Sunteți pe pagina 1din 4

Liceu Timotei Cipariu Dumbraveni

Planificarea orelor de pregătire în cadrul activității


A1.3. Furnizarea unor activități de pregătire suplimentară la Matematică

Clasa: a XII a Servicii


Nr de săptămâni/nr de ore: 9 săptămâni/18 ore
Profesor: Vioreanu Gheorghe Marius
UNITATEA DE SAP OB
COMPETENȚE SPECIFICE CONȚINUTURI
ÎNVĂTARE T. S.
Funcții 1. Identificarea valorilor unei funcții folosind reprezentarea Funcția de gradul II S1
grafică a acesteia
2. Determinarea soluțiilor unor ecuații, inecuații utilizând Funcții elementare, definiție, reprezentări grafice,
reprezentările grafice proprietăți, bijectivitate, ecuații elementare –tipice
3. Alegerea și utilizarea unei modalități adecvate de (polinomiale, exponențiale, logaritmice, iraționale,
reprezentare grafică în vederea evidențierii unor proprietăți trigonometrice)
ale funcțiilor
4. Exprimarea monotoniei unei funcții prin condiții algebrice
sau geometrice
5. Reprezentarea geometrică a graficului unei funcții prin
puncte și aproximarea acestuia printr-o curbă continuă

Șiruri 1. Recunoașterea unor corespondențe care sunt șiruri, Modalități de a descrie un șir; șiruri particulare:
progresii aritmetice sau geometrice progresii aritmetice, progresii geometrice, S2
2. Calcularea valorilor unor șiruri care modelează situații determinarea termenului general al unei progresii;
practice în scopul caracterizării acestora suma primilor n termeni ai unei progresii.
3. Alegerea și utilizarea unor modalități adecvate de Condiția ca n numere să fie în progresie aritmetică
calculare a elementelor unui șir sau geometrică, pentru n ≥3
4. Interpretarea grafică a unor relații provenite din probleme
practice
5. Analizarea datelor în vederea aplicării unor formule de
recurență sau a raționamentului de tip inductiv în rezolvarea
problemelor
6. Analizarea și adaptarea scrierii termenilor unui șir în
funcție de context

Funcții

Ecuaţii iraţionale 1.Exprimarea relațiilor de tip funcțional în diverse moduri; Funcţia putere şi funcţia radical; S3
2.Prelucrarea informaţiilor ilustrate prin grafi-cul unei - Rezolvări de ecuaţii iraţionale ce conţin
funcţii în scopul deducerii unor proprietăţi algebrice ale radicali de ordinul 2 sau 3
acesteia;
3.Utilizarea de proprietăţi ale funcţiilor în trasarea
graficelor şi rezolvarea de ecuaţii;

Ecuaţii 1.Exprimarea relațiilor de tip funcțional în diverse moduri; - Funcţia exponenţială şi funcţia lo-garitmică; S4
exponenţiale şi 2.Prelucrarea informaţiilor ilustrate prin graficul unei - Creşteri liniare, exponenţiale, logaritmice;
logaritmice funcţii în scopul deducerii unor proprietăţi algebrice ale - Ecuaţii exponenţiale, ecuaţii loga-ritmice;
acesteia;
3.Utilizarea de proprietăţi ale funcţiilor în trasarea
graficelor şi rezolvarea de ecuaţii;
4.Exprimarea în limbaj matematic a unor situaţii concrete
şi reprezentarea prin grafice a unor funcţii care descriu
situaţii practice;
Numere complexe 1.Identificarea caracteristicilor tipurilor de nu-mere - Numere complexe sub formă algebrică, S5
utilizate în algebră şi formei de scriere a unui număr conjugatul unui număr complex;
complex în contexte specifice; - Operaţii cu numere complexe sub formă
2.Determinarea echivalenţilor între forme dife-rite de algebrică;
scriere a unui număr;
3.Aplicarea unor algoritmi specifici calculului cu numere
complexe în contexte variate;

Elemente de 1.Diferenţierea problemelor în funcţie de numă-rul de - Permutări ; S6


combinato- soluţii admise; - Aranjamente ;
rică 2.Identificarea tipului de formulă de numărare adecvată - Combinări; proprietăţi: formula combinărilor
unei situaţii problemă date; complementare, nu-mărul tuturor submulţimilor
3.Utilizarea unor formule combinatoriale în raţio-namente unei mulţimi cu n elemente
de tip inductiv;

Elemente de 1Exprimarea caracteristicilor unor probleme în scopul Binomul lui Newton S7


combinato- simplificării modului de numărare;
rică 2.Interpretarea unor situaţii problemă cu conţinut practic
cu ajutorul elementelor de combinatorică;

Elemente de 1.Recunoşterea unor date de tip probabilistic sau statistic în - Evenimente aleatoare egal pro-babile, operaţii S8
probabilitate situaţii concrete; cu evenimente, probabilitatea unui eveniment
2.Interpretarea primară a datelor statistice sau proba- compus din evenimente egal probabile;
bilistice cu ajutorul calculului financiar, a graficelor şi - Probabilităţi;
diagramelor; - Variabile aleatoare;
3.Transpunerea în limbaj matematic prin mijloace - Probabilităţi condiţionate;
statistice, probabilistice a unor probleme practice; - Dependenţa şi independenţa eve-nimentelor;
S9
Teste tip examen de bacalaureat
Teste finale

S-ar putea să vă placă și