Sunteți pe pagina 1din 6

LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI, UNGURENI – BOTOŞANI

COMPONENȚA COMISIEI PENTRU EVALUAREA ȘI


ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN EDUCAȚIE

1. APOSTOL ALEXANDRU – responsabil comisie


2. IACOB VALENTIN – profesor - secretar
3. LEONTE EMANUELA – profesor - membru
4. DUMBRĂVEANU NADIA – profesor - membru
5. BATÎR DIANA – profesor - reprezentant al sindicatului
6. DUTCĂ CRISTIAN – Preşedintele Consiliului Părinților
7. ŞURUBARIU MARCEL – Preşedintele CŞE
8. CHIPĂRUŞ GEORGEL– reprezentant al Consiliului Local
LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI, UNGURENI – BOTOŞANI

ROLURILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE MEMBRILOR

Nr. Funcţia
Sarcini specifice şi activităţi corelate
crt. Numeleșiprenumele
 Coordonează întreaga activitate a Comisiei
 Monitorizează activitatea Comisiei
 Responsabil al subcomisiei de selectare, păstrare şi verificare a
materialelor şi dovezilor
 Elaborează fişa de evaluare a materialelor şi dovezilor
Coordonator  Realizează observarea lecţiilor
Prof. APOSTOL  Completează fişele de observare a lecţiilor
1.  Elaborează şi tehnoredactează documente de lucru ale Comisiei
ALEXANDRU
 Gestionează întreaga documentaţie a Comisiei
 Realizează raportul de autoevaluare
 Monitorizează portofoliile cadrelor didactice
 Membru în subcomisia de interpretare a chestionarelor
 Responsabil subcomisia de elaborare, aplicare și verificare a orarului
 Întocmeşte, în lipsa membrului desemnat, procesele-verbale ale
întâlnirilor Comisiei
 Contribuie la gestionarea dovezilor
 Realizează observarea lecțiilor
Membru  Elaborează chestionare si fise de lucru ale comisiei
2.  Membru in subcomisia de selectare, păstrare si verificare a
Prof. Leonte Romica-
materialelor
Emanuela
 Membru in subcomisia de contestații
 Monitorizează modul de completare al diplomelor şi certificatelor
 Întocmește procesele- verbale ale ședințelor comisiei
 Contribuie la gestionarea dovezilor
 Realizează observarea lecțiilor
 Centralizează rezultatele chestionarelor
 Membru in subcomisia de elaborare, aplicare şi interpretare a
chestionarelor
Secretar
3.  Responsabil al subcomisiei de elaborare, aplicare si interpretare a
chestionarelor
 Monitorizează activitatea de evaluare iniţială
Prof. IACOB
 Monitorizează completarea cataloagelor şcolare cu privire la
VALENTIN
ritmicitatea notării
 Elaborează fişa de verificare a cataloagelor
 Întocmește rapoarte către coordonatorul comisiei privind
calitatea educației la Școala Gimnazială Nr. 3 Borzeşti
4.  Participă la activităţile subcomisiei din care face parte, elaborând
documentele necesare
LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI, UNGURENI – BOTOŞANI

 Membru in subcomisia de elaborare, aplicare si interpretare a


chestionarelor
 Realizează observarea lecţiilor
Membru  Completează fişele de observare a lecţiilor
 Întocmeşte şi prezintă membrilor CEAC rapoarte privind activitatea
Prof. Dumbrăveanu subcomisiilor
Nadia  Contribuie la selectarea dovezilor
 Întocmeşte şi gestionează documentele catedrei privind asigurarea
calităţii
 Verifică portofoliile cadrelor didactice din catedră
Reprez. sindicat  Întocmeşte şi gestionează documentele catedrei privind asigurarea
5. calităţii
Prof. Batîr Diana
 Monitorizează frecvenţa participării la programe a elevilor
 Realizează baza de date cu parcursul absolvenţilor
Reprez. Părinți  sprijină comisia în chestionarea părinţilor elevilor privind modalităţi
6. de asigurare a calităţii educaţiei la Liceul TehnologicPlopenii Mari -
DutcăCristian Ungureni
 propune şi analizează itemii chestionarelor;
Reprez. elevi  distribuie elevilor/ profesorilor chestionare de sondare a opiniei;
7.  se documentează cu privire la experienţele similare comisiei la nivel
Şurubariu Mihai
naţional;
 intermediază relaţia şcolii cu Consiliul Local;
 informează CEAC în legătură cu oportunităţile de dezvoltare
instituţională şi educaţională pe care comunitatea le proiectează
Reprez. Consiliul pentru învăţământul botoșănean;
Local  formulează solicitări din partea şcolii către Consiliul Local în vederea
8. sprijinirii proiectelor iniţiate, după caz;
Chipăruş Georgel  aduce la cunoştinţa CEAC propunerile din partea comunităţii locale
cu privire la îmbunătăţirea calităţii educaţiei la S.A.M. Plopenii Mari –
Ungureni
 sprijină CEAC în finalizarea proiectelor întreprinse pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii;
LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI, UNGURENI – BOTOŞANI

Planificarea activităţii pentru asigurarea calităţii educaţiei


Anul şcolar 2016-2017
Nr.
crt. Denumirea activităţii Frecvenţa SEPT. OCT. NOV. DEC. IAN. FEBR. MARTIE APRILIE MAI IUNIE
Numirea responsabilului şi constituirea
1 comisiei Anual X

2 Planul operaţional Anual X

3 Fişă de evaluare/autoevaluare Anual X X


Stabilirea stilului de învăţare pentru
4 elevi Anual X

5 Planificare pe programe de învăţare Semestrial X X

6 Evaluare iniţială Anual X


Întocmirea planurilor
manageriale ale comisiilor/
7 catedrelor şi ale fişelor de Anual X
atribuţii membrilor
comisiilor/catedrelor

8 Monitorizare orar Lunar X X X X X X X X X X


Portofoliile cadrelor didactice (pe
9 programe de învăţare şi dirigenţie) Lunar X X X X X X X X X X
10 Portofoliile elevilor Lunar X X X X X X X X X X
Observarea lecţiilor şi completarea
11 fişelor de observare Lunar X X X X X X X X X X
Aplicare chestionare pentru elevi,
12 cadre didactice, părinţi La 2 luni X X X X X
LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI, UNGURENI – BOTOŞANI

Nr.
crt. Denumirea activităţii Frecvenţa SEPT. OCT. NOV. DEC. IAN. FEBR. MARTIE APRILIE MAI IUNIE
Monitorizarea completării cataloagelor
13 şcolare Trimestrial X X X X

14 Monitorizarea progresului şcolar Semestrial X X X


Monitorizarea asigurării învăţământului
incluziv (elevi proveniţi din familii
15 dezorganizate, monoparentale, elevi La 2 luni X X X X X
cu părinţi plecaţi în străinătate, elevi
cu probleme de învăţare)
Monitorizarea promovării ofertei
16 educaţionale a unităţiii şcolare Periodic X X X X
(inclusiv opţionalele)
Monitorizarea frecvenţei elevilor,
17 actualizarea bazei de date Lunar X X X X X X X X X X
Monitorizarea serviciilor de asigurare a
18 securităţii în timpul programului şcolar Permanent X X X X X X X X X X
(serviciu pe şcoală, colaborare cu
poliţia)
Monitorizarea şi desfăşurarea
19 activităţii de asigurare a securităţii Semestrial X X
muncii şi a situaţiilor de urgenţă
Monitorizarea asigurării serviciilor
20 medicale pentru elevi La 2 luni X X X X X
Monitorizarea asigurării consilierii
21 elevilor şi asigurarea orientării şcolare Lunar X X X X X X X X X X
şi profesionale
22 Raport de autoevaluare internă Anual X
23 Plan de îmbunătăţire Anual X

24 Raport de inspecţie Anual X


LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI, UNGURENI – BOTOŞANI

Nr.
crt. Denumirea activităţii Frecvenţa SEPT. OCT. NOV. DEC. IAN. FEBR. MARTIE APRILIE MAI IUNIE
Sortarea , păstrarea şi verificarea
25 materialelor şi dovezilor Lunar X X X X X X X X X X
Lunar (ori de
26 Rezolvarea contestaţiilor cate ori este X X X X X X X X X X
necesar)

27 Verificarea documentelor oficiale Trimestrial X X X X

Director, Responsabil comisie,


Prof. DASCALIU Alexandru Prof. APOSTOL Alexandru