Sunteți pe pagina 1din 17

Fișă documentare Bilanțul contabil

Bilanțul reprezintă documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de Activ
și Pasiv ale întreprinderii la închiderea exercițiului financiar.
Caracteristici:
- Se prezintă sub forma literei T
- Se exprimă în etalon bănesc
- Are la bază dubla reprezentare (A =P)
- Face parte din Situațiile financiare anuale.

Funcțiile bilanțului sunt:


1. Funcţia de informare – informațiile prezentate în Bilanțul contabil servesc atât factorilor de
decizie din entitate cât și altor persoane fizice sau juridice (acționari, clienți, salariați, organe
fiscale, bănci, furnizori). Aceștia îsi pot forma o imagine asupra activității economice a entității.
Dispunând de asemenea informații, conducerea își poate stabili prioritățile economice viitoare iar
utilizatorii externi pot hotărî daca vor continua relațiile economico-financiare cu unitatea
respectivă.
2. Funcția de analiză – pe baza bilanțului se calculează și se analizează periodic activitatea
economico-financiară a entității calculându-se indicatori esențiali cu ajutorul cărora se identifică
și se stabilesc măsuri de perfecționare a activității economice și financiare.
3. Funcția previzională - consta în posibilitatea oferita de bilant de a orienta activitatea viitoare. În
acest scop, întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru perioadele urmatoare se
fundamenteaza pe situatia patrimoniala si a rezultatelor din perioada considerata baza de raportare.
TIPURI DE BILANȚ
1. Bilanțul orizontal se prezintă sub formă de tablou în care activul și pasivul sunt prezentate în
oglindă, elementele de activ în stânga iar cele de pasiv în dreapta.
A = P sau Activ = Capitaluri proprii + Datorii
2. Bilanțul vertical apare sub formă de listă, având la bază relația:
Activ – Datorii = Capitaluri proprii
În cazul acestui tip de bilanț este prezentat mai întâi activul și în continuare datoriile și capitalul
propriu.

Transpunerea elementelor de Activ și Pasiv în Bilanț

Elementele de activ se ordonează în Bilanț în ordine crescătoare lichidității acestora, adică în


ordinea în care elementele patrimoniale sunt capabile să se transforme în bani (cu cât termenul de
transformare în bani este mai mic cu atât lichiditatea este mai mare).
Elementele de pasiv se ordonează în bilanţ în ordine descrescătoare exigibilităţii.
Exigibilitatea este capacitatea unei datorii de a fi scadentă la un anumit termen. Cu cât intervalul
de timp în care o datorie trebuie achitată este mai mic, cu atât gradul de exigibilitate este mai mare.
BILANȚUL ORIZONTAL

ACTIV PASIV
A. Active imobilizate A. Capitaluri proprii
1. Imob. Necorp. 1. Capital social
2. Imob. Corp. 2. Prime de capital
3. Imob. Fin. 3. Rezerve din reeval.
4. Imob. in Curs 4. Rezerve
B. Active Circulante 5. Rezultatul reportat
1. Stocuri şi producţie în curs 6. Rezultatul exerciț.
2. Creanţe B. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli
3. Inv. Fin. C. Datorii
4. Dispon. Băneşti D. Venituri în avans
C. Ch. în avans
D. Prime privind rambursarea obligațiunile
Total Activ Total Pasiv
Are la bază ecuația : A = P

BILANȚUL VERTICAL (TIP LISTĂ)

A. Active imobilizate
I. Imobilizări necorporale
II. Imobilizări corporale
III. Imobilizări financiare
B. Active circulante
I. Stocuri
II. Creanţe
III. Investiţii financiare pe termen scurt
IV. Casa și conturi la bănci
C. Cheltuieli în avans
D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an
E. Active circulante nete/ datorii curente nete
F. Total active minus datorii curente
G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an
H. Provizioane
I. Venituri în avans
J. Capital și rezerve
I. Capital subscris (prezentându-se separat capitalul vărsat și capitalul nevărsat)
II. Prime de capital
III. Rezerve din reevaluare
IV. Rezerve
V. Rezultatul reportat
VI. Rezultatul exerciţiului financiar

Ecuația este : Activ – Datorii = Capitaluri proprii


FIŞĂ DE LUCRU

Entitatea SC Alfa SRL prezintă la sfârșitul exercițiului N următoarea situaţie valorică a


grupelor, subgrupelor şi posturilor bilanţiere.

Grupa A Active imobilizate


I Imobilizări necorporale
1.Cheltuieli de constituire 250.000
3.Concesiuni şi alte imobilizări necorporale 50.000
II Imobilizări corporale
1.Terenuri 1.000.000
2.Instalaţii tehnice şi maşini 4.200.000
3.Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 1.800.000
8.Active biologice productive 600.000
III Imobilizăti financiare
5.Alte titluri imobilizate 100.000
Grupa B Active circulante
I Stocuri
1.Materii prime şi materiale consumabile 5.450.000
3.Produse finite şi mărfuri 3.000.000
II Creanţe
1.Creanţe comerciale 1.900.000
4.Alte creanţe 100.000
III Investiţii financiare pe termen scurt
2.Alte investiţii financiare pe termen scurt 50.000
IV Casa şi conturi la bănci 6.500.000
Grupa C Cheltuieli în avans
Sume de reluat într-o perioadă de până la 1 an 40.000
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de 1 an 10.000
Grupa D Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an
2.Sume datorate instituţiilor de credit 3.000.000
4.Datorii comerciale - furnizori 2.000.000
5.Efecte comerciale de plătit 5.520.000
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind 4.500.000
asigurările sociale
Grupa E Active circulante nete/Datorii curente nete
Grupa F Total active - Datorii curente
Grupa G Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an
2.Sume datorate instituţiilor de credit 4.000.000
4.Datorii comerciale - furnizori 1.000.000
5.Efecte comerciale de plătit 2.500.000
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind 1.500.000
asigurările sociale
Grupa H Provizioane
3.Alte provizioane 40.000
Grupa I Venituri în avans - total
2.Venituri în avans (ct.472)
Sume de reluat într-o perioadă de până la 1 an 60.000
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de 1 an 20.000
Grupa J Capital şi rezerve
I Capital (Capital subscris vărsat + Capital subscris nevărsat)
1.Capital subscris vărsat 150.000
2.Capital subscris nevărsat -
II Prime de capital 20.000
III Rezerve din reevaluare 10.000
IV Rezerve
1.Rezerve legale 30.000
2.Rezerve statutare sau contractuale 25.000
3.Alte rezerve 5.000
Acţiuni proprii 50.000
(se calculează cu semnul -)
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 90.000
(se calculează cu semnul +)
V Profitul sau pierderea reportat(ă) 540.000
Sold debitor (se calculează cu semnul -)
VI Profitul sau pierderea exerciţiului financiar 1.200.000
Sold creditor (se calculează cu semnul +)
Repartizarea profitului 30.000
(se calculează cu semnul -)
Capitaluri proprii = Capitaluri total = Capital şi rezerve

Se cere:
a).Completaţi informaţiile care lipsesc din tabelul prezentat anterior.
b).Verificaţi ecuaţia fundamentală a bilanţului:
Active - Datorii - Diferenţa între venituri în avans şi cheltuieli în avans - Provizioane =
Capitaluri proprii
c).Completaţi bilanţul "forma lungă", coloana 2 - Sold la sfârşitul anului.
Rezolvare:

a).Completaţi informaţiile care lipsesc din tabelul prezentat anterior.

Grupa A Active imobilizate 8.000.000


I Imobilizări necorporale 300.000
1.Cheltuieli de constituire 250.000
3.Concesiuni şi alte imobilizărti necorporale 50.000
II Imobilizări corporale 7.600.000
1.Terenuri 1.000.000
2.Instalaţii tehnice şi maşini 4.200.000
3.Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 1.800.000
8.Active biologice productive 600.000
III Imobilizăti financiare 100.000
5.Alte titluri imobilizate 100.000
Grupa B Active circulante 17.000.000
I Stocuri 8.450.000
1.Materii prime şi materiale consumabile 5.450.000
3.Produse finite şi mărfuri 3.000.000
II Creanţe 2.000.000
1.Creanţe comerciale 1.900.000
4.Alte creanţe 100.000
III Investiţii financiare pe termen scurt 50.000
2.Alte investiţii financiare pe termen scurt 50.000
IV Casa şi conturi la bănci 6.500.000
Grupa C Cheltuieli în avans 50.000
Sume de reluat într-o perioadă de până la 1 an 40.000
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de 1 an 10.000
Grupa D Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an 15.020.000
2.Sume datorate instituţiilor de credit 3.000.000
4.Datorii comerciale - furnizori 2.000.000
5.Efecte comerciale de plătit 5.520.000
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind 4.500.000
asigurările sociale
Grupa E Active circulante nete/Datorii curente nete 1.960.000
Grupa F Total active - Datorii curente 10.470.000
Grupa G Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an 9.000.000
2.Sume datorate instituţiilor de credit 4.000.000
4.Datorii comerciale - furnizori 1.000.000
5.Efecte comerciale de plătit 2.500.000
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind 1.500.000
asigurările sociale
Grupa H Provizioane 40.000
3.Alte provizioane 40.000
Grupa I Venituri în avans - total 80.000
2.Venituri în avans (ct.472) 80.000
Sume de reluat într-o perioadă de până la 1 an 60.000
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de 1 an 20.000
Grupa J Capital şi rezerve 910.000
I Capital (Capital subscris vărsat + Capital subscris nevărsat) 150.000
1.Capital subscris vărsat 150.000
2.Capital subscris nevărsat -
II Prime de capital 20.000
III Rezerve din reevaluare 10.000
IV Rezerve 60.000
1.Rezerve legale 30.000
2.Rezerve statutare sau contractuale 25.000
3.Alte rezerve 5.000
Acţiuni proprii 50.000
(se calculează cu semnul -)
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 90.000
(se calculează cu semnul +)
V Profitul sau pierderea reportat(ă) 540.000
Sold debitor (se calculează cu semnul -)
VI Profitul sau pierderea exerciţiului financiar 1.200.000
Sold creditor (se calculează cu semnul +)
Repartizarea profitului 30.000
(se calculează cu semnul -)
Capitaluri proprii = Capitaluri total = Capital şi rezerve 910.000

Elementele de activ = grupa A, grupa B, grupa C


= 8.000.000 + 17.000.000 + 50.000 = 25.05.000 RON
Elementele de pasiv = grupa D, grupa G, grupa H, grupa I, grupa J
= 15.020.000 + 9.000.000 + 40.000 + 80.000 + 910.000 = 25.050.000 RON
Activ = Pasiv
25.050.000 = 25.050.000

Grupa E = grupa B (Active circulante)


+ grupa C (Cheltuieli în avans: sume care trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an)
- grupa D (Datorii: sume care trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an)
- grupa I (Venituri în avans: sume care trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an)

Grupa E = 17.000.000 + 40.000 - 15.02.000 - 60.000 = 1.960.000 RON

Grupa F = grupa A (Active imobilizate)


+ grupa C (Cheltuieli în avans: sume care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1
an)
+ grupa E

Grupa F = 8.000.000 + 10.000 + 2.460.000 = 10.470.000 RON

b).Verificaţi ecuaţia fundamentală a bilanţului.


Active - Datorii - Diferenţa între venituri în avans şi cheltuieli în avans - Provizioane =
Capitaluri proprii
8.000.000 + 17.000.000 - 15.020.000 - 9.000.000 - 30.000 - 40.000 = 910.000
910.000 = 910.000
c).Completaţi bilanţul "forma lungă", coloana 2 - Sold la sfârşitul anului.

BILANŢ (forma lungă)


La data de 31.12.N
Formular 10
-lei-
Denumirea indicatorului Nr. SOLD LA:
rd. 01.01.N 31.12.N
A B 1 2
A.ACTIVE IMOBILIZATE
I.Imobilizări necorporale
1.Cheltuieli de constituire 01 250.000
(ct.201-2801)
2.Cheltuieli de dezvoltare 02 -
(ct.203-2803-2903)
3.Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte 03 50.000
imobilizări necorporale
(ct.205+208-2805-2808-2905-2908)
4.Fond comercial 04 -
(ct.2071-2807)
5.Active necorporale de exploatare şi evaluare a resurselor minerale 05 -
(ct.206-2806-2906)
6.Avansuri 06 -
(ct.4094)
TOTAL (rd. 01 la 06) 07 300.000
II.Imobilizări corporale
1.Terenuri şi construcţii 08 1.000.000
(ct.211+2121-2811-2812-2911-2912)
2.Instalaţii tehnice şi maşini 09 4.200.000
(ct.213+223-2813-2913)
3.Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 10 1.800.000
(ct.214+224-2814-2914)
4.Investiţii imobiliare 11 -
(ct.215-2815-2915)
5.Imobilizări coporale în curs de execuţie 12 -
(ct.231-2931)
6.Investiţii imobilire în curs de execuţie 13 -
(ct.235-2935)
7.Active corporale de exploatare şi evaluare a resurselor minerale 14 -
(ct.216-2816-2916)
8.Active biologice productive 15 600.000
(ct.217+227-2817-2917)
9.Avansuri 16 -
(ct.4093)
Total (rd. 08 la 16) 17 7.600.000
III.Imobilizări financiare
1.Acţiuni deţinute la filiale 18 -
(ct.261-2961)
2.Împrumuturi acordate entităţilor din grup 19 -
(ct.2671+2672-2964)
3.Acţiuni deţinute la entităţile asociate şi la entităţile controlate în comun 20 -
(ct.262+263-2962)
4.Împrumuturi acordate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun 21 -
(ct.2673+2674-2965)
5.Alte titluri imobilizate
(ct.265+266-2963) 22 100.000
6.Alte împrumuturi 23 -
(ct.2675*+2676*+2677*+2678*+2679*-2966*-2968*)
Total (rd. 18 la 23) 24 100.000
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 07+17+24) 25 8.000.000
B.ACTIVE CIRCULANTE
I.Stocuri
1.Materii prime şi materiale consumabile 26 5.450.000
(ct.301+302+303+/-308+321+322+323+328+351+358+381+/-388-3914-392-3951-3958-
398)
2.Producţia în curs de execuţie 27 -
(ct.331+332+341+/-348*-393-3941-3952)
3.Produse finite şi mărfuri 28 3.000.000
(ct.345+346+347+/-348+354+356+357+361+326+/-368+371+327+/-378 -3945-3946-
3947-3953-3954-3955-3956-3957-396-397-din ct.4428)
4.Avansuri 29 -
(ct.4091)
Total (rd. 26 la 29) 30 8.450.000
II.Creanţe (sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de 1 an trebuie prezentate
separat pentru fiecare element)
1.Creanţe comerciale 31 1.900.000
(ct.2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2968*+4092+411+413+418-491)
2.Sume de încasat de la entităţile afiliate 32 -
(ct.451**-495*)
3.Sume de încasat de la entităţile asociate şi entităţile controlate în comun 33 -
(ct.453-495*)
4.Alte creanţe 34 100.000
(ct.425**4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428** +444** +445
+446**+447**+4482+4582+461+473**-496+5187)
5.Capital subscris şi nevărsat 35 -
(ct.456-495*)
Total (rd. 31 la 35) 36 2.000.000
III.Investiţii pe termen scurt
1.Acţiuni deţinute la entităţile afiliate 37 -
(ct.501-591)
2.Alte investiţii pe termen scurt 38 50.000
(ct.505+506+507+din ct.508-595-596-598+5113+5114)
Total (rd. 37+38) 39 50.000
IV.Casa şi conturi la bănci 40 6.500.000
(ct.508+5112+512+531+532+541+542)
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 30+36+39+40) 41 17.000.000
C.CHELTUIELI ÎN AVANS 42 50.000
(ct.471) (rd. 43+44)
Sume de reluat într-o perioadă de până la 1 an 43 40.000
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de 1 an 44 10.000
D.DATORII: Sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an
1.Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din 45 -
emisiunea de obligaţiuni convertibile
(ct.161+1681-169)
2.Sume datorate instituţiilor de credit 46 3.000.000
(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)
3.Avansuri încasate în contul comenzilor 47 -
(ct.419)
4.Datorii comerciale - furnizori 48 2.000.000
(ct.401+404+408)

5.Efecte comerciale de plătit 49 5.520.000


(ct.403+405)
6.Sume datorate entităţilor din grup 50 -
(ct.1661+1685+2691+451***)
7.Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun 51 -
(ct.1663+1686+2692+2693+453***)
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale 52 4.500.000
(ct.1623+1626+167+1687+2695+421+423+424+426+427+4281+431*** +436***
+437*** +4381 +441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481 +455+ 456***
+457 +4581 +462+4661+473***+509+5186+5193+5194 +5195 +5196+5197)
Total (rd. 45 la 52) 53 15.020.000
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE 54 1.960.000
(rd. 41+43-53-70-73-76)
F.TOTAL ACTIVE – DATORII CURENTE 55 10.470.000
(rd. 25+44+54)
G.DATORII: Sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an
1.Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din 56 -
emisiunea de obligaţiuni convertibile
(ct.161+1681-169)
2.Sume datorate instituţiilor de credit 57 4.000.000
(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)
3.Avansuri încasate în contul comenzilor 58 -
(ct.419)
4.Datorii comerciale - furnizori 59 1.000.000
(ct.401+404+408)
5.Efecte comerciale de plătit 60 2.500.000
(ct.403+405)
6.Sume datorate entităţilor din grup 61 -
(ct.1661+1685+2691+451***)
7.Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun 62 -
(ct.1663+1686+2692+2693+453***)
8.Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale 63 1.500.000
(ct.1623+1626+167+1687+2695+421+423+424+426+427+4281+431***
+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481
+455+456*** +457 +4581+462 +4661+473***+509+5186+5193+5194 +5195
+5196+5197)
Total (rd. 56 la 63) 64 9.000.000
H.PROVIZIOANE
1.Provizioane pentru beneficiile angajaţilor 65 -
(ct.1515+1517)
2.Provizioane pentru impozite 66 -
(ct.1516)
3.Alte provizioane 67 40.000
(ct.1511+1512+1513+1514+1518)
Total (rd. 65 la 67) 68 40.000
I.VENITURI ÎN AVANS
1.Subvenţii pentru investiţii 69 -
(ct.475) (rd. 70+71)
Sume de reluat într-o perioadă de până la 1 an (ct.475*) 70 -
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de 1 an (ct.475*) 71 -
2.Venituri înregistrate în avans 72 80.000
(ct.472) (rd. 73+74)
Sume de reluat într-o perioadă de până la 1 an (ct.472*) 73 60.000
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de 1 an (ct.472*) 74 20.000
3.Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi 75 -
(ct.478) (rd.76+77)
Sume de reluat într-o perioadă de până la 1 an (ct.478*) 76 -
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de 1 an (ct.478*) 77 -
Fond comercial negativ 78 -
(ct.2075)
Total (rd. 69+72+75+78) 79 80.000
J.CAPITAL ŞI REZERVE
I.Capital
1.Capital subscris vărsat 80 150.000
(ct.1012)
2.Capital subscris nevărsat 81 -
(ct.1011)
3.Patrimoniul regiei 82 -
(ct.1015)
4.Patrimoniul institutelor de cercetare-dezvoltare 83 -
(ct.1018)
5.Alte elemente de capitaluri proprii 84 -
(ct.1031)
Total (rd. 80 la 84) 85 150.000
II.Prime de capital 86 20.000
(ct.104)
III.Rezerve din reevaluare 87 10.000
(ct.105)
IV.Rezerve
1.Rezerve legale 88 30.000
(ct.1061)
2.Rezerve statutare sau contractuale 89 25.000
(ct.1063)
3.Alte rezerve 90 5.000
(ct.1068)
Total (rd. 88 la 90) 91 60.000
Acţiuni proprii 92 50.000
(ct.109)
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 93 90.000
(ct.141)

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 94 -


(ct.149)
V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ
(ct.117)
-Sold creditor ct.117 95 -
-Sold debitor ct.117 96 540.000
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR
(ct.121)
-Sold creditor ct.121 97 1.200.000
-Sold debitor ct.121 98
REPARTIZAREA PROFITULUI 99 30.000
(ct.129)
CAPITALURI PROPRII – TOTAL 100 910.000
(rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)
Patrimoniul public 101 -
(ct.1016)
Patrimoniul privat 102 -
(ct.1017)
CAPITALURI – TOTAL 103 910.000
(rd. 100+101+102) sau (rd. 103 = 25+41+42-53-64-68-79)

*)Conturi de repartizat după natura elementelor repective


**)Solduri debitoare ale conturilor respective
***)Solduri creditoare ale conturilor respective

Administrator, Întocmit,
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
………………………….. …………………………

Semnătura,

Semnătura şi ştampila unităţii


Fișă documentare tipuri de modificări bilanțiere

Bilanţul reprezintă situaţia economica şi financiară a întreprinderii la un


moment dat

ATENŢIE! Operaţiile economice şi financiare ulterioare întocmirii bilanţului au


drept rezultat modificarea posturilor sale.

Pornind de la ecuaţia generală a bilanţului A=P s-au stabilit urmatoarele tipuri


de modificari:

A+x = P+ x

În ambele părţi ale bilanţului, prin creşterea unui element de activ, concomitent şi cu
aceeaşi sumă cu un element de pasiv.

A–x=P-x
II.

În ambele părţi ale bilanţului, prin scăderea unui element de activ, concomitent şi cu
aceeaşi sumă cu un element de pasiv.

A+ x – x = P
III.

Numai în activul bilanţului, prin creşterea unui element de activ, concomitent cu


scăderea altui element de activ.

IV. A= P + x – x
Numai în pasivul bilanţului, prin creşterea unui element de pasiv, concomitent cu
scăderea altui element de pasiv.
REŢINEŢI !
x – reprezintă suma cu care creşte sau scade un
element de ACTIV sau PASIV

Există două scheme ale bilanţului contabil:

- schema bilanţului orizontal


- schema bilanţului vertical
FIȘĂ DE LUCRU – clasa a X-a, Contabilitate generală
VARIAȚIA POSTURILOR BILANȚIERE
EXEMPLE:

Bilant initial

Denumirea posturilor de Sume Denumirea posturilor de pasiv Sume


activ
Mijloace fixe 200.000 Capital social 220.000
Materii prime 30.000 Furnizori 25.000
Clienti 4.000 Credite bancare pe termen 10.000
scurt
Conturi la banci 25.000 Creditori diversi 5.000
Casa 1.000
Total Activ 260.000 Total Pasiv 260.000
Operatia 1: Se ridica din disponibilul de la banca existent in contul unitatii suma de 1.000 de lei pentru
efectuarea unor plati prin casierie.

In urma acestei operatii se constata urmatoarele:

Ecuatia este :

Bilant incheiat dupa operatia 1

Denumirea posturilor de Sume Denumirea posturilor de pasiv Sume


activ
Mijloace fixe Capital social
Materii prime Furnizori
Clienti Credite bancare pe termen
scurt
Conturi la banci Creditori diversi
Casa
Total Activ Total Pasiv

Operatia 2 : Se plateste unui furnizor suma de 10.000 de lei din disponibilul de la banca.

In urma acestei operatii se constata urmatoarele :

-
Ecuatia este :

Bilant incheiat dupa operatia 2

Denumirea posturilor de Sume Denumirea posturilor de pasiv Sume


activ
Mijloace fixe Capital social
Materii prime Furnizori
Clienti Credite bancare pe termen
scurt
Conturi la banci Creditori diversi
Casa
Total Activ Total Pasiv
Operatia 3 :Se cumpara materii prime de la o intreprindere in valoare de 4.000 de lei, care urmeaza a se
achita ulterior.

In urma acestei operatii se constata urmatoarele:

Ecuatia este :

Bilant incheiat dupa operatia 3

Denumirea posturilor de Sume Denumirea posturilor de pasiv Sume


activ
Mijloace fixe Capital social
Materii prime Furnizori
Clienti Credite bancare pe termen
scurt
Conturi la banci Creditori diversi
Casa
Total Activ Total Pasiv
Tema pentru acasa : Operatia 4: Se plateste unui furnizor suma de 4.000 de lei dintr-un credit pe
termen scurt contractat de la banca in acest scop .

Cerinte: 1. Specificati care sunt modificarile posturilor bilantiere;

2. Scrieti ecuatia bilantiera;

3. Plecand de la Bilantul nr.3 sa se stabileasca structura Bilantului nr.4 (Bilantul intocmit in urma
modificarilor produse de operatia economica nr. 4).
VARIAȚIA POSTURILOR BILANȚIERE - REZOLVARE

EXEMPLE:

Bilant initial

Denumirea posturilor de Sume Denumirea posturilor de pasiv Sume


activ
Mijloace fixe 200.000 Capital social 220.000
Materii prime 30.000 Furnizori 25.000
Clienti 4.000 Credite bancare pe termen 10.000
scurt
Conturi la banci 25.000 Creditori diversi 5.000
Casa 1.000
Total Activ 260.000 Total Pasiv 260.000
Operatia 1: Se ridica din disponibilul de la banca existent in contul unitatii suma de 1.000 de lei pentru
efectuarea unor plati prin casierie.

In urma acestei operatii se constata urmatoarele:

- scade postul bilantier ,, conturi la banci “ cu suma de 1.000 de lei ( A - ); TA = TP

- creste postul bilantier ,, casa “ cu suma de 1.000 de lei ( A + ).

Ecuatia este : A + X – X = P

Bilant incheiat dupa operatia 1

Denumirea posturilor de Sume Denumirea posturilor de pasiv Sume


activ
Mijloace fixe 200.000 Capital social 220.000
Materii prime 30.000 Furnizori 25.000
Clienti 4.000 Credite bancare pe termen 10.000
scurt
Conturi la banci 24.000 Creditori diversi 5.000
Casa 2.000
Total Activ 260.000 Total Pasiv 260.000
Operatia 2 : Se plateste unui furnizor suma de 10.000 de lei din disponibilul de la banca.

In urma acestei operatii se constata urmatoarele :

- scade postul bilantier ,, furnizori “ cu suma de 10.000 de lei ( P -); TA = TP

- scade postul bilantier ,, conturi la banci “ cu suma de 10.000 de lei ( A - ).

Ecuatia este : A – X = P – X
Bilant incheiat dupa operatia 2

Denumirea posturilor de Sume Denumirea posturilor de pasiv Sume


activ
Mijloace fixe 200.000 Capital social 220.000
Materii prime 30.000 Furnizori 15.000
Clienti 4.000 Credite bancare pe termen 10.000
scurt
Conturi la banci 14.000 Creditori diversi 5.000
Casa 2.000
Total Activ 250.000 Total Pasiv 250.000
Operatia 3 :Se cumpara materii prime de la o intreprindere in valoare de 4.000 de lei, care urmeaza a se
achita ulterior.

In urma acestei operatii se constata urmatoarele:

- creste postul bilantier ,, materii prime “ cu suma de 4.000 de lei ( A + ); TA = TP

- creste postul bilantier ,, furnizori “ cu suma de 4.000 de lei ( P + ).

Ecuatia este : A + X = P+ X

Bilant incheiat dupa operatia 3

Denumirea posturilor de Sume Denumirea posturilor de pasiv Sume


activ
Mijloace fixe 200.000 Capital social 220.000
Materii prime 34.000 Furnizori 19.000
Clienti 4.000 Credite bancare pe termen 10.000
scurt
Conturi la banci 14.000 Creditori diversi 5.000
Casa 2.000
Total Activ 254.000 Total Pasiv 254.000
Tema pentru acasa : Operatia 4 :Se plateste unui furnizor suma de 4.000 de lei dintr-un credit pe
termen scurt contractat de la banca in acest scop .Cerinte: 1. Specificati care sunt modificarile
posturilor bilantiere;

2. Scrieti ecuatia bilantiera;

3. Plecand de la Bilantul nr.3 sa se stabileasca structura


Bilantului nr.4 (Bilantul intocmit in urma modificarilor produse de operatia economica nr. 4 ).