Sunteți pe pagina 1din 3

6.

1 Esenţa, tipurile şi sarcinile analizei factoriale


Este cert faptul că toate procesele şi fenomenele economice se află în relaţii
de interdependenţă. Astfel, orice fenomen sau proces cercetat se află sub influenţa
directă sau indirectă a altor fenomene. Totodată remarcăm şi faptul că acelaşi
fenomen sau proces poate fi examinat în anumite situaţii ca motiv, factor de
influenţă, iar în altele ca rezultat. Spre exemplu, sporirea productivităţii culturilor
agricole reprezintă concomitent rezultatul unui complex de acţiuni ce vizează
aplicarea unor tehnologii avansate, încorporarea îngrăşămintelor etc., dar şi factor
al creşterii producţiei agricole globale.
De rând cu cele menţionate, trebuie să remarcăm şi faptul că orice rezultat
se obţine sub influenţa nu doar a unui factor, dar a unui întreg sistem de factori.
Rolul analizei economice constă în detalierea cât mai exactă a factorilor, astfel
asigurându-se o precizie mai mare a măsurării influenţei acestora. Fără un studiu
aprofundat şi multilateral al factorilor este imposibilă formularea unor concluzii
obiective aferente activităţii întreprinderii şi determinării rezervelor de remediere a
situaţiei şi îmbunătăţire a rezultatelor activităţii întreprinderii.
Analiza factorială reprezintă un proces complex şi sistemic de cercetare a
influenţei factorilor asupra nivelului indicatorilor rezultativi.
Complexitatea procesului de analiză factorială în aspect metodologic,
precum şi multitudinea obiectivelor urmărite conduce la diversificarea tipologică a
acesteia (figura 6.1.1).
Analiza factorială

Deterministă
După caracterul legăturii
dintre indicatorii factoriali
şi rezultativi
Stocastică

Directă
După metoda de cercetare
utilizată
Indirectă

Statică
După modul de urmărire
în timp a fenomenului
Dinamică

Cu un nivel
După gradul de detaliere a
factorilor
Cu mai multe nivele

Retrospectivă

După orizontul de timp


Curentă

Previzională

Figura 6.1.1 Tipologia analizei factoriale


Analiza factorială deterministă reprezintă cercetarea influenţei factorilor
care au o legătură funcţională cu indicatorul rezultativ. Particularităţile de bază ale
analizei deterministe sunt:
 determinarea modelului determinist prin operaţiuni logice de analiză;
 existenţa unei legături depline între indicatori;
 studiul legăturilor corelative între indicatori ce se produc într-o
perioadă restrânsă de timp.
În cadrul analizei stocastice se cuantifică influenţa factorilor care au o
legătură incompletă, probabilă cu indicatorul rezultativ.
Analiză factorială directă se efectuează prin metode deductive (de la
general la particular), în timp ce analiza indirectă constă în cercetarea relaţiilor
cauză-efect prin metoda inducţiei (de la particular la general).
Analiza factorială cu un nivel presupune estimarea influenţei factorilor
doar a unui nivel (exemplu: ). La detalierea factorilor pe mai multe
nivele se apelează la analiza factorială cu mai multe nivele, esenţa căreia constă în
cercetarea consecutivă a influenţei factorilor pe fiecare nivel.
Particularităţile analizei statice şi dinamice, retrospective, curente şi
previzionale au fost expuse în tema 3. Analiza factorială mai poate fi clasificată şi
în funcţie de alte criterii: poziţia analistului, criteriile de cercetare a fenomenelor şi
proceselor economice, criteriul spaţial etc., acestea fiind de asemenea examinate în
capitolul susnumit.
Ca proces, analiza factorială se desfăşoară pe etape, după cum urmează:
I. Identificarea factorilor care influenţează asupra indicatorilor
rezultativi;
II. Clasificarea şi sistematizarea factorilor în vederea asigurării abordării
sistemice la efectuarea studiului;
III. Modelarea interdependenţelor dintre indicatorii factoriali şi
rezultativi;
IV. Cuantificarea influenţei factorilor asupra indicatorilor rezultativi;
V. Aplicarea practică a modelelor factoriale în dirijarea proceselor
economice.