Sunteți pe pagina 1din 76

9

7
9
-2
7
5
18
N
S
IS
P U B L I C AT I E P E R I O D I C A A S E R V I C I U L U I VA M A L
APRILIE
IUNIE 2013 ¹2(32)

Tema numărului:

Regimul vamal
admitere temporară
Regimul vamal
perfecționare activă

П е риод ич е с ко е из д ани е Таможе нной с лу жбы


3
INDICELE DE ABONARE: 31952

Abonarea o puteţi efectua prin


„Poşta Moldovei”, telefon de contact: (022) 22-60-46
„Ediţii Periodice”, telefon de contact: (022) 23-80-73
„Moldpresa”, telefon de contact: (022) 22-63-23

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 31952

Подписку можно оформить через


„Poşta Moldovei”, контактный телефон: (022) 22-60-46
„Ediţii Periodice”, контактный телефон: (022) 23-80-73
„Moldpresa”, контактный телефон: (022) 22-63-23

Continuă abonarea la revista


Продолжается подписка
на журнал „VAMA”
Cuprins

TEMA NUMĂRULUI
Regimul vamal admiteRE
temporară pag. 2- 13

regimul vamal
perfecţionare activă pag. 14- 24

LEGISLAȚIA

ANEXA 1 pag. 25 - 35
ANEXA 2 pag. 35 - 41
ANEXA 3 pag. 41 - 43
ANEXA 4 pag. 43 - 65
ANEXA 5 pag. 65 - 72
ANEXA 6 pag. 72

Ediţie periodică a Serviciului Vamal al Republicii Moldova - revista „VAMA”.

Fondatorul revistei: Întreprinderea de stat „Vamservinform”, înregistrată la Camera înregistrării a RM;


numărul de înregistrare – 1011600027679

Redactor: Tatiana Smeşnaia


Manager publicitate: Daniela Russu
Design: Olga Colari

Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul articolelor publicitare.

Adresa redacţiei: Chişinău, str.Petricani, 21/3


Tel/fax redacţiei: (+373 22) 507-251
Indexul de abonare: 31952

Tipar executat la tipografia „Ericon”, tiraj - 1500 exemplare


Tema numărului

Regimul vamal admitere


temporară

Admitere temporară (art. 67 al Codului vamal) este regimul de proprietate asupra mărfurilor, de ex. contractele de vînza-
vamal care permite utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova, cu re-cumpărare, donaţie, schimb sau alte contracte de înstrăina-
suspendare parţială sau totală de drepturi de import şi fără apli- re a bunului.
carea măsurilor de politică economică, a mărfurilor şi mijloace- Excepţie de la condiţia menţionată constituie mărfurile intro-
lor de transport străine destinate reexportului în aceeaşi stare, duse în baza unui contract de leasing internaţional (alin. 3 al
cu excepţia uzurii lor normale. art. 67 al Codului vamal). Astfel, mărfurile pot fi plasate în re-
Utilizarea regimului dat este recomandabil pentru următoare gim vamal de admitere temporară chiar şi în cazul în care, con-
le cazuri: form contractului, dreptul de proprietate trece la o persoană
• inițierea activității de producere, pentru care este necesar autohtonă. Singura condiţie este ca acest contract să fie cali-
utilajul respectiv; ficat drept un contract de leasing internaţional în conformitate
• prestări servicii în diverse domenii (medical, construcții, cu Legea cu privire la leasing nr. 59-XVI din 28 aprilie 2005.
transport etc.); - identificarea termenului provizoriu de derulare a
• organizări de expoziții, tîrguri, prezentări sau alte tranzacției externe sau / și de aflare a mărfurilor pe terito-
manifestații similare. riul vamal al Republicii Moldova. Condiția respectivă vine în-
tru respectarea cerinței de reexport al mărfurilor la încheierea
De asemenea, sînt remarcabile și două importante avantaje regimului vamal de admitere temporară;
ale utilizării regimului vamal de admitere temporară, după cum - să fie neconsumptibile. Excepţie de la această condiție
urmează: constituie cazurile cînd mărfurile sînt destinate consumului fi-
- avantajul economic – presupune suspendarea drepturilor de nal în cadrul unor expoziţii, tîrguri, manifestaţii, prezentări etc.,
import, posibilitatea efectuării vămuirii parţiale, ceea ce conferă ambalaje, precum şi în cazul leasingului internaţional.
un avantaj important din punctul de vedere al capitalului lichid al
agentului economic
Condițiile de achitare a drepturilor de import
- avantajul necomercial – presupune suspendarea măsurilor
de politică economică pentru produsele al căror import este în
Reieșind din prevederile generale, admiterea temporară a măr-
mod normal licenţiat sau condiționat prin alte modalități.
furilor se permite cu suspendare parţială sau totală de la plata
drepturilor de import.
Care sînt condițiile de plasare a mărfurilor în regim? Cu referire la regimul vamal de admitere temporară cu suspen-
dare totală - atenție la sintagma ”suspendare totală” - conform
Plasarea mărfurilor în regim vamal „admitere temporară” prevederilor anexei nr. 2 a Legii nr. 1380-XIII din 20.11.1997 ”Cu
este posibilă cu respectarea a 4 condiții fundamentale: privire la tariful vamal”, la perfectarea declarației vamale respec-
- mărfurile să fie identificabile. Astfel, organul vamal tre- tive, se aplică taxa pentru proceduri vamale, după cum urmează:
buie să se asigure că se vor scoate anume aceleaşi bunuri
care au fost introduse temporar, ci nu altele, similare. În acest
scop, art. 68 al Codului vamal stipulează că organul vamal au- Servicii vamale Cuantumul taxei
torizează admiterea temporară numai a mărfurilor care pot fi
identificate. În baza art. 190 al Codului vamal identificarea bu-
Vămuirea mărfurilor plasate
nurilor se efectuează prin aplicarea de plombe, sigilii (contra
în regim de admitere tempo- 0,05% din valoarea în
plată), ştampile, marcaje, semne de identificare, prin preleva-
rară pe un termen de pînă la vamă a mărfii, dar nu mai
rea de probe şi mostre, prin descrierea mărfurilor şi mijloace-
2 luni, a mărfurilor prezenta- mult de 400 euro
lor de transport, prin desenarea planului, fotografiere, utiliza-
te la tîrguri şi expoziţii, pentru
rea documentelor de însoţire a mărfurilor şi altor acte, prin alte
activități culturale şi sportive
mijloace de identificare.
Este de menționat că unele tipuri de marfă sînt omogene, de Vămuirea mărfurilor plasa-
exemplu ambalajele. De aceea această condiție pare a fi inapli- te în regim de admitere tem-
cabilă pentru acestea. Însă, dacă ambalajele vor fi însoțite de porară pe un termen de pes-
documentele tehnice sau comerciale, în care se descrie mode- te 2 luni a tuturor mărfu-
lul, tipul, cantitatea şi se conțin alte informaţii necesare pentru rilor cu valoarea în vamă:
identificarea acestora, condiția de identificare va fi respectată.
- pe toată durata regimului vamal de admitere tempora- - de la 100 la 1000 euro 4 euro
ră, mărfurile trebuie să rămînă în proprietatea persoanei 0,4% din valoarea în vamă
străine. Respectarea acestei condiții depinde direct de baza - de peste 1000 euro a mărfii, dar nu mai mult de
contractuală conform căreia are loc livrarea mărfurilor străine. 1800 euro
Prin urmare, organele vamale nu vor autoriza regimul admiterii
temporare în baza contractelor prin care se transmite dreptul

2
Tema numărului

Admiterea temporară cu suspendare totală poate fi acordată nu- În ce privește zona de frontieră dintre Republica Moldova și
mai în cazurile expres prevăzute de legislaţie, după cum urmează: Ucraina, în prezent nu este semnat nici un acord similar și re-
- pct. 227, 229-243 ale Regulamentului de aplicare a destina- spectiv opțiunea dată rămîne inaplicabilă pentru persoanele ce
ţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, provin din zona de frontieră menționată.
aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1140 14. Alte cazuri de admitere temporară cu suspendare to
din 02.11.2005; tală de drepturi de import
- alin. 3) art. 67 al Codului vamal – leasing internaţional; a) şabloanele, matriţele, clişeele, desenele,
b) instrumentele de măsură, control şi verificare şi alte articole similare
Reieșind din prevederile menționate, se evidențiază următoa- c) sculele şi instrumentele speciale puse la dispoziţia unei per-
rele grupe de cazuri: soane stabilite pe teritoriul vamal al Republicii Moldova pentru
1. Bunurile care fac obiectul unor tratate internaţionale bila a fi utilizate în producţia de mărfuri care urmează a fi exporta-
terale sau multilaterale la care Republica Moldova este parte. te în totalitate, cu condiţia ca respectivele scule şi instrumente
2. Materialul profesional, care include: materialul de presă, speciale să rămînă în proprietatea unei persoane nerezidente;
de radiodifuziune sau televiziune necesar reprezentanţilor or d) mărfurile de orice natură care urmează a fi supuse testelor,
ganizaţiilor de presă, materialul cinematografic, aparatura au experienţelor sau demonstraţiilor;
xiliară pentru materialele menționate etc. e) mostrele reprezentative
3. Mărfuri destinate prezentării sau utilizării la expoziţii, g) filmele, benzile magnetice şi filmele magnetizate, pozitivul fil-
tîrguri, întruniri sau alte manifestări similare. melor cinematografice, şi alte suporturi de imagine înregistrate,
Este remarcabil faptul că nu sînt considerate manifestări ex- impresionate şi developate, destinate vizionării înainte de a fi uti-
poziţiile organizate cu titlu privat în magazinele sau la sedii- lizate în scop comercial;
le agenţilor comerciali în scopul vînzării mărfurilor importate g) suporturile de date informatice trimise gratuit pentru a fi utili-
(alin. 3, pct. 230 al Regulamentului de aplicare a destinaţiilor va- zate în prelucrarea automată a datelor.
male prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova) k) diverse echipamente utilizate sub supravegherea şi pe răs-
4. Mărfurile importate în scop educativ, ştiinţific sau cultural punderea unei autorităţi publice pentru construirea, repararea
5. Echipament medical, chirurgical şi de laborator sau întreţinerea infrastructurii de interes general din zonele de
6. Materiale destinate înlăturării efectelor unor catastrofe frontieră.
7. Ambalaje 15. Mostrele, modelele de referinţă şi materialele publicitare.
Ambalaje reprezintă: 16. Mărfurile introduse în ţară pe baza contractelor de
a) recipientele utilizate sau destinate a fi utilizate în starea în leasing internaţional, conform alin. 3 al art. 67 al Codului
care sînt importate, pentru ambalarea exterioară sau interioa- vamal, se plasează în regim de admitere temporară cu suspen-
ră a mărfurilor; dare totală de la plata drepturilor de import.
b) suporturile pe care mărfurile sînt sau urmează a fi rulate, în-
făşurate sau fixate, excluzînd însă materiale de ambalare, cum Suplimentar la cazurile menționate mai sus, pct. 260 al Regu-
ar fi: paiele, hîrtia, vata de sticlă şi talaşul prezentate în vrac. lamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Co-
Regimul de admitere temporară se acordă ambalajului cu dul vamal al Republicii Moldova stipulează categoriile de mărfuri
condiţia ca: care pot fi introduse pe teritoriul Republicii Moldova în regim de
a) în cazul în care ambalajele sînt prezentate pline, să se decla- admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor
re că urmează a fi reexportate goale sau pline; de import şi cu scutire de la obligaţia depunerii declaraţiei vama-
b) în cazul în care sînt importate goale, să se declare că urmea- le, precum și fără eliberarea autorizației speciale în acest sens,
ză a fi reexportate pline. după cum urmează:
8. Mijloacele de producţie de înlocuire - Mijloace de transport rutier
La această categorie se referă mijloacele de producţie de - Mijloace de transport feroviar
înlocuire, care reprezintă instrumentele, aparatele şi maşinile - Mijloace de transport aerian
puse, în mod provizoriu şi gratuit, la dispoziţia unui client de că- - Mijloace de transport pe mare sau pe căi navigabile
tre furnizor sau reparator, pe perioada livrării sau reparării măr- - Paleţi
furilor similare. - Containere
9. Mărfurile admise în scopuri sportive - Piese de schimb, accesorii şi echipament uzual – destinate
10. Animalele vii pentru deservirea mărfurilor plasate în regim vamal de admite-
11. Materialul de publicitate turistică re temporară
Prin material de publicitate turistică se înţeleg bunurile care vi- Este de menționat faptul că, de regulă, la plasarea mărfuri-
zează stîrnirea curiozității publicului în vederea vizitării unei ţări lor în regim vamal de admitere temporară cu suspendare tota-
străine, mai ales pentru a asista la reuniuni sau manifestări de lă de la plata drepturilor de import, nu este necesară instituirea
ordin cultural, religios, turistic, sportiv sau profesional. garanției bancare, însă dacă organul vamal constată că există
12. Import fără incidenţă economică. riscul neîndeplinirii obligaţiei de reexport sau nerespectării regi-
La această categorie se referă mărfurile introduse temporar mului dat, acesta este în drept să solicite garantarea obligațiilor
şi cu caracter ocazional în teritoriul vamal al Republicii Moldova, vamale, iar în cazul mărfurilor (mijloace de transport, containere,
pe o perioadă care nu depăşeşte 3 luni, de mărfuri a căror va- paleți, piese de schimb), pe lîngă garantarea respectivă, poate fi
loare este mai mică de 4000 EURO. solicitată și respectarea formalităților de eliberarea autorizației
13. Mărfurile importate în cadrul micului trafic de frontieră. în formă scrisă precum și depunerea declarației vamale.
La această categorie se referă livrările de mărfuri numai În același timp, reieșind din practica administrării regimului de
din cadrul zonei de frontieră. admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de
Însă această opțiune poate fi aplicată doar în cadrul zonei import, organele vamale autorizează acest regim numai cu condiția
de frontieră a Republicii Moldova cu România. În conformi- încadrării complete a scopului livrării cu cerințele reglementate de
tate cu Acordul privind micul trafic la frontieră semnat la 13 Regulamentul de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Co-
noiembrie 2009, la Bucureşti, zona de frontieră este teritoriul dul vamal al Republicii Moldova. În caz cînd mărfurile nu cores-
ce nu depăşeşte 30 km de la frontiera de stat, şi se află pe pund condițiilor regimului vamal de admitere temporară cu suspen-
de o parte şi alta a frontierei de stat dintre Republica Moldo- dare totală, acestea pot fi plasate în regim vamal de admitere tem-
va şi România. porară cu suspendare parțială de la plata drepturilor de import.

3
Tema numărului

Utilizarea sistemului de suspendare parţială presupune achi- mărfurile menţionate dacă ar fi fost puse în liberă circulaţie în re-
tarea a 2 taxe: gim vamal de import, pentru fiecare lună calendaristică sau frac-
- taxa vamală; ţie de lună în care mărfurile au fost plasate sub regimul vamal de
- taxa pentru proceduri vamale (în cuantumul menționat în ta- admitere temporară cu suspendare parţială. Taxa respectivă se
belul specificat mai sus). calculează și se percepe în fiecare trimestru. Iar termenul ma-
Cu referire la taxa vamală, este de menționat că atît în xim acordat pentru regimul vamal de admitere temporară este
legislația/practica internațională, cît și în cea națională se apli- de 34 luni.
că o procedură specifică de calculare și percepere a drepturilor În urma unui calcul simplu putem aprecia ușor avantajele
de import în cadrul regimului vamal de admitere temporară cu legislației naționale la acest capitol.
suspendare parțială. Adică, aceasta nu se percepe la momentul Este de remarcat și faptul că Codul Vamal Comunitar, la ca-
depunerii declarației vamale, ci se achită ulterior fie pe parcursul pitolul taxării mărfurilor plasate în regimul vamal de admitere
derulării regimului, fie la încheierea acestuia, în dependență de temporară cu suspendare, de asemenea, operează cu noțiunea
perioada de aflare a mărfurilor în regimul dat. ”drepturi de import”, însă nu precizează tipul taxei aplicabile, de
Prin urmare, în legislația națională se regăsește o procedură aceea apare întrebarea logică - de ce aplicăm doar Taxa Vama-
similară de calculare și achitare a drepturilor de import în cadrul lă și nu toate drepturile de import în ansamblu? Poate răspunsul
regimului discutat. Astfel în conformitate cu art. 71 al Codului va- la această întrebare ar reieși din politica fiscală a Comunității
mal – ”cuantumul taxei vamale aferente mărfurilor plasate sub Europene, unde TVA și Accizele sînt impozite interne care sînt
regimul vamal de admitere temporară cu suspendare parţială de achitate în exclusivitate la organele fiscale, iar în ce privește
drepturile de import se stabileşte la 5%, pentru fiecare lună ca- Taxa pentru proceduri vamale, aceasta nu se aplică în cadrul
lendaristică sau fracţie de lună în care mărfurile au fost plasate Comunității Europene. În final, rămîne doar Taxa Vamală.
sub regimul vamal de admitere temporară cu suspendare parţi-
ală de drepturile de import, din valoarea taxei vamale care ar fi Formalitățile vamale privind autorizarea regimului
trebuit să fie plătită pentru mărfurile menţionate dacă ar fi fost
puse în liberă circulaţie la data la care au fost plasate sub regi- Reieșind din faptul că regimul vamal de admitere temporară
mul de admitere temporară. Încasarea taxei vamale stabilite se este un regim suspensiv, în conformitate cu art. 29 și art. 68 ale
va face la încheierea regimului, ţinîndu-se seama de cursul ofi- Codului vamal, acesta este supus autorizării. Prin urmare, bene-
cial al leului moldovenesc la această dată, pentru toată perioada ficiarul regimului trebuie să dispună de „Autorizaţia de admitere
de admitere temporară cu suspendare parţială de drepturile de temporară” în forma stabilită de anexa 23 la Regulamentul de
import, fără a putea depăşi cuantumul datorat în cazul în care ar aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Re-
fi importate aceleaşi mărfuri”. publicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din
În acest context, menționez că dacă taxa vamală se achită la 02.11.2005 (în continuare Regulament). Excepţie de la forma ti-
încheierea regimului, atunci taxa pentru proceduri vamale se va pizată a Autorizaţiei constituie cazurile cînd legislaţia în vigoare
achita în toate cazurile la momentul perfectării declarației va- permite introducerea temporară a unor categorii de mărfuri fără
male respective. depunerea declaraţiei vamale în formă scrisă. De ex. mijloacele
Luînd în considerație momentul achitării taxei vamale, ”cu de transport introduse în scopurile reglementate de Secţiunea
ochiul liber” se observă o lacună în legislația în vigoare privind po- 8 a Regulamentului.
sibilitatea utilizării mărfurilor pe un termen ce depășește acoperi- Autorizaţia se acordă de biroul vamal în raza de activitate a că-
rea acestora cu taxa vamală. Acoperirea respectivă, în condițiile ruia se găseşte agentul economic. După necesitate,autorizaţia
noastre, constituie 20 luni (5% (taxa vamală calculată lunar) x 20 poate fi acordată şi de alte birouri vamale, în conformitate cu art.
luni = 100% taxă vamală calculată pentru import). Prin urmare, 132 al Codului Vamal.
prevederile art. 69 ale Codului vamal ne oferă două posibilități mi- Este important să nu uităm de cele 4 condiții de bază
nunate de utilizare mărfurilor în acest sens, și anume: menționate mai sus, fără care este imposibilă autorizarea re-
- termenul maxim acordat de birou vamal - 3 ani (36 luni). spectivă a regimului dat:
- nu este determinat plafonul maxim pentru prelungirea - mărfurile să fie identificabile
termenului regimului vamal de admitere temporară, cu - pe toată durata regimului vamal de admitere temporară,
excepția admiterii temporare autorizate în baza contractelor mărfurile trebuie să rămînă în proprietatea persoanei străine
de leasing. - identificarea termenului provizoriu de derulare a
Prin urmare, teoretic, taxa vamală poate fi percepută și peste tranzacției externe sau / și de aflare a mărfurilor pe teri-
100 de ani de la data plasării mărfurilor în regim vamal respectiv. toriul vamal al Republicii Moldova.
Din punct de vedere procedural, taxa vamală urmează să fie - să fie neconsumptibile.
achitată pînă la validarea declarației vamale de plasare a măr- În același timp legislația în vigoare identifică un șir de cazuri
cînd regimul vamal de admitere temporară nu poate fi autorizat,
furilor în altă destinație vamală. În acest scop organele vamale
după cum urmează:
trebuie să întocmească o decizie de regularizare, conform că-
reia se va face calculul taxei vamale în dependență de perioa-
1. mărfuri specificate în alin (4) art. 20 al Codului vamal:
da de aflare a mărfurilor în regim vamal de admitere tempora-
– mijloacele de transport auto clasificate la poziţia tarifară
ră cu suspendare parțială de la plata drepturilor de import. La
8702 destinate transportării a mai mult de 20 de persoane şi la
perceperea acestor drepturi de import, elementele de taxare şi
poziţiile tarifare 8704 şi 8705, precum şi a motoarelor şi a caro-
celelalte plăţi ce vor fi luate în considerare vor fi cele de la data
seriilor lor, cu termenul de exploatare de peste 10 ani;
plasării bunurilor în regimul de admitere temporară, iar cursul de
– tractoarele clasificate la poziţiile tarifare 8701 10 000, 8701
transformare a monedei naţionale va fi cel în vigoare la data în- 20, 8701 30, 8701 90 500, 8701 90 900, precum şi a motoarelor
registrării declaraţiei vamale prin care mărfurile primesc o altă şi a caroseriilor lor, cu termenul de exploatare de peste 12 ani;
destinaţie vamală. – tractoarele clasificate la poziţiile tarifare 8701 90 110 – 8701
Dacă achitarea taxei vamale în Republica Moldova în contex- 90 390, precum şi a motoarelor şi a caroseriilor lor, cu termenul
tul regimului de admitere temporară pare ar fi o ”povară grea”, de exploatare de peste 20 de ani;
atunci legislația vamală a Federației Ruse propune achitarea a – mijloacele de transport auto clasificate la poziţia tarifară
”doar” 3% lunar din valoarea drepturilor de import (în care intră 8703 (cu excepţia autovehiculelor de epocă), precum şi a mo-
următoarele categorii de plăți - TVA, Accize, Taxa Vamală, Taxa toarelor şi a caroseriilor lor, cu termenul de exploatare de pes-
pentru proceduri vamale), care ar fi trebuit să fie plătite pentru te 7 ani;

4
Tema numărului

– autovehiculele concepute pentru transportul a maximum 20 - persoanele nerezidente să fie proprietari ai acestor
de persoane clasificate la poziţia 8702, precum şi a motoarelor mijloace de transport;
şi a caroseriilor lor, cu termenul de exploatare de peste 7 ani - persoanele nerezidente să aibă şedere temporară în
cu excepţia cazurilor cînd acestea se introduc şi se plasează Republica Moldova, confirmată prin actele respective;
sub regimul vamal de admitere temporară: - mijloacele de transport să se afle la evidenţă permanentă
a) de către misiunile diplomatice, oficiile consulare, în alte state.
organizaţiile internaţionale cu statut diplomatic, precum şi de 2. mărfuri specificate în Codului vamal:
către membrii personalului acestora (şi de membrii familiilor - alcool etilic nedenaturat (poziţia tarifară 2207);
lor) acreditaţi în Republica Moldova; - ţigări de foi, trabucuri (subpoziţia tarifară 2402 10);
b) de către persoanele fizice nerezidente pentru necesităţi - ţigări din tutun (subpoziţia tarifară 2402 20);
de serviciu sau pentru uz personal, cu respectarea următoa- - benzină, motorină şi derivatele lor, supuse accizelor după
relor condiţii: cum urmează:

Poziția tarifară Descrierea


270710100 Benzoli destinaţi utilizării drept carburanţi sau combustibili
270720100 Toluoli destinaţi utilizării drept carburanţi sau combustibili
270730100 Xiloli destinaţi utilizării drept carburanţi sau combustibili
270750 Alte amestecuri de hidrocarburi aromatice, care distilă în proporţie de minimum 65% (inclusiv pierderile)
la 250 grade C după metoda ASTM D 86
270900100 Condensat de gaz natural
271011110- Uleiuri (distilate) uşoare şi medii
271019290
271019490 Motorină, inclusiv combustibil (carburant) diesel şi combustibil pentru cuptoare
290110000 Hidrocarburi aciclice saturate
290124100 Buta-1,3-dienă
290129000 Alte hidrocarburi aciclice nesaturate
290211000 Ciclohexan
290219 Alte hidrocarburi ciclanice, ciclenice şi cicloterpenice

ex.290220000 Benzen destinat a fi utilizat drept carburant sau combustibil


290230000 Toluen
290244000 Amestec de izomeri ai xilenului
290290900 Alte hidrocarburi ciclice
290511000- Alcooli monohidroxilici (metanol, propanol, butan-1-ol)
290513000
290514 Alţi butanoli
290516 Octanol (alcool octilic) şi izomerii lui
ex.290519000 Pentanol (alcool amelic)
2909 Eteri, eter-alcooli, eter-fenoli, eter-alcool-fenoli, peroxizi de alcooli, peroxizi de eteri, peroxizi de cetone
(cu compoziţie chimică definită sau nu) şi derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi
381400900 Alţi solvenţi şi diluanţi organici compuşi nedenumiţi şi necuprinşi în altă parte; preparate pentru îndepăr-
tarea vopselelor sau lacurilor
381700500 Achilbenzeni lineari
381700800 Altele

3. mărfuri prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova;


4. nu poate fi asigurată supravegherea şi controlul regimului (alin. 2) art. 29 Cod vamal);
5. alte cazuri stabilite de legislaţia în vigoare. Un exemplu elocvent ar fi art. 305 al Codului vamal, care stabilește interdicția
plasării mărfurilor în privinţa cărora s-a dovedit că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală nu pot fi plasate sub
un regim vamal suspensiv, din care face parte și regimul vamal de admitere temporară.

5
Tema numărului

În vederea beneficierii de regimul vamal de admitere tem- vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guver-
porară, solicitantul depune către biroul vamal o cerere tipizată, nului nr. 1140 din 02.11.2005). În caz contrar, cererea re-
conform anexei nr.21, care se completează conform Instruc- spectivă poate fi examinată de către organele vamale prin
ţiunilor de completare, aprobate prin anexa nr. 22 la Regula- prisma perceperii drepturilor de import, prin urmare, poate
mentul de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul fi refuzată suspendarea totală și să fie recomandat regimul
vamal al Republicii Moldova. vamal de admitere temporară cu suspendare parțială.
La cererea respectivă trebuie să fie anexate actele care, în
esență, confirmă posibilitatea respectării celor patru condiții Termenii de derulare a regimului
de autorizare menționate mai sus. Drept exemplu de acte,
acestea pot fi: La eliberarea autorizației, biroul vamal stabileşte termenul
- contracte, invitaţii, scrisori pentru participare la expoziţii, în care mărfurile trebuie să fie reexportate ori să li se atribu-
evenimente sportive, culturale, ştiinţifice etc. ie o altă destinaţie aprobată de vamă. Acest termen nu poa-
- actele de însoţire (proforma-invoice, lista mărfurilor, după te depăşi 3 ani de la data plasării mărfurilor şi mijloacelor de
caz declaraţia vamală a ţării de export) a mărfurilor care transport sub regimul de admitere temporară. În împrejurări
se introduc temporar pe teritoriul Republicii Moldova. excepţionale, Serviciul Vamal, la cererea argumentată a so-
Actele de însoțire, de regulă, se prezintă în cazul cînd licitantului, poate să prelungească termenul de valabilitate a
mărfurile sînt introduse pe teritoriul vamal al Republicii Autorizației ce depășește 3 ani, conform art. 69 Cod vamal
al Republicii Moldova. Același termen de autorizare este ca-
Moldova
racteristic mărfurilor plasate în regimul respectiv, în baza unui
În procesul de examinare a cererii organul vamal verifică ur- contract de leasing financiar. În cazul în care valoarea con-
mătoarele circumstanţe: tractului de leasing financiar depăşeşte suma de 2 milioane de
a) dacă este completată corect în conformitate cu euro, termenul de aflare sub regimul vamal de admitere tem-
cerinţele cererii-tip; porară se va majora pînă la 5 ani. Termenul de aflare sub regi-
b) dacă solicitantul autorizaţiei nu figurează cu datorii faţă de mul vamal de admitere temporară a mărfurilor plasate în baza
organul vamal (se verifică în cazul admiterii temporare cu unui contract de leasing operaţional se stabilește în funcţie de
suspendare totală); durata contractului de leasing, dar nu va depăşi 1 an.
c) dacă au fost respectate condiţiile de derulare şi evidenţă a Este de remarcat faptul că, spre deosebire de regimul vamal
de admitere temporară bazat pe diverse acte prin care nu se
regimului vamal „admitere temporară” acordat anterior (de
transmite dreptul de proprietate asupra mărfurilor (de ex., con-
ex. au fost respectaţi termenii de reexport, mărfurile au
tract de arendă), admiterea temporară bazată pe un contract
fost scoase din regim în aceiaşi stare în care au fost
de leasing internaţional nu poate fi prelungită pe un termen
plasate în regim etc.) (după caz);
mai mare decît cele menționate mai sus (1, 3, 5 ani).
d) dacă sînt confirmate cu ştampila originală a solicitantului
Pe lîngă termeni generali menţionaţi la art. 69 al Codului va-
copiile actelor anexate (contracte, scrisori, facturi etc.), pre
mal al Republicii Moldova, sînt activ utilizați și termenii speciali
cum şi corectările efectuate în aceste documente de către care sînt reglementați de Regulamentul de aplicare a destina-
solicitant; ţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova,
e) condiţiile de garantare (se verifică în cazul admiterii tem după cum urmează:
porare cu suspendare parţială). a) termenul de reexport al materialului profesional este de
f) dacă se poate asigura supravegherea şi controlul regimu 12 luni de la data admiterii temporare, cu posibilitatea de a
lui (de ex., există riscul major de deteriorare sau de pierdere fi prelungit în cazuri justificate.
a mărfurilor). b) termenul de reexport al mărfurilor importate în scop educativ,
Cererile respective, reieșind din practica activității biro- ştiinţific sau cultural este de 12 luni de la data admiterii temporare,
urilor vamale, de regulă, se examinează pînă la două zile cu posibilitatea de a fi prelungit în cazuri justificate.
lucrătoare. c) termenul de ambalaje pot beneficia de regimul de admitere
Este de menționat că, în urma analizei aspectului practic temporară pe o perioada de 6 luni cu posibilitatea prelungirii
al autorizării regimului dat, în cele mai multe cazuri, per- acesteia în cazuri justificate.
soanele interesate se adresează către organul vamal cu d) termenul de reexport al materialului de publicitate turisti
cererea de autorizare a regimului vamal de admitere tem- că este de 12 luni de la data admiterii temporare cu posibilitatea
porară, în situația cînd mărfurile se află deja pe teritoriul prelungirii acestui termen în cazuri justificate.
vamal al Republicii Moldova. Acest fapt constituie un risc e) termenul de reexport al mărfurilor în cazuri speciale care
nejustificat din partea agentului economic, care se poate nu au incidenţă economică este de 3 luni (pct. 242 al Regu-
solda cu aplicarea sancțiunii materiale privind nedeclara- lamentului). Termenul dat nu se prelungeşte.
rea în termen (după formula ”ziua imediat următoare” - art.
176 al Codului vamal) a mărfurilor introduse pe teritoriul Dacă vom examina atent autorizația de admitere temporară,
vamal al Republicii Moldova. În acest context, se recoman- eliberată de organele vamale, vom observa că în aceasta se
indică două termene, care pot să coincidă sau nu după durata
dă ca persoanele interesate să se adreseze din timp către
sa, după cum urmează:
organele vamale în vederea autorizării regimului vamal de
admitere temporară. Acest fapt este motivat ținînd cont de a. perioada de valabilitate a Autorizaţiei, stabilită de organul
prevederile art.8 al Legii cu privire la petiţionare nr. 190 din vamal, după caz, în dependenţă de necesităţile specifice ale
19.07.94 - ”Petiţiile se examinează de către organele co- solicitantului, termenul de valabilitate a contractului, garanţiei fi-
respunzătoare în termen de 30 de zile, iar cele care nu ne- nanciare sau a altui temei de plasare a mărfurilor în regim.
cesită o studiere şi examinare suplimentară – fără întîrzie- b. termenul de reexport este perioada în care mărfurile tre-
re sau în termen de 15 zile de la data înregistrării”. buie să fie scoase în afara teritoriului vamal, sau să fie plasa-
Nu în ultimul rînd, în cazurile de solicitare a regimului te sub o altă destinaţie vamală. Termenul este stabilit de biro-
vamal de admitere temporară cu suspendare totală se re- ul vamal în dependenţă de timpul necesar realizării scopului
comandă specificarea în cererea de autorizare, a referin- pentru care s-a efectuat admiterea temporară. Termenul de
ţei legale atît la norma generală, cît şi la norma specială reexport este indicat în Autorizaţie în zile calendaristice, care
(de ex., art. 70 Cod vamal, lit. c) pct. 235 al Regulamen- se menţionează în rubrica 49 a declaraţiei vamale.
tului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul

6
Tema numărului

Prelungirea termenului de admitere temporară se exami- b) va accepta şi va valida declaraţia vamală de cesiune
nează în baza cererii argumentate a titularului regimului, care Suplimentar la aceasta, este de menționat că deplasarea
se depune la biroul vamal emitent, pînă la expirarea termenu- mărfurilor străine de la un post vamal la altul se realizează cu
lui anterior acordat, cu anexarea actelor ce confirmă necesi- respectarea regimului vamal de tranzit. Adică la biroul vamal
tatea prelungirii termenelor de a realiza îndeplinirea scopurilor emitent se depune declarația vamală de tranzit de tip T1 cu
pentru care au fost plasate anterior mărfurile sub regim vamal destinația biroului vamal recepționar.
de admitere temporară.
Cu referire la tranzitul mărfurilor în cadrul procedurii date,
Este important să nu omitem regula menționată la art. 69 al considerăm că această procedură este irațională din urmă-
Codului vamal care delimitează competențele organelor va- toarele considerente:
male în cazurile de prelungire a Autorizaţiilor regimului vamal
- Cedentul poartă responsabilitate juridică pentru mărfurile
de admitere temporară, care se examinează, după cum ur-
destinate cesionării pînă la validarea declaraţiei vamale de
mează:
cesiune, la rîndul său, cesionarul poartă răspunderea juridi-
- pentru mărfurile aflate în regim pe un termen ce nu că pentru derularea regimului de perfecţionare activă din mo-
depășește termenul de 3 ani, se examinează de biroul vamal; mentul validării declaraţiei vamale de cesiune.
- pentru mărfurile aflate în regim pe un termen ce depășește - Mărfurile plasate în regimul vamal de admitere pot fi deplasa-
termenul de 3 ani se examinează de Serviciul Vamal. te pe tot teritoriul vamal al Republicii Moldova fără careva auto-
Procedura de examinare a cererii de prelungire a termenului rizare în acest sens, de ex. mijloacele de transport. În cazul dat
Autorizaţiei de către biroul vamal este similară cu procedura responsabilitatea titularului regimului nu este deloc diminuată.
descrisă pentru autorizarea regimului. În caz de respingere a Încheierea regimului de admitere temporară cesionat se va
cererii de prelungire a termenului de valabilitate a Autorizaţiei, efectua pe principii generale, prin depunerea declaraţiei de
organul vamal trebuie să ofere solicitantului un termen în care plasare într-o nouă destinaţie. În cazul în care titularul regimu-
titularul regimului este obligat să închidă regimul prin plasarea lui vamal de admitere temporară cu suspendare parţială de la
mărfurilor în altă destinaţie vamală. plata drepturilor de import cesionează regimul vamal, fiecare
titular achită drepturile de import aferente perioadei de utiliza-
Cesiunea regimului vamal de admitere temporară re a mărfii, calculate în luni. Atunci cînd în cadrul aceleiaşi luni
utilizarea s-a făcut de către ambii titulari, drepturile de import
Se întîmplă deseori că o persoană străină - proprietarul pentru luna respectivă se achită de către cedent.
mărfurilor plasate în regim vamal de admitere temporară -
întrerupe raporturile juridice cu beneficiarul regimului, dar în
Încheierea regimului
același timp inițiază un alt raport juridic (încheie un contract),
cu o altă persoană stabilită pe teritoriul Republicii Moldova. În
cazul dat nu este necesar ca mărfurile respective să fie reex- Regimul vamal de admitere temporară poate fi încheiat,
portate, există o posibilitate de transmitere directă a mărfurilor după cum urmează:
respective către noul titular al regimului, cu utilizarea proce- - plasarea mărfurilor sub o altă destinaţie vamală;
durii de cesiune, în conformitate cu Regulamentul cu privire la
- încheierea din oficiu de către organul vamal.
procedura de transfer şi cesiune a regimurilor vamale, aprobat
prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 208-O din 22.07.2011. Încheierea regimului poate fi:
În literatura de specialitate putem găsi definirea noțiunii de a) totală – cantitatea mărfurilor scoase din regim trebuie să
”Cesiune” – transmiterea de la titularul regimului către o altă fie echivalentă cantităţii plasate în regim;
persoană a mărfurilor plasate în regim de perfecţionare activă b) parţială – presupune scoaterea treptată a mărfurilor din
sau admitere temporară, cu transmiterea răspunderii juridice regim (după aspect cantitativ sau de termen), dar în sumă for-
pentru derularea şi încheierea regimului mînd cantitatea echivalentă cantităţii plasate în regim.
Totodată, ținînd cont de regula că regimul vamal de admi- Încheierea regimului vamal de admitere temporară prin
tere temporară este monitorizat de biroul vamal-emitent al plasarea mărfurilor sub o altă destinaţie vamală se reali-
autorizației, mărfurile pot fi cesionate și persoanei care se află zează în temeiul alin. (5) al art. 29 al Codului vamal - ”re-
în afara razei de activitate a biroului vamal-emitent. gimurile vamale suspensive, cu excepţia tranzitului încheiat
Cesiunea mărfurilor poate fi realizată prin depunerea că- conform art.45, se încheie prin plasarea sub o altă destina-
tre biroul vamal emitent al autorizației a următoarelor acte de ţie vamală fie a mărfurilor iniţiale, fie a produselor compen-
bază: satoare sau transformate”. Reamintesc că regimul vamal de
- cererea solicitantului, în formă scrisă; admitere temporară este un regim suspensiv, respectiv nor-
ma menționată îl privește.
- indicaţia proprietarului de a cesiona mărfurile;
- acceptul cesionarului de a primi mărfurile respective în În acest context, încheierea regimului vamal de admite-
regim vamal de perfecţionare activă. re temporară poate fi realizată după mai multe scenarii, în
dependență de scopul și destinația mărfurilor. Mai jos ne vom
Cesiunea mărfurilor se permite cu acordul scris al biroului
referi la cazurile mai des întîlnite, după cum urmează:
vamal-emitent şi cel al biroului vamal-recepţionar prin autori-
zarea regimului de admitere temporară. 1. reexportul bunurilor sau plasarea acestora în alte
destinații vamale;
În scopul emiterii acceptului, biroul vamal-recipient va între-
prinde următoarele acţiuni: 2. prin importul mărfurilor.
a) va emite o nouă Autorizaţie de admitere temporară pen- La încheierea regimului vamal de admitere temporară în
tru mărfurile ce se cesionează. Noua Autorizaţie de admitere dependență de tipul acestuia prin reexportul bunurilor sau pla-
temporară se va emite pe o perioadă solicitată de cesionar, sarea acestora în alte destinații vamale, poate apărea obligația
dar astfel încît durata sumară din prima şi a doua Autorizaţii de vamală de achitare a taxei vamale. Obligația vamală ”ulterioa-
admitere temporară să nu depăşească 3 ani. Nu se eliberea- ră” este caracteristică doar regimului vamal de admitere tem-
ză o Autorizaţie nouă în cazurile cînd noul titular al regimului porară cu suspendare parțială. În conformitate cu alin. (2)
deja deţine o Autorizaţie de admitere temporară a mărfurilor art. 71 al Codului vamal - Cuantumul taxei vamale aferente
- obiect al cesiunii şi nu a depăşit cantitatea autorizată pentru mărfurilor plasate sub regimul vamal de admitere tempora-
plasare în regim; ră cu suspendare parţială de drepturile de import se stabi-

7
Tema numărului

leşte la 5%, pentru fiecare lună calendaristică sau fracţie de Descrierea bunurilor în declaraţia vamală de reexport tre-
lună în care mărfurile au fost plasate sub regimul vamal de buie să corespundă specificaţiilor cuprinse în autorizaţie de
admitere temporară cu suspendare parţială de drepturile de admitere temporară, precum şi a celora din declaraţia vama-
import, din valoarea taxei vamale care ar fi trebuit să fie plă- lă de plasare a mărfurilor sub regim.
tită pentru mărfurile menţionate dacă ar fi fost puse în liberă Încheierea se poate face şi la alt birou vamal decît cel la
circulaţie la data la care au fost plasate sub regimul de ad- care s-a efectuat iniţial plasarea bunurilor, cu condiţia sti-
mitere temporară. Încasarea taxei vamale stabilite se va face pulării acestuia în rubrica respectivă a Autorizaţiei de utili-
la încheierea regimului, ţinîndu-se seama de cursul oficial al zare a regimului.
leului moldovenesc la această dată, pentru toată perioada
de admitere temporară cu suspendare parţială de drepturile În cazul încheierii regimului vamal de admitere tempora-
de import, fără a putea depăşi cuantumul datorat în cazul în ră prin importul mărfurilor se va depune o declaraţie vamală
care ar fi importate aceleaşi mărfuri. de import, cu achitarea drepturilor de import. În acest caz,
La perceperea acestor drepturi de import, elementele de în conformitate cu prevederile pct. 23 al Regulamentului pri-
taxare şi celelalte plăţi ce vor fi luate în considerare vor fi cele vind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor intro-
de la data plasării bunurilor în regimul de admitere tempora- duse pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea
ră, iar cursul de transformare a monedei naţionale va fi cel în Guvernului Republicii Moldova nr. 600 din 14.05.2002, va-
vigoare la data înregistrării declaraţiei vamale prin care măr- loarea în vamă a mărfurilor în cauză, la momentul încheierii
furile primesc o altă destinaţie vamală. acestora prin plasarea în altă destinaţie vamală, nu va fi mai
mică decît valoarea în vamă a mărfurilor, declarată în regi-
Însă, în pofida unei reglementări clare, la prima vedere, mul vamal iniţial.
a momentului încheierii regimului menționat, respectarea
practică a acestei proceduri rămîne deschisă din următoa- Această prevedere nu se aplică mărfurilor plasate în regim
rele considerente: vamal de admitere temporară, procurate în baza unui con-
tract de leasing. În acest caz, baza de calcul a drepturilor de
Achitarea taxei vamale calculate în dependență de peri- import o va constitui valoarea reziduală a mărfurilor, dar nu
oada șederii bunurilor se perfectează prin decizie de regu- mai puţin de 70% din valoarea de intrare a bunului dat în lea-
larizare. Însă perioada întocmirii și executării deciziei de re- sing, în cazul leasingului financiar, şi, respectiv, valoarea de
gularizare, conform Ordinului Serviciului Vamal nr.267-O din transfer a proprietăţii, în cazul leasingului operaţional, con-
02.10.2009 ”Privind formularul, modul de completare şi uti- venite de părţi.
lizare a deciziei de regularizare” se determină de următorii
factori: Cursul de schimb utilizat pentru moneda naţională va fi
cel de la data efectuării formalităţilor de punere în liberă
- 15 zile calendaristice de la constatarea apariţiei obligaţiei circulaţie.
vamale, se întocmește, coordonează cu persoanele
responsabile de avizarea acesteia; Declaraţia de import urmează a fi depusă de către titula-
rul regimului, chiar şi în situaţia cînd mărfurile admise tem-
- 10 zile calendaristice pentru aprobarea deciziei de porar au fost vîndute unui alt agent economic din Republica
regularizare; Moldova, ultimul nu poate să încheie regimul suspensiv, ti-
- 7 zile calendaristice pentru înștiințarea titularului obligației tular al căruia este o altă persoană.
vamale; Mai mult ca atît, conform alin. 2 art. 67 al Codului vamal
- 10 pentru achitarea benevolă a obligației vamale de către bunurile nu pot fi vîndute, închiriate, subînchiriate, date în
agentul economic. comodat, gajate, transferate sau puse la dispoziţia unei alte
După un calcul constatăm un termen de 42 zile, este ter- persoane pe teritoriul Republicii Moldova decît cu acordul
menul pînă la care se achită taxa vamală în cazul încheie- organului vamal, după plata drepturilor de import şi efectua-
rii regimului vamal de admitere temporară cu suspendare rea procedurilor vamale de punere în liberă circulaţie.
parțială.
În cazul importului mărfurilor care anterior au fost plasa-
În acest context rămîn multe rezerve referitor la momentul te în regim de admitere temporară cu suspendare parţială,
încheierii regimului urmînd procedura menționată sau cum legislaţia permite deducerea sumei taxei vamale achitate
aceasta se conformează prevederilor alin. (2) art. 71 al Co- la încheierea regimului suspensiv din cuantumul drepturi-
dului vamal. lor de import aferente punerii în liberă circulaţie a mărfurilor
Depășind problematica expusă mai sus, o altă etapă ”al- respective. Totuşi, suma respectivă poate fi dedusă numai
ternativă” de încheiere a regimului constă în depunerea de- în cazul încheierii nemijlocite a regimului de admitere cu re-
claraţiei vamale în detaliu cu respectarea dispoziţiilor privind gim de import.
reexportul mărfurilor sau plasarea acestora în alte destinații Utilizarea, chiar şi temporară, a altor destinaţii înainte de
vamale solicitate (de ex. regimul nu poate fi încheiat prin pla- import a mărfurilor anulează dreptul respectiv (de exemplu,
sarea mărfurilor în destinaţia vamală duty-free - pct. 362 al introducerea mărfurilor, mai întîi, în antrepozit şi apoi im-
Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute portul lor).
de Codul vamal al Republicii Moldova).
În cazul în care mărfurile sînt plasate în regimuri vamale
Declaraţia de încheiere se depune împreună cu o copie a suspensive, precum şi în zone economice libere, valoarea
declaraţiei (declaraţiilor) vamale de admitere temporară. în vamă a mărfurilor în cauză, la momentul încheierii aces-
Concomitent, în cazul în care reexportul se perfectează la tora prin plasarea în altă destinaţie vamală, nu va fi mai
un organ vamal din interior, se depune şi declaraţia de tran- mică decît valoarea în vamă a mărfurilor, declarată în regi-
zit pînă la un alt organ vamal – frontieră, care va confirma mul vamal iniţial.
scoaterea bunurilor. Subliniem că în regim vamal de tranzit în Încheierea din oficiu se realizează cu întocmirea decizi-
acest caz se plasează mărfurile străine, pentru care urmea- ei de regularizare conform Ordinului Serviciului Vamal nr.
ză să fie garantată obligaţia vamală – indiferent de regimul 267-O din 02.10.2009 «Privind formularul, modul de com-
anterior. Astfel, chiar şi în cazul reexportului bunurilor anteri- pletare şi utilizare a deciziei de regularizare», prin care se
or plasate în regimul cu suspendare totală (fără obligaţia ga- stabileşte existenţa sau lipsa obligaţiei vamale a titularului
rantării drepturilor de import), tranzitul acestora se va efectua regimului, sau prin întocmirea unui proces verbal de con-
în condiţii generale, fără a ţine cont de scutirea acordată în statare a consumului mărfurilor în cadrul regimului.
cadrul regimului de tranzit.

8
Tema numărului

Încheierea din oficiu poate fi aplicată în următoarele cazuri: - organele vamale să considere rezonabile valoarea
a) sînt încălcaţi termenii de derulare a regimului; globală şi cantitatea de mărfuri, avînd în vedere natura
manifestării, numărul de vizitatori şi importanţa partici-
b) distrugerea sau pierderea mărfurilor cauzată de o
pării expozantului la manifestare;
forţă majoră;
b) mărfuri importate numai pentru demonstraţii sau
c) consumul mărfurilor în cadrul regimului.
demonstraţii de maşini şi aparate străine, prezentate la
În situația încălcării termenilor de derulare a regimului, manifestare şi care sînt consumate sau distruse în
procedura încheierea din oficiu presupune anumite riscuri timpul acestor demonstraţii, cu condiţia ca organele
materiale pentru titularul regimului. Astfel, putem modela vamale să considere rezonabile valoarea globală şi
cazul cînd pentru plasarea mărfurilor în regimul vamal de cantitatea de mărfuri, avînd în vedere natura manifestării,
admitere temporară a fost depusă o garanție bancară echi- numărul de vizitatori şi importanţa participării expozantului
valentă sumei drepturilor de import. la manifestare;
La încheierea regimului vamal din oficiu, organele vamale c) produse de valoare mică folosite pentru construirea,
valorifică garanția dată și aplică sancțiunea pentru neres- amenajarea şi decorarea standurilor provizorii ale
pectarea regimului care constituie de la 40% la 100% din străinilor care expun în cadrul manifestării (vopsele, lacuri,
valoarea mărfurilor care a constituit obiectul contravenţiei tapete etc.), distruse în urma utilizării lor;
sau cu confiscarea acesteia. Dacă mărfurile nu au fost con-
d) pliante, cataloage, prospecte, liste cu preţuri curente,
fiscate, organele vamale sînt în drept să solicite scoaterea
afişe publicitare, calendare (ilustrate sau neilustrate) şi
mărfurilor din țară. În acest caz plățile încasate din contul
fotografii neînrămate, destinate în special utilizării în scop
garanției nu se vor restitui.
publicitar pentru mărfurile respective, cu condiţia ca:
Desigur că scenariul dat poate fi evitat prin stricta eviden-
- acestea să fie produse străine furnizate gratuit şi des-
ţă a termenelor fixate pentru regimul de admitere temporară
tinate numai distribuirii gratuite la locul manifestării; şi
şi luarea măsurilor ce se impun din partea titularului pentru
încheierea regimului din iniţiativa sa. - organele vamale să considere rezonabile valoarea glo-
bală şi cantitatea mărfurilor, avînd în vedere natura ma-
În ce privește încheierea din oficiu a regimului, pe motivul
nifestării, numărul de vizitatori şi importanţa participării
distrugerii sau pierderii mărfurilor cauzată de o forţă majo-
expozantului la manifestare;
ră, aceasta este posibilă doar la prezentarea organelor va-
male a actelor confirmative de producere a evenimentului, e) dosare, registre, formulare şi alte documente destinate
precum și ”Certificatul de forță majoră” eliberat de Camera să fie utilizate ca atare în timpul sau cu ocazia reuniunilor,
de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, conform Re- conferinţelor ori a congreselor internaţionale.
gulamentul privind eliberarea certificatului ce atestă eve-
nimentul de forţă majoră, aprobat prin Decizia Nr. 16/4 din Particularitățile admiterii temporare
21.12.2004 a Biroului Executiv al CCI a RM. cu utilizarea carnetelor ATA
Referitor la încheierea din oficiu a regimului, pe motivul
consumului, este de menționat că legislația nu precizea- Conform pct. 227 al Regulamentului de aplicare a des-
ză actul în baza căruia mărfurile consumate să fie scoase tinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii
din evidență. Dacă să ne referim la decizia de regularizare, Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din
aceasta poate fi întocmită doar în cazurile expres prevăzute 02.11.2005, pot fi plasate în regim de admitere temporară
de art. 128 al Codului vamal, însă cazul consumului mărfu- cu suspendare totală de la plata drepturilor de import bu-
rilor nu își găsește reglementarea aici. În această situație o nurile care fac obiectul unor tratate internaţionale bilatera-
soluție ar fi constatarea faptului în baza unui proces verbal le sau multilaterale la care Republica Moldova este parte.
întocmit de organele vamale, datele căruia să fie introduse
Așadar, unul din actele internaționale de referință consti-
în sistemul de evidență a regimului respectiv.
tuie Convenţia privind admiterea temporară adoptată la Is-
Legislația în vigoare stabilește expres cazurile cînd regi- tanbul la 26 iunie 1990, la care Republicii Moldova a ade-
mul vamal de admitere temporară poate fi încheiat prin con- rat în baza Legii nr. 253-XVI din 05.12.2008. În temeiul
sum. Astfel, reieșind din prevederile pct. 254 al Regulamen- Convenției respective pot fi plasate în regim vamal de ad-
tului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul mitere temporară în baza carnetelor A.T.A, pe teritoriul unui
vamal al Republicii Moldova, sînt identificate următoarele: stat parte la Convenția menționată.
La moment, lista ţărilor membre la Convenţia privind ad-
a) mici mostre reprezentative pentru mărfurile străine miterea temporară adoptată la Istanbul este următoarea:
expuse la o manifestare, inclusiv mostrele de produse
alimentare şi băuturile importate ca atare sau obţinute 1. ALBANIA (AL)
în cadrul manifestării în baza mărfurilor importate în vrac, 2. ALGERIA (DZ)
cu condiţia ca: 3. ANDORRA (AD)
4. AUSTRALIA (AU)
- acestea să fie produse străine furnizate gratuit, care 5. AUSTRIA (AT)
servesc numai distribuirii gratuite pentru public în cadrul 6. BELARUS (BY)
unei manifestări, spre a fi utilizate sau consumate de
7. BELGIA / LUXEMBURG (BE)
către persoanele cărora le vor fi distribuite;
8. BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA (BA)
- aceste produse să fie identificabile ca mostre cu carac- 9. BULGARIA (BG)
ter publicitar şi care nu au decît o valoare unitară mică; 10. CANADA (CA)
- ele să nu se preteze comercializării şi, dacă este cazul, 11. CHILE (CL)
să fie ambalate în cantităţi net mai mici decît cele conţi- 12. CHINA (CN)
nute în cel mai mic ambalaj vîndut cu amănuntul; 13. COTE D’IVOIRE (CI)
- mostrele de produse alimentare şi băuturi care nu 14. CROAȚIA (HR)
sînt distribuite în ambalaje să fie consumate în cadrul 15. CIPRU (CY)
manifestării; 16. REPUBLICA CEHĂ (CZ)

9
Tema numărului

17. DANEMARCA (DK) 45. MONGOLIA (MN)


18. ESTONIA (EE) 46. MUNTENEGRU (ME)
19. FINLANDA (FI) 47. MAROC (MA)
20. FRANȚA (FR) 48. OLANDA (NL)
21. GERMANIA (DE) 49. NOUA ZEEALANDĂ (NZ)
22. GIBRALTAR (GI) 50. NORVEGIA (NO)
23. GRECIA (GR) 51. PAKISTAN (PK)
24. HONG KONG, CHINA (HK) 52. POLONIA (PL)
25. UNGARIA (HU) 53. PORTUGALIA (PT)
26. ISLANDA (IS) 54. ROMÂNIA (RO)
27. INDIA (IN) 55. FEDERAȚIA RUSĂ (RU)
28. REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN (IR) 56. SENEGAL (SN)
29. IRLANDA (IE) 57. SERBIA (RS)
30. ISRAEL (IL) 58. SINGAPORE (SG)
31. ITALIA (IT) 59. SLOVACIA (SK)
32. JAPONIA (JP) 60. SLOVENIA (SI)
33. REPUBLICA COREEA (KR) 61. REPUBLICA AFRICA DE SUD (ZA)
34. LETONIA (LV) 62. SPANIA (ES)
35. LIBAN (LB) 63. SRI LANKA (LK)
36. LITUANIA (LT) 64. SUEDIA (SE)
37. MACAO (MO) 65. ELVEȚIA (CH)
38. REPUBLICA MACEDONIA (MK) 66. THAILANDA (TH)
39. MADAGASCAR (MG) 67. TUNISIA (TN)
40. MALAYSIA (MY) 68. TURCIA (TR)
41. MALTA (MT) 69. UKRAINA (UA)
42. REPUBLICA MAURITIUS (MU) 70. EMIRATELE ARABE UNITE (AE)
43. MEXIC (MX) 71. REGATUL UNIT (GB)
44. REPUBLICA MOLDOVA (MD) 72. STATELE UNITE (US)

Aplicarea carnetului ATA prezintă următoarele avantaje: tizate în partide şi, în acest caz, poate fi solicitată autorizaţia
pentru importul definitiv al tuturor mărfurilor sau parţial. De
- Simplificarea procedurilor vamale prin accelerarea
asemenea, mărfuri şi mijloace de transport pot fi destinate
vămuirii mărfurilor importate temporar în ţările partici-
pentru importul temporar în mai multe ţări participante la sis-
pante la sistemul ATA. Astfel, birourile vamale ale ţări-
temul ATA.
lor ce au aderat la Sistemul ATA acceptă Carnetul ATA,
care substituie declaraţiile vamale naţionale la vămui- - Carnetul prezintă mai multe garanţii pentru bugetul de
rea anumitor categorii de marfă, admiterea temporară a stat. Dat fiind faptul că pentru organele vamale Carnetul ATA
cărora este scutită totalmente de drepturi de import. În constituie o garanţie privind achitarea tuturor drepturilor de
cazul utilizării carnetului ATA, celelalte documente va- import în caz de nescoatere a mărfurilor sau mijloacelor de
male, prevăzute de către legislaţia naţională în vigoare transport, precum şi la încălcarea altor condiţii ale regimului
din ţara dată, nu se perfectează. Prin urmare, nu se su- de admitere temporară, sistemul asigură bugetul de stat de
portă nici cheltuieli administrative de realizare a acestor orice neachitare a impozitelor de către titularul său. Aceas-
formalităţi (de exemplu, nu se achită serviciile brokeri- tă garanţie se realizează automat de către asociaţia garantă,
lor vamali de completare a declaraţiei vamale). De ase- iar organele vamale nu necesită efectuarea unui control al
menea, procedurile vamale sînt reduse doar la contro- veridicităţii acesteia în fiecare caz concret.
lul mărfurilor şi al carnetului, conform regulilor stabilite.
- Sistemul carnetelor ATA asigură un control vamal mai efici-
Ceea ce ţine de perfectarea formalităţilor, colaboratorul
ent. Astfel, în rezultatul prezentării carnetului A.T.A. se reduce
vamal numai înscrie menţiunile speciale pe volet, aplică
esenţial timpul de lucru al colaboratorilor vamali şi cheltuieli-
ştampila oficială a biroului vamal pe cotorul respectiv.
le administrative ale statului, legate de procedura de vămuire.
- Vămuirea cu cheltuieli reduse. În afară de reduce-
- În cazul introducerii temporare a mărfurilor sub acoperi-
rea cheltuielilor administrative se reduc şi alte cheltu-
rea carnetelor ATA, de regimul vamal de admitere temporară
ieli. Astfel, la prezentarea Carnetului ATA, ce permite
poate beneficia și o persoană străină care nu este înregistra-
identificarea mărfurilor, organele vamale nu vor solici-
tă în Republica Moldova și care nu a perfectat nici o livrare
ta garanţii financiare adiţionale. Necesitatea prezentă-
externă. Din punctul de vedere al practicii existente, această
rii garanţiilor bancare, gaj, depozitelor etc. ca asigurare
opțiune constituie un avantaj esențial, deoarece în lipsa car-
financiară pentru achitarea plăţilor vamale lipseşte, în-
netului ATA persoanele care doresc să realizeze livrări ex-
trucât însuşi carnetul constituie o astfel de garanţie in-
terne sînt obligate să fie înregistrate la Camera Înregistrării
ternaţională. În plus, la toate etapele perfectării vamale
de Stat a Republicii Moldova, precum și la organele vamale
a carnetului ATA (atît la plasare, cît şi la scoaterea măr-
ale Republicii Moldova, fapt ce exclude posibilitatea realiză-
furilor, precum şi la tranzit), acestea sînt efectuate fără
rii tranzacției respective în regim operativ și deseori produce
achitarea taxei pentru proceduri vamale.
riscuri de pierderi ale mijloacelor financiare.
- Lărgirea sferei de aplicare a regimului de admitere
temporară. Aceasta permite și introducerea temporară În Republica Moldova, autoritatea abilitată cu eliberarea carne-
cu ajutorul carnetului ATA a mărfurilor, de repetate ori, telor ATA este Camera de Comerț și Industrie a Republicii Mol-
pe parcursul unui an în mai multe ţări membre ale siste- dova, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldo-
mului ATA sub acoperirea unui singur carnet. Sub aco- va cu privire la desemnarea asociaţiei emitente şi asociaţiei ga-
perirea Carnetului ATA pot fi scoase mărfuri importate rante a titlurilor de admitere temporară (carnete ATA) Nr.495 din
în întregime sau pe părţi la orice etapă sau pot fi repar- 14.08.2009.

10
Tema numărului

Rolul organelor vamale în cazurile admiterii temporare în baza Un carnet ATA reprezintă un document vamal uniformizat,
carnetelor ATA se limitează doar la monitorizarea respectării destinat următoarelor organe vamale:
acestuia, adică respectarea termenilor și cerințelor ce vizează (a) ale statului de export (temporar) – ca un document ce
cantitatea și integritatea mărfurilor introduse. permite efectuarea controlului asupra scoaterii mărfurilor
În ce privește popularitatea utilizării admiterii temporare în şi mijloacelor de transport din ţară;
baza carnetelor ATA putem evidenția următoarele date statistice. (b) ale ţărilor de tranzit – ca un document de control şi
garanţie a tranzitului pe teritoriul vamal al acestora;
anul 2010 anul 2011 anul 2012 (c) ale ţării de destinaţie – fiind un document care justifică
Direcția nr. carne- nr. carne- nr. carnete- legal plasarea mărfurilor în regim vamal de admitere
telor ATA telor ATA lor ATA temporară, precum şi asigură posibilitatea unui control şi
supravegheri vamale asupra mărfurilor străine introduse.
Ieșire din RM 0 10 36
Intrare în RM 52 111 218 Carnetul ATA poate fi utilizat la orice structură a livrărilor in-
ternaţionale, inclusiv în următoarele cazuri:
а) mărfuri şi mijloace de transport pot fi destinate pentru
Pot solicita eliberarea unui carnet ATA atît persoanele fizice,
a fi admise temporar în mai multe ţări consecutiv;
cît şi cele juridice:
b) mărfurile enumerate în carnetul ATA pot fi reexportate
a) participanţii la expoziţii, tîrguri, iarmaroace şi alte
atît integral, cît şi parţial, în mai multe tranşe;
manifestări similare;
с) mărfurile şi mijloacele de transport incluse în carnetul
b) persoanele de afaceri şi manageri de vînzări în cadrul
ATA/CPD pot fi importate sau plasate în altă destinaţie
deplasărilor de afaceri;
vamală, conform legislaţiei naţionale a statului de admitere
c) diverse categorii de persoane fizice, inclusiv:
temporară.
- tehnicieni – lucrători ai profesiunilor tehnice;
- lucrători şi colective profesioniste, în particular - grupuri
În mod tehnic, carnetul constă din:
de filmare, jurnalişti, regizori, etc.;
- copertă, unde se indică titularul acestuia, precum şi mărfurile
- lucrători medicali;
sau mijloace de transport, cuprinse de carnet;
- arhitecţi;
- file pentru toate tipurile de operaţiuni cu marfă enumerată
- artişti, actori, cîntăreţi (de exemplu, pe perioada turneelor
în carnet, adică pentru scoaterea/reimport, tranzit şi
muzicale, teatrale şi ale colectivelor de circ, organizarea
plasarea/reexport al mărfurilor şi mijloacelor de transport.
expoziţiilor fotografice şi a filmărilor)
- în cazul în care spaţiul rezervat pe copertă este insuficient
- ingineri;
pentru descrierea tuturor categoriilor de mărfuri solicitate,
- profesori, lectori etc.
datele suplimentare se includ în aşa-numite „foi suplimentare”,
- alte persoane - specialişti, care călătoresc des şi, prin
introduse în interiorul carnetului.
urmare, necesită posibilităţi de transportare rapidă a
utilajului profesional peste hotare, aplicînd o procedură
vamală simplificată la maximum. Coperta

Carnetul ATA se aplică, de fapt, pentru toate categoriile de Pe coperta carnetului (partea din faţă) sînt prevăzute rubrici
marfă. Totuşi, în mod convenţional aceste pot fi grupate în ur- speciale în care se introduc următoarele date: asociaţia care
mătoarele patru categorii de bază: l-a eliberat (asociaţia garantă), termen de valabilitate, ţările în
1. Mostrele comerciale, cum ar fi, de exemplu: obiecte care este valabil şi asociaţiile-garante corespunzătore din ţă-
preţioase, confecţii, mostre de referinţă etc.; rile date, titularul carnetului şi, după caz, datele de identifica-
2. Marfa, destinată prezentării sau utilizării la expoziţii re a reprezentantului acestuia. De asemenea, pe copertă se
internaţionale, de peste hotare, iarmaroace, conferinţe înscrie modul presupus de utilizare a mărfurilor (de exemplu,
şi în cadrul evenimentelor similare, cum ar fi: produse expunere la expoziţii, utilizare în proces de reparaţie, în calita-
diverse, utilaj pentru stand, tablouri sau alte obiecte de te de material profesional etc.).
artă etc. În rubrica specială a copertei „Lista generală” se descriu în
3. Echipament profesional, cum ar fi: mod minuţios mărfurile cuprinse de carnet, inclusiv denumirea
- computere, comercială, mărcile şi indexuri (după caz), numere de identifi-
- echipament tele- şi video, care, greutatea sau cantitatea, valoarea comercială în ţara eli-
- instrumente muzicale, berării carnetului şi ţara de origine (în cazurile cînd este o altă
- inventar teatral, ţară decît ţară de export).
- utilaj pentru organizarea seminarelor, conferinţelor, Suplimentar, pe coperta carnetului este rezervat un spa-
- echipament de testare, ţiu separat pentru semnătura asociaţiei garante şi a titularului
- utilaj pentru perfectarea lucrărilor de reparaţii, acestuia, pentru menţiunile organelor vamale a ţării de admi-
- echipament şi instrumente medicale, tere temporară (primară) despre efectuarea controlului măr-
- inventar sportiv etc. furilor şi utilizarea oricăror mijloace de identificare mărfurilor
4. Mijloace de transport al mărfurilor şi pasagerilor, aflate admise temporar.
în trafic internaţional.
Concomitent, carnetele ATA nu se eliberează pentru ur- Filele
mătoarele categorii de mărfuri:
- bunuri de consum; Toate filele utilizate pentru export temporar, tranzit şi admi-
- articole de alcool, tutun sau petrol; tere temporară constau din cotor, care rămîne în carnet după
- bunuri destinate pentru vînzare şi înstrăinare; utilizarea sa şi volet, care este o foaie detaşabilă şi reprezintă
- produse alimentare, broşuri destinate pentru consum sau un document destinat organelor vamale.
realizare în afara ţării şi fără a fi restituite; Voletele sînt divizate în patru părţi:
- bunuri, destinate pentru a fi procesate sau pentru lucrări - în prima se repetă informaţia generală de pe copertă: termen
de reparare; de valabilitate, numele titularului, al reprezentantului;
- pietre preţioase.

11
Tema numărului

- a doua parte reprezintă o declaraţie vamală a titularului, În volet, pe verso, se înscrie aceeaşi „Listă generală”, adi-
care se depune organului vamal abilitat; că aceeaşi listă a mărfurilor cuprinse de volet, fiind descrise
- a treia parte este destinată completării de către organe în acelaşi stil ca şi pe copertă. Totodată, pentru organele va-
vamale ale ţării corespunzătoare operaţiunii; male sînt adăugate două coloane pentru efectuarea unui con-
- ultima parte este destinată utilizării unor cerinţe vamale trol individual (de exemplu – pentru înscrierea poziţiei tarifare,
specifice în fiecare ţară (se completează la necesitate). elementelor de taxare etc.)
Prima parte se completează în mod identic la toate volete, Pe partea din faţă a cotorului se repetă poziţiile de bază,
iar celelalte părţi se completează în mod diferit, în funcţie de enumerate pe faţa voletului.
specificul operaţiunii pentru care sînt prevăzute (export tem- Atît pe copertă, cît şi pe volete şi cotoare se înscrie numărul
porar, tranzit sau admitere temporară). de identificare a carnetului ATA.

12
Tema numărului

În scopul uşurării modului de folosire a carnetului, filele La finele Listei generale se face o totalizare a poziţiilor şi a
acestuia se imprimă în culori diferite: valorii comerciale a articolelor incluse.
a) voletele şi cotoarele destinate ţării de export temporar (adică După perfectarea carnetului poziţii noi nu mai pot fi incluse.
în care se menţionează exportul temporar şi reintroducerea Carnetul perfectat în modul corespunzător se prezintă or-
mărfurilor sau mijloacelor de transport) sînt de culoare galbenă. ganelor vamale ale ţării de export temporar pentru efectuarea
b) voletele şi cotoarele pentru ţările de tranzit pe o hîrtie de controlului acestuia şi al mărfurilor sau mijloacelor de transport
culoare albastră. incluse în el. În caz de necesitate, organul vamal va utiliza mij-
c) filele destinate plasării în admitere temporară şi încheierii loace de identificare necesare conform legislaţiei naţionale.
acesteia sînt de culoare albă. La scoaterea mărfurilor şi mijloacelor de transport, precum şi
d) coperta carnetului se imprimă pe hîrtie de culoare verde. de fiecare dată cînd acestea traversează frontiera în regim de
e) foliile suplimentare – de aceeaşi culoare, ca şi filele de tranzit, titularul carnetului completează cotorul corespunzător şi
bază, din secţiunea la care se anexează. îl prezintă organului vamal abilitat. În cazul în care la reîntoarce-
Carnetul se imprimă în limbă engleză sau franceză şi, la ne- rea mărfurilor este prezentă doar o parte din mărfurile enume-
cesitate, într-o a doua limbă. rate în Lista generală, în volet suplimentar se introduc datele cu
Carnetele A.T.A. se eliberează de către asociaţiile garante privire la declaraţiile vamale de încheiere a regimului (declaraţii
oricărei persoane interesate, la cererea acesteia şi după achi- de import). În cazul în care Lista generală este întocmită într-o
tarea onorariului acestei asociaţii. limbă necunoscută de colaboratorii vamali, organul vamal este
La eliberarea carnetului asociaţia introduce informaţia în drept să solicite traducerea Listei generale.
de bază pe partea de faţă a copertei, precum şi întocmeş- După verificarea mărfurilor, a mijloacelor de transport şi
te Lista generală a mărfurilor cuprinse de carnet. Fiecare a carnetului pentru acestea, organele vamale completează
poziţie a listei se indică în mod individual, numerotată în voletul corespunzător (pe care îl reţin), precum şi fac menţi-
mod consecutiv. Mărfurile ce conţin detaliile separate (de unile necesare în cotorul acestuia. La completarea voletului
exemplu – piesele de schimb, accesoriile) pot fi înscrise la şi cotorului organele vamale indică şi data-limită de efectu-
acelaşi punct, însă cu descrierea detaliată separată pen- are a operaţiunii (de export temporar, tranzit sau admitere
tru fiecare unitate individual. Mărfurile cu aceeaşi denumi- temporară). După aceasta, carnetul se restituie titularului
re pot fi grupate, dar dacă valoarea acestora este diferită acestuia.Carnetul cu un termen de valabilitate expirat sau
(de exemplu – o piesă nouă şi una uzată), valorile se pre- cel care nu se mai foloseşte se restituie asociaţiei garante
cizează în mod corespunzător. de către titularul acestuia.

Cadrul normativ aplicat

- Convenţia privind admiterea temporară, semnată la Istan- - Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 600 din
bul, din 26.06.1990 (textul documentului este accesibil pe pagi- 14.05.2002 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind
na web a Camerei de comerţ şi industrie – www.chamber.md); modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe
teritoriul Republicii Moldova”, Monitorul Oficial nr.66-68/697
- Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din din 23.05.2002;
20.07.2000, Monitorul Oficial nr.160-162/1201, 23.12.2000;
- Ordinul Serviciului Vamal cu privire la aprobarea Regula-
- Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, Monitorul Oficial mentului privind procedura de vămuire a mărfurilor transpor-
nr. 62/522, 18.09.1997; tate sub acoperirea Carnetului ATA Nr.183-O din 17.05.2010,
publicat pe pagina web a Serviciului Vamal;
- Legea cu privire la tariful vamal nr.1380-XIII din 20.11.1997,
Monitorul Oficial nr.40-41/286, 07.05.1998; - Ordinului Serviciului Vamal nr.267-O din 02.10.2009 ”Pri-
vind formularul, modul de completare şi utilizare a deciziei de
- Legea cu privire la leasing nr. 59-XVI din 28 aprilie 2005, regularizare”;
Monitorul Oficial nr.92-94/429, 08.07.2005;
- Regulamentul cu privire la procedura de transfer şi cesi-
- Convenţia privind admiterea temporară, adoptată la Istan- une a regimurilor vamale, aprobat prin Ordinul Serviciului Va-
bul, la 26 iunie 1990; mal nr. 208-O din 22.07.2011;

- Legea pentru aderare a Republicii Moldova la Convenţia - Regulamentul Camerei de Comerţ şi Industrie cu privi-
privind admiterea temporară Nr. 253-XVI din 05.12.2008, pu- re la eliberarea carnetelor ATA pentru admiterea tempora-
blicată în Monitorul Oficial nr.230-232/844 din 23.12.2008; ră a mărfurilor, aprobat prin decizia Biroului executiv nr.23/1
din 10.05.2010, publicat în Monitorul Oficial nr.72-74/290a din
- Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1140 din 14.05.2010;
02.11.2005, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii - Regulamentul privind eliberarea certificatului ce atestă
Moldova, Monitorul Oficial nr. 157-160/1285, 25.11.2005; evenimentul de forţă majoră, aprobat prin Decizia Nr. 16/4 din
21.12.2004 a Biroului Executiv al CCI a RM.
- Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova ”Cu privire la de-
semnarea asociaţiei emitente şi asociaţiei garante a titlurilor
de admitere temporară (carnete ATA) Nr.495 din 14.08.2009,
publicată în Monitorul Oficial nr.127-130/556 din 21.08.2009;

13
Tema numărului

regimul vamal
perfecţionare activă
Regimul vamal de perfecţionare activă permite introdu- Reieşind din prevederile art. 58 al Codului vamal, regimul
cerea şi utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova în una sau vamal de perfecţionare activă se acordă în una din următoa-
mai multe operaţiuni de prelucrare a mărfurilor străine, după rele modalităţi:
care acestea sînt scoase în afara teritoriului vamal al Republi-
cii Moldova sub forma de produse compensatoare. a) sistem cu suspendare de la plata drepturilor de import
(în continuare – PAS), permite plasarea în regim de
Avantajele utilizării regimului: perfecţionare activă, fără încasarea drepturilor de import
- mărfurile străine pot fi introduse, depozitate, utilizate şi (cu excepţia taxei pentru proceduri vamale) şi fără aplicarea
prelucrate fără ca să fie necesar să se blocheze capitalul măsurilor de politică economică, dacă legislaţia nu prevede altfel,
lichid al agentului economic necesar achitării drepturilor de a mărfurilor străine destinate scoaterii în afara teritoriului vamal al
import sau altor plăţi obligatorii în cazul în care s-ar proceda Republicii Moldova sub formă de produse compensatoare.
la importul definitiv al acestor mărfuri;
- oferă agenţilor economici posibilitatea de a utiliza forţa de b) sistem cu restituire a drepturilor de import (în continuare –
muncă autohtonă şi capacităţile de producţie de care acestea PAR), permite importul şi punerea în liberă circulaţie a mărfurilor
dispun pentru a produce, din materii prime sau materiale străine (cu achitarea drepturilor de import şi aplicare măsurilor
străine, mărfuri destinate exportului; de politică economică), care urmează să fie scoase de pe
- utilizînd regimul perfecţionării active producătorii autohtoni teritoriul vamal sub formă de produse compensatoare cu
pot concura pe pieţele străine, fiind scutiţi de povara taxelor restituirea drepturilor de import încasate.
vamale autohtone, ce ar putea fi încorporate în produsele
proprii; Într-o viziune mai accesibilă, regimul vamal de perfecționare
- regimul este o formă de stimulare indirectă a exporturilor, activă poate fi redat în etape, după cum urmează:
întrucît în produsele obţinute din prelucrare pot fi încorporate
şi unele materii prime sau materiale din producţie internă

14
Tema numărului

În același timp, este de menționat că reprezentarea dată Este evident că din punct de vedere economic este mai
a derulării regimului vamal ”perfecționare activă” este una avantajos regimul de perfecţionare activă cu suspendarea
clasică și, prin urmare, trebuie să ținem cont și de unele plății drepturilor de import.
particularități care pot influența modul de încheiere a regimu- Însă legislația stabilește unele restricții pentru utilizarea re-
lui respectiv. gimului dat, care vizează unele categorii de mărfuri. Reie-
Atît legislația în vigoare, cît și literatura de specialitate ope- şind din prevederile lit. m) al art. 28 al Legii nr. 1380-XIII din
rează cu unele noţiuni speciale care contribuie la înțelegerea 20.11.1979 ”Cu privire la tariful vamal” şi alin. (3) al art. 103,
deplină a acestui regim vamal de perfecționare activă, semni- alin. 6 art. 124 ale Codului Fiscal nu poate fi eliberată autori-
ficaţia cărora este următoare: zaţia pentru perfecţionare activă cu suspendare în privinţa
a) mărfuri de import – mărfuri străine care se introduc în următoarelor categorii de mărfuri:
ţară şi se plasează în regim de perfecţionare pentru a fi - supuse accizelor:
supuse operaţiunilor de perfecţionare activă. - carnea de bovine, proaspătă sau refrigerată (poziţia tarifară 0201);
b) produse compensatoare - toate mărfurile (produsele) - carnea de bovine congelată (poziţia tarifară 0202);
ce rezultă din plasarea lor sub regimul vamal de perfecţionare - carnea de porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată
activă. (poziţia tarifară 0203);
- produse compensatoare principale - produsele compensa- - carnea de ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau
toare pentru obţinerea cărora s-a autorizat regimul de perfec- congelată (poziţia tarifară 0204);
ţionare activă. De exemplu, un produs finit cum este mobilă, - organele comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine,
sacou, televizor etc.; cai, măgari, catîri, asini, proaspete, refrigerate sau congelate
- produse compensatoare secundare - produsele compen- (poziţia tarifară 0206);
satoare, altele decît produsele compensatoare principale, - carnea şi organele comestibile ale păsărilor de la poziţia
care sînt un produs derivat, rezultat în mod necesar din ope- tarifară 0105, proaspete, refrigerate sau congelate (poziţia
raţiunea de transformare. De exemplu, deșeurile de producție; tarifară 0207);
Exemplu: Agentul economic introduce în Republica Moldo- - slănină fără carne slabă, grăsimea de porc şi de pasăre,
va lemn brut din Belarusi, în scopul producerii mobilei (pro- netopită, nici altfel extrasă, proaspătă, refrigerată, congelată,
dus compensator principal) care urmează să fie reexportată sărată sau în saramură, uscată sau afumată (poziţia tarifară 0209 00);
din țară. - laptele şi smîntîna din lapte, concentrate sau cu adaos de
În ciclul tehnologic de producere intră operațiunea de tăie- zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi) (poziţia tarifară 0402);
rea a lemnului brut precum și a cherestelei obținute, astfel se - feculele de cartofi (poziţia tarifară 1108 13 000);
formează rumeguș de lemn care se consideră produs com- - grăsimile de animale din specia bovină, ovină sau caprină,
pensator secundar. altele decît cele de la poziţia tarifară 1503
c) mărfuri echivalente - sînt mărfuri autohtone care se (poziţia tarifară 1502 00);
utilizează în procesul prelucrării mărfurilor de import şi în - zahărul brut din trestie de zahăr (poziţia tarifară 1701 11);
locul acestora (ca echivalentul său). - alcoolul etilic nedenaturat (poziţia tarifară 2207);
d) pierderi - cantitatea de mărfuri care se distruge şi se - ţigările de foi, trabucurilor (subpoziţia tarifară 2402 10);
pierde în cursul operaţiunii de transformare, îndeosebi prin - ţigările din tutun (subpoziţia tarifară 2402 20);
evaporare, uscare, pierderi sub formă de gaze, transpiraţie; - benzină, motorină şi derivatele lor supuse accizelor
- pierderi recuperabile sînt părţile cuvenite de mărfurile su- (2710 11 410 – 2710 11 590 şi 2710 19 310 – 2710 19 490).
puse procesului de prelucrare care pot fi utilizate ca atare sau Luînd în considerație aceste restricții, totuși agentul eco-
ca materie primă pentru alte produse şi cărora li se acorda un nomic poate pretinde la utilizarea regimului vamal de
alt regim sau o altă destinaţie vamală; perfecționare activă însă ”cu restituire”.
- pierderi irecuperabile sînt deşeurile, căzăturile, rebuturile,
resturile etc., provenite din mărfurile prelucrate cărora nu li se Așadar, indiferent de tipul regimului vamal de perfecționare
poate da o altă întrebuinţare. activă autorizația respectivă poate fi eliberată la solicitarea
e) operatori - persoanele care efectuează, integral sau parţial, persoanei interesate, de către biroul vamal în raza de activita-
operaţiunile de prelucrare. te a căruia se găsește aceasta. Este de menționat că legislația
f) operaţiunile de perfecţionare – una sau mai multe din în vigoare (art. 59 al Codului vamal) precizează forma organi-
oricare operaţiuni de mai jos: zatorico-juridică a beneficiarului regimului care trebuie să fie
- prelucrarea mărfurilor, inclusiv montajul, asamblarea şi persoană juridică. Respectiv, persoanele cu alte forme organi-
adaptarea lor la alte mărfuri; zatorico-juridice nu pot beneficia de regimul dat.
- transformarea mărfurilor;
- repararea mărfurilor, inclusiv remontarea în forma iniţială; Autorizaţia de perfecţionare activă se eliberează numai
- utilizarea unor mărfuri care, deşi nu se regăsesc în produsele pentru operaţiuni de perfecţionare (definite conform art. 58 al
compensatoare, permit sau facilitează obţinerea acestor produse, Codului vamal), după cum urmează:
chiar dacă ele dispar total sau parţial în timpul folosirii lor a) prelucrarea mărfurilor, inclusiv montarea, asamblarea
(de exemplu – adezive, cretă folosită la jalonare etc.) sau fixarea lor la alte mărfuri;
b) transformarea mărfurilor;
Autorizarea regimului c) repararea mărfurilor, inclusiv restaurarea acestora,
înlăturarea defectelor, reglarea;
După cum s-a menționat anterior, regimul de perfecţionate d) utilizarea, în conformitate cu reglementările vamale, a
activă este de 2 tipuri: anumitor mărfuri care nu se regăsesc printre produsele
- cu suspendare; compensatoare, dar care permit sau facilitează fabricarea
- cu restituire. acestor produse, chiar dacă ele se consumă complet sau
Acestea pot fi solicitate oricînd, în dependență de tipul pro- parţial în procesul de perfecţionare.
ducerii, de necesitățile economice ale solicitantului. Dreptul re- Autorizaţia se acordă numai în cazul în care solicitantul
spectiv reiese din prevederile art. 24 al Codului amal, conform poate demonstra că are intenţia efectivă de a reexporta
căruia persoană are dreptul să aleagă liber oricare destinație produsele compensatoare principale de pe teritoriul Repu-
vamală,cu respectarea cerințelor legale ale acestora. blicii Moldova.

15
Tema numărului

În practică această intenţie poate fi demonstrată dacă se Suplimentar la aceasta, legislația în vigoare reglementează
prezintă unul din următoarele acte: și alte restricții pentru utilizarea regimului vamal abordat, după
1. contractul de prestări servicii; cum urmează:
2. contractul de vînzare-cumpărare conform căruia mărfurile - conform prevederilor alin. (6) al art. 30 al Codului vamal,
sînt reparate sau schimbate în temeiul garanţiilor stabilite; nu poate fi eliberată autorizaţia pentru regim de perfecţionare
3. două contracte de vînzare-cumpărare – în baza unui contract activă în privinţa următoarelor categorii de mărfuri:
se procură materia primă străină, iar în baza celui de al doilea a) alcool etilic nedenaturat (poziţia tarifară 2207);
contract se comercializează mărfurile compensatorii; b) ţigări de foi, trabucuri (subpoziţia tarifară 2402 10);
4. alte acte (contracte nenumite) care confirmă posibilitatea c) ţigări din tutun (subpoziţia tarifară 2402 20);
respectării principiului fundamental - reexportul produselor d) benzină, motorină şi derivatele lor, supuse accizelor
compensatoare principale de pe teritoriul vamal al Republicii după cum urmează:
Moldova.

270710100 Benzoli destinaţi utilizării drept carburanţi sau combustibili


270720100 Toluoli destinaţi utilizării drept carburanţi sau combustibili
270730100 Xiloli destinaţi utilizării drept carburanţi sau combustibili
270750 Alte amestecuri de hidrocarburi aromatice, care distilă în proporţie de minimum 65% (inclusiv
pierderile) la 250 grade C după metoda ASTM D 86
270900100 Condensat de gaz natural
271011110-271019290 Uleiuri (distilate) uşoare şi medii
271019310-271019490 Motorină, inclusiv combustibil (carburant) diesel şi combustibil pentru cuptoare
290110000 Hidrocarburi aciclice saturate
290124100 Buta-1,3-dienă
290129000 Alte hidrocarburi aciclice nesaturate
290211000 Ciclohexan
290219 Alte hidrocarburi ciclanice, ciclenice şi cicloterpenice
ex.290220000 Benzen destinat a fi utilizat drept carburant sau combustibil
290230000 Toluen
290244000 Amestec de izomeri ai xilenului
290290900 Alte hidrocarburi ciclice
290511000- 290513000 Alcooli monohidroxilici (metanol, propanol, butan-1-ol)
290514 Alţi butanoli
290516 Octanol (alcool octilic) şi izomerii lui
ex.290519000 Pentanol (alcool amelic)
2909 Eteri, eter-alcooli, eter-fenoli, eter-alcool-fenoli, peroxizi de alcooli, peroxizi de eteri, peroxizi
de cetone (cu compoziţie chimică definită sau nu) şi derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi
sau nitrozaţi
381400900 Alţi solvenţi şi diluanţi organici compuşi nedenumiţi şi necuprinşi în altă parte; preparate pen-
tru îndepărtarea vopselelor sau lacurilor
381700500 - Achilbenzeni lineari
381700800 Altele

- se aduce atingere în mod nedorit intereselor producăto- completare, aprobate prin anexa nr. 7) ale Regulamentul de
rilor autohtoni de mărfuri similare (nu se respectă condiţiile aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al
economice). Condiţia poate fi verificată prin accesarea criteri- Republicii Moldova).
ilor de risc, create în baza plîngerilor producătorilor autohtoni Cererea dată în dependență de tipul operațiunii de
sau altor date; perfecționare trebuie să fie însoțită de următoarele acte:
- mărfuri prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii a) declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului referitor
Moldova; la rata de randament;
- alte cazuri stabilite de legislaţia în vigoare – rezerva legislativă b) baza contractuală;
se referă și la cazurile cînd solicitantul întrunește toate condițiile c) descrierea procesului tehnologic de producere.
de autorizare a regimului vamal de perfecționare activă, însă da- Suplimentar la aceasta, în procesul examinării cererii de
torită specificului ciclului tehnologic de producere nu poate fi asi- autorizare a regimului, organul vamal este în drept să solicite
gurată supravegherea vamală fapt care duce la respingerea ce- confirmarea descrierii procesului tehnologic realizată de către
rerii de autorizare a regimului (art. 29 al Codului vamal). solicitant cu un act (raport) de expertiză în care să fie menţio-
În vederea obţinerii Autorizaţiei solicitantul urmează să de- nate cel puţin următoarele:
pună cererea respectivă la biroul vamal, în formă tipizată (sta- a) descrierea (inclusiv clasificarea tarifară la nivel de 9 cifre) a
bilită de Anexa 6 (fiind completată conform Instrucţiunilor de mărfurilor străine, destinate prelucrării;

16
Tema numărului

b) cantitatea mărfurilor străine care urmează să fie prelucrate, În conformitate cu prevederile pct. 170 al Regulamentului
cu indicarea unităţilor de măsură de bază şi, după caz, a celor de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al
suplimentare; Republicii Moldova, atunci cînd perioada de valabilitate depă-
c) descrierea şi cantitatea mărfurilor autohtone care urmează şeşte 2 ani, condiţiile în baza cărora a fost eliberată autoriza-
să fie folosite împreună sau în locul celor străine, în procesul ţia urmează a fi revizuite periodic la intervale precizate în au-
de prelucrare; torizaţie – la expirarea termenului de 2 ani. În practica aplicării
d) descrierea operaţiunilor de prelucrare la care vor fi supu regimului dat, termenul maxim de valabilitate a autorizațiilor
se mărfurile; de perfecționare activă nu depășește 2 ani. Acest fapt se mo-
e) intervalul de timp de prelucrare a întregii cantităţi de mărfuri tivează prin faptul că revizuirea periodică constă în reexami-
de import şi, în caz de posibilitate – a unui lot de mărfuri (o livrare, narea tuturor documentelor care au stat la baza eliberării au-
o unitate de transport etc.); torizaţiei.
f) descrierea (inclusiv clasificarea tarifară la nivel de 9 cifre) La eliberarea autorizaţiei, organele vamale specifică peri-
a produselor compensatoare principale şi secundare; oada în care produsele compensatoare trebuie reexportate,
g) descrierea şi cantitatea produselor compensatoare luînd în considerare timpul necesar desfăşurării operaţiunilor
principale, cu indicarea unităţilor de măsură de bază şi, de perfecţionare indicate în autorizaţie pentru o anumită can-
după caz, a celor suplimentare; titate de mărfuri şi timpul necesar pentru atribuirea unei des-
h) descrierea şi cantitatea produselor compensatoare secundare tinaţii vamale produselor compensatoare. Termenul de reex-
care se obţin din prelucrare, cu indicarea unităţilor de măsură de port reprezintă termenul concret pînă la care produsele im-
bază şi, după caz, a celor suplimentare; portate sau produsele compensatoare trebuie să primească o
i) descrierea şi cantitatea mărfurilor de import care se destinaţie sau utilizare aprobată de vamă. Termenul de reex-
atribuie la pierderi irecuperabile (pentru stabilirea ratei de port începe să curgă de la data înregistrării declaraţiei vamale
randament); de plasare a mărfurilor sub regimul de perfecţionare activă.
j) descrierea marjei de pierderi (deşeuri nemateriale care Termenul de reexport se fixează nemijlocit în declaraţia va-
se evaporă, rebut potenţial). mală de plasare a mărfurilor în regim – în special la caseta a
doua a rubricii 49.
Totodată, menționăm că, conform legislației în vigoare, ra- În contextul existenței diferențelor în timp dintre termenul de
portul de expertiză este un act cu caracter de recomandare şi valabilitate a autorizației și termenul de reexport, reieșind din
nu este obligatoriu pentru organele vamale. În cazul constată- practica existentă, circumstanțele respective produc riscuri le-
rii unor discrepanţe între descrierea proprie a procesului teh- gate de ducerea neefectivă a evidenței respectării teremeni-
nologic şi cea din raportul de expertiză, organul vamal este în lor de reexport al mărfurilor, de către solicitant. Prin urmare,
drept să nu ţină cont de raportul de expertiză prezentat sau să nerespectarea termenilor de reexport poate fi calificată de că-
solicită o nouă expertiză a procesului tehnologic. tre organele vamale drept încălcarea regimului vamal cu apli-
carea sancțiunii aferente - care constituie de la 40% la 100%
Un alt aspect de care solicitantul regimului vamal de din valoarea mărfurilor care a constituit obiectul contravenţiei.
perfecționare activă trebuie să se conducă este termenul Aceste circumstanțe deloc nu încurajează activitatea econo-
de utilizare a regimului. La moment, legislația în vigoare nu mică a beneficiarilor regimului dat. Soluția ar fi raționalizarea
stabilește limite în acest sens. Prin urmare, din punct de vede- activității de producere, la cifre clar determinate de producere
re teoretic autorizația respectivă poate fi utilizată pe un termen incadrate într-un anumit interval de timp.
foarte extins în timp – de ex. 100 de ani. Însă, în acest caz nu Se întîmplă deseori că mărfurile (produsele compensatoa-
trebuie să uităm de condiția specificată la art. 29 al Codului re principale și secundare) nu pot fi reexportate sau plasate
vamal – regimul suspensiv nu se autorizează dacă este impo- în altă destinație vamală în cadrul termenului de valabilitate
sibilă realizarea supravegherii vamale.Astfel, termenul solici- a autorizației de perfecționare activă. Motivele în cazurile re-
tat trebuie să-și găsească justificarea, reieșind din următoare- spective fiind diverse – începînd cu rețineri în ciclul tehnologic
le circumstanţe: de producere și finisînd cu transferurile de mijloace bănești.
- cantitatea produselor compensatoare; Pentru evitarea sancțiunilor aferente pentru încălcarea regi-
- ciclu tehnologic de producere; mului vamal suspensiv, termenul acestuia poate fi prelungit.
- termenul de valabilitate (dacă este specificat) a contractului; Deși legislația în vigoare nu precizează organul vamal abilitat
- termenul necesar pentru îndeplinirea formalităţilor de pentru prelungirea autorizației de perfecționare activă, de re-
declarare a mărfurilor; gulă aceasta se realizează de organul vamal emitent.
- termenul pentru realizarea mecanismului compensării În acest context, este necesară o precizare - potrivit alin. 3
prin echivalenţă cu export anticipat, conform pct. 171 al al pct. 171 al Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale
Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, poate fi pre-
de Codul vamal al Republicii Moldova. lungit în situaţii temeinic justificate doar termenul de reexport.
În conformitate cu prevederile alin. 3 al art. 29 al Codului Legiuitorul nu specifică nimic vizavi de prelungirea termenul de
vamal, la autorizarea unui regimului vamal suspensiv precum valabilitate a autorizației. În aceste circumstanțe se poate crea
este perfecționarea activă se stabileşte termenul de încheiere o iluzie privind imposibilitatea prelungirii termenului respectiv.
a regimului, care include: Colacul de salvare poate fi dacă vom apela la o normă funda-
- termenul de valabilitate a autorizaţiei. mentală a regimurilor vamale suspensive și anume la prevede-
- termenul de reexport. rile alin. 3 al art. 29 al Codului vamal, conform căreia termenul
de încheiere a regimului vamal suspensiv poate fi prelungit de
Termenul de valabilitate a autorizaţiei poate fi definit către organul vamal la cererea scrisă argumentată a titularului
ca intervalul de timp, pe parcursul căruia este valabil drep- operaţiunii, depusă în cadrul termenului acordat iniţial.
tul general de utilizare a regimului şi, prin urmare, este per- Drept temei pentru prelungirea autorizației de perfecționare
misă introducerea şi aflarea mărfurilor plasate în regimul activă pot fi circumstanțele care din punct de vedere tehnic
respectiv. Perioada de valabilitate se stabileşte de către or- au împiedicat realizarea activității de producere (De ex. –
ganul vamal în funcţie de condiţiile şi necesităţile specifice debranșarea de la rețeaua electrică). Aceste circumstanțe ur-
ale solicitantului. mează a fi demonstrate prin prezentarea actelor confirmative
de producerea acestora.

17
Tema numărului

suplimentar cu mărfuri străine, dar şi în locul acestora, ca


Plasarea mărfurilor în regim echivalentul său. În acest caz mărfuri străine sînt substitui-
te de cele autohtone şi anume acestea din urmă se scot din
În regimul de perfecţionare activă pot fi plasate mărfurile ţară în calitate de produs compensator (mărfuri finite).
străine exclusiv în baza Autorizaţiei eliberate de biroul vamal.
Totuși sînt frecvent întîlnite cazuri cînd se livrează un exce- Compensarea prin echivalenţă se permite cu respectarea
dent de materie primă în vederea prelucrării acesteia. Este o următoarelor condiţii cumulative:
situație puțin dificilă pentru producător, deoarece acesta poa- a) mărfurile echivalente trebuie să fie clasificate la aceeaşi
te plasa în regim de perfecționare activă doar marfa care este subpoziţie a codului de nouă cifre din Nomenclatorul
specificată în autorizație. Totuși care sînt soluțiile pentru cazul mărfurilor, să prezinte aceleaşi calităţi comerciale şi aceleaşi
dat? Ce ar putea întreprinde agentul economic pentru a utiliza caracteristici tehnice cu mărfurile de import.
excedentul de materie primă? b) persoana interesată solicită aceasta în cererea sa şi prin
Să pornim de la ipoteza că persoana nu dispune de mij- autorizaţia eliberată se precizează corespunderea mărfurilor
loace bănești pentru plasarea mărfurilor în regim vamal de echivalente celor de import, precum şi mijloacele de verificare
import. În acest caz soluția cea mai eficientă ar fi modifica- a acesteia.
rea autorizației de perfecționare activă, fapt care va permi- c) în autorizaţie sînt înscrise măsurile specifice ce urmează
te plasarea excedentului de materie primă în regim vamal a fi luate pentru a se asigura respectarea dispoziţiilor
de perfecționare activă. Totuși, luînd în considerație unele aplicabile acestui regim.
particularități practice, modificarea autorizației poate dura cî- d) în cazul în care autorizaţia nu specifică utilizarea
teva zile. În același timp, în conformitate cu alin. (1) art. 176 compensării prin echivalenţă, dar titularul autorizaţiei
al Codului vamal, mărfurile trebuie să fie declarate în ziua lu- doreşte să recurgă la acest regim, acesta va solicita
crătoare imediat următoare zilei de trecere a frontierei vama- organului vamal modificarea autorizaţiei acordate iniţial.
le, iar în cazul finalizării regimului vamal de tranzit, în decur-
sul unei zile lucrătoare imediat următoare zilei în care regimul În conformitate cu alin. 2 al pct. 176 al Regulamentului de
vamal de tranzit a fost încheiat. De aceea, întru evitarea încăl- aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al
cării termenului declarării mărfurilor, se recomandă, pînă la în- Republicii Moldova, mărfurile echivalente (autohtone) nu se
deplinirea tuturor formalităților de modificare a autorizației de plasează sub regim de perfecţionare activă. Introducerea şi
perfecționare activă, utilizarea unei alte destinații vamale care perfectarea documentară a utilizării lor în proces tehnologic
ar permite păstrarea mărfurilor străine pe teritoriul statului – de se efectuează în baza documentelor de transport şi fiscale
ex. regimul vamal ”antrepozit vamal”, sau utilizarea procedu- interne.
rii prealabile vămuirii – ”depozit provizoriu”. Aceasta din urmă
permite păstrarea mărfurilor străine sub supraveghere vama- În cadrul regimului de perfecţionare activă cu compensare
lă pe un termen de 20 zile cu posibilitatea prelungirii cu 60 de prin echivalenţă, mărfurile străine se află în situaţia vamală a
zile. Dar există un dezavantaj în posibilitatea utilizării depozi- mărfurilor echivalente, iar mărfurile echivalente se află în si-
tului provizoriu față de antrepozit vamal – numărul depozitelor tuaţia vamală a mărfurilor străine. Reieşind din acesta, scoa-
provizorii autorizate de organele vamale este foarte redus circa terea în produsele compensatoare a mărfurilor moldoveneşti
10 depozite față de 50 de antrepozite vamale autorizate.Majori- ca echivalentul celor străine nu este considerată un export de
tatea depozitelor / antrepozitelor vamale circa 90% sînt concen- mărfuri autohtone (nu se aplică prevederile art. 104 al Codului
trate în mun. Chișinău. Fiscal, obligaţiunile cu privire la repatrierea etc.), ci un reex-
Frecvent apare întrebarea dacă pot fi utilizate mărfurile au- port de mărfuri străine introduse pentru prelucrare.
tohtone în regim vamal de perfecționare activă. Pentru un răs-
puns mai amplu la această întrebare, rațional ar fi să divizăm Exemplu: Un producător din industria uşoară a Moldo-
subiectul după cum urmează: vei încheie un contract cu partenerul său străin în baza
- Utilizarea mărfurilor autohtone suplimentar cu căruia urmează să producă o partidă de costume bărbă-
mărfuri străine; teşti din materialele furnizate din străinătate. La etapa ne-
- Compensarea prin echivalenţă. gocierilor contractuale producătorul autohton declară că
poate realiza contractul respectiv înainte de a fi livrată
Referitor la utilizarea mărfurilor autohtone suplimentar materia primă respectivă, pe motivul că acesta are deja în
cu mărfuri străine menționăm că aceasta vizează posibili- stoc cantitățile de materie primă de calitate similară celei
tatea utilizării mărfurilor neprevăzute de autorizaţie, dar nece- destinate livrării.
sare procesului tehnologic de prelucrare. Introducerea măr- Astfel, producerea respectivă poate începe în regim va-
furilor autohtone în proces de prelucrare se efectuează fără mal de perfecționare activă imediat după obținerea de la
perfectare a vreunei declaraţii vamale (mărfuri nu traversează biroul vamal a autorizației în acest sens, în care este spe-
nici o frontieră de stat), dar cu informarea organului vamal (re- cificată posibilitatea utilizării mecanismului compensării
comandabil la etapa autorizării), cu specificarea în ciclul teh- prin echivalență. În cazul dat materia primă străină poate
nologic de producere a cuantumului mărfurilor autohtone care sosi la destinație atît în timpul producerii cît și după livra-
vor fi utilizate. rea produsului compensator către partenerul străin.
La scoaterea produsului compensator obținut cu utilizarea Avantajul principal al mecanismului descris este timpul
mărfurilor autohtone suplimentar cu mărfuri străine, producă- executării obligațiunilor contractuale.
torul poate pretinde la restituirea TVA numai pentru valoarea
mărfurilor autohtone utilizate, conform prevederilor art. 104 al Din exemplul descris se observă că sistemul compensării
Codului fiscal. prin echivalenţă se poate realiza cu sau fără export anticipat.
Drept exemplu de utilizare a mărfurilor autohtone suplimen-
tar cu mărfuri străine poate servi producerea sucului, unde 1/3 Export anticipat reprezintă regimul care permite ca pro-
constituie concentratul de suc (marfă străină) care se dizolvă dusele compensatoare obţinute din mărfuri echivalente să fie
cu 2/3 de apă (marfă autohtonă). exportate de pe teritoriul Republicii Moldova înaintea plasării
Referitor la compensarea prin echivalenţă ținem să mărfurilor de import sub regim de perfecţionare activă cu sus-
menționăm că mărfuri autohtone pot fi folosite nu numai pendare.

18
Tema numărului

În cazul cînd se aplică sistemul compensării prin echiva- categoria dată nu poate beneficia de scutire la plasarea măr-
lenţă şi export anticipat, organele vamale specifică terme- furilor în regim vamal de perfecționare activă cu suspendare,
nul în care mărfurile străine trebuie importate, ţinînd seama conform alin. 6 art. 124 al Codului fiscal.
de timpul necesar pentru procurarea şi transportul mărfuri- Taxa pentru proceduri vamale se aplică diferenţiat la plasa-
lor de import către Republica Moldova, fără ca acesta să de- rea şi la scoaterea mărfurilor:
păşească 6 luni de la data înregistrării declaraţiei vamale de a) la plasarea mărfurilor în regim de perfecţionare activă
export. Acest termen poate fi, totuşi, prelungit în cazuri justi- (în dependenţă de valoarea în vamă a acestora – se
ficate pînă la 12 luni. încasează din valoarea în vamă a mărfii;
În cazul utilizării sistemului compensării prin echiva- b) la scoaterea mărfurilor, precum şi la reintroducerea lor –
lenţă fără export anticipat derularea regimului vamal de se calculează din suma serviciilor prestate, iar în caz de lipsă
perfecționare activă va fi unul clasic, reprezentarea grafică a a serviciilor este stabilită o sumă fixă.
căruia este arătată la începutul prezentului articol. Conform anexei nr. 2 a Legiii nr.1380 din 20.11.97 ”Cu pri-
Abordînd problema plasării mărfurilor în regimul va- vire la tariful vamal” se percep procedurile vamale după cum
mal de perfecționare activă, nu în ultimul rînd, obiectul urmează:
discuției îl constituie cheltuielile suportate de titularul Serviciile vamale Cuantumul taxei, în euro
autorizației, adică, în ce constă obligaţia vamală al acestu-
ia. Vămuirea mărfurilor plasate în
Este de menționat că operaţiunile de perfecţionare activă cu regim de perfecţionare activă, cu
suspendare de la plata drepturilor de import sînt scutite de la valoarea în vamă:
garantarea drepturilor de import. Totuşi, biroul vamal este obli- - de la 100 la 1000 euro 4
gat să solicite depunerea unei garanţii bancare pentru mărfu-
- de peste 1000 euro 0,1% din valoarea în
rile plasate în regim de perfecţionare activă atunci cînd titula-
vamă a mărfii, dar nu
rul autorizaţiei sau unul din operatori figurează cu debite de
mai mult de 100 euro
orice natură fată de organele vamale. Reieşind din faptul că
perfecţionarea activă cu restituire nu face parte din sistemul - Mărfuri străine introduse pentru prelucrare în drawback-
regimurilor vamale suspensive, mărfurile plasate în sistemul sînt pasibile tuturor categoriilor de drepturi de import stabilite
cu restituire (drawback), la fel, sînt scutite de la obligaţia ga- de legislaţie în vigoare, inclusiv accizul. La încheierea regimu-
rantării plăţii drepturilor de import. lui în modul stabilit toate drepturile de import, cu excepţia taxei
pentru proceduri vamale, se restituie.
Pentru mărfurile care participă la procesul de perfecţionare a) Astfel, conform alin. 3 al art. 103 al Codului fiscal suma
activă obligaţia vamală se compune din următoarele: T.V.A. achitată pentru mărfurile plasate în regimul vamal
- Mărfuri străine introduse pentru prelucrare în regim sus- de perfecţionare activă, la care se aplică T.V.A., se restituie,
pensivsînt scutite de la plata drepturilor de import, cu excepţia în conformitate cu modul stabilit de Serviciul Vamal, într-un
taxei pentru proceduri vamale. termen ce nu va depăşi 30 de zile.
Reamintim că în conformitate cu art. 117 al Codului vamal b) În baza art. 28 al Legii cu privire la tariful vamal, taxa vamală
drepturile de import sînt următoarele: achitată pentru mărfurile plasate în regim vamal de perfecţionare
a) taxa vamală; activă, la care se aplică taxa vamală, se restituie, în modul stabilit
b) taxa pe valoarea adăugată; de Serviciul Vamal, într-un termen ce nu va depăşi 10 zile
c) accizele; c) Potrivit alin. 6 al art. 124 al Codului fiscal la introducerea măr-
d) taxa pentru proceduri vamale. furilor străine supuse accizelor pe teritoriul vamal şi plasarea aces-
tora în regimul vamal perfecţionare activă, accizul se achită la
Prin urmare, cu referire la scutiri, se are în vedere excep- introducerea acestor mărfuri, cu restituirea ulterioară a sumelor
tarea totală sau parțială de la una din taxele specificate mai achitate ale accizului la scoaterea de pe teritoriul vamal a produse-
sus. Aşa, conform alin. 3 al art. 103 al Codului fiscal mărfurilor lor rezultate din prelucrare. Termenul de restituire a accizului fiind
plasate în regimul vamal de perfecţionare activă nu li se apli- de 45 zile din data depunerii cererii în acest sens la organul fis-
că T.V.A.,iar în baza art. 28 al Legii cu privire la tariful vamal cal, conform Regulamentului privind restituirea accizelor apro-
sînt scutite de taxa vamală mărfurile plasate în regimul vamal bat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006.
de perfecţionare activă. Iar în ce privește mărfurile accizate,

19
Tema numărului

Derularea regimului vamal de perfecționare activă – dacă rata de randament justifică cantităţile de mărfuri pla-
sate sub regim de perfecţionare activă, resturile tehnologice
Derularea regimului vamal de perfecționare activă con- rezultate din acţiunile de prelucrare sînt considerate pierderi
stă nu numai în activitatea de producere propriu-zisă, ci și în normale pentru care nu se calculă drepturi de import.
evidența mărfurilor utilizate în ciclul tehnologic de producere. O greșeală frecventă la determinarea ratei de randament
În vederea verificării derulării regimului de perfecţionare ac- este stabilirea cuantumului în mărime de 100%. În acest caz ti-
tivă, organul vamal este în drept să oblige titularul autorizaţiei tularul autorizației nu ia în considerație pierderile de producție,
de perfecționare activă să ţină sau să se asigure că se ţine o deșeurile formate.
evidenţă operativă a cantităţilor de mărfuri plasate în regim, Drept exemplu poate servi cazul de producere a cherestelei
precum şi a cantităţilor de produse compensatoare obţinute, din lemn brut. Care conform procesului tehnologic se usucă și
numite evidenţe de perfecţionare activă. pierde circa 30% din greutate. Dacă acest fapt nu se va lua în
considerație la determinarea ratei de randament precum și la
Evidenţa respectivă, de regulă, cuprinde următoarele date: descrierea ciclului tehnologic de producere, organele vamale
a) cantitatea de mărfuri străine plasate în regim, neprelucrate sînt în drept să perceapă drepturi de import pentru cantitatea
sau în proces de prelucrare; pierdută.
b) cantitatea de mărfuri autohtone utilizate în proces de
prelucrare (pînă la 99% din volumul produsului compensator); Un alt aspect al derulării regimului vamal de perfecționare
c) cantităţile de produse compensatoare principale obţinute, activă este transferul sau cesiunea mărfurilor către alt opera-
separat de cele secundare; tor (persoana care realizează activitatea de producere).
d) stocurile şi alte date necesare monitorizării operaţiunilor şi
calculării corecte a tuturor obligaţiilor de import plătibile. Transferul mărfurilor
În cadrul aceleiaşi autorizaţii de perfecţionare activă şi îna-
Este de menționat că în cadrul termenului de valabilitate inte de a se încheia regimul, mărfurile de import pot fi trans-
al Autorizaţiei, organul vamal emitent este în drept să verifi- ferate, cu aprobarea biroului vamal emitent de autorizaţie, de
ce, după necesitate, modul de utilizare a mărfurilor destinate la un operator la altul, în vederea efectuării unor operaţiuni de
prelucrării și dacă se respectă rata de randament declarată la perfecţionare activă sau de încheiere a regimului.
etapa autorizării. Dacă există motive suficiente de a presupu- Transferul – este transmiterea de la titularul regimului
ne că mărfurile destinate prelucrării nu se utilizează în confor- către alt operator, a mărfurilor plasate în regim de perfecţi-
mitate cu regimul vamal solicitat, biroul vamal are dreptul să onare activă, dar cu menţinerea la titularul regimului a răs-
oblige titularul autorizației să prezinte în termenul de valabili- punderii juridice pentru derularea şi încheierea regimului.
tate a Autorizaţiei darea de seamă periodică necesară pentru Principala trăsătură caracteristică a transferului, care îl deo-
realizarea controlului vamal. sebeşte de procedura de cesiune este acel fapt, că răspunde-
Ţinînd cont de faptul că rata de randament reprezin- rea juridică pentru operaţiunea de transfer rămîne în sarcina
tă un element principal în monitorizarea regimului de titularului de autorizaţie.
perfecționare activă, este oportun să detaliem subiectul Transferul mărfurilor plasate în regimul de perfecţionare ac-
dat, după cum urmează. tivă de la titularul regimului către altă persoană, se permite
numai în cazul în care ultima este nominalizată în calitate de
Rata de randament reprezintă cantitatea sau procenta- „operator” în rub. 1 „b” a Autorizaţiei de perfecţionare activă,
jul de produse compensatoare obţinute din prelucrarea sau în baza căreia a fost acordat regimul de perfecţionare activă.
transformarea unei anumite cantităţi de mărfuri (art. 1 al Co- În vederea atribuirii statutului de „operator” al unui titular al re-
dului vamal). gimului de perfecţionare activă, solicitantul urmează să pre-
Rata de randament se determină de către titularul autori- zinte biroului vamal-emitent acte ce confirmă împuternicirile
zaţiei de perfecţionare activă pe baza datelor de producţie şi respective (de exemplu: contract de subantrepriză, indicaţia
trebuie să fie identificabilă în evidenţele operatorului. Totoda- clientului etc.), precum şi confirmarea emisă de operator, prin
tă, rata de randament se verifică de către organul vamal pe care acesta acceptă transfer.
baza normativelor şi a consumurilor din contractul extern sau, Transferul mărfurilor plasate în regim de perfecţionare acti-
atunci cînd, la eliberarea autorizaţiei, acest lucru nu este po- vă se efectuează fără depunerea vreunei declaraţii vamale în
sibil, se acceptă rata de randament propusă de titularul auto- acest sens, dar cu informarea prealabilă scrisă a biroului va-
rizaţiei, pe baza declaraţiei pe proprie răspundere a acestuia, mal-emitent, precum şi cu reflectarea operaţiunii în evidenţele
anexată la cerere, sub rezerva posibilităţii verificării ulterioare de perfecţionare activă.
a exactităţii datelor declarate la locul unde se desfăşoară ope- De menţionat că pot fi transferate mărfuri numai operato-
raţiunea de perfecţionare activă. rilor care se află pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, in-
clusiv celor care se află în afara razei de activitate a biroului
Verificarea justificării se poate realiza atît la autorizarea re- vamal-emitent.
gimului, cît şi ulterior, chiar şi după încheierea autorizaţiei. La Deoarece operaţiunea de transfer a mărfurilor se efectuea-
verificarea ulterioară a ratei de randament sau a altor date din ză în cadrul unei şi aceleiaşi autorizaţii, operaţiunea respecti-
autorizaţia de perfecţionare activă, organele vamale pot dis- vă nu modifică modul şi condiţiile de derulare a regimului sus-
pune efectuarea de expertize tehnice sau contabile, de către pensiv şi nu serveşte drept temei pentru modificarea termenu-
experţii sau organizaţiile indicate de organul vamal. lui de reexport al mărfurilor.

În urma verificării se constată dacă se calculează şi se înca- Cesiunea mărfurilor


sează sau nu drepturile de import, astfel: Mărfurile plasate în regim de perfecţionare activă pot fi ce-
– dacă rata de randament nu este justificată, pentru cantită- sionate altei persoane care se află pe teritoriul vamal al Repu-
ţile de mărfuri plasate sub regim de perfecţionare activă care blicii Moldova, inclusiv celor care se află în afara razei de acti-
intră în componenţa produselor compensatoare şi care nu pot vitate a biroului vamal-emitent.
fi considerate pierderi normale, se calculează şi se încasează Cesiunea – transmiterea de la titularul regimului către
drepturile de import calculate pe baza elementelor de taxare altă persoană, a mărfurilor plasate în regim de perfecţio-
specifice acestor mărfuri; nare activă, cu transmiterea răspunderii juridice pentru
derularea şi încheierea regimului.

20
Tema numărului

Răspunderea juridică pentru mărfurile în acest caz trece tora ca fiind cesionate, procedura este aceiaşi, ca şi în cazul
în sarcina titularului celei de a doua autorizaţii din momentul regimului cu suspendare, inclusiv obţinerea unei noi autorizaţii
aprobării cesiunii. şi perfectarea declaraţiei vamale de cesiune.
Cesiunea mărfurilor poate fi realizată pentru întreaga can-
titate a mărfurilor de import prevăzute pentru prelucrare sau Un alt aspect al regimului vamal de perfecționare ac-
numai pentru o parte a acestora. În primul caz, cesiunea can- tivă este exportul temporar în vederea perfecţionării
tităţii totale va avea drept consecinţă şi încheierea Autorizaţiei pasive. În conformitate cu alin. 1 al art. 74 al Codului vamal
de perfecţionare activă de la care se cesionează mărfurile. În se stabileşte că în regimul vamal de perfecţionare pasivă
al doilea caz autorizaţia rămîne perfect valabilă, iar regimul se pot fi plasate mărfurile aflate în liberă circulaţie ori în supra-
consideră încheiat numai în privinţa cantităţii mărfurilor cesio- veghere vamală în regim de perfecţionare activă. Utilizarea
nate. La întocmirea decontului de justificare, titularul Autoriza- regimului de perfecţionare pasivă faţa de mărfurile aflate
ţiei de perfecţionare activă din care s-a efectuat cesiunea doar în alt regim – de perfecţionare activă prezintă o operaţiune
va preciza cantităţile mărfurilor cesionate şi numerele decla- complimentară regimului de perfecţionare activă.
raţiilor de cesiune depuse de noul titular al regimului.
Precizăm că cesionate pot fi numai mărfurile efectiv intro- Astfel, produsele compensatoare sau mărfurile neprelucra-
duse în ţară şi plasate în regim de perfecţionare activă. Nu te aflate sub regim de perfecţionare activă pot face obiectul,
poate fi cesionată şi nu se depune declaraţia pentru cantita- total sau parţial, al unui export temporar pentru o operaţiune
tea preconizată a mărfurilor, fără ca acestea să fie fizic intro- de perfecţionare pasivă complementară efectuată în afara te-
duse în ţară. ritoriului Republicii Moldova, pe baza autorizaţiei date de biro-
ul vamal şi cu respectarea condiţiilor prevăzute pentru regimul
Mărfurile pot fi cesionate în baza unei indicaţii scrise ale de perfecţionare pasivă. Exportul temporar de produse com-
proprietarului mărfurilor şi cu condiţia prezentării confirmării pensatoare, în cazul dat, nu constituie temei pentru restituirea
emise de operator, prin care acesta acceptă cesiunea dată. de drepturi de import, cu excepţia cazului în care operaţiunea
De asemenea, în vederea aprobării cesiunii mărfurilor titularul se transformă în export definitiv.
regimului trebuie să obţină acordul biroului vamal-emitent şi
cel al biroului vamal-recipient: Exemplu: Agentul economic “X” primeşte o comandă
de confecţionare din materialul partenerului străin a unui
1) În vederea emiterii acceptului, biroul vamal-emitent va lot de cămăşi. În procesul de prelucrare se vor folosi şi
accepta şi va valida declaraţia vamală de tranzit pînă la mărfurile echivalente – nasturi şi etichete. Totodată, în
biroul vamal-recipient. contract este stipulat, ca pe buzunarul fiecărei cămăşi se
va broda un semn special. Utilajul pentru asemenea bro-
2) În scopul emiterii acceptului, biroul vamal-recipient va dat se află la partenerul agentului economic “X” (sau par-
întreprinde următoarele acţiuni: tenerul său străin) cu sediu în al treilea stat.
(a) va emite o nouă Autorizaţie de perfecţionare activă În asemenea situaţie, la autorizarea regimului de per-
pentru mărfurile ce se cesionează. Excepţie constituie ca- fecţionare activă se va ţine cont şi de o asemenea ope-
zurile cînd noul titular al regimului deja deţine o Autorizaţie raţiune complementară. Plasarea materiei străine se va
de perfecţionare activă a mărfurilor - obiect al cesiunii şi efectua în condiţii generale pentru prelucrare, iar în mo-
nu a depăşit cantitatea autorizată pentru plasare în regim; mentul necesar “X” va depune cererea pentru autorizarea
(b) va accepta şi va valida declaraţia vamală de cesiune. perfecţionării pasive pentru produse compensatoare în
întregime (incluzînd şi mărfurile echivalente) în starea de
Răspunderea juridică pentru derularea regimului de perfec- finalizare în care ele se află la moment. Declaraţia vamală
ţionare trece în sarcina titularului celei de a doua autorizaţii din va avea codul regimului extins “2151”.
momentul aprobării declaraţiei vamale de cesiune. Mărfurile La reîntoarcerea cămăşilor cu broderie aplicată regi-
se deplasează de la biroul vamal-emitent pînă la biroul vamal- mul perfecţionării pasive se va închide în modul stabilit
recipient în regim vamal de tranzit. (declaraţia cu regim 5121), iar operaţiunea perfecţionării
Încheierea regimului de perfecţionare activă cesionat se va active va derula în continuare în mod general. Închide-
efectua pe principii generale, prin depunerea declaraţiei de rea operaţiunii prin scoaterea produselor compensato-
plasare într-o nouă destinaţie. rii se va efectua cu declaraţia vamală avînd codul extins
“1051”.
Este de menționat că la moment se examinează posibilita-
tea excluderii regimului vamal de tranzit în cadrul procedu- Dat fiind faptul că exportul temporar în situaţia descrisă este
rii de cesiune. Acesta se motivează prin faptul că în primul o operaţiune complementară regimului de perfecţionare acti-
rînd titularul regimului este în drept să realizeze activitatea vă, produsele compensatoare reimportate (după perfecţiona-
de producere pe tot teritoriu Republicii Moldova, în al doilea rea în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova) se ream-
rînd legislația în domeniu reglementează procedura informă- plasează în regimul perfecţionării active. Astfel, codul opera-
rii biroului vamal emitent despre încheierea regimului vamal ţiunii ce se va indica în rubrica 37 a declaraţiei vamale va fi
suspensiv – inclusiv perfecționarea activă. Prin urmare ră- 5121, iar în calitate de bază legală pentru utilizarea regimului
mînem să confirmăm că utilizarea regimului vamal de tranzit se va indica aceeaşi autorizaţie de perfecţionare activă, care
pentru procedura de cesiune este o simpla formalitate lipsită a fost invocată şi la prima sa introducere în ţară. Totuşi, reie-
de sens, care prin sine complică procedura descrisă. şind din faptul că se perfectează o declaraţie vamală nouă,
În final, trebuie să subliniem că art. 62 al Codului vamal nu termenul de reexport pentru aceste mărfuri va curge din nou
limitează dreptul la restituire a drepturilor de import numai per- de la data validării declaraţiei noi.
soanelor care au introdus mărfurile corespunzătoare în ţară,
dar permite restituirea titularului regimului. Prin urmare, pot
fi cesionate atît mărfurile plasate în regimul cu suspendare
al perfecţionării active, cît şi cele aflate în regimul cu restitui-
re (drawback). Totuşi, deşi regimul drawback-ului prevede că
mărfurile se află în circulaţie liberă, în cazul transmiterii aces-

21
Tema numărului

tă de Codul fiscal. Concomitent, conform alin. 3 al art. 228 al


Încheierea regimului vamal de perfecţionare activă Codului fiscal cuantumul majorării de întîrziere se determină
în funcţie de rata de bază (rotunjită pînă la următorul procent
Titularul autorizaţiei de perfecţionare activă, în principiu, are întreg), stabilită de Banca Naţională a Moldovei în luna noiem-
obligaţia de a încheia acest regim cu respectarea termenilor şi brie a anului precedent anului fiscal de gestiune, aplicată la
altor condiţii stabilite în autorizaţia respectivă. Totuşi, această refinanţarea băncilor comerciale prin operaţiuni repo de cum-
regulă poate fi recunoscută drept obligaţie numai în cazul unei părare a valorilor mobiliare de stat pe termen de 2 luni, majo-
perfecţionări active cu suspendare, pe cînd în cazul perfecţi- rată cu 5 puncte.
onării active cu restituire încheierea regimului este un drept ci Declaraţia vamală de încheiere a regimului de perfecţionare
nu o obligaţie. activă pentru produsele compensatoare sau pentru mărfurile
În aşa mod, modalităţile de încheiere a regimului de perfec- străine se depune la biroul vamal care are în evidenţă operaţi-
ţionare activă diferă în funcţie de mecanismul autorizat al per- unea sau la un alt birou vamal stabilit prin autorizaţie.
fecţionării active – cu suspendare sau restituire. În afara declaraţiei de încheiere, titularul autorizaţiei de per-
fecţionare activă este obligat, în termen de cel mult 15 zile de
Regimul de perfecţionare activă în sistemul cu suspendare la depunerea declaraţiilor vamale de încheiere, să prezinte bi-
roului vamal un decont de justificare.
Conform pct. 178 al Regulamentului de aplicare a destina- Conform pct. 188 al Regulamentului de aplicare a destina-
ţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldo- ţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova,
va regimul de perfecţionare activă în sistemul cu suspendare de contul de justificare trebuie să cuprindă următoarele date:
de la drepturile de import se încheie, pentru mărfurile străine, a) numărul autorizaţiei de perfecţionare activă;
cînd produsele compensatoare sau mărfurile în aceeaşi stare b) cantitatea pe tip de marfă străină, cu menţionarea
sînt plasate sub o nouă destinaţie vamală aprobată de vamă. declaraţiilor de plasare în regim;
Reieşind din aceasta, încheierea se poate realiza prin una din c) codul din Nomenclatorul mărfurilor;
următoarele modalităţi: d) valoarea în vamă a mărfurilor străine şi nivelul drepturilor
a) prin plasarea mărfurilor în altă destinație vamală; de import;
b) din oficiul de către organul vamal. e) rata de randament stabilită;
f) felul, cantitatea şi destinaţia vamală ale produselor
a) Deși din noțiunea regimului vamal de perfecționare activă compensatoare, cu menţionarea declaraţiilor vamale
reiese că produsele compensatoare rezultate urmează să fie potrivit cărora produsele compensatoare au primit o
reexportate, norma generală caracteristică tuturor regimurilor destinaţie vamală;
vamale suspensive, subliniază că acestea se încheie la mo- g) valoarea produselor compensatoare în cazul în care
mentul plasării mărfurilor în altă destinație vamală. Reieșind încheierea regimului se face pe baza metodei cheii valorice;
din practica în domeniu această regulă nu este deloc abuzi- h) cuantumul drepturilor de import pentru cantitatea mărfurilor
vă. Mai mult ca atît, posibilitatea încheierii regimului vamal de străine care au fost importate;
perfecționare activă prin plasarea mărfurilor în altă destinație i) declaraţiile vamale de încheiere a regimului.
vamală, vine mai degrabă ca un colac de salvare în situații im- Biroul vamal, pe baza verificării efectuate, vizează decontul
previzibile - de ex. reținerea achitărilor pentru servicii. de justificare, dacă este corespunzător, sau informează titula-
Totuşi, potrivit pct. 362 al Regulamentului de aplicare a des- rul autorizaţiei, dacă decontul nu este acceptat sau nu.
tinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Mol-
dova, regimul vamal de perfecţionare activă nu poate fi înche- Regimul de perfecţionare activă în sistemul cu restituire
iat prin plasarea produselor compensatoare (sau mărfurilor
neprelucrate) în destinaţia de duty-free. Punctul vizat face re- În conformitate cu pct. 194 al Regulamentului de aplicare
ferire la posibilitățile de aprovizionare cu mărfuri străine a ma- a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii
gazinelor duty-free, care se poate face doar: Moldova, - regimul de perfecţionare activă cu restituire se în-
- direct din străinătate; cheie la reexportul produselor compensatoare stabilite în au-
- din zonele libere; torizaţie ori prin plasarea lor într-unul din regimurile menţiona-
- din ţară, atunci cînd se află în regim vamal de antrepozitare. te la pct.197 alin.(2) al Regulamentului de aplicare a destinaţi-
ilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova,şi
b) În conformitate cu alin. 6 al art. 29 al Codului vamal, orga- efectuată în cadrul termenului de reexport autorizat. Prin ur-
nul vamal dispune, din oficiu, încheierea regimului vamal sus- mare, norma vizată (pct.197 alin.(2)), stabilește modalități su-
pensiv în cazul cînd titularul operaţiunii nu soluţionează situa- plimentare de încheiere a regimului de perfecționare activă cu
ţia mărfurilor în termenul aprobat. restituire, după cum urmează:
a) exportul produselor compensatoare stabilite în autorizaţie;
Reieşind din aceasta, dacă în termen de 15 zile de la expi- b) plasarea, în vederea exportului ulterior, a produselor
rarea termenului de reexport stabilit prin declaraţia vamală de compensatoare într-unul din următoarele regimuri vamale:
plasare sub regim de perfecţionare activă, titularul nu prezintă tranzit, antrepozit vamal, admitere temporară, perfecţionare
dovada că operaţiunea a fost prelungită sau că mărfurile de activă - sistemul cu suspendarea drepturilor de import sau în
import ori produsele compensatoare neexportate, au fost pla- zonă liberă.
sate sub o nouă destinaţie vamală aprobată de vamă, opera- Încheierea regimului în una din modalităţile menţionate abi-
ţiunea se încheie, din oficiu, de către biroul vamal. Încheierea litează titularul autorizaţiei de perfecţionare să solicite restitu-
din oficiu se efectuează prin întocmirea unui act constatator irea drepturilor de import încasate la plasarea mărfurilor în re-
în termen de cel mult 30 de zile de la expirarea termenului de gim. Restituirea drepturilor de import se face la solicitarea titu-
reexport acordat. larului autorizaţiei de perfecţionare activă pe baza unei cereri
La încheierea din oficiu a regimului suspensiv se vor calcu- denumite “Cerere de restituire PA”. Cererea de restituire PA
la majorările de întîrziere prevăzute de lege începînd cu ziua trebuie să cuprindă următoarele menţiuni:
imediat următoare expirării termenului limită stabilit pentru în- a) numărul autorizaţiei de perfecţionare activă;
cheierea operaţiunii. Conform prevederilor art. 129 alin. (2) al b) cantitatea, pe tip de marfă, a mărfurilor străine pentru
Codului vamal penalitatea se încasează în mărimea stabili- care se solicită restituirea drepturilor de import;

22
Tema numărului

c) poziţia tarifară din Nomenclatorul mărfurilor; Prin urmare, la încheierea regimului vamal respectiv în vederea
d) valoarea în vamă, precum şi drepturile de import aferente scoaterii mărfurilor de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, se
mărfurilor străine, înscrise în declaraţia vamală de import a aplică în exclusivitate regimul vamal ”export”.
mărfurilor aferente regimului de perfecţionare activă - sistemul
de restituire; Un alt obiect de discuții este procedura de încetare a acțiunii
e) data importului mărfurilor străine; autorizației de perfecționare activă, înainte de expirarea ter-
f) numărul declaraţiilor vamale prin care mărfurile străine au menului acesteia. La acest capitol țin să menționez că așa
fost importate în cadrul regimului; mecanism nu își găsește reglementare în legislația națională.
g) felul, cantitatea şi destinaţia vamală ale produselor Este remarcabil și faptul că procedura respectivă lipsește la
compensatoare; toate regimurile vamale suspensive. Codul vamal reglemen-
h) valoarea produselor compensatoare dacă încheierea se tează doar sancțiunea materială - amendă de la 40% la 100%
realizează pe baza metodei cheii valorice; din valoarea mărfurilor care au constituit obiectul contraven-
i) rata de randament stabilită; ţiei sau cu confiscarea lor, însă așa sancțiune cum ar fi sus-
j) numerele declaraţiilor vamale prin care produsele pendarea, retragerea sau anularea autorizației de utiliza-
compensatoare au fost plasate sub una din destinaţiile re a regimului vamal suspensiv nu este reglementată. Aces-
vamale menţionate mai sus; te circumstanțe pot fi tratate atît în detrimentul titularului
k) cuantumul drepturilor de import de restituit. autorizației cît și în favoarea acestuia.
Putem modela o situație cînd unui agent economic i-a fost
Biroul vamal care are în evidenţă operaţiunea verifică “Ce- eliberată autorizația de perfecționare activă pe termen de 1
rerea de restituire PA” şi o aprobă, dacă sînt întrunite condiţiile an. Pe parcursul acestui an titularul regimului în mod siste-
de restituire, sau o respinge, informînd titularul autorizaţiei cu matic încalcă condițiile de derulare a regimului. În acest caz
privire la rezultatul verificărilor. organele vamale sînt în drept să sancționeze doar obiectul în-
Un obiect aparte de discuție este existența sau inexistența călcării care în cele mai frecvente cazuri se limitează la une-
obligației persoanei de a încheia regimul dat, în condiția achi- le declarații vamale. Însă organele vamale nu sînt în drept în
tării a drepturilor de import aferente mărfurilor respective. dependență de gravitatea încălcării să suspendeze, să retra-
Comentînd acest subiect, mai întîi de toate trebuie să privim gă sau să anuleze valabilitatea autorizației. Prin urmare, poa-
regimul perfecționării active cu restituire prin prisma regimului te fi favorizată activitatea agentului economic de rea-credință,
vamal de import. Vom vedea că atît în primul cît și în al doilea sau după cum am menționat mai sus aplicarea mecanismu-
caz se vor percepe integral drepturile de import, precum și se lui sancționării excesive poate defavoriza activitatea agentului
vor respecta măsurile de politică economică. În această ordi- economic cu o reputație bună atît pe plan intern cît și pe plan
ne de idei titularul regimului de perfecționare activă cu resti- internațional.
tuire, careva restanțe la bugetul de stat nu le are și respectiv, În acest context,poate fi oportună propunerea de modificare
putem conchide că în acest caz obligația se transformă într- a cadrului normativ existent în ce privește reglementarea pro-
un drept. Adică dacă titularul regimului pretinde la restituirea cedurii de suspendare, retragere sau anulare a autorizației de
drepturilor de import percepute anterior de organele vamale, utilizare a regimului vamal de admitere temporară. Mai mult ca
atunci acesta trebuie să se conformeze cerințelor autorizației atît acțiunile procedurale deja se regăsesc atît în prevederile
eliberate și să încheie regimul în cadrul termenilor specificați Codului vamal cît și în Regulamentul de aplicare a destinaţi-
în autorizație, urmînd procedura menționată mai sus. ilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova.
O altă problemă, care reiese din aplicarea regimului În această ordine de idei propun spre atenția dumneavoas-
perfecționării active cu restituire, vizează statutul produselor tră conceptul procedurii de suspendare, retragere sau anulare
compensatoare sau a mărfurilor plasate în regim. Cu păre- a autorizaţiei de perfecționare activă, după cum urmează:
re de rău, legislația în vigoare nu ne dă un răspuns ferm la Autorizația poate fi anulată din oficiu în baza deciziei birou-
aceasta. Prin urmare, abordarea corectă a acestei probleme lui vamal emitent în caz dacă, după eliberarea acesteia, biroul
poate oferi răspunsul la aplicarea justă a lanțului logic privind vamal primeşte informaţii veridice cu privire la faptul că a fost
încheierea regimului dat. Astfel, reieșind din faptul că la pla- eliberată în baza unor date incomplete sau neautentice, care
sarea mărfurilor în regimul vamal de perfecționare activă cu au avut o importanţă esenţială la adoptarea deciziei de acor-
restituire se achită integral drepturile de import aferente încer- dare a autorizaţiei.
căm să facem o comparație cu regimul vamal de import, con- În caz dacă, pînă la data anulării au fost perfectate declara-
form căruia mărfurile străine primesc statut similar cu cele au- ţii vamale de plasare a mărfurilor în regim, acest fapt produce
tohtone, fără eliberarea certificatului de origine în acest sens. efecte juridice pentru mărfurile aflate în stoc. Astfel atît mate-
În cazul aplicării imediate a interpretării respective ne vom ria primă cît și produsele compensatoare obținute urmează a
ciocni de problema imposibilității încheierii regimului dat con- fi plasate în altă destinaţie în ziua imediat următoare de la data
form prevederilor pct.197 alin.(2) al Regulamentului de aplica- cînd titularul autorizaţiei a făcut cunoştinţă despre decizia lua-
re a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republi- tă sau de la data intrării în vigoare a deciziei. În caz de refuzul
cii Moldova – cu regimul vamal de admitere temporară sau cu titularului de a plasa mărfurile în altă destinaţie vamală, poate
perfecţionare activă - sistemul cu suspendarea drepturilor de fi aplicat mecanismul de sancţionare stabilit de legislaţia în vi-
import. Pentru a evita consecințele menționate, la interpreta- goare cu aplicarea concomitentă a măsurilor de supraveghere
rea respectivă se recurge doar în cazul neîncheierii în termen vamală ce se impun. Titularul Autorizaţiei în termen de 15 zile
a regimului dat care are ca efect pierderea dreptului titularului din data anulării autorizaţiei trebuie să prezinte postului vamal
regimului la restituirea drepturilor de import anterior achitate. desemnat decontul de justificare.
Un alt moment discutabil constă în corectitudinea încheierii regi- În ce privește posibilitatea suspendării autorizației, aceasta
mului perfecționării active cu restituire în vederea scoaterii produse- este de asemenea valabilă în cazul depistării unor abateri mi-
lor compensatoare de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova adică nore ale regimului. Această acţiune duce la suspendarea ac-
care destinație vamală urmează a fi aplicată – exportul sau reexpor- tivităţii autorizate de producere a mărfurilor precum şi la im-
tul. Deși ca o opțiune de încheiere a regimului vizat este reexportul posibilitatea plasării mărfurilor străine în regim vamal „perfec-
mărfurilor, totuși reieșind din faptul că la plasarea mărfurilor în re- ţionare activă”. Decizia de suspendare a Autorizaţiei produce
gimul vamal de perfecționare activă cu restituire se achită integral efecte juridice din data cînd titularul autorizaţiei a făcut cunoş-
drepturile de import, mărfurile sînt tratate ca fiind autohtone. tinţă despre aceasta.

23
Tema numărului

Dacă solicitantul, în termenele stabilite de biroul vamal, nu va În concluzie aș vrea să subliniez că conceptul respectiv are
întreprinde măsuri pentru înlăturarea motivelor care au determi- ca obiectiv simplificarea activității organelor vamale în proce-
nat suspendarea acţiunii Autorizaţiei, aceasta poate fi retrasă. sul de administrare a regimului vamal de perfecționare activă,
În ce privește procedura retragerii autorizaţiei de precum și aplicarea unei asemenea practici ar permite unor ti-
perfecționare activă, aceasta poate fi retrasă din oficiu sau la tulari de autorizație, care au comis din imprudență unele aba-
solicitarea titularului regimului, în baza deciziei biroului vamal. teri neesențiale în derularea regimului vamal de perfecționare
Este de menționat că procedura retragerii autorizației precum și activă, să redobîndească reputația credibilă față de organele
efectele juridice aferente vor fi similare procedurii anulării autorizației vamale, în vederea continuării desfășurării activității econo-
în cazul plasării mărfurilor în regim vamal de perfecționare activă. mice externe.

Cadrul normativ aplicat

- Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din - Ordinul Departamentului Vamal nr.16-O din 26.04.04 pri-
20.07.2000, Monitorul Oficial nr.160-162/1201, 23.12.2000; vind aprobarea ”Regulamentului privind restituirea sumelor ta-
xei pe valoarea adăugată în cazul exportului produselor re-
- Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, Monitorul Oficial zultate din prelucrare la perfecţionare activă”(Monitorul Oficial
nr. 62/522, 18.09.1997; 138-146/282, 13.08.2004);

- Legea cu privire la tariful vamal nr.1380-XIII din 20.11.1997, - Ordinul Departamentului Vamal nr.5558 din 04.08.2003
Monitorul Oficial nr.40-41/286, 07.05.1998; privind aprobarea ”Instrucţiunii privind modul de restitui-
re a sumelor taxei vamale” (Monitorul Oficial 215-217/282,
- Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1140 din 17.10.2003);
02.11.2005, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii - Ordinul Serviciul Vamal nr.346-O din 24.12.2009 ”Refe-
Moldova (Monitorul Oficial nr. 157-160/1285, 25.11.2005); ritor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utili-
zarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (Monitorul
- Regulamentul cu privire la procedura de transfer şi cesiune Oficial 197-200/876, 31.12.2009).
a regimurilor vamale, aprobat prin Ordinul Serviciului Vamal
nr. 208-O din 22.07.2011;

- Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1123 din


28.09.2006 ”Pentru aprobarea Regulamentului privind restitu-
irea accizelor” (Monitorul Oficial 157/1211, 02.10.2006);

Autor:
Șef Secția Destinații vamale
Marian Zaharia

24
Legislația

ANEXA 1
Codul vamal al Republicii Moldova
Articolul 20. Prohibiţii la introducerea şi scoaterea din (7) Înmatricularea de stat a mijloacelor de transport auto, în
Republica Moldova a mărfurilor şi mijloacelor de transport temeiul titlurilor de proprietate, se efectuează cu condiţia pre-
(1) Anumite mărfuri şi mijloace de transport sînt prohibite de le- zentării actelor vamale, stabilite de Autoritatea centrală a Ser-
gislaţie de a fi introduse sau scoase din Republica Moldova din viciului Vamal, care confirmă autorizarea plasării mijlocului de
considerente de securitate a statului, de asigurare a ordinii publi- transport în circuitul liber pe teritoriul Republicii Moldova de
ce şi morale, de protecţie a mediului înconjurător, a obiectelor de către Serviciul Vamal.
artă, obiectelor de valoare istorică şi arheologică, de apărare a (8) Drept bază la calcularea termenului de exploatare a mij-
dreptului la proprietate intelectuală, de protecţie a pieţei interne, locului de transport auto, a motorului şi a caroseriei se ia anul
de apărare a altor interese ale Republicii Moldova. de fabricaţie. Anul de fabricaţie se stabileşte în baza datelor
(2) Mărfurile şi mijloacele de transport care cad sub inciden- ce se conţin în certificatul de înmatriculare (paşaportul tehnic)
ţa alin.(1) trebuie să fie scoase imediat din Republica Moldo- şi în codul VIN (numărul de identificare al vehiculului). În cazul
va sau returnate în ţară dacă nu sînt supuse confiscării con- necorespunderii datelor din documentele de înmatriculare cu
form legislaţiei Republicii Moldova, acordurilor internaţionale cele din codul VIN, drept bază se iau datele uzinei producă-
la care aceasta este parte. toare a vehiculului. În cazul în care o persoană prezintă copii
(3) Scoaterea sau returnarea mărfurilor şi mijloacelor de ale actelor de înmatriculare, eliberate anterior de ţara expor-
transport în Republica Moldova se efectuează din contul per- tatoare a vehiculului, şi există suspiciuni privind anul de fabri-
soanei care trece mărfurile peste frontiera vamală sau din caţie indicat în aceste copii, anul de fabricaţie se stabileşte în
contul transportatorului. Dacă mărfurile şi mijloacele de trans- baza datelor uzinei producătoare. Dacă, prin aceste metode,
port nu pot fi scoase sau returnate imediat pe teritoriul vamal, nu se stabileşte anul de fabricaţie a vehiculului supus eviden-
ele sînt păstrate în depozite provizorii cel mult 3 zile. ţei în Registrul de stat al transporturilor, se face menţiunea re-
(4) Introducerea şi/sau plasarea sub regimurile vamale de spectivă în sistemul informaţional “Asycuda World”.
import, de antrepozit vamal, de admitere temporară, sub des- (9) Introducerea în ţară şi plasarea sub orice destinaţie va-
tinaţia vamală zonă liberă: mală a anvelopelor din cauciuc uzate (subpoziţia tarifară 4012
– a mijloacelor de transport auto clasificate la poziţia tarifa- 20), a deşeurilor, a resturilor şi a bavurilor de cauciuc nedurifi-
ră 8702 destinate transportării a mai mult de 20 de persoane cat, chiar transformate în pulbere sau granule (poziţia tarifară
şi la poziţiile tarifare 8704 şi 8705, precum şi a motoarelor şi 4004 00 000), a părţilor şi a accesoriilor uzate pentru autove-
a caroseriilor lor, cu termenul de exploatare de peste 10 ani; hicule este interzisă.
– a tractoarelor clasificate la poziţiile tarifare 8701 10 000, (10) Prin derogare de la prevederile alin.(9), se permite in-
8701 20, 8701 30, 8701 90 500, 8701 90 900, precum şi a mo- troducerea în regim de tranzit a mărfurilor menţionate la alin.
toarelor şi a caroseriilor lor, cu termenul de exploatare de (9) cu condiţia prezentării pentru lotul respectiv a notificării pri-
peste 12 ani; vind transportarea transfrontieră a deşeurilor, eliberată con-
– a tractoarelor clasificate la poziţiile tarifare 8701 90 110 – form prevederilor normative în vigoare.
8701 90 390, precum şi a motoarelor şi a caroseriilor lor, cu Articolul 23. Regimurile vamale
termenul de exploatare de peste 20 de ani; (1) Sînt stabilite următoarele regimuri vamale:
– a mijloacelor de transport auto clasificate la poziţia tarifară 1) regimuri vamale definitive:
8703 (cu excepţia autovehiculelor de epocă), precum şi a motoa- a) import;
relor şi a caroseriilor lor, cu termenul de exploatare de peste 10 ani; b) export;
– a autovehiculelor concepute pentru transportul a maxi- 2) regimuri vamale suspensive:
mum 20 de persoane clasificate la poziţia 8702, precum şi a a) tranzit;
motoarelor şi a caroseriilor lor, cu termenul de exploatare de b) antrepozit vamal;
peste 7 ani c) perfecţionare activă (cu suspendare);
este interzisă, cu excepţia cazurilor cînd acestea se intro- d) transformare sub control vamal;
duc şi se plasează sub regimul vamal de admitere temporară: e) admitere temporară;
1) de către misiunile diplomatice, oficiile consulare, orga- f) perfecţionare pasivă.
nizaţiile internaţionale cu statut diplomatic, precum şi de că- (2) În cadrul regimurilor specificate la alin.(1) se definesc
tre membrii personalului acestora (şi de membrii familiilor lor) regimurile vamale cu impact economic:
acreditaţi în Republica Moldova; a) antrepozit vamal;
2) de către persoanele fizice nerezidente pentru necesităţi de ser- b) perfecţionare activă;
viciu sau pentru uz personal, cu respectarea următoarelor condiţii: c) transformare sub control vamal;
a) persoanele nerezidente să fie proprietari ai acestor d) admitere temporară;
mijloace de transport; e) perfecţionare pasivă.
b) persoanele nerezidente să aibă şedere temporară în Articolul 24. Alegerea şi renunţarea la destinaţia vamală
Republica Moldova, confirmată prin actele respective; Persoana are dreptul să aleagă oricînd destinaţia vamală,
c) mijloacele de transport să se afle la evidenţă permanentă precum şi regimul vamal din cele prevăzute la art.23, sau să
în alte state. renunţe la ea/el (în schimbul altei destinaţii vamale/altui re-
(5) Persoanele fizice şi juridice care au obţinut titlul de pro- gim vamal), indiferent de cantitatea, felul, originea şi destinaţia
prietate asupra mijloacelor de transport auto introduse în Re- mărfurilor şi mijloacelor de transport, dacă aceste acţiuni nu
publica Moldova sînt responsabile pentru achitarea drepturilor contravin prezentului cod şi altor acte normative.
de import dacă acestea nu au fost vămuite la organele vamale. Secţiunea a 4-a
(6) Mijloacele de transport auto care, la introducerea în Re- Dispoziţii comune regimurilor vamale suspensive
publica Moldova, nu au fost plasate în careva regim vamal sau şi regimurilor vamale cu impact economic
destinaţie vamală nu pot fi înmatriculate la Ministerul Tehnolo- Articolul 29. Dispoziţii comune regimurilor vamale suspensive
giilor Informaţionale şi Comunicaţiilor. Se interzice înmatricularea (1) Regimurile vamale suspensive sînt operaţiuni cu titlu
primară a mijloacelor de transport auto, a caroseriilor şi a motoa- temporar, ce au drept efect suspendarea totală sau parţială de
relor prohibite introducerii pe teritoriul Republicii Moldova. drepturile de import sau de export.

25
Legislația

(2) Organele vamale autorizează plasarea mărfurilor sub un 900, 3817 00 500, 3817 00 800) sub regimurile vamale an-
regim vamal suspensiv numai dacă pot asigura supraveghe- trepozit vamal, perfecţionare activă şi admitere temporară, cu
rea şi controlul acestui regim. Cheltuielile suplimentare ocazi- excepţia introducerii sau scoaterii acestora pentru prezenta-
onate de acordarea regimului vamal suspensiv vor fi suportate rea sau utilizarea lor la expoziţii, tîrguri şi la alte manifestări
de titularul operaţiunii. similare.
(3) Prin autorizaţia emisă, organul vamal fixează termenul şi Secţiunea a 9-a
condiţiile de derulare şi încheiere a regimului vamal suspen- Perfecţionarea activă
siv. Termenul de încheiere a regimului vamal suspensiv poa- Articolul 57. Dispoziţii generale
te fi prelungit de către organul vamal care a autorizat regimul Regimul vamal de perfecţionare activă permite ca următoa-
sau, în caz de refuz, de către organul vamal ierarhic superior, rele mărfuri să fie utilizate pe teritoriul Republicii Moldova în
la cererea scrisă argumentată a titularului operaţiunii, depusă una sau mai multe operaţiuni de prelucrare:
în cadrul termenului acordat iniţial. a) mărfurile străine destinate scoaterii de pe teritoriul vamal
(4) În vederea acordării unui regim vamal suspensiv, orga- sub formă de produse compensatoare – fără încasarea drep-
nele vamale vor solicita constituirea unei garanţii pentru a se turilor de import (cu excepţia taxei pentru proceduri vamale) şi
asigura de achitarea oricărei obligaţii ce poate apărea. În apli- fără aplicarea măsurilor de politică economică, dacă legislaţia
carea unui anumit regim vamal suspensiv pot fi prevăzute dis- nu prevede altfel;
poziţii speciale privind depunerea garanţiei sau exonerarea de b) mărfurile importate şi puse în liberă circulaţie – dacă sînt
datoria garantării obligaţiei vamale. scoase de pe teritoriul vamal sub formă de produse compen-
(5) Regimurile vamale suspensive, cu excepţia tranzitului în- satoare. În acest caz, regimul vamal de perfecţionare activă
cheiat conform art.45, se încheie prin plasarea sub o altă des- se efectuează cu încasarea drepturilor de import şi restituirea
tinaţie vamală fie a mărfurilor iniţiale, fie a produselor compen- acestora la realizarea exportului.
satoare sau transformate. Articolul 58. Termenii utilizaţi
(6) Organul vamal dispune, din oficiu, încheierea regimului În sensul regimului vamal de perfecţionare activă, se folo-
vamal suspensiv în cazul cînd titularul operaţiunii nu soluţi- sesc următorii termeni:
onează situaţia mărfurilor în termenul aprobat. În acest caz, 1) sistem cu suspendare – regimul vamal de perfecţionare
organul vamal prezintă organelor controlului de stat respon- activă aşa cum este prevăzut la art.57 lit.a);
sabile de aplicarea măsurilor de politică economică informa- 2) sistem cu restituire – regimul vamal de perfecţionare acti-
ţia despre mărfurile al căror regim vamal se încheie din oficiu. vă aşa cum este prevăzut la art.57 lit.b);
(7) Titularul regimului vamal suspensiv nu este responsabil 3) operaţiuni de perfecţionare:
de încheierea acestui regim în cazul mărfurilor şi mijloacelor a) prelucrarea mărfurilor, inclusiv montarea, asamblarea
de transport distruse în urma acţiunii unei forţe majore, confir- sau fixarea lor la alte mărfuri;
mate în modul stabilit. b) transformarea mărfurilor;
Articolul 30. Dispoziţii comune regimurilor vamale cu c) repararea mărfurilor, inclusiv restaurarea acestora, înlă-
impact economic turarea defectelor, reglarea;
(1) Utilizarea oricărui regim vamal cu impact economic d) utilizarea, în conformitate cu reglementările vamale, a
este condiţionată de obţinerea unei autorizaţii din partea anumitor mărfuri care nu se regăsesc printre produsele com-
organului vamal. pensatoare, dar care permit sau facilitează fabricarea aces-
(2) Fără a aduce atingere condiţiilor speciale suplimentare tor produse, chiar dacă ele se consumă complet sau parţial în
ce reglementează regimul respectiv, autorizaţia specificată la procesul de perfecţionare.
alin.(1) se acordă: Articolul 59. Autorizaţia de perfecţionare activă
a) persoanelor care oferă toate garanţiile necesare pentru (1) Autorizaţia de perfecţionare activă se eliberează la so-
efectuarea operaţiunilor; licitarea persoanei care efectuează perfecţionarea activă sau
b) în cazul cînd organele vamale pot supraveghea şi care este responsabilă de efectuarea acesteia.
monitoriza regimul; (2) Autorizaţia de perfecţionare activă se eliberează numai
(3) Condiţiile în care este utilizat regimul respectiv se indică persoanelor juridice din Republica Moldova, în condiţiile legii.
în autorizaţie. (3) Organele vamale specifică în autorizaţie termenul în
(4) Titularul autorizaţiei este obligat să informeze organul care produsele compensatoare trebuie să fie exportate sau
vamal asupra tuturor factorilor care pot apărea după acorda- reexportate ori să li se atribuie o altă destinaţie aprobată de
rea autorizaţiei şi care pot influenţa continuarea sau conţinu- vamă. La stabilirea acestui termen se va ţine seama de timpul
tul regimului. În funcţie de noile condiţii, organul vamal poate necesar îndeplinirii operaţiunilor de perfecţionare şi de export
decide continuarea sau încheierea regimului ori poate dispune al produselor compensatoare.
măsuri suplimentare. (4) Termenul menţionat la alin.(3) începe să curgă la data
(5) Drepturile şi obligaţiile titularului unui regim vamal cu im- cînd mărfurile sînt plasate sub regimul vamal de perfecţiona-
pact economic pot fi transferate succesiv, în condiţiile şi cu re activă. Organele vamale pot prelungi acest termen în baza
autorizarea prealabilă a organului vamal, unor alte persoane unei cereri argumentate a titularului autorizaţiei.
care îndeplinesc condiţiile prevăzute pentru a beneficia de re- Articolul 60. Importul de mărfuri în cazul sistemului compen-
gimul respectiv. Condiţiile şi procedura transferului succesiv sării prin echivalenţă
al regimului vamal cu impact economic se stabilesc de către În cazul cînd se aplică sistemul compensării prin echivalenţă
Serviciul Vamal. şi export anticipat, organele vamale specifică termenul în care
(6) Se interzice plasarea alcoolului etilic nedenaturat (pozi- mărfurile străine trebuie importate. Acest termen începe să cur-
ţia tarifară 2207), ţigărilor de foi, trabucurilor (subpoziţia tari- gă la data acceptării declaraţiei de export pentru produsele com-
fară 2402 10), ţigărilor din tutun (subpoziţia tarifară 2402 20), pensatoare obţinute din mărfurile echivalente corespunzătoare.
benzinei, motorinei şi derivatelor lor (subpoziţiile tarifare 2707 Articolul 61. Rata de randament
10 100, 2707 20 100, 2707 30 100, 2707 50, 2709 00 100, Rata de randament a operaţiunii de perfecţionare activă se
2710 11 110 – 2710 19 290, 2710 19 310 – 2710 19 490, 2901 stabileşte de titularul operaţiunii pe baza documentelor cores-
24 100, 2901 29 000, 2902 11 000, 2902 19, ex.2902 20 000, punzătoare.
2902 30 000, 2902 44 000, 2902 90 900, 2905 11 000 – 2905 Articolul 62. Dispoziţii speciale privind sistemul cu restituire
13 000, 2905 14, 2905 16, ex.2905 19 000, 2909, 3814 00 (1) În cazul regimului vamal de perfecţionare activă cu resti-

26
Legislația

tuire nu se aplică prevederile referitoare la produsele compen- sate sub regimul vamal de admitere temporară cu suspenda-
satoare obţinute din mărfuri echivalente. re parţială de drepturile de import, din valoarea taxei vamale
(2) Titularul autorizaţiei de perfecţionare activă poate cere care ar fi trebuit să fie plătită pentru mărfurile menţionate dacă
restituirea drepturilor de import, cu excepţia taxei pentru pro- ar fi fost puse în liberă circulaţie la data la care au fost plasa-
ceduri vamale, în măsura în care dovedeşte că produsele te sub regimul de admitere temporară. Încasarea taxei vamale
compensatoare au fost exportate. Termenul în care poate fi stabilite se va face la încheierea regimului, ţinîndu-se seama
solicitată restituirea se stabileşte în conformitate cu legislaţia. de cursul oficial al leului moldovenesc la această dată, pentru
Secţiunea a 11-a toată perioada de admitere temporară cu suspendare parţială
Admiterea temporară de drepturile de import, fără a putea depăşi cuantumul datorat
Articolul 67. Dispoziţii generale în cazul în care ar fi importate aceleaşi mărfuri.
(1) Regimul vamal de admitere temporară permite utilizarea pe Articolul 72. Cesionarea regimului vamal de admitere
teritoriul Republicii Moldova, cu suspendare parţială sau totală temporară
de drepturi de import şi fără aplicarea măsurilor de politică eco- În cazul în care titularul regimului vamal de admitere tempo-
nomică, a mărfurilor şi mijloacelor de transport străine destina- rară cesionează regimul vamal, fiecare titular achită drepturi-
te reexportului în aceeaşi stare, cu excepţia uzurii lor normale. le de import aferente perioadei de utilizare a mărfii şi a mijlo-
(2) Pe toată durata regimului vamal de admitere temporară, cului de transport. Cînd, în cadrul aceleiaşi luni, utilizarea s-a
mărfurile şi mijloacele de transport trebuie să rămînă în propri- făcut de către ambii titulari, drepturile de import se achită de
etatea persoanei străine. Ele nu pot fi vîndute, închiriate, sub- către cedent.
închiriate, date în comodat, gajate, transferate sau puse la dis- Articolul 73.Punerea în liberă circulaţie a mărfurilor şi a
poziţia unei alte persoane pe teritoriul Republicii Moldova decît mijloacelor de transport
cu acordul organului vamal, după plata drepturilor de import şi (1) Mărfurile şi mijloacele de transport aflate în regim vamal
efectuarea procedurilor vamale de punere în liberă circulaţie, cu de admitere temporară pot fi puse în liberă circulaţie numai
excepţia derogărilor prevăzute de prezenta secţiune. după achitarea drepturilor de import. În acest caz, cuantumul
(3) Mărfurile introduse în baza unui contract de leasing in- drepturilor de import se determină pe baza elementelor de ta-
ternaţional se plasează sub regimul vamal de admitere tempo- xare şi a altor plăţi în vigoare la data plasării bunurilor sub re-
rară, cu suspendarea totală de plata dreptului de import şi cu gimul vamal de admitere temporară. Determinarea echivalen-
exonerarea de datoria garantării obligaţiei vamale. tului în monedă naţională al sumelor în valută străină se efec-
Articolul 68. Autorizarea admiterii temporare a mărfurilor tuează cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc vala-
şi mijloacelor de transport bil la data efectuării formalităţilor de punere în liberă circulaţie.
Organul vamal autorizează admiterea temporară numai a (2) În cazul punerii în liberă circulaţie a unui obiect al lea-
mărfurilor şi a mijloacelor de transport care pot fi identificate şi singului ca urmare a realizării de către locatar a opţiunii de
nu sînt prohibite de a fi introduse în Republica Moldova. procurare a acestui bun la expirarea contractului de leasing şi
Articolul 69. Termenul de aflare a mărfurilor şi mijloacelor achitării integrale a plăţilor de leasing, baza de calcul al drep-
de transport sub regimul vamal de admitere temporară turilor de import o va constitui valoarea lui reziduală, dar nu
(1) Organele vamale stabilesc termenul în care mărfurile şi mai puţin de 70% din valoarea de intrare a bunului dat în lea-
mijloacele de transport de import trebuie să fie reexportate sing, în cazul leasingului financiar, şi, respectiv, valoarea de
ori să li se atribuie o altă destinaţie aprobată de vamă. Acest transfer a proprietăţii, în cazul leasingului operaţional, conve-
termen nu poate depăşi 3 ani de la data plasării mărfurilor şi nite de părţi.
mijloacelor de transport sub regimul de admitere temporară. (3) În cazul rezilierii contractului de leasing pînă la expirarea
(2) În împrejurări excepţionale, Serviciul Vamal, la cererea acestuia, baza de calcul al drepturilor de import o va constitui
argumentată a solicitantului, poate să prelungească terme- valoarea reziduală a obiectului leasingului, dar nu mai puţin de
nul specificat la alin.(1) pentru a permite utilizarea autorizată a 70% din valoarea de intrare a bunului dat în leasing, în cazul
mărfurilor şi mijloacelor de transport. leasingului financiar, şi, respectiv, valoarea de transfer a pro-
(3) Termenul de aflare sub regimul vamal de admitere tem- prietăţii, în cazul leasingului operaţional, convenite de părţi.
porară a mărfurilor plasate în baza unui contract de leasing Articolul 731.Respectarea legislaţiei internaţionale
financiar se va stabili în funcţie de durata contractului de lea- În cazul utilizării procedurilor de admitere temporară în con-
sing, dar nu va depăşi 3 ani. În cazul în care valoarea contrac- formitate cu acordurile internaţionale la care Republica Mol-
tului de leasing financiar depăşeşte suma de 2 milioane de dova este parte, organul vamal le acceptă fără a emite docu-
euro, termenul de aflare sub regimul vamal de admitere tem- mente interne.
porară se va majora pînă la 5 ani. Secţiunea a 12-a
(4) Termenul de aflare sub regimul vamal de admitere tem- Perfecţionarea pasivă
porară a mărfurilor plasate în baza unui contract de leasing Articolul 74. Dispoziţii generale
operaţional se va stabili în funcţie de durata contractului de (1) Perfecţionarea pasivă este un regim vamal în care măr-
leasing, dar nu va depăşi 1 an. furile aflate în liberă circulaţie ori în supraveghere vamală în
Articolul 70. Utilizarea sistemului de suspendare totală regim de perfecţionare activă sînt scoase pentru prelucrare,
Cazurile şi condiţiile în care regimul vamal de admitere tem- transformare în afara teritoriului Republicii Moldova, iar produ-
porară poate fi utilizat cu suspendare totală de drepturile de im- sele compensatoare sînt introduse cu exonerarea, totală sau
port se stabilesc în conformitate cu legislaţia naţională şi cu parţială, de drepturile de import.
acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte. (2) Exportul temporar de mărfuri în vederea perfecţionării
Articolul 71. Utilizarea sistemului de suspendare parţială pasive atrage aplicarea măsurilor de politică economică pre-
(1) Mărfurile aflate în proprietatea unei persoane străine ce văzute pentru exportul definitiv de mărfuri. Operaţiunile de
nu corespund prevederilor art.70 pot fi plasate, în vederea ad- perfecţionare pasivă complementare celor de perfecţionare
miterii temporare, numai sub regimul de admitere temporară activă atrag aplicarea măsurilor de politică economică prevă-
cu suspendare parţială de drepturile de import. zute pentru reexportul de mărfuri.
(2) Cuantumul taxei vamale aferente mărfurilor plasate sub Articolul 75. Operaţiunile de perfecţionare pasivă
regimul vamal de admitere temporară cu suspendare parţială (1) Cu mărfurile plasate sub regimul vamal de perfecţiona-
de drepturile de import se stabileşte la 5%, pentru fiecare lună re pasivă se pot efectua operaţiunile prevăzute pentru regimul
calendaristică sau fracţie de lună în care mărfurile au fost pla- vamal de perfecţionare activă.

27
Legislația

(2) La unele operaţiuni de perfecţionare pasivă a mărfurilor (2) Prin produs de înlocuire de acelaşi standard se înţelege
pot fi stabilite restricţii de către Guvern. că produsele de înlocuire trebuie să se încadreze la acelaşi
Articolul 76. Condiţiile ce exclud plasarea mărfurilor sub cod tarifar şi să posede aceleaşi caracteristici comerciale şi
regimul vamal de perfecţionare pasivă tehnice ca şi produsul compensator.
Nu pot fi plasate sub regimul vamal de perfecţionare pasivă: Articolul 83. Importul anticipat
a) mărfurile care, prin scoaterea lor de pe teritoriul vamal, (1) Organul vamal poate permite ca produsele de înlocuire,
creează temei pentru exonerarea de drepturile de import sau specificate la art.82, să fie, în condiţiile fixate în autorizaţie,
pentru restituirea drepturilor de import încasate; importate înainte de exportul temporar al mărfurilor. Importul
b) mărfurile care, înainte de a fi scoase de pe teritoriul va- anticipat se realizează numai cu constituirea unei garanţii care
mal, au fost importate cu exonerarea totală de drepturile de să acopere integral cuantumul drepturilor de import.
import – pînă la expirarea termenelor de exonerare; (2) Dacă mărfurile de export temporar au fost folosite în-
c) alte mărfuri, în unele cazuri prevăzute de legislaţie. aintea acestui export, produsele de înlocuire trebuie să nu
Articolul 77. Autorizaţia de perfecţionare pasivă fie produse noi. Organul vamal poate acorda derogări de la
(1) Perfecţionarea pasivă a mărfurilor se efectuează în baza această normă dacă se dovedeşte că produsele de înlocuire,
autorizaţiei eliberate de organul vamal, în condiţiile legii. deşi noi, au fost livrate gratuit.
(2) Autorizaţia de perfecţionare pasivă se eliberează persoa- (3) În cazul în care operaţiunea de perfecţionare pasivă cu
nelor juridice din Republica Moldova sub următoarele condiţii: import anticipat implică exonerarea parţială de drepturile de
a) organul vamal poate determina că produsele compensatoa- import, elementele de taxare folosite pentru determinarea
re au fost obţinute din mărfurile exportate pentru a fi prelucrate; acestora sînt cele în vigoare la data înregistrării declaraţiei va-
b) perfecţionarea pasivă a mărfurilor nu aduce prejudicii eco- male de export temporar.
nomiei naţionale. (4) În cazul importului anticipat al produselor de înlocuire,
Articolul 78. Termenul de perfecţionare pasivă exportul temporar al mărfurilor trebuie efectuat în termen de
Organul vamal fixează termenul în care produsele compen- cel mult 2 luni de la data înregistrării declaraţiei vamale de im-
satoare vor fi reintroduse pe teritoriul vamal. La stabilirea lui port al acestor produse.
se ţine cont de durata procesului de perfecţionare pasivă jus- (5) În cazuri temeinic justificate, la cererea titularului auto-
tificată din punct de vedere economic. La cererea titularului rizaţiei, organul vamal poate aproba prelungirea termenului
regimului vamal, organul vamal, în cazuri temeinic justificate, specificat la alin.(4).
poate prelungi termenul iniţial. Articolul 84. Nereturnarea mărfurilor exportate pentru
Articolul 79. Cantitatea de produse rezultate din perfecţi- prelucrare sau a produselor compensatoare din cauza distru-
onarea pasivă a mărfurilor gerii sau pierderii lor.
Serviciul Vamal poate stabili în scopuri vamale, conform le- Titularul autorizaţiei de perfecţionare pasivă a mărfurilor
gislaţiei, cantitatea obligatorie de produse care trebuie să re- care nu a returnat mărfurile sau nu a importat, în termenul
zulte din perfecţionarea pasivă a mărfurilor. stabilit, produsele rezultate din perfecţionare pasivă nu poartă
Articolul 80. Drepturile de export răspundere în faţa organului vamal dacă distrugerea sau pier-
Mărfurile plasate sub regimul de perfecţionare pasivă sînt su- derea mărfurilor sau a produselor compensatoare a fost cau-
puse drepturilor de export cu restituirea ulterioară a acestor drep- zată de avarierea lor sau de o forţă majoră, fapt confirmat de
turi, cu excepţia taxei pentru proceduri vamale, dacă produsele organul de resort al ţării respective.
compensatoare sînt introduse pe teritoriul vamal şi dacă se res- Capitolul III
pectă prevederile prezentului cod şi ale altor acte normative. DREPTURILE DE IMPORT ŞI DREPTURILE DE EXPORT
Articolul 81. Exonerarea produselor compensatoare de Secţiunea a 20-a
drepturile de import Principii generale
(1) Produsele compensatoare pot fi exonerate, total sau parţial, Articolul 117. Drepturile de import şi drepturile de export
de drepturile de import, cu excepţia taxei pentru proceduri vamale, În cazul trecerii mărfurilor peste frontiera vamală şi în alte
dacă sînt importate de titularul autorizaţiei de perfecţionare pasivă. cazuri prevăzute de legislaţie, se percep, ca drepturi de import
(2) În cazul în care scopul operaţiunii de perfecţionare este şi, respectiv, drepturi de export, următoarele:
repararea mărfurilor importate anterior, acestea, la încheierea a) taxa vamală;
operaţiunii, sînt puse în liberă circulaţie cu exonerare totală de b) taxa pe valoarea adăugată;
drepturile de import dacă organele vamale stabilesc că mărfu- c) accizele;
rile au fost reparate gratis, în baza unei obligaţii contractuale d) taxa pentru proceduri vamale.
sau legale ce decurge dintr-o garanţie sau din cauza existen- Articolul 118. Taxa vamală
ţei unui defect de fabricaţie. Mărfurile care trec frontiera vamală se supun taxei vamale
(3) Prevederile alin.(2) nu se aplică în cazul în care s-a ştiut conform Legii cu privire la tariful vamal.
de existenţa defectului la data cînd mărfurile în cauză au fost Articolul 119. Taxa pe valoarea adăugată
puse în liberă circulaţie pentru prima oară. Aplicarea taxei pe valoarea adăugată mărfurilor introduse
(4) În cazul în care scopul operaţiunii de perfecţionare este pe teritoriul vamal se efectuează în conformitate cu legislaţia.
repararea mărfurilor de export temporar şi o asemenea repa- Articolul 120. Accizele
rare se efectuează cu titlu oneros, reintroducerea mărfurilor Aplicarea accizelor la mărfurile supuse accizelor se efectu-
se face cu exonerare parţială de drepturile de import. Exone- ează în conformitate cu legislaţia.
rarea se acordă prin determinarea valorii drepturilor aplicabile Articolul 121. Taxa pentru proceduri vamale
pe baza elementelor de taxare aferente produselor compen- (1) Procedurile vamale reprezintă totalitatea serviciilor acor-
satoare la data acceptării declaraţiei de punere în liberă circu- date de organele vamale în sfera activităţii vamale. Nomencla-
laţie a produselor respective, valoarea în vamă considerîndu- torul acestor servicii şi taxele pentru ele sînt aprobate în con-
se egală cu costurile de reparare. formitate cu Legea cu privire la tariful vamal.
Articolul 82. Produse de înlocuire de acelaşi standard (2) Taxa pentru proceduri vamale se achită la utilizarea ori-
(1) Regimul de perfecţionare pasivă se poate realiza şi prin cărei destinaţii vamale, cu excepţia abandonului în favoarea
înlocuirea unei mărfi importate şi aflate în liberă circulaţie, în statului, dacă legislaţia nu prevede altfel.
cazul cînd în locul produsului compensator se importă un pro- (3) Mijloacele băneşti încasate ca taxă pentru proceduri va-
dus de înlocuire de acelaşi standard. male se varsă la bugetul de stat.

28
Legislația

Secţiunea a 21-a exportator (declarant) sau de către un terţ a mijloacelor bă-


Calcularea drepturilor de import şi drepturilor neşti la conturile respective ale Ministerului Finanţelor, fapt
de export, plata lor confirmat printr-un extras trezorerial.
Articolul 122. Baza de calcul a taxei vamale, a taxei pe va- (5) Plata drepturilor de import şi de export prin intermediul
loarea adăugată, a accizului şi a taxei pentru proceduri vamale cardurilor bancare se consideră efectuată la momentul debi-
(1) Baza de calcul a taxei vamale o constituie volumul natu- tării cu suma plăţii respective a contului de card din care a
ral sau valoarea în vamă a mărfurilor, determinată în condiţi- fost emis cardul utilizat la plată. Debitarea contului de card re-
ile legii. spectiv se confirmă prin bonul (chitanţa) de plată cu card ban-
(2) Baza de calcul al accizului o constituie volumul natural car perfectat la terminal POS sau la alt dispozitiv de utilizare a
sau valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată în cardurilor bancare, bon (chitanţă) ce se eliberează deţinătoru-
condiţiile legii, precum şi impozitele şi taxele ce urmează a fi lui de card. Plata drepturilor de import sau de export efectuată
achitate la data importului, fără a ţine cont de accize şi T.V.A. prin intermediul cardurilor bancare nu poate fi anulată decît cu
(3) Valoarea impozabilă cu T.V.A. a mărfurilor importate o acceptul serviciului respectiv al Serviciului Vamal.
constituie valoarea lor în vamă, determinată în condiţiile legii, Articolul 1251. Modul de asigurare a evidenţei obligaţiilor
şi drepturile de import (cu excepţia T.V.A). vamale
(4) Baza de calcul a taxei pentru proceduri vamale o con- (1) Organele vamale asigură evidenţa drepturilor de import şi
stituie valoarea în vamă a mărfurilor sau taxele fixe, în con- de export, a penalităţilor şi a amenzilor aplicate pentru contra-
diţiile legii. venţiile vamale a căror administrare şi/sau evidenţă sînt atribu-
Articolul 123. Plătitorii drepturilor de import şi drepturilor de ite, în corespundere cu legislaţia în vigoare, organelor vamale.
export (2) Evidenţa obligaţiei vamale se asigură prin înscrierea în
Drepturile de import şi drepturile de export sînt plătite nemij- fişa personală de evidenţă a plătitorului vamal a datelor pri-
locit de către declarant, broker vamal sau de o altă persoană vind apariţia, modificarea şi stingerea acesteia.
prevăzută de legislaţie. (3) Sumele obligaţiilor vamale se înscriu în sistemul de evi-
Articolul 124. Termenele de plată a drepturilor de import şi denţă în monedă naţională.
drepturilor de export (4) Evidenţa obligaţiilor vamale se ţine în format electronic,
(1) Drepturile de import şi drepturile de export se plătesc în cu prelucrarea automatizată a informaţiei din sistemul infor-
prealabil, pînă la depunerea declaraţiei vamale. La momentul maţional integrat vamal.
vămuirii, se acceptă plata doar a diferenţei dintre suma calcu- (5) Organizarea evidenţei obligaţiilor vamale se bazează pe
lată şi suma plătită în prealabil. următoarele:
(2) Organul vamal este abilitat să interzică importul de măr- a) deschiderea fişei personale de evidenţă a plătitorului va-
furi pentru care nu au fost plătite drepturile de import, în modul mal, corespunzătoare codului fiscal, la înregistrarea acestuia,
stabilit de prezentul cod. în baza setului de documente de constituire, ca participant la
(3) Persoanele fizice care nu sînt subiecţi ai activităţii de în- activitatea economică externă;
treprinzător plătesc drepturile de import sau de export în mo- b) reflectarea în fişa personală de evidenţă a plătitorului va-
mentul trecerii frontierei vamale, cu excepţia drepturilor de im- mal a apariţiei, modificării şi stingerii obligaţiilor vamale pe pe-
port sau de export, care urmează a fi achitate la vămuirea ba- rioada unui an bugetar;
gajului neînsoţit şi a mijloacelor de transport. c) efectuarea în regim on-line în sistemul informaţional de
(4) De la persoanele fizice care sînt în tranzit prin teritoriul evidenţă a înscrierilor privind apariţia, modificarea sau stin-
Republicii Moldova avînd un volum de mărfuri ce depăşeşte gerea obligaţiei vamale, în temeiul documentelor justificative;
norma stabilită se încasează o sumă de garanţie echivalentă d) efectuarea înscrierilor în fişa personală de evidenţă a plă-
drepturilor de import pentru mărfurile în plus. Modul de perce- titorului vamal în ordine cronologică, potrivit datelor de efec-
pere şi de restituire a sumei de garanţie se stabileşte de către tuare a operaţiunilor privind apariţia, modificarea şi stingerea
Serviciul Vamal. obligaţiei vamale;
Articolul 125. Modul de plată a drepturilor de import şi de e) înregistrarea şi reflectarea zilnică în fişa personală de evi-
export denţă a plătitorului vamal a achitării prin virament în avans a
(1) Achitarea drepturilor de import şi de export se efectuea- drepturilor de import şi de export, efectuate în baza informaţiei
ză în monedă naţională. Plata se efectuează prin virament şi/ recepţionate de la Trezoreria de Stat;
sau în numerar, inclusiv prin intermediul cardurilor bancare, şi f) înregistrarea şi reflectarea în regim on-line în fişa perso-
se transferă la conturile trezoreriale de încasări ale bugetului nală de evidenţă a plătitorului vamal a achitării în numerar a
de stat. Plata prin virament şi/sau în numerar se efectuează drepturilor de import şi de export, efectuate de către colabora-
prin intermediul instituţiilor financiare (sucursale sau filiale ale torul vamal responsabil de perfectarea documentului adminis-
acestora), dacă legislaţia nu prevede altfel. trativ unic vamal, în baza ordinului de încasare a numerarului,
Sumele încasate în numerar de către instituţia financiară pe care este aplicată menţiunea respectivă a băncii;
(sucursala sau filiala acesteia), selectată prin concurs de Ser- g) verificarea zilnică şi lunară, conform situaţiei de la data
viciul Vamal, se transferă la buget nu mai tîrziu de ziua opera- de întîi a lunii imediat următoare lunii de gestiune, a încasări-
ţională următoare zilei în care au fost încasate. lor drepturilor de import şi de export între organele vamale şi
(2) Calcularea drepturilor de import şi de export se efectu- Serviciul Vamal şi, respectiv, Trezoreria Centrală;
ează în funcţie de tarifele şi cotele existente la momentul de- h) asigurarea stingerii obligaţiilor vamale prin compensare,
punerii declaraţiei. Acest mod de calculare nu se aplică în ca- inclusiv restituirea mijloacelor băneşti la conturile bancare ale
zurile specificate la art.65 şi 73. plătitorului vamal, în modul stabilit de legislaţia în vigoare;
(3) Prin derogare de la prevederile alin.(2), drepturile de im- i) perfectarea de către organele vamale şi Serviciul Vamal a
port, în cazul punerii în liberă circulaţie a unui obiect al lea- rapoartelor privind sumele calculate şi încasate ale drepturilor
singului, se calculează în funcţie de tarifele şi cotele existente de import şi de export;
la data expirării contractului de leasing şi achitării integrale a j) întocmirea, la solicitarea plătitorului vamal, a actului de ve-
plăţilor de leasing. rificare privind sumele calculate şi achitate ale drepturilor de
(4) Dată a achitării drepturilor de import şi de export, cu ex- import şi de export şi situaţia decontărilor la buget;
cepţia achitării acestora prin intermediul cardurilor bancare, k) eliberarea certificatelor privind lipsa sau existenţa datorii-
se consideră data depunerii de către importator (declarant), lor la bugetul de stat, compartimentul plăţi vamale.

29
Legislația

Articolul 1252. Modul de ţinere şi actualizare a fişelor per- (4) În cazul prelungirii sau eşalonării termenului de plată a
sonale de evidenţă ale plătitorilor vamali drepturilor de import şi de export, plata acestor drepturi se ga-
(1) Apariţia obligaţiei vamale este reflectată cumulativ, în rantează în modul stabilit de prezentul cod.
creştere, în temeiul sumelor indicate în documentele menţio- (5) Înscrierile în fişele de evidenţă ale plătitorilor vamali pri-
nate la alin.(2), cu înscrierea în compartimentul Debit – “calcu- vind eşalonarea termenului de stingere a obligaţiilor vamale
lat” din fişa personală de evidenţă a plătitorului vamal. se efectuează în temeiul contractelor de eşalonare a obligaţiei
(2) Fişa personală de evidenţă a plătitorului vamal se actu- vamale încheiate cu organele vamale.
alizează prin efectuarea înscrierilor privind apariţia, modifica- Articolul 127. Dispoziţii generale aplicabile obligaţiei vamale
rea şi/sau stingerea obligaţiilor vamale în temeiul următoare- (1) Cuantumul drepturilor de import sau de export se stabi-
lor documente: leşte pe baza cotelor stabilite la data apariţiei obligaţiei vama-
a) declaraţia vamală detaliată; le. Amenzile şi penalităţile sînt aferente drepturilor de import
b) formularul tipizat TV-14 – chitanţa de percepere a dreptu- sau de export şi pot apărea ulterior procedurii de vămuire.
rilor de import şi de export; (2) În cazul în care nu este posibilă stabilirea cu exactitate a
c) decizia de regularizare; datei apariţiei obligaţiei vamale, data luată în considerare pen-
d) decizia organului vamal privind aplicarea amenzii pe ca- tru stabilirea cotelor proprii mărfurilor în cauză este acea în care
zul de contravenţie vamală; organul vamal constată că mărfurile se află într-o situaţie care
e) formularul nr.PV-1 – calculul procedurilor vamale. face să apară o obligaţie vamală. Dacă, la data constatării, or-
(3) Calculul obligaţiei vamale în fişa personală de evidenţă a ganele vamale dispun de informaţii din care rezultă că obligaţia
plătitorului vamal se efectuează cu data emiterii (validării) do- vamală a apărut anterior, cuantumul drepturilor de import sau
cumentului de calcul. de export se determină pe baza cotelor existente la data cea
(4) Înscrierile în fişa personală de evidenţă a plătitorului va- mai îndepărtată ce poate fi stabilită pe baza acelor informaţii.
mal privind stingerea obligaţiilor vamale reflectate în compar- (3) Determinarea unei obligaţii vamale se face în monedă na-
timentul Credit – “încasat” se efectuează: ţională. În cazul în care pentru stabilirea acesteia este necesară
a) în cazul stingerii prin plată – în temeiul documentelor de conversia dintr-o valută străină, se aplică cursul oficial al leului
plată trezoreriale reflectate în sistemul de evidenţă al Servi- moldovenesc valabil la data apariţiei obligaţiei vamale.
ciului Vamal, conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor, (4) Pentru regimul vamal suspensiv care nu se încheie în
privind schimbul de informaţii prezentate în format electronic termen, obligaţia vamală devine exigibilă şi se stinge prin exe-
despre încasările veniturilor bugetare; cutarea de către organul vamal a garanţiei constituite.
b) în cazul anulării – în temeiul deciziei de regularizare; (5) Plătitorul vamal ia cunoştinţă de cuantumul obligaţiei vamale
c) în cazul stingerii prin prescripţie – în temeiul actelor va- prin declaraţia vamală acceptată şi înregistrată de organul vamal.
male elaborate de Serviciul Vamal în scopul reflectării în siste- (6) În cazul unor diferenţe ulterioare sau în situaţia încheie-
mul de evidenţă a deciziei privind stingerea obligaţiei vamale rii din oficiu, fără declaraţie vamală, a unui regim vamal sus-
şi/sau a sumelor plătite în plus al căror termen de prescripţie pensiv, plătitorul vamal ia cunoştinţă de noua obligaţie vamală
a expirat; pe baza deciziei de regularizare întocmite de organul vamal.
d) în cazul stingerii prin compensare cu executare de casă – (7) Declaraţia vamală şi decizia de regularizare sînt titluri exe-
în temeiul documentelor de plată trezoreriale reflectate în sis- cutorii ce se onorează de către bancă fără accept, poprire şi
temul de evidenţă al Serviciului Vamal, conform modului sta- validare la simpla solicitare a organului vamal. În cazul în care
bilit de Ministerul Finanţelor; banca nu dă curs solicitării organului vamal în cel mai scurt ter-
e) în cazul executării silite – în temeiul documentelor de pla- men posibil, acesta este în drept să nu accepte pe viitor instru-
tă trezoreriale reflectate în sistemul de evidenţă al Serviciului mentele de plată sau de garantare emise de această bancă.
Vamal, conform modului stabilit de Ministerul Finanţelor. (8) În cazul mărfurilor reţinute de organul vamal, achitarea
(5) Corectarea erorilor comise de către organele vamale la obligaţiei vamale se suspendă pînă la stabilirea definitivă a re-
reflectarea în sistemul de evidenţă a apariţiei, modificării şi gimului juridic al acestor mărfuri.
stingerii obligaţiei vamale se efectuează de către organele va- (9) Prin reprezentare indirectă, în sensul prezentei secţiuni,
male de sine stătător, fără implicarea plătitorului vamal. se înţelege situaţia în care importatorul sau exportatorul acţio-
(6) La finele anului bugetar, Serviciul Vamal efectuează nează în numele, din însărcinarea şi pe contul altei persoane,
transferul soldurilor supraplăţilor şi obligaţiilor vamale nestin- dar operaţiunea comercială se realizează ca şi cum ar fi fost
se în fişele personale de evidenţă ale plătitorilor vamali pentru efectuată în nume propriu.
anul bugetar următor. Articolul 1271. Măsuri de garantare a obligaţiei vamale
(7) Serviciul Vamal suspendă exercitarea dreptului de efectua- (1) Plata obligaţiei vamale, în cazul acordării de vacanţă fis-
re a operaţiunilor vamale ale plătitorului vamal pentru a asigura: cală, se asigură prin garanţie emisă de banca agreată de or-
a) stingerea obligaţiei vamale; ganul vamal.
b) executarea încheierilor instanţelor judecătoreşti privind (2) Pentru asigurarea plăţii obligaţiei vamale, în cazul în
intentarea procedurii de insolvabilitate. care, în conformitate cu reglementările vamale, se solicită
Articolul 126. Prelungirea şi eşalonarea termenului de pla- constituirea unei garanţii, organul vamal are dreptul de a soli-
tă a drepturilor de import şi de export cita prezentarea acesteia de către plătitorul vamal sau de că-
(1) Cazurile de prelungire sau de eşalonare a termenului de tre potenţialul plătitor vamal. Organele vamale sînt în drept să
plată a drepturilor de import şi de export sînt stabilite de legislaţie. autorizeze constituirea garanţiei de către o terţă persoană.
(2) Nu poate fi prelungit sau eşalonat termenul de plată a ta- (3) În cazuri justificate, pentru anumite destinaţii vamale, pot
xelor pentru proceduri vamale. fi acordate scutiri de la garantarea obligaţiei vamale, în baza
(3) În cazul prelungirii sau eşalonării termenului de plată a unei metodologii elaborate de Serviciul Vamal.
drepturilor de import şi de export, se calculează o dobîndă, (4) În cazul în care legislaţia vamală prevede constituirea
echivalentă cu rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la unei garanţii facultative, o astfel de solicitare a garanţiei este
creditele pe termen scurt, care este în vigoare la data acor- lăsată la latitudinea organelor vamale atîta timp cît acestea nu
dării prelungirii sau eşalonării, pentru fiecare zi de prelungire au siguranţa că obligaţia vamală care există sau poate să apa-
sau eşalonare a termenului de plată, dacă legislaţia nu preve- ră se va achita în termenul prevăzut. Valoarea unei asemenea
de altfel. În cazul încălcării termenului prelungit sau eşalonat, garanţii este stabilită la un nivel care să permită acoperirea în
se percep penalităţi în conformitate cu legislaţia. orice moment a obligaţiei vamale respective.

30
Legislația

(5) Garanţia specificată la alin.(2) este solicitată: cut declaraţia vamală este de asemenea plătitor vamal. Toto-
a) la data aplicării reglementărilor vamale care cer constitu- dată, devin plătitori vamali, solidar cu titularul declaraţiei va-
irea unei asemenea garanţii; sau male, orice persoane care au oferit informaţiile necesare la
b) la orice dată ulterioară cînd organele vamale nu au sigu- întocmirea declaraţiei vamale sau care au redactat declaraţia
ranţa că obligaţia vamală care există sau poate să apară se va vamală, dacă acestea ştiau sau ar fi trebuit să ştie că informa-
achita în termenul prevăzut. ţiile în cauză erau false sau incorecte.
(6) Organele vamale stabilesc valoarea unei asemenea ga- Articolul 1273. Apariţia obligaţiei vamale la introducerea
ranţii la un nivel egal cu: ilegală de mărfuri
a) valoarea exactă a obligaţiei vamale sau a datoriilor re- (1) La introducerea ilegală de mărfuri pe teritoriul Republicii Mol-
spective cînd valoarea poate fi stabilită cu precizie la data so- dova, obligaţia vamală apare la data cînd mărfurile sînt introduse.
licitării garanţiei; (2) Plătitor vamal este persoana care introduce mărfuri ile-
b) valoarea maximă, aşa cum a fost estimată în alte cazuri. gal. Răspund solidar cu plătitorul:
(7) La cererea plătitorului sau a persoanei terţe, organele a) persoanele care au participat la introducerea ilegală a
vamale permit constituirea unei garanţii globale, care să aco- mărfurilor şi care ştiau sau ar fi trebuit să ştie că introducerea
pere două sau mai multe operaţiuni pentru care a apărut sau acestora este ilegală;
poate să apară o obligaţie vamală. b) persoanele care au dobîndit ori au deţinut mărfurile în ca-
(8) La constituirea unei garanţii globale pentru obligaţii va- uză şi care ştiau sau ar fi trebuit să ştie, la data achiziţionării
male a căror valoare poate fi modificată în timp, valoarea unei sau primirii mărfurilor, că acestea au fost introduse ilegal.
asemenea garanţii este stabilită la un nivel care să permită (3) Prin introducere ilegală de mărfuri, în sensul prezentului ar-
acoperirea în orice moment a obligaţiei vamale respective. ticol, se înţelege situaţia cînd mărfurile pasibile de drepturi de im-
(9) Garanţia poate fi constituită printr-un depozit bănesc sau port nu au fost supuse total sau parţial procedurilor de vămuire.
printr-o scrisoare de garanţie, emisă de o bancă agreată de Articolul 1274. Apariţia obligaţiei vamale la scoaterea ile-
organul vamal. gală a mărfurilor de sub supravegherea vamală
(10) Garanţia financiară sub formă de depuneri de mijloace (1) La scoaterea ilegală a mărfurilor supuse drepturilor de
băneşti la contul organului vamal se constituie în monedă na- import de sub supraveghere vamală, obligaţia vamală apare la
ţională. Persoanele juridice nerezidente, precum şi persoane- data cînd mărfurile sînt scoase de sub supravegherea vamală.
le fizice rezidente şi nerezidente pot constitui această garan- (2) Plătitor vamal este persoana care scoate ilegal mărfurile
ţie financiară şi în valută străină. Persoanele juridice rezidente de sub supravegherea vamală. Răspund solidar cu plătitorul:
şi nerezidente constituie garanţia financiară prin virament (in- a) persoanele care au participat la scoaterea ilegală a măr-
clusiv prin carduri). Persoanele fizice rezidente şi nereziden- furilor de sub supravegherea vamală şi care ştiau sau ar fi tre-
te pot constitui garanţia financiară prin virament (inclusiv prin buit să ştie că scoaterea acestora este ilegală;
carduri) şi/sau în numerar. b) persoanele care au dobîndit ori au deţinut mărfurile în ca-
(11) Persoana solicitată să constituie garanţia are libertatea uză şi care ştiau sau ar fi trebuit să ştie, la data achiziţionării
de a alege între tipurile de garanţie prevăzute de prezentul ar- sau primirii mărfurilor, că acestea au fost scoase ilegal de sub
ticol. Totodată, organele vamale pot refuza să accepte tipul de supravegherea vamală.
garanţie propus în cazul cînd acesta este incompatibil cu buna (3) Dacă obligaţia vamală a apărut pentru o marfă care be-
funcţionare a regimului vamal respectiv. Acelaşi lucru este va- neficiază sau ar fi putut beneficia de un tratament tarifar prefe-
labil în privinţa garanţiei deja constituite. Organele vamale pot renţial, cuantumul obligaţiei vamale se determină prin aplica-
cere ca tipul de garanţie ales să fie menţinut pentru o anumită rea acestui tratament preferenţial.
perioadă de timp. Articolul 1275. Apariţia obligaţiei vamale în cazul neexe-
(12) Dacă, în cursul derulării regimului vamal, organele va- cutării unor obligaţii
male stabilesc că garanţia constituită nu asigură plata obligaţi- (1) Obligaţia vamală apare:
ei vamale în termenul prevăzut ori că această garanţie nu mai a) în cazul neexecutării obligaţiilor ce rezultă din păstrarea
este sigură sau suficientă pentru asigurarea plăţii, ele solicită mărfurilor în depozit provizoriu;
plătitorului vamal sau persoanei terţe să constituie o garan- b) în cazul neîndeplinirii uneia dintre condiţiile stabilite prin
ţie suplimentară sau să înlocuiască garanţia originală cu una destinaţia vamală sub care au fost plasate mărfurile;
nouă. În caz de refuz, organul vamal are dreptul să interzică c) în cazul utilizării mărfurilor în alte scopuri decît cele stabi-
efectuarea altor operaţiuni vamale pînă la clarificarea situaţiei. lite prin destinaţia finală a acestora, dacă în această bază au
(13) Plătitorul vamal sau persoana terţă poate solicita resti- beneficiat de un tratament tarifar favorabil.
tuirea garanţiei disponibile numai la data la care obligaţia va- (2) În cazurile specificate la alin.(1), obligaţia vamală apare
mală se stinge sau nu poate să mai apară. Solicitarea de resti- la data producerii situaţiilor respective.
tuire poate fi şi parţială. (3) Plătitor vamal este titularul declaraţiei sumare de plasare
(14) La solicitarea persoanelor fizice indicate la alin.(10), re- a mărfurilor în depozit provizoriu sau titularul destinaţiei vama-
stituirea sumei de garanţie constituite în valută străină poate fi le sub care a fost plasată marfa.
făcută şi în numerar. (4) Dacă obligaţia vamală a apărut pentru o marfă care be-
Articolul 1272 . Apariţia obligaţiei vamale la introducerea neficiază sau ar fi putut beneficia de un tratament tarifar prefe-
mărfurilor pe teritoriul vamal renţial, cuantumul obligaţiei vamale se determină prin aplica-
(1) La introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal, obligaţia rea acestui tratament preferenţial.
vamală apare în cazurile cînd: Articolul 1276. Apariţia obligaţiei vamale la mărfurile afla-
a) mărfurile pasibile de drepturi de import sînt puse în liberă circulaţie; te în zona liberă
b) mărfurile sînt plasate sub regimul de admitere temporară (1) Pentru mărfurile aflate într-o zonă liberă care dispar, se
cu suspendare parţială de drepturile de import. consumă ori sînt utilizate în alte condiţii decît cele prevăzute în
(2) În cazul specificat la alin.(1) lit.a), obligaţia vamală apare reglementările vamale aplicabile în această zonă, obligaţia va-
la data înregistrării declaraţiei vamale de import, iar în cazul mală apare la data cînd ele dispar, se consumă ori sînt utilizate.
specificat la alin.(1) lit.b), obligaţia vamală apare la data înre- (2) Persoana care a săvîrşit una din faptele specificate la
gistrării declaraţiei vamale de reexport. alin.(1) devine plătitor vamal. Răspunde solidar şi persoana
(3) Plătitor vamal este titularul declaraţiei vamale. În cazul care a ştiut sau ar fi trebuit să ştie că nu s-au respectat regle-
unei reprezentări indirecte, persoana în numele căreia s-a fă- mentările vamale aplicabile.

31
Legislația

(3) În cazul cînd persoanele specificate la alin.(2) nu pot fi (2) Obligaţia vamală apare la data înregistrării declaraţiei
identificate, se consideră plătitor vamal ultima persoană în a vamale de plasare a mărfurilor sub o destinaţie vamală.
cărei posesie a fost marfa. (3) În cazurile specificate la alin.(1), plătitor vamal este titula-
Articolul 1277. Apariţia obligaţiei vamale la introducerea rul declaraţiei vamale. Totodată, devin plătitori vamali, solidar
mărfurilor prohibite sau restricţionate cu titularul declaraţiei vamale, orice persoane care au oferit
(1) Obligaţia vamală apare şi în cazul introducerii pe terito- informaţiile necesare la întocmirea declaraţiei vamale ori care
riul Republicii Moldova a mărfurilor prohibite sau restricţionate. au redactat declaraţia vamală, dacă acestea ştiau sau ar fi tre-
(2) Prevederile alin.(1) nu se aplică în cazul introducerii de buit să ştie că informaţiile în cauză erau false sau incorecte.
bancnote sau monede false ori de substanţe stupefiante sau Articolul 12712. Locul apariţiei obligaţiei vamale
psihotrope ce urmează a fi distruse, cu excepţia celor introdu- (1) Obligaţia vamală apare la locul unde s-au produs faptele
se conform dispoziţiilor legale referitoare la circulaţia acesto- care au generat-o.
ra în scopuri medicale, ştiinţifice sau în alte scopuri prevăzute (2) În cazul în care nu se poate determina acest loc, se con-
de legislaţie. sideră că obligaţia vamală a apărut acolo unde organul vamal
Articolul 1278. Apariţia obligaţiei vamale la exportul măr- constată că mărfurile sînt în situaţia de a o genera.
furilor incluse în declaraţia vamală Articolul 12713.Decizia de regularizare
(1) Obligaţia vamală apare la exportul mărfurilor dacă aces- (1) Decizia de regularizare reprezintă un document de o for-
tea sînt pasibile de drepturi de export şi sînt incluse în decla- mă stabilită de Serviciul Vamal, întocmit de organele vama-
raţia vamală. le, care serveşte drept dovadă a apariţiei obligaţiei vamale şi
(2) În acest caz, obligaţia vamală apare la data înregistrării a măsurilor de politică economică şi care este obligatoriu din
declaraţiei vamale. momentul aprobării de către conducerea organului vamal.
(3) Plătitor vamal este titularul declaraţiei vamale. În cazul (2) Titularul obligaţiei vamale semnează decizia de regulari-
unei reprezentări indirecte, persoana în numele căreia s-a fă- zare chiar şi în caz de dezacord. Decizia de regularizare poate
cut declaraţia vamală este de asemenea plătitor vamal. Toto- fi atacată, în caz de dezacord, în conformitate cu prevederile
dată, devin plătitori vamali, solidar cu titularul declaraţiei va- prezentului cod.
male, orice persoane care au oferit informaţiile necesare la Articolul 128. Stingerea obligaţiei vamale
întocmirea declaraţiei vamale sau care au redactat declaraţia (1) Obligaţia vamală se stinge prin:
vamală, dacă acestea ştiau sau ar fi trebuit să ştie că informa- a) plata acesteia;
ţiile în cauză erau false sau incorecte. b) renunţarea la încasare, în cazul cînd se constată că este
Articolul 1279. Apariţia obligaţiei vamale la exportul măr- nedatorată;
furilor fără declaraţie vamală c) anulare, ca o consecinţă a anulării declaraţiei vamale;
(1) Obligaţia vamală apare la scoaterea mărfurilor de pe teri- d) expirarea termenului de prescripţie de 6 ani;
toriul Republicii Moldova fără declaraţie vamală dacă acestea e) insolvabilitatea plătitorului vamal, constatată pe cale ju-
sînt pasibile de drepturi de export. decătorească;
(2) În acest caz, obligaţia vamală apare la data cînd mărfu- f) confiscarea definitivă a mărfurilor;
rile sînt scoase efectiv de pe teritoriul ţării. g) distrugerea mărfurilor din dispoziţia organului vamal sau
(3) Plătitor vamal este persoana care a scos mărfurile sau abandonarea acestora în favoarea statului;
orice persoană care a participat la o asemenea acţiune şi care h) distrugerea sau pierderea mărfurilor cauzată de o forţă
a ştiut sau ar fi trebuit să ştie că nu s-a depus declaraţia vama- majoră;
lă care ar fi trebuit să fie depusă. i) scăderea cantitativă a mărfurilor, ca urmare a unor factori
Articolul 12710. Apariţia obligaţiei vamale la neîndeplinirea naturali, pentru partea corespunzătoare procentului de scă-
condiţiilor de export dere.
(1) Obligaţia vamală apare în cazul neîndeplinirii condiţiilor (2) Stingerea obligaţiei vamale în cazurile specificate la alin.
în care a fost permisă scoaterea mărfurilor de pe teritoriul Re- (1) lit.f)-i) se operează numai atunci cînd situaţiile s-au produs
publicii Moldova cu exonerare totală sau parţială de drepturi- înainte de acordarea liberului de vamă.
le de export. (3) Stingerea obligaţiei vamale prin compensare se efectu-
(2) Obligaţia vamală apare la data la care mărfurile ajung la ează din iniţiativa organului vamal (fără acordul plătitorului va-
o destinaţie diferită de cea pentru care s-a permis scoaterea mal), prin trecerea în contul obligaţiei a sumelor plătite în plus,
lor de pe teritoriul Republicii Moldova cu exonerare totală sau înregistrate la dreptul de import respectiv sau la alte plăţi. Mo-
parţială de drepturile de export sau, dacă organul vamal nu dul şi procedura de stingere prin compensare se stabilesc de
poate determina această dată, la expirarea termenului stabilit Ministerul Finanţelor.
pentru a se face dovada îndeplinirii condiţiilor ce au îndreptăţit Articolul 1281. Modul de stingere a obligaţiei vamale prin
o astfel de exonerare. achitare
(3) Plătitor vamal este titularul declaraţiei vamale. În cazul (1) Stingerea obligaţiei vamale prin achitare se efectuează
unei reprezentări indirecte, persoana în numele căreia s-a fă- în conformitate cu modalitatea stabilită de Ministerul Finanţe-
cut declaraţia vamală este de asemenea plătitor vamal. lor pentru anul bugetar corespunzător.
Articolul 12711. Apariţia obligaţiei vamale în alte cazuri (2) Reflectarea informaţiei privind data stingerii obligaţiei va-
(1) Obligaţia vamală apare, atît la import cît şi la export, şi în male achitate în virament se face cu data la care sumele au
următoarele cazuri: fost înscrise la buget, în contul drepturilor de import şi de ex-
a) cînd, ulterior efectuării operaţiunilor de vămuire şi acor- port achitate în avans.
dării liberului de vamă, se constată că informaţiile cuprinse în (3) Se consideră dată a stingerii obligaţiei vamale achita-
declaraţia vamală au condus la stabilirea unei obligaţii vama- te în numerar sau prin intermediul cardurilor bancare data la
le diminuate; care sumele au fost depuse la băncile deservente ale birouri-
b) cînd una ori mai multe condiţii ce reglementau plasa- lor (posturilor) vamale.
rea mărfurilor sub o destinaţie vamală nu au fost respec- Articolul 1282. Modul de stingere a obligaţiei vamale prin
tate; anulare
c) cînd stabilirea unui tratament tarifar favorabil, în funcţie (1) Stingerea obligaţiei vamale prin anulare se efectuează în
de destinaţia sau utilizarea finală a mărfurilor, nu era justifica- cazurile reglementate la art.128, în temeiul deciziei de regula-
tă la data acordării liberului de vamă. rizare, prin stornarea sumelor calculate.

32
Legislația

(2) Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale, în cazul durilor de împrumut încheiate între Republica Moldova şi do-
anulării obligaţiei vamale ca rezultat al anulării actului admi- natorii externi. Banca, la data apariţiei mijloacelor băneşti pe
nistrativ unic, nu se restituie. cont, este obligată să informeze imediat organul vamal emi-
(3) Reflectarea informaţiei privind data stingerii obligaţiei va- tent al dispoziţiei de suspendare a operaţiunilor la conturile
male prin anulare se face cu data emiterii actului de anulare bancare ale plătitorului vamal.
sau cu data intrării în vigoare a actului legislativ privind anula- (6) Neplata în termen legal a obligaţiei vamale atrage, în
rea obligaţiei vamale. mod suplimentar, suspendarea dreptului de efectuare a altor
Articolul 1283. Modul de stingere a obligaţiei vamale prin operaţiuni vamale de către plătitorul vamal respectiv pînă la
prescripţie stingerea obligaţiei vamale, în condiţiile stabilite prin regle-
(1) Stingerea obligaţiei vamale al cărei termen de prescripţie mentările vamale. În caz de litigiu, contestarea obligaţiei va-
este expirat se efectuează în conformitate cu prevederile pre- male suplimentare ori atacarea în instanţa judecătorească a
zentului cod prin emiterea deciziei privind stingerea obligaţiei deciziei organului vamal nu suspendă încasarea obligaţiei va-
vamale prin prescripţie în modul stabilit de Guvern. male şi aplicarea de măsuri suplimentare potrivit prevederi-
(2) Reflectarea informaţiei privind data stingerii obligaţiei va- lor prezentului cod, cu excepţia cazului în care reglementările
male prin prescripţie se face cu data la care s-a aprobat deci- unor legi speciale prevăd în mod expres acest lucru.
zia privind stingerea obligaţiei vamale prin prescripţie. (7) Organul vamal este obligat să ia toate măsurile pentru
Articolul 1284 . Reflectarea în fişa personală de evidenţă încasarea obligaţiei vamale de la plătitorul vamal şi numai în
a informaţiei privind apariţia, stingerea sau anularea sumelor măsura în care acest lucru nu este posibil, obligaţia vamală se
amenzilor aplicate de organele vamale pentru cazurile de con- încasează de la persoanele care răspund solidar cu acesta
travenţie vamală pentru onorarea obligaţiei vamale.
(1) Organele vamale recurg la executarea deciziei privind Articolul 130. Restituirea excedentului din drepturile de
aplicarea de sancţiune pentru contravenţie vamală după expi- import sau de export plătite sau percepute
rarea termenului de atac sau la data emiterii de către instanţa (1) Restituirea excedentului din drepturile de import sau de
de judecată a hotărîrii definitive. export plătite sau percepute se efectuează în monedă naţio-
(2) Reflectarea în fişa personală de evidenţă a plătitorului va- nală la cererea scrisă a plătitorului în termenul stabilit de legis-
mal a sumei amenzii aplicate pentru cazul de contravenţie va- laţie. Modul şi procedura de restituire a drepturilor de import
mală se efectuează cu data primei zile după expirarea termenu- se stabilesc de Ministerul Finanţelor.
lui de atac (dacă decizia nu a fost atacată în instanţa de judeca- (2) Taxa încasată pentru efectuarea de proceduri vamale nu
tă) sau după primirea spre executare a hotărîrii definitive privind se restituie.
aplicarea amenzii pentru încălcarea regulilor vamale. Capitolul IV
Articolul 129. Perceperea drepturilor de import şi de export VĂMUIREA
(1) Drepturile de import şi de export neplătite în modul sta- Secţiunea a 22-a
bilit la art.124 se percep în mod incontestabil de către organul Principii generale
vamal din contul plătitorului în baza documentelor executorii Articolul 131. Procedura vămuirii
sau a documentelor echivalente acestora, în condiţiile legii. Vămuirea se efectuează în conformitate cu prezentul cod şi cu
(2) Pentru fiecare zi de întîrziere a plăţii drepturilor de import alte acte normative, inclusiv cu cele emise de Serviciul Vamal.
şi de export se încasează o penalitate în mărimea stabilită de Articolul 132. Locul şi timpul efectuării operaţiunilor de vămuire
Codul fiscal. (1) Operaţiunile de vămuire a mărfurilor se efectuează în lo-
(21) Calcularea majorării de întîrziere (penalităţii) şi reflecta- curile stabilite din zonele de activitate ale organului vamal în
rea acesteia în fişa de evidenţă a plătitorului vamal se efectu- care se găseşte expeditorul sau destinatarul mărfurilor sau
ează lunar. subdiviziunile lor şi în orele de program ale organului vamal,
(22) Pentru sumele obligaţiei vamale stabilite în procesul au- conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal.
ditului postvămuire sau în urma recalculării drepturilor de im- (2) La solicitarea persoanei, vămuirea poate fi efectuată, cu
port şi de export, majorarea de întîrziere se calculează pentru acordul organului vamal, în alte locuri şi în ore extraprogram,
perioada de cînd sumele obligaţiilor vamale respective urmau din contul persoanei.
să fie achitate şi pînă la data stingerii acestora. Înscrierea în Articolul 133. Asistarea titularilor de drepturi asupra măr-
fişa de evidenţă a plătitorului vamal a majorării de întîrziere furilor şi mijloacelor de transport şi a reprezentanţilor lor la
calculate în procesul controlului ulterior sau ca rezultat al re- operaţiunile de vămuire
calculării drepturilor de import şi de export se efectuează în (1) Titularii de drepturi asupra mărfurilor şi mijloacelor de
baza deciziei de regularizare. transport şi reprezentanţii lor sînt în drept să asiste la operaţi-
(23) Majorarea de întîrziere se calculează separat, pentru fie- unile de vămuire.
care tip de impozit sau taxă, în mărimea stabilită de Codul fiscal. (2) La cererea organului vamal, persoanele indicate la alin.
(24) În cazul în care plătitorul vamal are mijloace băneşti dis- (1) sînt obligate să asiste la vămuire şi să acorde asistenţă co-
ponibile în contul personal de evidenţă, majorarea de întîrzie- laboratorului vamal.
re nu se va calcula în limitele sumelor de supraplată la buget. Articolul 134. Limba în care sînt perfectate actele vamale
(25) Anularea obligaţiei vamale atrage anularea penalităţii Actele vamale se perfectează în limba de stat, cu excepţia
aferente acesteia. cazurilor prevăzute de prezentul cod.
(3) Penalităţile se calculează din prima zi după expirarea Articolul 135. Organele care efectuează vămuirea
termenului prelungit sau eşalonat. Vămuirea se efectuează de organele vamale interne şi de cele
(4) Dacă plătitorul nu are la cont mijloace băneşti, organul de frontieră şi nu poate fi efectuată de alte organe. Serviciul Va-
vamal este în drept să sechestreze bunurile, inclusiv valorile mal are dreptul să stabilească organele vamale la care să aibă
valutare ale acestuia, în condiţiile legii. loc vămuirea unor categorii de mărfuri şi mijloace de transport.
(5) În cazul în care persoana se eschivează de la onora- Articolul 136. Utilizarea şi dispunerea de mărfurile şi mij-
rea drepturilor de import şi de export, organul vamal este în loacele de transport care nu au fost vămuite pe deplin
drept să emită şi să înainteze băncii respective dispoziţia de (1) Nimeni nu este în drept să utilizeze sau să dispună de
suspendare a operaţiunilor bancare în partea de cheltuieli din mărfurile şi mijloacele de transport care nu au fost vămuite pe
contul plătitorului restanţier pînă la achitarea deplină, cu ex- deplin, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod şi de
cepţia conturilor bancare deschise conform prevederilor acor- actele normative ale Serviciului Vamal.

33
Legislația

(2) Serviciul Vamal este în drept să stabilească condiţii şi re- lor cu documentele însoţitoare de către transportatorul vamal
stricţii cu privire la utilizarea şi dispunerea de mărfurile şi mij- nu se restituie de către organele de stat.
loacele de transport care nu au fost vămuite pe deplin. (3) În cazurile neprevăzute la alin.(1), transportul de mărfuri
Articolul 137. Începutul vămuirii cu documentele însoţitoare se efectuează după ce sînt plătite
Vămuirea începe în momentul în care: drepturile de import sau de export.
a) mărfurile şi mijloacele de transport sînt prezentate orga- Articolul 231. Tipurile de contravenţii vamale cu răspunde-
nului vamal abilitat; re materială
b) declaraţia vamală este depusă (pe suport de hîrtie sau în Sînt considerate încălcare a reglementărilor vamale pasibi-
format electronic) în modul stabilit, lă de răspundere materială următoarele contravenţii vamale:
respectînd procedura efectuării operaţiunilor prealabile pre- 1) trecerea peste frontiera vamală a mărfurilor cu eludarea
văzute de actele normative în vigoare. controlului vamal (trecerea prin alte locuri decît cel de ampla-
Articolul 1371. Efectele juridice ale operaţiunii de vămuire sare al organului vamal sau în afara orelor de program ale
(1) Ca rezultat al finalizării operaţiunilor de vămuire cu măr- acestuia) sau tăinuindu-le de el (cu folosirea ascunzişurilor
furi şi mijloace de transport, organul vamal validează declara- sau prin alte metode care împiedică descoperirea mărfurilor),
ţia vamală depusă, iar mărfurile şi mijloacele de transport se în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii de contraban-
consideră plasate sub destinaţia vamală solicitată. dă sau ale altor infracţiuni;
(2) Dacă, în procesul controlului vamal, organul vamal con- 2) trecerea de mărfuri peste frontiera vamală cu documente
stată imposibilitatea validării declaraţiei vamale, acest fapt se falsificate, nevalabile sau dobîndite pe căi ilegale, în lipsa ele-
consemnează în modul stabilit de Serviciul Vamal şi se aduce mentelor constitutive ale infracţiunii de contrabandă sau ale
la cunoştinţă titularului de mărfuri sau de mijloace de trans- altor infracţiuni;
port. Persoana responsabilă de mărfurile sau de mijloacele de 3) nedeclararea, în termenele stabilite, a mărfurilor la import;
transport supuse vămuirii este obligată să depună, cel tîrziu a 4) transportul, depozitarea, procurarea mărfurilor introduse pe
doua zi lucrătoare imediat următoare zilei în care a primit refu- teritoriul vamal cu eludarea controlului vamal ori tăinuite de el, ori
zul în validare, o altă declaraţie vamală, înlăturînd neajunsurile cu utilizarea de documente sau mijloace de identificare false, ne-
depistate, sau să plaseze mărfurile şi mijloacele de transport declarate sau declarate neautentic, precum şi transportul, depo-
sub o altă destinaţie vamală. zitarea, procurarea mărfurilor pentru care sînt prevăzute facilităţi
(3) Dacă, pînă la expirarea termenului menţionat la alin.(2), ti- la plata drepturilor de import sau de export, la utilizarea sau în-
tularul mărfurilor şi mijloacelor de transport nu a soluţionat desti- străinarea lor în alte scopuri decît cele pentru care au fost acor-
naţia acestora, organul vamal atrage titularul la răspundere con- date facilităţile şi fără autorizaţia organului vamal;
travenţională şi fixează un termen nou de vămuire a mărfurilor. 5) nerespectarea de către titularul regimului vamal suspen-
Articolul 138. Vămuirea simplificată siv (cu excepţia regimului de tranzit) a termenelor, obligaţiilor şi
(1) La introducerea sau scoaterea din Republica Moldova a condiţiilor stabilite pentru derularea şi încheierea acestui regim;
mărfurilor necesare în caz de calamitate naturală, catastro- 6) depunerea declaraţiei vamale sau a documentelor înso-
fă şi accident, precum şi a animalelor vii, mărfurilor uşor alte- ţitoare ce conţin date eronate despre regimul vamal, valoarea
rabile, substanţelor radioactive, materialelor de informare în facturată, valoarea în vamă, tipul, codul, cantitatea sau origi-
masă, se efectuează vămuirea simplificată. nea mărfurilor transportate, dacă acest fapt conduce la exo-
(2) Cazurile şi condiţiile în care se efectuează vămuirea sim- nerarea totală sau parţială de drepturi de import;
plificată sînt stabilite de Serviciul Vamal. 7) prezentarea către organul vamal a documentelor care con-
Articolul 139. Efectuarea operaţiunilor cu mărfurile şi mij- ţin date neautentice despre recunoaşterea dreptului la restitui-
loacele de transport supuse vămuirii rea drepturilor de import sau de export încasate, primirea unor
(1) La cererea organului vamal, persoana care trece măr- sume şi compensaţii, nerestituirea sau restituirea lor parţială
furi peste frontiera vamală, transportatorul, deţinătorul depo- nemotivată, în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii;
zitului, alţi titulari de drepturi asupra mărfurilor şi mijloacelor 8) neachitarea drepturilor de import sau de export în terme-
de transport sînt obligate să efectueze transportul, cîntărirea, nele stabilite, în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii;
alte operaţiuni de determinare a cantităţii mărfurilor, încărca- 9) punerea în circulaţie a mărfurilor fără permisiunea orga-
rea, descărcarea, transbordarea, reparaţia ambalajului dete- nului vamal, pierderea mărfurilor şi mijloacelor de transport
riorat, ambalarea, reambalarea, deschiderea ambalajului sau aflate sub supraveghere vamală sau netransportarea lor la lo-
altor spaţii unde se pot afla mărfuri şi mijloace de transport cul indicat de organul vamal;
supuse vămuirii. 10) pierderea sau nepredarea către organul vamal a docu-
(2) În alte cazuri, dacă vămuirea mărfurilor şi mijloacelor de mentelor la mărfurile aflate sub supraveghere vamală;
transport nu a fost încheiată, operaţiunile indicate la alin.(1) 11) neîndeplinirea obligaţiei de a declara organului vamal
pot fi efectuate numai cu autorizaţia organului vamal. modificarea destinaţiei mărfurilor faţă de scopul declarat la
(3) Operaţiunile de încărcare-descărcare şi alte operaţiuni plasarea mărfurilor sub o anumită destinaţie vamală;
efectuate cu mărfuri şi mijloace de transport nu trebuie să im- 12) nerespectarea cerinţelor şi condiţiilor de distrugere a
plice cheltuieli suplimentare pentru organul vamal. mărfurilor şi/sau a deşeurilor;
Articolul 140. Probele şi mostrele de mărfuri necesare vămuirii 13) efectuarea de operaţiuni cu mărfurile, transformarea, utiliza-
Articolul 141. Asigurarea respectării legislaţiei vamale la rea lor şi dispunerea de ele cu încălcarea regimului vamal în care
transportul de mărfuri cu documentele însoţitoare au fost plasate, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod;
(1) În cazul în care există temeiuri de a se presupune că 14) nerespectarea măsurilor de politică economică şi altor
transportatorul cu mijlocul său de transport nu poate garan- restricţii prevăzute la trecerea mărfurilor peste frontiera vama-
ta respectarea prevederilor din prezentul cod, organul vamal lă, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod, în lipsa
este în drept să permită transportul de mărfuri cu documen- elementelor constitutive ale infracţiunii;
tele însoţitoare cu condiţia înzestrării necesare a mijlocului de 15) trecerea peste frontiera vamală de mărfuri destinate comer-
transport sau transportul acestora de către transportatorul va- ţului sau producţiei sub categoria de mărfuri nedestinate comerţu-
mal, conform prevederilor prezentului cod şi actelor normative lui sau producţiei, în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii;
ale Serviciului Vamal. 16) neasigurarea integrităţii mărfurilor şi mijloacelor de
(2) Cheltuielile suportate de transportator în legătură cu în- transport în caz de avarie sau de forţă majoră, neinformarea
zestrarea mijlocului de transport sau cu transportarea mărfuri- imediată despre condiţiile survenite, neasigurarea transportă-

34
Legislația

rii mărfurilor la postul vamal proxim ori neasigurarea deplasă- amendă de la 10% la 100% din valoarea mărfurilor şi altor bu-
rii colaboratorului vamal la locul de aflare a mărfurilor şi mij- nuri care au constituit obiectul contravenţiei, cu sau fără retra-
loacelor de transport; gerea autorizaţiei;
17) nerespectarea obligaţiei: i) art.231 pct.23), sînt sancţionate cu amendă de 3% din va-
a) de a scoate de pe teritoriul vamal mărfurile şi mijloacele loarea mărfurilor;
de transport introduse anterior pe teritoriul vamal, dacă scoa- j) art.231 pct.24) sînt sancţionate cu amendă de la 0,1% la
terea lor este obligatorie; 0,5% din suma stabilită la art.163 alin.(2) lit.c).
b) de a returna pe teritoriul vamal mărfurile şi mijloacele de
transport scoase anterior de pe teritoriul vamal, dacă returna- ANEXA 2
rea lor este obligatorie;
18) prezentarea către organul vamal, în calitate de confir-
mare a scoaterii sau introducerii mărfurilor şi mijloacelor de Codul fiscal al Republicii Moldova
transport pe teritoriul vamal, a unor acte neautentice privind
scoaterea sau introducerea lor, privind imposibilitatea efectu- Capitolul 4
ării acestor operaţiuni din cauza nimicirii sau pierderii mărfu- LIVRĂRILE SCUTITE DE T.V.A.
rilor şi mijloacelor de transport în urma unei avarii sau forţe
majore, din cauza uzurii sau pierderilor suportate ca urmare a Articolul 103. Scutirea de T.V.A.
transportului sau păstrării lor, în lipsa elementelor constitutive (1) T.V.A. nu se aplică la importul mărfurilor, serviciilor şi
ale infracţiunii; pentru livrările de mărfuri, servicii efectuate de către subiecţii
19) înstrăinarea sub orice formă a bunurilor aflate sub regi- impozabili, ce constituie rezultatul activităţii lor de întreprinză-
mul vamal de tranzit; tor în Republica Moldova:
20) neasigurarea condiţiilor de eliberare sau de recepţie, în 1) locuinţa, pămîntul, arenda acestora, dreptul de livrare şi
conformitate cu regimul vamal, a mărfurilor şi mijloacelor de arendare a acestora, cu excepţia plăţilor de comision aferente
transport al căror termen de păstrare în depozit a expirat; tranzacţiilor respective;
21) comercializarea cu ridicata şi mica ridicată a mărfurilor, 2) mărfurile de la poziţiile tarifare 040229110, 190110000,
inclusiv din încăperile auxiliare şi depozitele magazinelor du- precum şi produsele alimentare pentru copii de la poziţii-
ty-free, sau comercializarea cu amănuntul în magazinele duty- le tarifare 16021000, 20051000, 200710100, 200710910,
free a mărfurilor interzise pentru a fi introduse pe sau scoase 200710990;
pentru vînzare de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, pre- 3) proprietatea de stat, răscumpărată în procesul privatizării;
cum şi a altor mărfuri a căror listă se stabileşte în condiţiile legii; 4) instituţiile preşcolare, sanatoriile şi alte obiecte cu desti-
22) utilizarea şi prezentarea informaţiei false despre produ- naţie social-culturală şi de locuit, precum şi drumurile, reţelele
sele cu destinaţie dublă, eschivarea de la prezentarea auto- şi substaţiile electrice, reţelele de gaz, instalaţiile pentru extra-
rizaţiei pentru importul, exportul, reexportul sau tranzitul pro- gerea apelor subterane şi alte obiecte similare transferate gra-
duselor cu destinaţie dublă, în cazurile în care prezentarea tuit autorităţilor publice (sau, în baza deciziei lor, întreprinderi-
acesteia este obligatorie, precum şi prezentarea autorizaţiilor lor specializate care folosesc şi exploatează obiectele respec-
anulate sau cu termen expirat; tive conform destinaţiei), precum şi cele transmise întreprin-
23) nerespectarea procedurii de tranzit, care nu a adus la derilor, organizaţiilor şi instituţiilor de către autorităţile publice;
dispariţia bunurilor aflate în tranzit; proprietatea de stat transferată gratuit, la decizia autorităţilor
24) exercitarea activităţii de broker vamal fără deţinerea li- publice, de la bilanţul unei întreprinderi de stat la bilanţul altei
cenţei corespunzătoare. întreprinderi de stat sau de la bilanţul unei întreprinderi muni-
Articolul 232. Sancţionarea materială a contravenţiilor vamale cipale la bilanţul altei întreprinderi municipale; lucrările de ex-
Persoanele juridice, persoanele care desfăşoară activitate pertiză tehnică, de prospecţiuni, de proiectare, de construcţie
de întreprinzător fără a se constitui persoană juridică, pentru şi de restaurare, cu atragerea mijloacelor băneşti donate de
comiterea contravenţiilor vamale prevăzute la: către persoane fizice şi juridice, la obiectele incluse în lista
a) art.231 pct.1), 2), 4), 5) şi 19), sînt sancţionate cu amendă aprobată de Parlament;
de la 40% la 100% din valoarea mărfurilor care au constituit 5) mărfurile, serviciile instituţiilor de învăţămînt, legate de
obiectul contravenţiei sau cu confiscarea lor; procesul instructiv de producţie şi educativ, cu condiţia alo-
b) art.231 pct.3), sînt sancţionate cu amendă de la 4% la cării mijloacelor obţinute din livrarea acestor mărfuri, servi-
10% din valoarea mărfurilor nedeclarate în termenele stabilite; cii în scopuri de instruire generală; serviciile de instruire a
b1) art.231 pct.6) sînt sancţionate cu amendă de la 40% la copiilor şi adolescenţilor în cercuri, secţii, studiouri; servi-
100% din valoarea obiectului contravenţiei sau cu confiscarea ciile prestate copiilor şi adolescenţilor cu folosirea instala-
mărfurilor care au constituit obiectul contravenţiei; ţiilor sportive; serviciile legate de întreţinerea copiilor în in-
c) art.231 pct.9) şi 11), sînt sancţionate cu amendă de la stituţii preşcolare; serviciile de pregătire şi perfecţionare a
10% la 20% din valoarea mărfurilor care au constituit obiectul cadrelor;
contravenţiei, cu sau fără retragerea autorizaţiei; 6) serviciile (acţiunile) întreprinse de către autorităţile abilita-
d) art.231 pct.7), sînt sancţionate cu amendă de la 10% la te, pentru care se aplică taxa de stat; toate tipurile de activităţi
20% din valoarea mărfurilor la care au fost prezentate docu- legate de taxele şi plăţile încasate de stat pentru acordare de
mente care conţin date neautentice; licenţe, înregistrare şi eliberare de brevete, precum şi taxele şi
e) la art.231 pct.8), sînt sancţionate cu amendă de la 10% plăţile încasate de autorităţile administraţiei publice centrale şi
la 20% din valoarea mărfurilor pentru care nu au fost plătite locale; serviciile acordate de către avocaţi şi notari, de către
drepturile de import sau de export; executori judecătoreşti, precum şi de administratori (lichida-
f) art.231 pct.10), sînt sancţionate cu amendă de la 3% la tori, administratori fiduciari, administratori provizorii) ai proce-
10% din valoarea mărfurilor şi mijloacelor de transport ale că- selor de insolvabilitate, de restructurare judiciară, de faliment
ror documente au fost pierdute sau nepredate; şi de lichidare serviciile de înregistrare în registrul bunurilor
g) art.231 pct.12), 13), 16) şi 22), sînt sancţionate cu amen- imobiliare şi de eliberare a extraselor din acest registru; servi-
dă de la 5% la 20% din valoarea mărfurilor, obiectelor care au ciile de înregistrare de stat a persoanelor juridice şi a întreprin-
constituit obiectul contravenţiei; zătorilor individuali şi de furnizare a informaţiei din registrele
h) art.231 pct.14), 15), 17), 18), 20), 21), sînt sancţionate cu de stat respective;

35
Legislația

7) serviciile legate de operaţiunile de acordare de licenţe şi g) operaţiile de asigurare şi/sau de reasigurare, inclusiv
eliberare de brevete (cu excepţia celor de intermediere), refe- serviciile de intermediere a acestora;
ritoare la obiectele proprietăţii industriale, precum şi cele refe- 13) serviciile poştale, inclusiv distribuirea pensiilor, sub-
ritoare la obiectele dreptului de autor şi ale drepturilor conexe; venţiilor, indemnizaţiilor;
8) proprietatea confiscată, proprietatea fără stăpîn, proprie- 14) serviciile legate de jocurile de noroc prestate de către
tatea întreprinderilor declarate în proces de restructurare judi- subiecţii care desfăşoară activitate de întreprinzător în sfera
ciară, de faliment şi de lichidare, proprietatea trecută în pose- jocurilor de noroc (inclusiv cu folosirea jocurilor automate), cu
siunea statului cu drept de succesiune, comorile; excepţia serviciilor a căror valoare, în totalitate sau parţial, a
9) serviciile legate de îngrijirea bolnavilor şi bătrînilor, precum fost inclusă în miză sau în plata pentru intrare şi a altor servicii
şi mărfurile, din contul organizaţiilor de binefacere, destinate pre- prestate spectatorilor sau participanţilor; loteriile;
gătirii pachetelor pentru bătrînii nevoiaşi şi distribuite lor gratuit; 15) serviciile de înhumare şi incinerare a corpurilor uma-
10) serviciile medicale, cu excepţia celor cosmetice; ma- ne sau animale şi activităţi conexe: pregătirea cadavrelor că-
teria primă medicamentoasă, materialele, articolele, amba- tre înhumare sau incinerare, îmbălsămarea şi servicii oferite
lajul primar şi secundar utilizate la prepararea şi produce- de întreprinderile de pompe funebre; închirierea încăperilor în
rea medicamentelor, autorizate de Ministerul Sănătăţii, cu saloanele pentru răposaţi; închirierea sau vînzarea locurilor
excepţia alcoolului etilic, mijloacelor cosmetice; articolele şi de veci; întreţinerea mormintelor; amenajarea şi întreţinerea
aparatele ortopedice şi de protezare (poziţia tarifară 9021); cimitirelor; transportarea cadavrelor; ritualurile şi ceremoniile
biletele de tratament (inclusiv cele fără cazare) şi de odih- efectuate de organizaţiile religioase; organizarea funeraliilor şi
nă în staţiunile balneoclimaterice, pachetele de servicii tu- ceremoniilor de incinerare; confecţionarea şi/sau livrarea si-
ristice; mijloacele tehnice, inclusiv transportul auto, folosit crielor, coroanelor;
exclusiv în scopuri legate de profilaxia invalidităţii şi reabi- 16) cazarea în cămine; serviciile comunale acordate popu-
litarea invalizilor; laţiei: închirierea spaţiului locativ, deservirea tehnică a blocuri-
11) produsele de fabricaţie proprie ale cantinelor studen- lor de locuinţe, alimentarea cu apă, canalizarea, salubrizarea,
ţeşti, şcolare şi ale cantinelor altor instituţii de învăţămînt, ale folosirea ascensoarelor;
spitalelor şi instituţiilor preşcolare, ale cantinelor care aparţin 17) serviciile de transportare a pasagerilor pe teritoriul ţării,
altor instituţii şi organizaţii din sfera social-culturală finanţate, precum şi serviciile de comercializare a biletelor pentru trans-
parţial sau în întregime, de la buget, precum şi ale cantinelor portul de pasageri pe teritoriul ţării;
specializate în alimentarea bătrînilor nevoiaşi din contul orga- 18) energia electrică importată şi livrată către reţelele de
nizaţiilor de binefacere; distribuţie sau importată de acestea, cu excepţia serviciilor de
12) serviciile financiare: transport al energiei electrice importate;
a) acordarea sau transmiterea creditelor, garanţiilor de cre- 19) serviciile ce ţin de autentificarea drepturilor deţinători-
dit, alte garanţii ale operaţiilor în numerar şi de creditare, in- lor de teren;
clusiv gestionarea împrumuturilor, creditelor sau garanţiilor de 20) producţia de carte şi publicaţiile periodice (cu excep-
credit din partea creditorilor (operaţiile de creditare, de vira- ţia celor cu caracter publicitar şi erotic) de la poziţiile tarifare
ment, fiduciare, legate de creditare, de decontări de casă, că- 4901, 4902, 490300000, 490400000 şi 4905, precum şi servi-
utarea sumelor care nu au intrat în cont, deschiderea, închide- ciile de editare a producţiei de carte şi a publicaţiilor periodice,
rea şi reîntocmirea conturilor); cu excepţia celor cu caracterul menţionat;
b) operaţiile legate de evidenţa conturilor de depozit, inclu- 21) timbrele de acciz importate şi destinate marcării mărfu-
siv a conturilor de depunere, de decontare şi bugetare, vira- rilor supuse accizelor;
mentele, titlurile de creanţă, cecurile şi alte instrumente finan- 22) serviciile livrate de către cooperativele agricole de pre-
ciare, cu excepţia veniturilor de pe vînzarea mărfurilor în cazul stări servicii, înfiinţate în conformitate cu art.87 din Legea nr.73-
nerambursării creditului, din acordarea serviciilor informaţio- XV din 12 aprilie 2001 privind cooperativele de întreprinzător,
nale, de consultanţă şi de expertiză, din procurarea şi aren- membrilor acestei cooperative, cu condiţia că cel puţin 75% din
darea locurilor de broker la bursă, din darea în arendă, din valoarea totală a livrărilor cooperativei constituie valoarea măr-
serviciile de încasare şi livrare a banilor în numerar clienţilor, furilor şi serviciilor livrate membrilor cooperativei şi valoarea
din serviciile de primire la păstrare şi transferare a valorilor de mărfurilor livrate cooperativei de către membrii acesteia;
preţ, a banilor în numerar, a valorilor mobiliare şi a documen- 24) autoturismele şi alte autovehicule (poziţiile tarifare
telor, a veniturilor de la operaţiile fiduciare de gestionare a bu- 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332, 870333);
nurilor clienţilor, de la lichidarea bunurilor întreprinderilor care 26) utilajul, echipamentul şi atributele de gratificaţie primi-
au dat faliment, din aprovizionarea contra plată a clienţilor cu te ca donaţii de Comitetul Naţional Olimpic şi de federaţiile
documentaţia normativă; sportive naţionale de profil de la Comitetul Internaţional Olim-
c) importul de bancnote şi monede metalice (inclusiv de pic, de la federaţiile sportive europene şi internaţionale de pro-
bancnote şi monede jubiliare şi comemorative) în monedă fil pentru pregătirea sportivilor de performanţă şi promovarea
naţională, de bancnote şi monede metalice în valută străină mişcării olimpice, fără drept de comercializare a acestui utilaj,
(inclusiv în scopuri numismatice) şi alte operaţiuni legate de echipament şi atribute de gratificaţie;
circulaţia monedei naţionale şi valutei străine (inclusiv ope- 27) serviciile organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării acre-
raţiunile legate de folosirea acestora în scopuri numismati- ditate de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare. Scu-
ce), precum şi importul de mărfuri de la poziţia tarifară 7108 tirea va fi acordată începînd cu perioada fiscală în care orga-
de către Banca Naţională a Moldovei şi alte livrări către/de nizaţia din sfera ştiinţei şi inovării a fost acreditată de Consiliul
către Banca Naţională a Moldovei cu aceste mărfuri; Naţional pentru Acreditare şi Atestare. În cazul retragerii cer-
d) operaţiile legate de emiterea acţiunilor, obligaţiunilor, tificatului de acreditare, organizaţia va fi privată de dreptul la
cambiilor şi altor valori mobiliare, inclusiv operaţiile comer- scutire începînd cu perioada fiscală în care i se retrage certi-
ciale şi de intermediere pe piaţa valorilor mobiliare, operaţi- ficatul de acreditare.
ile registratorilor independenţi; (2) T.V.A. nu se aplică:
e) operaţiile legate de instrumentele financiare derivate, de a) mărfurilor introduse pe teritoriul vamal şi plasate sub regi-
acordurile forward, de opţiuni şi de alte operaţii financiare; murile vamale de tranzit, transformare sub control vamal, an-
f) serviciile legate de gestionarea fondurilor investiţionale trepozit vamal şi sub destinaţiile vamale de distrugere şi aban-
şi fondurilor nestatale calificate de pensii; don în folosul statului;

36
Legislația

b) mărfurilor autohtone anterior exportate şi reintroduse, în (94) T.V.A nu se aplică materiei prime secundare, inclusiv
termen de 3 ani, în aceeaşi stare. Dacă la realizarea exportu- deşeurilor şi reziduurilor de hîrtie şi de carton, de cauciuc, de
lui suma T.V.A. pentru marfa respectivă a fost restituită, scu- plastic şi de sticlă (cioburi de sticlă), de metale feroase şi ne-
tirea de T.V.A. nu se acordă. Nerestituirea T.V.A. se confirmă feroase, reziduurilor industriale care conţin metale sau aliaje
printr-un certificat emis de inspectoratul fiscal de stat teritorial ale acestora, procurate pe teritoriul Republicii Moldova de că-
sau de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, după caz; tre subiecţii impozabili licenţiaţi ca rezultat al activităţii lor de
c) mărfurilor plasate sub regimul vamal de admitere tempo- întreprinzător în Republica Moldova.
rară şi produselor compensatoare după perfecţionarea pasi- Capitolul 5
vă, conform reglementărilor vamale. IMPOZITAREA LA COTA ZERO A T.V.A.
(3) Mărfurilor plasate în regimul vamal de perfecţionare ac- Articolul 104. Livrările impozitate la cota zero
tivă, exceptînd mărfurile supuse accizelor, carnea de bovine, La cota zero a T.V.A. se impozitează următoarele livrări:
proaspătă sau refrigerată (poziţia tarifară 0201), carnea de a) mărfurile, serviciile pentru export şi toate tipurile de trans-
bovine congelată (poziţia tarifară 0202), carnea de porcine, porturi internaţionale de mărfuri (inclusiv de expediţie) şi pa-
proaspătă, refrigerată sau congelată (poziţia tarifară 0203), sageri, serviciile de transport internaţional al gazelor natura-
carnea de ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau con- le prestate de către S.A. “Moldova-Gaz”, precum şi serviciile
gelată (poziţia tarifară 0204), organele comestibile de bovi- operatorului aerodrom (aeroport), de comercializare a biletelor
ne, porcine, ovine, caprine, cai, măgari, catîri, asini, proaspe- de călătorie în trafic internaţional, de deservire la sol a aero-
te, refrigerate sau congelate (poziţia tarifară 0206), carnea şi navelor, inclusiv de livrare a combustibilului şi a mărfurilor la
organele comestibile ale păsărilor de la poziţia tarifară 0105, bordul aeronavei, de securitate aeronautică şi de navigaţie ae-
proaspete, refrigerate sau congelate (poziţia tarifară 0207), riană, aferente aeronavelor în trafic internaţional;
slănină fără carne slabă, grăsimea de porc şi de pasăre, ne- b) energia electrică, energia termică şi apa caldă pentru bu-
topită, nici altfel extrasă, proaspătă, refrigerată, congelată, nurile imobiliare cu destinaţie locativă, indiferent de subiectul
sărată sau în saramură, uscată sau afumată (poziţia tarifa- în a cărui gestiune se află aceste bunuri;
ră 0209 00), laptele şi smîntîna din lapte, concentrate sau cu c) importul şi/sau livrarea pe teritoriul republicii a mărfurilor,
adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi) (poziţia tarifa- serviciilor destinate folosinţei oficiale de către misiunile diplo-
ră 0402), feculele de cartofi (poziţia tarifară 1108 13 000), gră- matice în Republica Moldova şi uzului sau consumului perso-
simile de animale din specia bovină, ovină sau caprină, altele nal de către membrii personalului diplomatic şi administrativ-
decît cele de la poziţia tarifară 150300 (poziţia tarifară 1502 tehnic al acestor misiuni şi de către membrii familiilor lor care
00) şi zahărul brut din trestie de zahăr (poziţia tarifară 1701 locuiesc împreună cu ei, pe bază de reciprocitate, precum şi
11), nu li se aplică T.V.A. cele destinate folosinţei oficiale de către alte misiuni asimila-
T.V.A. achitată pentru mărfurile plasate în regimul vamal de te lor în Republica Moldova şi uzului sau consumului personal
perfecţionare activă, la care se aplică T.V.A., se restituie, în de către membrii personalului diplomatic şi administrativ-teh-
conformitate cu modul stabilit de Serviciul Vamal, într-un ter- nic al acestor misiuni şi membrii familiilor lor care locuiesc îm-
men ce nu va depăşi 30 de zile. preună cu ei. Modul de aplicare a cotei zero a T.V.A. se stabi-
(4) La scoaterea mărfurilor străine de pe teritoriul vamal, leşte de Guvern;
plasate sub destinaţia vamală de reexport, se restituie suma c1) importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, ser-
T.V.A achitată la introducerea acestora pe teritoriul vamal. viciilor destinate:
T.V.A. se restituie, în modul stabilit de Serviciul Vamal, într-un – proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Re-
termen ce nu va depăşi 5 zile. publicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările
(5) T.V.A. nu se aplică la importul mărfurilor, serviciilor, des- donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte;
tinate acordării de asistenţă în caz de calamitate naturală, de – proiectelor de asistenţă investiţională, finanţate din contul
conflict armat şi în alte situaţii excepţionale, precum şi pentru împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acorda-
importul şi/sau livrările de mărfuri, servicii definite ca ajutoare te cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de
umanitare, în modul stabilit de Guvern. organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte
(6) T.V.A. nu se aplică la plasarea şi comercializarea mărfu- a Guvernului), precum şi din contul granturilor acordate insti-
rilor în magazinele duty-free. tuţiilor finanţate de la buget.
(7) T.V.A. nu se aplică materiei prime, materialelor, articole- Lista tratatelor internaţionale la care Republica Moldova
lor de completare şi accesoriilor necesare procesului de pro- este parte, lista proiectelor de asistenţă tehnică, lista împru-
ducţie, importate de organizaţiile şi întreprinderile societăţilor muturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acordate cu
orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, conform garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de orga-
listei şi în modul stabilit de Guvern. nismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Gu-
(8) T.V.A. nu se aplică producţiei atelierelor curative de pro- vernului), din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate
ducţie (de muncă) de pe lîngă spitalele de psihiatrie ale Mi- de la buget, precum şi modul de aplicare a cotei zero a T.V.A.
nisterului Sănătăţii, în care muncesc persoane handicapate. la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor, serviciilor destinate
(92) T.V.A. nu se aplică mărfurilor şi serviciilor importate sau proiectelor respective se stabilesc de Guvern;
procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţi- f) mărfurile, serviciile livrate în zona economică liberă din afara
ile necomerciale care corespund cerinţelor art.52, în scop de teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate din zona economi-
construire a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi mărfu- că liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, livrate
rilor şi serviciilor importate sau procurate pe teritoriul Republi- în zona economică liberă din restul teritoriului vamal al Republicii
cii Moldova de către aceste organizaţii necomerciale pentru Moldova, precum şi cele livrate de către rezidenţii diferitelor zone
necesităţile instituţiilor menţionate. economice libere ale Republicii Moldova unul altuia;
(93) T.V.A. nu se aplică mărfurilor importate de către persoa- g) serviciile prestate de întreprinderile industriei uşoare pe
ne juridice în scopuri necomerciale dacă valoarea în vamă a teritoriul Republicii Moldova în cadrul contractelor de prelu-
acestor mărfuri nu depăşeşte suma de 100 de euro. În cazul crare în regimul vamal de perfecţionare activă. Tipul servicii-
în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte limita neim- lor care cad sub incidenţa prezentului punct, precum şi modul
pozabilă indicată, T.V.A. se calculează pornind de la valoarea de administrare a acestor servicii se stabilesc de Guvern, iar
mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu mic- lista agenţilor economici se aprobă de Ministerul Economiei;
şorează valoarea impozabilă a acestora. h) mărfurile livrate în magazinele duty-free.

37
Legislația

Articolul 124. Înlesniri la plata accizelor (101) Nu sînt supuse accizelor livrările de mărfuri supuse
(1) Accizele nu se achită de către persoanele fizice care im- accizelor efectuate în interiorul zonei economice libere, pre-
portă mărfuri de uz sau consum personal a căror valoare sau cum şi livrările de mărfuri supuse accizelor efectuate de către
cantitate nu depăşeşte limita stabilită în legislaţia în vigoare. agenţii economici dintr-o zonă economică liberă în altă zonă
În cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte limita economică liberă.
neimpozabilă de 200 de euro, accizul se va calcula pornind de (11) Mărfurile supuse accizelor scoase din zona economică
la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţio- liberă pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova se su-
nată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora. pun accizelor.
(2) Accizele nu se achită la importarea următoarelor mărfuri (111) Accizele nu se achită pentru mărfurile supuse accizelor,
supuse accizelor: importate de către persoane juridice în scopuri necomerciale
a) definite ca ajutoare umanitare, în modul stabilit de Guvern; dacă valoarea în vamă a acestor mărfuri nu depăşeşte suma
b) destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe te- de 100 de euro. În cazul în care valoarea lor în vamă depăşeşte
ritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale limita neimpozabilă indicată, accizele se calculează pornind de
şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este par- la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţio-
te. Lista tratatelor internaţionale la care Republica Moldova nată nu micşorează valoarea impozabilă a acestora.
este parte şi a proiectelor de asistenţă tehnică se stabileşte (13) În cazul nerespectării prevederilor alin.(5)-(9) din pre-
de Guvern; zentul articol şi a condiţiilor regimului vamal ales, stabilit de
c) destinate folosinţei oficiale a misiunilor diplomatice şi a al- legislaţia vamală a Republicii Moldova, subiectul impunerii şi
tor misiuni asimilate lor în Republica Moldova, precum şi uzu- persoanele specificate la art.4 alin.(5) din Legea pentru pune-
lui sau consumului personal al membrilor personalului diplo- rea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal achită accizele con-
matic şi administrativ-tehnic al acestor misiuni şi al membrilor form cotelor stabilite în anexa nr.1 la prezentul titlu, o amendă
familiei care locuiesc împreună cu ei, pe bază de reciprocitate, în mărimile prevăzute la art.261 alin.(2) şi (3) şi o penalitate în
în modul stabilit de Guvern. mărimea determinată conform art.228.
(3) Accizele nu se achită pentru mărfurile finanţate din con- Capitolul 12
tul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau acor- ASIGURAREA STINGERII OBLIGAŢIEI FISCALE
date cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de Articolul 227. Măsurile de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale
organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte (1) Stingerea obligaţiilor fiscale se asigură prin aplicarea de
a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, pre- către organul fiscal sau alt organ abilitat majorării de întîrziere
cum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de (penalităţii) la impozite şi taxe, prin suspendarea operaţiunilor
la buget, conform listei aprobate de Guvern. la conturile bancare, cu excepţia celor de la conturile de cre-
(4) Accizele nu se achită în cazul în care subiectul impunerii dit şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru
exportă mărfuri supuse accizelor în mod independent sau în formarea sau majorarea capitalului social), prin sechestrarea
baza contractului de comision, cu condiţia respectării preve- bunurilor şi prin alte măsuri prevăzute de prezentul titlu şi de
derilor art.123 alin.(4). actele normative adoptate în conformitate cu acesta.
(41) Accizele nu se achită pentru proprietatea confiscată, (2) Stingerea obligaţiei fiscale poate fi garantată prin gaj le-
proprietatea fără stăpîn, proprietatea trecută în posesia statu- gal şi convenţional, în conformitate cu legislaţia cu privire la gaj.
lui cu drept de succesiune şi pentru comori. (3) În cazul trecerii frontierei vamale şi/sau al plasării mărfu-
(5) Accizele nu se achită la plasarea, livrarea de pe teri- rilor în regim vamal, se aplică măsuri de asigurare a stingerii
toriul vamal în magazinele duty-free şi comercializarea de obligaţiilor fiscale în conformitate cu legislaţia vamală.
către aceste magazine a mărfurilor supuse accizelor, pre- Articolul 228. Majorarea de întîrziere (penalitatea)
cum şi la introducerea mărfurilor supuse accizelor pe teri- (1) Majorarea de întîrziere (penalitatea) este o sumă calcula-
toriul vamal şi plasarea acestora sub regimurile vamale de tă în funcţie de cuantumul impozitului, taxei şi de timpul scurs
tranzit, transformare sub control vamal, antrepozit vamal, din ziua în care acestea trebuiau plătite, indiferent de faptul
sub destinaţiile vamale de distrugere, abandon în folosul dacă au fost sau nu calculate la timp. Aplicarea de către orga-
statului. nul fiscal sau alt organ abilitat majorării de întîrziere este obli-
(6) La introducerea mărfurilor străine supuse accizelor pe gatorie, independent de forma de constrîngere. Majorarea de
teritoriul vamal şi plasarea acestora în regimul vamal perfec- întîrziere reprezintă o parte din obligaţia fiscală şi se percepe
ţionare activă, accizul se achită la introducerea acestor măr- în modul stabilit pentru impunerea fiscală.
furi, cu restituirea ulterioară a sumelor achitate ale accizului la (2) Pentru neplata impozitului, taxei în termenul şi în bugetul
scoaterea de pe teritoriul vamal a produselor rezultate din pre- stabilite conform legislaţiei fiscale se plăteşte o majorare de
lucrare, în modul stabilit de Guvern. întîrziere, determinată în conformitate cu alin.(3), pentru peri-
(7) Accizele nu se achită la plasarea mărfurilor supuse acci- oada care începe după scadenţa impozitului, taxei şi care se
zelor în regimul vamal admiterea temporară. încheie în ziua plăţii lor efective inclusiv.
(8) Accizele nu se achită pentru mărfurile autohtone supuse (21) În cazul în care contribuabilul descoperă că darea de sea-
accizelor, anterior exportate şi reintroduse, în termen de 3 ani, mă fiscală prezentată anterior conţine greşeli sau omisiuni şi pre-
în aceeaşi stare, conform reglementărilor vamale. zintă darea de seamă corectată, precum şi în cazul în care contri-
(9) Suma accizelor achitată la introducerea pe teritoriul va- buabilul nu are obligaţia prezentării dării de seamă, dar descoperă
mal al Republicii Moldova a mărfurilor străine supuse accize- că au fost efectuate greşit calculul şi plata impozitelor şi taxelor, iar
lor în regim vamal de import se restituie la scoaterea acesto- în urma acestora apar obligaţii fiscale suplimentare, se aplică ma-
ra de pe teritoriul vamal, la plasarea lor sub destinaţie vamală jorarea de întîrziere (penalitatea) în conformitate cu prezentul arti-
magazin duty-free, la plasarea lor sub destinaţie vamală zonă col, dar nu mai mult decît obligaţia fiscală corespunzătoare.
liberă, în modul stabilit de Guvern. (3) Cuantumul majorării de întîrziere se determină în funcţie
(10) Se scutesc de plata accizelor mărfurile supuse accize- de rata de bază (rotunjită pînă la următorul procent întreg), sta-
lor introduse în zona economică liberă din afara teritoriului va- bilită de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului
mal al Republicii Moldova, din alte zone economice libere, din precedent anului fiscal de gestiune, aplicată la operaţiunile de
restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum şi măr- politică monetară pe termen scurt, majorată cu 5 puncte.
furile originare din această zonă şi scoase în afara teritoriului (4) Pentru neplata în termen a impozitului şi a taxei înscrise
vamal al Republicii Moldova. de organul cu atribuţii de administrare fiscală în contul perso-

38
Legislația

nal al contribuabilului, majorarea de întîrziere (penalitatea) se precum şi în cazurile nestingerii, în termenul stabilit, a obli-
calculează fără a fi emisă vreo decizie. Procedura şi periodi- gaţiei fiscale şi urmăririi sumei debitoare a contribuabilului
citatea calculării (aplicării) majorării de întîrziere (penalităţii) şi restanţier.
reflectării ei în contul personal al contribuabilului se stabilesc (21) Dispoziţia privind suspendarea operaţiunilor la con-
de conducerea organului cu atribuţii de administrare fiscală turile bancare ale contribuabilului, emisă pentru încasarea
respectiv, iar pentru impozitele administrate de serviciile de mijloacelor băneşti în contul stingerii obligaţiei fiscale, nu
colectare a impozitelor şi taxelor locale – de către autorităţile împiedică executarea ordinelor incaso sau a documentelor
reprezentative ale administraţiei publice locale. În cazurile re- executorii emise de către executorul judecătoresc. În acest
flectării periodice a majorării de întîrziere (penalităţii) în contul sens, organul fiscal se va alătura procedurii de executare
personal al contribuabilului, se permite de a nu reflecta suma conform art.92 din Codul de executare prin emiterea ordine-
ei calculată pentru fiecare impozit şi taxă în parte în mărime lor incaso aferente dispoziţiilor de suspendare respective.
mai mică de 10 lei. (2 2) După eliberarea sumelor realizate în faza de executa-
(5) La cererea contribuabililor, în cazul prezentării documen- re, executorul judecătoresc va prezenta, în termen de 3 zile,
telor confirmative, organele cu atribuţii de administrare fiscală informaţii cu privire la sumele distribuite creditorilor în mo-
nu vor aplica (nu vor calcula) majorări de întîrziere (penalităţi): dul stabilit de Codul de executare. În cazul neexecutării pre-
a) contribuabililor care au depus documentele pentru tran- scripţiilor menţionate, precum şi în cazul nedistribuirii su-
sferul, de pe un cont pe altul, al sumelor plătite în cadrul unui melor conform categoriilor de creanţe prevăzute la art.145
buget – pentru perioada de la data achitării şi pînă la data tran- din Codul de executare, în partea ce ţine de obligaţia fiscală
sferului efectiv, în limitele sumei achitate; aferentă bugetului, faţă de executorul judecătoresc respon-
a1) contribuabililor care au depus documentele pentru tran- sabil se va aplica, în baza deciziei organului fiscal, o sanc-
sferul sumelor plătite din contul unui buget (bugetul de stat, ţiune prevăzută la art.253 alin.(11) şi (41) din prezentul cod
bugetul unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul asigurărilor cu obligarea executorului judecătoresc, în cazul în care nu
sociale de stat şi fondurile obligatorii de asistenţă medicală) la a distribuit sau a distribuit incorect sumele băneşti, să le
contul altui buget (bugetul de stat, bugetul unităţilor adminis- transfere în termen de 3 zile la bugetul respectiv.
trativ-teritoriale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondu- (3) Ordinul privind suspendarea operaţiunilor la conturile
rile obligatorii de asistenţă medicală) – pentru perioada de la bancare ale contribuabilului se emite, de către conducerea
data intrării documentelor la organul respectiv şi pînă la data Inspectoratului Fiscal Principal de Stat sau a organului fis-
transferului efectiv; cal la care este luat la evidenţă sau asistenţă, pe un formu-
a2) contribuabililor care au depus cerere pentru compensa- lar tipizat aprobat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat
rea datoriilor faţă de buget din contul restituirii T.V.A. sau acci- şi are valoare de document executoriu.
zelor – pentru perioada de la data adoptării deciziei şi pînă la (4) Organul fiscal remite atît instituţiei financiare (sucur-
data transferului efectiv; salei sau filialei acesteia) în care contribuabilul are conturi
b) contribuabililor care efectuează cheltuieli compensate de bancare, cît şi acestuia ordinul privind suspendarea opera-
la buget prin finanţare directă ori care furnizează mărfuri, exe- ţiunilor la conturile lui bancare.
cută lucrări şi/sau prestează servicii instituţiilor finanţate de la (5) Instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) exe-
buget, în limitele alocaţiilor aprobate pentru aceste scopuri, – cută necondiţionat ordinul privind suspendarea operaţiuni-
pe perioada existenţei datoriei faţă de contribuabil la obligaţii- lor la conturile bancare ale contribuabilului imediat după ce
le fiscale care nu vor depăşi cuantumul acestei datorii. o primeşte, permiţînd trecerea la scăderi:
(6) Pentru obligaţiile fiscale luate la evidenţă specială conform a) a oricăror sume în contul bugetului;
art.206, nu se calculează majorare de întîrziere (penalitate). b) în contul creditorilor gajişti a sumelor băneşti încasate
(7) În cazurile în care termenul de stingere a obligaţiei fisca- de la exercitarea dreptului de gaj;
le coincide cu data încasării sumelor în numerar de către in- c) a sumelor transferate de la contul de împrumut al între-
stituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia) în contul stin- prinderii în scopurile pentru care a fost acordat împrumutul.
gerii obligaţiei fiscale indicate, nu se aplică (nu se calculează) (6) Limitarea dreptului contribuabilului de a utiliza noi con-
majorare de întîrziere (penalitate) pentru perioada de timp sta- turi se exercită prin refuzul organului fiscal de a confirma
bilită la art.171 alin.(6). primirea în evidenţa sa a noului cont bancar.
(9) Contribuabilii pentru care, potrivit alin.(5) lit.b), nu se (7) Instituţia financiară (sucursala sau filiala acesteia)
aplică (nu se calculează) majorări de întîrziere (penalităţi) nu care suspendă operaţiunile la conturile bancare ale contri-
vor calcula penalităţi instituţiilor publice finanţate de la buget buabilului în conformitate cu prezentul articol nu poartă răs-
pentru neefectuarea în termen a plăţilor pentru mărfuri şi ser- pundere pentru aceste acţiuni.
vicii în limitele bugetelor aprobate. (8) Ordinul privind suspendarea operaţiunilor la conturile
Articolul 229. Suspendarea operaţiunilor la conturile bancare bancare ale contribuabilului se anulează o dată cu lichida-
(1) Suspendarea operaţiunilor la conturile bancare, cu ex- rea încălcării pentru care a fost aplicată suspendarea sau în
cepţia celor de împrumut, a conturilor bancare deschise con- cazul satisfacerii de către organul competent a contestaţiei
form prevederilor acordurilor de împrumut încheiate între Re- contribuabilului, a cererii contribuabilului (debitorului), ţinînd
publica Moldova şi donatorii externi şi a conturilor bancare cont de motivele temeinice invocate de acesta, inclusiv con-
provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru forma- stituirea de garanţii – bunuri libere de orice sarcini, oferite
rea sau majorarea capitalului social), precum şi celor ale per- în vederea sechestrării, scrisoare de garanţie bancară, gaj
soanelor fizice care nu sînt subiecţi ai activităţii de întreprin- asupra unor bunuri mobile, fidejusiune, precum şi în baza
zător, este o măsură prin care organul fiscal limitează dreptul deciziei instanţei de judecată sau a contractului de amîna-
contribuabilului de a folosi mijloacele băneşti care se află şi/ re şi eşalonare.
sau se vor depune la conturile lui bancare şi de a folosi noile Articolul 230. Sechestrarea bunurilor
conturi, deschise în aceeaşi sau în o altă instituţie financia- Sechestrarea bunurilor ca măsură de asigurare a plăţii im-
ră (sucursală sau filială acesteia). pozitelor, taxelor şi/sau amenzilor se exercită în modul şi în
(2) Dispoziţia privind suspendarea operaţiunilor la contu- condiţiile prevăzute la capitolul 9.
rile bancare ale contribuabilului poate fi emisă în cazul co-
miterii oricărei încălcări din cele prevăzute la art.253 alin.
(1), la art.255, la art.260 alin.(1), la art.263 alin.(1) şi (2),

39
Legislația

Capitolul 13 b) în termen de 3 zile lucrătoare de la data înmînării deciziei


DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND RĂSPUNDEREA asupra cazului de încălcare fiscală, stinge sumele impozitelor,
PENTRU ÎNCĂLCĂRI FISCALE taxelor, majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi/sau 50% din
Articolul 231. Noţiunea şi temeiurile tragerii la răspundere amenzile indicate în decizie;
pentru încălcare fiscală c) prezintă, în termenul prevăzut pentru executarea benevo-
(1) În sensul prezentului cod, tragerea la răspundere pentru lă a deciziei asupra cazului de încălcare fiscală, documentele
încălcare fiscală înseamnă aplicarea de către organul fiscal, ce confirmă stingerea sumelor prevăzute la lit.a) şi b).
în condiţiile prevăzute de legislaţia fiscală, a unor sancţiuni În baza documentelor prezentate conform lit.c), autoritatea
faţă de persoanele care au săvîrşit încălcări fiscale. abilitată să examineze cazurile privind încălcările fiscale, în
(2) Temeiul tragerii la răspundere pentru încălcare fiscală termen de cel mult 10 zile lucrătoare, va adopta o decizie pri-
este însăşi încălcarea fiscală. vind reducerea amenzilor în cauză cu 50%. În cazul în care,
Articolul 232. Persoanele pasibile de răspundere pentru în- după adoptarea deciziei privind reducerea amenzilor, se con-
călcare fiscală stată nerespectarea cel puţin a uneia din condiţiile prevăzu-
Este tras la răspundere pentru încălcare fiscală: te la lit.a) şi b), autoritatea respectivă îşi va anula decizia, iar
a) contribuabilul persoană juridică a cărui persoană cu func- persoana nu va beneficia de reducerea cu 50% a amenzilor.
ţie de răspundere a săvîrşit o încălcare fiscală; (3) Insolvabilitatea sau absenţa temporară din ţară a per-
b) contribuabilul persoană fizică, care nu practică activitate soanei fizice sau a persoanei cu funcţie de răspundere a per-
de întreprinzător, ce a săvîrşit o încălcare fiscală. În cazul în soanei juridice, precum şi iminenţa unor evenimente pe care
care acesta este lipsit de capacitate de exerciţiu sau are capa- persoana ce a săvîrşit încălcarea fiscală putea să le prevadă,
citate de exerciţiu restrînsă, pentru încălcarea fiscală săvîrşită dar nu le-a prevăzut nu constituie temei pentru neaplicarea
de el reprezentantul său legal (părinţii, înfietorii, tutorele, cu- sau anularea sancţiunii fiscale.
ratorul) poartă răspundere în funcţie de obiectul impozabil, de (4) Persoanele scutite de impozite şi/sau taxe, precum şi
obligaţia fiscală şi de bunurile contribuabilului; cele care au calculat greşit impozitul şi/sau taxa din cauza ex-
c) contribuabilul persoană fizică care practică activitate de plicaţiilor greşite, prezentate în scris de organul fiscal, sînt ab-
întreprinzător, a cărui persoană cu funcţie de răspundere a să- solvite de răspundere pentru diminuarea, calcularea incorectă
vîrşit o încălcare fiscală. sau neplata acestora.
Articolul 233. Condiţii generale de tragere la răspundere (5) Persoanele care au calculat greşit impozitul şi/sau taxa,
pentru încălcare fiscală dacă acest fapt nu a fost depistat în cadrul controlului fiscal
(1) Tragerea la răspundere pentru încălcare fiscală se face anterior, la efectuarea repetată a controlului fiscal în condiţii-
în temeiul legislaţiei fiscale în vigoare în timpul şi la locul să- le reglementate la art.214 alin.(8), sînt absolvite de aplicarea
vîrşirii încălcării, cu excepţia situaţiilor cînd legea nouă preve- amenzilor şi penalităţilor pentru încălcările fiscale depistate
de sancţiuni mai blînde, cu condiţia că încălcarea fiscală, prin aferente perioadelor supuse controlului repetat.
caracterul ei, nu atrage după sine, în condiţiile legii, răspun- Articolul 235. Scopul şi forma sancţiunilor fiscale
derea penală. (1) Sancţiunea fiscală este o măsură cu caracter punitiv şi
(2) Procedura de tragere la răspundere pentru încălcarea se aplică pentru a se preveni săvîrşirea, de către delincvent
fiscală se aplică în conformitate cu legislaţia în vigoare în tim- sau de către alte persoane, a unor noi încălcări, pentru edu-
pul şi în locul examinării cazului de încălcare fiscală. carea lor în spiritul respectării legii.
(3) Tragerea la răspundere pentru încălcări fiscale conform (2) Pentru încălcarea fiscală poate fi aplicată sancţiunea fis-
prezentului titlu sau la o altă răspundere juridică pentru încăl- cală sub formă de amendă.
carea legislaţiei fiscale nu exonerează persoana sancţionată Articolul 236. Amenda
de obligaţia plăţii impozitului, taxei şi/sau majorării de întîr- (1) Amenda este o sancţiune fiscală care constă în obligarea
ziere (penalităţii), stabilite de legislaţie. Tragerea la răspun- persoanei ce a săvîrşit o încălcare fiscală de a plăti o sumă de
dere pentru încălcare fiscală a contribuabililor specificaţi la bani. Amenda se aplică indiferent de faptul dacă au fost apli-
art.232 nu eliberează persoanele cu funcţie de răspundere cate sau nu alte sancţiuni fiscale ori plătite impozite, taxe, ma-
ale acestora, dacă există temeiurile respective, de răspun- jorări de întîrziere (penalităţi) calculate suplimentar la cele de-
dere administrativă, penală sau de altă răspundere prevăzu- clarate sau nedeclarate.
tă de legislaţie. (2) Amenda reprezintă o parte a obligaţiei fiscale şi se per-
Articolul 234. Absolvirea de răspundere pentru încălcare fiscală cepe în modul stabilit pentru impunerea fiscală.
(1) Sancţiunea fiscală nu se aplică, în întregime sau parţial, (3) În cazul în care contribuabilul descoperă că darea de
iar în cazul în care a fost deja stabilită se anulează, în între- seamă fiscală prezentată anterior conţine greşeli sau omisi-
gime sau parţial, dacă se prezintă dovezi ce confirmă legali- uni şi prezintă darea de seamă corectată, precum şi în cazul
tatea tuturor acţiunilor (inacţiunilor) sau a unor acţiuni (inacţi- în care contribuabilul nu are obligaţia prezentării dării de sea-
uni) considerate anterior ilegale. Veridicitatea şi autenticitatea mă, dar descoperă că au fost efectuate greşit calculul şi plata
dovezilor prezentate pot fi verificate de organul fiscal la sursă impozitelor şi taxelor, iar în urma acestora apar obligaţii fisca-
sau la alte persoane. Documentele prezentate cu încălcarea le suplimentare şi acestea sînt achitate pînă la anunţarea unui
termenelor stabilite de organul fiscal sau după efectuarea con- control fiscal, amenda nu se aplică.
trolului fiscal sînt verificate în mod obligatoriu. Articolul 238. Regulile generale de aplicare a sancţiunii fiscale
(11) Sancţiunea fiscală nu se aplică în întregime, iar în cazul (1) Sancţiunea fiscală se aplică în limitele stabilite de arti-
în care a fost deja stabilită, se anulează în întregime, dacă nu colul respectiv din prezentul cod, în strictă conformitate cu le-
apar obligaţii fiscale suplimentare. Prevederile prezentului ali- gislaţia fiscală.
neat nu se extind asupra art.253, 254, 255, 256, 257 alin.(2), (2) În cazul în care o persoană a săvîrşit două sau mai mul-
259, 260 alin.(4), 262, 2621 şi 263. te încălcări fiscale, sancţiunea fiscală se aplică pentru fiecare
(2) Persoana trasă la răspundere pentru încălcare fiscală încălcare fiscală şi pentru fiecare perioadă fiscală în parte, cu
beneficiază de o reducere cu 50% a amenzilor aplicate dacă excepţia cazurilor prevăzute la art.188 alin.(2).
respectă strict următoarele condiţii:
a) nu are restanţe la data adoptării deciziei asupra cazului
de încălcare fiscală sau le stinge concomitent cu acţiunile pre-
văzute la lit.b);

40
Legislația

ANEXA 3
LEGE
cu privire la tariful vamal

Capitolul VI proaspătă sau refrigerată (poziţia tarifară 0201), carnea de


FACILITĂŢI TARIFARE bovine congelată (poziţia tarifară 0202), carnea de porcine,
Articolul 27. Facilităţi tarifare proaspătă, refrigerată sau congelată (poziţia tarifară 0203),
(1) Prin facilităţi tarifare se subînţeleg facilităţile acordate carnea de ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau con-
de către ţară, în condiţii de reciprocitate sau unilateral, pen- gelată (poziţia tarifară 0204), organele comestibile de bovi-
tru mărfurile trecute peste frontiera vamală a acestei ţări sub ne, porcine, ovine, caprine, cai, măgari, catîri, asini, proaspe-
formă de stabilire a unor cote tarifare pentru importul sau ex- te, refrigerate sau congelate (poziţia tarifară 0206), carnea şi
portul preferenţial de mărfuri, de reducere a taxei vamale, de organele comestibile ale păsărilor de la poziţia tarifară 0105,
scutire de taxă, de restituire a taxei plătite anterior. proaspete, refrigerate sau congelate (poziţia tarifară 0207),
(2) Facilităţile tarifare se stabilesc prin prezenta lege şi nu pot slănină fără carne slabă, grăsimea de porc şi de pasăre, ne-
avea caracter individual, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.28. topită, nici altfel extrasă, proaspătă, refrigerată, congelată,
(3) Facilităţile tarifare se acordă în modul prevăzut de legislaţie şi sărată sau în saramură, uscată sau afumată (poziţia tarifa-
de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte. ră 0209 00), laptele şi smîntîna din lapte, concentrate sau cu
Articolul 28. Scutirea de taxa vamală adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi) (poziţia tarifa-
Sînt scutite de taxa vamală: ră 0402), feculele de cartofi (poziţia tarifară 1108 13 000), gră-
a) mijloacele de transport folosite la transporturi internaţio- simile de animale din specia bovină, ovină sau caprină, altele
nale de pasageri şi de bagaje, de mărfuri, precum şi obiectele decît cele de la poziţia tarifară 1503 (poziţia tarifară 1502 00)
de aprovizionare tehnico-materială, echipamentul, combusti- şi zahărul brut din trestie de zahăr (poziţia tarifară 1701 11).
bilul, alimentele, necesare pentru exploatarea acestor mijloa- Taxa vamală achitată pentru mărfurile plasate în regim vamal
ce de transport în cursul deplasării sau procurate în străinăta- de perfecţionare activă, la care se aplică taxa vamală, se re-
te în legătură cu lichidarea defecţiunilor, în suma stabilită de stituie, în modul stabilit de Serviciul Vamal, într-un termen ce
actele legislative corespunzătoare; nu va depăşi 10 zile;
b) mărfurile de uz oficial introduse pe sau scoase de pe teri- n) mărfurile importate pe teritoriul Republicii Moldova din
toriul vamal de către cetăţeni străini, în conformitate cu legis- contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului sau
laţia, precum şi cu acordurile internaţionale la care Republica acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acor-
Moldova este parte; date de organismele financiare internaţionale (inclusiv din co-
c) moneda naţională, valuta străină (cu excepţia celei folo- ta-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respec-
site în scopuri numismatice), precum şi hîrtiile de valoare, în tive, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finan-
conformitate cu legislaţia; ţate de la buget, conform listei aprobate de Guvern;
d) mărfurile introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal în calita- n1) mărfurile (serviciile) importate pe teritoriul ţării destina-
te de ajutor umanitar, destinaţia lor fiind confirmată de organul abilitat; te proiectelor de asistenţă financiară, oferite de către Fondul
e) mărfurile introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal în Global pentru Combaterea HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malari-
calitate de ajutor cu titlu gratuit (donaţii) sau în scopuri filantropice ei (GFATM) în baza Acordului de grant nr.MOL-809-G05-T şi
pe linia statului, destinaţia lor fiind confirmată de organul abilitat; Acordului de grant nr.MOL-809-G06-H, implementate de Cen-
f) mărfurile introduse provizoriu pe sau scoase provizoriu de trul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS);
pe teritoriul vamal sub supraveghere vamală în cadrul destina- n2) mărfurile (serviciile) importate pe teritoriul ţării, destinate pro-
ţiilor vamale respective; iectului “Reabilitarea sistemului de tratare a apelor reziduale din
g) mărfurile plasate sub regimurile vamale de tranzit şi an- Nisporeni”, oferite de către Agenţia de Dezvoltare Cehă în baza
trepozit vamal şi sub destinaţiile vamale de distrugere şi aban- Memorandumului încheiat între Agenţia de Dezvoltare Cehă şi
don în folosul statului; Primăria oraşului Nisporeni, semnat la 28 aprilie 2010 la Chişi-
h) mărfurile de uz sau consum personal, importate de către nău, implementat de către Primăria oraşului Nisporeni şi Asoci-
persoanele fizice, a căror valoare sau cantitate nu depăşeşte aţia “Sduzeni Nisporeni”, care este compusă din “Centruminovaci
limita stabilită de legislaţia în vigoare. În cazul în care valoa- a rozvojeo.s. (CIR o.s.)”, “TopolWaters.r.o.” şi “VHS Kubiceks.r.o.”;
rea în vamă a mărfurilor depăşeşte limita neimpozabilă de 200 o) utilajul, echipamentul şi atributele de gratificaţie primite
euro, taxa vamală se va calcula pornind de la valoarea mărfu- ca donaţii de Comitetul Naţional Olimpic şi de federaţiile spor-
rilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorea- tive naţionale de profil de la Comitetul Internaţional Olimpic,
ză valoarea impozabilă a acesteia; de la federaţiile sportive europene şi internaţionale de profil
i) mărfurile autohtone anterior exportate şi reintroduse, în pentru pregătirea sportivilor de performanţă şi promovarea
termen de 3 ani, în aceeaşi stare şi produsele compensatoare mişcării olimpice, fără drept de comercializare a acestui utilaj,
după perfecţionarea pasivă conform reglementărilor vamale; echipament şi atribute de gratificaţie;
j) producţia de carte şi publicaţiile periodice (cu excepţia ce- p) timbrele de acciz importate şi destinate marcării mărfu-
lor cu caracter publicitar şi erotic) de la poziţiile tarifare 4901, rilor supuse accizelor;
4902, 4903 00 000, 4904 00 000 şi 4905, materialele didacti- q1) mărfurile introduse în Republica Moldova de către persoa-
ce pentru instituţiile preşcolare, de învăţămînt şi curative; ne juridice în scopuri necomerciale şi plasate sub regimul vamal
k) mărfurile plasate şi comercializate în magazinele duty-free; de import, a căror valoare în vamă nu depăşeşte 100 de euro;
l) mărfurile (serviciile) introduse în zona economică liberă de s) mărfurile importate cu scopul efectuării investiţiilor capitale
pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, din afara teri- în cadrul şi în condiţiile Acordului de investiţii "Cu privire la Por-
toriului vamal al Republicii Moldova, de pe teritoriul altor zone tul Internaţional Liber "Giurgiuleşti"";
economice libere, mărfurile (serviciile) exportate în afara teri- t) produsele petroliere importate în cadrul şi în condiţiile Acor-
toriului vamal al Republicii Moldova şi în alte zone economice dului de investiţii "Cu privire la Portul Internaţional Liber "Giurgi-
libere, precum şi mărfurile produse în zona economică libe- uleşti"", destinate comercializării prin unităţile de comercializa-
ră introduse pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova; re a produselor petroliere stabilite în acordul menţionat;
m) mărfurile plasate în regimul vamal de perfecţionare ac- v) bunurile mobile a căror valoare depăşeşte 6000 de lei şi
tivă, exceptînd mărfurile supuse accizelor, carnea de bovine, a căror durată de funcţionare este mai mare de un an, impor-

41
Legislația

tate de către întreprinderile ce desfăşoară activitatea de lea- tuie plătitorului sau se trec în contul altor plăţi vamale şi fisca-
sing, în scopul onorării obligaţiilor contractuale ale acestora, le dacă nu a trecut mai mult de un an de la data supraplăţii.
rezultate din contractele de leasing încheiate cu persoane fizi- (2) Pentru a obţine restituirea sumelor specificate la alin.(1)
ce sau juridice din Republica Moldova; sau trecerea lor în contul altor plăţi, plătitorul depune la auto-
w) importul grupurilor electrogene pentru energia eoliană de ritatea vamală o cerere la care anexează actele în original ce
la poziţia tarifară ex.8502 31 000 cu capacitatea generatoru- confirmă legalitatea restituirii taxei vamale.
lui electric mai mare de 1 MW, în perioada de pînă la 31 de- (3) Examinînd cererea plătitorului, autoritatea vamală adoptă
cembrie 2015. decizia privind restituirea, trecerea în contul altor plăţi sau re-
Capitolul VII fuzul de restituire a sumei taxei vamale încasate, informîndu-l
MODUL DE RESTITUIRE A SUMELOR TAXELOR VA- în scris pe plătitor despre decizia adoptată. Autoritatea vama-
MALE PLĂTITE ÎN PLUS lă examinează cererea în termen de 30 de zile calendaristice.
Articolul 29. Modul de restituire a sumelor taxelor vama- (4) Restituirea taxei vamale se efectuează în contul stinge-
le plătite în plus rii datoriilor agenţilor economici, iar în caz contrar, la cererea
(1) Sumele taxelor vamale plătite în plus la buget, ca rezul- agentului economic, în contul viitoarelor obligaţii ale acestora
tat al comiterii unor erori de calcul, al efectuării plăţilor antici- faţă de bugetul public naţional sau la contul bancar al agentu-
pate în mărimi ce depăşesc cele necesare sau ca rezultat al lui economic.
anulării plăţilor după modificarea declaraţiei vamale, se resti-

Anexa nr.2
la Legea cu privire la tariful vamal

Lista serviciilor vamale şi cuantumul taxei pentru proceduri vamale

Nr. Cuantumul taxei,


crt. Serviciile vamale în euro
1 2 3
1. Vămuirea mărfurilor plasate în regim de import, de perfecţionare pasivă (cu excepţia
celor menţionate la pct.5), de transformare sub control vamal, în magazin duty-free,
cu valoarea în vamă:
- de la 100 la 1000 euro 4
- de peste 1000 euro 0,4% din valoarea în vamă a
mărfii, dar nu mai mult de 1800
euro
2. Vămuirea mărfurilor plasate în regim de admitere temporară sau export temporar,
respectiv reexportul sau reintroducerea acestora:
pe un termen de pînă la 2 luni, a mărfurilor prezentate la tîrguri şi expoziţii, pen- 0,05% din valoarea în vamă a
tru măsuri culturale şi sportive mărfii, dar nu mai mult de 400
euro
pe un termen de peste 2 luni, a tuturor mărfurilor cu valoarea în vamă:
- de la 100 la 1000 euro 4
- de peste 1000 euro 0,4% din valoarea în vamă a
mărfii, dar nu mai mult de 1800
euro
3. Vămuirea mărfurilor plasate în export sau reexport, cu excepţia celor menţiona- 0,1% din valoarea în vamă a
te la pct.6 mărfii, dar nu mai mul de 500
euro
4. Vămuirea mărfurilor plasate în regim de perfecţionare activă, cu valoarea în vamă:
- de la 100 la 1000 euro 4
- de peste 1000 euro 0,1% din valoarea în vamă a
mărfii, dar nu mai mult de 100
euro
5. Vămuirea mărfurilor plasate în regim de perfecţionare pasivă în cazul scoate- 0,1% din valoarea în vamă a
rii acestora pentru reparaţii, cu obligativitatea reintroducerii lor după efectuarea mărfii, dar nu mai mult de 500
acestor lucrări euro
6. Vămuirea mărfurilor plasate în export, reexport, precum şi la reintroducerea lor în 0,15% din suma serviciilor pre-
cazul în care aceste mărfuri anterior au fost plasate în regimurile vamale de per- state, dar nu mai multde 100
fecţionare activă, transformare sub control vamal sau perfecţionare pasivă euro; în caz de lipsă a serviciilor
- 10 euro
7. Vămuirea mărfurilor plasate în antrepozit vamal, zonă economică liberă sau su- 0,1% din valoarea în vamă a
puse distrugerii mărfii, dar nu mai mult de 400
euro

42
Legislația

8. Eliberarea adeverinţei pentru înregistrarea mijlocului de transport, a caroseriei 7


sau a motorului, introduse pe teritoriul ţării (chiar şi provizoriu), pasibile înregistră-
rii în subdiviziunile structurale subordonate Ministerului Dezvoltării Informaţionale
9. Păstrarea bunurilor în depozitele ce aparţin organelor vamale, inclusiv primite de
ultimele în gestiune - de fiecare kilogram pentru fiecare zi de păstrare:
- pentru primele 30 de zile calendaristice 0,01
- pentru următoarele 30 de zile calendaristice 0,02
- pentru următoarele zile calendaristice 0,05
10. Aplicarea sigiliului vamal (inclusiv costul sigiliului) 4 - de sigiliu vamal
11. Prezentarea, la cerere, a informaţiei statistice privind comerţul exterior cu măr- 5
furi ale agentului economic respectiv, pe o perioadă de pînă la un an, cu excepţia
autorităţilor publice

18 Prelucrarea informaţională a declaraţiei vamale primare 4


19. Prelucrarea informaţională a fiecărei declaraţii vamale complementare 1

21. Eliberarea certificatului de origine a mărfii 6

ANEXA 4

Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale


prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova

SECŢIUNEA 5 termen de reexport - termenul pînă la care produsele im-


Perfecţionarea activă portate sau produsele compensatoare trebuie să primească o
destinaţie sau utilizare aprobată de vamă.
Subsecţiunea 1 162. Pot fi utilizate ca accesorii de producţie toate mărfurile
Dispoziţii generale care nu se regăsesc printre produsele compensatorii, dar care
161. În sensul prezentului capitol se definesc următoarele noţiuni: permit sau facilitează producerea produselor compensatorii,
produse compensatoare principale - produsele compensa- chiar dacă se consumă, în întregime sau parţial, în timpul pro-
toare pentru obţinerea cărora s-a autorizat regimul de perfec- cesului, cu excepţia următoarelor bunuri:
ţionare activă; a) combustibili, surse de energie diferite de cele necesare
produse compensatoare secundare - produsele compensa- pentru testarea produselor compensatoare sau pentru detec-
toare, altele decît produsele compensatoare principale, care tarea defecţiunilor la bunurile de import care necesită reparaţii;
sînt un produs derivat, rezultat în mod necesar din operaţiu- b) lubrifianţi diferiţi de cei necesari pentru testarea produse-
nea de transformare; lor compensatoare, ajustarea, calibrarea sau scoaterea din ti-
produse compensatoare - atît produsele compensatoare par sau matriţă a acestora;
principale, cît şi produsele compensatoare secundare, atunci c) echipament şi unelte.
cînd în text nu se precizează în mod explicit tipul lor; Subsecţiunea 2
pierderi - cantitatea de mărfuri care se distruge şi se pierde Autorizarea regimului
în cursul operaţiunii de transformare, îndeosebi prin evapora- 163. (1) Autorizaţia de utilizare a regimului suspensiv se
re, uscare, pierderi sub formă de gaze, transpiraţie; acordă numai în cazul în care solicitantul poate demonstra că
metoda cheii cantitative - calcularea proporţiei de mărfuri de are intenţia efectivă de a reexporta produsele compensatoa-
import încorporate în diferitele produse compensatoare prin re principale de pe teritoriul Republicii Moldova. În acest caz
raportare la cantitatea de mărfuri din import; se poate autoriza utilizarea regimului suspensiv pentru toate
metoda cheii valorice - calcularea proporţiei de mărfuri de mărfurile care urmează a fi perfecţionate.
import încorporate în diferitele produse compensatoare prin 164. Autorizaţia de utilizare a regimului cu restituire (draw-
raportare la valoarea produselor compensatoare; back) se acordă pentru mărfurile străine, care după perfecţio-
operatori - persoanele care efectuează, integral sau parţial, narea activă urmează să fie reexportate sub formă de produse
operaţiunile de transformare; compensatoare, dar numai în cazurile cînd, la momentul înre-
compensare prin echivalenţă - sistemul care permite obţine- gistrării declaraţiei vamale de plasare sub regim:
rea de produse compensatoare din mărfuri echivalente, defi- mărfurile importate nu sînt supuse unor restricţii sau prohi-
nite la art.1 pct.39) din Codul vamal al Republicii Moldova, cu biţii la punerea în liberă circulaţie;
respectarea condiţiilor stipulate la pct.173 alin.(1) din prezen- produsele compensatoare principale nu sînt supuse unor re-
tul regulament; stricţii sau prohibiţii la export, potrivit legislaţiei în vigoare.
export anticipat - regimul care permite ca produsele com- 165. În cazul în care se îndeplinesc condiţiile pentru folo-
pensatoare obţinute din mărfuri echivalente să fie exportate sirea ambelor sisteme, solicitantul poate cere autorizarea fie
de pe teritoriul Republicii Moldova înaintea plasării mărfuri- pentru regimul suspensiv, fie pentru regimul drawback, dacă
lor de import în regim de perfecţionare activă cu suspendare; legislaţia nu stabileşte alte restricţii.

43
Legislația

166. Regimul de perfecţionare activă nu poate fi autorizat Moldova ţinînd seama de timpul necesar pentru procurarea şi
atunci cînd acesta ar aduce atingere în mod nedorit interese- transportul mărfurilor de import către Republica Moldova, fără
lor producătorilor autohtoni de mărfuri similare (condiţii econo- ca acesta să depăşească 6 luni de la data înregistrării decla-
mice). Condiţiile economice se consideră îndepliniteîn cazul în raţiei vamale de export. În cazuri justificate, acest termen poa-
care perfecţionarea constă dintr-una din următoarele operaţiuni: te fi totuşi prelungit pînă la 12 luni. De asemenea, prelungirea
a) operaţiuni executate în baza contractului de job-proces- termenului poate fi aprobată, în cazuri temeinic justificate, şi
sing încheiat cu o persoană stabilită într-o altă ţară. Job-pro- după expirarea termenului acordat iniţial.
cessing reprezintă orice transformare a mărfurilor de import 172. (1) Rata de randament definită la art.1 pct.40) din Codul
puse direct sau indirect la dispoziţia titularului autorizaţiei, vamal al Republicii Moldova se determină de titularul autoriza-
care este efectuată în conformitate cu specificaţiile tehnice, şi ţiei de perfecţionare activă pe baza datelor de producţie şi tre-
în contul persoanei stabilite în afara Republicii Moldova, în ge- buie să fie identificabilă în evidenţele operatorului.
neral contra plăţii costurilor de transformare; (2) Rata de randament se verifică de către organul vamal pe
b) reparaţii, inclusiv reparaţii capitale şi adaptări; baza normativelor şi a consumurilor din contractul extern sau,
c) forme obişnuite de manipulare, care au drept scop conser- atunci cînd, la eliberarea autorizaţiei, acest lucru nu este po-
varea mărfurilor, îmbunătăţirea aspectului sau a calităţii vanda- sibil, se acceptă rata de randament propusă de titularul auto-
bile sau pregătirea lor în vederea distribuţiei sau revînzării. rizaţiei, pe baza declaraţiei pe proprie răspundere a acestuia
167. Autorizaţia de perfecţionare activă se eliberează de că- anexată la cerere, sub rezerva posibilităţii verificării ulterioa-
tre biroul vamal din raza solicitantului în baza cererii-tip, al că- re a exactităţii datelor declarate la locul unde se desfăşoară
rei model este indicat în anexa nr.6, completată de solicitant în operaţiunea de perfecţionare activă. În scopul verificării ulte-
conformitate cu instrucţiunile cuprinse în anexa nr.7. rioare a ratei de randament sau a altor date din autorizaţia de
Modelul autorizaţiei este arătat în anexa nr.8 şi se comple- perfecţionare activă, organele vamale pot dispune efectuarea
tează conform instrucţiunilor din anexa nr.9. de expertize tehnice sau contabile de către experţii sau orga-
168. (1) Pentru a asigura aplicarea întocmai a dispoziţiilor nizaţiile indicate de organul vamal, pe cheltuiala titularului de
care reglementează regimul, organele vamale solicită titula- autorizaţie, dar numai dacă acest lucru este absolut necesar.
rului de autorizaţie, în scopul facilitării controlului, să asigure În acest sens, titularul de autorizaţie va înscrie în declaraţie
păstrarea evidenţelor operative, numite în continuare evidenţe pe proprie răspundere, şi angajamentul său cu privire la su-
de perfecţionare activă, care precizează cantităţile de mărfuri portarea plăţii eventualelor expertize solicitate de organul va-
din import plasate sub regim şi cantităţile de produse compen- mal. Atunci cînd se consideră necesară efectuarea unei con-
satoare obţinute, stocurile, precum şi toate datele necesare traexpertize, cheltuielile legate de aceasta vor fi suportate de
monitorizării operaţiunilor şi calculării corecte a tuturor obliga- solicitant. Dacă solicitarea contraexpertizei aparţine organului
ţiilor de import plătibile. vamal, iar aceasta, prin rezultatele ei, se dovedeşte îndreptă-
(2) Evidenţele de perfecţionare activă trebuie să fie puse ţită, cheltuielile aferente vor fi restituite organului vamal de că-
la dispoziţia organului vamal în orice moment şi în special în tre titularul autorizaţiei.
cazul oricărei încheieri, totale sau parţiale, a operaţiunilor de (3) Dacă în urma verificărilor ulterioare rata de randament
perfecţionare activă, astfel încît acestea să fie în măsură să se dovedeşte a fi nejustificată, pentru partea aferentă de măr-
efectueze verificările necesare derulării corespunzătoare a re- furi importate şi declarate ca fiind încorporate în produsele
gimului. În cazul în care operaţiunile de transformare sînt efec- compensatoare se calculează şi se încasează drepturile de
tuate în două sau mai multe amplasamente, evidenţele opera- import pe baza elementelor de taxare şi a celorlalte plăţi spe-
tive trebuie să prezinte în orice moment datele referitoare la cifice mărfurilor de import în vigoare la data înregistrării decla-
implementarea regimului în fiecare amplasament. raţiei vamale de export.
169. În cazul în care produsele compensatoare urmează a (4) Atunci cînd este necesar a se calcula drepturile de import
fi obţinute din alte produse compensatoare rezultate pe baza pentru produsele compensatoare ori potrivit alin.(3) al prezentului
unei autorizaţii deja eliberate, persoana care efectuează ope- punct, nu se va ţine seama de pierderile definite la pct.161 lit.d).
raţiunile ulterioare de transformare trebuie să înainteze o nouă (5) Pentru anumite produse, atunci cînd este necesar, Ser-
cerere de autorizare, prezentînd datele de referinţă ale auto- viciul Vamal este îndreptăţit să aplice rate de randament stan-
rizaţiei deja eliberate. În acest caz, condiţiile economice se dard stabilite de organele abilitate.
consideră îndeplinite. Subsecţiunea 3
170. Perioada de valabilitate a autorizaţiei se stabileşte de Compensarea prin echivalenţă în regim suspensiv şi
către organul vamal în funcţie de condiţiile şi necesităţile spe- regim de drawback
cifice ale solicitantului. A. Sistemul suspensiv
În cazul în care perioada de valabilitate depăşeşte 2 ani, 173. (1) În cazul în care se foloseşte compensarea prin echi-
condiţiile pe baza cărora a fost eliberată autorizaţia se revizu- valenţă, mărfurile echivalente trebuie să fie clasificate la ace-
iesc periodic la intervale precizate în autorizaţie. eaşi subpoziţie a codului de nouă cifre din Nomenclatorul
171. (1) La eliberarea autorizaţiei, organele vamale specifică mărfurilor, să prezinte aceleaşi calităţi comerciale şi aceleaşi
perioada în care produsele compensatoare trebuie reexporta- caracteristici tehnice ca şi mărfurile de import.
te, luînd în considerare timpul necesar desfăşurării operaţiu- (2) Folosirea compensării prin echivalenţă este posibilă numai
nilor de transformare indicate în autorizaţie pentru o anumită în cazul în care persoana interesată solicită aceasta în cererea sa
cantitate de mărfuri, cantitatea mărfurilor de import autorizate şi numai în cazul în care prin autorizaţia eliberată se precizează
să intre în regim şi timpul necesar pentru atribuirea unei desti- factorii menţionaţi la alin.(1), comuni mărfurilor echivalente şi măr-
naţii vamale produselor compensatoare. furilor de import, precum şi mijloacele de verificare ale acestora.
(2) Termenul de reexport începe să curgă de la data înregistrării de- (3) În cazul în care autorizaţia prevede recurgerea la com-
claraţiei vamale de plasare a mărfurilor în regim de perfecţionare activă. pensarea prin echivalenţă, în autorizaţie se înscriu măsurile
(3) În situaţii temeinic justificate, perioada specificată pentru specifice ce urmează a fi luate pentru a se asigura respecta-
reexport poate fi prelungită chiar şi după expirarea termenu- rea dispoziţiilor aplicabile acestui regim.
lui stabilit iniţial, cu excepţia cazului în care operaţiunea a fost (4) În cazul în care autorizaţia nu specifică utilizarea com-
deja încheiată din oficiu de către organul vamal. pensării prin echivalenţă, însă titularul autorizaţiei doreşte să
(4) În cazul exportului anticipat, organele vamale stabilesc recurgă la acest regim, acesta va solicita organului vamal mo-
termenul menţionat la art.60 din Codul vamal al Republicii dificarea autorizaţiei acordate iniţial.

44
Legislația

174. (1) În cazuri justificate, organele vamale pot admite ca titularul nu prezintă dovada că operaţiunea a fost prelungită
mărfurile echivalente să se afle într-un stadiu de fabricaţie mai sau că mărfurile de import ori produsele compensatoare care
avansat decît mărfurile de import, cu condiţia ca partea esen- figurează în evidenţele biroului vamal ca rămase neexportate
ţială a transformării la care sînt supuse mărfurile echivalente au fost plasate totuşi, în termenul acordat iniţial, sub o nouă
să fie efectuată fie în întreprinderea titularului de autorizaţie, destinaţie vamală aprobată de vamă, operaţiunea se încheie
fie în întreprinderi aparţinînd operatorilor stabiliţi în autorizaţie. de biroul vamal care are în evidenţă operaţiunea, din oficiu, pe
(2) Titularul autorizaţiei este obligat să asigure în orice mo- bază de decizie de regularizare în termen de cel mult 30 de
ment organelor vamale posibilitatea de identificare a elemen- zile de la expirarea termenului de reexport acordat, calculîn-
telor prevăzute la pct.173 alin.(1) înainte de a putea folosi sis- du-se şi majorările de întîrziere prevăzute de lege începînd cu
temul de compensare prin echivalenţă. ziua imediat următoare expirării termenului-limită stabilit pen-
175. (1) În cadrul regimului de perfecţionare activă cu com- tru încheierea operaţiunii. În aplicarea acestor dispoziţii, drep-
pensare prin echivalenţă fără export anticipat, mărfurile străi- turile de import şi majorările de întîrziere aferente se vor cal-
ne se află în situaţia vamală a mărfurilor echivalente, iar măr- cula numai pentru mărfurile străine neexportate sub formă de
furile echivalente se află în situaţia vamală a mărfurilor străi- produse compensatoare ori în aceeaşi stare.
ne. În acest caz, modificarea situaţiei vamale intervine în mo- 182. (1) Atunci cînd produsele compensatoare sînt importate
mentul înregistrării declaraţiei vamale prin care se încheie re- după reexportul lor, în totalitate sau în parte, cuantumul dreptu-
gimul de perfecţionare activă. rilor de import se determină pe baza cantităţii şi valorii mărfuri-
(2) Dispoziţiile alin.(1) al prezentului punct se aplică în mod lor de import intrate în componenţa produselor compensatoare.
corespunzător şi regimului de perfecţionare activă cu suspen- (2) În completarea declaraţiei vamale de import depusă pen-
darea drepturilor de import şi export anticipat, cu deosebirea tru produsele compensatoare se va avea în vedere ca la rubri-
că în acest caz modificarea situaţiei vamale a mărfurilor are cile 15, 16, 34 şi 42 să se înscrie datele referitoare la mărfurile
loc, pentru produsele compensatoare exportate, în momentul de import care au intrat în componenţa produselor compensa-
înregistrării declaraţiei vamale de export al acestora, iar pen- toare. Rubricile 31 şi 33 din declaraţia vamală, referitoare la
tru mărfurile străine şi mărfurile echivalente - în momentul în- descrierea mărfurilor, se completează cu datele aferente pro-
registrării declaraţiei vamale de perfecţionare activă. duselor compensatoare obţinute, identice cu cele menţionate
(3) Modificarea situaţiei vamale menţionată la alin.(1) şi (2) în autorizaţie. De asemenea, se va face referire la declaraţia
nu trebuie să modifice originea mărfurilor exportate. vamală de export al produselor compensatoare.
176. (1) Normele prevăzute pentru autorizarea regimului de (3) Atunci cînd în urma operaţiunilor de perfecţionare activă
perfecţionare activă cu suspendarea plăţii drepturilor de im- produsele compensatoare dobîndesc statutul de mărfuri origi-
port se aplică mărfurilor străine şi în cazul compensării prin nare din Republica Moldova pentru care a fost emisă o dova-
echivalenţă cu sau fără export anticipat. dă de origine cu ocazia exportului acestora, fie prin supune-
(2) Mărfurile echivalente nu sînt supuse procedurii de plasa- rea mărfurilor străine unor operaţiuni de transformare consi-
re sub regim de perfecţionare activă. derate suficiente în virtutea acordurilor internaţionale la care
B. Sistemul cu restituire Republica Moldova este parte, fie prin aplicarea unor reguli
177. În cazul regimului de perfecţionare activă cu restituire de cumul bilateral sau diagonal, la importul acestora organele
nu se aplică prevederile referitoare la produsele compensa- vamale nu le vor considera ca mărfuri autohtone şi, în conse-
toare obţinute din mărfuri echivalente cu sau fără export an- cinţă, mărfurile străine intrate în componenţa produselor com-
ticipat. pensatoare se supun plăţii drepturilor de import în conformita-
Subsecţiunea 4 te cu prevederile alin.(1) şi (2) ale prezentului punct.
Încheierea regimului de perfecţionare activă Dacă mărfurile străine incorporate în produsele compensa-
A. Sistemul suspensiv toare îndeplinesc la momentul importului condiţiile pentru a
178. Regimul de perfecţionare activă în sistemul cu suspen- beneficia de un tratament tarifar preferenţial în cadrul contin-
dare de la drepturile de import se încheie, pentru mărfurile străi- gentelor tarifare sau a plafoanelor tarifare stabilite potrivit ori-
ne, cînd produsele compensatoare sau mărfurile în aceeaşi sta- ginii lor, ele vor beneficia de respectivul tratament la înregis-
re sînt plasate sub o nouă destinaţie vamală aprobată de vamă. trarea declaraţiei vamale de import.
La plasarea sub o nouă destinaţie vamală a produselor 183. Determinarea cuantumului drepturilor de import se
compensatoare, atît a celor principale, cît şi a celor secunda- face prin metoda cheii cantitative sau metoda cheii valorice.
re, organele vamale vor aplica măsurile de politică economică 184. Metoda cheii cantitative
prevăzute de legislaţia în vigoare. Prin aplicarea acestei metode de calcul se determină can-
179. Declaraţia vamală de încheiere a regimului de perfec- titatea pentru fiecare marfă de import în parte, pentru care
ţionare activă pentru produsele compensatoare sau pentru apare o obligaţie vamală, ca urmare a importului unei părţi
mărfurile străine se depune la biroul vamal care are în eviden- din produsele compensatoare rezultate în urma procesului de
ţă operaţiunea sau la un alt birou vamal stabilit prin autorizaţie. perfecţionare activă.
180. (1) Mărfurile plasate în regim de perfecţionare activă cu Astfel, cantitatea unei anumite mărfi de import se determi-
suspendarea drepturilor de import pot fi importate, în cadrul nă prin înmulţirea rezultatelor obţinute la lit.a) şi b) de mai jos:
termenului de reexport stabilit iniţial, cu respectarea dispozi- a) raportul dintre cantitatea totală din marfa care a fost im-
ţiilor privind importul mărfurilor. În aceste cazuri, cuantumul portată şi suma cantităţilor din marfa regăsită în fiecare din to-
drepturilor de import se determină pe baza elementelor de ta- talul produselor compensatoare rezultate în urma operaţiunii
xare şi a celorlalte plăţi specifice mărfurilor de import în vigoa- de perfecţionare;
re la data înregistrării declaraţiei vamale de import. b) suma tuturor produselor ce rezultă din înmulţirea fiecă-
(2) Dacă mărfurile de import plasate în regim de perfecţi- rui raport dintre cantitatea fiecărui produs compensator ce ur-
onare activă îndeplinesc, în momentul importului, condiţiile mează a fi importat şi cantitatea din acel produs compensator
pentru a beneficia de un tratament tarifar preferenţial în cadrul rezultat în procesul de perfecţionare, cu cantitatea de mar-
contingentelor tarifare sau plafoanelor tarifare, aceste mărfuri fă de import pentru care se efectuează calculul, regăsibilă în
pot beneficia de tratamentul preferenţial valabil în momentul acel produs compensator la care se referă raportul mai înain-
înregistrării declaraţiei vamale de import. te amintit.
181. Dacă în termen de 15 zile de la expirarea termenului Metoda cheii cantitative, denumită produs compensator, re-
de reexport stabilit în declaraţia vamală de plasare sub regim, prezintă cazul particular al metodei generale descrisă la alin.

45
Legislația

(1) al prezentului punct, în care din operaţiunile de perfecţio- 192. Dacă mărfurile de import plasate în regimul de perfecţionare
nare activă a uneia sau mai multor mărfuri de import rezultă activă cu suspendarea plăţii drepturilor de import fac obiectul unor
un singur produs compensator. măsuri de politică economică care se aplică şi în momentul plasă-
În cazul metodei produs compensator, pierderile definite la rii acelor mărfuri, fie ca atare, fie ca produse compensatoare, într-o
pct.161 lit.d) nu influenţează calculul cantităţii de mărfuri de zonă liberă sau sub un regim vamal suspensiv de drepturi de import,
import pentru care apare o obligaţie vamală. în declaraţia vamală pentru aceste mărfuri se înscrie, la căsuţa re-
Metoda cheii cantitative, denumită mărfuri de import, repre- zervată descrierii mărfurilor, "măsuri de politică economică".
zintă cazul particular al metodei generale descrisă la alin.(1) al 193. Biroul vamal la care se efectuează operaţiunile de în-
prezentului punct, în care din operaţiunile de perfecţionare ac- cheiere a regimului de perfecţionare activă este obligat să
tivă a uneia sau mai multe mărfuri de import rezultă mai multe transmită biroului vamal care a aprobat plasarea mărfurilor
produse compensatoare. sub acest regim un exemplar al declaraţiei vamale de încheie-
În cazul metodei mărfuri de import, pierderile definite la re, în termen de cel mult 5 zile.
pct.161 lit.d) influenţează direct calculul cantităţii de mărfuri B. Încheierea regimului cu restituire
de import pentru care apare o obligaţie vamală. 194. Regimul de perfecţionare activă cu restituire se înche-
185. Modelul matematic pentru metoda cheii cantitative este ie la reexportul produselor compensatoare stabilite în autorizaţie
stipulat în anexa nr.10. ori prin plasarea lor într-unul din regimurile menţionate la pct.197
186. Metoda cheii valorice alin.(2) şi efectuată în cadrul termenului de reexport autorizat.
Atunci cînd metoda cheii cantitative nu poate fi aplicată, se 195. În vederea restituirii drepturilor de import, declaraţia va-
aplică metoda cheii valorice. mală depusă pentru produsele compensatoare trebuie să con-
Prin aplicarea acestei metode de calcul se determină cantitatea ţină toate elementele necesare justificării cererii de restituire.
pentru fiecare marfă de import în parte, pentru care apare o obli- 196. La restituirea drepturilor de import se aplică în mod co-
gaţie vamală, ca urmare a importului unei părţi din produsele com- respunzător prevederile pct.183-187 ale prezentului regulament.
pensatoare rezultate în urma procesului de perfecţionare activă. 197. (1) Restituirea drepturilor de import se face la solicita-
Astfel, cantitatea de o anumită marfă de import se determi- rea titularului autorizaţiei de perfecţionare activă pe baza unei
nă prin înmulţirea rezultatelor obţinute la lit.a) şi b) de mai jos: cereri denumite Cerere de restituire PA.
a) raportul dintre cantitatea totală din marfa care a fost im- (2) Cererea de restituire PA se depune la biroul vamal care
portată cu suma preţurilor tuturor produselor compensatoare are în evidenţă operaţiunea în termen de cel mult 30 de zile
rezultate din procesul de perfecţionare activă; de la data la care produsele compensatoare au fost exporta-
b) suma tuturor produselor ce rezultă din înmulţirea fiecărui te sau plasate, în vederea exportului ulterior, într-unul din ur-
raport dintre cantitatea fiecărui produs compensator ce urmea- mătoarele regimuri vamale: tranzit, antrepozit vamal, admite-
ză a fi importat şi cantitatea acelui produs compensator rezultat re temporară, perfecţionare activă - sistemul cu suspendarea
în procesul de perfecţionare, cu preţul corespunzător acestuia. drepturilor de import sau în zone libere.
187. Modelul matematic pentru metoda cheii valorice este (3) În cazuri temeinic justificate, organul vamal poate apro-
stipulat în anexa nr.11. ba restituirea drepturilor de import şi după expirarea termenu-
188. (1) Titularul autorizaţiei de perfecţionare activă este lui prevăzut la alin.(2), însă fără ca noul termen să fie mai mare
obligat să prezinte biroului vamal care are în evidenţă operaţi- de 6 luni. După expirarea termenului de un an din data exportu-
unea un decont de justificare. lui produselor compensatoare, dreptul de restituire se prescrie.
(2) Decontul de justificare cuprinde următoarele menţiuni: 198. Cererea de restituire PA trebuie să cuprindă următoa-
a) numărul autorizaţiei de perfecţionare activă; rele menţiuni:
b) cantitatea pe tip de marfă străină, cu menţionarea decla- a) numărul autorizaţiei de perfecţionare activă;
raţiilor de plasare în regim; b) cantitatea, pe tip de marfă, a mărfurilor străine pentru
c) codul din Nomenclatorul mărfurilor; care se solicită restituirea drepturilor de import;
d) valoarea în vamă a mărfurilor străine şi nivelul drepturi- c) poziţia tarifară din Nomenclatorul mărfurilor;
lor de import; d) valoarea în vamă, precum şi drepturile de import aferente măr-
e) rata de randament stabilită; furilor străine, înscrise în declaraţia vamală de import a mărfurilor
f) felul, cantitatea şi destinaţia vamală ale produselor com- aferente regimului de perfecţionare activă - sistemul de restituire;
pensatoare, cu menţionarea declaraţiilor vamale potrivit că- e) data importului mărfurilor străine;
rora produsele compensatoare au primit o destinaţie vamală; f) numărul declaraţiilor vamale prin care mărfurile străine au
g) valoarea produselor compensatoare în cazul în care în- fost importate în cadrul regimului;
cheierea regimului se face pe baza metodei cheii valorice; g) felul, cantitatea şi destinaţia vamală ale produselor compensatoare;
h) cuantumul drepturilor de import pentru cantitatea mărfuri- h) valoarea produselor compensatoare dacă încheierea se
lor străine care au fost importate; realizează pe baza metodei cheii valorice;
i) declaraţiile vamale de încheiere a regimului. i) rata de randament stabilită;
189. (1) Decontul de justificare se prezintă la biroul vamal în j) numerele declaraţiilor vamale prin care produsele com-
termen de cel mult 15 zile de la depunerea declaraţiilor vamale pensatoare au fost plasate sub una din destinaţiile vamale pre-
de încheiere a regimului. văzute la pct.197 alin.(2);
(2) În cazul exportului anticipat de produse compensatoare, k) cuantumul drepturilor de import de restituit.
decontul de justificare se depune o dată cu declaraţia vamală 199. Cererea de restituire PA trebuie să fie însoţită de docu-
pentru mărfurile de import. mente care să justifice datele menţionate la pct.198.
190. Biroul vamal, pe baza verificării efectuate, vizează de- 200. Biroul vamal care are în evidenţă operaţiunea verifică
contul de justificare, dacă este corespunzător, sau informează Cererea de restituire PA şi o aprobă, dacă sînt întrunite condi-
titularul autorizaţiei, dacă decontul nu este acceptat. ţiile de restituire, sau o respinge, informînd titularul autorizaţiei
191. Pentru produsele compensatoare sau mărfurile străine cu privire la rezultatul verificărilor.
care sînt plasate într-o zonă liberă ori într-un regim vamal sus- Organele vamale vor respinge cererile de restituire în toate ca-
pensiv, care încheie regimul de perfecţionare activă cu sus- zurile în care constată că produsele compensatoare obţinute nu
pendare, în declaraţia vamală pentru aceste produse şi măr- sînt cele specificate în autorizaţia de perfecţionare activă ori dacă
furi, la rubrica rezervată descrierii mărfurilor, se va menţiona reexportul produselor compensatoare a fost efectuat după expira-
"Marfă PA/S". rea termenului-limită prevăzut pentru încheierea operaţiunii.

46
Legislația

201. (1) Cînd produsele compensatoare primesc o destina- în urma unui caz fortuit sau de forţă majoră, felul sau caracte-
ţie vamală dintre cele prevăzute la pct.197 alin.(2), caseta re- risticile tehnice ale mărfurilor străine se modifică, astfel încît
zervată pentru descrierea mărfurilor din declaraţia vamală în- obţinerea de produse compensatoare devine imposibilă.
tocmită pentru acel regim poartă menţiunea "Marfă PA/R". În cazul distrugerii sau pierderii totale ori parţiale a mărfuri-
(2) Organul vamal urmăreşte ca menţiunea de la alin.(1) să lor străine ori a produselor compensatoare din cazuri fortuite
fie înscrisă pe toate documentele depuse în legătură cu admi- sau de forţă majoră, titularul autorizaţiei de perfecţionare ac-
terea sau cu încheierea regimului. tivă este obligat să anunţe şi să prezinte biroului vamal care
Subsecţiunea 5 are în evidenţă operaţiunea dovada privind cantitatea reală a
Dispoziţii legate de transferul şi cesionarea mărfurilor mărfurilor distruse sau pierdute, care urmează să fie scăzută.
202. (1) În cadrul aceleiaşi autorizaţii de perfecţionare ac- 209. Mărfurile exportate anterior, care, la recepţia lor sau
tivă şi înainte de a se încheia regimul, mărfurile de import în în cadrul termenului de garanţie, s-a constatat că sînt defecte
aceeaşi stare sau produsele compensatoare pot fi transfera- sau necorespunzătoare calitativ ori dacă acestea s-au defec-
te, cu aprobarea biroului vamal emitent de autorizaţie, de la un tat în această perioadă, se plasează în regim de perfecţionare
operator la altul, în vederea efectuării unor operaţiuni de per- activă cu suspendare de la plata drepturilor de import în vede-
fecţionare activă sau de încheiere a regimului. rea reparării sau înlocuirii cu produse identice sau echivalente
(2) Răspunderea juridică pentru operaţiunea prevăzută la dacă, potrivit dispoziţiilor contractuale, repararea sau înlocui-
alin.(1) rămîne în sarcina titularului de autorizaţie. rea se face cu titlu gratuit.
203. (1) Biroul vamal poate aproba cesionarea regimului de per- 210. (1) Organele vamale pot admite ca produsele de înlocu-
fecţionare activă de la titularul autorizat la titularul altei autorizaţii. ire menţionate la pct.209 să fie, în condiţiile fixate în autorizaţie,
(2) Răspunderea juridică trece în sarcina titularului celei de exportate înainte de importul mărfurilor exportate anterior (export
a doua autorizaţii din momentul aprobării prevăzute la alin.(1). anticipat). În acest caz, operaţiunea de import trebuie efectuată
Subsecţiunea 6 în termen de cel mult 2 luni de la exportul produselor de înlocuire.
Dispoziţii finale (2) În cazul exportului anticipat al produselor de înlocuire,
204. Operaţiunile de perfecţionare activă cu suspendare de dacă mărfurile exportate iniţial nu se returnează din conside-
la plata drepturilor de import sînt scutite de la garantarea drep- rente economice ori din orice alte motive, operaţiunea se va
turilor de import. Totuşi, biroul vamal va condiţiona înregistra- încheia, în termenul prevăzut la alin.(1), prin export definitiv, cu
rea declaraţiei vamale de plasare în regim de depunerea unei respectarea măsurilor de politică economică.
garanţii bancare, atunci cînd titularul autorizaţiei sau unul din (3) Dacă după 15 zile de la expirarea termenului prevăzut
operatori figurează cu debite de orice natură faţă de organele la alin.(1) titularul autorizaţiei nu face dovada că mărfurile ex-
vamale. În vederea aplicării acestor dispoziţii, biroul de plasa- portate iniţial au fost importate sau au fost plasate într-o zonă
re, la recepţia declaraţiei vamale în detaliu, va verifica în lis- liberă ori în regim de antrepozitare în vederea importului ulte-
ta debitorilor faţă de organele vamale dacă titularul autoriza- rior ori dacă operaţiunea nu a fost încheiată prin exportul de-
ţiei sau unul din operatori figurează cu debite de orice natură finitiv al produselor de înlocuire exportate anticipat, organele
faţă de organele vamale. În cazul în care se solicită informaţii vamale vor încheia din oficiu operaţiunea, pe bază de decizie
Serviciului Vamal, acesta are obligaţia să verifice şi să comu- de regularizare, în conformitate cu dispoziţiile referitoare la ex-
nice imediat datele solicitate biroului de plasare, pentru a evita portul definitiv, şi vor sesiza organele de control financiar pen-
staţionarea nejustificată a mărfurilor în vamă. De asemenea, tru verificarea legalităţii tranzacţiei.
dacă la data solicitării eliberării autorizaţiei de perfecţionare 211. Dacă operaţiunea de perfecţionare activă are ca
activă titularul operaţiunii figurează cu debite de orice natură obiect repararea de mărfuri exportate anterior în afara ter-
faţă de organele vamale, acestea vor refuza emiterea autori- menului de garanţie ori contra efectuării unei plăţi, acestea
zaţiei, comunicînd acest lucru în scris solicitantului. se plasează, de asemenea, în regim de perfecţionare acti-
205. Prin dispoziţiile legale în vigoare, anumite mărfuri sau vă cu suspendare de la plata drepturilor de import, dar nu se
categorii de mărfuri pot fi excluse din beneficiul regimului de aplică dispoziţiile legate de înlocuire a acestora cu mărfuri
perfecţionare activă cu suspendare. Acestea vor putea fi pla- identice ori cu mărfuri echivalente, precum şi dispoziţiile le-
sate în regim de perfecţionare numai în sistemul cu restituire, gate de exportul anticipat.
cu respectarea prevederilor pct.164 din prezentul regulament. 212. Serviciul Vamal poate emite norme tehnice de aplicare
206. Serviciul Vamal este îndreptăţit ca prin ordinul directo- a prevederilor prezentei secţiuni.
rului general să condiţioneze plasarea anumitor mărfuri sau
categorii de mărfuri în regim de perfecţionare activă cu sus- SECŢIUNEA 7
pendare de depunerea unei garanţii bancare, în cazuri temei- Admiterea temporară de mărfuri, altele decît
nic justificate. mijloacele de transport
207. (1) Produsele compensatoare sau mărfurile neprelu- Subsecţiunea 1
crate aflate în regim de perfecţionare activă pot face obiectul, Admiterea temporară cu suspendare totală de la plata
total sau parţial, al unui export temporar pentru o operaţiune drepturilor de import: domeniul şi condiţiile de aplicare
de perfecţionare pasivă complementară efectuată în afara te- 227. Pot fi plasate în regim de admitere temporară cu sus-
ritoriului Republicii Moldova, pe baza autorizaţiei date de biro- pendare totală de la plata drepturilor de import bunurile ce fac
ul vamal şi cu respectarea condiţiilor prevăzute pentru regimul obiectul prevederilor pct.229-243. De asemenea, pot fi plasa-
de perfecţionare pasivă. te în regim de admitere temporară cu suspendare totală de la
(2) Produsele reimportate după perfecţionarea în afara teri- plata drepturilor de import bunurile care fac obiectul unor tra-
toriului vamal al Republicii Moldova sînt supuse plăţii drepturi- tate internaţionale bilaterale sau multilaterale la care Republi-
lor de import potrivit dispoziţiilor referitoare la regimul de per- ca Moldova este parte.
fecţionare pasivă. 228. Bunurile plasate în regimul de admitere temporară cu
(3) Exportul temporar de produse compensatoare, efectuat suspendare totală de la plata drepturilor de import sînt excep-
potrivit acestor dispoziţii, nu constituie temei pentru restituirea tate de la garantarea obligaţiei vamale. Totuşi, atunci cînd prin
de drepturi de import, cu excepţia cazului în care operaţiunea natura sau cantitatea lor bunurile sînt susceptibile de a fi în-
se transformă în export definitiv. străinate pe teritoriul Republicii Moldova, organul vamal poate
208. Titularul autorizaţiei este obligat să informeze imediat solicita depunerea unei garanţii care să asigure plata eventu-
biroul vamal la care este înregistrată operaţiunea atunci cînd, alelor drepturi de import.

47
Legislația

229. (1) Materialul profesional se admite temporar cu sus- înregistrările audio şi video, filmele şi diapozitivele, împreună
pendare totală de la plata drepturilor de import. cu aparatura necesară utilizării acestora;
(2) Material profesional reprezintă: c) materialul, inclusiv instalaţiile pentru traducere simultană,
a) materialul de presă, de radiodifuziune sau televiziune ne- aparatura de înregistrare audio şi video, filmele cu caracter
cesar reprezentanţilor organizaţiilor de presă, de radiodifuzi- educativ, ştiinţific sau cultural, destinat a fi utilizat în cadrul re-
une sau televiziune stabiliţi în afara teritoriului vamal al Repu- uniunilor, conferinţelor sau congreselor internaţionale;
blicii Moldova, care se află temporar pe acest teritoriu în vede- d) animalele vii destinate expunerii sau participării la manifestări;
rea realizării de reportaje sau pentru a transmite sau înregistra e) produsele obţinute în cursul manifestărilor şi provenind din
emisiuni în cadrul unor programe specificate; mărfurile, maşinile, aparatele sau animalele importate temporar.
b) materialul cinematografic necesar unei persoane stabili- (2) Prin manifestare se înţelege:
te în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, care se află a) tîrg, expoziţie industrială, agricolă sau de artizanat, salon
temporar pe acest teritoriu în scopul realizării unuia sau mai sau alt eveniment similar;
multor filme specificate; b) expoziţie sau întrunire organizată în principal cu scop filantropic;
c) orice alt material necesar exercitării vocaţiei, meseriei c) expoziţie sau întrunire organizată în principal pentru a
sau profesiunii unei persoane stabilite în afara teritoriului va- promova un domeniu al ştiinţelor, artelor, meşteşugurilor,
mal al Republicii Moldova, care se află temporar pe acest teri- sporturilor sau activităţi ştiinţifice, tehnice, educaţionale, cul-
toriu pentru a îndeplini o anumită activitate. Termenul nu inclu- turale, sindicale sau turistice, pentru a promova valori religioa-
de materialul profesional care urmează a fi utilizat la prelucra- se sau confesionale sau pentru a promova o mai bună înţele-
rea industrială sau ambalarea mărfurilor (cu excepţia uneltelor gere între popoare;
manuale) sau la exploatarea resurselor naturale, la construc- d) întrunire a reprezentanţilor unor organizaţii internaţionale
ţia, repararea sau întreţinerea de imobile ori la executarea de sau a reprezentanţilor unor grupuri de organizaţii internaţionale;
lucrări de terasament, precum şi alte activităţi similare; e) ceremonie cu caracter oficial sau comemorativ.
d) aparatura auxiliară pentru materialele prevăzute la lit.a), (3) Nu sînt considerate manifestări în sensul acestui punct
b) şi c), precum şi accesoriile acesteia. expoziţiile organizate cu titlu privat în magazinele sau la sedi-
Lista exemplificativă a mărfurilor considerate material profe- ile agenţilor comerciali în scopul vînzării mărfurilor importate.
sional este prevăzută în anexa nr.16. (4) Pentru a putea beneficia de regimul de admitere tem-
Regimul de admitere temporară menţionat la alin.(1) se acordă porară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import:
numai dacă materialul profesional întruneşte următoarele condiţii: a) numărul sau cantitatea fiecărui articol importat trebuie să
a) este deţinut de o persoană nerezidentă; fie rezonabilă, în funcţie de destinaţia lui;
b) este utilizat exclusiv de către persoana care se află tem- b) organele vamale trebuie să se asigure că vor fi îndeplinite
porar pe teritoriul Republicii Moldova. condiţiile stabilite prin prezentele dispoziţii.
Condiţia menţionată la lit.b) nu este aplicabilă materialului (5) Atît timp cît mărfurile admise temporar beneficiază de
cinematografic importat pentru realizarea de filme, programe suspendare totală de la plata drepturilor de import, acestea
de televiziune sau producţii audiovizuale în baza unui contract nu pot fi:
de coproducţie încheiat cu o persoană stabilită pe teritoriul va- a) împrumutate, închiriate sau utilizate în schimbul unei plăţi; sau
mal al Republicii Moldova. b) transportate în afara locului manifestării.
În cazul realizării de programe comune de radiodifuziune sau 231. Mărfurile importate în scop educativ, ştiinţific sau cultural
televiziune, materialul profesional poate face obiectul unui con- (1) În sensul prezentului punct se definesc următoarele noţiuni:
tract de închiriere sau al altor contracte similare la care este par- a) mărfuri importate în scop educativ, ştiinţific sau cultural -
te o persoană stabilită pe teritoriul vamal al Republicii Moldova. materialul ştiinţific şi pedagogic, materialul de bunăstare des-
(3) Piesele de schimb importate ulterior în scopul reparării tinat navigatorilor maritimi, precum şi orice altă marfă impor-
materialului profesional aflat în regim de admitere temporară tată în cadrul unei activităţi educative, ştiinţifice sau culturale;
beneficiază de avantajele acordate pentru importul temporar b) la lit.a) de mai sus:
în aceleaşi condiţii ca echipamentul însuşi. prin material ştiinţific şi pedagogic se înţelege orice modele,
(4) Termenul de reexport al materialului profesional este de instrumente, aparate, maşini şi accesoriile lor utilizate în cerce-
12 luni de la data admiterii temporare. Pentru vehicule terme- tarea ştiinţifică şi în învăţămînt sau în pregătirea profesională;
nul de reexport poate fi fixat ţinîndu-se seama de motivul şi de prin material de bunăstare destinat navigatorilor maritimi
durata previzibilă a şederii pe teritoriul de admitere temporară. se înţelege materialul destinat activităţilor cu caracter cultu-
(5) Organele vamale au dreptul de a refuza sau de a retrage ral, educativ, recreativ, religios sau sportiv al persoanelor care
regimul de admitere temporară pentru vehiculele menţionate în au sarcini legate de funcţionarea sau serviciul pe mare al unei
apendicele nr.I-III la anexa nr.16, care, chiar ocazional, trans- nave străine angajate în traficul maritim internaţional.
portă persoane contra cost sau mărfuri pe teritoriul său pentru Liste exemplificative ale materialului pedagogic, ale materia-
a le debarca ori descărca într-un loc situat pe acelaşi teritoriu. lului de bunăstare destinat navigatorilor maritimi şi ale oricăror
230. Mărfuri destinate prezentării sau utilizării la expoziţii, altor mărfuri importate în cadrul unei activităţi educative, ştiinţi-
tîrguri, întruniri sau alte manifestări similare fice sau culturale figurează în apendicele nr. I - III la anexa nr.17.
(1) Regimul de admitere temporară cu suspendare totală de (2) De admitere temporară beneficiază:
la plata drepturilor de import se acordă pentru: a) mărfurile importate exclusiv în scop educativ, ştiinţific sau cultural;
a) mărfurile destinate expunerii sau efectuării de demon- b) piese de schimb ce se referă la materialul ştiinţific şi peda-
straţii cu prilejul unor manifestări cu caracter educativ, ştiin- gogic aflat în regim de admitere temporară conform alin.a) de mai
ţific sau cultural; sus, precum şi uneltele special concepute pentru întreţinerea,
b) mărfurile destinate a fi utilizate la prezentarea produselor controlul, calibrarea sau repararea respectivului echipament.
importate cu prilejul unei manifestări, cuprinzînd: (3) Pentru a putea beneficia de facilităţile regimului de ad-
mărfurile necesare demonstraţiilor făcute cu maşinile sau mitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor
aparatele importate care urmează a fi expuse; de import:
materialele de construcţie sau de decorare, inclusiv echipamen- a) mărfurile importate în scop educativ, ştiinţific sau cultural tre-
tul electric, pentru standurile provizorii ale persoanelor nerezidente; buie să aparţină unei persoane nerezidente, să fie importate prin
materialul publicitar, demonstrativ şi alte materiale cu desti- instituţii autorizate şi în cantităţi rezonabile, ţinîndu-se seama de
naţie publicitară pentru mărfurile importate expuse, cum sînt destinaţia lor. Ele nu trebuie să fie utilizate în scopuri comerciale;

48
Legislația

b) materialul de bunăstare destinat navigatorilor maritimi tre- a) şabloanele, matriţele, clişeele, desenele, schiţele şi alte
buie să fie utilizat la bordul navelor străine angajate în trafic articole similare destinate unei persoane stabilite pe teritoriul
maritim internaţional sau debarcat temporar de pe o navă pen- vamal al Republicii Moldova, în cazul în care producţia rezul-
tru a fi utilizat de către echipaj pe ţărm ori importat pentru a fi tată din utilizarea lor este exportată în afara acestui teritoriu;
utilizat în cămine, cluburi sau localuri de recreare pentru navi- b) instrumentele de măsură, control şi verificare şi alte arti-
gatori, administrate fie de organisme oficiale, fie de organizaţii cole similare destinate unei persoane stabilite pe teritoriul va-
religioase sau altele, cu scop nelucrativ, precum şi în locurile mal al Republicii Moldova pentru a fi utilizate într-un proces de
de cult în care sînt oficiate, la intervale regulate, servicii religi- fabricaţie în cazul în care produsele rezultate sînt exportate în
oase pentru aceste persoane. afara acestui teritoriu;
(4) Termenul de reexport al mărfurilor importate în scop edu- c) sculele şi instrumentele speciale puse la dispoziţia unei
cativ, ştiinţific sau cultural este de 12 luni de la data admiterii persoane stabilite pe teritoriul vamal al Republicii Moldova pen-
temporare, cu posibilitatea de a fi prelungit în cazuri justificate. tru a fi utilizate în producţia de mărfuri care urmează a fi expor-
232. (1) Regimul de admitere temporară cu suspendare to- tate în totalitate, cu condiţia ca respectivele scule şi instrumente
tală de la plata drepturilor de import se acordă echipamentului speciale să rămînă în proprietatea unei persoane nerezidente;
medical, chirurgical şi de laborator destinat spitalelor şi altor d) mărfurile de orice natură care urmează a fi supuse testelor,
instituţii sanitare. experienţelor sau demonstraţiilor, inclusiv testelor şi experienţe-
(2) Regimul de admitere temporară menţionat la alin.(1) se lor necesare procedeelor de omologare, cu excepţia testelor, ex-
acordă numai dacă echipamentul sus-numit întruneşte urmă- perienţelor sau demonstraţiilor care constituie activitate lucrativă;
toarele condiţii: e) mărfurile de orice natură care urmează a fi utilizate la
a) este obiectul unei expedieri ocazionale cu titlu gratuit; efectuarea testelor, experienţelor sau demonstraţiilor, cu ex-
b) este destinat stabilirii de diagnostice sau unor scopuri terapeutice. cepţia acelor teste, experienţe sau demonstraţii care constitu-
(3) Echipament expediat ocazional reprezintă orice echipa- ie o activitate lucrativă;
ment medical, chirurgical sau de laborator expediat la cererea f) mostrele reprezentative pentru o anumită categorie de
unui spital sau a altei instituţii sanitare care, în circumstanţe mărfuri care sînt destinate a fi utilizate în scopuri demonstra-
excepţionale, are nevoie urgentă de asemenea echipament tive în vederea obţinerii de comenzi pentru mărfurile similare.
pentru a suplini insuficienţa dotărilor proprii. 236. Regimul vamal de admitere temporară cu suspendare
233. (1) Regimul de admitere temporară cu suspendare to- totală de la plata drepturilor de import se acordă pentru mijloa-
tală de la plata drepturilor de import se acordă pentru materi- cele de producţie de înlocuire.
alele care urmează a fi utilizate în cadrul măsurilor întreprinse Termenul de reexport pentru mijloacele de producţie de în-
pentru înlăturarea efectelor catastrofelor care au afectat teri- locuire este de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia în ca-
toriul Republicii Moldova. zuri temeinic justificate.
(2) Regimul vamal de admitere temporară prevăzut la alin.(1) se Mijloacele de producţie de înlocuire reprezintă instrumen-
acordă numai dacă aceste materiale îndeplinesc următoarele condiţii: tele, aparatele şi maşinile care sînt puse în mod provizoriu şi
sînt furnizare cu titlu de împrumut gratuit; gratuit la dispoziţia unui client de către furnizor sau reparator,
sînt destinate autorităţilor de stat sau organismelor agreate pe perioada livrării sau reparării mărfurilor similare.
de către autorităţile competente. 237. Regimul vamal de admitere temporară cu suspendare
234. (1) Regimul de admitere temporară cu suspendare to- totală de la plata drepturilor de import se acordă pentru:
tală de la plata drepturilor de import se acordă ambalajelor. a) pozitivul filmelor cinematografice şi alte suporturi de ima-
(2) Ambalaje reprezintă: gine înregistrate, impresionate şi developate, destinate vizio-
a) recipientele utilizate sau destinate a fi utilizate în starea nării înainte de a fi utilizate în scop comercial;
în care sînt importate, pentru ambalarea exterioară sau interi- b) filmele, benzile magnetice şi filmele magnetizate şi alte supor-
oară a mărfurilor; turi de sunet sau imagine destinate sonorizării, dublării sau copierii;
b) suporturile pe care mărfurile sînt sau urmează a fi rulate, c) filmele cu caracter demonstrativ care prezintă tipul sau mo-
înfăşurate sau fixate, excluzînd însă materiale de ambalare pre- dul de funcţionare a produselor sau materialelor străine, cu con-
cum paiele, hîrtia, vata de sticlă şi talaşul prezentate în vrac. diţia ca ele să nu fie destinate unei proiecţii publice contra cost;
(3) Regimul de admitere temporară menţionat la alin.(1) se d) suporturile de date informatice trimise gratuit pentru a fi
acordă cu condiţia ca: utilizate în prelucrarea automată a datelor.
a) în cazul în care ambalajele sînt prezentate pline, să se de- 238. (1) Regimul vamal de admitere temporară cu suspen-
clare că urmează a fi reexportate goale sau pline; dare totală de la plata drepturilor de import se acordă pentru
b) în cazul în care sînt importate goale, să se declare că ur- efectele personale şi mărfurile admise în scopuri sportive.
mează a fi reexportate pline. (2) În scopul aplicării celor de mai sus:
(4) Ambalajele plasate în regim de admitere temporară nu a) efecte personale reprezintă toate articolele, noi sau fo-
pot fi utilizate nici măcar ocazional în traficul intern, cu excep- losite, de care un călător poate avea nevoie în mod rezonabil
ţia cazului în care sînt destinate exportului de mărfuri de pe pentru folosinţă personală pe durata călătoriei, ţinînd cont de
teritoriul vamal al Republicii Moldova. În cazul ambalajelor im- toate circumstanţele călătoriei, cu excepţia mărfurilor importa-
portate pline, această interdicţie se aplică doar de la data la te în scopuri comerciale;
care se golesc de conţinut. b) mărfuri importate în scopuri sportive reprezintă echipa-
(5) Perioada în care asemenea ambalaje pot beneficia de mentele sportive şi alte articole destinate a fi utilizate de călători
regimul de admitere temporară este de 6 luni cu posibilitatea în cadrul competiţiilor sau demonstraţiilor sportive sau al antre-
prelungirii acesteia în cazuri justificate. namentelor care au loc pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.
(6) Organele vamale nu acordă regimul de admitere tempo- (3) Lista exemplificativă a unor asemenea mărfuri este pre-
rară ambalajelor care au făcut obiectul unei cumpărări, unei văzută în anexa nr.18.
închirieri-vînzări, unui împrumut sau unui contract similar în- 239. (1) Regimul vamal de admitere temporară cu suspen-
cheiat de către o persoană stabilită sau rezidentă pe teritoriul dare totală de la plata drepturilor de import se acordă pentru:
Republicii Moldova. a) animalele vii din orice specie introduse în ţară în scopurile
Alte cazuri de admitere temporară cu scutire de drepturi de import prevăzute în anexa nr.19;
235. Regimul vamal de admitere temporară cu suspendare b) animalele de tracţiune şi atelajele aparţinînd persoanelor
totală de la plata drepturilor de import se acordă pentru: nerezidente.

49
Legislația

(2) Pentru a putea beneficia de prevederile prezentului punct: echipamentul destinat exploatării bunurilor imobile situate în
a) animalele trebuie să aparţină unei persoane stabilite sau interiorul zonei de frontieră a teritoriului de admitere temporară;
rezidente în afara teritoriului de admitere temporară; echipamentul ce aparţine unui organism oficial, introdus în
b) animalele de tracţiune importate în vederea exploatării te- ţară în cadrul unei acţiuni de prim ajutor (incendii, inundaţii etc.);
renurilor aflate în zona de frontieră cu regim de admitere tem- b) zona de frontieră - fîşia de teritoriu vamal adiacentă fron-
porară trebuie să fie importate de locuitorii din zona de frontie- tierei terestre, a cărei suprafaţă este delimitată prin legislaţia
ră adiacentă celei cu regim de admitere temporară. naţională şi ale cărei limite servesc la distingerea micului trafic
240. Regimul vamal de admitere temporară cu suspendare de frontieră de celelalte tipuri de trafic;
totală de la plata drepturilor de import se acordă pentru mate- c) locuitorii din zona de frontieră - persoanele rezidente în-
rialul de propagandă turistică. tr-o zonă de frontieră;
Prin material de propagandă turistică se înţelege bunurile d) micul trafic de frontieră - deplasarea bunurilor de către locu-
care vizează încurajarea publicului în vederea vizitării unei ţări itorii din zona de frontieră între două zone de frontieră adiacente.
străine, mai ales pentru a asista la reuniuni sau manifestări cu (3) Pentru a putea beneficia de facilităţile acordate prin pre-
caracter cultural, religios, turistic, sportiv sau profesional. O lis- zentele dispoziţii:
tă exemplificativă a acestui material figurează în anexa nr.20. a) mărfurile importate în cadrul micului trafic de frontieră tre-
Pentru a putea beneficia de regimul de admitere temporară buie să aparţină unui locuitor din zona de frontieră adiacentă
cu suspendare totală de la plata drepturilor de import, materi- celei de admitere temporară;
alul de propagandă turistică trebuie să aparţină unei persoane b) echipamentul destinat exploatării bunurilor imobile trebuie
nerezidente şi să fie introdus în cantităţi rezonabile, ţinîndu-se să fie utilizat de către locuitorii din zona de frontieră adiacentă
seama de destinaţia sa. celei de admitere temporară, care exploatează terenurile aflate
Termenul de reexport al materialului de propagandă turisti- în această zonă de frontieră. Acest material trebuie să fie folo-
că este de 12 luni de la data admiterii temporare cu posibilita- sit pentru executarea de lucrări agricole sau forestiere, precum
tea prelungirii acestui termen în cazuri justificate. descărcarea ori transportul lemnului, sau în piscicultură;
Admiterea cu suspendare totală de la plata drepturilor de import c) micul trafic de frontieră pentru reparaţii, prelucrări sau
este acordată pentru următoarele materiale de propagandă turistică: transformări trebuie să aibă un caracter strict necomercial.
a) documente (pliante, broşuri, cărţi, reviste, ghiduri, afişe (4) Admiterea temporară de mărfuri importate în cadrul mi-
înrămate sau neînrămate, fotografii şi postere neînrămate, cului trafic de frontieră este acordată fără a se cere prezenta-
hărţi geografice ilustrate sau neilustrate, transparente impri- rea unui document vamal sau constituirea unei garanţii.
mate) destinate să fie distribuite gratuit, cu condiţia ca aceste Organele vamale pot condiţiona acordarea admiterii tempo-
documente să nu conţină mai mult de 25% publicitate comer- rare a mărfurilor importate în cadrul micului trafic de frontieră
cială privată şi ca scopul lor propagandistic să aibă în mod evi- de depunerea unui inventar al mărfurilor menţionate, precum
dent caracter general; şi a unui angajament scris pentru reexportul lor.
b) liste şi anuare ale hotelurilor străine, publicate de orga- Beneficiul admiterii temporare poate fi acordat şi pe baza
nismele turistice oficiale sau sub patronajul lor, şi orarele mij- unei simple înregistrări într-un registru aflat la biroul vamal.
loacelor de transport folosite în străinătate, atunci cînd aceste Subsecţiunea 2
documente urmează să fie distribuite gratuit şi nu conţin mai Dispoziţii privind mărfurile care pot fi plasate
mult de 25% publicitate comercială privată; în regim de admitere temporară cu suspendare
c) material tehnic expediat reprezentanţilor acreditaţi sau parţială de la plata drepturilor de import
corespondenţilor desemnaţi de organisme turistice oficiale 244. Pentru bunurile care nu se încadrează în prevederi-
naţionale şi care nu este destinat distribuirii, adică anuare, lis- le pct.229-243, regimul de admitere temporară se acordă cu
tele abonaţilor telefonici, listele hotelurilor, cataloagele tîrguri- suspendarea parţială de la plata drepturilor de import.
lor, mostre de produse artizanale de valoare neglijabilă, docu- Regimul de admitere temporară cu suspendare parţială de
mentaţie privind muzeele, universităţile, staţiunile termale şi la plata drepturilor de import se acordă numai cu garantarea
alte instituţii similare. acestora. Drepturile de import se determină astfel încît să aco-
241. Regimul vamal de admitere temporară cu suspendare pere o eventuală obligaţie vamală care ar putea apărea pe du-
totală de la plata drepturilor de import se acordă pentru diver- rata derulării regimului vamal.
se echipamente utilizate sub supravegherea şi pe răspunderea Regimul de admitere temporară cu suspendare parţială a drep-
unei autorităţi publice pentru construirea, repararea sau întreţi- turilor de import nu se poate acorda produselor şi mărfurilor con-
nerea infrastructurii de interes general din zonele de frontieră. sumabile, care pot fi introduse în ţară numai în regim de import.
242. (1) Regimul vamal de admitere temporară cu suspen- Subsecţiunea 3
dare totală de la plata drepturilor de import se acordă pentru Autorizarea plasării în regim
mărfurile importate temporar pe teritoriul vamal al Republicii 245. (1) Cererea se întocmeşte potrivit modelului prevăzut
Moldova în cazuri speciale care nu au incidenţă economică. în anexa nr.21, în conformitate cu instrucţiunile de completare
(2) Importul temporar şi cu caracter ocazional în teritoriul va- din anexa nr.22, şi se prezintă de către persoana căreia i se
mal al Republicii Moldova, pe o perioadă care nu depăşeşte poate acorda această autorizaţie.
3 luni, de mărfuri a căror valoare este mai mică de 4000 euro (2) Cererea se depune la organul vamal la care se prezintă
este considerat caz special fără incidenţă economică. mărfurile pentru vămuire şi trebuie să cuprindă toate elemen-
243. (1) Regimul vamal de admitere temporară cu suspen- tele privind utilizarea mărfurilor, precum şi locul unde se pre-
dare totală de la plata drepturilor de import se acordă pentru vede folosirea mărfurilor admise temporar.
mărfurile importate în cadrul micului trafic de frontieră. 246. Autorizaţia se eliberează de către organul vamal căruia i-a
(2) În sensul prezentului punct următoarele noţiuni semni- fost prezentată cererea, potrivit modelului prevăzut în anexa nr.23.
fică: 247. Perioada de valabilitate a autorizaţiei se stabileşte de
a) mărfurile importate în cadrul micului trafic de frontieră: către organul vamal, de la caz la caz, ţinînd seama de necesi-
mărfurile transportate de locuitorii zonelor de frontieră în vede- tăţile specifice ale solicitantului.
rea exercitării meseriei sau profesiunii lor (meşteşugari, medici etc.); 248. (1) La eliberarea autorizaţiei, organul vamal trebuie să
efectele personale sau articolele de uz casnic ale locuitori- specifice perioada în care mărfurile importate trebuie să pri-
lor din zonele de frontieră, pe care le introduc în ţară pentru a mească o destinaţie vamală, luînd în considerare timpul nece-
fi reparate, prelucrate sau transformate; sar realizării scopului pentru care s-a efectuat importul temporar.

50
Legislația

(2) În circumstanţe excepţionale termenul acordat poate b) mărfuri importate numai pentru demonstraţii sau demon-
fi prelungit. straţii de maşini şi aparate străine, prezentate la manifestare
Prin circumstanţe excepţionale se înţelege orice eveniment şi care sînt consumate sau distruse în timpul acestor demon-
în urma căruia mărfurile trebuie utilizate pe o perioadă de timp straţii, cu condiţia ca organele vamale să considere rezonabile
suplimentară în vederea îndeplinirii scopului pentru care s-a valoarea globală şi cantitatea de mărfuri, avînd în vedere na-
realizat operaţia de admitere temporară. tura manifestării, numărul de vizitatori şi importanţa participă-
(3) În cazul în care se acordă o prelungire care depăşeşte rii expozantului la manifestare;
perioada prevăzută iniţial, durata se stabileşte ţinînd seama de c) produse de valoare mică folosite pentru construirea, ame-
circumstanţele care l-au împiedicat pe titularul autorizaţiei să najarea şi decorarea standurilor provizorii ale străinilor care
îşi îndeplinească obligaţiile de reexport în intervalul respectiv. expun în cadrul manifestării (vopsele, lacuri, tapete etc.), dis-
249. Efectele personale ale călătorilor şi mărfurile introduse truse în urma utilizării lor;
de aceştia în scopuri sportive prevăzute la pct.238 se autori- d) pliante, cataloage, prospecte, liste cu preţuri curente, afi-
zează pentru admitere temporară fără cerere sau autorizaţie şe publicitare, calendare (ilustrate sau neilustrate) şi fotogra-
scrisă. În acest caz, absenţa intervenţiei organului vamal se fii neînrămate, destinate în special utilizării în scop publicitar
consideră autorizaţie. pentru mărfurile respective, cu condiţia ca:
250. Nu se depune cerere şi nu se emite o autorizaţie scrisă 1) acestea să fie produse străine furnizate gratuit şi destina-
în cazul utilizării unor documente internaţionale de admitere te numai distribuirii gratuite la locul manifestării; şi
temporară potrivit convenţiilor internaţionale la care Republi- 2) organele vamale să considere rezonabile valoarea globală şi
ca Moldova este parte. cantitatea mărfurilor, avînd în vedere natura manifestării, numărul
Subsecţiunea 4 de vizitatori şi importanţa participării expozantului la manifestare;
Plasarea mărfurilor în regim e) dosare, registre, formulare şi alte documente destinate să
251. Declaraţia de plasare a mărfurilor în regim de admitere fie utilizate ca atare în timpul sau cu ocazia reuniunilor, confe-
temporară se depune la unul din birourile vamale de plasare rinţelor ori a congreselor internaţionale.
specificate în autorizaţie. 255. Dispoziţiile pct.254 nu se aplică băuturilor alcoolice,
Subsecţiunea 5 produselor din tutun şi combustibililor.
Încheierea regimului 256. În vederea simplificării operaţiunilor de admitere tem-
252. Regimul de admitere temporară se poate încheia nu- porară, prin ordinul Serviciului Vamal se pot stabili proceduri
mai la birourile vamale stabilite în autorizaţie. şi documente simplificate.
Biroul vamal care a emis autorizaţia sau, în caz de refuz, or- Subsecţiunea 6
ganul ierarhic superior poate aproba ulterior, la cererea justifi- Modalităţi speciale de încheiere a regimului
cată a titularului, modificarea sau completarea autorizaţiei cu 257. În scopul aplicării prezentei secţiuni, abandonarea măr-
un alt birou vamal de încheiere. furilor în favoarea statului în cazuri temeinic justificate este ori-
253. Plasarea mărfurilor sub o altă destinaţie vamală se cînd posibilă cu acordul organului vamal.
aprobă de organul vamal numai după plata sumelor stabilite Subsecţiunea 7
potrivit art.71 din Codul vamal al Republicii Moldova. În cazul Măsuri de politică economică
încheierii operaţiunii prin import definitiv, sumele de mai sus 258. În cazul în care legislaţia în vigoare în Republica Mol-
se consideră încasate prin perceperea drepturilor de import. dova prevede măsuri de politică economică privind:
La perceperea drepturilor de import sau a sumelor stabilite a) punerea în liberă circulaţie a mărfurilor, acele măsuri nu
potrivit art.71 din Codul vamal al Republicii Moldova, elemen- se aplică la plasarea mărfurilor în regim de admitere tempora-
tele de taxare şi celelalte plăţi ce vor fi luate în considerare ră şi nici pe durata rămînerii mărfurilor în acest regim;
vor fi cele de la data plasării bunurilor în regimul de admitere b) introducerea mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova,
temporară, iar cursul oficial al leului moldovenesc va fi cel în acele măsuri se aplică dacă mărfurile sînt plasate în regim de
vigoare la data înregistrării declaraţiei vamale prin care măr- admitere temporară;
furile primesc o altă destinaţie vamală. c) exporturile, acele măsuri nu se aplică în cazul în care
254. Regimul de admitere temporară este considerat încheiat mărfurile străine se reexportă de pe teritoriul Republicii Mol-
cu scutire de la plata drepturilor de import pentru următoarele măr- dova după plasarea în regim de admitere temporară.
furi importate în baza pct.230, care au fost consumate sau distru- 259. Punerea în liberă circulaţie a mărfurilor admise tem-
se la locul manifestărilor, sau distribuite publicului în mod gratuit: porar se face cu condiţia aplicării de către organul vamal
a) mici mostre reprezentative pentru mărfurile străine expu- a măsurilor de politică economică în vigoare pentru acele
se la o manifestare, inclusiv mostrele de produse alimentare şi mărfuri la data înregistrării declaraţiei de punere în liberă
băuturile importate ca atare sau obţinute în cadrul manifestării circulaţie.
pe baza mărfurilor importate în vrac, cu condiţia: SECŢIUNEA 8
1) ca acestea să fie produse străine furnizate gratuit, care Admiterea temporară a mijloacelor de transport
servesc numai distribuirii gratuite pentru public în cadrul unei Subsecţiunea 1
manifestări, spre a fi utilizate sau consumate de către persoa- Admiterea temporarăcu suspendare
nele cărora le vor fi distribuite; de la plata drepturilor de import:
2) ca aceste produse să fie identificabile ca mostre cu ca- domeniul şi condiţiile de aplicare
racter publicitar şi care nu au decît o valoare unitară mică; 260. Mijloacele de transport menţionate la secţiunile A-D,
3) ca ele să nu se preteze comercializării şi, dacă este ca- precum şi bunurile de la secţiunile E-G pot fi introduse pe te-
zul, să fie ambalate în cantităţi net mai mici decît cele conţinu- ritoriul Republicii Moldova în regim de admitere temporară cu
te în cel mai mic ambalaj vîndut cu amănuntul; suspendare totală de la plata drepturilor de import şi cu scuti-
4) ca mostrele de produse alimentare şi băuturi care nu sînt re de la obligaţia depunerii declaraţiei vamale. Acestea nu pot
distribuite în ambalaje conform subpct.3) să fie consumate în fi vîndute, închiriate sau subînchiriate ori date în comodat, ga-
cadrul manifestării; şi jate, transferate sau puse la dispoziţia unei alte persoane pe
5) ca organele vamale să considere rezonabile valoarea teritoriul Republicii Moldova decît cu acordul organului vamal,
globală şi cantitatea de mărfuri, avînd în vedere natura ma- după plata drepturilor de import şi îndeplinirea formalităţilor
nifestării, numărul de vizitatori şi importanţa participării expo- vamale de punere în liberă circulaţie, cu excepţia derogărilor
zantului la manifestare; prevăzute de prezenta secţiune.

51
Legislația

Atunci cînd se constată că există riscul neîndeplinirii obliga- b) pe perioada de şedere a studentului pe teritoriul Republi-
ţiei de reexport ori a condiţiilor stabilite pentru admiterea tem- cii Moldova în cazul menţionat la alin.(4) lit.b).
porară a mijloacelor de transport, organul vamal poate solicita (6) Alin.(4) lit.b) şi alin.(5) lit.b) se aplică în mod corespunză-
titularului operaţiunii obţinerea unei autorizaţii în acest sens, tor persoanelor domiciliate în străinătate, care îndeplinesc mi-
depunerea unei declaraţii vamale, precum şi constituirea unei siuni pe o perioadă specificată în Republica Moldova.
garanţii care să acopere plata obligaţiei vamale. (7) Vehiculele de folosinţă personală admise temporar în Repu-
A. Mijloace de transport rutier blica Moldova nu pot fi vîndute, închiriate sau subînchiriate, date în
261. (1) Regimul de admitere temporară se aplică vehicule- locaţie, gajate ori folosite de alte persoane decît după plata drep-
lor rutiere pentru uz comercial. turilor de import şi cu respectarea măsurilor de politică economică
(2) În sensul prezentului punct, vehicule reprezintă toate ti- stabilite pentru punerea în liberă circulaţie a acestor bunuri.
purile de vehicule rutiere şi toate tipurile de remorci care pot fi (8) Totuşi vehiculele de uz personal aparţinînd unei firme
ataşate la acestea. de închiriere cu sediul înregistrat în afara teritoriului Republi-
(3) Plasarea în regim de admitere temporară menţionată la cii Moldova pot fi reînchiriate, cu acordul organului vamal, unei
alin.(1) se acordă cu condiţia ca vehiculele să îndeplinească persoane fizice stabilite în afara acestui teritoriu, în vederea
cumulativ următoarele condiţii: reexportului într-un interval care urmează a fi stabilit de orga-
a) să fie introduse de către o persoană nerezidentă sau de nului vamal, dacă ele se găsesc în Republica Moldova ca ur-
către un reprezentant al său; mare a executării unui contract de închiriere.
b) să fie folosite în scopuri comerciale de către această per- (9) Prin excepţie de la prevederile alin.(7):
soană sau de un reprezentant al său; a) soţul/soţia şi rudele în linie ascendentă şi descendentă di-
c) să fie înmatriculate în afara teritoriului Republicii Moldova rectă ale unei persoane fizice nerezidente şi care are reşedinţa
pe numele unei persoane stabilite în afara acestui teritoriu. To- în afara acestui teritoriu pot utiliza un vehicul de folosinţă perso-
tuşi, în cazul în care vehiculele nu sînt înmatriculate, condiţia nală care a fost deja admis sub regim de admitere temporară;
de mai sus se consideră îndeplinită dacă vehiculele respective b) vehiculul de uz personal poate fi utilizat ocazional de că-
aparţin unei persoane nerezidente; şi tre o persoană fizică stabilită pe teritoriul Republicii Moldova
d) să fie folosite exclusiv pentru transportul care începe sau în cazul în care această persoană lucrează pentru titularul re-
se încheie în afara teritoriului Republicii Moldova. gimului de admitere temporară.
(4) Atunci cînd o remorcă înmatriculată în străinătate este (10) Prin derogare de la prevederile pct.260:
ataşată unui vehicul cu motor înmatriculat în Republica Moldo- a) regimul de admitere temporară prevăzut la alin.(8) poate
va, regimul de admitere temporară poate fi acordat chiar dacă fi obţinut şi de către o persoană fizică stabilită pe teritoriul Re-
nu sînt îndeplinite condiţiile stabilite la alin.(3) lit.a) şi b). publicii Moldova, în vederea readucerii în teritoriul de origine
(5) Vehiculele menţionate la alin.(1) pot rămîne pe teritoriul a autovehiculului aflat în regim de admitere temporară, dacă
Republicii Moldova cu respectarea condiţiilor stabilite la alin. aceasta este angajată a firmei de închiriere;
(3) pe perioada necesară efectuării operaţiunilor pentru care b) persoana fizică stabilită în Republica Moldova poate, în sco-
se solicită introducerea temporară. În această perioadă pot fi pul revenirii în ţară, să închirieze sau să împrumute din străinăta-
efectuate operaţiuni cum ar fi transportul, îmbarcarea şi de- te un vehicul de uz personal cu respectarea condiţiilor stabilite la
barcarea pasagerilor, transportul, încărcarea şi descărcarea alin.(3) lit.c). Perioada în care vehiculul trebuie reexportat se sta-
mărfurilor, precum şi eventuale lucrări de întreţinere. bileşte de către organul vamal în funcţie de circumstanţele par-
(6) În scopul aplicării alin.(3) lit.a) şi b), persoanele care acţi- ticulare ale fiecărui caz, dar fără a depăşi 6 luni. În această situ-
onează în numele unei persoane nerezidente trebuie autoriza- aţie sînt obligatorii obţinerea unei autorizaţii din partea organului
te în mod corespunzător de către persoana respectivă. vamal, depunerea unei declaraţii vamale şi garantarea obligaţiei
262. (1) Regimul de admitere temporară se aplică vehicule- vamale care ar putea apărea prin nerespectarea condiţiilor stabi-
lor rutiere de uz personal. lite. În acest caz, regimul de admitere temporară nu poate fi acor-
(2) În scopul prezentului punct, prin vehicule se înţelege toa- dat autovehiculelor al căror import este prohibit;
te vehiculele rutiere, inclusiv rulotele şi remorcile care pot fi c) organele vamale pot acorda regimul de admitere tempo-
ataşate vehiculelor cu motor. rară în cazul persoanelor fizice stabilite pe teritoriul Republicii
(3) Regimul de admitere temporară menţionat la alin.(1) se Moldova care intenţionează să-şi mute domiciliul în afara aces-
acordă cu condiţia ca vehiculele să fie: tui teritoriu. În această situaţie este, de asemenea, necesară
a) introduse de persoane nerezidente; obţinerea autorizaţiei, depunerea declaraţiei vamale şi garan-
b) utilizate în scop personal de către persoanele respective; tarea obligaţiilor vamale, cu respectarea următoarelor condiţii:
c) înmatriculate în afara teritoriului Republicii Moldova pe persoana interesată să facă dovada schimbării domiciliului
numele unei persoane stabilite în afara acelui teritoriu. Totuşi, conform reglementărilor legale în vigoare;
dacă vehiculele nu sînt înmatriculate, condiţia de mai sus se vehiculul să fie reexportat în timp de 3 luni de la data acor-
consideră a fi îndeplinită în cazul în care vehiculele respective dării regimului.
aparţin unei persoane nerezidente. 263. (1) Pct.262 se aplică, de asemenea,animalelor de călă-
(4) Regimul de admitere temporară se aplică, de asemenea: rit sau de tracţiune şi atelajelor trase de acestea, care intră pe
a) în cazul în care vehiculul de folosinţă personală, înmatri- teritoriul Republicii Moldova.
culat în ţara de reşedinţă a utilizatorului, este folosit în mod re- (2) Animalele şi atelajele trase de acestea, prevăzute la alin.
gulat pe teritoriul Republicii Moldova pentru deplasarea de la (1), pot rămîne pe teritoriul Republicii Moldova pe o perioadă
reşedinţa sa la locul de muncă şi viceversa. Acordarea acestui de cel mult 3 luni.
regim nu este supusă unei limite de durată; B. Mijloace de transport feroviar
b) în cazul în care un student utilizează un vehicul în folo- 264. (1) Regimul de admitere temporară se aplică mijloace-
sinţă personală, înmatriculat în ţara sa de domiciliu, pe terito- lor de transport feroviar.
riul Republicii Moldova unde studentul este rezident, cu unicul (2) În sensul prezentului punct, prin mijloace de transport fe-
scop de a-şi efectua studiile. roviar se înţelege toate mijloacele de tracţiune, vagoanele au-
(5) Vehiculele de folosinţă personală pot rămîne pe teritoriul tomotoare, drezinele şi materialul rulant de orice natură utiliza-
Republicii Moldova în regim de admitere temporară: te pentru transportul de persoane sau mărfuri pe cale ferată.
a) pe o perioadă de 6 luni, continuă sau nu, dintr-o perioa- (3) Regimul de admitere temporară menţionat la alin.(1) se
dă de 12 luni; acordă cu condiţia ca mijloacele de transport feroviar:

52
Legislația

a) să aparţină unei persoane nerezidente; containerului să fie cît mai direct sau cît mai apropiat de locul
b) să fie înmatriculate pe o reţea feroviară din afara teritoriu- unde mărfurile de exportat se încarcă sau din care containe-
lui Republicii Moldova. rul se reexportă gol.
(4) Mijloacele de transport feroviar pot rămîne pe teritoriul (5) Fără încălcarea pct.271 alin.(1), accesoriile şi echipamentele
Republicii Moldova pe o perioadă de cel mult 12 luni. uzuale ale containerului pot fi importate fie împreună cu un contai-
(5) Prin derogare de la pct.260: ner pentru a fi reexportate ulterior separat sau cu un alt container,
a) mijloacele de transport feroviar pot fi puse la dispozi- fie separat pentru a fi reexportate ulterior cu un container.
ţia unei persoane stabilite pe teritoriul Republicii Moldova, 269. (1) Pct.268 alin.(1) se aplică containerelor care au marca-
cu condiţia ca acestea să fie folosite în comun în cadrul unui te durabil, în locuri corespunzătoare şi vizibile, următoarele date:
acord în baza căruia fiecare reţea poate utiliza materialul ru- a) identificarea proprietarului sau a utilizatorului principal;
lant al celeilalte reţele ca pe propriul său material rulant; b) mărcile şi numerele de identificare ale containerului,
b) în cazuri excepţionale, organul vamal poate admite ca o adoptate de proprietar sau de utilizator; şi
persoană stabilită pe teritoriul Republicii Moldova să utilizeze c) ţara căreia îi aparţine containerul, inclusiv echipamentul
vagoane destinate transportului de mărfuri plasate sub regi- fixat permanent pe acesta.
mul de admitere temporară pe o perioadă limitată, în funcţie (2) Ţara căreia îi aparţine containerul poate fi indicată pe
de circumstanţele cazului considerat. acesta fie cu denumirea completă, fie prin codul de ţară ISO
C. Mijloace de transport aerian alfa-2, prevăzut în standardul internaţional ISO 3166, fie printr-
265. (1) Regimul de admitere temporară se aplică mijloace- un semn distinctiv folosit pentru a indica ţara de înmatriculare
lor de transport aerian. a vehiculelor cu motor în circulaţia rutieră internaţională. Pen-
(2) Mijloacele de transport menţionate la alin.(1) pot rămîne tru containerele aparţinînd Republicii Moldova, organele vama-
pe teritoriul Republicii Moldova pe perioada necesară efec- le vor dispune, în vederea agreării pentru transportul sub sigiliu
tuării operaţiunilor pentru care se solicită introducerea tem- vamal, înscrierea pe container a numelui ţării sau a emblemei
porară, cum ar fi, de exemplu, îmbarcarea şi debarcarea de naţionale. Identitatea proprietarului sau a utilizatorului poate fi
pasageri, încărcarea şi descărcarea de mărfuri, transport şi indicată fie prin înscrierea numelui, fie printr-un simbol stabilit,
întreţinere. cu excepţia simbolurilor precum stemele sau steagurile.
(3) Pct.262 se aplică de asemenea aeronavelor folosite pen- (3) Pentru ca mărcile şi numerele de identificare de pe con-
tru uz privat. tainere să fie considerate ca marcate durabil, atunci cînd se
D. Mijloace de transport pe mare sau pe căi navigabile foloseşte o fîşie de material plastic trebuie să fie îndeplinite
266. (1) Regimul de admitere temporară se aplică mijloace- următoarele condiţii:
lor de transport pe mare sau pe căi navigabile. a) se va folosi un adeziv de calitate. Pelicula, o dată aplicată,
(2) Mijloacele de transport menţionate la alin.(1) pot rămîne va trebui să prezinte o rezistenţă la tracţiune mai mică decît cea
pe teritoriul Republicii Moldova pe perioada necesară efectu- a adezivului, astfel încît orice încercare de dezlipire să ducă la
ării operaţiunilor pentru care se solicită admiterea temporară, distrugerea sa. Folosirea peliculelor turnate îndeplineşte aceste
cum ar fi, de exemplu, transportul, îmbarcarea şi debarcarea cerinţe. Nu vor fi folosite peliculele aplicate prin presare;
de pasageri, încărcarea şi descărcarea de mărfuri, transpor- b) în cazul în care mărcile şi numerele de identificare trebuie
tul şi întreţinerea. schimbate, pelicula ce urmează a fi înlocuită trebuie înlătura-
(3) Pct.262 se aplică în mod corespunzător navelor de uz tă total înainte de aplicarea unei noi pelicule. Nu este permi-
privat în transportul pe mare sau pe căi navigabile. să aplicarea unei noi pelicule peste o peliculă deja existentă.
E. Paleţii (4) Menţiunile privind utilizarea peliculelor din plastic pentru
267. (1) Regimul de admitere temporară se aplică paleţilor. marcarea containerelor, prevăzute în alin.(3) al acestui punct, nu
(2) Beneficiază de regimul vamal menţionat la alin.(1) paleţii exclud posibilitatea folosirii altor metode rezistente de marcaj.
utilizaţi de orice mijloc de transport străin căruia i-a fost acor- 270. (1) Sînt, de asemenea, agreate pentru transportul sub
dat regimul de admitere temporară. sigilii vamale containerele care poartă, în afara datelor prevă-
(3) Organele vamale nu acordă regimul de admitere tempo- zute la pct.269, numărul de ordine atribuit de constructor sau
rară paleţilor care au făcut obiectul unei cumpărări, unei închi- numărul de fabricaţie, iar dacă sînt agreate pe tip de construc-
rieri-vînzări, unui împrumut sau unui contract similar încheiat ţie, numărul tipului sau al scrisorii de identificare a tipului co-
de către o persoană stabilită sau rezidentă pe teritoriul Repu- respunzător prescripţiilor tehnice.
blicii Moldova. (2) Prescripţiile tehnice aplicabile containerelor admise pen-
F. Containere tru transportul sub sigilii vamale şi procedura pentru agrearea
268. (1) Regimul de admitere temporară se aplică containe- containerelor sînt cele stabilite în anexa nr.2 la Convenţia va-
relor agreate pentru transportul sub sigiliu vamal care se intro- mală referitoare la transportul internaţional al mărfurilor sub
duc pe teritoriul vamal al Republicii Moldova de către proprie- acoperirea carnetelor TIR, Convenţia TIR încheiată la Geneva
tari, operatori sau de către reprezentanţii acestora. la 14 noiembrie 1975.
(2) Containerele plasate în regim de admitere temporară pot (3) Dacă se constată că unele containere agreate nu sati-
rămîne pe teritoriul Republicii Moldova pe o perioadă de cel sfac prescripţiile tehnice prevăzute la alin.(2) ori dacă un con-
mult 12 luni. Organele vamale nu pot impune un termen de re- tainer prezintă defecţiuni majore şi, în consecinţă, nu înde-
export mai mic de 6 luni. plineşte normele de agreare pentru transportul sub sigilii va-
(3) Organele vamale nu acordă regimul de admitere tempo- male, organele vamale iau măsurile prevăzute în anexa nr.24.
rară containerelor care au făcut obiectul unei cumpărări, unei G. Piese de schimb, accesorii şi echipament uzual
închirieri-vînzări, unui împrumut sau unui contract similar în- 271. (1) Regimul de admitere temporară se acordă pentru
cheiat de către o persoană stabilită sau rezidentă pe teritoriul piesele de schimb uzuale, accesoriile şi materialele, inclusiv
Republicii Moldova. echipamentul utilizat pentru stivuirea, asigurarea sau proteja-
(4) Containerele plasate în regim de admitere temporară rea mărfurilor, care sînt importate cu sau separat de mijloace-
pot fi utilizate în trafic intern doar dacă acest lucru este nece- le de transport cărora le sînt destinate.
sar pentru reexportul lor de pe teritoriul Republicii Moldova. În (2) Piesele de schimb importate cu sau separat de mijloace-
această situaţie, containerele admise temporar pot fi utilizate le de transport cărora le sînt destinate se utilizează exclusiv
doar o singură dată în trafic intern pe întreaga durată a şederii pentru executarea de reparaţii minore şi pentru întreţinerea de
în ţară. În acest scop organele vamale pot impune ca traseul rutină a acestor mijloace de transport.

53
Legislația

Subsecţiunea 2 zute de legislaţia în vigoare, se constată că:


Încheierea regimului mijloacele de transport rutier de uz comercial au fost folosi-
272. Piesele înlocuite ca urmare a lucrărilor de reparaţie te în traficul intern;
sau întreţinere, precum şi piesele de schimb noi deteriorate mijloacele de transport de uz privat au fost folosite în scop
sau defecte pot fi importate sau reexportate. comercial în traficul intern;
273. În cazul mijloacelor de transport feroviare prevăzute la mijloacele de transport au fost vîndute, închiriate sau subîn-
pct.264 şi al paleţilor prevăzuţi la pct.267, care se folosesc în comun chiriate, date cu împrumut, gajate sau puse la dispoziţia altor
în baza unui acord, încheierea regimului se efectuează la momentul persoane în alt scop decît acel de reexport imediat.
în care mijloace de transport sau paleţi de acelaşi tip sau de valoa- 276. Dispoziţiile pct.257-259 se aplică şi mijloacelor de
re echivalentă celor admişi temporar primesc o destinaţie vamală. transport admise temporar.
274. Mijloacele de transport pentru care au fost depuse de-
claraţii vamale conform prevederilor acestei secţiuni se reex-
portă în termenul stabilit prin autorizaţie.
Subsecţiunea 3
Dispoziţii finale
275. Organele vamale revocă autorizarea pentru mijloacele
de transport admise temporar şi constată apariţia unei obliga-
ţii vamale în cazul în care, cu excepţia derogărilor prevăzute
în această secţiune sau a facilităţilor mai cuprinzătoare prevă-
Anexa nr.6
la Regulamentul de aplicare a
destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii Moldova
CERERE DE AUTORIZARE
a regimului de perfecţionare activă

1. Denumirea şi sediul:
a) solicitantului __________________________________________________________________________
b) operatorului __________________________________________________________________________
2. Sistemul solicitat:
a) sistemul cu suspendare___________________________________________________________________
b) sistemul cu restituire ____________________________________________________________________
3. Modalităţi speciale solicitate:
a) compensare prin echivalent _______________________________________________________________
b) export anticipat ________________________________________________________________________
4. Mărfurile destinate a fi supuse operaţiunilor de perfecţionare şi justificarea cererii:
a) denumirea comercială şi/sau tehnică_________________________________________________________
b) menţiuni relative la clasificarea în Nomenclatorul mărfurilor__________________________________________
c) cantitatea prevăzută ____________________________________________________________________
d) valoarea prevăzută _____________________________________________________________________
e) originea _____________________________________________________________________________
5. Produse compensatoare şi exportul prevăzut:
a) denumirea comercială şi/sau tehnică _________________________________________________________
b) menţiuni privitoare la clasificarea în Nomenclatorul mărfurilor ________________________________________
c) produse compensatoare principale __________________________________________________________
d) export prevăzut _______________________________________________________________________
6. Rata de randament _____________________________________________________________________
7. Natura (felul) procesului de perfecţionare ______________________________________________________
8. Locul unde are loc operaţiunea de perfecţionare_________________________________________________
9. Durata estimată a fi necesară pentru:
a) realizarea operaţiunilor de perfecţionare şi scoaterea produselor compensatoare
(termenul de reexport) ____________________________________________________________________
b) aprovizionarea şi transportul către Republica Moldova a mărfurilor străine
10. Mijloace de identificare preconizate ________________________________________________________
11. Nominalizarea birourilor vamale:
a) de acordare a regimului _________________________________________________________________
b) de încheiere a regimului _________________________________________________________________
12. Termen de valabilitate a autorizaţiei solicitat___________________________________________________
13. Mărfuri echivalente ___________________________________________________________________
14. Importatorul autorizat să plaseze mărfurile în regim _____________________________________________
15. Menţiuni cu privire la autorizaţiile anterioare:
a) pentru trei ani precedenţi, în cazul mărfurilor identice cu cele constituind obiectul prezentei cereri
___________________________________________________________________________________
b) în cazul mărfurilor destinate a fi supuse operaţiunilor de perfecţionare _________________________________

Data_____________________ Semnătura_________________
L. Ş.

NOTĂ: Datele de mai sus trebuie să fie furnizate în ordinea lor. Acelea dintre ele care se referă la mărfuri sau produse se furnizează
în raport de fiecare tip de marfă sau de produs.

54
Legislația

Anexa nr.7
la Regulamentul de aplicare a
destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii Moldova

INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE

1. Denumirea, actul constitutiv şi sediul persoanei: în cazul 9. Durata estimată ar fi necesară pentru:
în care cererea este prezentată pe hîrtie cu antet şi aceas- a) realizarea operaţiunilor de perfecţionare şi scoaterea pro-
ta conţine toate menţiunile de la pct.1 a), completarea aces- duselor compensatoare (termenul de reexport): această men-
tui punct nu este necesară. Pct.1 lit.b) va fi completat, întrucît ţiune se furnizează în raport cu o anumită parte de mărfuri (de
operatorul este o persoană distinctă de cea a solicitantului. exemplu: pe unitate sau cantitate) şi trebuie să indice dura-
2. Sistemul solicitat: se va indica sistemul dorit ţinînd seama ta medie estimată a operaţiunilor de perfecţionare, în raport
de prevederile art.58 din Codul vamal. de această parte, precum şi termenul estimat care curge de
3. Modalităţi speciale solicitate: se menţionează dacă una la terminarea operaţiunilor de perfecţionare pînă la momentul
sau mai multe modalităţi prevăzute pentru acest punct sînt so- exportului, produselor compensatoare obţinute;
licitate. Aceste menţiuni pot avea o incidenţă asupra tipului da- b) aprovizionarea şi transportul către Republica Moldova a
telor care se furnizează în punctele ce urmează. mărfurilor străine: această menţiune se înscrie numai dacă se
4. Mărfuri destinate a fi supuse operaţiunilor de perfecţiona- solicită modalitatea de export anticipat. În acest caz, se va in-
re şi justificarea cererii: dica perioada de timp necesară pentru aprovizionare şi trans-
a) denumirea comercială şi/sau tehnică: această menţiune port către Republica Moldova a mărfurilor de import.
trebuie să fie furnizată în termeni suficient de clari şi precişi 10. Mijloacele de identificare preconizate: se menţionează
pentru a permite luarea deciziei asupra cererii şi, în special, mijloacele de identificare cele mai adecvate a mărfurilor de
de a se stabili dacă, în funcţie de informaţiile primite, condiţiile import în produsele compensatoare.
economice pot fi considerate ca fiind îndeplinite. 11. Nominalizarea birourilor vamale: se menţionează dintre
În orice caz, în situaţia în care este solicitată compensarea birourile vamale posibile cele care pot fi utilizate ca birouri va-
prin echivalent, cu sau fără export anticipat, se menţionează, male:
de asemenea, calitatea comercială şi caracteristicile tehnice; a) de acordare a regimului: pentru acceptarea declaraţiei
b) menţiunile relative la clasificarea în Nomenclatorul măr- vamale de plasare a mărfurilor sub regim şi de control al aces-
furilor: aceste menţiuni, care nu se dau decît cu titlu indicativ, tuia;
pot fi limitate la codul de patru cifre, în cazul în care referirea la b) de încheiere a regimului: pentru acceptarea declaraţiilor
codul de opt cifre nu este necesară pentru emiterea autorizaţi- vamale prin care mărfurilor străine li se dă una din destinaţiile
ei şi buna derulare a operaţiunii de perfecţionare. În situaţia în vamale admise.
care sistemul de compensare prin echivalent este solicitat, se 12. Durata preconizată a autorizaţiei: se indică termenul
va face referire la codul de opt cifre; prevăzut pentru importul mărfurilor destinate operaţiunilor de
c) cantitatea prevăzută: această menţiune poate fi omisă, perfecţionare.
dacă nu a fost solicitat sistemul de compensare prin echiva- 13. Mărfurile echivalente: se menţionează numai dacă este
lent. Dacă cantitatea este menţionată, se face referire şi la o solicitată modalitatea compensării prin echivalent, codul din
perioadă în care urmează să se efectueze importul; Nomenclatorul mărfurilor specific, calitatea comercială şi ca-
d) valoarea prevăzută: această menţiune poate fi omisă în racteristicile tehnice ale mărfurilor echivalente, pentru a per-
aceleaşi condiţii ca la lit.c) de mai sus. Dacă valoarea este mite organelor vamale să efectueze comparaţiile necesare
menţionată, ea trebuie să fie valoarea în vamă estimată a dintre mărfurile străine şi mărfurile echivalente.
mărfurilor, pe baza elementelor cunoscute şi a documentelor 14. Importatorul autorizat să plaseze mărfurile sub regim:
prezentate; se menţionează denumirea, statutul juridic şi sediul importa-
e) se menţionează ţara de origine cunoscută. torului.
5. Produse compensatoare şi exportul prevăzut: 15. Menţiuni cu privire la autorizaţiile anterioare:
a) denumirea comercială şi/sau tehnică: se completează în a) pentru trei ani precedenţi, în cazul mărfurilor identice cu
aceleaşi condiţii ca la pct.4 lit.a) de mai sus pentru toate pro- cele constituind obiectul prezentei cereri: se menţionează au-
dusele compensatoare obţinute; torizaţiile ce au fost emise;
b) menţiuni privitoare la clasificarea în Nomenclatorul măr- b) în cazul mărfurilor destinate a fi supuse operaţiunilor de
furilor: se completează în aceleaşi condiţii ca la pct.4 lit.b) de perfecţionare: se menţionează dacă mărfurile în cauză sînt
mai sus, pentru toate produsele compensatoare obţinute; produse compensatoare în cadrul unei sau mai multor autori-
c) produse compensatoare principale: dintre produsele zaţii deja emise şi, în caz afirmativ, se indică autorizaţiile re-
compensatoare care sînt produse compensatoare principale; spective (autorizaţii succesive).
d) exportul prevăzut: această menţiune trebuie înscrisă cînd
se solicită sistemul cu suspendare. În acest caz, se precizea-
ză posibilităţile de export al produselor compensatoare.
6. Rata de randament: se menţionează rata de randament
declarată de titularul operaţiunii.
7. Felul procesului de perfecţionare: se menţionează opera-
ţiunile la care mărfurile de import trebuie să fie supuse în ve-
derea obţinerii produselor compensatoare.
8. Locul unde are loc operaţiunea de perfecţionare: se indi-
că adresa locului unde operaţiunea de perfecţionare trebuie
să fie efectuată.

55
Legislația

Anexa nr.8
la Regulamentul de aplicare a
destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii Moldova

AUTORIZAŢIE DE PERFECŢIONARE ACTIVĂ


Referitor la cererea ______________________________________________________________________
1. Denumirea, actul constitutiv şi sediul:
a) solicitantului _________________________________________________________________________
b) operatorului (1) _______________________________________________________________________
2. Sistemul autorizat (2):
a) sistem cu suspendare __________________________________________________________________
b) sistem cu restituire ____________________________________________________________________
3) Modalităţi (2):
a) compensare prin echivalent ______________________________________________________________
b) export anticipat ______________________________________________________________________
4. Mărfurile destinate a suferi operaţiuni de perfecţionare (3):
a) denumirea comercială/tehnică ____________________________________________________________
b) menţiuni relative la clasificarea în Nomenclatorul mărfurilor ________________________________________
c) cantitatea prevăzută ___________________________________________________________________
d) valoarea prevăzută ____________________________________________________________________
5. Produsele compensatoare (3):
a) denumirea comercială/tehnică ____________________________________________________________
b) menţiuni relative la clasificarea în Nomenclatorul mărfurilor ________________________________________
c) produse compensatoare principale _________________________________________________________
6. Rata de randament (4) _________________________________________________________________
7. Felul perfecţionării ____________________________________________________________________
8. Locul unde se efectuează operaţiunea de perfecţionare ___________________________________________
9. Termenul de reexport (5) _______________________________________________________________
10. Termenul de plasare a mărfurilor de import în regim (6) __________________________________________
11. Mijloace de identificare stabilite __________________________________________________________
12. Unităţile vamale desemnate:
a) de control __________________________________________________________________________
b) de plasare _________________________________________________________________________
c) de încheiere ________________________________________________________________________
13. Termenul de valabilitate al autorizaţiei (7) ____________________________________________________
14. Mărfuri echivalente (8) _________________________________________________________________
15. Data de reexaminare a condiţiilor economice (9) _______________________________________________

Data____________________ Semnătura_______________

Anexa nr.9
la Regulamentul de aplicare a
destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii Moldova

INSTRUCŢIUNI PRIVIND COMPLETAREA AUTORIZĂRII


(1) - Se completează dacă este o persoană diferită de titularul autorizaţiei.
(2) - Se indică sistemul autorizat şi/sau modalităţile specifice.
(3) - Aceste indicaţii sînt furnizate, în măsura necesară, pentru a permite unităţilor vamale controlul utilizării autorizaţiei, mai
ales în ceea ce priveşte aplicarea ratei de randament prevăzute şi în ceea ce priveşte cantitatea şi valoarea, ţinînd seama de
condiţiile economice luate în considerare. Indicaţiile referitoare la cantitate sau valoare pot fi furnizate prin referire la o perioa-
dă de import. Dacă indicaţia se referă la produsele compensatoare, ele trebuie să distingă produsele principale de produsele
secundare.
(4) - Se indică rata de randament sau modalităţile în baza cărora unităţile vamale de control fixează această rată. Dacă ran-
damentul este cel rezultat din evidenţa operativă a titularului autorizaţiei, se menţionează acest fapt.
(5) - Acest termen corespunde timpului necesar pentru realizarea operaţiunii de perfecţionare a unei cantităţi determinate de
mărfuri de import şi de obţinere a produselor compensatoare.
(6) - Se indică dacă este utilizată modalitatea de export anticipat.
(7) - În cazuri justificate, eliberarea autorizaţiei poate fi dată pentru o perioadă mai mare de doi ani; termenul menţionat sau
expresia "durată nelimitată" se justifică şi prin depunerea clauzei de reexaminare menţionate la punctul 15.
(8) - Se indică numai dacă este avut în vedere sistemul de compensare prin echivalent, codul NM de nouă cifre, calitatea co-
mercială şi caracteristicile tehnice ale mărfurilor echivalente.
(9) - A se vedea nota (7).

Notă: Datele de mai sus trebuie să fie furnizate în ordinea lor. Acelea dintre ele care se referă la mărfuri sau produse se furni-
zează în raport de fiecare fel de marfă sau produs.

56
Legislația

Anexa nr.10
la Regulamentul de aplicare a
destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii Moldova

Metoda cheii cantitative

Elemente cunoscute
Cantitatea de produse importate pentru perfecţionare: A1, A 2,...,An
Cantitatea de produse compensatoare rezultate din perfecţionare: X1,X 2,...,Xm
Cantitatea de produse compensatoare ce va fi importată: X1’,X 2’,...,Xm’
Cantitatea mărfurilor de import conţinută în produsele compensatoare rezultate din perfecţionare:
A1X1,A1X 2,...,A1Xm,A2X1,A2X 2,...,A2Xm,...,AnX1,AnX 2...,AnXm
_____________________________________________________________________________________
Determinarea bazei de repartizare a mărfurilor importate în produsele compensatoare
rezultate din perfecţionare (R)

R(A1,X1) = A1A1X1/(A1X1+ A1X 2+...+A1Xm)


R(A1,X 2) = A1A1X 2/(A1X1+ A1X 2+...+A1Xm)
.
.
.
R(A1,Xm) = A1A1Xm/(A1X1+ A1X 2+...+A1Xm)
R(A 2,X1) = A 2A2X1/(A1X1+ A1X 2+...+A1Xm)
R(A 2,X 2) = A 2A2X 2/(A1X1+ A1X 2+...+A1Xm)
.
.
.
R(A2,Xm) = A 2A2Xm/(A1X1+ A1X 2+...+A1Xm)
.
.
.
R(An,X1) = AnAnX1/(A1X1+ A1X 2+...+A1Xm)
.
.
.
R(An,Xm) = AnAnXm/(A1X1+ A1X 2+...+A1Xm)
_____________________________________________________________________________________
Determinarea cantităţii de marfă de import ce se regăseşte în produsele compensatoare importate

A1’= R(A1,X1)* X1’/ X1+ R(A1,X 2)* X 2’/ X 2+...+ R(A1,Xm)* Xm’/ Xm
A 2’= R(A 2,X1)* X1’/ X1+ R(A 2,X 2)* X 2’/ X 2+...+ R(A 2,Xm)* Xm’/ Xm
.
.
.
An’= R(An,X1)* X1’/ X1+ R(An,X 2)* X 2’/ X 2+...+ R(An,Xm)* Xm’/ Xm

Prin urmare, pentru produsul importat în vederea perfecţionării Ak apare o obligaţie vamală pentru cantitatea Ak’

Ak’= R(Ak,X1)* X1’/ X1+ R(Ak,X 2)* X 2’/ X 2+...+ R(Ak,Xm)* Xm’/ Xm =
=[Ak /( AkX1+ AkX 2+...+AkXm)](AkX1 X1’/ X1+ AkX 2 X 2’/ X 2+...+ AkXmXm’/ Xm), deci

Ak’ = [Ak /(AkX1+AkX 2+...+AkXm)](AkX1X1’/X1+AkX 2X 2’/X 2+...+AkXmXm’/ Xm)

În particular, atunci cînd din operaţiunea de fabricaţie rezultă un singur produs compensator X (metoda produs compensator),
formula de mai sus devine:

Ak’ = {Ak /AkX}* AkX*X’/X = Ak*X’/X

Din relaţia de mai sus rezultă în cazul metodei "produs compensator" pierderile definite la pct.161 lit.d) nu influenţează calcu-
lul cantităţii de mărfuri de import pentru care apare o obligaţie de plată.

Studii de caz

1. În urma procesării a 100 kg de substanţă A din import rezultă 200 kg de substanţă B, din care 180 kg se importă, iar 20 kg
se exportă.
Vom determina cantitatea de substanţă A pentru care apare o obligaţie de plată.

57
Legislația

În acest caz, conform formulei de mai sus, avem:

Ak= A = 100 kg
Xk= X = 200 kg
Xk’ = X’ =180 kg
...........................
A’= 100kg*180kg/200kg = 90kg

2. În urma procesării a 100 kg de substanţă de import A şi a 50 kg de substanţă de import B, rezultă două tipuri de produse:
X în cantitate de 200 kg, din care se importă cantitatea de 180 kg, iar restul se exportă.
Y în cantitate de 30 kg, din care se importă cantitatea de 20 kg, iar restul se exportă.
Se cunoaşte, de asemenea, că repartiţia mărfurilor de import A şi B în produsele compensatoare este următoarea:

marfa A care se regăseşte în produsul compensator X = 85 kg


marfa A care se regăseşte în produsul compensator Y = 10 kg
marfa B care se regăseşte în produsul compensator X = 35 kg
marfa B care se regăseşte în produsul compensator Y = 12 kg
_____________________________________________________________________________________

Vom determina cantităţile de substanţă A şi B pentru care apare o obligaţie de plată.


Analizînd modul în care mărfurile de import se regăsesc în produsele compensatoare, se observă că pe parcursul perfecţio-
nării au apărut pierderi, şi anume 5 kg pentru marfa A şi 3 kg pentru marfa B.
În acest caz, conform formulei de mai sus, avem:

A1 = 100 kg A1X1 = 85 kg X1’= 180 kg


A 2 = 50 kg A2X1 = 35 kg X 2’ = 20 kg
X1 = 200 kg A1X 2 = 10 kg
X 2 = 30 kg A2X 2 = 12 kg

Ak’ = {Ak /(AkX1+AkX 2+...+AkXm)}(AkX1X1’/X1+AkX 2X 2’/X 2+...+AkXmXm’/ Xm)

A1’ = {100kg/(85kg+10kg)}(85kg*180kg/200kg+10kg*20kg/30kg) = 87,54kg

A 2’ = {50kg/(35kg+12kg)}(35kg*180kg/200kg+12kg*20kg/30kg) = 42,02kg

Anexa nr.11
la Regulamentul de aplicare a
destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii Moldova

Metoda cheii valorice

Elemente cunoscute

Cantitatea de produse importate pentru perfecţionare: A1, A 2,...,An


Cantitatea de produse compensatoare rezultate din perfecţionare: X1, X 2,...,Xm
Preţul produselor compensatoare: P(X1), P(X 2),..., P(Xm)
Cantitatea de produse compensatoare ce va fi importată: X1’, X 2’,...,Xm’
_____________________________________________________________________________________
Determinarea bazei de repartizare a mărfurilor importate în produsele compensatoare
rezultate din perfecţionare(R)

R(A1,X1) = A1P(X1)/(P(X1)+ P(X 2)+...+P(Xm))


R(A1,X 2) = A1P(X 2)/(P(X1)+ P(X 2)+...+P(Xm))
.
.
.
R(A1,Xm) = A1P(Xm)/(P(X1)+ P(X 2)+...+P(Xm))
R(A 2,X1) = A 2P(X1)/(P(X1)+ P(X 2)+...+P(Xm))
R(A 2,X 2) = A 2P(X 2)/(P(X1)+ P(X 2)+...+P(Xm))
.
.
.
R(A 2,Xm) = A 2P(Xm)/(P(X1)+ P(X 2)+...+P(Xm))
.
.
.

58
Legislația

R(An,X1) = AnP(X1)/(P(X1)+ P(X 2)+...+P(Xm))


.
.
.
R(An,Xm) = AnP(Xm)/( P(X1)+ P(X 2)+...+P(Xm))
_____________________________________________________________________________________
Determinarea cantităţii de marfă de import ce se regăseşte în produsele compensatoare importate

A1’ = R(A1,X1)* X1’/ X1+ R(A1,X 2)* X 2’/ X 2+...+ R(A1,Xm)* Xm’/ Xm
A 2’= R(A 2,X1)* X1’/ X1+ R(A 2,X 2)* X 2’/ X 2+...+ R(A 2,Xm)* Xm’/ Xm
.
.
.
An’= R(An,X1)* X1’/ X1+ R(An,X 2)* X 2’/ X 2+...+ R(An,Xm)* Xm’/ Xm

Prin urmare, pentru produsul importat în vederea perfecţionării Ak apare o obligaţie vamală pentru cantitatea A k’

Ak’ = R(Ak,X1)* X1’/ X1+ R(Ak,X 2)* X 2’/ X 2+...+ R(Ak,Xm)* Xm’/ Xm =
= {Ak / (P(X1)+ P(X 2)+...+P(Xm))} (P(X1) X1’/ X1+ P(X 2)X 2’/ X 2+...+ P(Xm)Xm’/ Xm), deci

Ak’ ={Ak / (P(X1)+ P(X 2)+...+P(Xm))} (P(X1) X1’/ X1+ P(X 2)X 2’/ X 2+...+ P(Xm)Xm’/ Xm)

Studiu de caz

În urma procesării a 100 kg de substanţă de import A1 şi a 50 kg de substanţă de import A 2, rezultă două tipuri de produse:
X1 în cantitate de 200 kg, din care se importă cantitatea de 180 kg, iar restul se exportă;
X 2 în cantitate de 30 kg, din care se importă cantitatea de 20 kg, iar restul se exportă.
De asemenea, se cunosc preţurile pentru produsele compensatoare, astfel:

P(X1) = 200 kg * 12 lei/kg = 2400 lei


P(X 2) = 30 kg * 5 lei/kg = 150 lei

Vom determina cantităţile de substanţă A şi B pentru care apare o obligaţie de plată.

A1’={A1/(P(X1)+P(X 2))}(P(X1) X1’/ X1+ P(X 2)X 2’/ X 2)

A 2’ ={A 2/(P(X1)+P(X 2))}(P(X1) X1’/ X1+ P(X 2)X 2’/ X 2)

A1’= {100 kg/(2400 lei+150 lei)}(2400 lei*180 kg/200 kg+150 lei*20 kg/30 kg) = 88.62 kg

A 2’ = {50 kg/(2400 lei+150 lei)}(2400 lei*180 kg/200 kg+150 lei*20 kg/30 kg) = 44.31 kg
Anexa nr.16
la Regulamentul de aplicare a
destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii Moldova

LISTA EXEMPLIFICATIVĂ
a bunurilor considerate material profesional
Apendicele nr.I accesorii (casete, fotometre, obiective foto, acumulatoare,
Echipament pentru presă, radiodifuziune şi televiziune curele de transmisie, încărcătoare de baterii, monitoare).
Listă exemplificativă B.Echipament de radiodifuziune, precum:
A.Echipament de presă, precum: echipament pentru telecomunicaţii, ca de exemplu emiţă-
calculatoare personale; toare-receptoare sau transmiţătoare terminale racordabile la
telefax-uri; reţea ori cablu, legături prin satelit;
maşini de scris; echipament de producere a radiofrecvenţei (aparate de cap-
camere de toate tipurile (de filmat şi electronice); tare a sunetului, de înregistrare sau de reproducere);
aparate de transmitere, de înregistrare şi de redare a sune- instrumente şi aparate de măsură şi control (oscilografe, sis-
tului sau a imaginilor (magnetofoane, magnetoscoape, cititoa- teme de control pentru magnetofoane şi magnetoscoape, mul-
re video, microfoane, mese de mixaj sunet, difuzoare); timetre, cutii şi truse de scule, vectorscoape, generatoare de
suporturi pentru sunet sau imagine, neînregistrate ori înre- semnale video etc.);
gistrate; accesorii (ceasuri, cronometre, busole, microfoane, mese
instrumente şi aparate de măsură şi control (oscilografe, sis- de mixaj, benzi magnetice pentru sunet, grupuri electrogene,
teme de control pentru magnetofoane şi magnetoscoape, mul- transformatoare, baterii şi acumulatoare, încărcătoare de ba-
timetre, cutii şi truse de scule, vectorscoape, generatoare de terii, aparate de încălzit, de condiţionat aerul şi de ventilaţie
semnale video etc.); etc.);
echipamente de iluminat (proiectoare, transformatoare, tre- suporturi pentru sunet neînregistrate sau înregistrate.
pieduri); C. Echipament de televiziune, precum:

59
Legislația

camere de televiziune; B.Echipament necesar oamenilor de afaceri, experţilor


telecinema; în organizarea ştiinţifică sau tehnică a muncii, în produc-
instrumente şi aparate de măsură şi de control; tivitatea muncii, în contabilitate, precum şi altor persoa-
aparate de transmisie şi retransmisie; ne avînd profesii similare, precum:
aparate de comunicaţii; calculatoare personale;
aparate de înregistrare sau de redare a sunetului ori a imagi- maşini de scris;
nii (magnetofoane, magnetoscoape, cititoare video, microfoa- aparate de transmitere, înregistrare sau redare a sunetului
ne, mese de mixaj, difuzoare); ori a imaginii;
echipament de iluminat (proiectoare, transformatoare, trepieduri); instrumente şi aparate de calcul.
echipament de montaj; C.Echipamentul necesar specialiştilor care se ocupă cu
accesorii (ceasuri, cronometre, busole, obiective, fotometre, măsurători topografice, prospecţiuni geofizice, precum:
trepieduri, încărcătoare de baterii, casete, grupuri electroge- aparate şi instrumente de măsură;
ne, transformatoare, baterii şi acumulatoare, aparate de încăl- echipament de foraj;
zit, de condiţionat aerul şi de ventilaţie etc.); aparate de transmisie şi comunicaţie.
suporturi pentru sunet sau imagine, neînregistrate ori înregistra- D.Echipament necesar specialiştilor în combaterea poluării
te (generice, semnale de apel prin staţie, pasaje muzicale etc.); E.Instrumente şi aparate necesare medicilor, chirurgi-
"film rushes"; lor, veterinarilor, moaşelor şi persoanelor care exercită
instrumente muzicale, costume, decoruri şi alte accesorii de profesii similare
teatru, estrade, produse pentru machiaj, uscătoare de păr. F.Echipament necesar arheologilor, paleontologilor,
D. Vehicule concepute sau adaptate special pentru a fi geografilor, zoologilor etc.
utilizate în scopurile enumerate mai jos, precum: G.Echipament necesar artiştilor, companiilor teatrale şi
transmisia TV; orchestrelor, inclusiv toate articolele necesare reprezen-
accesorii TV; taţiilor, instrumente muzicale, decoruri şi costume etc.
înregistrarea semnalelor video; H.Echipamente necesare conferenţiarilor în vederea
înregistrarea şi redarea sunetului; ilustrării expunerilor
efecte de redare cu încetinitorul; I.Echipament foto folosit în timpul călătoriilor (aparate
iluminat. foto diverse, casete, pozometre, obiective foto, trepieduri, acu-
Apendicele nr.II mulatoare, curele de transmisie, încărcătoare pentru baterii,
Echipament cinematografic monitoare, echipament de iluminat, articole de modă şi acce-
Listă exemplificativă sorii pentru manechine etc.)
A.Echipament, precum: J.Vehicule concepute sau adaptate special scopurilor
camere diverse (de film şi electronice); specificate mai sus, precum: posturi ambulante de control,
instrumente şi aparate de măsură şi control (oscilografe, sis- maşini-atelier, vehicule laborator etc.
teme de control al magnetofoanelor, multimetre, cutii şi truse
de scule, vectorscoape, generatoare de semnale video etc.); Anexa nr.17
camere "dollies" şi macarale cinematografice; la Regulamentul de aplicare a
echipament de iluminat (proiectoare, transformatoare, trepieduri); destinaţiilor vamale prevăzute
echipament pentru montaj; de Codul vamal al Republicii Moldova
aparate de înregistrare şi redare a sunetului sau a imaginii
(magnetofoane, magnetoscoape, cititoare video, microfoane, LISTA EXEMPLIFICATIVĂ
mese de mixaj, difuzoare); a bunurilor considerate material educativ, ştiinţific
suporturi pentru sunet sau imagine, neînregistrate sau înre- sau cultural
gistrate (generice, semnale de apel prin staţie, intercalări pa-
saje muzicale etc.); Apendicele nr.I
"film rushes"; Listă exemplificativă
accesorii (ceasuri, cronometre, busole, microfoane, mese A. Aparate de înregistrare sau de reproducere a sune-
de mixaj, benzi magnetice, grupuri electrogene, transforma- tului ori a imaginilor, ca de exemplu:
toare, baterii şi acumulatoare, încărcătoare de baterii, aparate proiectoare pentru diapozitive sau filme fixe;
de încălzit, de condiţionat aerul şi pentru ventilaţie etc.); proiectoare pentru cinematografie;
instrumente muzicale, costume, decoruri şi alte accesorii retroproiectoare şi episcoape;
teatrale, estrade, produse de machiaj, uscătoare de păr. magnetofoane, magnetoscoape şi echipament video;
B.Vehiculeconcepute sau adaptate special pentru a fi utiliza- circuite închise de televiziune.
te în scopurile enumerate mai sus. B. Suporturi de sunet şi imagine, ca de exemplu:
Apendicele nr.III diapozitive, filme fixe şi microfilme;
Alte echipamente filme cinematografice;
Listă exemplificativă înregistrări sonore (benzi magnetice, discuri);
A.Echipament pentru montare, testare, verificare, con- benzi video.
trol, întreţinere sau reparare a maşinilor, instalaţiilor, mij- C. Echipament specializat, ca de exemplu:
loacelor de transport etc., precum: echipament bibliografic şi audiovizual pentru biblioteci;
scule; biblioteci mobile;
echipamente şi aparate de măsură, de verificare sau de laboratoare de limbi străine;
control (pentru temperatură, presiune, distanţă, înălţime, su- echipament pentru traducere simultană;
prafaţă, viteză etc.), inclusiv aparatură pentru reţele electri- maşini mecanice sau electronice pentru predare programată;
ce (voltmetre, ampermetre, cabluri de măsură, comparatoare, obiecte special concepute pentru predare sau pentru pregă-
transformatoare, înregistratoare etc.) şi cutii; tirea profesională a persoanelor cu handicap.
aparate şi echipamente pentru fotografierea maşinilor şi in- D. Alt echipament, ca de exemplu:
stalaţiilor în timpul şi după montare; tablouri murale, machete, grafice, hărţi, planuri, fotografii şi
aparate pentru controlul tehnic al navelor. desene;

60
Legislația

instrumente, aparate şi machete concepute pentru demonstraţii; aparate fotografice şi aparate cinematografice de luat ve-
colecţii de obiecte însoţite de informaţii pedagogice vizua- deri, însoţite de o cantitate rezonabilă de pelicule şi de acce-
le sau sonore, pregătite pentru predarea unui anumit subiect sorii;
(trusă pedagogică); aparate de proiecţie portabile de diapozitive sau de filme şi
instrumente, aparate, utilaje şi maşini-unelte pentru asimila- accesoriile lor, precum şi o cantitate rezonabilă de diapozitive
rea tehnicilor sau meseriilor; sau de filme;
materiale, inclusiv vehicule concepute sau special adaptate camere video şi aparate portative de înregistrare video, în-
pentru a fi utilizate în operaţiuni de salvare, destinate pregătirii soţite de o cantitate rezonabilă de benzi;
profesionale a persoanelor implicate în operaţiuni de salvare. instrumente muzicale portabile;
Apendicele nr.II fonografe portative cu discuri;
Listă exemplificativă aparate portabile de înregistrare şi de reproducere a sune-
A. Cărţi şi imprimate, ca de exemplu: tului,
cărţi de orice tip; inclusiv dictafoanele cu benzi;
cursuri prin corespondenţă; aparate receptoare de radio portative;
ziare şi publicaţii periodice; aparate receptoare de televiziune portative;
broşuri conţinînd informaţii legate de serviciile recreative din maşini de scris portative;
porturi. maşini de calculat portative;
B. Echipament audiovizual, ca de exemplu: calculatoare personale portative;
aparate de reproducere a sunetului şi a imaginilor; binocluri;
aparate de înregistrat cu bandă magnetică; maşini pentru copii;
aparate radio şi televizoare; fotolii sau cărucioare pentru invalizi;
aparate de proiecţie; aparate şi echipamente sportive de orice fel, precum şi ma-
înregistrări pe discuri sau benzi magnetice (cursuri de limbi teriale de camping, articole de pescuit, echipament pentru al-
străine), emisiuni radiodifuzate, urări, muzică şi programe de pinism, echipament pentru înot subacvatic, arme de vînătoare
divertisment); cu cartuşe, biciclete fără motor, canoe sau caiace cu o lungi-
filme expuse şi developate; me sub 5,5 m, schiuri, rachete de tenis, planşete cu sau fără
diapozitive; pînză pentru surfing, echipament pentru golf, delta-plane;
benzi video. aparate de dializă portabile, material medical similar, pre-
C. Articole sportive, ca de exemplu: cum şi articole care se utilizează împreună cu acestea;
îmbrăcăminte sport; alte articole avînd un evident caracter personal.
baloane şi mingi; B. Mărfuri importate în scop sportiv:
rachete şi fileuri; a) echipament de atletism, precum:
jocuri de punte; garduri de sărit;
echipament pentru atletism; suliţe, discuri, prăjini, greutăţi, ciocane;
echipament pentru gimnastică. b) echipament pentru jocuri cu mingea, precum:
D. Echipament pentru practicarea jocurilor distractive, mingi de orice fel;
ca de exemplu: rachete, crose, plase, bastoane şi altele similare;
jocuri de societate; fileuri de orice fel şi montanţi pentru porţi sau buturi;
instrumente muzicale; c) echipament pentru sporturi de iarnă, precum:
materiale şi accesorii pentru teatre de amatori; schiuri şi beţe;
materiale pentru pictură, sculptură, prelucrarea lemnului şi a patine;
metalelor, confecţionarea covoarelor etc. sănii şi sănii de viteză (boburi);
E. Obiecte de cult material pentru joc cu palete (curling);
F. Părţi, piese de schimb şi accesorii ale materialului d) îmbrăcăminte, încălţăminte şi mănuşi de sport, căşti pen-
de bunăstare tru practicarea sporturilor etc., de orice fel;
Apendicele nr.III e) echipament pentru practicarea sporturilor nautice, precum:
Listă exemplificativă canoie şi caiace;
Bunuri, ca de exemplu: ambarcaţiuni cu pînze sau cu rame, pînze, vîsle şi pagae;
costume şi accesorii scenice trimise cu titlu de împrumut aeroplane şi pînze pentru acestea;
gratuit unor societăţi dramatice sau unor teatre; f) vehicule ca: autoturisme şi maşini de curse, motociclete,
partituri muzicale expediate cu titlu de împrumut gratuit unor ambarcaţiuni;
săli de concert sau unor orchestre. g) echipament destinat pentru diverse manifestări, precum:
arme de tir sportiv şi muniţie pentru acestea;
biciclete fără motor;
arcuri şi săgeţi;
material pentru scrimă;
Anexa nr.18 material pentru gimnastică;
la Regulamentul de aplicare a busole;
destinaţiilor vamale prevăzute saltele şi covoare pentru lupte şi arte marţiale;
de Codul vamal al Republicii Moldova materiale pentru haltere;
material pentru echitaţie, sulky;
LISTA EXEMPLIFICATIVĂ aripi delta, planşe cu pînză;
a efectelor personale ale călătorilor material pentru escaladări;
şi a materialului sportiv casete muzicale destinate ilustraţiilor muzicale la demon-
A. Efecte personale ale călătorilor: straţii sau concursuri sportive;
îmbrăcăminte şi încălţăminte; h) material auxiliar, precum:
articole de toaletă; materialele de măsurat sau de afişaj al rezultatelor;
bijuterii personale; aparate pentru analiza sîngelui şi urinei.

61
Legislația

Anexa nr.19 Anexa nr.20


la Regulamentul de aplicare a la Regulamentul de aplicare a
destinaţiilor vamale prevăzute destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii Moldova de Codul vamal al Republicii Moldova

Scopurile pentru care se permite introducerea LISTA EXEMPLIFICATIVĂ


în ţară a animalelor vii din orice specie a materialelor considerate de propagandă turistică
1. Obiectele destinate să fie expuse în birourile reprezentanţi-
1. Dresură lor acreditaţi sau corespondenţilor desemnaţi de organismele tu-
2. Antrenament ristice oficiale naţionale sau în alte localuri acceptate de organele
3. Reproducere vamale ale teritoriului de admitere temporară: tablouri şi desene,
4. Potcovire sau cîntărire fotografii şi postere înrămate, cărţi de artă, picturi, gravuri sau li-
5. Tratament veterinar tografii, sculpturi şi tapiţerii şi alte obiecte de artă similare.
6. Încercări (de exemplu, în vederea cumpărării) 2. Echipamente pentru expunerea mărfurilor (vitrine, supor-
7. Participarea la manifestări publice, expoziţii, concursuri, turi şi obiecte similare), inclusiv aparate electrice sau mecani-
competiţii sau demonstraţii ce necesare funcţionării lor.
8. Spectacole (animale de circ etc.) 3. Filme documentare, discuri, benzi magnetice înregistrate şi
9. Deplasări turistice (inclusiv animale care îi însoţesc pe călători) alte înregistrări sonore pentru şedinţe, gratuite, cu excepţia celor
10. Exercitarea unei activităţi (cîini sau cai de poliţie; cîini de al căror subiect are tendinţe de propagandă comercială şi a celor
detectare, cîini pentru orbi etc.) care sînt în mod curent vîndute pe teritoriul Republicii Moldova.
11. Operaţiuni de salvare 4. Steaguri, în cantităţi rezonabile.
12. Transhumanţă sau păşunat 5. Diorame, machete, diapozitive, clişee imprimate, negative fotografice.
13. Executarea unei activităţi sau realizarea unui transport 6. Eşantioane, în cantităţi rezonabile, de articole de artizanat,
14. Uz medical (producerea de venin etc.) costume naţionale şi alte articole cu caracter folcloric similare.

Anexa nr.21
la Regulamentul de aplicare a
destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii Moldova

CERERE DE AUTORIZARE
a regimului de admitere temporară

1. Denumirea, actul constitutiv şi sediul:


a) solicitantului _________________________________________________________________________
b) utilizatorului _________________________________________________________________________
c) proprietarului ________________________________________________________________________
2. Mărfurile destinate utilizării în regim:
a) denumirea comercială şi/sau tehnică ________________________________________________________
b) indicaţii referitoare la încadrarea în Nomenclatorul mărfurilor ________________________________________
c) cantitatea prevăzută ____________________________________________________________________
d) valoarea prevăzută ____________________________________________________________________
3. Temeiul legal pentru solicitarea regimului _____________________________________________________
4. Modul în care urmează a fi utilizate mărfurile ___________________________________________________
5. Locul sau locurile unde urmează să fie utilizate mărfurile___________________________________________
6. Termenul solicitat pentru acordarea regimului __________________________________________________
7. Mijloacele de identificare a mărfii ___________________________________________________________
8. Desemnarea birourilor vamale:
a) de control ___________________________________________________________________________
b) de acordare a regimului __________________________________________________________________
c) de încheiere a regimului __________________________________________________________________
9. Termenul de valabilitate al autorizării _________________________________________________________
10. Proceduri de cesionare__________________________________________________________________
11. Alte menţiuni _________________________________________________________________________

Data____________________ Semnătura_______________

NOTĂ: Informaţiile de mai sus trebuie furnizate în ordinea prevăzută. Cele referitoare la mărfuri se furnizează pentru fiecare fel
de marfă în parte.

62
Legislația

Anexa nr.22
la Regulamentul de aplicare a
destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii Moldova

INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE
1. Denumirea, actul constitutiv şi sediul persoanei:
În cazul în care cererea este prezentată pe hîrtie cu antetul solicitantului şi dacă aceasta cuprinde toate indicaţiile prevăzute
la pct.1 lit.a), acest punct nu se completează. Pct.1 lit.b) se completează dacă utilizatorul este altă persoană decît solicitantul.
Pct.1 lit.c) se completează cu datele persoanei fizice sau juridice nerezidente proprietar al mărfurilor.
2. Mărfurile destinate utilizării în regim:
a) denumirea comercială şi/sau tehnică: această indicaţie trebuie să fie furnizată în termeni suficient de clari şi precişi pentru
o identificare corectă;
b) indicaţii referitoare la încadrarea în Nomenclatorul mărfurilor: aceste date, care nu au decît un caracter indicativ, pot fi limi-
tate la poziţiile tarifare de patru cifre, în cazul în care menţionarea subpoziţiilor de opt cifre nu este necesară pentru a permite
eliberarea autorizaţiei şi derularea regimului;
c) cantitatea prevăzută: cantitatea trebuie exprimată în unităţi de măsură specifice (kilograme, litri, metri etc.);
d) valoarea prevăzută: se menţionează valoarea în vamă a mărfurilor, estimată pe baza elementelor şi a documentelor prezentate.
3. Temeiul legal pentru solicitarea regimului: se menţionează articolul din actul normativ în baza căruia se solicită acordarea regimului.
4. Modul în care urmează a fi utilizate mărfurile: se menţionează toate utilizările care vor fi date mărfurilor.
5. Locul sau locurile unde urmează să fie utilizate mărfurile: se menţionează adresa locului unde mărfurile trebuie să fie utilizate.
6. Termenul solicitat pentru acordarea regimului: se menţionează termenul necesar realizării obiectivului pentru care se im-
portă mărfurile.
7. Mijloacele de identificare a mărfii: se menţionează modalităţile de identificare a mărfurilor plasate în regim, considerate ca
fiind cele mai adecvate.
8. Desemnarea unităţilor vamale: se menţionează unităţile vamale la care urmează să fie realizate controlul, acordarea şi în-
cheierea regimului.
9. Termenul de valabilitate al autorizaţiei: se menţionează termenul de valabilitate al autorizaţiei.
10. Proceduri de cesionare: se menţionează, dacă este cazul, intenţia de a transfera mărfurile importate altui titular.
11. Alte menţiuni: această rubrică se utilizează pentru orice alte elemente pe care solicitantul le consideră necesare a fi adu-
se la cunoştinţa organului vamal.
Anexa nr.23
la Regulamentul de aplicare a
destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii Moldova

AUTORIZAŢIE DE ADMITERE TEMPORARĂ

Referitor la cererea ________________________________________________________________________


1. Denumirea, actul constitutiv şi sediul:
a) titularului de autorizaţie ___________________________________________________________________
b) utilizatorului de autorizaţie _________________________________________________________________
c) proprietarului mărfurilor ___________________________________________________________________

2. Mărfurile destinate utilizării în regim:


a) denumirea comercială şi/sau tehnică _________________________________________________________
b) indicaţii referitoare la încadrarea în Nomenclatorul mărfurilor _______________________________________
c) cantitatea prevăzută _____________________________________________________________________
d) valoarea prevăzută ______________________________________________________________________

3. Temeiul legal pentru solicitarea regimului _____________________________________________________


4. Modul în care urmează a fi utilizate mărfurile ___________________________________________________
5. Locul sau locurile autorizate pentru utilizarea mărfurilor___________________________________________
6. Termenul în care mărfurilor importate trebuie să li se dea o destinaţie vamală _________________________
7. Modalităţile de identificare admise de organele vamale ___________________________________________
8. Unităţile vamale:
a) de control _____________________________________________________________________________
b) de acordare a regimului ___________________________________________________________________
c) de încheiere a regimului ___________________________________________________________________

9. Termenul de valabilitate al autorizaţiei ________________________________________________________


10. Utilizarea procedurilor de transfer __________________________________________________________
11. Anexe ______________________________________________________________________________

Data_____________________ Semnătura________________

63
Legislația

Anexa nr.24
la Regulamentul de aplicare a
destinaţiilor vamale prevăzute
de Codul vamal al Republicii Moldova

MĂSURI ALE ORGANULUI VAMAL


privind containerele care nu corespund normelor tehnice

1. Dacă se constată că containerele agreate nu corespund Pentru a se asigura că reparaţia containerului se efectuea-
prescripţiilor tehnice prevăzute la pct.270, organul vamal refu- ză într-un mod adecvat, organele vamale retrag placa de agre-
ză recunoaşterea valabilităţii agreării, cu excepţia cazului cînd are.
diferenţele constatate sînt de importanţă minoră şi nu creează Cînd organele vamale retrag placa de agreare sau descope-
nici un risc de fraudă. ră la o serie de containere un defect sau o lipsă majoră, care le
2. Dacă un container prezintă un defect sau o lipsă majo- fac neconforme cu normele de agreare, ele notifică transpor-
ră, devenind astfel neconform cu normele în baza cărora el a tatorului sau reprezentantului acestuia defecţiunea constatată
fost agreat pentru transportul sub sigilii vamale, organul vamal sau retragerea plăcii ori, după caz, administraţiei vamale care
cere transportatorului sau reprezentantului acestuia să adu- a emis agrearea. Organelor răspunzătoare de agrearea iniţia-
că containerul în starea corespunzătoare normelor de agrea- lă trebuie să li se solicite să intervină în soluţionarea cazului.
re, cu condiţia ca reparaţiile să poată fi efectuate rapid. Dacă 3. Un container se consideră ca prezentînd un defect sau o
containerul a fost reparat, transportul sub sigiliu vamal poate fi lipsă majoră cînd:
continuat. În caz contrar sau cînd transportatorul ori reprezen- a) mărfurile pot fi sustrase din partea sigilată a containerului
tantul acestuia preferă repararea containerului în ţara în care sau introduse în acesta, fără a fi lăsate urme vizibile de efrac-
a fost agreat, organele vamale: ţie sau fără ruperea sigiliilor vamale;
a) refuză autorizarea transportului şi aplicarea sigiliilor, cînd b) sigiliile vamale nu pot fi aplicate containerului într-un mod
această aplicare este necesară; sau simplu şi eficace;
b) retrag containerul din circulaţie şi dispun transbordarea c) containerul prezintă spaţii ascunse, care permit disimula-
containerului într-un alt mijloc de transport; sau rea mărfurilor;
c) autorizează continuarea transportului conform proceduri- d) toate spaţiile destinate mărfurilor nu sînt uşor accesibile
lor care, fiind aplicate, nu prezintă riscuri de contrabandă, de pentru controlul vamal.
pierdere ori de prejudiciere a mărfurilor transportate în contai-
ner. Defectul sau lipsa constatată se menţionează de organe-
le vamale în documentele de tranzit.

64
Legislația

ANEXA 5
Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009
referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu

Anexa nr.11
la Norme tehnice privind imprimarea, utilizarea
şi completarea declaraţiei vamale în detaliu

CODURILE PROCEDURILOR VAMALE

Codificarea
procedurii Explicaţia succintă a procedurii
vamale
Procedura 1
10 Export definitiv.
1000 Export definitiv.
1021 Încheierea prin export definitiv a unei operaţiuni de perfecţionare pasivă.
1023 Încheierea prin export definitiv a unei operaţiuni de export temporar.
1041 Exportul definitiv al produselor compensatoare rezultate din mărfuri importate în regim de perfecţionare acti-
vă cu restituire (sistemul drawback).
1051 Exportul definitiv al produselor compensatoare de origine RM obţinute în cadrul regimului de perfecţionare activă cu
suspendare.
1055 Export definitiv al produselor compensatoare de origine RM obţinute în cadrul regimului de perfecţionare ac-
tivă cu suspendare în interiorul unui antrepozit.
1078 Export definitiv de mărfuri produse integral sau prelucrate suficient în zona liberă.
11 Export de produse compensatoare obţinute din mărfuri echivalente în cadrul regimului de perfecţi-
onare activă cu suspendare, care precede importul de mărfuri străine ce urmează a fi plasate în per-
fecţionare activă.
1100 Exportul produselor compensatoare obţinute din mărfuri echivalente în cadrul unei operaţiuni de perfecţionare
activă cu suspendare ce precede importul de mărfuri străine.
18 Exportul mărfurilor autohtone şi a celor de origine RM în zona liberă.
1800 Livrarea mărfurilor autohtone şi a celor de origine RM în zona liberă de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova.
Procedura 2
21 Export temporar sub regimul de perfecţionare pasivă.
2100 Export temporar în cadrul unei operaţiuni de perfecţionare pasivă.
2123 Plasare în regim de perfecţionare pasivă a mărfurilor anterior exportate temporar.
2141 Export temporar în cadrul unei operaţiuni de perfecţionare pasivă complementar unei operaţiuni de perfecţi-
onare activă cu restituire (sistemul drawback).
2148 Export temporar al mărfurilor în cadrul unei operaţiuni de perfecţionare pasivă realizat ulterior unui import an-
ticipat a produselor de înlocuire de acelaşi standard.
2151 Export temporar în cadrul unei operaţiuni de perfecţionare pasivă complementar unei operaţiuni de perfecţi-
onare activă cu suspendare.
2155 Export temporar în cadrul unei operaţiuni de perfecţionare pasivă complementar unei operaţiuni de perfecţi-
onare activă cu suspendare autorizată în interiorul unui antrepozit vamal.
23 Export temporar pentru returnare în aceeaşi stare.
2300 Export temporar în vederea returnării ulterioare a mărfurilor în aceeaşi stare.
2321 Export temporar al produselor compensatoare rezultate din plasarea mărfurilor în regim de perfecţionare pasivă.
Procedura 3
31 Reexport.
3100 Reexport (retur în străinătate a mărfurilor nevămuite).
3151 Reexportul mărfurilor străine neprelucrate plasate în regim de perfecţionare activă cu suspendare sau a pro-
duselor compensatoare prelucrate insuficient.
3153 Reexport de mărfuri aflate anterior în regim de admitere temporară cu suspendare totală de la plata dreptu-
rilor de import.
3154 Reexport de mărfuri aflate anterior în regim de admitere temporară cu suspendare parţială de la plata drep-
turilor de import.

65
Legislația

3155 Reexportul mărfurilor străine neprelucrate plasate în regim de perfecţionare activă cu suspendare autorizat în
cadrul unui antrepozit sau a produselor compensatoare prelucrate insuficient.
3157 Reexport de mărfuri anterior cesionate.
3171 Reexport de mărfuri aflate anterior în regim de antrepozit vamal.
3173 Reexport de mărfuri transferate dintr-un antrepozit în altul.
3178 Reexport de mărfuri străine, plasate anterior în zonă liberă.
3191 Reexport de mărfuri ce au fost introduse în regim de transformare sub control vamal sau de produse rezultate
din transformarea sub control vamal.
3193 Reexportul deşeurilor rezultate în procesul distrugerii mărfurilor străine pe teritoriul vamal.
3196 Reexport de mărfuri străine introduse în depozit sub supraveghere vamală în vederea vînzării prin magazinele duty-free.
38 Scoaterea din zona liberă a mărfurilor autohtone şi a celor de origine RM în afara teritoriului vamal.
3878 Scoaterea din zona liberă a mărfurilor autohtone şi a celor de origine RM în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova.
Procedura 4
40 Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care nu fac obiectul unor scutiri.
4000 Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care nu fac obiectul unor scutiri.
4051 Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care nu fac obiectul unor scutiri şi au fost
plasate anterior în regim de perfecţionare activă cu suspendare.
4053 Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care nu fac obiectul unor scutiri şi au fost
plasate anterior în regim de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import.
4054 Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care nu fac obiectul unor scutiri şi au fost
plasate anterior în regim de admitere temporară cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import.
4055 Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care nu fac obiectul unor scutiri şi au fost
plasate anterior în regim de perfecţionare activă cu suspendare autorizat în cadrul unui antrepozit vamal.
4057 Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care nu fac obiectul unor scutiri şi anterior
au fost cesionate.
4071 Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care nu fac obiectul unor scutiri şi au fost
plasate anterior în regim de antrepozitare.
4073 Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care nu fac obiectul unor scutiri şi au fost
transferate anterior dintr-un antrepozit în altul.
4078 Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care nu fac obiectul unor scutiri şi au fost
plasate anterior în zonă liberă.
4091 Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care nu fac obiectul unor scutiri şi au fost
plasate anterior în regim de transformare sub control vamal.
4093 Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care nu fac obiectul unor scutiri şi au rezul-
tat în procesul distrugerii mărfurilor străine pe teritoriul vamal.
4094 Regularizarea obligaţiei vamale pentru mărfurile introduse şi plasate anterior în liberă circulaţie cu acordarea
de facilităţi fiscale şi vamale pe motivul destinaţiei lor finale.
4096 Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care nu fac obiectul unor scutiri şi au fost
plasate anterior în depozit sub supraveghere vamală pentru aprovizionarea magazinelor duty-free.
41 Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie în contextul regimului de perfecţionare activă
(regimul cu restituire-drawback).
4100 Import de mărfuri în regim de perfecţionare activă cu restituire (drawback).
4121 Plasare în regim de perfecţionare activă cu restituire (drawback) a mărfurilor aflate anterior în perfecţionare
pasivă (complementar unei operaţiuni de perfecţionare activă).
4151 Plasare în regim de perfecţionare activă cu restituire a mărfurilor plasate anterior în regim de perfecţionare
activă cu suspendare.
4153 Plasare în regim de perfecţionare activă cu restituire (drawback) a mărfurilor importate anterior în regim de
admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import.
4154 Plasare în regim de perfecţionare activă cu restituire (drawback) a mărfurilor importate anterior în regim de
admitere temporară cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import.
4155 Plasare în regim de perfecţionare activă cu restituire a mărfurilor plasate anterior în regim de perfecţionare
activă cu suspendare autorizat în cadrul unui antrepozit.
4157 Plasare în regim drawback a mărfurilor care anterior au fost cesionate în cadrul unui regim cu suspendare.
4171 Plasarea în regim de perfecţionare activă cu restituire (drawback) a mărfurilor importate anterior în regim de
antrepozitare.

66
Legislația

4173 Plasare în regim de perfecţionare activă cu restituire (drawback) a mărfurilor transferate anterior dintr-un an-
trepozit în altul.
4178 Plasare în regim de perfecţionare activă cu restituire (drawback) a mărfurilor plasate anterior în zona liberă.
42 Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care fac obiectul scutirii de la pla-
ta drepturilor vamale.
4200 Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care fac obiectul scutirii de la plata drepturilor vamale.
4251 Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care fac obiectul scutirii de la plata dreptu-
rilor vamale şi au fost plasate anterior în regim de perfecţionare activă cu suspendare.
4253 Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care fac obiectul scutirii de la plata dreptu-
rilor vamale şi au fost plasate anterior în regim de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drep-
turilor de import.
4254 Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care fac obiectul scutirii de la plata drep-
turilor vamale şi au fost plasate anterior în regim de admitere temporară cu suspendare parţială de la plata
drepturilor de import.
4255 Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care fac obiectul scutirii de la plata drepturilor va-
male şi au fost plasate anterior în regim de perfecţionare activă cu suspendare autorizat în cadrul unui antrepozit.
4257 Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care fac obiectul scutirii de la plata dreptu-
rilor vamale care anterior au fost cesionate.
4271 Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care fac obiectul scutirii de la plata dreptu-
rilor vamale şi au fost plasate anterior în regim de antrepozitare.
4273 Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care fac obiectul scutirii de la plata dreptu-
rilor vamale şi transferate anterior dintr-un antrepozit în altul.
4278 Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care fac obiectul scutirii de la plata dreptu-
rilor vamale şi au fost plasate anterior în zona liberă.
4291 Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care fac obiectul scutirii de la plata dreptu-
rilor vamale şi au fost plasate anterior în regim de transformare sub control vamal.
4293 Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care fac obiectul scutirii de la plata dreptu-
rilor vamale şi au rezultat în procesul distrugerii mărfurilor străine pe teritoriul vamal.
4294 Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care fac obiectul scutirii de la plata drep-
turilor vamale şi care au fost plasate anterior în liberă circulaţie cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale pe
motivul destinaţiei lor finale.
4296 Import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care fac obiectul scutirii de la plata dreptu-
rilor vamale şi au fost plasate anterior în depozit sub supraveghere vamală pentru aprovizionarea magazine-
lor duty-free.
48 Introducere de mărfuri de înlocuire (import anticipat) în cadrul regimului de perfecţionare pasivă, îna-
inte de realizarea exportului temporar al mărfurilor ce urmează a fi plasate sub regimul de perfecţio-
nare pasivă.
4800 Introducere de mărfuri de înlocuire (import anticipat) în cadrul regimului de perfecţionare pasivă, înainte de re-
alizarea exportului temporar al mărfurilor ce urmează a fi plasate sub regimul de perfecţionare pasivă.
Procedura 5
51 Regimul de perfecţionare activă cu suspendare (sistemul suspensiv).
5100 Import de mărfuri în regim de perfecţionare activă cu suspendare.
5111 Plasarea mărfurilor în regim de perfecţionare activă cu utilizarea mecanismului compensării prin echivalenţă
cu export anticipat.
5121 Plasare în regim de perfecţionare activă cu suspendare a mărfurilor aflate anterior în perfecţionare pasivă
(complementar unei operaţiuni de perfecţionare activă).
5141 Plasare de mărfuri în regim de perfecţionare activă cu suspendare aflate anterior în regim de perfecţionare
activă cu restituire.
5153 Plasare de mărfuri în regim de perfecţionare activă cu suspendare aflate anterior în regim de admitere tempo-
rară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import.
5154 Plasare de mărfuri în regim de perfecţionare activă cu suspendare aflate anterior în regim de admitere tempo-
rară cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import.
5155 Plasare de mărfuri în regim de perfecţionare activă cu suspendare aflate anterior în regim de perfecţionare
activă cu suspendare autorizat în cadrul unui antrepozit.
5171 Plasare de mărfuri în regim de perfecţionare activă cu suspendare aflate anterior în antrepozit vamal.
5173 Plasare de mărfuri în regim de perfecţionare activă cu suspendare transferate anterior dintr-un antrepozit în altul.
5178 Plasare de mărfuri în regim de perfecţionare activă cu suspendare aflate anterior în zonă liberă.

67
Legislația

53 Import în cadrul regimului de admitere temporară cu suspendare totală de la plata taxelor vamale.
5300 Admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import.
5341 Plasare în regim de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import a mărfurilor afla-
te anterior în regim de perfecţionare activă cu restituire.
5351 Plasare în regim de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import a mărfurilor afla-
te anterior în regim de perfecţionare activă cu suspendare sau a produselor compensatoare.
5355 Plasare în regim de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import a mărfurilor afla-
te anterior în regim de perfecţionare activă cu suspendare autorizat în cadrul unui antrepozit vamal.
5357 Plasare în regim de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import a mărfurilor an-
terior cesionate.
5371 Plasare în regim de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import a mărfurilor afla-
te anterior în regim de antrepozitare.
5373 Plasare în regim de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import a mărfurilor
transferate anterior dintr-un antrepozit în altul.
5378 Plasare în regim de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import a mărfurilor pla-
sate anterior în zona liberă.
5391 Plasare în regim de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import a mărfurilor afla-
te anterior în regim de transformare sub control vamal sau a produselor rezultate din transformare.
54 Import în cadrul regimului de admitere temporară cu suspendare parţială de la plata taxelor vamale.
5400 Admitere temporară cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import.
5441 Plasare în regim de admitere temporară cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import a mărfurilor
aflate anterior în regim de perfecţionare activă cu restituire.
5451 Plasare în regim de admitere temporară cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import a mărfurilor
aflate anterior în regim de perfecţionare activă cu suspendare.
5453 Plasare în regim de admitere temporară cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import a mărfurilor
aflate anterior în regim de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import.
5455 Plasare în regim de admitere temporară cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import a mărfurilor
aflate anterior în regim de perfecţionare activă cu suspendare autorizat în cadrul unui antrepozit vamal.
5457 Plasare în regim de admitere temporară cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import a mărfurilor
anterior cesionate.
5471 Plasare în regim de admitere temporară cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import a mărfurilor
aflate anterior în regim de antrepozitare.
5473 Plasare în regim de admitere temporară cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import a mărfurilor
transferate anterior dintr-un antrepozit în altul.
5478 Plasare în regim de admitere temporară cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import a mărfurilor
plasate anterior în zonă liberă.
5491 Plasare în regim de admitere temporară cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import a mărfurilor
aflate anterior în regim de transformare sub control vamal sau produselor rezultate din transformare.
55 Regimul de perfecţionare activă (sistemul suspensiv) într-un antrepozit vamal.
5500 Plasarea mărfurilor în regim de perfecţionare activă cu suspendare, autorizat, în cadrul unui antrepozit vamal.
5521 Plasarea mărfurilor în regim de perfecţionare activă cu suspendare, autorizat, în cadrul unui antrepozit vamal
aflate anterior în regim de perfecţionare pasivă.
5541 Plasarea mărfurilor în regim de perfecţionare activă cu suspendare, autorizat, în cadrul unui antrepozit vamal
aflate anterior în regim de perfecţionare activă cu restituire.
5551 Plasarea mărfurilor în regim de perfecţionare activă cu suspendare, autorizat, în cadrul unui antrepozit vamal
aflate anterior în regim de perfecţionare activă cu suspendare în afara antrepozitului.
5553 Plasarea mărfurilor în regim de perfecţionare activă cu suspendare, autorizat, în cadrul unui antrepozit vamal
aflate anterior în regim de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import.
5554 Plasarea mărfurilor în regim de perfecţionare activă cu suspendare, autorizat, în cadrul unui antrepozit vamal
aflate anterior în regim de admitere temporară cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import.
5557 Plasarea mărfurilor anterior cesionate în regim de perfecţionare activă cu suspendare, autorizat, în cadrul
unui antrepozit vamal.
5571 Plasarea în regim de perfecţionare activă cu suspendare, autorizat, în cadrul unui antrepozit vamal a mărfuri-
lor aflate anterior în regim de antrepozitare.
5573 Plasarea mărfurilor în regim de perfecţionare activă cu suspendare, autorizat, în cadrul unui antrepozit vamal
transferate din alt antrepozit vamal.

68
Legislația

57 Cesionare de mărfuri plasate în regim cu impact economic.


5741 Cesiune de mărfuri aflate în regim de perfecţionare activă cu restituire.
5751 Cesiune de mărfuri aflate în regim de perfecţionare activă cu suspendare.
5753 Cesiunea regimului vamal de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import.
5754 Cesiunea regimului vamal de admitere temporară cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import.
5755 Cesiune de mărfuri aflate în regim de perfecţionare activă cu suspendare în interiorul unui antrepozit.
Procedura 6
61 Reimportul cu eliberare simultană pentru liberă circulaţie pentru mărfurile care nu fac obiectul unei
scutiri.
6121 Reimport de mărfuri care fac obiectul plăţii drepturilor vamale ce anterior au fost exportate în cadrul regimului
de perfecţionare pasivă.
6148 Regularizarea obligaţiei vamale în cadrul regimului de perfecţionare pasivă cu import anticipat.
63 Reimportul cu eliberarea simultană pentru liberă circulaţie al mărfurilor care fac obiectul unei scutiri.
6321 Reimport de mărfuri care nu fac obiectul plăţii drepturilor vamale ce anterior au fost exportate în cadrul regi-
mului de perfecţionare pasivă.
6323 Reimport de mărfuri care nu fac obiectul plăţii drepturilor vamale ce anterior au fost exportate temporar.
68 Încheierea plasării în zona liberă a mărfurilor autohtone şi a celor de origine RM în vederea introdu-
cerii lor pe cealaltă parte a teritoriului vamal.
6878 Livrarea mărfurilor autohtone şi a celor de origine RM din zona liberă pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova.
Procedura 7
71 Regimul de antrepozitare vamală.
7100 Plasare de mărfuri străine în regim de antrepozit.
7121 Plasare în antrepozit pentru stocare a mărfurilor exportate anterior în regim de perfecţionare pasivă înaintea
reimportului sau exportului definitiv.
7123 Plasare în antrepozit pentru stocare a mărfurilor anterior exportate temporar înaintea reimportului sau a ex-
portului definitiv.
7131 Introducere temporară în antrepozit a mărfurilor reexportate, înaintea scoaterii lor efective de pe teritoriul vamal.
7141 Plasare de mărfuri străine în regim de antrepozit aflate anterior în regim de perfecţionare activă cu restituire
(sistemul drawback).
7151 Plasare de mărfuri străine în regim de antrepozit aflate anterior în regim de perfecţionare activă cu suspendare.
7153 Plasare de mărfuri străine în regim de antrepozit aflate anterior în regim de admitere temporară cu suspenda-
re totală de la plata drepturilor de import.
7154 Plasare de mărfuri străine în regim de antrepozit aflate anterior în regim de admitere temporară cu suspenda-
re parţială de la plata drepturilor de import.
7157 Plasare în regim de antrepozit de mărfuri ce anterior au fost cesionate.
7178 Plasare în regim de antrepozit de mărfuri care anterior au fost plasate în zona liberă.
72 Antrepozitarea mărfurilor autohtone şi a celor de origine RM.
7210 Plasarea mărfurilor autohtone şi a celor de origine RM în antrepozit simultan cu vămuirea lor la export.
7223 Plasarea mărfurilor autohtone şi a celor de origine RM în antrepozit simultan cu vămuirea lor la export temporar.
73 Transferul mărfurilor dintr-un antrepozit în altul.
7355 Transferul dintr-un antrepozit în altul a produselor compensatoare obţinute în rezultatul plasării mărfurilor în
regim de perfecţionare activă cu suspendare, autorizat, în cadrul unui antrepozit vamal.
7371 Transferul de mărfuri străine dintr-un antrepozit în altul.
7372 Transferul dintr-un antrepozit în altul a mărfurilor autohtone şi a celor de origine RM, destinate exportului şi
anterior plasate într-un antrepozit vamal.
78 Plasarea mărfurilor în zonă liberă sau alte teritorii cu statut similar.
7800 Plasarea mărfurilor în zonă liberă sau alte teritorii cu statut similar.
7818 Plasarea mărfurilor autohtone şi a celor de origine RM în zona liberă.
7821 Plasare în zona liberă pentru stocare a mărfurilor exportate anterior în regim de perfecţionare pasivă înaintea
reimportului sau a exportului definitiv.
7823 Plasare în zona liberă pentru stocare a mărfurilor anterior exportate temporar înaintea reimportului sau a exportului definitiv.
7841 Plasare în zona liberă a produselor compensatoare care au rezultat din proces de perfecţionare activă cu re-
stituire (drawback).

69
Legislația

7851 Plasare în zona liberă a mărfurilor care anterior au fost plasate în regim vamal de perfecţionare activă cu sus-
pendare.
7853 Plasare în zona liberă a mărfurilor care anterior au fost plasate în regim vamal de admitere temporară cu sus-
pendare totală de la plata drepturilor de import.
7854 Plasare în zona liberă a mărfurilor aflate anterior în regim de admitere temporară cu suspendare parţială de
la plata drepturilor de import.
7855 Plasare în zona liberă a mărfurilor care anterior au fost plasate în regim vamal de perfecţionare activă cu sus-
pendare în interiorul unui antrepozit.
7857 Plasare în zona liberă a mărfurilor care anterior au fost cesionate.
7871 Plasare în zona liberă a mărfurilor care anterior au fost plasate în regim vamal de antrepozitare.
7873 Plasare în zona liberă a mărfurilor care anterior au fost plasate în regim vamal de antrepozitare şi apoi au fost
transferate într-un alt antrepozit.
7878 Plasare în zona liberă a mărfurilor livrate din altă zonă liberă.
7891 Plasare în zona liberă a mărfurilor care anterior au fost plasate în regim vamal de transformare sub control
vamal ori a produselor transformate.
7896 Plasare în zona liberă a mărfurilor care anterior au fost plasate în regim vamal de antrepozitare cu destinaţia
aprovizionării magazinelor duty-free.
Procedura 9
91 Intrare pentru transformare sub control vamal.
9100 Plasare de mărfuri străine în regim de transformare sub control vamal.
9151 Plasare în regim de transformare sub control vamal a mărfurilor anterior plasate în regim vamal de perfecţio-
nare activă cu suspendare.
9153 Plasare în regim de transformare sub control vamal a mărfurilor importate anterior în regim vamal de admitere
temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import.
9154 Plasare în regim de transformare sub control vamal a mărfurilor importate anterior în regim vamal de admitere
temporară cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import.
9155 Plasare în regim de transformare sub control vamal a mărfurilor aflate anterior în regim de perfecţionare acti-
vă cu suspendare autorizat în cadrul unui antrepozit.
9157 Plasare în regim de transformare sub control vamal a mărfurilor ce anterior au fost cesionate.
9171 Plasare în regim de transformare sub control vamal a mărfurilor importate anterior în regim de antrepozitare.
9173 Plasare în regim de transformare sub control vamal a mărfurilor transferate anterior dintr-un antrepozit în altul.
9178 Plasare în regim de transformare sub control vamal a mărfurilor care anterior au fost plasate în zona liberă.
92 Abandon în favoarea statului.
9200 Abandonul mărfurilor străine în favoarea statului.
9294 Abandonul mărfurilor plasate anterior în liberă circulaţie cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale pe motivul
destinaţiei lor finale.
9251 Abandonul mărfurilor străine în favoarea statului a mărfurilor anterior plasate în regim vamal de perfecţiona-
re activă cu suspendare.
9253 Abandonul în favoarea statului a mărfurilor străine importate anterior în regim vamal de admitere temporară
cu suspendare totală de la plata drepturilor de import.
9254 Abandonul în favoarea statului a mărfurilor străine importate anterior în regim vamal de admitere temporară
cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import.
9255 Abandonul mărfurilor străine în favoarea statului a mărfurilor aflate anterior în regim de perfecţionare activă
cu suspendare autorizat în cadrul unui antrepozit.
9257 Abandonul în favoarea statului a mărfurilor ce anterior au fost cesionate.
9271 Abandonul în favoarea statului a mărfurilor străine importate anterior în regim vamal de antrepozitare.
9273 Abandonul în favoarea statului a mărfurilor străine transferate anterior dintr-un antrepozit în altul.
9278 Abandonul în favoarea statului a mărfurilor străine care anterior au fost plasate în zona liberă.
9291 Abandonul în favoarea statului a mărfurilor plasate anterior în regim de transformare sub control vamal.
93 Distrugere sub supraveghere vamală.
9300 Distrugerea mărfurilor străine sub supraveghere vamală.
9351 Distrugerea sub supraveghere vamală a mărfurilor anterior plasate în regim vamal de perfecţionare activă cu
suspendare.
9353 Distrugerea sub supraveghere vamală a mărfurilor străine importate anterior în regim vamal de admitere tem-
porară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import.

70
Legislația

9354 Distrugerea sub supraveghere vamală a mărfurilor străine importate anterior în regim vamal de admitere tem-
porară cu suspendare parţială de la plata drepturilor de import.
9355 Distrugerea sub supraveghere vamală a mărfurilor străine aflate anterior în regim de perfecţionare activă cu
suspendare autorizat în cadrul unui antrepozit.
9357 Distrugerea mărfurilor străine sub supraveghere vamală a mărfurilor ce anterior au fost cesionate.
9371 Distrugerea sub supraveghere vamală a mărfurilor străine importate anterior în regim vamal de antrepozitare.
9373 Distrugerea sub supraveghere vamală a mărfurilor străine transferate anterior dintr-un antrepozit în altul.
9378 Distrugerea sub supraveghere vamală a mărfurilor străine care anterior au fost plasate în zona liberă.
9391 Distrugerea sub supraveghere vamală a mărfurilor plasate anterior în regim de transformare sub control vamal.
9394 Distrugerea mărfurilor plasate anterior în liberă circulaţie cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale pe moti-
vul destinaţiei lor finale.
9396 Distrugerea sub supraveghere vamală a mărfurilor străine plasate anterior în depozit duty-free.
94 Punerea în liberă circulaţie a mărfurilor cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale pe motivul destina-
ţiei lor finale, cu menţinerea lor sub supraveghere vamală.
9400 Punerea în liberă circulaţie a mărfurilor cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale pe motivul destinaţiei lor fi-
nale, cu menţinerea lor sub supraveghere vamală.
9451 Punerea în liberă circulaţie cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale pe motivul destinaţiei lor finale, cu men-
ţinerea lor sub supraveghere vamală, a produselor compensatoare obţinute în rezultat al plasării mărfurilor în
regim de perfecţionare activă cu suspendare.
9453 Punerea în liberă circulaţie cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale pe motivul destinaţiei lor finale, cu men-
ţinerea lor sub supraveghere vamală, a mărfurilor anterior plasate în regim de admitere temporară cu suspen-
dare totală de la plata drepturilor de import.
9454 Punerea în liberă circulaţie cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale pe motivul destinaţiei lor finale, cu men-
ţinerea lor sub supraveghere vamală, a mărfurilor anterior plasate în regim de admitere temporară cu suspen-
dare parţială de la plata drepturilor de import.
9455 Punerea în liberă circulaţie cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale pe motivul destinaţiei lor finale, cu men-
ţinerea lor sub supraveghere vamală, a produselor compensatoare obţinute în rezultat al plasării mărfurilor în
regim de perfecţionare activă cu suspendare (autorizat în cadrul unui antrepozit vamal).
9457 Punerea în liberă circulaţie cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale pe motivul destinaţiei lor finale, cu men-
ţinerea lor sub supraveghere vamală, a mărfurilor anterior cesionate.
9471 Punerea în liberă circulaţie cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale pe motivul destinaţiei lor finale, cu men-
ţinerea lor sub supraveghere vamală, a mărfurilor anterior plasate în antrepozit vamal.
9473 Punerea în liberă circulaţie cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale pe motivul destinaţiei lor finale, cu men-
ţinerea lor sub supraveghere vamală, a mărfurilor anterior transferate într-un antrepozit.
9478 Punerea în liberă circulaţie cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale pe motivul destinaţiei lor finale, cu men-
ţinerea lor sub supraveghere vamală, a mărfurilor anterior plasate în zona liberă.
9491 Punerea în liberă circulaţie cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale pe motivul destinaţiei lor finale, cu men-
ţinerea lor sub supraveghere vamală, a mărfurilor anterior plasate în regim de transformare sub control vamal.
96 Plasarea mărfurilor în magazinele duty-free şi duty-free diplomatic.
9600 Plasare în depozit sub supraveghere vamală a mărfurilor străine destinate aprovizionării magazinelor duty-free.
9671 Plasare în depozit duty-free a mărfurilor străine importate anterior în regim vamal de antrepozitare.
9673 Plasare în depozit duty-free a mărfurilor străine transferate anterior dintr-un antrepozit în altul.
9678 Plasare în depozit duty-free a mărfurilor care anterior au fost plasate în zona liberă.
9691 Plasare în depozit duty-free a mărfurilor plasate anterior în regim de transformare sub control vamal.
9696 Transferul dintr-un depozit duty-free în altul a mărfurilor străine destinate aprovizionării magazinelor duty-free.

NOTE EXPLICATIVE
cu privire la particularităţile de utilizare ale unor coduri ale procedurilor vamale

Utilizarea codurilor ale procedurilor vamale indicate în caseta întîi a rubricii 37 se va efectua luîndu-se în consideraţie urmă-
toarele particularităţi:
1. Codul vamal extins, din patru cifre, al procedurii vamale efectuate se va indica în combinaţiile prevăzute de prezenta anexă.
2. Atunci cînd mărfurile sînt plasate succesiv în mai multe regimuri vamale respectiv, iniţial sînt plasate într-un regim de per-
fecţionare activă, perfecţionare pasivă sau transformare sub control vamal şi ulterior au trecut într-un regim de antrepozitare,
admitere temporară sau au avut ca destinaţie o zonă liberă, care precede importul mărfurilor rezultate, pe declaraţia vamală
import, în caseta regimului precedent, se înscrie obligatoriu codul regimului vamal de perfecţionare activă, perfecţionare pasivă
sau transformare sub control vamal, după caz.

71
Legislația

3. Codul “00” se utilizează pentru codificarea regimului vamal precedent de tranzit, precum şi în cazul în care nu există o pro-
cedură vamală precedentă.
4. La plasarea mărfurilor în liberă circulaţie se vor utiliza unul din următoarele coduri, reieşind din regulile de mai jos:
Codul “40”, import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care nu fac obiectul unor scutiri – se va utiliza
în cazul plasării mărfurilor în regim vamal de import cu achitarea integrală a drepturilor de import stabilite de legislaţie, precum
şi în cazul în care legislaţia nu prevede impozitarea cu anumite tipuri de impozite şi taxe pentru categoria respectivă de marfă
(de exemplu – pentru poziţia respectivă nu este prevăzută taxă vamală sau accizul). Codul 40 al regimului vamal se va utiliza
numai în cazurile, cînd codul adiţional al facilităţilor acordate indicat în caseta a doua a rubricii 37 va avea semnificaţia “000”.
Codul “42”, import definitiv cu intrare simultană în liberă circulaţie a mărfurilor care fac obiectul scutirii de la plata drepturilor
vamale – se va utiliza în cazul vămuirii mărfurilor, la importul cărora legislaţia în vigoare stabileşte acordarea a careva scutiri
sau reduceri a cotei impozitului stabilit. În acest caz, în caseta a doua a rubricii 37 se va completa codul adiţional al facilităţilor
acordate, indicat conform prezentelor Norme.
5. La încheierea operaţiunilor de export temporar se vor utiliza unul din următoarele coduri, reieşind din regulile de mai jos:
Codul “61”, reimport cu eliberare simultană pentru liberă circulaţie pentru mărfurile care nu fac obiectul unei scutiri – se va
utiliza la vămuirea produselor compensatoare, rezultate din regim de perfecţionare pasivă, reintroducerea cărora se efectuea-
ză cu achitarea drepturilor de import pentru componentul străin sau pentru serviciile acordate contra plată (procedura 6121).
Codul “63”, reimport cu eliberarea simultană pentru liberă circulaţie al mărfurilor care fac obiectul unei scutiri – se va utiliza
la vămuirea mărfurilor autohtone şi a celor de origine RM exportate temporar (procedura 6323), precum şi a produselor com-
pensatoare rezultate din perfecţionare pasivă, ce se introduc în ţară şi sînt exonerate total de la plata drepturilor de import, cu
excepţia taxei pentru proceduri vamale (procedura 6321).
6. La introducerea în republică a mărfurilor cu acordarea de facilităţi fiscale şi vamale pe motivul destinaţiei lor finale, în con-
diţiile art.35 al Codului vamal, acestea rămîn sub supraveghere vamală, iar codul procedurii vamale aplicate va fi cel “94”.

ANEXA 6
Hotărîrea Guvernului
cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă
a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova

23. În cazul în care mărfurile sînt plasate în regimuri vamale suspensive, precum şi în zone economice libere, valoarea în
vamă a mărfurilor în cauză, la momentul încheierii acestora prin plasarea în altă destinaţie vamală, nu va fi mai mică decît va-
loarea în vamă a mărfurilor, declarată în regimul vamal iniţial.
Această prevedere nu se aplică mărfurilor plasate în regim vamal de admitere temporară, procurate în baza unui contract de
leasing. În acest caz, baza de calcul a drepturilor de import o va constitui valoarea reziduală a mărfurilor, dar nu mai puţin de
70% din valoarea de intrare a bunului dat în leasing, în cazul leasingului financiar, şi, respectiv, valoarea de transfer a proprie-
tăţii, în cazul leasingului operaţional, convenite de părţi.

72
ÎNTREPRINDEREA DE STAT

VAMSERVINFORM
anunţă organizarea cursurilor de instruire primară a
specialiştilor în domeniul vămuirii. Programul de studii
cuprinde compartimente însuşirea cărora va permite
audienţilor să obţină cunoştinţe teoretice şi să acumuleze
competenţe practice necesare pentru exercitarea atribuţiilor
specialiştilor în domeniul vămuirii. Durata cursurilor e de 5
săptămîni.

Cerinţe minime obligatorii pentru audienţii cursului:

- studii superioare sau medii de specialitate;

- cunoaşterea şi utilizarea calculatorului.

Solicitanţii vor prezenta următoarele documente:

- copia buletinului de identitate;

- copia diplomei de studii; 

- cererea de înscriere la cursuri.

Adresa: mun. Chişinău, str. Petricani, 21/3


Tel/fax: 022 40 02 65, 022 31 23 41