Sunteți pe pagina 1din 3

LiceulTehnologic Plopenii Mari Nr.............../................................

Comisia: C.E.A.C.
An şcolar 2016-2017

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi ................................... cu ocazia şedinţei C.E.A.C. din Liceul


Tehnologic Plopenii Mari – Ungureni având pe ordinea de zi următoarele probleme:

 Analiza activităţii la aria curriculară „Matematică şi ştiinţe” privind îndeplinirea


criteriilor de calitate.
 Analiza activităţii la aria curriculară „Arte, educaţie fizică şi sport” privind
îndeplinirea criteriilor de calitate.

În urma analizării activităţii celor două comisii s-au ajuns la umrătoarele concluzii:

Componenţa catedrelor la începutul anului şcolar 2016-2017:

„MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE”

„MATEMATICĂ” „FIZICĂ-CHIMIE-BIOLOGIE” „ARTE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT”

o Prof. Iacob Valentin-Constantin o Prof. Dumbrăveanu Nadia - o Prof. Condrea Mihai - responsabil
- responsabil responsabil o Prof. Brumă Mircia
o Prof. Budur Hristea-Constantin o Prof. Leonte Romica- o Prof. Bîdiu Dănuţ
o Prof. Batîr Vasile Emanuela o Prof. Toşcuţă Georgeta
o Prof. Neculau Ana o Prof. Ungureanu Silvia
o Prof. Enacache Maria

Activitatea catedrelor:
MATERIALE
MATERIALE PENTRU PROFESORI PENTRU DIRIGINŢI
Planificarecalendarist

Planificăripeunităţi de

Chestionarestiluri de
Proceseverbaleşialte
Chestionareevaluare

Chestionarecomunic

Fişe de obsevarea
analizăpunctetari /
Programeşcolare

Modele de teste

Mapadirigintelui
Fiţe deevaluare
Planuri de lecţii

Modele de fişe

documente
ânvăţare

învăţare
de lucru

Fişe de

lecţiilor
slabee

Nr. Numelecadrului
are
ică

Crt. didactic

1 IacobValentin DA DA DA DA DA DA NU NU DA NU DA DA DA DA

2 BudurConstantin DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

3 BatîrVasile DA DA DA DA DA DA NU NU DA NU DA DA DA DA

4 Neculau Ana DA DA DA DA DA DA NU NU DA NU DA DA DA DA

5 Dumbrăveanu Nadia DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

6 LeonteEmanuela DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA
MATERIALE
MATERIALE PENTRU PROFESORI PENTRU DIRIGINŢI

Planificarecalendarist

Planificăripeunităţi de

Chestionareevaluare

Chestionarecomunic

analizăpunctetari /

Chestionarestiluri
Fişe de obsevare
Programeşcolare

şialtedocumente
Modele de teste

Mapadirigintelui

Proceseverbale
Fiţe deevaluare
Planuri de lecţii

Modele de fişe

de învăţare
a lecţiilor
ânvăţare

de lucru

Fişe de

slabee
Nr. Numelecadrului

are
ică
Crt. didactic

7 Ungureanu Silvia DA DA DA DA DA DA NU NU DA NU DA DA DA DA

8 Enacache Maria DA DA DA DA DA DA NU NU DA NU DA DA DA DA

9 CondreaMihai DA DA DA DA DA DA NU NU DA NU DA NU NU NU

10 BrumăMircia DA DA DA NU NU NU NU NU NU DA DA NU NU NU

11 BîdiuDănuţ DA DA DA NU NU NU NU NU NU DA DA NU NU NU

12 ToşcuţăGeorgeta DA DA DA DA DA DA NU NU DA NU DA DA DA DA

Analiza SWOT a comisiei metodice „MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE”:

Puncte tari:
- Eşalonarea echilibrată a conţinuturilor de evaluat;
- Deplasarea accentului pe creativitate;
- Obişnuirea elevilor cu atmosfera de examen;
- Centrarea examenului pe evaluarea competenţelor;
- Parcurgerea ritmica a materiei şi respectarea programei şcolare, cât este posibil;
- Colaborarea comisiei cu celelalte comisii metodice din şcoală;
- Implicarea cadrelor didactice în activităţi extraşcolare;

Puncte slabe:
- Programă şcolară încărcată;
- Lipsa motivaţiei financiare şi personale;
- Dezinteresul elevilor, părinţilor şi comunităţii locale faţă de şcoală;
- Imaginea negativă creată învătământului românesc de mass- media.

Ameninţari:
- Suprasolicitarea elevilor;
- Creşterea unor presiuni externe (părinţi, presa, televiziune);
- Reducerea numărului elevilor;
- Reducerea numărului de posturi

Oportunitaţi:
- Parcurgerea cursurilor de formare pentru evaluator;
- O prestaţie corectă din partea asistenţilor şi evaluatorilor.
- Formare profesională continuă, contact nemijlocit cu noutăţile din sfera educaţională;
- Cunoaşterea sistemelor educaţionale străine prin intermediul parteneriatelor şcolare.
COMISIA METODICĂ „ARTE, EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT”

Membrii acestei comisii în semestrul I al anului şcolar 2015 – 2016 au desfăşurat o


gamălargă de activităţi şcolare şi extraşcolare atingând obiectivele propuse înplanul
managerial al comisiei. Unul dintre obiectivele propuse a fost sporirea eficienţei actului
didactic. În ceea ce priveşte acest obiectiv se poate spune că toţi membrii comisiei au
studiat aprofundat curriculumul şcolar, au selectat judicios materialele şi mijloacele
didactice, şi au întocmit corect planificările calendaristice în acord cu metodologia
recomandată, şi-au elaborat proiectele pe unităţi de învăţare, au studiat documentele
didactice, au ştiut sa adapteze resursele strategice şi a continutului specific disciplinei la
particularităţile de vârsta ale elevilor.

Membrii C.E.A.C. semnează prezentul proces-verbal:

1. prof. APOSTOL ALEXANDRU – coordonatorul comisiei

2. prof. IACOB VALENTIN-CONSTANTIN – secretar

3. prof. LEONTE ROMICA-EMANUELA – membru

4. prof. DUBRĂVEANU NADIA – membru

5. prof. BATÎR DIANA-MIHAELA – reprezentantul sindicatului

6. DUTCĂ CRISTIAN – preşedintele Consiliului păriniţilor

7. ŞURUBARIU MARCEL-MIHAI – reprezentantul elevilor

8. CHIPĂRUŞ GEORGEL – reprezentantul Consiliului Local