Sunteți pe pagina 1din 29

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DUMENI


Comuna GEORGE ENESCU, judeţul BOTOŞANI, ROMÂNIA
TELEFON: +40 23 162 .81.46• FAX: +40 23 162 .81.46
E-MAIL: s.georgeenescu@yahoo.com

Nr. din

Director, Responsabil comisia metodică „OM ŞI SOCIETATE”,

Prof. DUMBRAVĂ Ciprian Prof. PRECOB Mirela

PLANIFICARE ANUALĂ, CALENDARISTICĂ ŞI PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

LA DISCIPLINA GEOGRAFIE

CLASA A VIII A, EDITURA HUMANITAS EDUCATIONAL

Autori: Silviu Neguţ, Gabriela Apostol, Mihai Ielenicz

2 ore/săptămână

Anul școlar 2019-2020


Prof. APOSTOL ALEXANDRU
COMPETENŢE SPECIFICE:
1. Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice

1.1 Identificarea termenilor geografici în texte diferite


1.2 Definirea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază
1.3 Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute sau în contexte noi
1.4 Elaborarea unui text coerent utilizând termeni geografici
1.5 Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau sistemelor geografice utilizând termeni geografici

2. Utilizarea corectă a numelor proprii şi a termenilor în limbi străine

3. Transferarea unor elemente din matematică, ştiinţe şi tehnologie în studierea mediului terestru

3.1 Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe pentru explicarea realităţii geografice a României
3.2 Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului înconjurător din ţara noastră
3.3 Prezentarea structurată a sistemului teritorial geografic al României
3.4 Corelarea realităţii geografice cu fenomene din domeniul altor ştiinţe
3.5 Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel elementar
3.6 Identificarea influenţelor tehnologiilor asupra caracteristicilor geografice ale României
3.7 Rezolvarea de probleme cu conţinut geografic, utilizând relaţii matematice

4. Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic şi geografic

4.1 Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-economice reprezentate pe hărţi


4.2 Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
4.3 Elaborarea unor desene schematice ale elementelor şi fenomenelor naturale
4.4 Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări cartografice
4.5 Realizarea reprezentărilor grafice simple, pe baza unor date ofertate
4.6 Interpretarea reprezentărilor grafice simple
5. Accesarea şi utilizarea informaţiilor cu caracter geografic prin intermediul tehnologiei informaţiei şi comunicării

5.1 Identificarea informaţiilor cu caracter geografic în baze de date accesibile prin internet 5.2. Prelucrarea informaţiilor referitoare la
elemente de geografie a României dobândite pe baza tehnologiei informaţiei
5.3 Prezentarea elementelor de geografia României în format electronic

6. Identificarea şi explicarea dimensiunilor sociale, civice şi culturale a caracteristicilor spaţiului geografic

6.1 Explicarea importanţei mediului geografic al României pentru om şi societate


6.2 Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a ţării noastre, realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare

7. Dobândirea unor deprinderi şi tehnici de lucru pentru pregătirea permanentă

7.1 Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate


7.2 Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiză, interpretare) a realităţii oferite de geografia României
7.3 Prelucrarea informaţiei: interpretarea unei diagrame simple, analizarea unei diagrame simple, elaborarea unui text pe baza unei diagrame,
elaborarea de scheme
7.4 Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite criterii de clasificare: cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale
7.5 Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un algoritm dat
7.6 Compararea elementelor, fenomenelor, proceselor şi structurilor teritoriale după caracteristicile solicitate, stabilind asemănări si deosebiri
7.7 Explicarea elementelor, fenomenelor şi proceselor observate (direct sau indirect)
7.8 Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente fenomene şi procese ale mediului geografic 7.9. Analizarea elementelor, fenomenelor şi
proceselor din realitatea observată (direct sau indirect)

8. Elaborarea unor modele şi soluţii de organizare a spaţiului geografic din perspectiva dezvoltării durabile

8.1 Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului geografic din ţara noastră


8.2 Identificarea soluţiilor de organizare a spaţiului din perspectiva dezvoltării durabile
Planificare anuală
An şcolar 2019-2020

Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a VIII-a


Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 2
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Humanitas
Disciplina: Geografie Nr. ore/an: 66

NUMĂR
PERIOADA CAPITOLUL OBSERVAŢII
DE ORE
1. Test de evaluare iniţială 1 Probă scrisă
Semestrul I
09 septembrie 2019 - 2. România - coordonatele europene 2
20 decembrie 2019 Probă scrisă
3. Geografie fizică 27 Probă scrisă
Total ore: 30 30
1. Geografie fizică 10
Semestrul al II-lea 2. Geografie umană şi economică 22 Probă scrisă
13 ianuarie 2020 - 3. România în europa şi în lume. România - probleme
5 iunie 2020 ale mediului înconjurător 1
4. Evaluare şi sinteză finală 3 Probă scrisă
Total ore: 36 36
Programul
„Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”
(30 martie - 3 aprilie 2020) Excursii tematice Săptămâna 27
Vizitarea unor obiective turistice
Proiecte desfășurate în școală
Total săptămâni predare: 33 66

Total săptămâni an şcolar: 34 (Semestrul I – 15 săptămâni) + (Semestrul al II-lea – 18 săptămâni) + (Şcoala Altfel – 1 săptămâni) = 34
Planificare calendaristică pe semestrul I
An şcolar 2019-2020
Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a VIII-a
Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 2
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Humanitas
Disciplina: Geografie Nr. ore/semestru: 30

Nr. Unitatea de Nr.


Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
1.1. Identificarea termenilor geografici în texte diferite
1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor
geografici de bază
1. Test de evaluare 1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte
iniţială cunoscute sau în contexte noi
3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe
pentru explicarea realităţii geografice a României
3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice
mediului înconjurător din ţara noastră
3.3. Prezentarea structurată a sistemului teritorial
România –
geografic al României
1 coordonatele 3 S1-S2
geografice. 3.5. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la
nivel elementar
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi
socio-economice reprezentate pe hărţi
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe
2. România - poziţia reprezentări cartografice
geografică 4.5. Realizarea reprezentărilor grafice simple, pe baza
unor date ofertate
5.3. Prezentarea elementelor de geografia României în
format electronic
Nr. Unitatea de Nr.
Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
1. Relieful României -
caractere generale 1.1. Identificarea termenilor geografici în texte diferite
1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor
geografici de bază
2. Carpaţii Orientali. 1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute
Grupa Nordică sau în contexte noi
1.5. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau
sistemelor geografice utilizând termeni geografici
3. Grupa Centrală şi 3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe
Grupa Sudică – 2 ore pentru explicarea realităţii geografice a României
3.3. Prezentarea structurată a sistemului teritorial
geografic al României
4. Carpaţii Meridionali.
Munţii Bucegi 4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-
economice reprezentate pe hărţi
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
5. Munţii Făgăraş. 4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe
Carpaţii şi
Munţii Parâng. Munţii reprezentări cartografice
Depresiunea Probă scrisă în
2 Retezat – 2 ore 4.6. Interpretarea reprezentărilor grafice simple 12 S2-S8
Colinară a S8
Transilvaniei 5.2. Prelucrarea informaţiilor referitoare la elementele de
geografie a României dobândite pe baza tehnologiei
6. Carpaţii Occidentali. informaţiei
Munţii Banatului. 5.3. Prezentarea elementelor de geografia României în
Munţii Poiana Ruscăi –
format electronic
2 ore
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor
7. Munţii Apuseni folosind diferite criterii de clasificare: cantitative,
calitative, cronologice şi teritoriale
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor
8. Depresiunea Colinară după un algoritm dat
a Transilvaniei 7.6. Compararea elementelor, fenomenelor, proceselor şi
structurilor teritoriale după caracteristicile solicitate,
stabilind asemănări şi deosebiri
9. Evaluare: Carpaţii şi 7.7. Explicarea elementelor, fenomenelor şi proceselor
D epresiunea
observate (direct sau indirect).
Transilvaniei
Nr. Unitatea de Nr.
Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
1. Subcarpaţii – 1.1. Identificarea termenilor geografici în texte diferite
caractere generale. 1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor
Subcarpaţii Moldovei. geografici de bază
Subcarpaţii de Curbură 1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute
şi Subcarpaţii Getici – 2 sau în contexte noi
ore 1.5. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau
sistemelor geografice utilizând termeni geografici
3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe
pentru explicarea realităţii geografice a României
3.3. Prezentarea structurată a sistemului teritorial
geografic al României
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-
economice reprezentate pe hărţi
2. Podişul Moldovei 4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe
reprezentări cartografice
Dealurile şi
3 4.6. Interpretarea reprezentărilor grafice simple 5 S8-S10
podişurile
5.2. Prelucrarea informaţiilor referitoare la elementele de
geografie a României dobândite pe baza tehnologiei
informaţiei
5.3. Prezentarea elementelor de geografia României în
format electronic
3. Podişul Getic şi
Podişul Mehedinţi 7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor
folosind diferite criterii de clasificare: cantitative,
calitative, cronologice şi teritoriale
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor
după un algoritm dat
7.6. Compararea elementelor, fenomenelor, proceselor şi
structurilor teritoriale după caracteristicile solicitate,
stabilind asemănări şi deosebiri
4. Podişul Dobrogei. 7.7. Explicarea elementelor, fenomenelor şi proceselor
Dealurile de Vest
observate (direct sau indirect).
Nr. Unitatea de Nr.
Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore

1.1. Identificarea termenilor geografici în texte diferite


1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor
geografici de bază
1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute
sau în contexte noi
1.5. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau
sistemelor geografice utilizând termeni geografici
3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe
pentru explicarea realităţii geografice a României
1. Câmpia Română. 3.3. Prezentarea structurată a sistemului teritorial
Câmpia de Vest geografic al României
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-
economice reprezentate pe hărţi
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe
Câmpiile, lunca reprezentări cartografice
şi Delta Dunării.
4 4.6. Interpretarea reprezentărilor grafice simple 2 S11
Platforma
continentală 5.2. Prelucrarea informaţiilor referitoare la elementele de
geografie a României dobândite pe baza tehnologiei
informaţiei
5.3. Prezentarea elementelor de geografia României în
format electronic
2. Delta Dunării și 7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
Platforma continentală 7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor
folosind diferite criterii de clasificare: cantitative,
calitative, cronologice şi teritoriale
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor
după un algoritm dat
7.6. Compararea elementelor, fenomenelor, proceselor şi
structurilor teritoriale după caracteristicile solicitate,
stabilind asemănări şi deosebiri
7.7. Explicarea elementelor, fenomenelor şi proceselor
observate (direct sau indirect).
Nr. Unitatea de Nr.
Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
1. Recapitulare pentru
teză – 2 ore 1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor
geografici de bază
1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute
sau în contexte noi
1.5. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau
sistemelor geografice utilizând termeni geografici
3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe
2. Lucrare scrisă pe
pentru explicarea realităţii geografice a României
semestrul I – S14
3.4. Corelarea realităţii geografice cu fenomene din
domeniul altor ştiinţe
3.5. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel
elementar
3.7. Rezolvarea de probleme cu conţinut geografic,
Probă scrisă în
5 Clima utilizând relaţii matematice 7 S12-S15
S15
3. Factorii genetici ai 4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
climei – 2 ore 4.6. Interpretarea reprezentărilor grafice simple
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.3. Prelucrarea informaţiei: interpretarea unei diagrame
simple, analizarea unei diagrame simple, elaborarea unui
text pe baza unei diagrame, elaborarea de scheme
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor
4. Etajele şi nuanţele după un algoritm dat
climatice – 2 ore 7.6. Compararea elementelor, fenomenelor, proceselor şi
structurilor teritoriale după caracteristicile solicitate,
stabilind asemănări şi deosebiri
7.9. Analizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor din
5. Recapitulare / realitatea observată (direct sau indirect)
evaluare semestrială
Planificare calendaristică pe semestrul al II-lea
An şcolar 2019-2020
Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a VIII-a
Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 2
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Humanitas
Disciplina: Geografie Nr. ore/semestru: 36

Nr. Unitatea de Nr.


Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
1 Apele 1. Caractere generale. 1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor 5 S16-S18 Probă scrisă în
Reţeaua de râuri geografici de bază S18
1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute
sau în contexte noi
1.4. Elaborarea unui text coerent utilizând termeni
2. Dunărea
geografici
1.5. Descrierea elementelor, fenomenelor, proceselor sau
sistemelor geografice utilizând termeni geografici
3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice
mediului înconjurător din ţara noastră
3. Lacurile şi izvoarele 3.3. Prezentarea structurată a sistemului teritorial geografic
minerale al României
3.4. Corelarea realităţii geografice cu fenomene din
domeniul altor ştiinţe
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
4.3. Elaborarea unor desene schematice ale elementelor şi
4. Marea Neagră
fenomenelor naturale
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe reprezentări
cartografice
7.3. Prelucrarea informaţiei: interpretarea unei diagrame
5. Recapitulare / simple, analizarea unei diagrame simple, elaborarea unui
evaluare text pe baza unei diagrame, elaborarea de scheme
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor
după un algoritm dat
7.8. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente,
fenomene şi procese ale mediului geografic

Nr. Unitatea de Nr.


Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
2 Vegetaţia, fauna 1. Vegetaţia – 2 ore 5 S19-S20
şi solurile 1.1. Identificarea termenilor geografici în texte diferite
1.2. Definirea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor
geografici de bază

1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute


sau în contexte noi
1.4. Elaborarea unui text coerent utilizând termeni
2. Fauna geografici

3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice


mediului înconjurător din ţara noastră
3.6. Identificarea influenţelor tehnologiilor asupra
caracteristicilor geografice ale României

4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale


3. Solurile
6.1. Explicarea importanţei mediului geografic al
României pentru om şi societate

7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate


7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare,
analiză, interpretare) a realităţii oferite de geografia
România

7.6. Compararea elementelor, fenomenelor, proceselor şi


4. Recapitulare / structurilor teritoriale după caracteristicile solicitate,
evaluare
stabilind asemănări şi deosebiri
7.8. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente,
fenomene şi procese ale mediului geografic

7.9. Analizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor din


realitatea observată (direct sau indirect)
8.1. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului
geografic din ţara noastră.

Nr. Unitatea de Nr.


Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
3 Populaţia 1. Vechimea şi 1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute 4 S21-S22
continuitatea populaţiei sau în contexte noi
în spaţiul carpato- 3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe
danubiano-pontic pentru explicarea realităţii geografice a României
3.4. Corelarea realităţii geografice cu fenomene din
domeniul altor ştiinţe
3.5. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel
elementar
3.7. Rezolvarea de probleme cu conţinut geografic,
utilizând relaţii matematice
2. Numărul populaţiei şi 4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe
evoluţia numerică reprezentări cartografice
4.5. Realizarea reprezentărilor grafice simple, pe baza
unor date ofertate
4.6. Interpretarea reprezentărilor grafice simple
5.3. Prezentarea elementelor de geografia României în
format electronic
6.2. Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a
3. Repartiţia geografică ţării noastre, realizând corelaţii cu informaţiile dobândite
şi densitatea populaţiei la alte discipline şcolare
7.3. Prelucrarea informaţiei: interpretarea unei diagrame
simple, analizarea unei diagrame simple, elaborarea unui
text pe baza unei diagrame, elaborarea de scheme
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor
folosind diferite criterii de clasificare: cantitative,
calitative, cronologice şi teritoriale
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor
4. Structura populaţiei
României
după un algoritm dat
7.6. Compararea elementelor, fenomenelor, proceselor şi
structurilor teritoriale după caracteristicile solicitate,
stabilind asemănări şi deosebiri
7.8. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente,
fenomene şi procese ale mediului geografic
8.2. Identificarea soluţiilor de organizare a spaţiului din
perspectiva dezvoltării durabile.

Nr. Unitatea de Nr.


Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
4 Aşezările 1. Aşezările rurale şi 1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute 5 S23-S25
omeneşti şi tipologia lor sau în contexte noi
organizarea 3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe
administrativ- pentru explicarea realităţii geografice a României
teritorială
3.4. Corelarea realităţii geografice cu fenomene din
domeniul altor ştiinţe
3.5. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel
2. Aşezările urbane – 2 elementar
ore 3.7. Rezolvarea de probleme cu conţinut geografic,
utilizând relaţii matematice
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe
reprezentări cartografice
4.5. Realizarea reprezentărilor grafice simple, pe baza
unor date ofertate
4.6. Interpretarea reprezentărilor grafice simple
3. Caracterizarea
5.3. Prezentarea elementelor de geografia României în
geografică a oraşului
Bucureşti şi a altor oraşe
format electronic
principale 6.2. Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a
ţării noastre, realizând corelaţii cu informaţiile dobândite
la alte discipline şcolare
7.3. Prelucrarea informaţiei: interpretarea unei diagrame
simple, analizarea unei diagrame simple, elaborarea unui
text pe baza unei diagrame, elaborarea de scheme
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor
4. Organizarea folosind diferite criterii de clasificare: cantitative,
administrativ-teritorială calitative, cronologice şi teritoriale
a României
7.5. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor
după un algoritm dat
7.6. Compararea elementelor, fenomenelor, proceselor şi
structurilor teritoriale după caracteristicile solicitate,
stabilind asemănări şi deosebiri
7.8. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente,
fenomene şi procese ale mediului geografic
8.2. Identificarea soluţiilor de organizare a spaţiului din
perspectiva dezvoltării durabile.

Nr. Unitatea de Nr.


Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
1.1. Identificarea termenilor geografici în texte diferite
1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute
sau în contexte noi
3.6. Identificarea influenţelor tehnologiilor asupra
caracteristicilor geografice ale României
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-
economice reprezentate pe hărţi
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe
Activitățile Probă scrisă în
5
economice
1. Agricultura reprezentări cartografice 3 S25-S26
S26
4.6. Interpretarea reprezentărilor grafice simple
5.1. Identificarea informaţiilor cu caracter geografic în
baze de date accesibile prin internet
5.3. Prezentarea elementelor de geografia României în
format electronic
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor
folosind diferite criterii de clasificare: cantitative,
calitative, cronologice şi teritoriale
„Şcoala Altfel: Programul „Şcoala altfel: să știi mai multe, să fii mai bun!”
6 să știi mai Excursii tematice 30 III - 3 IV
S27
multe, să fii Vizitarea unor obiective turistice 2020
mai bun!” Proiecte desfășurate în școală
7 Activităţile 2. Industria – 4 ore 3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice 7 S28-S31 Probă scrisă în
economice mediului înconjurător din ţara noastră S31
3.3. Prezentarea structurată a sistemului teritorial
geografic al României
3.4. Corelarea realităţii geografice cu fenomene din
3. Recapitulare pentru
teză - 2 ore
domeniul altor ştiinţe
3.6. Identificarea influenţelor tehnologiilor asupra
caracteristicilor geografice ale României
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-
economice reprezentate pe hărţi
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
4. Lucrare scrisă pe
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe
semestrul I
reprezentări cartografice

Nr. Unitatea de Nr.


Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
1.1. Identificarea termenilor geografici în texte diferite
1.3. Utilizarea termenilor geografici în contexte cunoscute
sau în contexte noi
3.6. Identificarea influenţelor tehnologiilor asupra
caracteristicilor geografice ale României
Activităţile 5. Sectorul terţiar 4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-
8 3 S31-S32
economice economice reprezentate pe hărţi
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
4.4. Localizarea unor elemente din realitate pe
reprezentări cartografice
4.6. Interpretarea reprezentărilor grafice simple
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
1.4. Elaborarea unui text coerent utilizând termeni
geografici
1. România în Europa şi 3.4. Corelarea realităţii geografice cu fenomene din
în lume, România –
domeniul altor ştiinţe
probleme ale mediului
înconjurător 4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-
economice reprezentate pe hărţi
6.1. Explicarea importanţei mediului geografic al
României pentru om şi societate
România în
6.2. Explicarea diversităţii naturale, umane, şi culturale a
9 Europa şi în 4 S33-S34
2. Recapitulare finală – ţării nostre, realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la
lume
2 ore alte discipline şcolare
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare,
analiză, interpretare) a realităţii oferite de geografia
România
3. Evaluare şi sinteză
finală 7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor
folosind diferite criterii de clasificare : cantitative,
calitative, cronologice şi teritoriale
Proiectarea unităților de învățare pe semestrul I
An şcolar 2019-2020

Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a VIII-a


Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 2
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Corint
Disciplina: Geografie Nr. ore: 3
Unitatea de învățare: România – coordonatele geografice

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
Test de evaluare - exerciţii de observare liberă şi dirijată a hărţii; S1
- activitate individuală Probă scrisă
iniţială - exerciţii de grupare a denumirilor după criterii date. (9-13 IX)
- activitate în grup
1.1. - exerciții de situare în timp a unor fenomene
- activitate frontală
1.2. învățate; - albume
1.3.
- dicţionare Observarea
- localizarea faptelor specifice; - atlase geografice
3.1. sistematică S1
- globul geografic
3.2. - analiza localizării componentelor socio-umane; (9-13 IX)
- harta fizică a lumii
3.3.
- fișe de lucru
România - poziţia 3.5.
- exerciții de grupare și ierarhizare a - lecturi geografice
geografică Probe orale
terminologiei proprii; - exercițiul
4.1.
- descrierea
4.2. S2
- folosirea conceptelor în situații noi; - învățarea prin descoperire
4.4. (16-20 IX)
- conversația euristică
4.5.
- învațarea dirijată Autoevaluare
5.3. - construirea unui demers de invstigație; - comparația
- problematizarea
- interpretarea informațiilor cartografice.
Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a VIII-a
Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 2
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Corint
Disciplina: Geografie Nr. ore: 12
Unitatea de învățare: Munţii Carpaţi şi Depresiunea Colinară a Translivaniei

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
Relieful României – - descrierea unor situații funcționale;
Observarea S2
caracteristici -identificarea elementelor de integrare a - activitate individuală
1.1. sistematică (16-20 IX)
generale Carpaților românești. - activitate în grup
1.2.
Carpaţii Orientali- 1.3. - analiza poziției și localizării componentelor - activitate frontală S3
Probe practice
Grupa Nordică geografice. - albume (23-27 IX)
Grupa Centrală şi 1.5. - exerciții de selectarea a denumirilor esențiale. - dicţionare S3-S4
Grupa Sudică – 2 3.1. - culegeri de texte Probe orale (23-27 IX)
ore 3.3. - atlase geografice (30 IX-4 X)
Carpaţii - globul geografic Verificarea
4.1. S4
Meridionali-Munţii - identificarea și explicarea conceptelor noi. - harta fizică a lumii temei pentru
4.2. (30 IX-4 X)
Bucegi - fișe de lucru acasă
4.4.
Munţii Făgăraş, - lecturi geografice S5
Parâng şi Retezat – - folosirea conceptelor în situații noi; - analiza Probe orale (7-11 X)
4.6.
2 ore 5.2. - sinteza -2 ore-
Carpații 5.3. - studiul de caz S6
- exercițiul Observarea
Occidentali-Munții - descrierea unor sisteme observabile și (14-18 X)
- descrierea sistematică -2 ore-
Apuseni – 2 ore 7.1. funcționale.
Munţii Banatului şi 7.4. - învățarea prin descoperire
- învațarea dirijată Probe orale S7
Munţii - interpretarea informațiilor cartografice.
7.5. - comparația Probe practice (21-25 X)
PoaianRuscă
7.6. - jocul de rol
Depresiunea Verificarea
- dezbaterea S7
Colinară a - notarea corectă a numelor proprii. temei pentru
7.7. (21-25 X)
Transilvaniei - problematizarea acasă
- fişe de evaluare cu itemi diferiţi despre specificul - metoda ciorchinelui S8
Test de evaluare Probă scrisă
geografic al reliefului ţării noastre (28 X-2 XI)
Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a VIII-a
Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 2
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Corint
Disciplina: Geografie Nr. ore: 5
Unitatea de învățare: Dealurile și podișurile

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
1.1. S8-S9
- exerciţii de localizare (pe un suport dat, pe - activitate individuală Observarea
Subcarpaţii - 2 ore 1.2. (28 X-2 XI)
harta murală etc.). - activitate în grup sistematică (4-8 XI)
1.3.
- exerciţii de grupare şi ierarhizare a - activitate frontală S9
Podişul Moldovei 1.5. - albume Probe practice
3.1. terminologiei proprii. (4-8 XI)
- dicţionare
Podişul Getic. 3.3. - exerciţii de selectare a denumirilor esenţiale; - atlase geografice S10
Probe orale
Podişul Mehedinţi 4.1. - localizarea pe hartă a denumirilor de bază. - globul geografic (11-16 XI)
4.2. - harta fizică a lumii
4.4. - fișe de lucru
4.6. - lecturi geografice
- identificarea (pe hartă şi în realitate) a - exercițiul
5.2. elementelor de integrare; Verificarea
Podişul Dobrogei şi 5.3. - descrierea S10
Dealurile de Vest
- analiza poziţiei şi localizării componentelor - învățarea prin descoperire temei pentru (11-15 XI)
7.1. geografice; acasă
- conversația euristică
7.4. - interpretarea informaţiilor cartografice. - învațarea dirijată
7.5. - comparația
7.6. - problematizarea
7.7.
Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a VIII-a
Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 2
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Corint
Disciplina: Geografie Nr. ore: 2
Unitatea de învățare: Câmpiile, luncile şi Delta Dunării

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
1.1. - identificarea formelor de deteriorare a
Câmpia Română şi 1.2. mediului; - activitate individuală Observarea S11
Câmpia de Vest - activitate în grup (18-22 XI)
1.3. - localizarea pe hartă a denumirilor de bază; sistematică
- activitate frontală
1.5. - descrierea unor sisteme funcţionale. - albume
3.1. - dicţionare
3.3. - atlase geografice
- prezentarea structurată a elementelor ce
4.1. - globul geografic Verificarea
caracterizează orizontul apropiat;
4.2. - harta fizică a lumii temei pentru
- identificarea transformărilor naturale şi socio-
4.4. - fișe de lucru acasă
economice. - lecturi geografice
4.6. S11
Delta Dunării. 5.2. - exercițiul (18-22 XI)
Platforma 5.3. - descrierea
continentală - descrierea unor sisteme funcţionale; - învățarea prin descoperire
7.1.
- conversația euristică
7.4.
- folosirea conceptelor în situaţii noi; - învațarea dirijată Probe orale
7.5. - comparația
7.6. - problematizarea
- identificarea elementelor componente pe hărţi.
7.7.
Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a VIII-a
Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 2
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Corint
Disciplina: Geografie Nr. ore: 8
Unitatea de învățare: Clima

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
Recapitulare Probe S12
pentru teză – 2 ore 1.2. practice (25-29 XI)
Lucrare scisă 1.3. - exerciţii pentru identificarea termenilor -activitate individuală; S13
Probă scrisă
semestrială 1.5. geografici în texte diferite. -fişe de evaluare. (2-6 XII)
- exerciţii de identificare în sursele de informaţie - activitate individuală Observarea S13
a faptelor specifice; - activitate în grup sistematică (2-6 XI)
3.1.
Factorii genetici ai - formularea şi verificarea ipotezelor; - activitate frontală
3.4. - albume
climei – 2 ore 3.5. - compararea noţiunilor însuşite anterior cu fapte Verificarea S14
- dicţionare (9-13 XII)
observate direct: de exemplu buletinul temei pentru
- atlase geografice
3.7. meteorologic. - globul geografic
acasă
4.2. - exerciţii de observare dirijată; - harta fizică a lumii S14
Probe orale
Etajele şi nuanţele 4.6. - formularea şi verificarea ipotezelor; - fișe de lucru (9-13 XII)
climatice – 2 ore
Probe S15
- perceperea transformărilor la scară; - lecturi geografice practice (16-20 XII)
7.1. - exerciţii de observare dirijată. - exercițiul
7.3. - descrierea
Recapitulare / 7.5. - învățarea prin descoperire
- conversația euristică Probe S15
evaluare
- învațarea dirijată practice (16-20 XII)
semestrială 7.6. - comparația
7.9. - problematizarea
Proiectarea unităților de învățare pe semestrul al II-lea
An şcolar 2019-2020

Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a VIII-a


Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 2
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Corint
Disciplina: Geografie Nr. ore: 5
Unitatea de învățare: Apele

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
- descrierea unor sisteme spațiale: sisteme - activitate individuală
1.2. Observarea
hidrografice; - activitate în grup
1.3. sistematică
Caractere generale. - perceperea transformărilor la scară. - activitate frontală S16
Reţeaua de râuri - exerciții de observare dirijată, analiză, - albume Verificarea (13-17 I)
1.4. cartografiere; temei pentru
- dicţionare
1.5. - formularea și verificarea ipotezelor. acasă
- culegeri de texte
- exerciții de selectare a denumirilor esențiale; - atlase geografice S16
Dunărea 3.2. Probe orale (13-17 I)
- exerciții de grupare a terminologiei proprii. - globul geografic
3.3.
- harta fizică a lumii
- formularea și verificarea ipotezelor; - fișe de lucru
Lacurile şi izvoarele 3.4. S17
- exerciții de identificare a elementelor specifice - lecturi geografice Probe practice
minerale 4.2. (20-24 I)
pentru fiecare componentă a hidrografiei. - descrierea
- învățarea prin descoperire
4.3.
- învațarea dirijată
4.4. S17
- exerciții de observare dirijată, analiză, - comparația Observarea
Marea Neagră - jocul de rol (20-24 I)
7.3. cartografiere; sistematică
- formularea și verificarea ipotezelor. - dezbaterea
7.5.
Recapitulare / - problematizarea S18
7.8. Probe practice
evaluare - metoda ciorchinelui (27-31 I)
Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a VIII-a
Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 2
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Corint
Disciplina: Geografie Nr. ore: 5
Unitatea de învățare: Vegetația, fauna şi solurile

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
- activitate individuală
- exerciţii de selectare a denumirilor esenţiale şi - activitate în grup Observarea S18
1.1. (27-31 I)
a terminologiei proprii; - activitate frontală sistematică
Vegetaţia – 2 ore 1.2.
- albume S19
1.3.
- exerciţii de identificare a corelaţiilor dintre - dicţionare Probe practice (3-7 II)
1.4.
climă, vegetaţie şi faună. - culegeri de texte
1.5.
- atlase geografice
3.2.
- exercţtii de identificare a corelaţiilor dintre - globul geografic
3.4. Verificarea
climă, vegetaţie şi faună; - harta fizică a lumii S19
Fauna 3.6. temei pentru (3-7 II)
- fișe de lucru
4.2. acasă
- înţelegerea unor transformări ireversibile. - analiza şi sinteza
5.2.
- studiul de caz
6.1.
- exercițiul
7.1.
- exerciţii de corelare a elementelor de climă, - descrierea
7.2.
vegetaţie, faună şi soluri; - comparația Probe orale
7.5. S20
Solurile - jocul de rol (10-14 II)
7.6.
- înţelegerea unor transformări ireversibile. - dezbaterea Probe practice
7.8.
- problematizarea
7.9.
- metoda ciorchinelui
8.1.
Recapitulare / S18
Probe practice (10-14 II)
evaluare
Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a VIII-a
Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 2
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Corint
Disciplina: Geografie Nr. ore: 4
Unitatea de învățare: Populaţia

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
Vechime și
- activitate individuală
continuitatea - exerciţii de situare în timp a unor fenomene
- activitate în grup Observarea S21
populației în spațiul 1.3. geografice; (17-21 II)
- activitate frontală sistematică
carpato-danubiano- 3.1. - formularea şi verificarea ipotezelor.
- albume
pontic 3.4.
- dicţionare
Numărul populației 3.5. - exerciţii de interpretare a informaţiilor Verificarea
- culegeri de texte S21
și evoluția 3.7. cartografice; temei pentru
- atlase geografice (17-21 II)
numerică 4.4. - exerciţii de selectare a denumirilor esenţiale. acasă
- globul geografic
Repartiția 4.5. Probe orale
- exerciţii de selectare a denumirilor esenţiale; - harta fizică a lumii
geografică și 4.6. S22
- exerciţii de identificare în sursele de informaţie - fișe de lucru
densitatea Observarea (24-28 II)
a faptelor specifice. - analiza şi sinteza
populației 5.3. sistematică
- studiul de caz
6.2.
- exercițiul
7.3.
- descrierea
7.4. Probe practice
Structura - exerciţii de situare în timp a unor fenomene - comparația
7.5. S22
populației geografice; - jocul de rol
7.6. (24-28 II)
României - formularea şi verificarea ipotezelor. - dezbaterea Probe orale
7.8.
- problematizarea
8.2.
- metoda ciorchinelui
Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a VIII-a
Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 2
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Corint
Disciplina: Geografie Nr. ore: 5
Unitatea de învățare: Aşezările omeneşti şi organizarea administrativ-teritorială a României

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
- exerciţii de situare în timp şi spaţiu a - activitate individuală
Aşezările rurale şi elementelor geografice; - activitate în grup Observarea S23
tipologia lor - exerciţii de descriere a unor sisteme - activitate frontală sistematică (2-6 III)
1.3.
funcţionale. - albume
3.1.
- dicţionare S23-S24
3.4. - exerciţii de grupare şi ierarhizare a Verificarea
Aşezările urbane – 2 - culegeri de texte
3.5. terminologiei; temei pentru (2-6 III)
ore - atlase geografice
3.7. - identificarea elementelor componente pe hărţi. acasă
- globul geografic
4.4. (9-13 III)
- harta fizică a lumii
Caracterizarea 4.5. - exerciţii de situare în timp şi spaţiu a Probe orale
- fișe de lucru
geografică a oraşului 4.6. elementelor geografice; S24
- lecturi geografice
Bucureşti şi a altor - exerciţii de descriere a unor sisteme Observarea (9-3 III)
- analiza
oraşe principale funcţionale. sistematică
- sinteza
5.3.
- studiul de caz
6.2.
- exercițiul
7.3.
- descrierea
7.4. Probe practice
Organizarea
- exerciţii de grupare şi ierarhizare a - învățarea prin descoperire
administrativ- 7.5. S25
terminologiei; - învațarea dirijată
teritorială a 7.6. (16-20 III)
- identificarea elementelor componente pe hărţi. - comparația
României 7.8.
- jocul de rol Probe orale
8.2.
- dezbaterea
- problematizarea
- metoda ciorchinelui
Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a VIII-a
Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 2
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Corint
Disciplina: Geografie Nr. ore: 3
Unitatea de învățare: Agricultura

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
Premisele naturale 1.1.
- exerciţii de identificare a unor aspecte - activitate individuală
ale dezvoltării 1.3.
specifice; - activitate în grup Observarea S25
agriculturii. Modul (16-20 III)
- exerciţii de identificare a componentelor - activitate frontală sistematică
de utilizare a
specifice. - albume
terenurilor 3.6.
- dicţionare
4.1. - exerciţii de selectare a denumirilor esenţiale; Verificarea
- culegeri de texte
Cultura plantelor și - exerciţii de grupare şi ierarhizare a temei pentru
- atlase geografice
industrializarea terminologiei. acasă
- globul geografic
produselor 4.2. - transpunerea informaţiilor pe suporturi - harta fizică a lumii
vegetale. 4.4. cartografice; Observarea
- fișe de lucru
Viticultura și - exerciţii de interpretare a informaţiilor sistematică
- lecturi geografice
pomicultura. cartografice. S26
- analiza
Creșterea 4.6. (23-27 III)
- sinteza
animalelor și 5.1. - exerciţii de selectare a denumirilor esenţiale; - studiul de caz Probe practice
prelucrarea - exerciţii de grupare şi ierarhizare a - exercițiul
industrială a terminologiei; - descrierea
5.3. - exerciţii de interpretare a informaţiilor
produselor - învățarea prin Probe orale
7.1. cartografice.
animaliere descoperire
- învațarea dirijată
- comparația
7.4.
- jocul de rol
Test de evaluare 7.6. - exerciţii pentru identificarea termenilor S26
- dezbaterea Probă scrisă
sumativă geografici în texte diferite. - problematizarea (23-27 III)
- metoda ciorchinelui
8.2.
„Şcoala Altfel: Să știi Excursii tematice
S27
mai multe, să fii mai Vizitarea unor obiective turistice
(30 III-3 IV)
bun” Proiecte desfășurate în școală
Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a VIII-a
Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 2
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Corint
Disciplina: Geografie Nr. ore: 4
Unitatea de învățare: Industria

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
- exerciţii de identificare a unor aspecte
Industria 1.1. - activitate individuală
specifice; Observarea
extractivă: cărbunii 1.3. - activitate în grup
- exerciţii de identificare a componentelor sistematică
și petrolul. Gazele 3.2. - activitate frontală S28
specifice.
naturale și - albume (22-24 IV)
- exerciţii de selectare a denumirilor esenţiale; Verificarea
industria energiei 3.3. - dicţionare
- exerciţii de grupare şi ierarhizare a temei pentru
electrice 3.4. - culegeri de texte
terminologiei. acasă
3.6. - transpunerea informaţiilor pe suporturi - atlase geografice
Industria - globul geografic
metalurgică. cartografice; Observarea
4.1. - exerciţii de interpretare a informaţiilor - harta fizică a lumii sistematică
Industria 4.2. - fișe de lucru
cartografice.
construcțiilor de 4.4. - lecturi geografice S28
mașini și a - analiza (22-24 IV)
- exerciţii de identificare a unor aspecte Probe practice
prelucrării 4.6. - sinteza
specifice;
metalelor 5.1. - studiul de caz Probe orale
- exerciţii de identificare a componentelor
5.3. - exercițiul
specifice.
- descrierea
Industria chimică. - transpunerea informaţiilor pe suporturi Verificarea S29
7.1. - învățarea prin descoperire
Industria lemnului cartografice; temei pentru (27 IV-1 V)
7.4. - învațarea dirijată
și a materialelor de - exerciţii de interpretare a informaţiilor acasă
7.6. - comparația
construcții cartografice.
- jocul de rol
7.8. - exerciţii de grupare şi ierarhizare a - dezbaterea
8.2. terminologiei; - problematizarea
7.9. - exerciţii de interpretare a informaţiilor - metoda ciorchinelui
cartografice.
- exerciţii de grupare şi ierarhizare a
Repartiția Verificarea S29
terminologiei;
geografică a temei pentru (27 IV-1 V)
- exerciţii de interpretare a informaţiilor
industriei acasă
cartografice.

Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a VIII-a


Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 2
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Corint
Disciplina: Geografie Nr. ore: 6
Unitatea de învățare: Sectorul terţiar

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
- activitate individuală
Recapitulare - activitate în grup Probe S30
pentru teză – 2 ore - activitate frontală practice (4-8 V)
- albume
- dicţionare
Lucrare scrisă - exerciţii pentru identificarea termenilor - culegeri de texte S31
Probă scrisă
semestrială geografici în texte diferite. - atlase geografice (11-15 V)
- globul geografic
1.1. - harta fizică a lumii
1.3. - fișe de lucru
- exerciţii de identificare a unor aspecte - lecturi geografice
Sectorul terţiar. 3.2. Observarea S31
specifice; - analiza
Comerţul 3.3. sistematică (11-15 V)
- exerciţii de identificare a componentelor specifice.
3.4. - sinteza
3.6. - studiul de caz
4.1. - exerciţii de selectare a denumirilor esenţiale; - exercițiul Verificarea S32
4.2. - exerciţii de grupare şi ierarhizare a - descrierea temei pentru (18-22 V)
Turismul 4.4. terminologiei. - învățarea prin descoperire acasă
4.6. - învațarea dirijată
5.1. - comparația
5.3. - jocul de rol
7.1. - dezbaterea
- transpunerea informaţiilor pe suporturi
7.4. - problematizarea
Căile de cartografice; Observarea S32
7.6. - metoda ciorchinelui
comunicaţie - exerciţii de interpretare a informaţiilor sistematică (18-22 V)
7.8.
cartografice.
8.2.
7.9.

Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a VIII-a


Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 2
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Corint
Disciplina: Geografie Nr. ore: 4
Unitatea de învățare: România în Europa şi în lume. Probleme ale mediului înconjurător

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
- activitate individuală
România în Europa 1.4. - realizarea şi expunerea unei lucrări - activitate în grup Verificarea
şi în lume 3.4. independente; - activitate frontală temei pentru
- formularea şi verificarea ipotezelor. - albume acasă
4.1. - dicţionare S33
6.1. - atlase geografice (25-29 V)
România-probleme - transpunerea informaţiilor pe suporturi - globul geografic
ale mediului cartografice; - harta fizică a lumii Observarea
înconjurător
6.2. - exerciţii de interpretare a informaţiilor sistematică
- harta politică a lumii
7.1. cartografice. - fișe de lucru
- lecturi geografice S33
Recapitulare finală – 7.2. - exerciţii pentru identificarea termenilor - exercițiul (25-29 V)
Probă scrisă
2 ore 7.4. geografici în texte diferite. - descrierea S34
- învățarea prin descoperire (1-5 VI)
7.7. - conversația euristică
8.1. - învațarea dirijată
Evaluare şi sinteză - exerciţii pentru identificarea termenilor - comparația
S34
Probă practică
finală geografici în texte diferite. (1-5 VI)
8.2. - problematizarea
- jocul de rol