Sunteți pe pagina 1din 13

TRANDAFIR MIHAELA ANDREEA (CAS LEUȘTIAN)

D.I.P.C.S , ANUL II AN ȘCOLAR 2019-2020

Un proiect didactic în specialitate bazat pe instruirea diferenţiată. Instruire diferenţiată prin: conţinut , metode ,evaluare

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ:
Data:
Cadru didactic:L.M.A
Modalități de realizare a activității didactice: activitate de tip diferentiat
Clasa: a IV-a
Descrierea colectivului:
Eleva F.I cu dignosticul de tulburare hiperkinetica cu deficit de atentie,tulburare mixta de limbaj si tulburare mixta a abilitatilor scolare.Face
confuzii in ceea ce priveste etapele realizarii unui exercitiu dat.Elevul necesita repetarea sarcinii date si secventierea acesteia pentrua reusi sa o
rezolve,punand frecvent intrebari de lamurire.
Eleva U.C cu esec scolar in anul anterior ,deficienta mintala usoara,hipoacuzie usoara si tulburari de comportament.Isi pierde usor atentia si
necesita reamintirea constanta a etapelor secventiale ce trebuie parcurse.Intampina mari dificultati in intelegerea conceptelor matematice
realizand greseli frecvente in cazul operatiilor de calcul.
Aria curriculară: Matematica si stiințe ale naturii
Disciplina: Matematica
Unitatea de învăţare Înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1000
Subiectul lectiei: Înmulţirea numerelor naturale mai mici decât 1000 cu un număr de o cifră
Tipul lecţiei: de consolidare a cunoştinţelor
TRANDAFIR MIHAELA ANDREEA (CAS LEUȘTIAN)
D.I.P.C.S , ANUL II AN ȘCOLAR 2019-2020
Scopul lecției : Formarea şi consolidarea capacităţii de a aplica algoritmul înmulţirii numerelor naturale mai mici decât 1000 cu un număr de o
cifră

Obiective cadru:
1. cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii;
2. dezvoltarea capacităţilor de rezolvare/formulare de probleme;
3. formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic;
4. dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate.
Obiective de referinţă:
1.6. să efectueze operaţii de înmulţire , utilizând proprietăţile operaţiilor şi algoritmii de calcul;
2.1. să observe şi să descrie proprietăţi simple ale formelor plane din jocul TANGRAM;
2.5. să exploreze modalităţi de efectuare a înmulţirii utilizând modalităţi variate de lucru;
2.6. să rezolve/ compună probleme;
2.7. să utilizeze semnificaţia operaţiilor aritmetice în rezolvarea situaţiilor problemă;
3.1. să exprime analitic şi sintetic demersul parcurs în rezolvarea unei probleme;
4.1. să manifeste interes pentru analiza şi rezolvarea unor probleme practice prin metode matematice.

Obiective operaţionale:
Cognitive (pentru elevii tipici):
OC1: să opereze cu terminologia matematică specifică;
OC2: să efectueze corect înmulţirile propuse;
OC3: să rezolve/compună corect probleme pe baza unui enunţ, exerciţiu sau schemă dată;
TRANDAFIR MIHAELA ANDREEA (CAS LEUȘTIAN)
D.I.P.C.S , ANUL II AN ȘCOLAR 2019-2020
OC4: să transpună în formă de exerciţiu rezolvarea unei probleme.
Cognitive (pentru elevii cu CES):
OC2 este comun
Pentru eleva F.I.:
OC1: să urmărească atent obiectivele propuse prezentate pe ecranul videoproiectorului;
OC3: să rezolve o problemă simplă, cu o singură operaţie de înmulţire;
OC4: să rezolve sarcini diferenţiate din fişa personală de lucru.
Pentru eleva U.C.:
OC1: să urmărească obiectivele propuse pe ecranul videoproiectorului;
OC3: să rezolve o problemă simplă, cu o singură înmulţire, atent monitorizată de învăţătoare şi colegul de bancă;
OC4: să completeze pe fişa de lucru diferenţiat numerele care lipsesc.
Motrice:
OM1 (comun): - să asambleze forme din natură din cele şapte figuri geometrice ale jocului de TANGRAM;
- pentru elevii cu CES, în special, vor fi prezentate modele la videoproiector şi vor lucra în pereche cu un coleg
OM2:(comun): - să crească treptat viteza de operare cu numere pornind de la jocul didactic până la rezolvarea independentă a fişei de lucru;

Afective:
OA1 (comun): să manifeste disponibilitate pentru a învăţa de la cei mai buni colegi;
OA2: să-i ajute pe ceilalţi în rezolvarea de probleme (pentru elevii buni).
Tipul strategiei: după logica învăţării (inductiv-deductivă)
Tipul de învăţare: - inteligibilă
- operaţională
TRANDAFIR MIHAELA ANDREEA (CAS LEUȘTIAN)
D.I.P.C.S , ANUL II AN ȘCOLAR 2019-2020
Tipul de interacţiune: - dialogată
- dirijată
- frontală
- pe grupe
- individuală
Forme de organizare: - frontal
- pe grupe
- individual
Metode și procedee:
a) de comunicare orală:
- expozitive: explicaţia
- interogativ-participative:conversaţia,problematizarea
b) de comunicare scrisă: activitatea independentă
c) de explorare a realităţii: observaţia dirijată
d) bazate pe acţiune: exerciţiul, algoritmizarea, jocul didactic, brainstorming, turul galeriei.

Mjloace de didactice: fişe de evaluare diferenţiate, planşă, manual, videoproiector, CD cu prezentare Power Point a obiectivelor, problemelor,
jocuri TANGRAM pentru fiecare elev.
Durata lecţiei: 45 minute
Bibliografie: Programa şcolară, manualul de matematică, Editura Ana, autori Marcela Peneş şi Maria Bălaşa, INTERNET, culegerea de
matematică, Editura Pro Plumb – Bacău, 2007.
TRANDAFIR MIHAELA ANDREEA (CAS LEUȘTIAN)
D.I.P.C.S , ANUL II AN ȘCOLAR 2019-2020
TRANDAFIR MIHAELA ANDREEA (CAS LEUȘTIAN)
D.I.P.C.S , ANUL II AN ȘCOLAR 2019-2020
Desfăşurarea lecţiei

Timp
Momentele Ob. Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode alocat Eva
activitatii Operaț.
tipici Cu CES
1. Moment OA1 Constituirea grupelor de Elevii se împart în F.I. şi U.C. se grupează în pereche conversatia 1 min
organizatoric elevi două grupe mari. cu câte un elev foarte bun, cu
Distribuirea materialelor acceptul acestora. U.C stă în
de lucru prima bancă iar învăţătoarea are
grijă să îi vorbească mereu din
apropiere şi cu faţa spre ea, pentru
a auzi toate cuvintele.
2.Captarea OA1 Se prezintă la Activitate frontală F.I şi U.C. urmăresc cele două Explicatia 1 min
atenţiei videoproiector următoarele Elevii sunt atenţi şi citate. Colegii de bancă, fiind Observatia
două citate: conştientizează faptul elevi foarte buni şi având atenţie Dirijata
„Matematica este regina că, prin matematică se distributivă, au sarcina să le
ştiinţelor.” rezolvă multe explice, în şoaptă, pe înţelesul lor,
(Karl Friedrich Gauss) probleme legate de de ce este matematica regina
„Matematica este muzica celelalte ştiinţe. ştiinţelor (ex. de explicaţie: Avem
raţiunii.” nevoie de matematică tot timpul.
TRANDAFIR MIHAELA ANDREEA (CAS LEUȘTIAN)
D.I.P.C.S , ANUL II AN ȘCOLAR 2019-2020
(James Sylvester) Nu putem merge la cumpărături
dacă nu ştim să calculăm, nu
putem măsura lungimi etc.)
3. Anunţarea OC1 Învăţătoarea anunţă elevii Activitate frontală Cei doua eleve sunt solicitate să Metoda „Ştiu, vreau 3 min
temei şi a OC2 că vor continua să lucreze Elevii prezintă succint verbalizeze următoarele obiective: să ştiu, am învăţat!”
obiectivelor OC3 la tema înmulţirea cunoştinţele, ajutaţi de - să rezolvăm corect
OC4 numerelor mai mici decât videoproiector: înmulţiri;
1000 cu un număr de o Se prezintă rubricile: - să rezolvăm corect o
cifră. „Ştim!”, „Vrem să problemă. Observaţia dirijată
Îi conduce pe elevi să ştim,Am invatat!” Sunt solicitate să-şi exprime
prezinte ceea ce ştiu dorinţa de a şti. Ce vrei să ştii mai
despre înmulţire şi ce vor mult? Exemplu de răspuns: Vreau
să înveţe în această oră, să ştiu să fac cumpărături.
aplicând cunoştinţele în
situaţii problematice..
4. OC1 Verifică tema cantitativ Lucrează pe fişă Pe fişa lor de muncă independentă Lucrul independent 4 min
Reactualizarea independent jocul au de rezolvat un joc ce conţine
cunoştinţelor OC2 Confruntă rezultatele didactic „Secretul înmulţiri, cu următoarea sarcină:
elevilor cu rezultatele robotului”, care Urmăreşte săgeata şi rezolvă
completate pe planşă. conţine un lanţ de înmulţirile până la final.
operaţii matematice. 5x2-> .....x3->....x10->?
Schimbă fişa cu Cei doi elevi foarte buni care
TRANDAFIR MIHAELA ANDREEA (CAS LEUȘTIAN)
D.I.P.C.S , ANUL II AN ȘCOLAR 2019-2020
colegul de bancă. Se formează echipă cu elevii cu CES
corectează reciproc. dau fişele învăţătoarei la corectat,
timp în care ei corectează fişele
colegilor.
Verificarea calitativă a Elevii au avut de rezolvat o conversatia
temei . Activitate pe grupe Doi elevi citesc problemă simplă:
mari problemele compuse Într-un coş sunt 10 ouă, în altul de
Elevii au avut o temă şi rezultatele obţinute. două ori mai multe. Câte ouă sunt
diferenţiată de compunere în al doilea coş?
şi rezolvare a unei Una din cele doua eleve
probleme după exerciţiu verbalizează, celălalta urmăreşte.
OC1 dat. Li se comunică dacă au lucrat
OC2 corect.
Eleva U.C a fost ajutată
suplimentar. Pe fişa ei este dată o Explicatia
parte din rezolvare, ea trebuind să
completeze doar rezultatul: Algoritmizarea
10x2=?

F.I. şi U.C. primesc exerciţii de


felul următor, pe care le vor
rezolva astfel:
TRANDAFIR MIHAELA ANDREEA (CAS LEUȘTIAN)
D.I.P.C.S , ANUL II AN ȘCOLAR 2019-2020
3x2=3+3=6
U.C este lăsată să folosească
Propune exerciţii de calcul Activitate frontală numărătoarea.
oral. Elevii aplică
Calculaţi: raţionamentele
- produsul nr. 8 şi învăţate şi răspund. Exercitiul
100, 35 şi 10
- dublul nr. 300,
triplul nr. 500;
- nr. care împărţit la Conversatia
2 dă câtul 70;
- împătritul nr. 15.
Urmăreşte lanţul de
operaţii şi comunică
rezultatul final:
7x4x10+20=300

5. Propune exerciţii la tablă Activitate pe grupe Fiecare din cele doua eleve va Exercitiul 2 min
Consolidarea OC2 şi în caiete: mari: face parte din câte o grupă şi va
cunoştinţelor 1) Calculaţi: Grupa I: ieşi la tablă în pereche cu un alt Algoritmizarea
(înmulţiri în scris) 101x3; 524x5; coleg bun. Acesta le indică ce
2) Calculează, grupând 130x8 trebuie să înmulţească şi aşezarea
TRANDAFIR MIHAELA ANDREEA (CAS LEUȘTIAN)
D.I.P.C.S , ANUL II AN ȘCOLAR 2019-2020
convenabil termenii: Grupa II: în scris, pe care ei o mai greşesc.
(Se aplică asociativitatea 121x3; 453x4; Primesc indicaţii de la învăţătoare.
înmulţirii). 160x6
La activitatea independentă
3) Calculează în două Activitate primesc înmulţiri cu numere mai
OC1 moduri: independentă: mici şi au voie să facă adunare
OC2 (Se aplică distributivitatea Se lucrează pe fişă repetată.
înmulţirii faţă de exerciţii Exemplu:
adunare/scădere) asemănătoare. 20x3= 20+20+20 Munca independenta
4) Indică deschiderea Activitate pe grupe 5x3x2= 10x3=30 2 min
manualelor la p. 38, mari
problema nr. 6. Grupa I: 40x2x5 Eleva F.I transcrie pe caiet
Notează datele la tablă. Grupa II: 3x25x4 exerciţiul de la tablă, iar
4 camioane .....câte 650 Activitate frontală învăţătoarea îi explică.
stejari Elevii rezolvă la tablă Eleva U.C are voie să scrie pe o Exercitiul
5 camioane......câte 485 tei şi în caiete exerciţiul: tablă mai mică, special amplasată 2 min
? arbori; ? arbori mai 203x(3+4)= astfel încât să nu fie în câmpul Algoritmizarea
mulţi? Cu cât? vizual al celorlalţi elevi, înmulţiri
Se rezolvă pe fişă un propuse de ea şi să le rezolve. În 2 min
OC3 exerciţiu asemănător. general, îşi alege câte o coloană
OC4 din tabla înmulţirii şi o rezolvă.
TRANDAFIR MIHAELA ANDREEA (CAS LEUȘTIAN)
D.I.P.C.S , ANUL II AN ȘCOLAR 2019-2020
Cere rezolvarea problemei Activitate frontală:
din fişa de lucru. Un elev citeşte Transcriu rezolvarea pentru Ex1. 2 min
conţinutul problemei.
Elevii transcriu datele Elevele F.I si U.C au problema:
problemei, le Vreau de două ori mai multe flori 7 min
analizează, aplică decât cele 5 pe care le am. Câte
raţionamentul şi flori vreau?
rezolvă. Deduc Învăţătoarea le oferă, pentru Problematizarea
formulele numerice. sugestie, câte un desen în care
E1 4x650+5x485= sunt desenate cele 5 flori şi ei să
5025. deseneze încă o dată tot atâtea 5min
E2 4x650-5x485= pentru a afla câte flori sunt. Pot
OC3 175. folosi, pentru alternativă
Elevii rezolvă numărătoarea (U.C o preferă).
problema din fişă.
Elevii F.I. şi U.C sunt atente la
modul în care alcătuiesc şi rezolvă Problematizarea
problema colegii lor.
....de
Alcătuiţi o problemă după Munca independenta 2 min
schema:
?
mai
.........? mult..
.
TRANDAFIR MIHAELA ANDREEA (CAS LEUȘTIAN)
D.I.P.C.S , ANUL II AN ȘCOLAR 2019-2020
6. Retenţia şi OC3 Se va citi de pe Elevii vor nota datele, Obiectivul interdisciplinar 3 min
transferul OC4 videoproiector problema: vor face raţionamentul propus prin această problemă se Explicatia
OA1 Pentru bătălia de la şi vor avea de rezolvat va realiza pentru F.I şi U.C prin
OA2 Podul Înalt Stefan a primit ca temă pentru acasă următoarele fişe – temă pentru
arme de la negustorii problema. acasă:
braşoveni. 3 căruţe......câte 172
Aceştia i-au adus 3 arcuri Ştefan a folosit în lupta de la
căruţe cu câte 172 de 4căruţe.....câte 102 Podul Înalt 2 căruţe cu câte 300 de
arcuri fiecare, 4 căruţe cu paloşe arcuri şi 2 căruţe cu câte 400 de
câte 102 paloşe şi 5 căruţe 5 căruţe....câte 34 paloşe.
cu câte 34 de scuturi. scuturi Câte arcuri a folosit?
Câte arme a primit în ? arme Câte paloşe a folosit?
total Ştefan? R: 1094

7.Obţinerea OC3 Se citeşte problema: Elevii stabilesc F.I şi U.C urmăresc problema Problematizarea 3 min
performanţei OC4 Ion are la masa de prânz raţionamentul şi aleg rezolvată de colegii lor. Dacă
OM2 100 de spaghete, fiecare de varianta B, deoarece: timpul le permite, vor reprezenta Algoritmizarea
câte 1 cm. Dacă le-ar pune 15x100=1500 (cm) pe foaia de pătrăţele a caietului
cap la cap, folosind sos 1500 cm= 15 m două “spaghete” de câte un
drept lipici, care ar fi centimetru, folosind rigla gradată.
lungimea prânzului său? Vor gândi cât măsoară împreună.
TRANDAFIR MIHAELA ANDREEA (CAS LEUȘTIAN)
D.I.P.C.S , ANUL II AN ȘCOLAR 2019-2020
A) 15 km Răspuns: 2 cm
B) 15 m
C) 150 cm Elevele sunt atente la explicaţii. Explicatia
OC1 Din culegere p. 34 Elevii sunt atenţi la Tema lor va fi diferenţiată: 1 min
OC2 problema 19 sau 20 (la explicaţii. O problemă cu o singură operaţie
alegere). care le va fi explicată înainte de
învăţătoare.

9. Aprecieri şi OA1 Se fac aprecieri asupra Sunt evidenţiaţi cei Pentru că au participat activ la Conversaţia 1 min
recomandări OA2 participării la lectie mai buni elevi, se fac lecţie, chiar şi cu ajutor, celor
recomandări celor doua eleve li se desenează pe fişe
care au mai greşit două feţe vesele, mulţumite de
(calificative) munca lor.
10. Activitate 2.1. Se prezintă în Power Point Elevii formează pe Elevele F.I şi U.C formează pe Brainstorming 3-4 min
în completare un scurt istoric şi câteva bancă diferite figuri bancă figuri din cele prezentate în Observaţia dirijată
exemple ale jocului (animale, case, maşini exemplele de le videoproiector.
TANGRAM. etc.), folosind toate Colegii de bancă le ajută. Se
Cere elevilor să realizeze cele şapte figuri bucură pentru că vor rămâne cu Turul galeriei
diferite forme observate geometrice numite jocul de TANGRAM să-l
tanuri şi respectând folosească şi acasă, dacă vor reuşi
regulile jocului. să construiască o figură.