Sunteți pe pagina 1din 19

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DUMENI


Comuna GEORGE ENESCU, judeţul BOTOŞANI, ROMÂNIA
TELEFON: +40 23 162 .81.46• FAX: +40 23 162 .81.46
E-MAIL: s.georgeenescu@yahoo.com

Nr. din

Director, Responsabil comisia metodică „OM ŞI SOCIETATE”,

Prof. DUMBRAVĂ Ciprian Prof. PRECOB Mirela

PLANIFICARE ANUALĂ, CALENDARISTICĂ ŞI PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


LA DISCIPLINA GEOGRAFIE
CLASA a VI-a, EDITURA DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ
Autori: Mihaela-Cornelia Fiscutean, Dorin Fiscutean, Ciprian Mihai, Ionela Popa
Anul şcolar 2019-2020
1 oră/săptămână
Prof. APOSTOL ALEXANDRU
COMPETENȚE GENERALE ŞI SPECIFICE - EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
1. Prezentarea realităţii geografice, utilizând mijloace şi limbaje specifice
1.1. Precizarea prin cuvinte proprii a sensului termenilor geografici
- prezentarea prin cuvinte proprii a caracteristicilor elementelor observate direct sau indirect
- denumirea unor procese şi fenomene socio-economice
- definirea unor termeni geografici
- descrierea unor fenomene/procese geografice observate direct sau indirect
- elaborarea unor definiţii proprii - argumentarea definiţiilor construite

1.2. Descrierea relaţiilor dintre elementele şi fenomenele geografice utilizând termeni specifici
- redarea, prin cuvinte proprii, a caracteristicilor unor elemente, procese, fenomene de geografie umană/regională, observate direct
sau indirect
- descrierea, prin cuvinte proprii, a unor elemente de geografie umană/regională, după un algoritm dat
- descrierea, prin cuvinte proprii, a unui sistem (regiune, ţară, oraş)
- completarea unui text lacunar cu termeni dați - construirea unui text coerent şi corect cu ajutorul unor termeni geografici

2. Raportarea realităţii geografice spaţiale şi temporale la reprezentări cartografice

2.1. Poziţionarea elementelor geografice pe reprezentări cartografice


- identificarea elementelor de reper ale reprezentărilor cartografice: reţea cartografică, puncte cardinale, orientarea hărţii, scară
- exerciţii de localizare a elementelor de geografie umană şi regională pe hărţi la scări diferite
- exerciţii de poziţionare corectă a unor elemente geografice pe suport grafic şi cartografic

2.2. Ordonarea spaţială şi/sau cronologică a elementelor, fenomenelor şi proceselor geografice după criterii date
- stabilirea caracteristicilor spaţiale ale unor procese şi fenomene observate pe suporturi cartografice
- exerciţii de precizare corectă a timpului şi de apreciere a intervalelor de timp
- ordonarea fenomenelor/proceselor după repartiţia lor spaţială
2.3. Utilizarea informaţiilor oferite de suporturile cartografice, grafice şi alte materiale vizuale în contexte/situaţii diferite
- construirea unui text utilizând informaţii obţinute din diverse suporturi cartografice
- elaborarea unui text explicativ pe baza unui suport grafic
- realizarea unui rezumat pe baza unui material audio-video
3. Studierea spaţiului geografic, realizând conexiuni cu informaţii dobândite la alte discipline şcolare
3.1. Utilizarea informaţiilor cu caracter geografic obţinute cu ajutorul instrumentelor TIC/GIS şi al elementelor din matematică şi ştiinţe
- accesarea unor aplicaţii informatice pentru determinarea/caracterizarea unor elemente, fenomene şi procese geografice
- exerciţii de grupare a informaţiilor, elementelor, fenomenelor şi proceselor geografice pe baza unor criterii/tematici ştiinţifice sau
de interes personal
- realizarea unui dicţionar/glosar de termeni, denumiri, elemente de interes geografic, în format scris sau electronic, pe diferite
criterii/tematici

3.2. Prezentarea caracteristicilor elementelor, fenomenelor şi proceselor geografice prin utilizarea instrumentelor TIC/GIS
- realizarea unor scheme logice privind relaţiile dintre diferite elemente geografice şi elemente din matematică şi ştiinţe utilizând
aplicaţii TIC
- calcularea, compararea, analizarea şi interpretarea unor date statistice
- caracterizarea unor elemente, fenomene şi procese geografice folosind tehnici de lucru TIC/GIS
- reprezentarea procentuală a unor elemente/structuri geografice, prin elaborarea de diagrame, utilizând TIC

3.3. Prezentarea diversităţii naturale, umane şi culturale realizând corelaţii interdisciplinare


- identificarea cauzelor de natură socio-economică în explicarea diferitelor fenomene caracteristice geografiei umane şi regionale
- evidenţierea legăturii dintre mediul geografic şi evoluţia societăţii omeneşti pe baza informaţiilor obţinute din diferite surse
- explicarea deosebirilor dintre spaţii geografice diferite (stat, regiune, continent) din perspectiva diversităţii naturale şi socio-
economice

3.4. Descrierea patrimoniului local, naţional, european şi mondial utilizând diverse surse
- identificarea particularităţilor diferitelor regiuni/teritorii/continente din perspectiva cunoaşterii geografice, istorice şi culturale
- identificarea categoriilor de patrimoniu local, naţional, european şi mondial folosind diferite surse de documentare
- elaborarea de proiecte privind diversitatea patrimoniului local, naţional, european şi mondial
- propunerea unor măsuri/soluţii de conservare şi protecţie a diversităţii patrimoniului local, naţional, european şi mondial pentru
formarea de atitudini și comportamente civice
4. Elaborarea unui demers investigativ din perspectiva educaţiei permanente şi pentru viaţa cotidiană
4.1. Construirea unui demers investigativ dirijat
- formularea unor întrebări sau probleme geografice cu privire la o situaţie reală
- enunţarea unor ipoteze pentru rezolvarea unor situații-problemă
- colectarea informaţiilor care să răspundă situaţiilor-problemă
- explicarea elementelor reprezentate pe imagini provenite din diferite surse
- propunerea unor soluţii la întrebări sau probleme geografice

4.2. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un algoritm dat


- interpretarea datelor rezultate din observare directă sau mediată pentru explicarea unei realităţi teritoriale
- descrierea unui element geografic după un algoritm dat
- prezentarea fenomenelor şi proceselor geografice după un algoritm dat

4.3. Compararea elementelor, fenomenelor şi proceselor după caracteristicile geografice


- identificarea unor asemănări/deosebiri dintre elemente geografice
- compararea cantitativă a elementelor observate direct sau pe materiale vizuale
- precizarea unor asemănări/deosebiri privind modul de manifestare a fenomenelor şi proceselor
- compararea calitativă a unor fenomene pe baza unor caracteristici observate sau sugerate.
Planificarea anuală
An şcolar 2019-2020

Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a VI-a


Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 1
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Didactică și Pedagogică
Disciplina: Geografie Nr. ore/an: 34

Total Ore de Ore la dispoziţia


Perioada Unitatea de învățare Observaţii
ore predare profesorului
Semestrul I 1. Evaluare inițială. Cunoașterea lumii în care trăim 5 2 3 Probă scrisă
09 septembrie 2019 -
20 decembrie 2019 2. Antroposfera - omul și activitățile umane 10 7 3 Probă scrisă
Număr de săptămâni: 15 15 9 6
Semestrul al II-lea 1. Europa - identitate geografică 16 15 1 Probă scrisă
13 ianuarie 2020 -
12 iunie 2020 2. Europa în lumea contemporană 3 2 1 Probă scrisă
Număr de săptămâni: 19 19 17 2
Programul
„Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”
(30 martie - 3 aprilie 2020) Excursii tematice Săptămâna 27
Vizitarea unor obiective turistice
Proiecte desfășurate în școală
Total săptămâni predare: 34 34 26 8
(Semestrul I – 15 săptămâni) + (Semestrul al II-lea – 19 săptămâni) + (Şcoala Altfel – 1 săptămâni) = 35
Total săptămâni an şcolar: 35

Planificare calendaristică pe semestrul I


An şcolar 2019-2020

Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a V-a


Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 1
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Didactică și Pedagogică
Disciplina: Geografie Nr. ore/semestru: 15

Nr. Unitatea de Nr.


Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
1. Test de evaluare iniţială.
Repere ale cunoașterii Terrei - 1.1. Precizarea prin cuvinte proprii a sensului termenilor geografici
de la marile descoperiri 1.2. Descrierea relaţiilor dintre elementele şi fenomenele geografice
geografice la explorarea utilizând termeni specifici
modernă 2.1. Poziţionarea elementelor geografice pe reprezentări cartografice
2.2. Ordonarea spaţială şi/sau cronologică a elementelor,
2. Continente și țări - fenomenelor şi proceselor geografice după criterii date
reprezentări cartografice. 2.3. Utilizarea informaţiilor oferite de suporturile cartografice,
Probă scrisă
Cunoașterea Harta politică a lumii grafice şi alte materiale vizuale în contexte/situaţii diferite
în S1
1. lumii în care 3.1. Utilizarea informaţiilor cu caracter geografic obţinute cu 5 S1-S5
(10 minute -
trăim 3. Aplicații practice - exerciții ajutorul instrumentelor TIC/GIS şi al elementelor din matematică şi
test grilă)
de apreciere a distanțelor și ştiinţe
suprafețelor pe suporturi 3.2. Prezentarea caracteristicilor elementelor, fenomenelor şi
cartografice clasice și/sau proceselor geografice prin utilizarea instrumentelor TIC/GIS
digitale 3.3. Prezentarea diversităţii naturale, umane şi culturale realizând
corelaţii interdisciplinare
4. Recapitulare 3.4. Descrierea patrimoniului local, naţional, european şi mondial
utilizând diverse surse
5. Evaluare
Nr. Unitatea de Nr.
Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
1. Populația Terrei - evoluția
numerică, răspândirea
1.1. Precizarea prin cuvinte proprii a sensului termenilor geografici
geografică, diversitatea
1.2. Descrierea relaţiilor dintre elementele şi fenomenele geografice
umană, mobilitatea teritorială
utilizând termeni specifici

2.1. Poziţionarea elementelor geografice pe reprezentări cartografice


2. Așezările omenești - forme
2.2. Ordonarea spaţială şi/sau cronologică a elementelor,
de locuire și diferențieri
fenomenelor şi proceselor geografice după criterii date
teritoriale
2.3. Utilizarea informaţiilor oferite de suporturile cartografice,
grafice şi alte materiale vizuale în contexte/situaţii diferite
3. Resursele naturale și
3.1. Utilizarea informaţiilor cu caracter geografic obţinute cu
valorificarea acestora
ajutorul instrumentelor TIC/GIS şi al elementelor din matematică şi
Antroposfera
ştiinţe
- omul și Probă scrisă
2. 10 S6-S15
activitățile 4. Domeniile activităților în S14
3.2. Prezentarea caracteristicilor elementelor, fenomenelor şi
umane economice pe Terra:
proceselor geografice prin utilizarea instrumentelor TIC/GIS
agricultura, industria,
3.3. Prezentarea diversităţii naturale, umane şi culturale realizând
serviciile (caracteristici
corelaţii interdisciplinare
generale)
3.4. Descrierea patrimoniului local, naţional, european şi mondial
5. Efectele activităților umane
utilizând diverse surse
asupra mediului și calitatea
4.1. Construirea unui demers investigativ dirijat
vieții
4.2. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un
algoritm dat
6. Aplicații practice
4.3. Compararea elementelor, fenomenelor şi proceselor după
caracteristicile geografice
7. Recapitulare / evaluare
Planificare calendaristică pe semestrul al II-lea
An şcolar 2019-20120

Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a V-a


Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 1
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Didactică și Pedagogică
Disciplina: Geografie Nr. ore/semestru: 19

Nr. Unitatea de Nr.


Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
1.1. Precizarea prin cuvinte proprii a sensului termenilor geografici
1. Europa - poziție geografică. 1.2. Descrierea relaţiilor dintre elementele şi fenomenele geografice
Tărmurile: golfuri, insule, utilizând termeni specifici
peninsule și strâmtori
2.1. Poziţionarea elementelor geografice pe reprezentări cartografice
2. Caracteristici generale ale 2.2. Ordonarea spaţială şi/sau cronologică a elementelor,
reliefului. Unități majore fenomenelor şi proceselor geografice după criterii date
2.3. Utilizarea informaţiilor oferite de suporturile cartografice,
Europa - 3. Hidrografia Europei grafice şi alte materiale vizuale în contexte/situaţii diferite
1. identitate 5 S16-S20
geografică 4. Diferențieri climatice și 3.1. Utilizarea informaţiilor cu caracter geografic obţinute cu
biogeografice ajutorul instrumentelor TIC/GIS şi al elementelor din matematică şi
ştiinţe
5. Răspândirea geografică a 3.2. Prezentarea caracteristicilor elementelor, fenomenelor şi
populației. Elemente de proceselor geografice prin utilizarea instrumentelor TIC/GIS
diversitate umană (etnică, 3.3. Prezentarea diversităţii naturale, umane şi culturale realizând
lingvistică, confesională și corelaţii interdisciplinare
culturală) 3.4. Descrierea patrimoniului local, naţional, european şi mondial
utilizând diverse surse
Nr. Unitatea de Nr.
Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
6. Mari orașe europene

7. Resursele naturale și 1.1. Precizarea prin cuvinte proprii a sensului termenilor geografici
valorificarea lor 1.2. Descrierea relaţiilor dintre elementele şi fenomenele geografice
utilizând termeni specifici
8. Activitățile economice: 2.1. Poziţionarea elementelor geografice pe reprezentări cartografice
Europa - agricultura, industria, 2.2. Ordonarea spaţială şi/sau cronologică a elementelor,
2. identitate serviciile fenomenelor şi proceselor geografice după criterii date 6 S21-S26
geografică 2.3. Utilizarea informaţiilor oferite de suporturile cartografice,
9. Harta politică a Europei - grafice şi alte materiale vizuale în contexte/situaţii diferite
state și regiuni 3.1. Utilizarea informaţiilor cu caracter geografic obţinute cu
ajutorul instrumentelor TIC/GIS şi al elementelor din matematică şi
10. Uniunea Europeană ştiinţe

11. Franța
„Şcoala Programul „Şcoala altfel: să știi mai multe, să fii mai bun!”
3. Altfel: să știi Excursii tematice 30 III - 3 IV
S27
mai multe, să Vizitarea unor obiective turistice 2020
fii mai bun!” Proiecte desfășurate în școală
3.2. Prezentarea caracteristicilor elementelor, fenomenelor şi
12. Germania
proceselor geografice prin utilizarea instrumentelor TIC/GIS
3.3. Prezentarea diversităţii naturale, umane şi culturale realizând
13. Italia
corelaţii interdisciplinare
Europa - 3.4. Descrierea patrimoniului local, naţional, european şi mondial
14. Federația Rusă Probă scrisă
4. identitate utilizând diverse surse 5 S28-S32
în S32
geografică 4.1. Construirea unui demers investigativ dirijat
15. Țările Scandinave:
4.2. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un
Norvegia, Suedia, Finlanda
algoritm dat
4.3. Compararea elementelor, fenomenelor şi proceselor după
16. Recapitulare / evaluare
caracteristicile geografice
Nr. Unitatea de Nr.
Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
1.1. Precizarea prin cuvinte proprii a sensului termenilor geografici
1.2. Descrierea relaţiilor dintre elementele şi fenomenele geografice
utilizând termeni specifici
1. Valori culturale și umane
europene 2.1. Poziţionarea elementelor geografice pe reprezentări
cartografice 2.2. Ordonarea spaţială şi/sau cronologică a
elementelor, fenomenelor şi proceselor geografice după criterii date
2.3. Utilizarea informaţiilor oferite de suporturile cartografice,
Europa în grafice şi alte materiale vizuale în contexte/situaţii diferite
5. lumea 2. Calitatea vieții în Europa 3 S33-S35
contemporană 3.1. Utilizarea informaţiilor cu caracter geografic obţinute cu
ajutorul instrumentelor TIC/GIS şi al elementelor din matematică şi
ştiinţe
3.2. Prezentarea caracteristicilor elementelor, fenomenelor şi
3. Recapitulare și evaluare proceselor geografice prin utilizarea instrumentelor TIC/GIS
finală 3.3. Prezentarea diversităţii naturale, umane şi culturale realizând
corelaţii interdisciplinare
3.4. Descrierea patrimoniului local, naţional, european şi mondial
utilizând diverse surse
Proiectarea unităților de învățare pe semestrul I
An şcolar 2019-2020

Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a VI-a


Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 1
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Didactică și Pedagogică
Disciplina: Geografie Nr. ore: 5
Unitatea de învățare: Cunoașterea lumii în care trăim

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Obser
pedagogice
Test de evaluare iniţială. - denumirea unor procese şi fenomene
1.1. - activitate individuală Prob
Repere ale cunoașterii socio-economice
- activitate în grup S1 scrisă î
Terrei - de la marile - definirea unor termeni geografici Probă scrisă
1.2. - activitate frontală (9-13 IX) (10 mi
descoperiri geografice la - exerciţii de precizare corectă a timpului şi
- albume - test g
explorarea modernă de apreciere a intervalelor de timp
2.1. - dicţionare
Continente și țări -
- descrierea, prin cuvinte proprii, a unui - atlase geografice Observarea S2
reprezentări cartografice.
2.2. sistem (regiune, ţară, oraş - globul geografic sistematică (16-20 IX)
Harta politică a lumii
- harta fizică a lumii
Aplicații practice - exerciții - exerciţii de localizare a elementelor de
2.3. - fișe de lucru
de apreciere a distanțelor și geografie umană şi regională pe hărţi la Verificarea temei
- lecturi geografice S3
suprafețelor pe suporturi scări diferite pentru acasă
3.1. - exercițiul (23-27 IX)
cartografice clasice și/sau - calcularea, compararea, analizarea şi Probă practică
- descrierea
digitale interpretarea unor date statistice
3.2. - învățarea prin descoperire
- elaborarea de proiecte privind diversitatea
- conversația euristică S4
Recapitulare patrimoniului local, naţional, european şi Portofoliul
3.3. - învațarea dirijată (30 IX-4 X)
mondial
- comparația
3.4. - exerciţii de precizare corectă a timpului şi - problematizarea S5
Evaluare Observarea
de apreciere a intervalelor de timp (7-11 X)
Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a VI-a
Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 1
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Didactică și Pedagogică
Disciplina: Geografie Nr. ore: 6
Unitatea de învățare: Antroposfera - omul și activitățile umane

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Obser
pedagogice
- evidenţierea legăturii dintre mediul
Populația Terrei - evoluția 1.1. geografic şi evoluţia societăţii omeneşti pe - activitate individuală S6
numerică, răspândirea Probă orală
1.2. baza informaţiilor obţinute din diferite - activitate în grup (14-18 X)
geografică
surse - activitate frontală
Populația Terrei - 2.1. - interpretarea datelor rezultate din - albume
Observarea S7
diversitatea umană, 2.2. observare directă sau mediată pentru - dicţionare
sistematică (21-25 X)
mobilitatea teritorială explicarea unei realităţi teritoriale - atlase geografice
Așezările omenești - forme 2.3. - globul geografic
- explicarea elementelor reprezentate pe S8
de locuire și diferențieri 3.1. - harta fizică a lumii Probă practică
imagini provenite din diferite surse (28 X-1 XI)
teritoriale - fișe de lucru
Resursele naturale și 3.2. - identificarea unor asemănări/deosebiri - lecturi geografice Verificarea temei S9
valorificarea acestora 3.3. dintre elemente geografice - exercițiul pentru acasă (4-8 XI)
Domeniile activităților - precizarea unor asemănări/deosebiri - descrierea
3.4. Observarea S10
economice pe Terra - privind modul de manifestare a - învățarea prin descoperire
sistematică (11-15 XI)
agricultura, industria 4.1. fenomenelor şi proceselor - conversația euristică
Domeniile activităților - explicarea deosebirilor dintre spaţii - învațarea dirijată
economice pe Terra - 4.2. geografice diferite (stat, regiune, continent) - comparația S11
- problematizarea Probă orală
serviciile (caracteristici 4.3. din perspectiva diversităţii naturale şi (18-22 XI)
generale) socio-economice

Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a VI-a


Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 1
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Didactică și Pedagogică
Disciplina: Geografie Nr. ore: 4
Unitatea de învățare: Antroposfera - omul și activitățile umane

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Obser
pedagogice
- dentificarea cauzelor de natură socio- - activitate individuală
1.1. economică în explicarea diferitelor - activitate în grup
Efectele activităților umane Verificarea
fenomene caracteristice geografiei umane - activitate frontală S12
asupra mediului și calitatea 1.2. temei pentru
şi regionale - albume (25-29 XI)
vieții acasă
2.1. - formularea unor întrebări sau probleme - dicţionare
geografice cu privire la o situaţie reală - atlase geografice
2.2. - globul geografic
- propunerea unor măsuri/soluţii de
2.3. - învățarea prin descoperire
conservare şi protecţie a diversităţii S13
- conversația euristică Observarea
Aplicații practice 3.1. patrimoniului local, naţional, european şi (2-6 XII)
- învațarea dirijată sistematică
mondial pentru formarea de atitudini și
3.2. - comparația
comportamente civice
- problematizarea
3.3. interpretarea datelor rezultate din
-activitate individuală; S14
Recapitulare 3.4. observare directă sau mediată pentru Probă scrisă
-fişe de evaluare. (9-13 XII)
explicarea unei realităţi teritoriale
4.1. - exerciţii pentru identificarea termenilor
4.2. geografici în texte diferite
-activitate individuală; S15
Evaluare - precizarea unor asemănări/deosebiri Probă practică
4.3. -fişe de evaluare. (16-20 XII)
privind modul de manifestare a
fenomenelor şi proceselor
Proiectarea unităților de învățare pe semestrul al II-lea
An şcolar 2019-2020

Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a VI-a


Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 1
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Didactică și Pedagogică
Disciplina: Geografie Nr. ore: 5
Unitatea de învățare: Europa - identitate geografică

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Obser
pedagogice
- exerciţii de grupare a informaţiilor,
Europa - poziție geografică. 1.1. elementelor, fenomenelor şi proceselor - activitate individuală S16
Tărmurile: golfuri, insule, Probă orală
1.2. geografice pe baza unor criterii/tematici - activitate în grup (13-17 II)
peninsule și strâmtori
ştiinţifice sau de interes personal - activitate frontală
2.1. - exerciţii de poziţionare corectă a unor - albume
Caracteristici generale ale - dicţionare S17
2.2. elemente geografice pe suport grafic şi Probă practică
reliefului. Unități majore - atlase geografice (20-24 II)
cartografic
2.3. - stabilirea caracteristicilor spaţiale ale - globul geografic Verificarea
- harta fizică a lumii S18
Hidrografia Europei 3.1. unor procese şi fenomene observate pe temei pentru
- fișe de lucru (27-31 I)
suporturi cartografice acasă
3.2. - lecturi geografice
- precizarea unor asemănări/deosebiri
Diferențieri climatice și 3.3. - exercițiul Observarea S19
privind modul de manifestare a
biogeografice - descrierea sistematică (3-7 II)
3.4. fenomenelor şi proceselor
- învățarea prin descoperire
Răspândirea geografică a 4.1. - conversația euristică
- identificarea cauzelor de natură socio-
populației. Elemente de - învațarea dirijată
4.2. economică în explicarea diferitelor S20
diversitate umană (etnică, - comparația Probă orală
fenomene caracteristice geografiei umane (10-14 II)
lingvistică, confesională și 4.3. - problematizarea
şi regionale
culturală)
Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a VI-a
Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 1
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Didactică și Pedagogică
Disciplina: Geografie Nr. ore: 5
Unitatea de învățare: Europa - identitate geografică

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Obser
pedagogice
- identificarea categoriilor de patrimoniu
S21
Mari orașe europene 1.1. local, naţional, european şi mondial Probă practică
- activitate individuală (17-21 II)
folosind diferite surse de documentare
1.2. - activitate în grup
- activitate frontală
2.1. - identificarea particularităţilor diferitelor Verificarea
- albume
regiuni/teritorii/continente din perspectiva temei pentru
Resursele naturale și 2.2. - dicţionare S22
cunoaşterii geografice, istorice şi culturale acasă
valorificarea lor - atlase geografice (24-28 II)
2.3. - descrierea unui element geografic după
- globul geografic
un algoritm dat Probă orală
3.1. - harta fizică a lumii
- fișe de lucru
3.2. - explicarea elementelor reprezentate pe
Activitățile economice: - - lecturi geografice
imagini provenite din diferite surse S23
agricultura, industria, 3.3. - exercițiul Probă scrisă
- propunerea unor soluţii la întrebări sau (2-6 III)
serviciile - descrierea
3.4. probleme geografice
- învățarea prin descoperire
- precizarea unor asemănări/deosebiri
Harta politică a Europei - 4.1. - conversația euristică Observarea S24
privind modul de manifestare a
state și regiuni - învațarea dirijată sistematică (9-13 III)
4.2. fenomenelor şi proceselor
- comparația
- interpretarea datelor rezultate din - problematizarea
4.3. S25
Uniunea Europeană observare directă sau mediată pentru Portofoliul
(16-20 III)
explicarea unei realităţi teritoriale
Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a VI-a
Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 1
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Didactică și Pedagogică
Disciplina: Geografie Nr. ore: 6
Unitatea de învățare: Europa - identitate geografică

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Obser
pedagogice
1.1. - exerciţii de grupare a informaţiilor,
- activitate individuală
elementelor, fenomenelor şi proceselor Observarea S26
Franța 1.2. - activitate în grup
geografice pe baza unor criterii/tematici sistematică (23-27 III)
- activitate frontală
2.1. ştiinţifice sau de interes personal
„Şcoala Altfel: Să știi mai Excursii tematice, vizitarea unor obiective turistice, S27
multe, să fii mai bun” proiecte desfășurate în școală (30 III-3 IV)
2.2. - elaborarea de proiecte privind - albume Verificarea
S28
Germania diversitatea patrimoniului local, naţional, - dicţionare temei pentru
2.3. (22-24 IV)
european şi mondial - atlase geografice acasă
- interpretarea datelor rezultate din
S29
Italia 3.1. observare directă sau mediată pentru - globul geografic Probă orală
(27 IV-1 V)
explicarea unei realităţi teritoriale - harta fizică a lumii
3.2.
- evidenţierea legăturii dintre mediul - fișe de lucru
geografic şi evoluţia societăţii omeneşti pe S30
Federația Rusă 3.3. - lecturi geografice Probă practică
baza informaţiilor obţinute din diferite (4-8 V)
surse - exercițiul
3.4.
Țările Scandinave: - identificarea particularităţilor diferitelor - descrierea Porotofiul S31
Norvegia, Suedia, Finlanda regiuni/teritorii/continente din perspectiva (11-15 V)
4.1. cunoaşterii geografice, istorice şi culturale - problematizarea
- exerciţii pentru identificarea termenilor - metoda ciorchinelui
4.2.
geografici în texte diferite - analiza şi sinteza
S32
Recapitulare / evaluare - precizarea unor asemănări/deosebiri Probă scrisă
(18-22 V)
4.3. privind modul de manifestare a
fenomenelor şi proceselor
Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a VI-a
Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 1
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Didactică și Pedagogică
Disciplina: Geografie Nr. ore: 3
Unitatea de învățare: Europa în lumea contemporană

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Obser
pedagogice
1.1. - realizarea unor scheme logice privind
relaţiile dintre diferite elemente geografice - activitate individuală
1.2.
şi elemente din matematică şi ştiinţe - activitate în grup
Valori culturale și umane Observarea S33
2.1. utilizând aplicaţii TIC - activitate frontală
europene sistematică (25-29 V)
- identificarea categoriilor de patrimoniu - albume
2.2.
local, naţional, european şi mondial - dicţionare
2.3. folosind diferite surse de documentare
3.1. - explicarea deosebirilor dintre spaţii - albume Probă practică S34
geografice diferite (stat, regiune, continent) - dicţionare (1-5 VI)
3.2.
din perspectiva diversităţii naturale şi - atlase geografice Probă orală
Calitatea vieții în Europa 3.3. socio-economice - globul geografic Probă scrisă
- reprezentarea procentuală a unor - harta fizică a lumii
3.4.
elemente/structuri geografice, prin - fișe de lucru
4.1. elaborarea de diagrame, utilizând TIC
- exerciţii pentru identificarea termenilor
4.2.
Recapitulare și evaluare geografici în texte diferite
-activitate individuală; S35
finală est de evaluare 4.3. - precizarea unor asemănări/deosebiri Probă practică
-fişe de evaluare. (8-12 VI)
sumativă privind modul de manifestare a
fenomenelor şi proceselor