Sunteți pe pagina 1din 18

CHIMIE ANORGANICĂ

Probleme selectate din ediţiile anterioare ale


Concursului “C.D. Neniţescu”

1. Se consideră atomii: 10Ne, 11Na şi 12Mg. Stabiliţi pe baza


configuraţiilor electronice ale speciilor implicate:
a) atomul cu cea mai mare valoare a energiei de ionizare primară
b) atomul cu cea mai mica valoare a energiei de ionizare secundară
c) atomul cu cea mai mare valoare a energiei de ionizare terţiară.

Rezolvare:
a) E(I) 10Ne : 1s22s22p6 →1s22s22p5 Ne → Ne+
b) E(II) 12Mg : 1s22s22p6 3s1 →1s22s22p6 Mg+ → Mg2+
c) E(III) 12Mg : 1s22s22p6 →1s22s22p5 Mg2+ → Mg3+

2. În urma reacţiei dintre iod şi clor rezultă un compus solid, portocaliu,


cu formula IClx. Pentru a stabili formula acestuia, la 1 mol din compusul
rezultat se adaugă un exces de soluţie de KI. Iodul rezultat din reacţie se
titrează cu 4 moli de Na2S2O3.
Se cere:
a) formula compusului IClx şi starea de oxidare a iodului.
b) forma spaţială a moleculei IClx.

Rezolvare:
a) I2 + Cl2 → IClx
x +1
IClx + x KI → x KCl + I2
2
x +1 x +1 x +1 x +1
I2 + 2 Na2S2O3 → Na2S4O6 + 2 NaI
2 2 2 2
x +1
2 = 4 ; x = 3 ; ICl3 ; I(III)
2
b)
Cl
Cl
I ..
..
Cl

3. Comparaţi proprietăţile elementelor clor şi iod, cu referire la reacţiile


celor două elemente cu reactanţii următori:
a) KI b) HNO3 c) Na2S2O3
d) H2 e) NaOH f) H2O2
1
Rezolvare:
Reacţii Observaţii
• clorul este oxidant mai puternic
a) Cl2 + 2KI → 2KCl +I2 decât iodul
I2 + 2KI → KI3 • iodul are tendinţa de
concatenare
b) Cl2 + HNO3 → - Iodul este un reducător mai puternic
decât clorul
3I2 + 10HNO3 → 6HIO3 + 10NO + 2H2O
c) Cl2+Na2S2O3+5H2O→Na2SO4+H2SO4+8HCl Clorul este un oxidant mai puternic
decât iodul
I2 + 2Na2S2O3 → Na2S4O6 + 2NaI
d) H 2 + Cl 2 ⎯h⎯→
ν,t
⎯ 2HCl • Reacţia cu clorul este violentă
H2 + I2 2HI • Reacţia cu iod necesită
catalizator, încalzire şi ajunge la
echilibru.
e) Cl2 + NaOH → NaClO + NaCl + H2O
Iodul este un reducător mai bun
3Cl2 + 6NaOH → NaClO3 + 5NaCl + 3H2O
decât clorul.
3I2 + 6NaOH → NaIO3 + 5NaI + 3H2O
f) Cl2+ H2O2 → 2HCl + O2 • Clorul se comportă ca oxidant.
I2 + H2O2 → HIO3 + H2O • Iodul se comportă ca reducător.

4. Se consideră trei elemente, X, Y şi Z, situate în aceeaşi perioadă.


Aceste elemente (în ordinea menţionată), în stare maximă de oxidare
formează oxizi cu caracter acid, amfoter şi respectiv bazic.
Stabiliţi:
a) ordinea elementelor X, Y şi Z, în sistemul periodic
b) completaţi tabelul următor cu oxizi ai unor elemente X, Y, Z din
perioadele 3, 4 şi 5:
Element Oxid acid Oxid amfoter Oxid bazic
perioada 3
perioada 4
perioada 5

Rezolvare:
a) Z, Y, X
b) Oxid acid Oxid amfoter Oxid bazic
perioada 3 SO3 Al2O3 MgO
perioada 4 SeO3 GeO2 CaO
perioada 5 I2O7 SnO2 SrO

(se iau în considerare şi alte exemple corect alese)

2
5. Iodura de fosfoniu se obţine prin tratarea unui amestec de fosfor alb
şi iod cu o cantitate minimă de apă. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice care au
loc.

Rezolvare:
2P4 + 12H2O → 5PH3 +3H3PO4
P4 + 6I2 4PI3
PI3 + 3H2O → 3HI + H3PO3
PH3 +HI PH4I
3I2 + 3H2O 5HI +HIO3 (în concentraţii foarte mici)

6. Graficul alăturat prezintă conductibilitate


valorile conductibilităţii electrice µS/mol⋅cm
ale unor combinaţii complexe de
Pt(IV), notate A-G, cu formula
generală KyPt(NH3)xClz. Ştiind că toţi
compuşii A-G au NC = 6, stabiliţi
formulele acestora şi valorile x de pe
abscisă.
NC = număr de coordinaţie

Rezolvare:
Stabilirea formulelor:
Valorile x:
A: [Pt(NH3)6]Cl4
B: [Pt(NH3)5Cl]Cl3
C: [Pt(NH3)4Cl2]Cl2
D: [Pt(NH3)3Cl3]Cl
E: [Pt(NH3)2Cl4]
F: K[Pt(NH3)Cl5]
G: K2[PtCl6]

0 1 2 3 4 5 6

7. Explicaţi:
a) de ce reacţiile în care se foloseşte XeF6, compus cristalin de culoare
albă, nu se efectuează în vase de cuarţ sau de sticlă.
b) de ce acidul tiosulfuric nu există în soluţie apoasă.
c) de ce una din clorurile PtCl4 şi PtCl2 are stabilitate termică mai mică
şi arătaţi care anume.
3
Rezolvare:
a) XeF6 reacţionează exploziv cu SiO2 din sticle (obişnuite sau de
cuarţ):
2XeF6 + SiO2 → SiF4 + 2XeOF4
2XeOF4 + SiO2 → SiF4 + 2XeO2F2
2XeO2F2 + SiO2 → SiF4 + 2XeO3
b) H2S2O3 → H2SO3 + S
Sulful suferă o reacţie redox intramoleculară:
S-1 → S0
S+5 → S+4
c) Cu cât starea de oxidare a metalului este mai mare, cationul este
oxidant mai bun, deci PtCl4 se descompune la temperaturi mai joase.
În acelaşi timp, se apreciază că temperatura este mai joasă şi pentru
că gradul de covalenţă al legăturii Pt-Cl în PtCl4 este mai mare.

8. Se consideră speciile chimice următoare: SF6, PCl5, PCl3, XeF8, IF6+,


ClF3, IF4+. Pe baza corelaţiei cu starea de hibridizare a atomului central,
stabiliţi:
a) speciile cu toate unghiurile de legătură egale;
b) speciile cu valori diferite ale unghiurilor de legătură;

Rezolvare:
a)
SF6 PCl3 ClF3 IF6+
F F +
F F : F F
S Cl . . F F
F F P .. I
F Cl Cl Cl F F F
F

S: sp3d2 P: sp3 Cl: sp3d I: sp3d2

FSF = 90o ClPCl ≅ 109o FClF = 90o FIF = 90o


b)
PCl5 XeF8 IF4+
Cl F F F +
Cl F
P Cl F Xe F F
Cl I ..
Cl F F F F
F
3 3 4
P: sp d Xe: sp d I: sp3d

3 ClPCl = 120o 6 FXeF = 60o FIF = 120o

2 ClPCl = 90o 2FXeF = 90o 2 FIF = 90o

4
9. Elementele X şi Y formează un compus cu formula XY3. Numerele
atomice ale celor două elemente pot fi:
a) 3 şi 5 b) 3 şi 9 c) 5 şi 7 d) 7 şi 9 e) 7 şi 13 f) 15 şi 9.

Rezolvare:
d) 7N: [He] 2s22p3 şi f) 15P: [Ne] 3s23p3
2 5 2 3
9F: [He] 2s 2p 9F: [He] 2s 2p
X poate fi 7N şi 15P; stare de oxidare: +3,
Y poate fi 9F: stare de oxidare: -1

10. Se consideră graficele A, B, C şi D, în care se reprezintă variaţia


unor proprietăţi ale unor elemente din perioadele 2 şi 3, în funcţie de numărul
de ordine (Z). Arătaţi care dintre grafice descrie variaţia energiei de ionizare
primare şi justificaţi răspunsul dat.

Rezolvare:
Varianta B: energia de ionizare atinge valori maxime în cazul gazelor
rare (He, Ne, Ar) şi scade în grupă.
Abaterile observate la elementele cu Z = 4 şi Z = 7 se datorează
configuraţiilor stabile ale acestora (4Be: [He]2s2 şi 7Cl: [He]2s22p3).

11. Moleculele XCl3 (1) şi YCl3 (2) au momente de dipol µ = 0 (1) şi


respectiv µ ≠ 0 (2). Stabiliţi ce tipuri de hibridizare pot avea atomii X şi Y şi
care sunt formele spaţiale ale moleculelor XCl3 (1) şi YCl3 (2).

5
Rezolvare:
(1) XCl3 µ = 0 sp2 plan triunghiulară

(2) YCl3 µ ≠0 sp3 AB3E piramidală ..

µ ≠0 sp3 AB3E2 formă de T


..
..

12. Imaginaţi o instalaţie cu ajutorul căreia s-ar putea separa fiecare


gaz din amestecul format din O2, NO2 (p.f. = 21,1ºC, p.t. = -11,2ºC), SO2 (p.f.
= -10ºC, p.t. = -70ºC).

Rezolvare:
NO2 p.f. = 21,1ºC, p.t. = -11,2ºC Se poate lichefia în gheaţă.
SO2 p.f. = -10ºC, p.t. = -70ºC Barbotare în soluţie de NaOH
NaOH + SO2 → NaHSO3
NaHSO3 + NaOH → Na2SO3 + H2O

13. Ionii CN−, OCN−, SCN−, SeCN−, TeCN− şi N3− sunt numiţi
pseudohalogenuri iar compuşii (CN)2, (SCN)2, (SeCN)2 se consideră
pseudohalogeni. Denumirile sunt legate de anumite caracteristici comune cu
ionii halogenură şi respectiv cu halogenii. Care sunt acestea şi cum se
reflectă în reacţiile următoare:
Cl2 + 2HO− → MnO2 + 4H+ + 2Cl− →
(CN)2 + 2HO− → MnO2 + 4H+ + 2SCN− →
tºC tºC
PbCl4 ---→ Pb(SCN)4 ---→

Rezolvare:
Cl2 + 2HO− → Cl− + OCl− + H2O
(CN)2 + 2HO− → CN− + OCN− + H2O
MnO2 + 4H+ + 2Cl− → Cl2 + Mn2+ + 2H2O
MnO2 + 4H+ + 2SCN− → (SCN)2 + Mn2+ + 2H2O
tºC
PbCl4 ---→ PbCl2 + Cl2
tºC

6
Pb(SCN)4 ---→ Pb(SCN)2 + (SCN)2
- Reacţiile decurg identic (disproporţionări, reacţii redox, descompuneri
termice).
- În stare liberă sunt compuşi izomorfi şi volatili.
- Se combină cu metalele şi formează săruri, sărurile metalelor grele
sunt insolubile în apă.
- La dizolvare în apă formează H+ şi soluţiile au caracter acid.
- Formează săruri duble şi complexe.

14. Prin analiza elementală a unui compus chimic s-a obţinut: Ni = 21%,
S = 11,4%, O = 62,6%, H = 5% (procente de masă), iar analiza termică a 100
mg din acelaşi compus a evidenţiat un proces de descompunere termică în 4
etape. Stabiliţi despre ce compus este vorba şi ce procese chimice suferă în
timpul analizei termice. (Mase atomice: Ni-59, S-32, O-16, H-1).

Rezolvare:
Ni: 21/59 = 0,356
S: 11,4/32 = 0,356
O: 62,61/16 = 3,9
H: 5/1 = 5

Din grafic rezultă:


Etapa I: pierdere în greutate 6,5% T= 70-90ºC
NiSO4·7H2O → NiSO4·6H2O + H2O 0,065x281 =18,265 → 1 H2O

7
Etapa II: pierdere în greutate 32% (pierdere totală 38,5%) T= 130-280ºC
NiSO4·6H2O → NiSO4·H2O + 5H2O 0,32x281 =89,92= 5x17,984 → 5H2O

Etapa III: pierdere în greutate 6,5% (pierdere totală 45%) T= 350-480ºC


NiSO4·H2O → NiSO4 + H2O 0,065x281 = 18,265 → 1 H2O

Etapa IV: pierdere în greutate 28,5% (pieredere totală 73,5%) T= 820-920ºC


NiSO4 → NiO + SO3 0,285x281 = 80,085 → 1 SO3

15. Ionul de Co(II) poate fi dozat gravimetric prin precipitare cu un


ligand organic (compus heterociclic format din 5 atomi de carbon şi un atom
de azot, având masa moleculară 79) şi ion tiocianat (Metoda Gh. Spacu).
Precipitatul cristalin, de culoare roz, izolat este o combinaţie complexă
mononucleară a Co(II) (notată A). Stabiliţi formula structurală a compusului A,
ştiind că:
a) A conţine: 12,01% Co şi 13,03%S (în procente de masă);
b) factorul gravimetric (masa atomică a elementului dozat raportată la
masa moleculară a compusului sub forma căruia se dozează elementul) este
0,1201;
c) după încălzirea compusului A cu azotat de argint se formează
tiocianat de argint şi un alt compus mononuclear al Co(II);
d) un mol de compus A disociază în soluţie apoasă şi formează 3 moli
de specii ionice;
(Mase atomice: Co-59, S-32, C-12, N-14)

Rezolvare:
Ligand = C5H5N (piridină – Py)
Co: 12,01/59 = 0,2
S: 13,03/32 = 0,4

rezultă 1 Co: 2SCN-


Fgravimetric = 0,1201 = 59/Mcomplex= rezultă Mcomplex= 491,2 g/mol
n·Mligand = Mcomplex – (MCo + 2·MSCN) = 316 g/mol
n = 316/79 = 4

[CoPy4](SCN)2 + AgNO3 → [CoPy4](NO3)2 + 2AgSCN


[CoPy4](SCN)2 → [CoPy4]2+ + 2SCN-

16. Se consideră schema de obţinere a cromului din mineralul cromit


(FeO·Cr2O3).

8
Ştiind că topirea alcalină se face cu amestec de Na2CO3 anhidru şi
NaNO3, scrieţi toate reacţiile caracteristice etapelor I-IV şi identificaţi compuşii
A-D.

Rezolvare:
Etapa I. Cr2O3 + 2Na2CO3 + 3NaNO3 → 2Na2CrO4 + 3NaNO2 + 2CO2
B

2FeO + NaNO3 → Fe2O3 + NaNO2


A

Etapa II. 2Na2CrO4 + H2SO4 → Na2Cr2O7 + Na2SO4 + H2O


C

Etapa III. Na2Cr2O7 + S → Cr2O3 + Na2SO4


D

Etapa IV. Cr2O3 + Al → Cr + Al2O3

17. Cu ajutorul datelor înscrise ca Informaţii, completaţi tabelul următor


pentru a obţine o imagine concretă a importanţei biologice a unor ioni metalici
prin participarea acestora la procese de coordinare a speciilor organice:

9
Metal Rolul biologic Informaţii
• asistă insulina în Configuraţia electronică a ionului
controlul glicemiei M3+:[Ar]3d3
• este implicat în controlul
colesterolului
• este necesar în reacţii În stare de oxidare +7 formează
enzimatice compuşi de culoare violetă şi are
caracter oxidant
Fe Consecinţe negative atât la
concentraţii mai mari (talasemie)
cât şi la concentraţii mai mici
(anemie) faţă de valoarea normală.
2+ 3+
• component al vitaminei Formează ionii M şi M , cu
B12, configuraţiile: [Ar]3d7 şi [Ar]3d6
• esenţial în metabolismul
carbohidraţilor, grăsimilor
şi proteinelor.
• component al enzimelor Este al 8-lea element în seria 3d
urează şi hidrogenază
• component al enzimelor Are Z = 29 şi un compus al său
• implicat în producerea este utilizat pentru determinarea
pigmenţilor din păr, piele, cantitativă a zaharurilor
ochi reducătoare.
Zn • Formează un oxid cu proprietăţi de
pigment, de culoare albă
(zinkweiß)

10
Rezolvare:
Mn; Ni; Cu; Cr; Co; Fe; Zn

Metal Rolul biologic Informatii


Cr • asistă insulina în controlul Configuraţia electronică a ionului
glicemiei M3+:[Ar]3d3
• este implicat în controlul
colesterolului
În stare de oxidare +7 formează
Mn • este necesar în reacţii compuşi de culoare violet şi are
enzimatice caracter oxidant

• component al Consecinţe negative atât la


Fe hemoglobinei şi al concentraţii mai mari (talasemie)
mioglobinei cât şi la concentraţii mai mici
• implicat în procese redox (anemie) faţă de valoarea
normală.
2+ 3+
• component al vitaminei Formează ionii M şi M , cu
Co B12 configuraţiile: [Ar]3d7 şi [Ar]3d6
• esenţial în metabolismul
carbohidraţilor, grăsimilor
şi proteinelor.
Ni • component al enzimelor Este al 8-lea element în seria 3d
urează şi hidrogenază
• component al enzimelor Are Z = 29 şi un compus al său
Cu • implicat în producerea este utilizat pentru determinarea
pigmenţilor din păr, piele, cantitativă a zaharurilor
ochi reducătoare.
Zn • component al insulinei şi Formează un oxid cu proprietăţi
al altor enzime de pigment, de culoare albă
(zinkweiß)

11
Setul complet de subiecte
Ediţia a IX-a - 2001

1. Comentaţi deosebirile structurale dintre speciile [Cr2Cl9]3- şi


[Mo2Cl9]3-. (10p)

2. Completaţi cu electroni nivelele energetice corespunzătoare


orbitalilor moleculari din speciile chimice CO, O2, N2, NO şi identificaţi orbitalii
LUMO şi HOMO pentru fiecare dintre acestea (se dau numerele atomice C-6,
N-7, O-8). (10p)

Orbital CO O2 N2 NO
σ*
2p ⎯ ⎯ ⎯ ⎯
π
2 *2p ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯
σ2p ⎯ ⎯ ⎯ ⎯
2π2p ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ ⎯
σ*2s ⎯ ⎯ ⎯ ⎯
σ2s ⎯ ⎯ ⎯ ⎯
σ*1s ⎯ ⎯ ⎯ ⎯
σ1s ⎯ ⎯ ⎯ ⎯
HOMO
LUMO

3. Chimia xenonului a fost studiată intens din 1962 când Bartlett a


identificat primul compus al unui gaz nobil. Completaţi tabelul următor
referitor la unele aspecte din chimia fluorurilor xenonului. (10p)

Reactanţi Produs de Caracterul Lewis Structura produsului


reacţie al XeFn de reacţie
XeF2 + SbF5 →

XeF4 + [N(CH3)4]F →

XeF6 + NaF →

12
4. La temperaturi ridicate, complexul [Fe(phen)2(NCS)2] prezintă un
moment magnetic corespunzător la 4 electroni necuplaţi. La răcire sub 175K,
momentul magnetic descreşte şi scade rapid la zero. Explicaţi această
modificare a proprietăţilor magnetice. (10p)

N N

phen = fenantrolina

5. Arătaţi care sunt izomerii geometrici ai combinaţiei complexe:


[Co(NH3)2(H2O)2Cl2]+.(10p)

6. Se oxidează cu acid azotic concentrat 0,1 moli compus SxClx. Prin


analiza chimică a produşilor rezultaţi la oxidare se obţin 0,1 moli PbCl2 şi 0,2
moli BaSO4. Stabiliţi formula compusului SxClx. (10p)

7. Stabiliţi care din următorii compuşi ionici conţin cel mai mare număr
de ioni în 100 grame substanţă.
a) Na2O b) K2O c) MgO d) NaCl e) MgCl2
Se dau mase atomice: O-16; Na-23; Mg-24; Cl-35,5; K-39. (10p)

8. a) Ionul E3+ are configuraţia electronică a xenonului. Stabiliţi care


este elementul E.
b) Explicaţi de ce ionizarea NO şi NO2 decurge relativ uşor. Care este
denumirea ionilor respectivi?
c) Scrieţi patru reacţii chimice cu transformarea NO2 în specii
diamagnetice. (10p)

9. Proprietăţile fiziologice ale ionilor Cr3+ şi CrO42- sunt diferite; unii


dintre aceştia sunt implicaţi în prelucrarea glucozei şi deficienţa în aceştia
conduce la diabet iar alţii sunt toxici şi au acţiune potenţial cancerigenă.
Stabiliţi corelaţii între acţiunea fiziologică şi proprietăţile determinate de
starea de oxidare a cromului din ionii Cr3+ şi CrO42-.(10p)

10. Completaţi tabelul următor cu datele cerute pentru compuşii a-f,


combinaţii complexe utilizate ca reactivi în analiza chimică: (10p)

13
Combinaţie complexă Formula Reacţii de Aplicaţii pentru
(denumire) chimică sinteză determinarea
chimică:
a
(reactiv Tollens)
b Na3[Co(NO2)6]

c NH4+
(reactiv Nessler)
d Pentacianonitrozoferat(
III) de sodiu
(nitroprusiat de sodiu)

e Na3[Bi(S2O3)3]

(reactiv Carnot)
f Hexaizotiocianatocrom
(III) de potasiu

Punctaj
Toate subiectele sunt notate cu 10 puncte.

Rezolvări şi barem

Subiectul 1
3- 3- 1p din oficiu
Cl Cl Cl
Cl Cl Cl
Cr Cl Cr Cl Mo Mo
Cl Structuri:
Cl Cl
Cl Cl Cl 2x4p=8p
Cl Cl Cl
Cl
Mo aparţine seriei 4d şi în stări joase de oxidare Explicaţie: 1p
formează compuşi cu legături metal-metal; dCr-Cr >
dMo-Mo (legătură cuadruplă). Distanţa Mo-Mo din
[Mo2Cl9]3- este mai mică decât în reţeaua metalică Total 10p
a Mo.

14
Subiectul 2
1p din oficiu
Orbital CO O2 N2 NO
σ*2p ⎯ ⎯ ⎯ ⎯
Configuraţie
2π*2p ⎯ ⎯ ⎯ ⎯ electronică:
CO: 1p
σ2p O2: 2p
2π2p
N2: 1p
NO: 1p
σ*2s
Identificarea
σ2s orbitalilor
σ*1s HOMO/LUMO:
CO: 1p
σ1s O2: 1p
N2: 1p
HOMO σ2p 2π*2p σ2p 2π*2p NO: 1p
LUMO 2π*2p σ*2p 2π*2p σ*2p
Total 10p

Subiectul 3
1p din oficiu
Reactanţi Produşi de reacţie Caracterul Structura speciei
Lewis al
XeFn Produşi de
XeF2 + SbF5 → +
XeF [SbF6] -
XeF2 : bază reacţie:
-
Lewis F 3x1p=3p
F F +
Sb XeF
F F Caracterul
F Lewis al XeFn
3x1p=3p
asociaţii anion-cation
prin punţi de F
Structuri
XeF4 + [N(CH3)4]F → [N(CH3)4]+[XeF5]- XeF4 : acid -
Lewis produşi de
: reacţie:
F F 3x1p=3p
Xe F
F
: F
[XeF5]-
plan-pentagonală
XeF6 + NaF → Na+[XeF7]- XeF6 : acid -
Lewis
:
F F
F Xe F
F F
F
[XeF7]- piramidă
Total 10p
hexagonală

15
Subiectul 4
[Fe(phen)2(NCS)2]: Fe(II): [Ar] 3d6 1p din oficiu
spin maxim: (t2g)4(eg)2 ⇒ 4 electroni necuplaţi 4p
spin minim: (t2g)6 ⇒ toţi electronii sunt cuplaţi 4p
La 175 K are loc o modificare de configuraţie electronică: 1p
spin maxim→spin minim.
Total 10p

Subiectul 5
1p din
NH3 NH3 oficiu
Cl OH2 H2O Cl
Co Co
a – 1p
H2O Cl H2O Cl
b – 2p
NH3 NH3
a b
NH3 NH3
Cl NH3 NH3 OH2
Co Co
H2O Cl H2O Cl
c – 2p
OH2 Cl
c d d – 2p
NH3
H2O NH3
Co
H2O Cl

Cl e – 2p
e
Total 10p

Subiectul 6
0,1 moli PbCl2/0,2 moli BaSO4 ⇔ 0,2 moli Cl--/ 0,2 moli SO42- 1p din oficiu
x = 2 ⇒S2Cl2 9p

Total 10p

16
Subiectul 7
Raportul dintre numărul de ioni: 1p din oficiu
Na2O:K2O:MgO:NaCl:MgCl2 = 4,8 : 3,18 : 5 : 3,44 : 3,15

Răspuns: 9p
c) MgO
Total 10p

Subiectul 8
a) 57La: [Xe] 5d16s2 1p din oficiu
2p
+
1p

b) NO ⎯⎯ ⎯→ NO nitrozil
−e

+
NO2 ⎯⎯ −e −
⎯→ NO2 nitroniu 1p
Conţin câte un electron necuplat. 1p

c)
NO2 + NO ⇔ N2O3 4x1p=4p
2NO2 + H2O ⇔ HNO2 + HNO3
NO2 + ½ Cl2 ⇔ NO2Cl
NO2 + CoF3 ⇔ NO2F + CoF2
Total 10p

Subiectul 9
Cr(III) este implicat în formarea unor compuşi coordinativi cu 1p din
proteinele plasmatice; cu insulina formează un complex ternar oficiu
care stimulează transportul aminoacizilor. 4p
Cr(VI)(CrO42-)- are toxicitate superioară datorită caracterului 5p
oxidant, expunerea la cromaţi se corelează cu incidenţa
cancerului pulmonar. Total 10p

17
Subiectul 10

Combinaţie complexă Formula chimică Reacţii de sinteză Aplicaţii 1p din


(denumire) pentru
determi- oficiu
narea
chimică:
a Tollens [Ag(NH3)2]OH 2AgNO3 + 2NaOH → Ag2O + glucoza
2NaNO3 + H2O
Ag2O + 4NH3 + H2O → 6x1,5p
2[Ag(NH3)2]OH
b Nessler K2[HgI4] HgCl2 + 2KI → HgI2 + 2KCl NH4+ = 9p
HgI2 + 2KI → K2[HgI4]
c Hexanitrocobaltiat(III) de Na3[Co(NO2)6] 7NaNO2 + Co(NO3)2 + K+
sodiu 2CH3COOH →
Na3[Co(NO2)6] + 2NaNO3 +
2CH3COONa +NO + H2O
d Pentacianonitrozoferat(III) Na2[Fe(CN)5NO] K4[Fe(CN)6] + 2HNO3 + S2-,
de sodiu (nitroprusiat de Na2CO3 → Na2[Fe(CN)5NO] S2O32-
sodiu) + KNO3 + KCN + K2CO3 +
H2O + ½ O2
e Carnot Na3[Bi(S2O3)3] 3Na2S2O3 + Bi(NO3)3 → K+
Na3[Bi(S2O3)3] + 3NaNO3
f Hexaizotiocianatocrom(III) K3[Cr(NCS)6] KCr(SO4)2 + 6KSCN → Bi3+
de potasiu K3[Cr(NCS)6] + 2K2SO4

Total 10p

18