic de ce sunt utile articolele.
4. Prezint schiţa grafică şi modelul decorativ proiectat;
P2 Articole tradiţionale1 1. Selectez pânza/materialul necesar;
2. Păstrez în condiţii potrivite materialele şi ustensilele;
3. Respect normele de igienă şi protecţie a muncii.
P3 Confecționarea unui 1. Prezint subiectul reprezentat;
colaj 2. Argumentez selectarea materialelor;
3. Descrieu etapele tehnologice de realizare a colajului;
4. Respect regulile de securitate;
5. Comentez aspectul estetic al lucrării;
6. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.
P4 Obiect decorativ 1. Respect tema și subiectul propus;
(hârtie colorată, 2. Utilizez adecvat materialele;
carton, material 3. Creez forme plane și volumetrice din hârtie/carton;
natural, etc.) 4. Execut lucrarea cu acuratețe;
5. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.
P5 Evaluarea lucrărilor 1. Apreciez cât este de estetică lucrarea.
confecţionate 2 2. Explic dacă se respectă tradiţia populară.
3. Explic dacă s-au respectat etapele tehnologice.
4. Explic cât de calitativ este produsul.
5. Respect terminologia specifică.*
P6 Colaborarea în echipă 1. Propun reguli pentru colaborarea în echipă;
2. Mă implic;
3. Sunt receptiv (ă);
4. Pot argumenta ideile propuse de echipă.

1
conceperea şi organizarea mijloacelor de confecţionare.
2
conform cerinţelor estetice, tehnologice şi funcţiilor utilitare.
Proiectarea unităților de învățare (modulelor) la disciplina
școlară Educație tehnologică
Clasa a II-a

Nr. de ore
Data

Observații
Unități de competențe Detalieri de conținut

Evaluare
Modulul 1: COLAJE ȘI DECORAȚIUNI
Unitatea de învățare: Realizarea colajelor plane și volumetrice
1. Tehnica conturării formelor după 1 S5
2.2. Realizarea colajelor simple cu clișeu. Exersări de conturare a
diverse materiale pe diverse formelor după clișeu.
suporturi. 2. Procedeul decupării figurilor pe 1 S6
linie curbă. Decupare pe linie curbă.
3. Colaje siluetă. Decuparea siluetei 1 S7
obiectelor.
4. Modalități de pliere a hârtiei: după 1 S8
axe, după diagonală. Experimentări
de îmbinare a figurilor decupate în
compoziții pe diverse suporturi (hârtie,
carton).
5. Tehnici: origami, decuparea 1 S9 EFE (P4,
simetrică. P11)
Modulul 1: COLAJE ȘI DECORAȚIUNI
Unitatea de învățare: Realizarea decorațiunilor
6. Confecționarea decorațiunilor plane 1 S
și volumetrice. 10
2.3. Explorarea materialelor, 7. Realizarea obiectelor decorative din 1 S
ustensilelor, tehnicilor și panglici, fâșii (tehnica quiling). 11
suporturilor pentru crearea unor Realizarea colajelor obiectuale,
decoraţiuni. tematice, cu subiect și decorative.

8. Realizarea panourilor, obiectelor 1 S


decorative specific unor sărbători 12
calendarisitice. Realizarea colajelor
obiectuale, tematice, cu subiect și
decorative.
9. Lecție de sinteză: Colaje și 1 S EFE (P5,
decorațiuni 13 P11)
10. Evaluare sumativă (semestrul 1): 1 S ES
Colaje și decorațiuni. 14
Produse: lucrări individuale și
colective, colaborarea în echipă.
11. Activități diferențiate de 1 S
postevaluare 15