Sunteți pe pagina 1din 5

COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII, UNGURENI – BOTOŞANI

Nr........./.........................
STRATEGIA DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII

Validată în Consiliul de administraţie


din data de 14.09.2016

Prin activităţile desfăşurate şi prin profilul şcolii dorim să oferim locuitorilor din
Ungureni, din comunele învecinate şi tuturor celor interesaţi din judeţ, oportunităţi Interacţiunea Liceului Tehnologic Plopenii Mari cu mediul
de educaţie şi instruire accesibilă, de înaltă calitate, pe domeniile cerute pe piaţa social, cultural şi economic, transformarea şcolii într-un centru
muncii (textile-pielărie, industrie alimentară), şanse egale tuturor tinerilor din zona
noastră . Scoala noastră se va transforma într-un real centru de iradiere a stiintei şi de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii,
culturii la nivel local, devenind centru de resurse educationale si de servicii oferite contribuie la sporirea calităţii vieţii. Şcoala promovează un
comunitatii, astfel încât să formăm un absolvent autonom, responsabil, în masură să învăţământ modern, centrat pe elev care alternează metodele
decidă asupra propriului viitor bazat pe valori individuale, universal valabile.
Şcoala va deveni o şcoală deschisă tuturor, o şcoală prietenoasă, flexibilă, o şcoală tradiţionale de predare-învăţare cu metode moderne.
care abordează procesul de predare – învăţare – evaluare într-un mod dinamic şi Respectăm fiecare elev, oricât de modeste ar fi rezultatele
atractiv, o şcoală care, prin sprijinul pe care îl oferă tuturor copiilor, se constituie şcolare, identificand aptitudinele fiecăruia pentru a le putea
într-un factor de bază al incluziunii sociale, contribuind la eliminarea prejudecăţilor
legate de apartenenţa la un anumit mediu. valorifica.
COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII
LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII, UNGURENI – BOTOŞANI

Modalităţi de Instrumente si Modalităţi si


Termene/ Roluri
Ţinte strategice Abordările strategice Avantaje implementare a proceduri proceduri de
responsabilităţi
strategiei de autoevaluare îmbunătăţire
A. Capacitatea Sept 2016/Conducere O bună cunoaştere a - întrunirile periodice cu - satisfacţia
instituţională proiectarea PDI periodic documentelor, a beneficiarii; beneficiarilor rezultată
1. Managementul strategic atingerea scopurilor şi semestrial reglementărilor interne - comunicarea prin aplicarea de
–dezvoltarea unei solide obiectivelor propuse în februarie iunie 2017 precum şi a activităţii sistematică cu părinţii chestionare;
culturi instituţionale planurile operaţionale şi în pe durata anului şc. şcolii de către cadrele si cu alţi beneficiari - orarul utilizării
2. Managementul proiect; pe durata anului şc. didactice constituie un din comunitate; laboratoarelor;
operaţional: existenţa şi funcţionarea pe durata anului şc. factor de omogenizare a - dezvoltarea fondului de chestionare;
promovarea Liceului colectivului, de carte, material - evidenţa numărului
Tehnologic Plopenii Mari în sistemului de gestionare a stimulare a iniţiativei audiovideo dotarea de utilizatori;
cadrul comunităţii locale, informaţiei; sau constituie o bibliotecii şi - interviul raport de
crearea unui sistem înregistrarea, prelucrarea şi garanţie a bunei laboratoarelor, cu activitate al bibliotecii,
partenerial nou; dezvoltarea desfăşurări a activităţii. materialele necesare al catedrelor;
bazei materiale a instituţiei utilizarea datelor şi precum şi a cabinet evidenta
informaţiilor existenţa şi psihopedagogic; funcţionalităţii
caracteristicile spaţiilor - activit. Consiliului parteneriatului.
colare dotarea şi utilizarea reprezentativ al
spaţiilor părinţilor.
scolare;
asigurarea securităţii
elevilor si a unităţii scolare.
COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII
LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII, UNGURENI – BOTOŞANI

Modalităţi de Instrumente si Modalităţi si


Termene/ Roluri
Ţinte strategice Abordările strategice Avantaje implementare a proceduri proceduri de
responsabilităţi
strategiei de autoevaluare îmbunătăţire
B. Eficacitate introducerea unor inovaţii pe durata anului şc. - Posibilitatea implicării - atragerea unui număr Întruniri
instituţională didactice în predarea Conducere/Colectivul unor grupuri mai mare de parteneri analize
a) conţinutul programelor disciplinelor de specialitate şi profesoral semnificative de interes educaţionali din comunicări
1. oferta educaţională realizarea unor programe şefi de catedre oferă elevilor anse reale comunitate în afiarea rezultatelor;
2. curriculum educaţionale intercurriculare; de cretere a stimei şi parteneriate; discuţii
b) rezultatele la învăţătură diversificarea ofertei pe durata anului şc. încrederii în sine precum - documente reglatoare rezultatele obţinute
c) activitate de cercetare educaţionale prin proiectare, Colectivul profesoral şi posibilitatea evaluării în conformitate cu cadrul diplome
tiinţifică şi metodică pornind de la nevoile lor întrun cadru cu alt general şi intern; frecvenţa acţiunilor;
d) activitatea financiară identificate; pe durata anului şc. nivel de pregatire în - folosirea unor strategii
atragerea unui număr mai Lunar, diriginţii vederea verificării sau de marketing;
mare de elevi la concursurile Ocazional confirmării unor - lecţii deschise;
colare; Ocazional aptitudini, dar şi calendarul concursurilor,
vizionarea de spectacole, alternative de formare a spectacolelor,
vizite la muzee din alte Pe durata anului şcolar personalităţii, evenimentelor sportive
localităţi, organizarea de / conducerea descoperirea sinelui sau culturale; - realizarea
excursii tematice în ţară şi Conducerea şi Consiliul precum şi ansa de a se unor vizite la muzee;
străinătate, tabere, reprezentativ al afirma în coală şi în - realizarea de
spectacole ocazionale; părinţilor comunitate. spectacole; scrierea unor
participarea cadrelor - Participarea la aceste articole;
didactice la activităţi de activităţi deschide elevilor - realizarea de fotografii
cercetare; posibilitatea de a fi părtai şi afie; participare la
valorificarea participării la viaţa colectivităţii în cercuri metodice;
cadrelor la activităţi care vieţuiesc de ai - înscrierea la grade
metodice; dezvolta simţul estetic, didactice;
implicarea partenerilor de a cultiva valorile - acţiuni de voluntariat;
comunitari şi a beneficiarilor naţionale, europene.
în proiectarea bugetară; - Realizarea de proiecte
atragerea de noi parteneri la nivel local, judeţean şi
(sponsori). naţional.
COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII
LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII, UNGURENI – BOTOŞANI

Modalităţi de Instrumente si Modalităţi si


Termene/ Roluri
Ţinte strategice Abordările strategice Avantaje implementare a proceduri proceduri de
responsabilităţi
strategiei de autoevaluare îmbunătăţire
C. pe durata anului - Asigură legătura între -raport anual -analiza ritmică;
existenţa procedurilor de analiză a
a) Strategii şi proceduri şcolar/ director, obiectivele propuse şi -chestionare de feedback -fise de autoevaluare; -
pentru asigurarea calităţii culturii organizaţionale; director adjunct/ realizarea lor prin -evaluare sistematică - grafice/statistice la
b) procedura privind iniţierea, iniţierea activităţii şi procedurilor de CEAC implicarea tuturor actorilor. afiarea valorilor cheie ale testele de evaluare
monitorizarea şi revizuirea asigurare şi îndrumare a calităţii pe Noiembrie-februarie - Asigurarea transparenţei organizaţiei colare; iniţială, progresivă/
periodică a programelor şi baza autoevaluării şi a evaluării Conducere/ sefi de şi cunoaterea la timp a -sondajul normative;
activităţii desfăurate externe; catedre situaţiei reale permite -sondarea; -observaţia
c) proceduri, obiective şi regulamente; Pe durata anului şc. implicarea şi obţinerea -afiarea permanentă a -dialogul
transparente de evaluare a Pe durata anului şc. satisfacţiei corpului rezultatelor obţinute -proiecte
învăţării revizuirea periodică a ofertei şcolare; Sefi catedre/cadre profesoral în mod participarea la concurs -exerciţiul
d) proceduri de evaluare participarea structurilor reprezentative didactice transparent intercolare, interdisciplinare, -interasistenţe
periodică a calităţii cadrelor ale beneficiarilor la îmbunătăţirea Pe durata anului şc. - Colectarea şi analizarea -încurajarea folosirii -fisa de (auto) evaluare
didactice modalităţilor şi procedurilor de Şefi informaţiilor referitoare la metodelor interactive, a -fisa de observaţie
e) accesibilitatea resurselor evaluare; catedre/diriginţi/ nivelul de îndeplinire a lucrului în echipă, instruirea, facilitarea cunoasterii
adecvate învăţării conducerea indicatorilor naţionali, şi aplicarea metod. de activităţii scolii pe
f) baza de date actualizată optimizarea procedurilor de evaluare; Semestrial/anual monitorizarea periodică a evaluare; segmente, din mers,
sistematic referitoare la Pe durata anului existenţei progresului -participarea la cursuri de precum şi a posibilităţii
existenţa progresului în planificarea,
asigurarea internă a calităţii sc./ Conducerea afiarea ofertei educaţionale pregatire profesională; de a reglementa ajută la
g) transparenţa informaţiei de realizarea şi îmbunătăţirea modalităţilor Pe durata anului sc. a scolii. -realizarea unor fie de construirea imaginii în
interes public cu privire la şi procedurilor de evaluare a (semestrial) - Constituirea şi observaţii la clasă în comunitate
programele de studiu şi a rezultatelor învăţării; Consilul funcţionarea structurilor legatura cu succesul /
certificatelor, diplomelor şi existenţa indicatorilor de evaluare a reprezentativ al responsabile cu evaluarea progresul scolar al elevilor;
calificarilor obţinute corpului profesoral; părinţilor/ internă a calităţii duc la -realizarea unei analize
h) funcţionalitatea structurilor Secretariat creterea calităţii. (statistici la sfâritul sem./
de asigurare a calităţii existenţa progresului în planificarea, anului) în procente de
conform legii realizarea şi îmbunătăţirea modalităţilor promovabilitate pe materii/
şi procedurilor de evaluare a calităţii clase/ pe medii/ numar de
cadrelor didactice; absenţe;
optimizarea accesului la resursele -achiziţionare de materiale
educaţionale; noi şi

asigurarea accesului la informare a


persoanelor şi a instituţilor interesate;
COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII
LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII, UNGURENI – BOTOŞANI

Modalităţi de Instrumente si Modalităţi si


Termene/ Roluri
Ţinte strategice Abordările strategice Avantaje implementare a proceduri proceduri de
responsabilităţi
strategiei de autoevaluare îmbunătăţire

funcţionarea structurilor Pe durata anului sc./ folosirea lor; funcţionarea structurilor


responsabile cu evaluarea CEAC şi Conducere -constituirea bazei de responsabile cu
internă a calităţii. date; evaluarea internă a
calităţii.