Sunteți pe pagina 1din 5

LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI, COMUNA UNGURENI COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

Nr_______ / _________________________

RAEI – Partea a IV-a

PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU


ANUL ŞCOLAR 2018-2019

APROBAT

În şedinţa Consiliului profesoral din ..................................................

VALIDAT

În şedinţa Consiliului de administraţie din ..................................................

Director,
Prof. Dascaliu Alexandru

TIPURILE DE ACTIVITĂŢI la care se face referire sunt:


1. Activităţi la nivel de curriculum şi metodologie didactică
2. Activităţi la nivel extracurricular
3. Activităţi privind baza materială Responsabil CEAC,
4. Activităţi privind resursa umană Prof. Apostol Alexandru
5. Activităţi de proiect
6. Activităţi la nivelul managementului unităţii şcolare
LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI, COMUNA UNGURENI COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

Nr.
Activități Tipul de activitate Obiective Termene Prioritate Responsabilități Indicatori de realizare
Crt.
Evaluarea 1. Intervenții / - Realizarea corecta și responsabilă a 1.11.2018 maximă - toate cadrele - Planificări revizuite
1. rezultatelor obținute activități la nivel de planificării și proiectării materiei, luând în didactice - Teme pentru
de elevi la testările curriculum și considerare rezultatele obținute la - CEAC-monitori- recuperare
inițiale metodologie testările inițiale; zare - Programe de
didactică - Recuperarea materiei de studiu recuperare
(capitolul/tema) la care elevii au
întâmpinat dificultăți;
- Analiza obiectivă și relevantă a itemilor
din testările inițiale.
Îmbunătățirea 1. Intervenții / - Evaluarea obiectiva a elevilor; 23.12.2018 maximă - toate cadrele - Îmbunatatirea cu 10%
2. calității actului de activități la nivel de formularea clară a obiectivelor și a didactice a rezultatelor elevilor;
evaluare curriculum și itemilor; - şefi comisii - Formarea unor
metodologie - Informarea elevilor cu privire la metodice competente de
didactică punctajul acordat pentru fiecare item; - Directori autoevaluare la elevi;
- Elaborarea măsurilor de recuperare a - CEAC - Stabilirea unui
temei program de remediere
a elevilor cu lacune;
- Revizuirea
planificărilor.
Actualizarea 1. Intervenții / - Continuarea unei culturi şi a unei 30.11.2018 maximă - toate cadrele - fişe de verificare a
3. conţinutului activități la nivel de mentalităţi a calităţii la nivelul întregului didactice portofoliilor
portofoliilor curriculum și personal al şcolii - membrii CEAC profesorilor,
cadrelor didactice, metodologie - responsabili învăţătorilor,
catedrelor şi didactică comisii/catedre responsabililor de
comisiilor, utilizate 2. Activităţi la nivel catedre şi comisii .
ca documente de extracurricular
bază în procesul de 6. Activităţi la
evaluare interna nivelul
managementului
unităţii şcolare
LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI, COMUNA UNGURENI COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

Nr.
Activități Tipul de activitate Obiective Termene Prioritate Responsabilități Indicatori de realizare
Crt.
Îmbunătăţirea 1. Intervenții / - Diversificarea şi modernizarea 15.06.2019 medie - Directori - fişe de lucru pe stiluri
4. activităţii metodice activități la nivel de strategiilor de predare-învăţare centrată - CEAC de învăţare;
privind metodele de curriculum și pe elev. - şefi de catedră - fişe de evaluare
predare-învăţare metodologie - Realizarea unor colaborari între CD - fişe de observare a
centrată pe elev didactică pentru pregătirea elevilor pt. Olimpiadele lecţiilor (interasistenţe)
cu accent pe 4. Activităţi privind interdisciplinare.
aplicatii resursa umană - Organizarea unor Cercuri ştiinţifice.
interdisciplinare
Evaluarea eficientei 2. Intervenții / - Selectarea proiectelor care interesează 20.06.2019 medie - Directori - Proiectul
5. activităților activități la nivel elevul; - CEAC - Portofoliul proiectului;
educative-prin extracurricular - Atragerea unui număr mare de elevi în - şefi de catedră - Numărul de elevi
analiza impactului 5. Activităţi de activitățile din proiect; beneficiari
proiectelor asupra proiect - Folosirea achizițiilor ca suport în - Rezultatul pe care îl
creșterii procesul instructiv-educativ. da chestionarul aplicat;
randamentului
școlar.
Încurajarea 2. Intervenții / - Îmbunătăţirea calităţii activităţilor 01.03.2019 medie - Directori - Planurile si rezultatele
6. cadrelor didactice activități la nivel educative - consilierul proiectelor avizate
de a se implica în extracurricular educativ
desfăşurarea unor 4. Activităţi privind - cadrele didactice
proiecte şcolare şi resursa umană - diriginţi
extraşcolare 5. Activităţi de - părinţi
proiect
Reducerea 1. Intervenții / - Reducerea numărului de absențe 30.05.2019 majoră - Directori - scăderea cu 5% a
7. absenteismului activități la nivel de nemotivate; - consilierul numărului de absențe
școlar în rândul curriculum - Micșorarea riscului de abandon școlar; educativ nemotivate;
elevilor de liceu. 2. Intervenții / - Asigurarea monitorizării absențelor. - cadrele didactice - numărul notelor
activități la nivel - diriginţi scăzute la purtare
extracurricular - părinţi pentru absențe.
LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI, COMUNA UNGURENI COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

Nr.
Activități Tipul de activitate Obiective Termene Prioritate Responsabilități Indicatori de realizare
crt
Îmbunătățirea 3. Intervenții / - Realizarea unei comunicări eficiente 20.06.2019 medie - Directori - Rezultatul pe care îl
8. comunicării interne activități privind dinspre conducerea școlii, cadre - secretar da chestionarul aplicat.
baza materială și didactice, elevi și invers. - cadrele didactice
dotarea școlii
Actualizarea bazei 3. Intervenții / - Asigurarea comunicării interne/externe 15.06.2019 Medie - Directori - Completarea bazei
9. de date a școlii în activități privind eficiente; - secretar de date;
vederea funcţionării baza materială și - Monitorizarea rezultatelor evaluărilor - cadele didactice - Informări corecte;
și raportării corecte dotarea școlii interne/externe.
la nivel naţional şi
local
Participarea 4. Activităţi privind - Formarea profesională a cadrelor 30.04.2019 maximă - directori - 10% mai multe
10. cadrelor didactice la resursa umană didactice; - cadrele didactice acțiuni în colaborare
cursuri de formare 6. Activităţi la - Promovarea misiunii şi viziunii şcolii înscrise pentru cu: CCD, instituţii
profesională, nivelul noastre prin organizarea unor dezbateri obţinerea gradelor formare, cabinetul
perfecţionare managementului periodice în cadrul unor consilii didactice medical, psiholog
unităţii şcolare profesorale cu tematică adecvată. - cadre didactice consilier, foşti
absolvenţi cu cariere
de succes, comunitate
locală.
Revizuirea 1. Activităţi la nivel - Definirea ofertei educaționale prin 15.03.2019 medie - Directori - Pliant;
11. periodică a ofertei de curriculum şi cunoașterea așteptărilor din partea - Consiliul pentru - Chestionar
educaționale a metodologie părinților, a comunității, a educabililor. curriculum satisfactie beneficiari;
şcolii didactica - Congruenţa ofertei cu cerințele - diriginţii - Site-ul şcolii.
2. Intervenții / comunității; - părinţii elevilor
activități la nivel - Cresterea / menținerea numărului de - CEAC -
extracurricular elevi care aleg oferta scolii noastre. monitorizare
Revizuirea 1,2,3,4,5,6 - Revizuirea și îmbunătățirea procedurilor 30.12.2018 medie Director - Documente corecte și
12. documentației și a documentelor CEAC în funcție de Comisia CEAC pertinente
CEAC în funcție situațiile noi care pot apărea
de noile situatii
LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI, COMUNA UNGURENI COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII