Sunteți pe pagina 1din 5

TROPARE

Sfântul Dimitrie cel Nou Basarabov – glas 8

Întru tine, părinte, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui
Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci, să poarte grijă
de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură,
Preacuvioase Părinte Dimitrie, duhul tău.

Sfântul Ștefan cel Mare – glas 1

Apărător neînfricat al credinței și patriei străbune, mare ctitor de locașuri sfinte,


Ștefane Voievod, roagă pe Hristos Dumnezeu, să ne izbăvească din nevoi și din
necazuri.

Sfântul Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei – glas 1

Soborului cel dintâi te-ai arătat apărător și de minuni făcător, purtătorule de


Dumnezeu Spiridoane, părintele nostru. Pentru aceasta, cu femeia cea moartă în
groapă tu ai vorbit și șarpele în aur l-ai prefăcut. Și când ai cântat sfintele rugăciuni,
îngeri ai avut împreună cu tine slujind, preasfințite. Slavă Celui ce te-a preamărit pe
tine; slavă Celui ce te-a încununat; slavă Celui ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri!

Sfânta Cruce – glas 1

Mântuieşte, Doamne, poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta; biruinţă


binecredincioşilor creştini asupra celui potrivnic dăruieşte. Şi cu Crucea Ta păzeşte pe
poporul Tău.

Sfântul Paisie Aghioritul – glas 1

Pe vlăstarul Farasei și slava Athonului, al cuvioșilor de demult următor și întocmai de o


cinste cu dânșii, pe Paisie credincioșii să-l cinstim, pe vasul cel plin de harisme, care
este grabnic spre ajutorare tuturor binecinstitorilor care strigă cu credință: Slavă Celui
ce ți-a dat ție putere! Slavă Celui ce te-a-ncununat pe tine! Slavă Celui ce lucrează prin
tine tuturor tămăduiri
Sfântul Serafim de Sarov – glas 4

Din tinerețe L-ai îndrăgit pe Hristos, fericite, și numai Lui, Unul, ai dorit cu înflăcărare
să îi slujești, prin rugãciune neîntreruptă în pustie, nevoindu-te cu inima plină de
umilință dobândind iubirea lui Dumnezeu și arătându-te ales al Maicii Domnului.
Pentru aceasta ne rugăm ție: Mântuiește-ne pre noi cu rugăciunile tale, preacuvioase
Serafime, Părintele nostru!

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir – glas 3

Mare apărător te-a aflat întru primejdii lumea, purtătorule de chinuri, pe tine cel ce ai
biruit pe păgâni. Deci precum mândria lui Lie ai surpat și la luptă îndrăzneț ai făcut pe
Nestor, așa Sfinte Dimitrie, pe Hristos Dumnezeu roagă-L să ne dăruiască nouă mare
milă.

Sfântul Ierarh Nectarie al Eghinei – glas 1

Pe cel născut în Silivria şi ocrotitorul Eghinei, pe acela ce s-a arătat în vremurile din
urmă prieten adevărat al virtuţii, pe Sfântul Ierarh Nectarie să-l cinstim cei credincioşi
ca pe un Dumnezeiesc slujitor al lui Hristos, că izvorăşte bogate vindecări celor ce cu
evlavie strigă: Slavă lui Hristos, Celui Ce te-a proslăvit! Slavă Celui Ce minunat te-a
arătat! Slavă Celui Ce prin tine lucrează tuturor tămăduiri!

Sfântul Mucenic Ioan Rusul – glas 3 (Fecioara astăzi...)

Cel ce te-a chemat pe tine de pe pământ la lumea cea cerească, ține și după moarte,
neschimbat, trupul tău, Sfinte. Căci tu în Asia ai fost dus prizonier și acolo te-ai unit cu
Hristos, Ioane. Deci pe Acela roagă-l să mântuiască sufletele noastre.

Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou – glas 1

Ai strălucit ca soarele pe Colina Neprihăniţilor şi ai urcat la Domnul pe calea martiriului,


dându-ţi sufletul sub loviturile necredincioşilor, Sfinte Părinte Efrem, Mare Mucenic al
lui Hristos. Pentru aceasta, ai făcut ca dumnezeiescul har să se reverse neîncetat spre
cei ce cu evlavie îţi strigă ţie: slavă Celui Ce ţi-a dăruit putere, slavă Celui Ce ţi-a dăruit
harul tămăduirilor, slavă Celui Care dă tuturor tămăduiri prin tine.
Sfântul Siluan Athonitul – glas 3

Propovăduitor al iubirii lui Hristos, lumii întregi ai fost dat, de trei ori fericite, între
cuvântătorii de Dumnezeu cel prea duios, căci pe Cel smerit și blând ai văzut și inima
Aceluia o ai cunoscut. Pentru aceasta, prin graiurile tale toți luminându-ne, proslăvim
Duhul, Carele pe tine-au proslăvit.

Sfântul Ierarh Grigorie Palama – glas 8

Luminător al dreptei credinţe, sprijinul Bisericii şi învăţătorule, podoaba monahilor,


apărătorule cel nebiruit al teologilor; făcătorule de minuni, Grigorie, lauda
Tesalonicului, propovăduitorule al harului, roagă-te pururea să se mântuiască sufletele
noastre.

Sfânta Cuvioasa Maica noastră Parascheva – glas 8

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui
Hristos; şi lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă
de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură,
Preacuvioasă Maică Parascheva, duhul tău.

Sfântul Ierarh Nicolae, Episcopul Mirelor Lichiei – glas 4

Îndreptător credinței și chip blândeților, învățător înfrânării te-a arătat pe tine turmei
tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia
cele bogate. Părinte Ierarhe Nicolae, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să mântuiască
sufletele noastre.

Sfântul Ierarh și Mucenic Teodosie de la Brazi – glas 1 (Prealăudaților mucenici...)

Arătatu-te-ai, Ierarhe Teodosie, sfeșnic pururea luminos și mare apărător al Bisericii lui
Hristos. Strălucit-ai, prin slujire și mucenicie, ca o jertfă preacurată, aducându-te
Stăpânului tuturor; slăvim pomenirea ta, rugând pe Dumnezeu să dăruiască sufletelor
noastre pace și mare milă.
Sfântul Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului – glas 8

Din gura ta ca o lumină de foc strălucind harul, lumea a luminat. Vistieriile neiubirii de
argint lumii a câștigat. Înălțimea gândului smerit nouă ne-a arătat. Iar prin cuvintele
tale învățându-ne, Părinte Ioane Gură de Aur, roagă pe Cuvântul, Hristos Dumnezeu, să
mântuiască sufletele noastre.

Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul – glas 8

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu şi al curăţiei


şi luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată Sfinte Părinte
Maxim, înţelepte, cu învăţăturile tale pe toţi i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-
te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul – glas 8

Pe tine, Părinte, te cinstim, căci lăsând lumea și patria ta, ai luat crucea, urmând lui
Hristos, și în Valea Iordanului, în peștera pustnicească, la Hozeva nevoindu-te, te-ai
mutat la Cel dorit. Pentru aceasta împreună cu îngerii se bucură, Preacuvioase Părinte
Ioane, duhul tău!

Icoana Macii Domnului Pantanassa – glas 4

Pe cei ce cu dragoste icoana ta o cinstesc, cerând cu evlavie dumnezeiescul ei har, auzi-


i de-a pururea; toată împresurarea risipeşte-le grabnic, turma ta o păzeşte de
primejdia toată, a-toate-Împărăteasă şi Maică a Domnului.

Icoana Maicii Domnului Prodromița – glas 1

Născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară, sfintei şi dumnezeieştii icoanei tale cu


dragoste şi cu credinţă închinându-ne, o sărutăm mulţumind; căci prin ea celor
credincioşi dăruieşti cu adevărat tămăduiri sufletelor şi trupurilor. Pentru aceasta,
grăim către tine: Slavă fecioriei tale, slavă milostivirii tale, slavă purtării tale de grijă,
Ceea ce eşti Una Binecuvântată.
Icoana Maicii Domnului Portărița de la Mrea Iviron – glas 4

Ceea ce ești Stăpâna noastră, de Dumnezeu Născătoare, cântări de laudă aducem ție,
noi, robii tăi, ca cei ce cu venirea icoanei tale celei cinstite, armă tare și zid neclintit și
strajă nebiruită ne-am agonisit. De toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți și de toată
vătămarea sufletească și trupească ne izbăvește, ca să strigăm ție: Bucură-te, Portăriță
Bună, care deschizi credincioșilor ușile Raiului!

Sfântul Porfirie Kavsokalivitul – glas 1

După cum pe pământ te rugai pentru tămăduirea neputinţelor şi pentru iertarea


păcatelor noastre, tot astfel şi acum roagă-te în ceruri, Părinte Porfirie, şi roagă-L pe
Hristos, Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele noastre.

Sfinții Doctori fără de arginți, Cosma și Damian – glas 8

Sfinţilor cei fără de arginţi şi de minuni făcătorilor, cercetaţi neputinţele noastre. Şi ca


unii care în dar aţi luat, în dar daţi-ne nouă.