Sunteți pe pagina 1din 32

Planificare calendaristică

An şcolar 2018-2019

Avizat,

Aprobat,

Clasa a VIII-a
Aria curriculară: Limbă și comunicare Curriculum: nucleu
Disciplina: Limba si literatura română Nr. ore/săpt.: 4
Manual: Corint

Structura anului școlar 2018-2019

Anul şcolar 2018-2019 are 34 de săptămâni de cursuri, însumând 168 de zile lucrătoare. O săptămână din cele 34 este dedicată programului Școala altfel.
Semestrul I are 18 săptămâni dispuse în perioada 10 septembrie 2018-1 februarie 2019
Cursuri – luni, 10 septembrie 2018 - vineri, 21 decembrie 2018
Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 22 decembrie 2018 – duminică, 13 ianuarie 2019
Cursuri – luni, 14 ianuarie 2019 – vineri, 1 februarie 2019
Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 2 februarie 2019 – duminică, 10 februarie 2019

Semestrul al II-lea are 16 săptămâni dispuse în perioada 11 februarie 2019 - 14 iunie 2019
Cursuri – luni, 11 februarie 2019 – vineri, 19 aprilie 2019
Școala Altfel: 15-19 aprilie 2019
Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 20 aprilie 2019 – duminică, 5 mai 2019
Cursuri – luni, 6 mai 2019 – vineri 14 iunie 2019
Vacanţa de vară – sâmbătă, 15 iunie 2019 – duminică, 15 septembrie 2019
COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare


2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi
dialogată
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu
scopuri diverse

VALORI ŞI ATITUDINI

 Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii
 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a
folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului
cultural
 Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală

CONŢINUTURI
Unităţile de conţinut care sunt tipărite cu aldine constituie noţiuni noi pentru clasa a VIII-a.
1. Lectura
1.1. Cartea - obiect cultural (actualizare).
1.2. Teoria literară
1.2.1. Structurarea operei literare. Actualizarea - prin investigarea unor texte literare - a cunoştinţelor referitoare la structura textelor narative (logica acţiunii,
timpul, spaţiul naraţiunii). Relaţiile dintre personaje. Caracterizarea personajelor. Actualizarea, prin investigarea unor texte literare, a structurii textelor
lirice. Eul liric.
1.2.3. Figurile de stil (actualizare). Alegoria.
1.2.4. Versificaţia. Măsura, rima, piciorul metric, ritmul, versul, strofa (actualizare). Versul liber.
1.2.5. Genuri şi specii. Genurile epic, liric şi dramatic. Opera dramatică: trăsături generale; lectură de text şi vizionare de spectacol. Specii literare
obligatorii: balada populară, romanul (fragment). *Scrieri SF.
1.3 Textul
1.3.1 Texte literare - populare şi culte - aparţinând diverselor genuri şi specii.
1.3.2 Texte nonliterare: texte publicitare, articolul de ziar/ de revistă.
Se vor selecta 5-7 texte literare de bază, destinate studiului aprofundat. Între acestea vor fi incluse în mod obligatoriu şi fragmente din operele scriitorilor
clasici ai literaturii române. Ele pot fi însoţite de scurte texte auxiliare (literare sau nonliterare, inclusiv contemporane). Autorii de manuale sau profesorii au libertatea să
aleagă texte-suport în măsură să evidenţieze noţiunile cuprinse la punctele 1.2.2 – 1.2.5 şi 1.3.1. şi 1.3.2. Aceste texte trebuie să respecte următoarele criterii: valoric-
estetic, formativ, adecvare la vârstă.

2. Practica raţională şi funcţională a limbii


2.1. Comunicarea orală
Situaţia de comunicare monologată şi dialogată (actualizare). Monologul: text narativ, text descriptiv, text informativ, text argumentativ (argumentarea /
susţinerea opiniilor şi a preferinţelor). Rezumatul oral (actualizare).

*Se recomandă ca elevii, folosindu-şi deprinderile de exprimare orală, să poată realiza următoarele acte de vorbire:
- susţinerea argumentată a unui schimb verbal direct;
- exprimarea sau acceptarea de opinii diferite;
- exprimarea şi motivarea unei atitudini / reacţii;
- prezentarea unor produse realizate individual sau în echipă.
2.2. Scrierea (actualizare)
Comentarea unor secvenţe din operele studiate sau din texte la prima vedere, pe baza unor cerinţe date. *Conspectul.
Textul argumentativ (susţinerea preferinţelor şi a opiniilor).

În toate clasele gimnaziului, modalitatea tradiţională sau de altă natură, de ordonare, de combinare şi de tratare didactică a unităţilor de conţinut din acest capitol ţine
exclusiv de opţiunea autorului de manual şi a profesorilor. Se recomandă ca abordarea acestor aspecte să fie corelată cu studiul textului literar şi nonliterar, inclusiv din
punctul de vedere al valorilor stilistice, exigenţă absolut necesară, mai ales în cazul elementelor de lexic. Concepţia pe care s-a întemeiat prezentul curriculum este că, în
şcoală, predarea-învăţarea va urmări „limba în funcţiune”, în variantele ei orală şi scrisă, normată şi literară, iar nu „limba ca sistem abstract”.
Interesează viziunea comunicativ-pragmatică a prezentei programe, nu predarea în şi pentru sine a unor „cunoştinţe gramaticale”, ci abordarea funcţională şi
aplicativă a acestora, în calitatea lor de elemente care contribuie la structurarea unei comunicări corecte şi eficiente. În acest sens, se recomandă, în toate cazurile, exerciţii
de tip analitic (de recunoaştere, de grupare, de motivare, de descriere, de diferenţiere) şi de tip sintetic (de modificare, de completare, de exemplificare, de construcţie). Se
vor evidenţia aspecte ţinând de ortografie, de punctuaţie şi de ortoepie, de exprimare corectă în toate situaţiile care impun o asemenea abordare. Se sugerează ca, în
prezentarea problemelor noi, profesorul să actualizeze cunoştinţelor asimilate anterior de către elevi, având ca bază texte ilustrând limba română contemporană şi situaţii de
comunicare reală.
Dimensiunea stilistică a faptelor de limbă se preconizează a fi tratată la secţiunea consacrată studiului textelor literare şi de câte ori profesorul găseşte soluţia practică
cea mai eficientă.
Începând cu anul şcolar 2006-2007 se vor respecta normele prevăzute de DOOM, ediţia a II-a.

3. Elemente de construcţie a comunicării


3.1. Noţiuni de sintaxă. Enunţul. Fraza. Relaţiile sintactice în propoziţie şi în frază (actualizare).
Cuvintele şi construcţiile incidente. Punctuaţia lor.
3.2. Lexicul (actualizare)
Vocabularul fundamental şi masa vocabularului. Dinamica vocabularului.
Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului (actualizare). Familia de cuvinte (actualizare).
Prefixoidele*. Sufixoidele* (ambele pe bază de aplicaţii) 1.
Mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului. Împrumuturile lexicale. Neologismele. Evitarea greşelilor în utilizarea neologismelor.
Cuvântul şi contextul. Sensul propriu (de bază şi secundar) şi sensul figurat.
Categoriile semantice. Sinonimele. Antonimele. Omonimele. Cuvintele polisemantice (actualizare).
Paronimele. Pleonasmul.
3.3. Noţiuni de fonetică (actualizare). Valorile stilistice ale nivelului fonetic într-un text literar.
3.4. Sintaxa propoziţiei şi a frazei.
3.4.1. Predicatul şi propoziţia subordonată predicativă.
Predicatul verbal şi predicatul nominal (actualizare). Predicatul nominal incomplet. Probleme ale acordului (acordul după înţeles, acordul prin atracţie).
Propoziţia subordonată predicativă.
3.4.2. Subiectul şi propoziţia subordonată subiectivă.
Subiectul (actualizare).
Propoziţia subordonată subiectivă. Natura elementului regent al propoziţiei subiective.
3.4.3. Atributul şi propoziţia subordonată atributivă.
Atributul (actualizare).
Propoziţia subordonată atributivă. Exerciţii de utilizare corectă a pronumelui relativ care introduce atributiva.

3.4.4. Complementul direct şi propoziţia subordonată completivă directă.


Complementul direct (actualizare). Propoziţia subordonată completivă directă.
3.4.5. Complementul indirect şi propoziţia subordonată completivă indirectă.
Complementul indirect (actualizare). Propoziţia subordonată completivă indirectă.
3.4.6. Complementele circumstanţiale şi propoziţiile subordonate circumstanţiale.
3.4.6.1. Complementele circumstanţiale de loc, de timp, de mod (actualizare), de cauză, de scop. Propoziţiile circumstanţiale de loc, de timp, de mod, de
cauză, de scop.
3.4.6.2. Propoziţia subordonată circumstanţială condiţională.
3.4.6.3. Propoziţia subordonată circumstanţială concesivă.
3.4.6.4. Propoziţia subordonată circumstanţială consecutivă.

În prezentarea elementelor de sintaxă a frazei, se va avea în vedere la fiecare tip de subordonată efectuarea unor exerciţii de contragere şi de expansiune, de
precizare a elementelor introductive, de evidenţiere a topicii şi a punctuaţiei. În cazul propoziţiilor subordonate circumstanţiale va fi evidenţiat rolul adverbelor şi al
locuţiunilor adverbiale corelative în comunicare.

1
Prefixoid – element formativ asemănător cu prefixele recente, care, aşezat înaintea morfemului independent sau a rădăcinii, dă naştere unor cuvinte noi prin schimbarea sensului
lexical. Prefixoidele apar în română mai ales în formaţii care au model străin. Sufixoid – element formativ (prezent în împrumuturi sau în formaţii după model străin) care dă impresia unui
sufix şi apare numai în termeni aparţinând limbajelor specializate (cf. art. Prefixoid şi Sufixoid, semnate de Angela Bidu-Vrănceanu, în Dicţionar de ştiinţe ale limbii, Editura Nemira, 2001,
p. 401, 519).
Structura anului şcolar 2018- 2019
Semestrul al II-lea
Semestrul I
Săptămâna Data

I (XIX) 11.02.-15.02.2019
II (XX) 18.02.-22.02.2019
III (XXI) 25.02.-01.03.2019
IV (XXII) 04.03.-8.03.2019
V (XXIII) 11.03.-15.03.2019
VI (XXIV) 18.03.-22.03.2019
VII (XXV) 25.03.-29.03.2019
VIII (XXVI) 01.04.-5.04.2019
IX (XXVII) 08.04-12.04.2019
Planificare calendaristică X (XXVIII) – 15.04.-19.04.2019
Clasa a VIII-a Școala altfel
Vacanța de 22.04.-05.05.2019
primăvară
Semestrul I XI (XXIX) 06.05.-10.05.2019
Unitatea de CS Conţinuturi
XII (XXX) Nr. de
13.05.-17.05.2019 Săptămâna Observaţii
învăţare XIII (XXXI) ore
20.05.-24.05.2019
XIV (XXXII) alocate
27.05.-31.05.2019
Săptămâna 1 1.1. înţelegerea semnificaţiei generale a mesajului oral, Unitate de învăţare introductivă
XV (XXXIII) 4
03.06.-07.06.2019 S1
sesizând progresia şi coerenţa ideilor exprimate; 10.09-14.09.
1.5. aplicarea principiilor ascultării active în XVI (XXXIV) 10.06.-14.06.2019
Vacanța de vară 15.06.-15.09.2019 2018
manifestarea unui comportament comunicativ adecvat;
2.1. construirea unui discurs oral pe o temă dată;
2.2. utilizarea în mod nuanţat a categoriilor lexicale într-
un mesaj oral;
3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar,
pornind de la cerinţe date;
4.1. redactarea diverselor texte, adaptându-le la situaţia
de comunicare concretă;
4.2. utilizarea în redactarea unui text propriu a
cunoştinţelor de morfosintaxă, folosind adecvat semnele
ortografice şi de punctuaţie;
Unitatea 1 1.5. aplicarea principiilor ascultării active în Cartea, obiect cultural (actualizare) 4 S2
manifestarea unui comportament comunicativ adecvat; 17.09-
2.1. construirea unui discurs oral pe o temă dată; Textul argumentativ (susţinerea preferinţelor şi a 21.09.2018
2.4. îmbinarea corectă a elementelor verbale cu cele opiniilor)
nonverbale în cadrul mesajului oral; Modalităţi de exprimare a preferinţelor şi a
2.5. captarea şi menţinerea atenţiei interlocutorului prin opiniilor. Argumentarea unui punct de vedere
modul de prezentare a mesajului;
3.3. identificarea valorilor etice şi culturale într-un text,
exprimându-şi impresiile şi preferinţele;
Unitatea 2 1.1. înţelegerea semnificaţiei generale a mesajului oral, Genul liric 28 S3-S9
sesizând progresia şi coerenţa ideilor exprimate; Frunză verde magheran... 24.09-
1.3. sesizarea adecvării elementelor lexicale utilizate la Doina, O. Goga 09.11.2018
scopul mesajului ascultat; Iertare, de Al. Macedonski
1.5. aplicarea principiilor ascultării active în Noţiuni de teorie literară privind genul liric, cu
manifestarea unui comportament comunicativ adecvat; aplicaţie pe texte suport (actualizare);
2.1. construirea unui discurs oral pe o temă dată; Eul liric
2.2. utilizarea în mod nuanţat a categoriilor lexicale într- Figuri de stil (actualizare)
un mesaj oral;
2.4. îmbinarea corectă a elementelor verbale cu cele Lexicul (actualizare)
nonverbale în cadrul mesajului oral; Vocabularul fundamental şi masa
2.5. captarea şi menţinerea atenţiei interlocutorului prin vocabularului. Dinamica vocabularului
modul de prezentare a mesajului; Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului
3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, (actualizare)
pornind de la cerinţe date; Familia de cuvinte (actualizare)
3.2. sesizarea valorii expresive a categoriilor Mijloacele externe de îmbogăţire a vocabularului.
morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a Împrumuturile lexicale
vocabularului şi a categoriilor semantice utilizate; Neologismele. Evitarea greşelilor în utilizarea
3.3. identificarea valorilor etice şi culturale într-un text, neologismelor
exprimându-şi impresiile şi preferinţele; Cuvântul şi contextul. Sensul propriu (de bază şi
4.1. redactarea diverselor texte, adaptându-le la situaţia secundar) şi sensul figurat
de comunicare concretă; Categorii semantice. Sinonimele. Antonimele.
4.3. redactarea unui text argumentativ; Omonimele. Cuvintele polisemantice (actualizare)
Paronimele. Pleonasmul
Noţiuni de fonetică (actualizare)
*Valorile stilistice ale nivelului fonetic într-un text
literar
Situaţia de comunicare monologată şi dialogată
(actualizare). Monologul: text descriptiv
Unitatea 3 1.4. sesizarea particularităţilor lexico-gramaticale ale Genul epic 8 S10-S11
unui mesaj ascultat; *Scrieri SF 12.11.-
2.1. construirea unui discurs oral pe o temă dată; Roboții de pe Aurora, de Isaac Asimov
2.3. utilizarea corectă a relaţiilor sintactice în textele Rezumatul oral (actualizare) 23.11.2018
orale proprii;
3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, Noţiuni de sintaxă. Enunţul. Fraza. Relaţiile
pornind de la cerinţe date; sintactice în propoziţie şi frază şi mijloacele de
3.2. sesizarea valorii expresive a categoriilor stabilire a acestora (actualizare)
morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a Cuvintele şi construcţiile incidente.
vocabularului şi a categoriilor semantice utilizate; Punctuaţia - aplicarea corectă a semnelor de
4.2. utilizarea în redactarea unui text propriu a punctuație la nivelul frazei (coordonare,
cunoştinţelor de morfosintaxă, folosind adecvat semnele subordonare, incidență), realizarea expresivității
ortografice şi de punctuaţie; cu ajutorul semnelor de punctuație;

Monologul: text narativ


Unitatea 4 1.1. înţelegerea semnificaţiei generale a mesajului oral, Genul epic 18 ore S12-S14-16
sesizând progresia şi coerenţa ideilor exprimate; Balada populară 26.11.2018-
1.2. sesizarea semnificaţiei îmbinării elementelor Miorița 18.01.2019
verbale cu cele nonverbale (gest, mimică etc.) într-un Text suport, selectat în funcţie de indicaţiile
text oral; oferite de programa şcolară în vigoare
2.2. utilizarea în mod nuanţat a categoriilor lexicale într- Figuri de stil. Alegoria
un mesaj oral; Predicatul verbal (actualizare)
2.3. utilizarea corectă a relaţiilor sintactice în textele Predicatul nominal (actualizare). Predicatul
orale proprii; nominal incomplet
3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, Probleme ale acordului (acordul după înţeles,
pornind de la cerinţe date; acordul prin atracţie)
3.2. sesizarea valorii expresive a categoriilor Propoziţia subordonată predicativă
morfosintactice, a mijloacelor de îmbogăţire a Subiectul (actualizare)
vocabularului şi a categoriilor semantice utilizate; Propoziţia subordonată subiectivă. Natura
4.1. redactarea diverselor texte, adaptându-le la situaţia elementului regent al propoziţiei subiective
de comunicare concretă; Propoziţia subordonată subiectivă
4.2. utilizarea în redactarea unui text propriu a Monologul
cunoştinţelor de morfosintaxă, folosind adecvat semnele Text informativ/publicitar
ortografice şi de punctuaţie; Texte publicitare

Pregătire pentru teză şi teză, inclusiv discutarea tezei 4 S13


Obs.: Discutarea tezei poate avea loc în altă săptămână, spre sfârşitul semestrului 3.12-07.12
Ore pentru dezvoltarea competenţelor de lectură 12 II-XV
Recapitulare 6 S17-S18
TOTAL ORE PE SEMESTRUL I 72
Semestrul al II-lea

Unitatea de CS Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observ


învăţare ore aţii
alocate
Unitatea 5 2.1. construirea unui discurs oral pe o temă dată; Genul epic 22 S19-S24
2.2. utilizarea în mod nuanţat a categoriilor lexicale într-un Nuvela 11.02.2019 -
mesaj oral; Dincolo de nisipuri de Fănuș Neagu 22.03.2019
2.3. utilizarea corectă a relaţiilor sintactice în textele orale Timpul, spaţiul naraţiunii. Logica acţiunii.
proprii; Relaţiile dintre personaje. Modalităţi de
3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, caracterizare a personajelor
pornind de la cerinţe date;
3.2. sesizarea valorii expresive a categoriilor morfosintactice, Romanul (fragment)
a mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului şi a categoriilor Baltagul, de Mihail Sadoveanu
semantice utilizate; Timpul, spaţiul naraţiunii. Logica acţiunii.
4.1. redactarea diverselor texte, adaptându-le la situaţia de Relaţiile dintre personaje. Modalităţi de
comunicare concretă; caracterizare a personajelor

Atributul (actualizare). Propoziţia


subordonată atributivă
Complementul direct (actualizare).
Propoziţia subordonată completivă
directă
Complementul indirect (actualizare).
Propoziţia subordonată completivă
indirectă
Textul nonliterar

Unitatea 6 1.1. înţelegerea semnificaţiei generale a mesajului oral, Genul dramatic 28 Școala
sesizând progresia şi coerenţa ideilor exprimate; O scrisoare pierdută, de I. Luca Caragiale S25-S27 altfel
1.2. sesizarea semnificaţiei îmbinării elementelor verbale cu Opera dramatică: trăsături generale 25.03- 15.04.-
cele nonverbale (gest, mimică etc.) într-un text oral; Vizionarea de spectacol 12.04.2019 19.04.
1.5. aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui 2019
comportament comunicativ adecvat; Complementul circumstanţial de loc, de
2.3. utilizarea corectă a relaţiilor sintactice în textele orale timp, de mod (actualizare), de cauză, de
proprii; scop
2.4. îmbinarea corectă a elementelor verbale cu cele Propoziţia subordonată circumstanţială
nonverbale în cadrul mesajului oral; de loc, de timp, de mod, de cauză, de
2.5. captarea şi menţinerea atenţiei interlocutorului prin modul scop, condiţională, concesivă, consecutivă S29-S30
de prezentare a mesajului; 06.05-
3.1. dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, Situaţia de comunicare dialogată. 17.05.2019
pornind de la cerinţe date; *Acte de vorbire
3.3. identificarea valorilor etice şi culturale într-un text, *Îmbinarea elementelor verbale, nonverbale
exprimându-şi impresiile şi preferinţele; şi paraverbale în dialog
4.1. redactarea diverselor texte, adaptându-le la situaţia de Teste Evaluarea Națională S32-S33
comunicare concretă;
Pregătire pentru teză şi teză, inclusiv discutarea tezei 4 S31
Obs.: Discutarea tezei poate avea loc în altă săptămână, spre sfârşitul semestrului 20.05.-
24.05.2019
Ore pentru dezvoltarea competenţelor de lectură 18 II-XX
Recapitulare 8 S34-35
Total ore pentru semestrul al II-lea 60

TOTAL ORE/AN 140

Proiectul unităţii de învăţare

Săptămâna 1
Nr de ore alocate: 4

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr.ore) didactice organizare
Prezentarea manualului şi a 1.1. Observarea manualului 1 Programa Activitate frontală
programei 1.5. Stabilirea de relaţii între conţinuturile şcolară şi
Prezentarea metodologiei şi a prevăzute în programă şi parcurgerea lor de
programei pentru Evaluarea examen,
naţională manual
Prezentarea criteriilor de evaluare
pentru clasa a VIII-a
Evaluare predictivă 3.1. Rezolvarea de exerciţii 1 Fişă de Activitate Observarea
4.1. evaluare individuală sistematică
4.2. Aprecierea
fişelor de
evaluare
Actualizarea cunoştinţelor 1.5. Exerciţii de actualizare a cunoştinţelor 3 Fişă de Activitate Observarea
2.1. lucru individuală sistematică
2.2. Auxiliare Activitate frontală Aprecierea
didactice răspunsurilor
Actualizarea cunoştinţelor 1.5. Exerciţii de actualizare a cunoştinţelor 3 Fişă de Activitate frontală Observarea
2.1. lucru Activitate sistematică
2.2. Auxiliare individuală Aprecierea
didactice răspunsurilor

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 1


Nr de ore alocate: 4

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr.ore) didactice organizare
Cartea, obiect cultural 1.5. Exerciţii de actualizare a noţiunilor despre 1 Auxiliare Activitate frontală Rebus:
(actualizare) 2.1. carte ca obiect cultural didactice şi individuală componentele
Exerciţii de exprimare a opiniei despre carte cărții
ca obiect cultural

Cartea, obiect cultural (text 2.1. Exerciţii de înţelegere şi de interpretare a 1 Auxiliare Activitate frontală Eseu: O carte
suport) 3.3. textului-suport despre carte ca obiect didactice şi individuală poate înlocui
cultural un prieten
Textul argumentativ (susţinerea 2.4. Exerciţii de identificare a structurilor 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
preferinţelor şi a opiniilor) 2.5. specifice discursului argumentativ într-un lucru şi pe grupe sistematică
4.3. text literar/nonliterar Activitate în Aprecierea
Exerciţii de iniţiere a unor situaţii de perechi răspunsurilor
comunicare în care se susţin
preferinţe/opinii
Modalităţi de exprimare a 2.4. Exerciţii de identificare a structurilor 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
preferinţelor şi a opiniilor. 2.5. specifice de exprimare a preferinţelor şi a lucru şi pe grupe sistematică
Argumentarea unui punct de 3.3. opiniilor într-un text literar/nonliterar Activitate în Aprecierea
vedere 4.3. Exerciţii de argumentare a unui punct de perechi răspunsurilor
vedere

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 2


Nr de ore alocate: 28

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
Genul liric
Frunză verde magheran... 1.1. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Manual Activitate Prezentarea
Noţiuni de teorie literară privind 1.5. colegi pe baza unei grile Grila de frontală orală a opiniei
genul liric (actualizare) 3.1. Discuţii asupra evaluării lecturii evaluare a Activitate personale în
Lectura explicativă Exerciţii de vocabular lecturii individuală legătură cu
textul
Lectura aprofundată a textului 3.1. Exerciţii de identificare a elementelor de 1 Manual Activitate
suport. Actualizarea noţiunilor 3.2. versificaţie Fişe de lucru frontală Autoevaluare
referitoare la elemente de Exerciţii de identificare a elementelor de Activitate Interevaluare
prozodie. *Versul liber prozodie (măsura, rima, piciorul metric, individuală
ritmul, versul, strofa) Observarea
Exerciţii de identificare a versurilor libere sistematică
Lectura aprofundată a textului 3.1. Exerciţii de identificare a structurii textului 1 Manual Activitate Aprecierea
suport. Actualizarea noţiunilor liric Fişe de lucru frontală răspunsurilor
referitoare la genul liric. Eul liric Exerciţii de actualizare a noţiunilor Activitate
Doina populară - trăsături referitoare la genul liric/doina populară individuală
Exerciţii de identificare a caracteristicilor
genului liric în textul studiat
Exerciţii de identificare a mărcilor eului
liric în textul studiat

Doina, de O. Goga 3.1. Exerciţii de identificare a modurilor de 1 Manual Activitate


Moduri de expunere 3.2. expunere specifice genului liric Volum de frontală
Moment ortografic:Rolul Exerciţii de comentare a sensului global al Poezii, de O. Activitate
ghilimelelor textului liric Goga individuală
Lectura aprofundată a textului 3.1. Exerciţii de identificare a figurilor de stil şi 1 Manual Activitate Demonstrația
suport selectat. Figuri de stil 3.2. a mijloacelor de obţinere a expresivităţii în Fişe de lucru frontală apartenenței la
(actualizare) Doina cultă - textele studiate Activitate genul liric
trăsături individuală
Dorință, de Mihai Eminescu 3.1. Exerciţii de identificare a figurilor de stil şi 1 Manual Activitate Eseu pe tema
3.2. a mijloacelor de obţinere a expresivităţii în Fişe de lucru frontală Iubire și
textele studiate Casete audio- Activitate natură în
Exerciţii de interpretare a semnificaţiei unor video individuală poezia lui M.
Moment ortografic:Rolul cratimei figuri de stil în texte lirice „Poezii”, Eminescu
Mihai
Eminescu
Elemente etice şi culturale în 3.3. Exerciţii de exprimare a opiniei proprii în 1 Manual Activitate pe Concurs pe
textul liric şi exprimarea propriei raport cu valori etice şi culturale Fişe de lucru grupe grupe, având
atitudini faţă de acestea identificabile în texte lirice Activitate pe ca temă
grupe „Viaţa interpretarea
şi opera lui poeziilor pe
M. Eminescu” tema naturii și
– G. a iubirii
Călinescu

Iertare, de Al. Macedonski 2.4. Exerciţii de interpretare a semnificaţiei unor 1 Manual Activitate Demonstrația
Comentarea unor secvenţe din 2.5. secvenţe din opere lirice studiate sau la Fişe de lucru frontală apartenenței la
operele lirice studiate sau din 3.3. prima vedere Auxiliare Activitate genul liric
texte la prima vedere, pe baza 4.1. Exerciţii de interpretare a semnificaţiei unor didactice individuală
unor cerinţe date figuri de stil şi a unor procedee de obţinere
Moment ortografic: Invocația a expresivităţii textului
retorică Exerciţii de identificare şi de comentare a
elementelor de structură a operei lirice
Trăsături specifice genului liric în 1.1. Exerciţii de redactare de text vizând 1 Manual Activitate Exprimarea
opere literare studiate sau în texte 1.3 ilustrarea unor trăsături ale genului liric şi Fişe de lucru frontală opiniei
la prima vedere (sistematizare) 2.1 ale speciilor studiate Auxiliare Activitate personale în
2.4 didactice individuală legătură cu
2.5 mesajul
textului
Lexicul (actualizare) 1.3. Exerciţii de actualizare a noţiunilor 1 Manual Activitate Redactarea
3.2. referitoare la structura vocabularului limbii Fişe de lucru frontală şi unei
române Auxiliare individuală compuneri în
didactice care să se
prezinte
Moment ortografic: într-o/ relația dintre
într-un limba latină și
limba română
Lexicul Exerciţii de identificare a unor cuvinte 1 Manual Activitate Tehnica
Vocabularul fundamental şi 1.3. aparţinând vocabularului fundamental/masei Fişe de lucru frontală şi întrebărilor şi
masa vocabularului. Dinamica 3.2. vocabularului Auxiliare individuală a exerciţiilor
vocabularului Exerciţii de integrare în enunţuri a unor didactice
cuvinte aparţinând celor două părţi ale
vocabularului limbii române
Exerciţii de sesizare a dinamicii
vocabularului limbii române
Lexicul Exerciţii de identificare a procedeelor de 1 Manual Activitate Observarea
Mijloacele interne de îmbogăţire a 1.3. îmbogăţire a vocabularului Fişe de lucru frontală şi sistematică
vocabularului (actualizare) 3.2. Exerciţii de actualizare a noţiunilor teoretice Auxiliare individuală Aprecierea
referitoare la mijloacele interne de didactice răspunsurilor
îmbogăţire a vocabularului
Lexicul Exerciţii de identificare a cuvintelor 1 Manual Activitate Observarea
Mijloacele interne de îmbogăţire a 1.3. derivate, compuse şi obţinute prin Fişe de lucru frontală sistematică
vocabularului (actualizare) 3.2. conversiune în texte date Auxiliare Activitate Aprecierea
Exerciţii de creare şi de integrare în context didactice individuală răspunsurilor
a cuvintelor derivate, compuse şi obţinute Activitate pe
prin conversiune grupe
Exerciţii de creare a unor serii derivative
Lexicul Exerciţii de identificare a cuvintelor 1 Manual Activitate Observarea
Mijloacele interne de îmbogăţire a 1.3. derivate, compuse şi obţinute prin Fişe de lucru frontală sistematică
vocabularului (actualizare) 3.2. conversiune în texte date Auxiliare Activitate Aprecierea
Exerciţii de creare şi de integrare în context didactice individuală răspunsurilor
a cuvintelor derivate, compuse şi obţinute Activitate pe
prin conversiune grupe
Exerciţii de ortografie a unor cuvinte
compuse
Lexicul Exerciţii de identificare a cuvintelor 1 Manual Activitate Observarea
Mijloacele interne de îmbogăţire a 1.3. derivate, compuse şi obţinute prin „Limba frontală sistematică
vocabularului (actualizare) 3.2. conversiune în texte date română”- Activitate Aprecierea
Exerciţii de creare şi de integrare în context C.Iordănescu individuală răspunsurilor
a cuvintelor derivate, compuse şi obţinute Activitate pe
Caietul
prin conversiune grupe
elevului
Lexicul Exerciţii de creare a unor familii de cuvinte 1 Manual Activitate Observarea
Familia de cuvinte (actualizare) 1.3. Exerciţii de integrare în context a unor Fişe de lucru frontală sistematică
3.2. cuvinte aparţinând aceleiaşi familii lexicale Dicţionarul Activitate Aprecierea
limbii române individuală răspunsurilor
contemporane Activitate pe
” „Dicţionar grupe
de sinonime”
„Limba
română”- C.
Condei
Lexicul Exerciţii de identificare a cuvintelor formate 1 Manual Activitate Observarea
*Prefixoidele. *Sufixoidele 1.3. cu prefixoide şi sufixoide Fişe de lucru frontală sistematică
(ambele pe bază de aplicaţii) 3.2. Exerciţii de diferenţiere a prefixoidelor şi Auxiliare Activitate Aprecierea
sufixoidelor de prefixe şi sufixe didactice individuală răspunsurilor
Activitate pe
grupe
Lexicul Exerciţii de identificare a unor cuvinte 1 Manual Activitate Observarea
Mijloacele externe de îmbogăţire 1.3. împrumutate în texte date Fişe de lucru frontală sistematică
a vocabularului. Împrumuturile 3.2. Exerciţii de identificare a sensului unor Auxiliare Activitate Aprecierea
lexicale împrumuturi din texte date didactice individuală răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a unor Activitate pe
împrumuturi grupe
Lexicul Exerciţii de identificare a unor neologisme 1 Manual Activitate Evaluare
Neologismele. Evitarea 1.3. în texte date Fişe de lucru frontală formativă
greşelilor în utilizarea 2.2. Exerciţii de identificare a sensului unor „Dicţionar de Activitate orală
neologismelor 3.2. neologisme neologisme” individuală
Exerciţii de integrare în context a unor O. Vințeler Activitate pe Chestionarul
neologisme grupe
Lexicul Exerciţii de identificare a sensului 1 Manual Activitate Observarea
Cuvântul şi contextul. Sensul 1.3. cuvintelor în context Fişe de lucru frontală sistematică
propriu (de bază şi secundar) şi 2.2. Exerciţii de integrare în context a unor DEX Activitate Aprecierea
sensul figurat 3.2. cuvinte cu sensul lor propriu (de bază şi individuală răspunsurilor
secundar Activitate pe
Exerciţii de integrare în context a unor grupe
cuvinte cu sens figurat
Lexicul Exerciţii de identificare în texte date a 1 Manual Activitate Observarea
Categorii semantice. Sinonimele. 1.3. sinonimelor şi antonimelor Fişe de lucru frontală sistematică
Antonimele (actualizare) 2.2. Exerciţii de integrare în context a seriilor Dicționar de Activitate Aprecierea
3.2. sinonimice sinonime, individuală răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a antonime O. Activitate pe
antonimelor Vinteler grupe
Lexicul Exerciţii de diferenţiere a omografelor şi 1 Manual Activitate Observarea
Categorii semantice. Omonimele. 1.3. omofonelor Fişe de lucru frontală sistematică
Cuvintele polisemantice 2.2. Exerciţii de identificare în context a Auxiliare Activitate Aprecierea
(actualizare) 3.2. omonimelor didactice individuală răspunsurilor
Exerciţii de identificare a sensurilor Activitate pe
cuvintelor polisemantice grupe
Lexicul Exerciţii de identificare a paronimelor în 1 Manual Activitate Observarea
Paronimele. Pleonasmul 1.3. texte date Fişe de lucru frontală sistematică
2.2. Exerciţii de diferenţiere a sensurilor Auxiliare Activitate Aprecierea
3.2. paronimelor didactice individuală răspunsurilor
Moment ortografic: linia de pauza Exerciţii de integrare în context a
paronimelor
Exerciţii de identificare a construcţiilor
pleonastice
Exerciţii de evitare a construcţiilor
pleonastice
Lexicul. Consolidare 1.3. Exerciţii complexe de vocabular 1 Manual Activitate Observarea
2.2. Exerciţii recapitulative pentru Fişe de lucru frontală sistematică
4.1. sistematizarea noţiunilor teoretice Auxiliare Activitate Aprecierea
Exerciţii de utilizare expresivă a limbii didactice individuală răspunsurilor
române
Noţiuni de fonetică (actualizare) 3.2. Exerciţii de identificare a diftongilor, 1 Manual Activitate Observarea
triftongilor şi hiatului Fişe de lucru frontală sistematică
Exerciţii de despărţire corectă a cuvintelor Auxiliare Activitate Aprecierea
în silabe didactice individuală răspunsurilor
Noţiuni de fonetică. 3.2. Exerciţii de identificare a valorilor stilistice 1 Manual Activitate Observarea
Moment ortografic: Valorile ale nivelului fonetic într-un text literar Fişe de lucru frontală sistematică
stilistice ale nivelului fonetic într- Auxiliare Activitate Aprecierea
un text literar didactice individuală răspunsurilor

Situaţia de comunicare 2.5. Exerciţii de identificare a elementelor 1 Manual Activitate Observarea


monologată şi dialogată specifice situaţiei de comunicare Fişe de lucru frontală sistematică
(actualizare). monologată Auxiliare Activitate Aprecierea
Monologul: text descriptiv Exerciţii de alcătuire a unui monolog didactice individuală răspunsurilor
descriptiv
Evaluare Unitatea 2 1.3 Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişe de Activitate Aprecierea
3.2. teoretice însuşite evaluare independentă fişelor de
4.3. evaluare

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 3


Nr de ore alocate: 7

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
Genul epic
*Scrieri SF Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Grila de Activitate frontală Observarea
Roboții de pe Aurora, de Isaac 3.1. colegi pe baza unei grile evaluare a Activitate sistematică
Asimov 1.4. Discuţii asupra evaluării lecturii lecturii individuală Aprecierea
Lectura textului Exerciţii de vocabular răspunsurilor

Lectura aprofundată. Elemente Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manual Activitate frontală Observarea
specifice scrierilor SF 3.1. scrierilor SF Anecdote cu Activitate sistematică
Rezumatul oral (actualizare) 2.3. Exerciţii de rezumare a textului-suport subiecte S.F. individuală Aprecierea
„Compoziţii răspunsurilor
le în
Moment ortografic: punctele de şcoală”-C.
suspensie Parfene

Noţiuni de sintaxă. Enunţul. 2.3. Exerciţii de actualizare a noţiunilor 1 „Sintaxa”de Activitate frontală Fisă de lucru
Fraza. Relaţiile sintactice în 3.2. referitoare la relaţiile sintactice în propoziţie C.Iordăches Activitate cu texte pe
propoziţie şi frază şi mijloacele de 4.2. şi frază cu individuală care elevii le
stabilire a acestora (actualizare) Exerciţii de diferenţiere a frazei de enunţ -fişe de impart în
Exerciţii de identificare a relaţiilor lucru propoziţii
sintactice în propoziţie şi frază -manualul
Exerciţii de identificare a mijloacelor de -fişe de
stabilire a relaţiilor sintactice în propoziţie exerciţii
şi frază
Cuvintele şi construcţiile 2.3. Exerciţii de identificare a cuvintelor şi 1 Manual Activitate frontală Observarea
incidente. Punctuaţia lor 3.2. construcţiilor incidente şi a punctuaţiei Fişe de Activitate sistematică
4.2. specifice lucru individuală Aprecierea
Exerciţii de diferenţiere a cuvintelor şi răspunsurilor
Moment ortografic: rolul virgulei construcţiilor incidente de alte structuri
sintactice (apoziţia, vocativul)
Exerciţii de elaborare de enunţuri în care să
apară cuvinte şi construcţii incidente
Monologul 2.1. Exerciţii de identificare a elementelor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Text narativ specifice monologului narativ Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de alcătuire a unui monolog lucru individuală Aprecierea
narativ răspunsurilor
*Conspectul 4.1. Exerciţii de redactare a unui conspect pentru 1 Manual Activitate frontală Observarea
un text dat Fişe de Activitate sistematică
lucru individuală Aprecierea
răspunsurilor
Evaluare Unitatea 3 2.3. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişe de Activitate Aprecierea
3.2. teoretice însuşite evaluare independentă fişelor de
4.2. evaluare

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 4


Nr. de ore alocate: 18

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
Genul epic
Balada populară 3.1. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Grila de Activitate frontală Observarea
Miorița 3.2. colegi pe baza unei grile evaluare a Activitate sistematică
Lectura textului suport Discuţii asupra evaluării lecturii lecturii individuală Aprecierea
Exerciţii de vocabular răspunsurilor
Lectura aprofundată (I) 2.1. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Balade Activitate pe grupe Joc de rol
Caracteristici ale genului epic 3.1. genului epic în textul studiat populare Activitate
Moduri de expunere 3.2. Exerciţii de identificare a modurilor de individuală
4.1. expunere
Lectura aprofundată (II) 2.1. Exerciţii de identificare a modalităţilor de 1 Manual Activitate frontală Caracterizare
Personaje 3.1. caracterizare a personajelor Fişe de Activitate de personaj
Modalităţi de caracterizare a 3.2. Redactarea caracterizării unui personaj din lucru individuală Interevaluare
personajelor 4.1. balada populară studiată

Lectura aprofundată (III) 3.1. Exerciţii de actualizare a caracteristicilor 1 Manual Activitate frontală Caracterizare
Caracteristici ale literaturii 3.2. baladei populare Fişe de Activitate de personaj
populare 4.1. Exerciţii de identificare a caracteristicilor lucru individuală Interevaluare
Caracteristici ale speciei speciei Motivarea
Redactarea de text pentru motivarea opiniei în
apartenenţei la specie a textului studiat legătură cu
mesajul
textului
Versificaţia 3.1. Exerciţii de identificare a elementelor de 1 Manual Activitate frontală Observarea
Figuri de stil. Alegoria 3.2. prozodie Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de interpretare a expresivităţii lucru individuală Aprecierea
textului studiat Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de identificare a alegoriei didactice
Lectura aprofundată a textului 3.3. Exerciţii de identificare a valorilor etice şi 1 Manual Activitate frontală Observarea
suport selectat. culturale ale textului studiat Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de interpretare a semnificaţiei lucru individuală Aprecierea
globale a textului Auxiliare răspunsurilor
didactice
Predicatul verbal (actualizare) 2.3. Exerciţii de actualizare a noţiunilor 1 Manual Activitate frontală Aprecieri
4.2. referitoare la predicatul verbal Fişe de Activitate verbale
Exerciţii de identificare a predicatului lucru individuală Evaluarea
verbal exprimat prin diverse părţi de vorbire Culegere Seturi de exerciţii fișelor de
Exerciţii de analiză a predicatului verbal de Gramatica practică lucru
Exerciţii de integrare în context a diferitelor exerciții a limbii
părţi de vorbire cu funcţia sintactică de gramatical române.Ş.Popescu
predicat verbal e
Predicatul nominal (actualizare). 2.3. Exerciţii de actualizare a noţiunilor 1 Manual Activitate frontală Observarea
4.2. referitoare la predicatul nominal Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de identificare a predicatului lucru individuală Aprecierea
nominal Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de analiză a predicatului nominal didactice
Exerciţii de integrare în context a diferitelor
părţi de vorbire cu funcţia sintactică de
predicat nominal
Predicatul nominal incomplet 2.3. Exerciţii de identificare a predicatului 1 Manual Activitate frontală Observarea
4.2. nominal incomplet Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de analiză a predicatului nominal lucru individuală Aprecierea
incomplet Auxiliare răspunsurilor
didactice
Probleme ale acordului (acordul 2.3. Exerciţii de sesizare a problemelor de acord 1 Manual Activitate frontală Observarea
după înţeles, acordul prin atracţie) 4.2. între subiect şi predicat Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de utilizare expresivă a limbii lucru individuală Aprecierea
Auxiliare răspunsurilor
didactice
Propoziţia subordonată 2.3. Exerciţii de identificare a subordonatei 1 Manual Activitate frontală Exerciții de
predicativă 4.2. predicative în texte date Fişe de Activitate contragere și
Exerciţii de identificare a elementelor lucru individuală expansiune
regente ale subordonatei predicative Auxiliare
Exerciţii de integrare în context a didactice
subordonatei predicative
Exerciţii de contragere şi de expansiune
Subiectul (actualizare) 2.3. Exerciţii de actualizare a noţiunilor 1 Manual Activitate frontală Observarea
4.2. referitoare la subiect Fişe de Activitate pe grupe sistematică
Exerciţii de identificare a subiectului lucru Activitate Aprecierea
exprimat prin diverse părţi de vorbire Auxiliare individuală răspunsurilor
Exerciţii de analiză a subiectului didactice
Exerciţii de integrare în context a diferitelor
părţi de vorbire cu funcţia sintactică de
subiect
Propoziţia subordonată 2.3. Exerciţii de identificare a subordonatei 1 Manual Activitate frontală Exerciții de
subiectivă. Natura elementului 4.2. subiective în texte date Fişe de Activitate pe grupe delimitare a
regent al propoziţiei subiective Exerciţii de identificare a elementelor lucru Activitate propozițiilor
regente ale subordonatei subiective Auxiliare individuală într-o frază
didactice
Propoziţia subordonată 2.3. Exerciţii de integrare în context a 1 Manual Activitate frontală
subiectivă 4.2. subordonatei subiective Fişe de Activitate pe grupe
Exerciţii de integrare în context a lucru Activitate
subordonatelor predicativă şi subiectivă Auxiliare individuală
Exerciţii de contragere şi de expansiune didactice
Propoziţia subordonată 2.3. Exerciţii de identificare a propoziţiilor 1 Manual Activitate frontală Exerciții de
predicativă şi propoziţia 4.2. subordonate predicativă şi subiectivă Fişe de Activitate pe grupe recunoaștere a
subordonată subiectivă. Exerciţii de identificare a elementelor lucru Activitate propozițiilor
Consolidare regente ale subordonatelor predicativă şi Auxiliare individuală subiective și
subiectivă didactice predicative
Exerciţii de contragere şi expansiune
Monologul 1.1. Exerciţii de identificare a particularităţilor 1 Manual Activitate frontală Observarea
Text informativ 1.2. monologului informativ Fişe de Activitate pe grupe sistematică
2.1. Exerciţii de alcătuire de monolog informativ lucru Activitate Aprecierea
Moment ortografic: semnul 2.2. pe o temă dată Auxiliare individuală răspunsurilor
exclamării 2.3. didactice
Texte publicitare 1.1. Exerciţii de identificare a particularităţilor 1 Manual Activitate frontală Observarea
*Articolul de ziar/de revistă 1.2. textelor publicitare Fişe de Activitate sistematică
2.1. Redactare de articole de ziar/de revistă lucru individuală Aprecierea
2.2. Auxiliare răspunsurilor
4.1. didactice
Evaluare Unitatea 4 3.1. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişă de Activitate Aprecierea
3.2. teoretice însuşite evaluare indepenedentă fişei de
4.1. evaluare

Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 5


Nr. de ore alocate: 25

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
Genul epic 1 Grila de Activitate frontală Aprecieri
Nuvela 3.1. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de evaluare a Activitate verbale în
Dincolo de nisipuri, de Fănuș 3.2. colegi pe baza unei grile lecturii individuală legătură cu
Neagu Discuţii asupra evaluării lecturii modul de
Exerciţii de vocabular organizare a
Lectura aprofundată (I) 2.1. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manualul Activitate frontală fișelor de
Caracteristici ale genului epic 3.1. genului epic în textul studiat Fişe de Activitate lectură și a
Moduri de expunere 3.2. Exerciţii de identificare a modurilor de lucru individuală fișelor de
4.1. expunere autor
Lectura aprofundată (II) 3.1. Exerciţii de identificare a timpului şi 2 Manualul Activitate frontală Observarea
Timpul, spaţiul naraţiunii 3.2. spaţiului acţiunii Fişe de Activitate sistematică
lucru individuală
Romanul (fragment) 2.1. Exerciţii de identificare a etapelor acţiunii 1 Manualul Activitate frontală Descrierea
Baltagul, de Mihail Sadoveanu 3.1. Exerciţii de identificare a momentelor Fişe de Activitate drumului
3.2. subiectului lucru individuală parcurs
Rezumarea orală a fragmentului studiat pentru găsirea
asasinilor
Relaţiile dintre personaje 2.1. Exerciţii de identificare a relaţiilor dintre 1 Manualul Activitate frontală Compunere:
Modalităţi de caracterizare a 3.1. personaje Fişe de Activitate pe grupe Tipologia
personajelor 3.2. Exerciţii de identificare a modalităţilor de lucru personajului
Moment ortografic: semnul 4.1. caracterizare a personajelor feminin în
intrebarii Redactarea caracterizării unui personaj din operele
romanul studiat studiate
Lectura aprofundată (II) 3.1. Exerciţii de actualizare a caracteristicilor 1 Manualul Activitate frontală Compunere
Caracteristici ale speciei 3.2. romanului Fişe de Activitate pe grupe argumentativă
4.1. Redactarea de text pentru motivarea lucru Activitate
apartenenţei la specie a textului studiat individuală
Lectura aprofundată (III) 3.1. Exerciţii de identificare a elementelor etice 1 Manualul Activitate frontală Identificarea
3.2. şi culturale în textul studiat Fişe de Activitate pe grupe tipurilor de
3.3. Exerciţii de interpretare nuanţată a textului lucru Activitate roman
studiat individuală regăsite în
Baltagul (de
dragoste,
mioritic,
social,
polițist)
Atributul (actualizare) 2.3. Exerciţii de actualizare a noţiunilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
4.2. referitoare la atribut Fişe de Activitate pe grupe sistematică
Exerciţii de identificare a atributului lucru Activitate Aprecierea
exprimat prin diverse părţi de vorbire individuală răspunsurilor
Exerciţii de analiză a atributului
Exerciţii de integrare în context a diferitelor
părţi de vorbire cu funcţia sintactică de
atribut
Propoziţia subordonată 2.3. Exerciţii de identificare a subordonatei 1 Manualul Activitate frontală Observarea
atributivă 4.2. atributive în texte date Fişe de Activitate pe grupe sistematică
Exerciţii de identificare a elementelor lucru Aprecierea
regente ale subordonatei atributive Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a didactice
subordonatei atributive
Propoziţia subordonată 2.3. Exerciţii de utilizare corectă a pronumelui 1 Manualul Activitate frontală Observarea
atributivă 4.2. relativ care introduce atributiva Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de utilizare expresivă a limbii lucru individuală Aprecierea
Exerciţii de contragere şi de expansiune Auxiliare răspunsurilor
didactice
Complementul direct (actualizare) 2.3. Exerciţii de actualizare a noţiunilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
4.2. referitoare la complementul direct Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de identificare a complementului lucru individuală Aprecierea
direct exprimat prin diverse părţi de vorbire Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de analiză a complementului direct didactice
Exerciţii de integrare în context a diferitelor
părţi de vorbire cu funcţia sintactică de
complement direct
Propoziţia subordonată 2.3. Exerciţii de identificare a subordonatei 1 Manualul Activitate frontală Observarea
completivă directă 4.2. completive directe în texte date Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de identificare a elementelor lucru individuală Aprecierea
regente ale subordonatei completive directe Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a didactice
subordonatei completive directe
Exerciţii de contragere şi de expansiune
Complementul indirect 2.3. Exerciţii de actualizare a noţiunilor 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
(actualizare) 4.2. referitoare la complementul indirect lucru Activitate pe grupe sistematică
Exerciţii de identificare a complementului Auxiliare Activitate Aprecierea
indirect exprimat prin diverse părţi de didactice individuală răspunsurilor
vorbire
Exerciţii de analiză a complementului
indirect
Exerciţii de integrare în context a diferitelor
părţi de vorbire cu funcţia sintactică de
complement indirect
Propoziţia subordonată 2.3. Exerciţii de identificare a subordonatei 1 Grila de Activitate frontală Observarea
completivă indirectă 4.2. completive indirecte în texte date evaluare a Activitate sistematică
Exerciţii de identificare a elementelor lecturii individuală Aprecierea
regente ale subordonatei completive răspunsurilor
indirecte
Exerciţii de integrare în context a
subordonatei completive indirecte
Exerciţii de contragere şi de expansiune
Subordonatele completive 2.3. Exerciţii de identificare a subordonatelor 1 Grila de Activitate frontală Observarea
necircumstanţiale. Consolidare 4.2. completive necircumstanţiale evaluare a Activitate sistematică
Exerciţii de integrare în context a lecturii individuală Aprecierea
subordonatelor completive răspunsurilor
necircumstanţiale
Exerciţii de contragere şi de expansiune
Textul nonliterar. Caracteristici 2.1. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
2.2. textului nonliterar lucru Activitate sistematică
Exerciţii de diferenţiere a textului literar de individuală Aprecierea
textul nonliterar răspunsurilor
Evaluare Unitatea 5 2.3. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişe de Activitate Aprecierea
4.1. teoretice însuşite evaluare individuală fişei de
4.2. evaluare
Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţare: Unitatea 6


Nr. de ore alocate: 18

Resurse
Conţinuturi (detalieri) Competenţe Activităţi de învăţare Timp Materiale Forme de Evaluare
specifice (nr. ore) didactice organizare
Genul dramatic Formularea și
O scrisoare pierdută, de Ion Luca 3.1. Exerciţii de evaluare a lecturii făcute de 1 Grila de Activitate frontală exprimarea
Caragiale 3.2. colegi pe baza unei grile evaluare a Activitate opiniilor în
Discuţii asupra evaluării lecturii lecturii individuală legătură cu
Moment ortografic: linia de Exerciţii de vocabular Teatru, I. L. personajele
dialog Caragiale; comediei
Portretizarea
Lectura aprofundată a textului 2.1. Exerciţii de identificare a caracteristicilor 1 Manualul Activitate frontală personajelor
suport selectat. Opera 3.1. genului dramatic în textul studiat Momente şi Activitate de comedie
dramatică: trăsături generale 3.2. Exerciţii de identificare a modurilor de schiţe, I. L. individuală prin
4.1. expunere Caragiale; încadrarea lor
în diferite
Lectura aprofundată a textului 2.1. Exerciţii de identificare a valorilor etice în 1 Manualul Activitate frontală tipuri de
suport selectat. Comentarea unor 2.2. textul studiat Fişe de Activitate pe caracter
secvenţe din opera studiată 3.3. Exerciţii de interpretare nuanţată a textului lucru grupe Eseuri
studiat argumentative
Opera dramatică. Vizionarea de 1.1. Exerciţii de identificare a particularităţilor 1 Casete Activitate frontală ce vor viza
spectacol 1.2. spectacolului dramatic video Activitate abilitățile
1.3. Exerciţii de identificare a valorilor culturale Videopro- individuală elevilor legate
1.4. ale spectacolului dramatic iector etc. de exprimarea
3.3. scrisă și de
cunoștințele
lor
Complementul circumstanţial de 2.3. Exerciţii de actualizare a noţiunilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
loc (actualizare) 4.2. referitoare la complementul circumstanţial Fişe de Activitate sistematică
de loc lucru individuală Aprecierea
Exerciţii de identificare a complementului Auxiliare răspunsurilor
circumstanţial de loc exprimat prin diverse didactie
părţi de vorbire
Exerciţii de analiză a complementului
circumstanţial de loc
Exerciţii de integrare în context a diferitelor
părţi de vorbire cu funcţia sintactică de
complement circumstanţial de loc
Propoziţia subordonată 2.3. Exerciţii de identificare a circumstanţialei 1 Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţială de loc 4.2. de loc în texte date Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de identificare a elementelor lucru individuală Aprecierea
regente ale circumstanţialei de loc Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a didactie
circumstanţialei de loc
Exerciţii de contragere şi de expansiune
Complementul circumstanţial de 2.3. Exerciţii de actualizare a noţiunilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
timp (actualizare) 4.2. referitoare la complementul circumstanţial Fişe de Activitate sistematică
de timp lucru individuală Aprecierea
Exerciţii de identificare a complementului Auxiliare răspunsurilor
circumstanţial de timp exprimat prin diverse didactice
părţi de vorbire
Exerciţii de analiză a complementului
circumstanţial de timp
Exerciţii de integrare în context a diferitelor
părţi de vorbire cu funcţia sintactică de
complement circumstanţial de timp
Propoziţia subordonată 2.3. Exerciţii de identificare a circumstanţialei 1 Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţială de timp 4.2. de timp în texte date Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de identificare a elementelor lucru individuală Aprecierea
regente ale circumstanţialei de timp Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a didactice
circumstanţialei de timp
Exerciţii de contragere şi de expansiune
Complementul circumstanţial de 2.3. Exerciţii de actualizare a noţiunilor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
mod (actualizare) 4.2. referitoare la complementul circumstanţial Fişe de Activitate sistematică
de mod lucru individuală Aprecierea
Exerciţii de identificare a complementului Auxiliare răspunsurilor
circumstanţial de mod exprimat prin diverse didactice
părţi de vorbire
Exerciţii de analiză a complementului
circumstanţial de mod
Exerciţii de integrare în context a diferitelor
părţi de vorbire cu funcţia sintactică de
complement circumstanţial de mod
Propoziţia subordonată 2.3. Exerciţii de identificare a circumstanţialei 1 Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţială de mod 4.2. de mod în texte date Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de identificare a elementelor lucru individuală Aprecierea
regente ale circumstanţialei de mod Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a didactice
circumstanţialei de mod
Exerciţii de contragere şi de expansiune
Complementul circumstanţial 2.3. Exerciţii de identificare a complementului 1 Manualul Activitate frontală Observarea
de cauză 4.2. circumstanţial de cauză exprimat prin Fişe de Activitate sistematică
diverse părţi de vorbire în texte date lucru individuală Aprecierea
Exerciţii de analiză a complementului Auxiliare răspunsurilor
circumstanţial de cauză didactice
Exerciţii de integrare în context a diferitelor
părţi de vorbire cu funcţia sintactică de
complement circumstanţial de cauză
Propoziţia subordonată 2.3. Exerciţii de identificare a circumstanţialei 1 Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţială de cauză 4.2. de cauză în texte date Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de identificare a elementelor lucru individuală Aprecierea
regente ale circumstanţialei de cauză Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a didactice
circumstanţialei de cauză
Exerciţii de contragere şi de expansiune
Complementul circumstanţial 2.3. Exerciţii de identificare a complementului 1 Manualul Activitate frontală Observarea
de scop 4.2. circumstanţial de scop exprimat prin diverse Fişe de Activitate sistematică
părţi de vorbire în texte date lucru individuală Aprecierea
Exerciţii de analiză a complementului Auxiliare răspunsurilor
circumstanţial de scop didactice
Exerciţii de integrare în context a diferitelor
părţi de vorbire cu funcţia sintactică de
complement circumstanţial de scop
Propoziţia subordonată 2.3. Exerciţii de identificare a circumstanţialei 1 Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţială de scop 4.2. de scop în texte date Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de identificare a elementelor lucru individuală Aprecierea
regente ale circumstanţialei de scop Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a didactice
circumstanţialei de scop
Exerciţii de contragere şi de expansiune
Propoziţia subordonată 2.3. Exerciţii de identificare a circumstanţialei 1 Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţială condiţională 4.2. condiţionale în texte date Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de identificare a elementelor lucru individuală Aprecierea
regente ale circumstanţialei condiţionale Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a didactice
circumstanţialei condiţionale
Exerciţii de contragere şi de expansiune
Propoziţia subordonată 2.3. Exerciţii de identificare a circumstanţialei 1 Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţială concesivă 4.2. concesive în texte date Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de identificare a elementelor lucru individuală Aprecierea
regente ale circumstanţialei concesive Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a didactice
circumstanţialei concesive
Exerciţii de contragere şi de expansiune
Propoziţia subordonată 2.3. Exerciţii de identificare a circumstanţialei 1 Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţială consecutivă 4.2. consecutive în texte date Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de identificare a elementelor lucru individuală Aprecierea
regente ale circumstanţialei consecutive Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a didactice
circumstanţialei consecutive
Exerciţii de contragere şi de expansiune
Complementele circumstanţiale. 2.3. Exerciţii de identificare a complementelor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
Consolidare 4.2. circumstanţiale în texte date Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de analiză a diferitelor tipuri de lucru individuală Aprecierea
complemente circumstanţiale Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a diferitelor didactice
tipuri de complemente circumstanţiale
Propoziţiile subordonate 2.3. Exerciţii de identificare a subordonatelor 1 Manualul Activitate frontală Observarea
circumstanţiale. Consolidare 4.2. circumstanţiale în texte date Fişe de Activitate sistematică
Exerciţii de identificare a elementelor lucru individuală Aprecierea
regente ale subordonatelor circumstanţiale Auxiliare răspunsurilor
Exerciţii de integrare în context a diferitelor didactice
subordonate circumstanţiale
Exerciţii de contragere şi de expansiune
Situaţia de comunicare dialogată. 1.1 Exerciţii de iniţiere, de menţinere şi de 1 Fişe de Activitate frontală Observarea
*Acte de vorbire 1.2 încheiere a unor dialoguri pe teme date lucru Activitate sistematică
*Îmbinarea elementelor verbale, 1.5 Exerciţii de sesizare a rolului elementelor individuală Aprecierea
nonverbale şi paraverbale în 2.4 verbale, nonverbale şi paraverbale în dialog Activitate în răspunsurilor
dialog 2.5 perechi

Evaluare Unitatea 6 2.3. Rezolvarea de exerciţii pe baza noţiunilor 1 Fişă de Activitate Aprecierea
3.3. teoretice însuşite evaluare individuală fişei de
4.1. evaluare
4.2.