Sunteți pe pagina 1din 1

Aspecte teoretice-Trăsături

TEXTUL LITERAR TEXTUL NONLITERAR


Are caracter ficţional(prezintă o Are caracter nonficţional (prezintă
lume virtuală, creată de autor, cu aspecte ale realităţii, observate de
ajutorul imaginaţiei. autor şi transformate în informaţie).
Are scop estetic(produce emoţie şi Are scop informativ(transmite
stimulează fantezia cititorului). informaţii şi/sau persuasiv(încearcă
În logica ficţiunii, textul literar nu să convingă receptorul, pentru a-l
poate fi considerat nici adevărat, nici determina să facă sau să creadă un
fals.. anumit lucru).
Prezintă personaje, “realităţi de Se bazează pe aspecte adevărate,
hârtie”, create de autor, care nu aparţinând realului cotidian.
trăiesc în realitate , ci doar în lumea Prezintă şi se referă la persoane
imaginară a operei literare. reale.
Se remarcă prezenţa expresivităţii , În general, este lipsit de
caracteristică a limbajului, obţinută expresivitate, dar unele forme, cum
prin utilizarea figurilor de stil, a ar fi reclamele , de exemplu, pot
imaginilor artistice. utiliza totuşi jocuri de cuvinte, figuri
Pot fi folosite cuvinte şi expresii de stil, diferite sensuri ale
populare, regionalisme, arhaisme, cuvintelor.
neologisme. Este folosit aspectul corect, îngrijit
Vehiculează valori general umane prin al limbii.
diverse teme şi motive literare Se remarcă prin obiectivitate,
(natura, iubirea, istoria, copilăria, claritate, utilizează uneori clişee de
aventura, războiul, satul, oraşul,..) limbaj , formule fixe în diverse acte
Prezintă o mare varietate de forme, oficiale.
specii, în genul liric, epic şi dramatic. Prezintă o mare varietate de forme:
Apare atât funcţia tranzitivă(de texte de lege, reclame, articole de
transmitere de informaţii), cât şi ziar, ştiri, anunţuri, acte oficiale,
funcţia reflexivă(de transmitere a lucrări ştiinţifice, reţete, prospecte
propriilor convingeri, sentimente) a medicale.
limbajului. Apare doar funcţia tranzitivă a
Utilizează cu mai mare frecvenţă limbajului.
sensul figurat (conotativ) al Utilizează cu mare fracvenţă sensul
cuvintelor. propriu (denotativ)al cuvintelor.