Sunteți pe pagina 1din 7

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

BICAZU ARDELEAN

JUD. NEAMŢ

CONCURS NAŢIONAL DE CREAŢIE PLASTICĂ


,, MAGIA IERNII”
2015-2016
Ediţia a IV a

MOTTO: ,, Iarna este modul naturii de a spune ,,Înalţă-ţi spiritul!”” .

(Robert Byrne)

INIŢIATOR: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BICAZU ARDELEAN

TIPUL CONCURSULUI: NAŢIONAL

COORDONATORI: Prof. pentru înv. primar ŢEPEŞ CIUCAN LIVIA MARIANA

Prof. SUCIU ALINA

COLABORATORI:

PIP: Birsan –Son Gabriela Madalina

PARTENERI: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ

Şcoala Gimnazială Bicazu Ardelean

Primăria Bicazu Ardelean

Biserica Ortodoxă Bicazu Ardelean


ARGUMENT:

Iarna , un anotimp al aşteptării , o vreme potrivită pentru reînvierea amintirilor de aur


şi lansarea într-o călătorie sentimentală , un timp în care te poţi bucura de fiecare oră aduce
multe bucurii în sufletele copiilor prin colinde, mirosul bradului, serbări şi jocurile de iarnă.
Sărbătorilor de iarnă se apropie, ne mai desparte puţin de seara când glasurile copiilor vor
vesti naşterea Domnului.

Aceste frumoase sentimente să le împărtăşim celor dragi, în anotimpul de iarnă, în picturi,


colaje şi fotografii dăruite de copii pentru copii.

SCOPUL CONCURSULUI :

Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului artistic al copiilor din învăţământul


preşcolar, primar și gimnazial.

OBIECTIVE SPECIFICE:

- dezvoltarea dragostei pentru frumosul din natură în anotimpul de iarnă;


- dezvoltarea şi stimularea expresivităţii şi creativităţii copiilor;
- cultivarea sensibilităţii artistice a copiilor preşcolari şi şcolari;
- descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor plastice;
- valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice în abordarea educaţiei artistico-
plactice.

GRUP ŢINTĂ:

Cadre didactice din învăţământul preuniversitar;

Preşcolari şi elevi din invatamanul primar si gimnazial

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Școala Gimnazială nr 1 com. Bicazu Ardelean

DATA DESFĂŞURĂRII: 26 februarie 2016

REGULAMENT DE ÎNSCRIERE, PARTICIPARE , DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE:

SECŢIUNILE CONCURSULUI:

SECŢIUNEA I: PICTURĂ ŞI COLAJ ( suport A4)- destinată preşcolarilor şi şcolarilor

SECŢIUNEA II: COMPUNERI ŞI POEZII -,, Magia iernii” - destinată şcolarilor

A. CONDIŢII DE PARTICIPARE

SECŢIUNEA I: PICTURĂ ŞI COLAJ


 înscrierile se fac în perioada 11 decembrie 2015- 15 ianuarie 2016 pe baza
următoarelor documente:
 formularul de înscriere, aflat în Anexa 1 se va trimite numai prin e-mail la adresa:
suciualina2007@yahoo.com, în perioada de înscriere;
 - lucrările în original (Acestea vor fi realizate pe suport de carton, în format A4, în
colţul din dreapta jos aplicându-se o etichetă pe care se va specifica: Titlul lucrării;
Numele şi prenumele copilului; Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător;
Clasa/grupa;Şcoala / grădiniţa; Localitatea, Judeţul)- toate scrise cu majuscule;
 lucrările se vor trimite pe adresa ŞCOALA GIMANZIALĂ NR.1 BICAZU
ARDELEAN, JUD. NEAMŢ, COD POŞTAL 617065 cu menţiunea pentru
CONCURSUL NAŢIONAL ,, MAGIA IERNII” în plic prin poştă..
 lucrările nu vor fi returnate după finalizarea concursului.
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!

Nu există număr limită de participare pentru copii!

SECŢIUNEA II: COMPUNERI ŞI POEZII

- Lucrarea trimisă nu trebuie să depăşească o pagină A4 şi va fi redactată respectând


următoarele repere:

● tehnoredactarea se va realiza în Microsoft Office Word 2003, font Times New Roman 12,
cu semne diacritice, la 1,5 rânduri, text aliniat „justified”, margini de 20 mm;
● titlul lucrării se va scrie folosind caractere Times New Roman 14, centrat, bold. Sub titlu
se vor scrie cu caractere Times New Roman, 12, italic, centrat:
Numele şi prenumele copilului; Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător;
Clasa/grupa;Şcoala / grădiniţa; Localitatea, Judeţul)
NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!

 lucrările se vor trimite pe adresa ŞCOALA GIMANZIALĂ NR.1 BICAZU


ARDELEAN, JUD. NEAMŢ, COD POŞTAL 617065 cu menţiunea pentru
CONCURSUL NAŢIONAL ,, MAGIA IERNII” în plic prin poştă..
● desfăşurarea concursului: 26 februarie 2016

● trimiterea diplomelor: 29 februarie -4 martie 2016

Diplomele copiilor si adeverintele de participare vor fi trimise pe adresele de Email indicate


in fisele de inscriere.

B. PROBLEMEORGANIZATORICE
Persoane de contact:  Țepeș-Ciucan Livia-Mariana
Tel. 0726960585
 Suciu Alina
Tel. 0761673558 Email: liviatepes@gmail.com

E-mail: suciualina2007@yahoo.com

C. EXPOZIŢIE- CONCURS CU LUCRĂRI ALE PREŞCOLARILOR ŞI


ELEVILOR

EVALUAREA ŞI FINALIZAREA CONCURSULUI


Lucrările preşcolarilor/elevilor vor fi expediate prin poştă până la data de 15 februarie
2016 (data poştei STRICT), pe adresa: ŞCOALA GIMANZIALĂ NR.1 BICAZU
ARDELEAN, JUD. NEAMŢ, COD POŞTAL 617065

● Creaţiile preşcolarilor/elevilor vor fi expuse în cadrul unei expoziţii organizate


ŞCOALA GIMANZIALĂ NR.1 BICAZU ARDELEAN

Vor fi jurizate de un juriu de specialitate, iar premierea acestora se va face în ziua de


24 februarie 2016, acordându-se locul I, locul II, locul III, menţiuni pe niveluri de învăţământ:
preşcolar, primar şi gimnazial.

Comisia de concurs poate să acorde premii speciale.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
CONCURS NAŢIONAL
,, MAGIA IERNII”
EDIȚIA A IV A

Numele şi prenumele
coordonatorului: .........................................................................................

Specialitatea: ...............................................................................................................................
...

Unitatea de
învăţământ: .................................................................................................................

Loc. ..............................................................................................................................................
..

Judeţul .........................................................................................................................................
...

Telefon:.........................................................................................................................................

Preşcolari/Elevi participanţi:

Nr. Numele şi prenumele Grupa/ Secţiunea Titlu


crt.
Clasa lucrării

1.

2.

3.

Cadru didactic,

Şcoala Gimnazială Nr.1 Şcoala.............................................

Bicazu Ardelean, jud.Neamţ NR............/………………………….


NR............ / ….......................................
ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat astăzi, ………………………. între: Şcoala Gimnazială Nr.1 Bicazu


Ardelean, jud.Neamţ reprezentată de prof.Duculescu Cornel, în calitate de director, şi
coordonatori proiect Prof. înv.primar ŢEPEŞ-CIUCAN LIVIA-MARIANA, Prof. SUCIU
ALINA, şi
Partener………………………………………………………………………………..
reprezentată de …………………………………………………………, în calitate de director,
şi …………………………………………….în calitate de colaborator, în cadrul proiectului,

,, MAGIA IERNII” EDIȚIA A IV A , 2015-2016.


Durata: Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada
anului şcolar 2015 – 2016.
Şcolile coordonatoare se obligă:
 Să distribuie regulamentul concursului unitatilor partenere;
 Să colecteze lucrările realizate de parteneri;
 Să asigure jurizarea lucrărilor;
 Să trimită tuturor participanţilor diplomele ;
 Să mediatizeze rezultatele concursului.

Grădiniţa / Şcoala participantă se obligă să:


 Să înscrie elevii în concurs;
 Să îndrume elevii în realizarea lucrărilor;
 Să expedieze lucrările pe adresa gradinitelor / şcolii coordonatoare;
 Să distribuie elevilor participanţi diplomele obţinute.

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se


deruleze conform scopului stabilit.
Prezentul contract se încheie în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Director, Director,
Prof. Duculescu Cornel Prof.

S-ar putea să vă placă și