Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE CESIUNE

Nr. … din data …/…….2016

Incheiat in baza Legii nr. 8/1996 privind protectia dreptului de autor.

Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE

S.C. .................. S.R.L., o societate organizată în baza legii române, având sediul în ....
înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul ...., cod unic de înregistrare ..., cont ... deschis la
………. reprezentată de către .................în calitate de director ……………, denumită în
continuare CEDENT

S.C. .................. S.R.L., o societate organizată în baza legii române, având sediul în ....
înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul ...., cod unic de înregistrare ..., cont ... deschis la
.............. reprezentată de către .................în calitate de director ……………, denumită în
continuare CESIONAR

Art. 2.Obiectul contractului il constituie cesiunea drepturilor de utlizare asupra domeniului virtual
www…………, cu titlu gratuit.

Art. 3.Termenul de cedare este pe perioada nedeterminata, CEDENTUL avand in orice moment
dreptul de a isi revendica dreptul de utilizare a domeniului virtual cedat prin prezentul contract catre
CESIONAR.

Art. 4. Notificari
In intelesul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresata de o parte celeilalte va fi
considerate valabil indeplinita daca va fi transmisa acestei ultime parti la adresa mentionata la inceputul
prezentului contract. In cazul in care comunicarea/notificareava fi facuta prin posta, ea va lua forma unei
scrisori recomandate ce se considera ca a fost primita de destinatar in 5 zile de la data la care a fost
predate serviciului postal. In cazul in care comunicarea/notificarea va fi sub forma de fax sau telex,
comunicarea se considera primita de destinatar in prima zi lucratoare urmatoare celei in care a fost
expediata. Comunicarile/notificarile verbale nu sunt luate in considerare de niciuna din parti, daca nu
sunt confirmate prin una din modalitatile prevazute in acest articol.

Art. 5.Litigiile decurgand din interpretarea si executarea prezentului contract, care nu pot fi
solutionate pe cale amiabila, vor fi supuse instantelor judecatoresti competente.

Art. 6. Forta majora


Orice imprejurare independenta de vointa partilor contractante, intervenita dupa data semnarii
contractului si care impiedica executarea acestuia este considerata ca forta majora si exonereaza de
raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari
ca: razboi, revolutie, calamitati. Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in
termen de 10 zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora.
Dupa incetarea cazului de forta majora, partea care l-a invocat, isi va relua obligatiile contractuale in
termen de 3 zile si va anunta cealalta parte. Daca nu procedeaza la anuntarea, in termenele prevazute
mai sus, a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca va suporta toate daunele
provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.

Art. 7. Dispozitii finale


Modificarea prezentului contract poate fi facuta numai in scris, prin acordul ambelor parti.
Prezentul contract, impreuna cu modificarile si anexele sale, reprezinta vointa partilor si inlatura
orice intelegere orala dintrea cestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. Prezentul contract a fost
incheiat in limba romana in doua exemplare, unul pentru CESIONAR, unul pentru CEDENT.

DATA ………….. DATA………..


CEDENT, CESIONAR,