Sunteți pe pagina 1din 13

„Un popor care nu își cunoaște istoria e

ca un copil care nu își cunoaște


părinții.”
Nicolae Iorga

Proiect didactic- istorie


6 noiembrie 2019
PROIECT DIDACTIC
Data: 06. 11. 2019

Unitatea de învățământ:

Clasa: a IV-a

Propunător: Nedelcu (Dima) Marinela

Aria curriculară: Om și societate

Disciplina: Istorie

Unitatea de învățare: Epoca modernă

Subiectul lecției: Cucerirea independenței în timpul regelui Carol I

Tipul lecției: mixtă;

Competențe specifice:

1.2. Localizarea în spațiu a evenimentelor istorice;


3.2. Utilizarea corecta a termenilor istorici accesibili în situații de comunicare orala și scrisa;
4.1. Determinarea semnificației unor evenimente din trecut și din prezent;
Competențe derivate/ obiective operaționale

1. Explicarea unor termeni istorici (constituție, regat, monarhie constituțională, independență);


2. Precizarea evenimentelor importante petrecute în timpul istoric precizat ;
3. Desprinderea informațiilor prin citirea harții istorice;
4. Explicarea importanței cuceririi independenței;
5. Cooperarea cu membrii grupului pentru realizarea unor seturi de întrebări referitoare la lecție;
6. Precizarea urmărilor cuceririi Independenței;
Stategii didactice:

Metode și procedee:expunerea, conversația, explicația, jocul didactic,explozia stelară, lucrul cu harta, povestirea

Forme de organizare: activitate frontală, activitate individuală, perechi

Resurse materiale: video-proiector, postere, hartă, fișe de lucru, laptop, coli flipchart,portrete , markere,manual, ppt. etc.

Resurse temporale: 50 minute

Resurse umane: 36 elevi

Forme și tehnici de evaluare: aprecieri verbale, autoevaluarea, evaluare reciprocă, observarea sistematică

Bibliografie:

 Alexandrescu, Gheorghe; Voinescu, Vasile; Popa, Ion; Napruiu, Maria (1999) „Metodica predării istoriei în învățământul
preuniversitar” , Editura Gheorghe Alexandru, Craiova:
 Grigore, Adina; Ipate-Toma, Cristina (2018) „Ghidul cadrului didactic- clasa aIV-a” Editura Ars Libri, Costești, Argeș:

 Mihăilescu,Cleopatra & Pițilă, Tudora. (2014) Istorie- manual pentru clasa a IV-a, Editura Aramis. București:
 Programa școlară pentru disciplina Istorie clasa a IV-a. București, 2014 (Anexa nr. 2 la ordinul M.E.N. nr. 5003 /02.12.2014), pag.
4-12
 Stan, M.. (2018) Istoria ilustrată a românilor pentru elevi, Ed. Litera Educaţional, Bucureşti-Chişinău:
 www.didactic.ro
Momentele Comp Conținut informațional Strategii didactice Evaluare
lecției der.
Activitatea învățătoarei Activitatea elevilor Metode și Mijloace Forme de
procedee organizare
Moment Se asigură condițiile Își pregătesc Conversația Obs.
organizatoric necesare bunei desfășurări materiale necesare. sistematică
a lecției. a comport.
Frontală elevilor

Reactualizarea  Pe tablă este proiectată Conversația Frontal


cunoștințelor Hora voievozilor români,
C2 în ordinea cronologică a Portrete
domniilor acestora. domnitori Obs.
 Cer elevilor să asocieze sistematică
fiecărui portret numele Fișe de a comport.
domnitorului, precum și lucru Elevilor
teritoriul pe care acesta
l-a condus. Laptop
 Adresez întrebări despre Explicația
portretul ultimului Video -
domnitor din Hora proiector
voievozilor români, Aprecieri
Alexandru Ioan Cuza verbale

Jocul didactic
1. Care a fost importanța
domniei lui Cuza?
2. Ce reforme au fost
înfăptuite în timpul
domniei sale?

Captarea  Captez atenția elevilor Elevii ascultă Frontală


atenției prin prezentarea unei explicațiile
lecturi „Luarea Griviței” învățătoarei, și
de Mihail Sadoveanu. audiază textul citit.
Conversația
C2  Adresez întrebări despre
conținutul textului citit.
Text
Despre ce este vorba în Explicația support
text? „Luarea
Unde a avut loc lupta Griviței”
descrisă în text?
În ce an a avut loc lupta?
Împotriva cui au luptat
C1 românii? Conversația

Răspund la întrebări. Sarcini de


lucru

Anunțarea Voi prezenta portretul lui Elevii iau la Conversația Portret Frontală
temei și a Carol I și voi anunța titlul cunoștință care sunt Carol I
obiectivelor lecției „Cucerirea obiectivele lecției.
independenței în timpul
regelui Carol I” precum și
obiectivele lecției într-o Își notează titlul
manieră accesibilă elevilor. lecției în caiete.
Scriu titlul lecției pe tablă.

Se explică termenul Explică cuvintele


„independență” și notează în caiete.

Independenţă= libertatea
deplină a unui stat atât în
politica internă, cât şi în cea
externă

Dirijarea  Voi expune lecția. Frontal Obs.


învățării Ascultă informațiile sistematică
C1 *După abdicarea lui Al. I. prezentate de Conversația a comport.
Cuza în1866, oamenii învățătoare. elevilor
politici s-au gândit să aducă Expunerea
un prinţ străin la domnie
pentru a consolida statul.
S-au făcut mai multe
propuneri, dar puterile Video
europene s-au gândit că ar proiector
fi bine ca la conducerea
României să vină un prinţ individual
de origine germană - Carol I Conversația
de Hohenzollern.
Ascultă expunerea Explicația
Prezint portretul lui Carol I

C2

Explică cuvintele
și notează în caiete.
Explicația

*La 10 mai 1866 Carol I


este numit domnitor al Frontal
României. Adoptă în Conversația
același an prima
Constituţie românească. Observare
sistematică
Se explică temenul Explică cuvintele Explicația
„Constituție” și notează în caiete.

Constituţia = legea
fundamentală a statului,
investită cu o forță juridică
superioară celorlalte legi, Observarea
care cuprinde principiile individual
esențiale ale organizării lui,
stabilește drepturile și
datoriile principale ale
cetățenilor, sistemul
electoral, organizarea Aprecieri
organelor supreme și locale verbale
etc

*Cu toate că la conducerea


ţării vine Carol I,România
trebuie să plătească tribut Ascultă expunerea
C1 Imperiului Otoman.
Acesta trecea printr-o
perioadă de criză datorită
popoarelor subjugate, ce
urmăreau să se elibereze. Frontal
În 1877 imperiul rus se expunerea
implică în susținerea luptei
acestor popoare.
* Carol l se preocupă de
înzestrarea armatei și de
pregătirea ofițerilor, pentru
a putea lupta împotriva
otomanilor şi a obţine
independenţa.

*La 9 mai 1877 este


proclamtă Independenţa
României faţă de Imperiul
Otoman şi ţara intră în
războiul ruso - turc de
partea Rusiei.

*Pentru cucerirea
independenței, armata Frontal
română poartă lupte pe
teritoriul Bulgariei împotriva expunerea
armatei otomane.
Ascultă expunerea
* Românii obţin victorii la
Plevna,Grivița, Rahova,
Vidin, şi Smârdan.
După mai multe lupte, turcii Conversația Obs.
sunt nevoiţi să se retragă şi sistematică
să-şi recunoască imagine a a comport.
înfrângerea. picturii elevilor
„Atacul de
Prezint o imagine a picturii la
„Atacul de la Smârdan” de Smârdan”
Nicolae Grigorescu. de Nicolae
Grigorescu.

Observarea
Hartă
*În 1878 s-a recunoscut
independenţa României pe
plan internaţional. România
primește Dobrogea.
(Congresul de la Berlin)
Conversația
*În urma acestei victorii,în
1881 Carol I devine rege, iar
România regat.
Caiete
*Alte realizări importante din
timpul domniei lui Carol I:
construirea de căi ferate,
înfiinţarea Băncii Naţionale
a României, introducerea Frontal
tramvaielor, a
cinematografului şi a
iluminatului electric.
*Carol I a murit în 1914 şi a
fost îngropat la mănăstirea
Curtea de Argeş. manual
Aprecieri
Voi adresa întrebări despre verbale
conținutul lecției.

Solicit elevilor să observe Expunerea


harta și să indice traseul
trupelor rusești și românești
și să identifice localitățile
unde s-au desfășurat lupte.
Ies la hartă pentru a Individual
Voi realiza schema lecței identifica teritoriile
1. Condiţii politice indicate.
C4 interne şi externe
- necesitatea
consolidării statului
naţional;
- obiectiv principal –
obținerea Obs.
C3 independenței; sistematică
- decăderea Imperiului a comport.
elevilor
Otoman se
accentuează;
2. Domnia lui Carol I
- vine la tron la 10 mai
Conversația
1866;
- aprobă prima
Constituţie a ţării –
- 9 mai 1877- individual
proclamarea Notează schema
Independenţei lecției.
României;
- 1877-1878- conduce
lupta pentru obţinerea
independenţei;
- au loc lupte importante la
Plevna,Grivița, Rahova,
Vidin, şi Smârdan
- 1881- România s-a
declarat Regat şi Carol I
Explicația
devine primul rege al
ţării;
C6 - moare în 1914
3. Importanţa cuceririi
independenței
- România devine țară
suverană;
- se obține teritoriul
Dobrogea;
- țara cunoaște un
important progres
social, economic și
cultural.

Obținerea C4 Solicit elevilor rezolvarea Fișă de


performanței unei fișe de lucru. Elevii rezolvă lucru În perechi
C2 Solicit elevilor să-și cerințele.
corecteze în perechi fișele. Exercițiul

Asigurarea Solicit elevilor să se împartă Stele cu Pe grupe Observarea


feed-back-ului în 5 grupe. Fiecare grupă Elevii fiecărei grupe Explozia întrebări sistematică
C5 alege o stea pe care este formulează întrebări stelară a
scrisă o întrebare. (CINE? conform întrebării de comportame
CUM?CÂND? UNDE?CE?) pe steaua aleasă. ntului
Cer elevilor să formuleze elevilor
întrebări despre conținutul Frontal
lecției și să le adresese
colegilor din celelalte grupe.

Solicit elevilor crearea unui Se realizează cvintet


cvintet cu tema cvintetul
„Independența”
Aprecieri Voi face aprecieri generale
finale și și individuale asupra
recomandări modului cum elevii au
participat la lecție.