Sunteți pe pagina 1din 5

LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI, COMUNA UNGURENI COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

Nr_______ / _________________________

PROIECTAREA ŞI PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE EVALUARE A CALITĂŢII


PE ANUL ŞCOLAR 2018-2019

APROBAT

În şedinţa Consiliului profesoral din ..................................................

VALIDAT

În şedinţa Consiliului de administraţie din ..................................................

Director,
Prof. Dascaliu Alexandru

Responsabil CEAC,
Prof. Apostol Alexandru
LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI, COMUNA UNGURENI COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

Activităţi Obiective Termen Responsabilităţi Indicatori


- Îmbunătăţirea proceselor şi
Finalizarea procedurii de - Stabilirea corectă a nivelului
rezultatelor şcolii Septembrie 2018
autoevaluare şi întocmirea - coordonator CEAC de realizare a indicatorilor
- Corelarea cu actele
planului de îmbunătăţire - plan de îmbunătăţire
metodologice impuse
- Îmbunătăţirea proceselor şi
Finalizarea RAEI rezultatelor şcolii Octombrie 2018 - RAEI 2017-2018
- coordonator CEAC
2017-2018 - Corelarea cu actele
metodologice impuse
Stabilirea Regulamentului
- Îmbunătăţirea proceselor şi
de organizare şi
rezultatelor şcolii Octombrie 2018 - comisia CEAC - Existenţa, structura şi
funcţionare a Comisiei
- Corelarea cu actele conţinutul documentului
de Evaluare şi Asigurare
metodologice impuse
a Calităţii din şcoală
- Îmbunătăţirea proceselor şi
Revizuirea Strategiei rezultatelor şcolii Octombrie 2018 - comisia CEAC - Existenţa, structura şi
CEAC - Corelarea cu actele conţinutul documentului
metodologice impuse
- coordonator CEAC
Crearea unei baze de date
- consilier educativ
privind inserţia - Urmărirea evoluţiei şcolare Noiembrie 2018 - Baza de date privind inserţia
socioprofesională a şi profesionale a absolvenţilor - diriginţii claselor de profesională a absolvenţilor
absolvenţilor
absolvenţi (a XII-a)
- comisia CEAC
Iniţializare RAEI şi
Completarea Bazei de - compartimentele Secretariat
- Actualizarea datelor pentru 30 noiembrie 2016 - RAEI 2018-2019
Date a Şcolii pe baza
anul şcolar îîn curs şi Contabilitate
aplicaţiei
https://calitate.aracip.eu - directori
LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI, COMUNA UNGURENI COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

Activităţi Obiective Termen Responsabilităţi Indicatori


Elaborarea unor noi
- Revizuirea şi optimizarea
proceduri ale Comisiei de Permanent - comisia CEAC - Includerea procedurilor în
politicilor şi procedurilor
Evaluare şi Asigurare a Manualul Calităţii revizuit
elaborate
Calităţii din şcoală
Elaborarea, definirea şi - directori - Ofertă educaţională a şcolii
promovarea ofertei - Promovarea ofertei - Ofertă actualizată pe site
Permanent - cadrele didactice
educaţionale pentru anul educaţionale - Materiale - Târg de
şcolar 2018-2019 - comisia CEAC oferte educaţionale
Abilitarea tuturor
cadrelor didactice cu
specificul activităţii de
- Participarea tuturor cadrelor
evaluare şi asigurare a - comisia CEAC
- Creşterea nivelului culturii Permanent didactice la cel puţin o
calităţii în şcoală, prin
calităţii în organizaţie - şefii comisiilor metodice activitate cu tematică din
participarea la cursuri sau
domeniul calităţii educaţiei
întâlniri de lucru alte
activităţi organizate în
şcoală sau afara ei
- Fundamentarea
Evaluarea periodică a deciziilor şcolii
Cel puţin odată pe an - comisia CEAC - Existenţa, structura şi
gradului de satisfacţie a pentru îmbunătăţirea
conţinutul documentului
beneficiarilor deciziilor şcolii pe
baza feed-back-ului primit
- Centralizator chestionare
Crearea unei baze de date aplicate cu preluarea
- coordonator CEAC
privind inserţia - Urmărirea evoluţiei şcolare Noiembrie 2018 propunerilor de îmbunătăţire
socioprofesională a şi profesionale a absolvenţilor - reprezentanţi părinţi în CA / CEAC - Documente de interpretare
absolvenţilor şi analiză a chestionarelor
aplicate
LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI, COMUNA UNGURENI COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

Activităţi Obiective Termen Responsabilităţi Indicatori


- Scăderea absenteismului
- Scăderea numărului
prin implicarea a cât mai - consilier educativ
Reducerea numărului de Permanent de absenţe cu cel puţin
mulţi factori: şcoală, părinţi,
absenţe nemotivate - profesori diriginţi 5-10% faţă de anul şcolar
autorităţi locale (acţiuni de
anterior
parteneriat)
- directori
Elaborarea Programului
managerial pentru - Desfăşurarea tuturor - personal de pază Program managerial pentru
asigurarea securităţii activităţilor în condiţii Permanent asigurarea securităţii elevilor
- profesori de serviciu
elevilor şi personalului de siguranţă şi personalului
şcolii - profesori diriginţi
Realizarea şi
Îmbunătăţirea experienţei - consilier eductiv - Acorduri de parteneriat
implementarea unor Permanent
de învăţare prin acorduri de - Proiecte şi produse ale
proiecte comune la nivel - responsabil comisii metodice
parteneriat cu alte şcoli acestora
local, naţional şi europene
- Eliminarea diferenţelor în
- şefi de catedră
notare între profesori
- Machetă criterii de evaluare
Elaborarea criteriilor de - Eliminarea diferenţei - profesori implicaţi în organizarea
Permanent unitară
evaluare unitare pentru prea mari între media
examenului de evaluare naţională / - Portofoliul catedrelor
toate disciplinele examenului de evaluare
- Portofoliul profesorilor
naţională / bacalaureat şi bacalaureat
media clasei
- Creşterea interesului şi
- Creşterea interesului,
satisfacţiei elevilor pentru
a gradului de atractivitate a - administratorul de reţea
Utilizarea platformei lecţii
lecţiilor şi dezvoltarea
AEL şi a altor platforme Permanent - cadrele didactice - Îmbunătăţirea rezultatelor
competenţelor digitale
educaţionale în realizarea învăţării
- Creşterea competenţelor - şefii de catedră
lecţiilor - Progres privind utilizarea
cadrelor didacticeâ privind
platformei AEL de către
utilizarea resurselor TIC
cadrele didactice
LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI, COMUNA UNGURENI COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

Activităţi Obiective Termen Responsabilităţi Indicatori


Actualizarea site-ului
şcolii
- echipa managerială
https://scoalapm.webs.com - Promovarea ofertei Permanent - Site actualizat
educaţionale - profesorii de informatică
http://scoalaplopenibt.wixs
ite.com/liceulplopeniimari
- echipa managerială - Aviziere actualizate
Promovarea şi prezentarea - Încadrarea şcolii în - Revista şcolii
activităţilor liceului în manifestările tradiţionale ale Permanent - consilierul educativ - Promovare prin mass-media
şcoală şi comunitate comunităţii - cadrele didactice (TV, radio, ziare, reviste etc. în
format fizic sau electronic)