Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEAăDEăŞTIIN EăAGRICOLEăŞIăMEDICIN ă

VETERINAR ă„IONăIONESCUăDEăLAăBRAD”ăIAŞI
FACULTATEA DE ZOOTEHNIE
Domeniul de doctorat: Zootehnie
Specializarea: Alimenta iaăanimalelor

Ing.ăNicoletaăDanielaăBORT ă(c s torit ăFRUNZ )

TEZ ăDEăDOCTORAT
Posibilit iădeăîmbun t ireăaăalimenta ieiăpuiloră
broilerădeăg in

Conduc torăştiin ific,


Prof. univ. dr. Ioan Mircea POP

IAŞI,ă2011
Rezumat

Peăplanămondialăcarneaădeăpas reăaăcâştigatăoăpozi ieăfoarteăimportant ăîntreăalimenteleă


de origine animal ă consumateă deă c treă oameniă datorit ă calit iloră saleă nutritive,ă costuriloră
reduseă înă compara ieă cuă alteă surseă deă protein ă deă origineă animal ,ă dară şiă ală gameiă largiă deă
produseăprocesateădinăcarneădeăpas re,ăproduseăfoarteăapreciateădeăomulămodern.
Deoareceă alimenta iaă de ineă propor iaă majoritar ă înă cheltuielileă deă exploatareă aă puiloră
pentruă carne,ă nutri ioniştiiă auă sarcinaă deă aă g siă noiă modalit iă deă aă reduceă acesteă costuri,ă
pentruă aă creşteă eficien aă economic ă înă aceast ă ramur ă zootehnic .ă Descoperireaă şiă folosireaă
unoră noiă surseă deă hran ă careă s ă nuă concurezeă cuă hranaă altoră speciiă deă animaleă sauă om,ă
reevaluareaăpropor iilorădeăintroducereăînăre eteăaămateriilorăprimeăfurajereănoiăsauăclasiceăşiă
stabilireaăunorănormeădeăhran ăcareăs ăredeaăcâtămaiăfidel cerin eleăfiziologiceăaleăhibriziloră
broiler,ă reprezint ă uneleă dintreă principaleleă pârghiiă ac ionateă deă c treă specialişti,ă înă sensulă
creşteriiăeficien ei.
Pân ăînăprezent,ăpentruăproduc iaădeăcarneădeăpas reăs-au folosit toate mijloacele pentru a
seăg siăsolu iiăoptime,ăastfelăîncât:ăs ăseăob in ăceiămaiăperforman iăhibrizi;ăs ăseăasigureăună
microclimatăcareăs ănuănecesiteăcerin eămariădeăenergieădinăparteaăp s rilor;ăs ăseăformulezeă
re eteă astfelă încâtă s ă seă asigureă cerin eleă necesareă animaleloră f r ă aă existaă pierderi;ă s ă seă
reduc ămortalitateaăcuăajutorulăunuiăsistemăigienico-sanitar bine pus la punct etc. Tendin eleă
actualeă dină acestă domeniuă suntă axateă peă calitateaă produsului,ă urm rindu-seă s ă seă ob in ă
produse cu valoare nutritiv-biologic ăridicat ,ăcuăunăcon inutăsc zutădeăcolesterol;ăîmbog iteă
cuă anumiteă vitamine;ă lipsiteă deă micotoxine,ă nitra i,ă nitri i,ă metaleă greleă şiă alteă elementeă
d un toareăs n t iiăomului.
Posibilitateaă îmbun t iriiă calit iiă produseloră animaliereă prină interven ieă nutri ional ă
aduceăînă aten iaănutri ioniştilorăunănouătermenăşiăanumeăalimenteleăfunc ionale,ăalimenteăcuă
adaosădeăcompuşiăbiologiciăactivi;ăcareăcontribuieălaăoăvalorificareăsuperioar ăaăacestora,ăbunaă
func ionareă aă organismului,ă s n tateaă acestuia.ă Valorificareaă digestiv ă superioar ă aă hraneiă
implic ă şiă combatereaă factoriloră antinutritivi,ă precumă efectulă polizaharideloră neamidonoaseă
dină nutre urileă combinateă destinateă p s rilor,ă acestă lucruă realizându-se prin utilizarea unor
preparate enzimatice specifice. Analizând fiziologiaă digestieiă acesteiă speciiă seă remarc ă
deficitulădeămicroorganismeălaănivelulătubuluiădigestivăpentruătineretădarăşiăvitezaăredus ădeă
dezvoltareăaăacestoraăînăprimeleăzileădeăvia ăcomparativăcuăintensitateaădeăcreştere.ăDeăaiciă
motivul pentru care aditiviiăcuăac iuneădirect ăasupraămicrofloreiătubuluiădigestivă(prebiotice,ă
probiotice,ăaditiviăfitogenici)ăarătrebuiăutiliza iăpeăscar ălarg ,ădeăregul ,ăpuiiăbroilerădeăg in ă
fiindăsacrifica iăpân ălaăvârstaădeăşaseăs pt mâni.
P s rileămanifest ăcerin eăridicateăînăenergieăşiăproteine;ăînăacelaşiătimp,ăeleăauănevoieădeă
un bun echilibru energo-proteic,ădeăunăcon inutăcorespunz torăînăaminoaciziăesen iali,ădarăşiă
deă oă alimenta ieă mineral ă şiă vitaminic ă adecvat .ă Puiiă broiler,ă deă regul ,ă suntă hr ni iă cuă
nutre uriă combinateă completeă careă suntă realizateă astfelă încâtă s ă acopereă toateă cerin eleă
nutri ionaleăaleăacestora,ăfurajareaăseăfaceălaădiscre ieă(adălibidum)ăurm rindu-se, în acest caz,
ob inereaăunorăperforman eădeăproduc ieăcâtămaiăridicate,ăînăacordăcuăpoten ialulăgenetică(Popă
şiăcolab.,ă2006).
Îmbun t ireaă alimenta ieiă puiloră broileră deă g in ă seă poateă faceă prină diferiteă c iă uneleă
dintreă acesteaă ară puteaă fi:ă îmbun t ireaă calit iiă nutre urilor,ă îmbun t ireaă calit iiă apeiă deă
b ută sauă utilizareaă unoră aditivi furajeri. Calitateaă nutre uriloră tindeă s ă includ ă patruă formeă
bineă definiteă deă manifestareă aă ansambluluiă deă însuşiriă ceă definescă acestă termenă şiă conceptă
precum:ă calitateaă materiiloră primeă furajereă (compozi iaă chimic ă şiă digestibilitatea),ă calitateaă
nutre uriloră caă ingredienteă peă fluxulă tehnologică deă preparareă sauă deă fabrica ieă (respectareaă
parametrilor), calitatea produselor finite (dimensiunea granulelor), calitatea tehnologiilor de
alimenta ie. Apaăesteăunăelementăesen ialăşiăpentruăcreştereaăpuilorăde carne, orice reducere a
aportuluiădeăap ăsauăcreşteriăaleăpierderilorădeăap ăpotăaveaăunăefectănegativăasupraăvie iiăşiă
performan elorăproductiveăaleăpuilor,ădeăaceeaăesteăfoarteăimportant ămonitorizareaăapeiăastfelă
încâtăs ăseăac ionezeăimediatăînăcazăde contaminare cu orice element nedorit. Înăalimenta iaă
p s rilorăaditiviiăfurajeriăsuntăutiliza iădeăcâtevaădeceniiăiarăeficien aăacestoraăaăfostăverificat ă
atâtăprinăperforman eleăob inuteăcâtăşiăprinăeficien aăeconomic ădeăcareăauădatădovad .ăAcum,ă
utilizareaă acestoraă seă îndreapt ă c treă produseă câtă maiă naturale,ă dină aceast ă privin ă câ ivaă
aditiviă auă fostă elimina iă deă peă pia ă chiară dac ă eficien aă economic ă aă acestoraă esteă
considerabil ă(Castro,ă2005).
Dină nouaă genera ieă deă aditiviă utiliza iă înă alimenta iaă p s riloră facă parteă promotoriiă deă
creştereăşiăanumeăextracteleăşiăuleiurileăesen ialeăaleăplantelorămedicinaleăşiăaromatice.ăTotuşiă
utilizareaă acestoră planteă peă scar ă larg ă esteă împiedicat ă fiindc ă ună singură componentă activă
poateă con ineă numeroaseă componenteă bioactive,ă respectivă con inutulă înă substan eă activeă
depindeă deă mul iă factoriă cunoscu iă şiă necunoscu i,ă deă aceeaă potă variaă înă limiteă foarteă largiă
(Czirjak,ă2009).ăPeălâng ăacestătipădeăaditiviăpentruăîmbun t ireaăalimenta ieiăpuilorădeăg in ă
pentru carneă maiă potă fiă utiliza iă aditiviă ceă potă înlocuiă enzimeleă careă lipsescă acesteiă specii,ă
astfel,ăpentruăoăutilizareămaiăbun ăaăfosforuluiăseăpotăadministraăfitaze,ălipazeăpentruăgr simiă
etc.ă Oă alt ă categorieă deă aditiviă careă potă fiă utiliza iă suntă inactivatorii sau inhibitorii de
micotoxineă avândă înă vedereă c ă ă micotoxineleă dină nutre uriă producă laă animaleă tulbur riă cuă
manifest riă diverse,ă deă laă reducereaă consumuluiă şiă aă bioconversieiă hraneiă laă îmboln viriă deă
gravitateă variabil ,ă pân ă laă moarte,ă simptomatologiaă fiindă maiă multă sauă maiă pu ină
caracteristic ă(Dancea,ă2005).ă
Pentruărealizareaăexperien elorăauăfostăcrescuteătreiăseriiădeăpuiăde-a lungul a doi ani de
zile,ă cercet rileă fiindă organizateă înă patruă experien eă diferiteă şiă anume:ă experien aă A,ă
experien aăB,ăexperien aăCăşiăexperien aăD.ăCercet rileăs-auădesf şuratăînăcadrulăUniversit iiă
deă Ştiin eă Agricoleă şiă Medicin ă Veterinar ă „Ionă Ionescuă deă laă Brad”,ă seriileă deă puiă fiindă
crescuteăînăhalaădeăcreştereăaăBiobazeiăinstitu iei,ămajoritateaăanalizelorăefectuateărelizându-se
înălaboratoareleădeăspecialitateăaleăuniversit ii.
Dinăgamaăvariat ădeăsubstan eăsauăcompuşiăceăpotăfiăfolosi iăînăalimenta iaăp s rilorăcuă
poten ială efectă pozitivă asupraă st riiă deă s n tate,ă performan eloră productiveă şiă rezultateloră
economice,ă pentruă cercet rileă realizate,ă auă fostă selectate:ă ap ă neutr ă (anolit neutru ANK cu
pHă 6,5ă şiă cloră activă 400ă – 700ă mg/l)ă administrat ă înă apaă deă b ută aă puiloră deă g in ă lua iă înă
studiu,ă ună compusă peă baz ă deă acidă butirică (65%)ă subă form ă deă pudr ă administrată înă hranaă
animalelor,ăunăcompusăpeăbaz ădeăprobioticeăcombinateăcuăprebiotice - Enterococcus faecium
şiăinulina, extracte din plante - cicoarea,ăoregano,ăanason,ăalgeădeămare,ăarmurariuăşiăuleiuriă
esen ialeă - timol,ă calvacrol,ă anetol,ă limoneă precumă şiă oă combina ieă deă aciziă organiciă şiă
anorganici - acid formic, acid propionic,ăacidălactic,ăacidăcitricăşiăacidăsorbic.ă
În cazul experien eiă A auăfostălua iăînăstudiuăunănum rădeă120ădeăpuiăbroilerădeăg in ,ă
hibridulăRossă308,ărepartiza iăînătreiăloturiăexperimentale:ăAc,ăA1ăşiăA2.ăCercet rileăefectuateă
urm rindăstudiulăposibilit ilorădeăutilizareăaăapeiăelectrolizateăînăalimenta iaăpuilorăbroilerădeă
g in ăînăcondi iiăvariateădeăcon inutăînăioniădeăClăaăapeiădeăb ut.ăÎnăurmaăanalizelorăefectuateă
s-a observat:
- Ob inereaăunorăgreut iăcorporale,ălaăsfârşitulăexperien ei,ăcuă2ăpân ălaă4ă%ămaiămariă
pentruăloturileăexperimentaleăfa ădeălotulădeăcontrol;
- Indicele de consum al hranei a fost încadrat între 1,81 kg n.c./kg spor pentru lotul de
controlăşiă1,77ăkgăn.c./kgăsporăpentruălotulăA1ălaăvârstaădeă35ădeăzileă(vârstaălaăcareăauă fost
sacrifica i);
- Consumulădeăap ămaiăridicatăcuăaproximativă3%ăpentruăloturileăexperimentaleăfa ădeă
lotul de control;
- Dup ă calculareaă eficien eiă economiceă s-aă demonstrată eficien aă utiliz riiă aditivuluiă înă
apaăpuilorăbroilerădeăg in .ă
În cazul experien ei B auă fostă lua iă înă studiuă ună num ră deă 75ă deă puiă broileră deă g in ,ă
hibridulăRossă308,ărepartiza iăînătreiăloturiăexperimentale:ăBc,ăB1ăşiăB2.ăCercet rileăefectuateă
urm rindăstudiulăposibilit ilorădeăutilizareăaăunuiăaditivăpeăbaz ădeăacidăbutiric,ă65%,ă Baby
C4ă înă alimenta iaă puiloră broileră deă g in ă înă concentra iiă variateă administrateă înă nutre ulă
combinat. În urma analizelor efectuate s-a observat:
- Ob inereaăunorăgreut iăcorporale,ălaăsfârşitulăexperien ei,ăcuă6ăpân ălaă8ă%ămaiămariă
pentru loturile experimentaleăfa ădeălotulădeăcontrol;
- Indiceleădeăconsumăalăhraneiăob inutăaăfostăîntreă1,81ăkgăn.c./kgăsporăpentruălotulădeă
controlăşiă1,67ăkgăn.c./kgăsporăpentruălotulăexperimentalădoiălaăvârstaădeă38ădeăzileă(vârstaălaă
careăauăfostăsacrifica i);
- Dup ă calculareaă eficien eiă economiceă s-aă demonstrată caă fiindă ceaă maiă eficient ă
utilizareaăuneiădozeădeă3‰ăpentruăprimeleă7ăzileădeăvia ăînăhranaăpuilorăbroilerădeăg in .
În cazul experien eiă C auăfostălua iăînăstudiuăunănum rădeă200ădeăpuiăbroilerădeăg in ,ă
hibridulă Cobbă 500,ă repartiza iă înă patruă loturiă experimentale:ă Cc,ă C1,ă C2ă şiă C3.ă Cercet rileă
efectuateăurm rindăstudiulăposibilit ilorădeăutilizareăunorăaditiviăînăalimenta iaăpuilorăbroileră
deă g in ,ă şiă anume:ă ună aditivă peă baz ă deă aciziă organiciă şiă anorganiciă denumit comercial
Biotronic,ăunăaditivăpro/prebioticăcuăextracteădinăalgeămarineădenumităcomercialăImboăşiăună
aditivă peă baz ă deă extracteă dină planteă cuă denumireaă comercial ă Pep.ă În urma analizelor
efectuate s-a observat:
- Ob inereaă unoră greut iă corporale,ă la sfârşitulă experien ei,ă aproximativă egaleă pentruă
loturileăexperimentaleăfa ădeălotulădeăcontrol,ărespectivă2200ăg;
- Indiceleădeăconsumăob inutăaăfostăîntreă1,92ăkgăn.c./kgăsporăpentruălotulădeăcontrolăşiă
1,85 kg n.c./kg spor pentru lotul experimental doi la vârsta de 42 de zile (vârsta la care au fost
sacrifica i);
- Utilizareaă prebioticeloră şiă aă compusuluiă peă baz ă deă extracteă deă planteă aă condusă laă
diminuareaă num ruluiă deă bacteriiă patogeneă precumă Eschericia coli, Salmonella sau
Campylobacter dinăcon inutulăcecalăalăpuilorălua iăînăstudiu;
- Dină punctă deă vedereă ală eficien eiă economiceă s-aă demonstrateă c ă înă urmaă utiliz riiă
aditivului pre/probiotic s-auă ob inută rezultateleă celeă maiă bune,ă urmată deă celă peă baz ă deă
extracte din plante, ultimul, cu rezultate situate sub celeăob inuteăpentruălotulădeăcontrol,ăfiindă
aditivulăpeăbaz ădeăaciziăşiăs ruriăaleăacestora.
În cazul experien eiă D auăfostălua iăînăstudiuăunănum rădeă150ădeăpuiăbroilerădeăg in ,ă
hibridulă Cobbă 500,ă repartiza iă înă treiă loturiă experimentale:ă Dc,ă D1,ă şiă D2. Cercet rileă
efectuateăurm rindăstudiulăposibilit ilorădeăutilizareăunorăaditiviăfurajeriăînăalimenta iaăpuiloră
broileră deă g in ,ă şiă anume:ă ună aditivă nespecifică peă baz ă deă extractă uscată dină semin eleă deă
Silybum marianum,ă silimarin ă şiă ună aditiv complex peă baz ă deă extracteă dină planteă
HepaProtectă(substan aăactiv ăSilimarina). În urma analizelor efectuate s-a observat:
- Ob inereaă unoră greut iă corporale,ă laă sfârşitulă experien ei,ă aproximativă egaleă pentruă
loturileăexperimentaleăfa ădeălotulădeăcontrol,ă2200 g;
- Indiceleă deă consumă ob inută aă fostă încadrată întreă1,92ă kgă n.c./kgă sporă pentruă lotulă deă
controlăşiă1,82ăkgăn.c./kgăsporăpentruălotulăexperimentalădoiălaăvârstaădeă42ădeăzileă(vârstaălaă
careăauăfostăsacrifica i);
- Procentul de mortalitate mai redus la loturile experimentale cu 4 puncte procentuale
comparativ cu cel înregistrat la lotul de control;
- Dup ă calculareaă eficien eiă economiceă s-aă demonstrată eficien aă utiliz riiă aditiviloră înă
hranaăpuilorăbroilerădeăg in ,ăaditivulăcuăeficien aăceaămaiăridicat ăfiind produsul cu numele
commercial de HepaProtect.
Dină rezultateleă experien eloră efectuateă s-aă dovedită eficien aă utiliz riiă aditiviloră înă
alimenta iaă puiloră broileră deă g in ă prină reducereaă indiceluiă deă consum,ă creştereaă greut iiă
corporaleăşiăsc dereaămortalit iiăşiănuăînăultimulărândăprinăîmbun t ireaăbun st riiăacestora.