Sunteți pe pagina 1din 2

Desfăşurarea laboratorului şi tema de casă 2016

Memorii şi periferice
Programul de studiu Calculatoare

Concepţia şi proiectarea unor lucrări de laborator care să înlocuiască vechile lucrări


depăşite din punct de vedere ştiinţific. Bonificaţia maximă pentru realizarea temei este 2
puncte, funcţie de calitatea rezolvării.
Desfăşurarea activităţii
1.Alegerea lucrărilor
Pentru lucrări se vor alege sisteme de dezvoltare Arduino şi dispozitive periferice din
familia celor disponibile comercial şi conectabile cu familia Arduino. În primele lucrări
de laborator studenţii se vor familiariza cu produsele Arduino şi cu softul pus la
dispoziţie de sistemul Arduino.
În săptămâna a 4-a va avea loc o prezentare a ideilor de lucrări propuse de studenţi.
Pentru a avea cunoştinţele necesare, studenţii vor putea studia cursurile de
Microcontrollere, Wireless şi Acţionări şi vor putea pune întrebări la curs.
Cele mai bune 2 idei de la fiecare semigrupă vor fi realizate ca lucrări, studentul a cărui
idee a câştigat fiind leader de grup. Cumpărarea modulelor nu se face din banii
studenţilor şi lucrările rămân la şcoală. Realizarea unui laborator poate fi tema unui
proiect de diplomă.
2.Realizarea lucrării de laborator
Se realizează schema de conectare şi o schemă logică a programului care gestionează
funcţionarea. Se descriu modulele din microcontroller utilizate de aplicaţie: structură,
mod de programare. Se descriu protocoalele utilizate la interfaţarea traductorului şi a
modulelor utilizate. Se scrie un model de program şi se simulează funcţionarea. Se
propun sarcini pentru studenţii care vor face această lucrare în anii următori. Se discută
despre limbajele de programare care vor fi folosite: asamblare sau C.
3.Preţ
Ar fi de dorit ca preţul realizării să fie cât mai mic.
4.Absenţe de la laborator
Absenţele vor fi penalizate cu câte un punct la fiecare laborator. Fiecare student are
dreptul la o absenţă care nu va fi penalizată. Punctele de penalitate se scad din nota de la
laborator care are ponderea de 20% din nota finală. Nota la laborator se acordă în funcţie
de activitatea şi interesul studenţilor şi în funcţie de calitatea propunerii de lucrare
prezentate.
5.Bonificaţia
Punctele de bonificaţie (maximum 2) se adună la media notelor de la examen şi laborator
şi se acordă în ultima şedinţă de curs sau laborator în care va avea loc prezentarea
lucrărilor finalizate.
10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere
din nota finală
10.4 Curs Claritatea, coerenta, concizia Examen scris. 60%
expunerii şi explicării Biletele conţin 4 subiecte
funcţionaltăţii dintre care o problemă.
Pentru fiecare subiect se
specifica baremul de notare
care se comunica studentilor
odata cu subiectele.
Gradul de acoperire a problematicii Verificare pe parcurs, din 20%
cerute de subiecte prima parte a materiei.
Capacitatea de exemplificare Verificarea este facultativă.
Rezolvarea corectă a problemelor
şi exerciţiilor
Interpretarea rezultatelor
Prezenta si activitatea la curs Se constata pe parcursul
semestrului şi se bonifică cu
maximum un punct.
Tema de casă În prima oră de curs se
propune o temă de casă
facultativă care constă într-
un exemplu de
implementare a unui
echipament periferic. Tema
de casă se discută în ultima
oră de curs şi se bonifică cu
maximum două puncte.
10.5 Seminar/ Cunoaşterea principiilor de lucru Test de laborator 20%
laborator/ proiect cu echipamentele periferice şi
programarea transferului de date.
10.6 Standard minim de performanţă
Cunoaşterea noţiunilor fundamentale de transfer de date cu un echipament periferic şi utilizarea acestor
noţiuni în două tipuri de exerciţii. Aceste exerciţii constau în rezolvarea corectă a lucrului cu un
echipament periferic cuplat pe un port paralel şi cu un echipament periferic cuplat pe magistrală.