Sunteți pe pagina 1din 26

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DUMENI


Comuna GEORGE ENESCU, judeţul BOTOŞANI, ROMÂNIA
TELEFON: +40 23 162 .81.46• FAX: +40 23 162 .81.46
E-MAIL: s.georgeenescu@yahoo.com

Nr. din

Director, Responsabil comisia metodică „OM ŞI SOCIETATE”,

Prof. DUMBRAVĂ Ciprian Prof. PRECOB Mirela

PLANIFICARE ANUALĂ, CALENDARISTICĂ ŞI PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


LA DISCIPLINA GEOGRAFIE

CLASA a VII-a, EDITURA AVANTGARDE CENTRE

Autori: Mihaela Fiscutean, Dorin Fiscutean, Ciprian Mihai, Ionela Popa, Valentina
Holic

Anul şcolar 2019-2020

1 oră/săptămână
Prof. APOSTOL ALEXANDRU

COMPETENȚE GENERALE ŞI SPECIFICE - EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


1. Prezentarea realităţii geografice, utilizând mijloace şi limbaje specifice

1.1. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici identificaţi în contexte diferite
- construirea unor enunţuri simple, corecte şi coerente (descrieri, argumentări, explicaţii, texte etc.), utilizând termeni, denumiri,
informaţii specifice din surse diferite
- recunoaşterea termenilor şi denumirilor geografice în texte diferite, surse grafice şi cartografice
- definirea/explicarea realităţii geografice utilizând limbajul specific
- exprimarea/argumentarea unei opinii privind problematica specifică spaţiilor geografice studiate
- analizarea/interpretarea unor date statistice cuprinse în tabele şi grafice
- realizarea unor prezentări/proiecte geografice cu tematică specifică
- prezentarea unor aspecte privind influenţa problematicii geografice globale asupra vieţii personale
- descrierea unor situaţii redate prin imagini statice sau dinamice

1.2. Elaborarea unui text pe o temă geografică dată, utilizând termeni daţi
- elaborarea unui text pe baza studierii realităţii geografice, utilizând termeni şi denumiri geografice date
- completarea unui text lacunar cu termeni şi denumiri geografice adecvate
- exprimarea în cuvinte proprii a caracteristicilor elementelor observate direct sau indirect
- descrierea/prezentarea/caracterizarea unor elemente, fenomene şi procese geografice urmărite pe un profil/traseu sau întâlnite într-o
sursă informatică/mass-media
- construirea unor scheme logice între diferite elemente, fenomene, procese geografice
- identificarea/explicarea unor legături spaţiale, cronologice, cauzale şi funcţionale între diferite elemente, fenomene, procese
geografice
- construirea unor texte pe baza informaţiilor oferite de hărţi, grafice, imagini şi alte surse

2. Raportarea realităţii geografice spaţiale şi temporale la reprezentări cartografice

2.1. Localizarea elementelor geografice pe reprezentări cartografice


- fixarea/determinarea poziţiei unor elemente cu ajutorul punctelor cardinale, a coordonatelor geografice şi a altor repere cartografice
- localizarea elementelor, proceselor şi fenomenelor geografice prin poziţionare reciprocă
- descrierea unor trasee parcurse pe un suport cartografic, utilizând punctele cardinale, coordonatele geografice sau alte elemente de
reper
- localizarea elementelor pe hărţi la scări diferite
- transpunerea elementelor de pe reprezentări cartografice pe hărţi mute/de contur
- identificarea unor caracteristici ale elementelor şi fenomenelor geografice rezultate din poziţia geografică/matematică a acestora
- identificarea consecinţelor geografice rezultate din poziţionarea spaţială a elementelor
- folosirea hărţilor şi graficelor în activităţi cotidiene

2.2. Interpretarea fenomenelor şi proceselor geografice pe baza reprezentărilor grafice şi cartografice


- elaborarea unui text pe baza interpretării/transferării informaţilor grafice şi cartografice
- realizarea unor reprezentări/desene schematice simple utilizând semnele convenţionale
- poziţionarea corectă pe un suport cartografic a unor elemente sau areale utilizând semne convenţionale
- citirea şi interpretarea unor hărţi tematice (a unui element, fenomen, proces sau sistem)
- citirea şi înţelegerea unor reprezentări convenţionale specifice (altitudini, adâncimi, limite, areale, tipuri climatice, zone de vegetaţie,
resurse naturale, activităţi economice, căi de comunicaţie etc.)
- interpretarea unor realităţi geografice pe baza utilizării reprezentărilor grafice şi cartografice şi a semnelor convenţionale
- utilizarea reprezentărilor cartografice în situaţii reale (măsurarea distanţelor, stabilirea unor itinerarii, localizarea unor fenomene,
procese, evenimente, manifestări, alte situaţii de interes personal)

2.3. Corelarea elementelor şi fenomenelor geografice date prin raportare la suporturi grafice şi cartografice
- asocierea semnelor convenţionale cu caracteristicile reale ale elementelor şi fenomenelor geografice pe care le reprezintă
- identificarea relaţiilor cauzale dintre elementele şi fenomenele geografice pe baza suporturilor grafice şi cartografice
- compararea elementelor şi fenomenelor geografice din realitate prin raportare la suporturi grafice şi cartografice

3. Studierea spaţiului geografic, realizând conexiuni cu informaţii dobândite la alte discipline şcolare

3.1. Ierarhizarea elementelor cu caracter geografic cu ajutorul instrumentelor TIC/GIS şi al elementelor din matematică şi ştiinţe
- folosirea tehnicilor TIC/GIS în ierarhizarea unor elemente geografice
- structurarea datelor obţinute de pe site-uri cu informaţii geografice
- prezentarea unei teme cu problematică geografică, utilizând și cunoștințe dobândite la alte discipline/științe și respectiv informații din
diferite baze de date TIC/GIS

3.2. Realizarea proiectelor/studiilor de caz utilizând instrumente TIC/GIS


- realizarea unui text/referat/lucrare independentă pe baza datelor accesate pe internet
- ilustrarea grafică şi cartografică a unui text utilizând resurse informatice
- realizarea unei baze de date cu informaţii/materiale din surse TIC/GIS
- accesarea informaţiilor privind fenomene şi procese geografice cu impact în viaţa cotidiană din diferite materiale/surse informatice

3.3. Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a realităţii geografice realizând corelaţii interdisciplinare
- prezentarea orală sau în scris a unor date/informaţii referitoare la diversitatea naturală, culturală şi umană
- analizarea/explicarea/prezentarea unor elemente de diversitate şi identitate geografică pe baza informaţiilor dobândite la alte
discipline sau din experienţe anterioare
- relaţionarea/corelarea unor elemente, procese şi fenomene geografice specifice spaţiilor studiate
- prezentarea caracteristicilor geografice identificate în diferite desene, imagini, materiale video etc.
- evidenţierea rolului unor factori geografici, istorici, sociali în particularizarea caracteristicilor grupurilor umane şi teritoriilor
- realizarea unor studii de caz

3.4. Prezentarea patrimoniului mondial utilizând diverse surse


- identificarea unor componente semnificative ale patrimoniului mondial, utilizând diferite surse
- selectarea şi gruparea, pe diferite criterii/tematici, a unor elemente ale patrimoniului mondial
- evidenţierea unor elemente specifice de cultură şi civilizaţie naţională/regională/continentală în descrierea patrimoniului universal

4. Elaborarea unui demers investigativ din perspectiva educaţiei permanente şi pentru viaţa cotidiană

4.1. Utilizarea unor metode de investigare


- identificarea unor situaţii-problemă prin observare directă, liberă sau dirijată
- stabilirea unor etape în colectarea informaţiilor care să răspundă situaţiilor-problemă
- analizarea unor date, grafice, texte sau a unor situaţii reale - prelucrarea şi interpretarea datelor primare
- utilizarea datelor secundare rezultate din observare şi analiză directă sau mediată pentru explicarea realităţii teritoriale
- realizarea unui text/proiect/scenariu pe o problematică investigată/analizată/studiată
- formularea unei opinii personale privind evoluţia ulterioară a elementelor investigate

4.2. Ierarhizarea unor elemente, fenomene și procese după caracteristicile lor geografice
- interpretarea datelor rezultate din observare directă sau mediată pentru explicarea unei realităţi teritoriale
- descrierea/caracterizarea unor elemente, fenomene, procese geografice după un algoritm însuşit
- prezentarea comparativă a elementelor, fenomenelor şi proceselor geografice după un algoritm dat

4.3. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi procese ale mediului geografic
- observarea liberă sau dirijată a componentelor mediului geografic
- stabilirea relaţiilor cauzale/de intercondiţionare între elemente, fenomene şi procese geografice
- identificarea elementelor, fenomenelor şi proceselor supuse transformărilor la nivel local, regional sau global
- descrierea efectelor transformărilor la nivel local, regional sau global

4.4. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului geografic


- identificarea unor probleme existente în mediul înconjurător
- formularea unor soluţii sustenabile pentru rezolvarea unor probleme de mediu
- argumentarea soluţiilor de rezolvare a unor probleme specifice mediului înconjurător
- realizarea unei lucrări independente/studiu de caz/proiect pe baza unui algoritm şi a unei bibliografii indicate
- prezentarea unor exemple de bună practică/iniţiative privind dezvoltarea sustenabilă
Planificara anuală
An şcolar 2019-2020

Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a VII-a


Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 1
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Avantgarde Centre
Disciplina: Geografie Nr. ore/an: 34

Total Ore de Ore la dispoziţia


Perioada Unitatea de învățare Observaţii
ore predare profesorului
Semestrul I 1. Evaluare iniţială. Asia 9 8 1 Probă scrisă
09 septembrie 2019 -
20 decembrie 2019 2. Africa 6 4 2 Probă scrisă
Număr de săptămâni: 15 15 12 3
Semestrul al II-lea 1. America de Nord și America de Sud 10 9 1 Probă scrisă
13 ianuarie 2020 - 2. Australia și Oceania. Antarctica 5 4 1 Probă scrisă
12 iunie 2020 3. Elemente de geografia mediului înconjurător 4 2 2 Probă scrisă
Număr de săptămâni: 19 19 15 4
Programul
„Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”
(30 martie - 3 aprilie 2020) Excursii tematice Săptămâna 27
Vizitarea unor obiective turistice
Proiecte desfășurate în școală
Total săptămâni predare: 34 34 27 7

Total săptămâni an şcolar: 35 (Semestrul I – 15 săptămâni) + (Semestrul al II-lea – 19 săptămâni) + (Şcoala Altfel – 1 săptămâni) = 35
Planificare calendaristică pe semestrul I
An şcolar 2019-2020

Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a VII-a


Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 1
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Avantgarde Centre
Disciplina: Geografie Nr. ore/semestru: 15

Nr. Unitatea de Nr.


Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
1. Asia - prezentare 1. Test de evaluare 1.1. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor 3 S1-S3 Probă scrisă în
geografică iniţială. Poziția geografici identificaţi în contexte diferite S1 (10 minute)
generală geografică, limitele, 1.2. Elaborarea unui text pe o temă geografică dată,
întinderea utilizând termeni daţi
2.1. Localizarea elementelor geografice pe reprezentări
cartografice
2.2. Interpretarea fenomenelor şi proceselor geografice
pe baza reprezentărilor grafice şi cartografice
2.3. Corelarea elementelor şi fenomenelor geografice
date prin raportare la suporturi grafice şi cartografice
2. Relieful Asiei 3.1. Ierarhizarea elementelor cu caracter geografic cu
ajutorul instrumentelor TIC/GIS şi al elementelor din
matematică şi ştiinţe
3.2. Realizarea proiectelor/studiilor de caz utilizând
instrumente TIC/GIS
3.3. Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a
realităţii geografice realizând corelaţii interdisciplinare
3. Clima și hidrografia 3.4. Prezentarea patrimoniului mondial utilizând diverse
surse
4.1. Utilizarea unor metode de investigare
4.2. Ierarhizarea unor elemente, fenomene și procese
după caracteristicile lor geografice
4.3. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente,
fenomene şi procese ale mediului geografic
4.4. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului
geografic
Nr. Unitatea de Nr.
Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
1.1. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor
geografici identificaţi în contexte diferite
1.2. Elaborarea unui text pe o temă geografică dată,
utilizând termeni daţi
2.1. Localizarea elementelor geografice pe reprezentări
cartografice

4. Vegetația, fauna și 2.2. Interpretarea fenomenelor şi proceselor geografice


solurile pe baza reprezentărilor grafice şi cartografice
2.3. Corelarea elementelor şi fenomenelor geografice
date prin raportare la suporturi grafice şi cartografice
3.1. Ierarhizarea elementelor cu caracter geografic cu
ajutorul instrumentelor TIC/GIS şi al elementelor din
matematică şi ştiinţe
Asia - prezentare
2. geografică 2 S4-S5
generală
3.2. Realizarea proiectelor/studiilor de caz utilizând
instrumente TIC/GIS
5. Populația și așezările 3.3. Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a
umane. Harta politică. realităţii geografice realizând corelaţii interdisciplinare
Resursele naturale și 3.4. Prezentarea patrimoniului mondial utilizând diverse
economia surse
4.1. Utilizarea unor metode de investigare

4.2. Ierarhizarea unor elemente, fenomene și procese


după caracteristicile lor geografice
4.3. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente,
fenomene şi procese ale mediului geografic
4.4. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului
geografic
Nr. Unitatea de Nr.
Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
3. Asia - regiuni şi 1. Turcia și Arabia 1.1. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor 4 S6-S9
ţări Saudită geografici identificaţi în contexte diferite
1.2. Elaborarea unui text pe o temă geografică dată,
utilizând termeni daţi
2.1. Localizarea elementelor geografice pe reprezentări
cartografice

2. India și China 2.2. Interpretarea fenomenelor şi proceselor geografice


pe baza reprezentărilor grafice şi cartografice
2.3. Corelarea elementelor şi fenomenelor geografice
date prin raportare la suporturi grafice şi cartografice
3.1. Ierarhizarea elementelor cu caracter geografic cu
ajutorul instrumentelor TIC/GIS şi al elementelor din
matematică şi ştiinţe

3. Japonia și Indonezia

3.2. Realizarea proiectelor/studiilor de caz utilizând


instrumente TIC/GIS
3.3. Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a
realităţii geografice realizând corelaţii interdisciplinare
3.4. Prezentarea patrimoniului mondial utilizând diverse
surse
4.1. Utilizarea unor metode de investigare
4. Recapitulare /
evaluare

4.2. Ierarhizarea unor elemente, fenomene și procese


după caracteristicile lor geografice
4.3. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente,
fenomene şi procese ale mediului geografic
4.4. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului
geografic

Nr. Unitatea de Nr.


Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
1.1. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor
geografici identificaţi în contexte diferite
1.2. Elaborarea unui text pe o temă geografică dată,
utilizând termeni daţi
2.1. Localizarea elementelor geografice pe reprezentări
1. Africa - poziția cartografice
geografică

2.2. Interpretarea fenomenelor şi proceselor geografice


pe baza reprezentărilor grafice şi cartografice
2.3. Corelarea elementelor şi fenomenelor geografice
date prin raportare la suporturi grafice şi cartografice
3.1. Ierarhizarea elementelor cu caracter geografic cu
ajutorul instrumentelor TIC/GIS şi al elementelor din
matematică şi ştiinţe
Africa -
prezentare 2. Africa - caracteristici
4. 3 S10-S12
geografică fizico-geografice
generală
3.2. Realizarea proiectelor/studiilor de caz utilizând
instrumente TIC/GIS
3.3. Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a
realităţii geografice realizând corelaţii interdisciplinare
3.4. Prezentarea patrimoniului mondial utilizând diverse
surse
4.1. Utilizarea unor metode de investigare

3. Africa - caracteristici
socio-economice 4.2. Ierarhizarea unor elemente, fenomene și procese
după caracteristicile lor geografice
4.3. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente,
fenomene şi procese ale mediului geografic
4.4. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului
geografic

Nr. Unitatea de Nr.


Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
1.1. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor
geografici identificaţi în contexte diferite
1.2. Elaborarea unui text pe o temă geografică dată,
utilizând termeni daţi
2.1. Localizarea elementelor geografice pe reprezentări
4. Africa de Sud și Egipt cartografice
2.2. Interpretarea fenomenelor şi proceselor geografice pe
baza reprezentărilor grafice şi cartografice
2.3. Corelarea elementelor şi fenomenelor geografice date
prin raportare la suporturi grafice şi cartografice
3.1. Ierarhizarea elementelor cu caracter geografic cu
Africa - ajutorul instrumentelor TIC/GIS şi al elementelor din
prezentare 5. Recapitulare matematică şi ştiinţe
5. 3 S13-S15
geografică 3.2. Realizarea proiectelor/studiilor de caz utilizând
generală instrumente TIC/GIS
3.3. Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a
realităţii geografice realizând corelaţii interdisciplinare
3.4. Prezentarea patrimoniului mondial utilizând diverse
surse
6. Evaluare și sinteză 4.1. Utilizarea unor metode de investigare
semestrială 4.2. Ierarhizarea unor elemente, fenomene și procese după
caracteristicile lor geografice
4.3. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente,
fenomene şi procese ale mediului geografic
4.4. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului
geografic

Planificare calendaristică pe semestrul al II-lea


An şcolar 2019-2020
Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a VII-a
Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 1
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Avantgarde Centre
Disciplina: Geografie Nr. ore/semestru: 19

Nr. Unitatea de Nr.


Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore

1.1. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor


geografici identificaţi în contexte diferite
1.2. Elaborarea unui text pe o temă geografică dată, utilizând
1. Poziția termeni daţi
geografică, limitele 2.1. Localizarea elementelor geografice pe reprezentări
și întinderea cartografice
2.2. Interpretarea fenomenelor şi proceselor geografice pe baza
reprezentărilor grafice şi cartografice
2.3. Corelarea elementelor şi fenomenelor geografice date prin
raportare la suporturi grafice şi cartografice
America - 3.1. Ierarhizarea elementelor cu caracter geografic cu ajutorul
prezentare instrumentelor TIC/GIS şi al elementelor din matematică şi
1. 2. Relieful și clima 3 S16-S18
geografică ştiinţe
generală 3.2. Realizarea proiectelor/studiilor de caz utilizând instrumente
TIC/GIS
3.3. Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a
realităţii geografice realizând corelaţii interdisciplinare
3.4. Prezentarea patrimoniului mondial utilizând diverse surse
3. Hidrografia și 4.1. Utilizarea unor metode de investigare
particularități 4.2. Ierarhizarea unor elemente, fenomene și procese după
biogeografice caracteristicile lor geografice
4.3. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi
procese ale mediului geografic
4.4. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului geografic

Nr. Unitatea de Nr.


Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
2. America - 4. Populația 3 S19-S21
1.1. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor
geografici identificaţi în contexte diferite
1.2. Elaborarea unui text pe o temă geografică dată, utilizând
termeni daţi
2.1. Localizarea elementelor geografice pe reprezentări
cartografice
2.2. Interpretarea fenomenelor şi proceselor geografice pe baza
reprezentărilor grafice şi cartografice
2.3. Corelarea elementelor şi fenomenelor geografice date prin
raportare la suporturi grafice şi cartografice
3.1. Ierarhizarea elementelor cu caracter geografic cu ajutorul
prezentare 5. Așezările umane instrumentelor TIC/GIS şi al elementelor din matematică şi
geografică ştiinţe
generală 3.2. Realizarea proiectelor/studiilor de caz utilizând instrumente
TIC/GIS
3.3. Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a
realităţii geografice realizând corelaţii interdisciplinare
3.4. Prezentarea patrimoniului mondial utilizând diverse surse
4.1. Utilizarea unor metode de investigare
6. Resursele 4.2. Ierarhizarea unor elemente, fenomene și procese după
naturale și economia caracteristicile lor geografice
4.3. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi
procese ale mediului geografic
4.4. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului geografic

1.1. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor


geografici identificaţi în contexte diferite
1.2. Elaborarea unui text pe o temă geografică dată, utilizând
termeni daţi
America - 1. Statele Unite ale 2.1. Localizarea elementelor geografice pe reprezentări
3. 1 S22
regiuni şi ţări Americii cartografice
2.2. Interpretarea fenomenelor şi proceselor geografice pe baza
reprezentărilor grafice şi cartografice
2.3. Corelarea elementelor şi fenomenelor geografice date prin
raportare la suporturi grafice şi cartografice
Nr. Unitatea de Nr.
Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
4. America – 2. Canada și Mexic 3 S23-S25
3.1. Ierarhizarea elementelor cu caracter geografic cu ajutorul
instrumentelor TIC/GIS şi al elementelor din matematică şi
ştiinţe

3.2. Realizarea proiectelor/studiilor de caz utilizând instrumente


TIC/GIS

3.3. Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a


realităţii geografice realizând corelaţii interdisciplinare

3. Brazilia și 3.4. Prezentarea patrimoniului mondial utilizând diverse surse


Argentina
regiuni şi ţări

4.1. Utilizarea unor metode de investigare

4.2. Ierarhizarea unor elemente, fenomene și procese după


caracteristicile lor geografice

4. Evaluare

4.3. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi


procese ale mediului geografic

4.4. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului geografic

Nr. Unitatea de Nr.


Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
1.1. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor
geografici identificaţi în contexte diferite
1.2. Elaborarea unui text pe o temă geografică dată, utilizând
Australia şi 1. Australia și termeni daţi
5. 1 S26
Antarctica Oceania 2.1. Localizarea elementelor geografice pe reprezentări
cartografice
2.2. Interpretarea fenomenelor şi proceselor geografice pe baza
reprezentărilor grafice şi cartografice
„Şcoala Altfel: Programul „Şcoala altfel: să știi mai multe, să fii mai bun!”
6. să știi mai Excursii tematice 30 III - 3 IV
S27
multe, să fii mai Vizitarea unor obiective turistice 2020
bun!” Proiecte desfășurate în școală
2.3. Corelarea elementelor şi fenomenelor geografice date prin
2. Auatralia raportare la suporturi grafice şi cartografice
3.1. Ierarhizarea elementelor cu caracter geografic cu ajutorul
3. Noua Zeelandă instrumentelor TIC/GIS şi al elementelor din matematică şi
Australia şi Probă scrisă
7. ştiinţe 4 S28-S31
Antarctica în S31
4. Antarctica 3.2. Realizarea proiectelor/studiilor de caz utilizând instrumente
TIC/GIS
5. Evaluare 3.3. Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a
realităţii geografice realizând corelaţii interdisciplinare
1. Protecția
mediului 3.4. Prezentarea patrimoniului mondial utilizând diverse surse

4.1. Utilizarea unor metode de investigare


2. Surse de poluare
Elemente de 4.2. Ierarhizarea unor elemente, fenomene și procese după
geografia
8. caracteristicile lor geografice 4 S32-S35
mediului
3. Recapitulare
înconjurător
finală 4.3. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi
procese ale mediului geografic
4. Evaluare și
4.4. Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului geografic
sinteză finală

Proiectarea unităților de învățare pe semestrul I


An şcolar 2019-2020
Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a VII-a
Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 1
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Avantgarde Centre
Disciplina: Geografie Nr. ore: 5
Unitatea de învățare: Asia - prezentare geografică generală

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
Test de evaluare 1.1. - recunoaşterea termenilor şi denumirilor geografice - activitate individuală Probă scrisă
iniţială. Poziția în texte diferite, surse grafice şi cartografice - activitate în grup S1
geografică, limitele, 1.2. - definirea/explicarea realităţii geografice utilizând - activitate frontală Probă (9-13 IX)
întinderea limbajul specific - albume practică
2.1. - dicţionare
- exprimarea/argumentarea unei opinii privind
problematica specifică spaţiilor geografice studiate - culegeri de texte Observarea S2
Relieful Asiei 2.2.
- realizarea unor prezentări/proiecte geografice cu - atlase geografice sistematică (16-20 IX)
tematică specifică - globul geografic
2.3.
- identificarea/explicarea unor legături spaţiale, - harta fizică a lumii
3.1. cronologice, cauzale şi funcţionale între diferite - fișe de lucru Verificarea
- lecturi geografice S3
Clima hidrografia elemente, fenomene, procese geografice temei pentru
(23-27 IX)
3.2. - construirea unor texte pe baza informaţiilor oferite - analiza acasă
de hărţi, grafice, imagini şi alte surse - sinteza
3.3. - studiul de caz
- fixarea/determinarea poziţiei unor elemente cu
ajutorul punctelor cardinale, a coordonatelor - exercițiul
Vegetaţia, fauna şi 3.4. - descrierea Probă S4
geografice şi a altor repere cartografice
solurile - învățarea prin descoperire practică (30 IX-4 X)
- localizarea elementelor, proceselor şi fenomenelor
4.1.
geografice prin poziţionare reciprocă - învațarea dirijată
Populaţia şi aşezările 4.2. - comparația
- construirea unor enunţuri simple, corecte şi - jocul de rol
omeneşti. Harta
4.3. coerente (descrieri, argumentări, explicaţii, texte - dezbaterea Observarea S5
politică. Resursele
etc.), utilizând termeni, denumiri, informaţii specifice - problematizarea sistematică (7-11 X)
naturale şi economia
4.4. din surse diferite - metoda ciorchinelui
Asiei

Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a VII-a


Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 1
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Avantgarde Centre
Disciplina: Geografie Nr. ore: 4
Unitatea de învățare: Asia - regiuni şi ţări

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
1.1. - localizarea elementelor pe hărţi la scări diferite - activitate individuală
- transpunerea elementelor de pe reprezentări - activitate în grup
1.2. cartografice pe hărţi mute/de contur - activitate frontală
Turcia și Arabia - compararea elementelor şi fenomenelor geografice - albume Probă S6
Saudită 2.1. din realitate prin raportare la suporturi grafice şi practică (14-18 X)
- dicţionare
cartografice
- folosirea tehnicilor TIC/GIS în ierarhizarea unor
- culegeri de texte
2.2.
elemente geografice - atlase geografice
2.3. - analizarea/explicarea/prezentarea unor elemente de - globul geografic
diversitate şi identitate geografică pe baza - harta fizică a lumii
3.1. informaţiilor dobândite la alte discipline sau din - fișe de lucru
Observarea S7
India și China experienţe anterioare - lecturi geografice
sistematică (21-25 X)
3.2. - evidenţierea rolului unor factori geografici, istorici, - analiza
sociali în particularizarea caracteristicilor grupurilor - sinteza
3.3. umane şi teritoriilor - studiul de caz
- evidenţierea unor elemente specifice de cultură şi - exercițiul
3.4. - descrierea
civilizaţie naţională/regională/continentală în
Verificarea
descrierea patrimoniului universal - învațarea dirijată S8
Japonia și Indonezia 4.1. temei pentru
- prezentarea comparativă a elementelor, - comparația acasă
(28 X-1 XI)
fenomenelor şi proceselor geografice după un - jocul de rol
4.2.
algoritm dat - dezbaterea
4.3. - problematizarea
Recapitulare / - fişe de evaluare cu itemi diferiţi despre specificul - metoda ciorchinelui S9
Probă scrisă
evaluare geografic al continentului asiatic (4-8 XI)
4.4. - metoda cubului

Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a VII-a


Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 1
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Avantgarde Centre
Disciplina: Geografie Nr. ore: 6
Unitatea de învățare: Africa

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
- identificarea relaţiilor cauzale dintre elementele şi
1.1. fenomenele geografice pe baza suporturilor grafice şi - activitate individuală
Africa - poziţia
cartografice - activitate în grup Probă S10
geografică, limitele,
1.2. - compararea elementelor şi fenomenelor geografice - activitate frontală practică (11-15 XI)
întinderea
din realitate prin raportare la suporturi grafice şi - albume
2.1. cartografice
- dicţionare
- descrierea/caracterizarea unor elemente, fenomene,
procese geografice după un algoritm însuşit - culegeri de texte
Africa - caracteristici 2.2. Observarea S11
- prezentarea comparativă a elementelor, - atlase geografice
fizico-geografice - globul geografic sistematică (18-22 XI)
2.3. fenomenelor şi proceselor geografice după un
algoritm dat - harta fizică a lumii
3.1. - formularea unor enunţuri argumentative privind - fișe de lucru
importanţa culturală universală a unor elemente şi - lecturi geografice Verificarea
Africa - caracterisitci S12
3.2. spaţii geografice - analiza temei pentru
socio-economice (25-29 XI)
- analizarea diferitelor spaţii studiate din perspectiva - sinteza acasă
3.3. conservării şi valorificării patrimoniului cultural - studiul de caz
- identificarea elementelor, fenomenelor şi proceselor - exercițiul
3.4. supuse transformărilor la nivel local, regional sau - descrierea
Africa de Sud și Probă S13
global
Egipt - învățarea prin descoperire practică (2-6 XII)
4.1. - descrierea efectelor transformărilor la nivel local,
regional sau global - învațarea dirijată
4.2. - utilizarea, în context nou, a informaţiilor primite din - comparația
diferite surse - jocul de rol Observarea S14
Recapitulare - dezbaterea
4.3. - compararea unor elemente demografice şi stabilirea sistematică (9-13 XII)
unor asemănări şi deosebiri - problematizarea
Evaluare şi sinteză 4.4. - fişe de evaluare cu itemi diferiţi despre specificul - metoda ciorchinelui S15
Probă orală
semestrială geografic al continentului african (16-20 XII)

Proiectarea unităților de învățare pe semestrul al II-lea


An şcolar 2019-2020
Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a VII-a
Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 1
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Avantgarde Centre
Disciplina: Geografie Nr. ore: 3
Unitatea de învățare: America - prezentare geografică generală

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
1.1.
- fixarea/determinarea poziţiei unor elemente cu
ajutorul punctelor cardinale, a coordonatelor
1.2.
geografice şi a altor repere cartografice
America - poziţia
- localizarea elementelor, proceselor şi fenomenelor - activitate individuală Probă S16
geografică, limitele, 2.1.
geografice prin poziţionare reciprocă practică (13-17 II)
întinderea - activitate în grup
- descrierea unor trasee parcurse pe un suport
2.2. - activitate frontală
cartografic, utilizând punctele cardinale,
coordonatele geografice sau alte elemente de reper - albume
2.3. - dicţionare
- localizarea elementelor pe hărţi la scări diferite - atlase geografice
3.1. - transpunerea elementelor de pe reprezentări - globul geografic
cartografice pe hărţi mute/de contur - harta fizică a lumii
3.2. - identificarea unor caracteristici ale elementelor şi Observarea S17
Relieful și clima - fișe de lucru
fenomenelor geografice rezultate din poziţia sistematică (20-24 I)
3.3. geografică/matematică a acestora - lecturi geografice
- identificarea consecinţelor geografice rezultate din - exercițiul
3.4. poziţionarea spaţială a elementelor - descrierea
- descrierea/prezentarea/caracterizarea unor - învățarea prin descoperire
4.1. elemente, fenomene şi procese geografice urmărite - conversația euristică
pe un profil/traseu sau întâlnite într-o sursă - învațarea dirijată
Hidrografia și 4.2. informatică/mass-media - comparația S18
particularități - construirea unor scheme logice între diferite - problematizarea
4.3. (27-31 I)
biogeografice elemente, fenomene, procese geografice
- identificarea/explicarea unor legături spaţiale,
4.4. cronologice, cauzale şi funcţionale între diferite
elemente, fenomene, procese geografice
Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a VII-a
Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 1
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Avantgarde Centre
Disciplina: Geografie Nr. ore: 3
Unitatea de învățare: America - prezentare geografică generală

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
1.1. - relaţionarea/corelarea unor elemente, procese şi
fenomene geografice specifice spaţiilor studiate
1.2. - prezentarea caracteristicilor geografice identificate Verificarea
S19
Populaţia în diferite desene, imagini, materiale video etc. temei pentru
- activitate individuală (3-7 II)
2.1. - evidenţierea rolului unor factori geografici, istorici, acasă
sociali în particularizarea caracteristicilor grupurilor - activitate în grup
2.2. umane şi teritoriilor - activitate frontală
- identificarea unor situaţii-problemă prin observare - albume
2.3. directă, liberă sau dirijată - dicţionare
- stabilirea unor etape în colectarea informaţiilor care - atlase geografice
3.1. să răspundă situaţiilor-problemă - globul geografic
- analizarea unor date, grafice, texte sau a unor Probă S20
Așezările umane - harta fizică a lumii
3.2. situaţii reale - prelucrarea şi interpretarea datelor practică (10-14 II)
- fișe de lucru
primare
3.3. - utilizarea datelor secundare rezultate din observare - lecturi geografice
şi analiză directă sau mediată pentru explicarea - exercițiul
3.4. realităţii teritoriale - descrierea
- formularea unor enunţuri argumentative privind - învățarea prin descoperire
4.1. importanţa culturală universală a unor elemente şi - conversația euristică
spaţii geografice - învațarea dirijată
4.2. - analizarea diferitelor spaţii studiate din perspectiva - comparația
Resursele naturale și Observarea S21
conservării şi valorificării patrimoniului cultural - problematizarea
economia 4.3. sistematică (17-21 II)
- identificarea unor destinaţii sau trasee turistice cu
ajutorul mijloacelor cartografice și informatice
4.4. - realizarea unor călătorii imaginare pe baza unor
aprecieri/considerente personale
Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a VII-a
Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 1
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Avantgarde Centre
Disciplina: Geografie Nr. ore: 4
Unitatea de învățare: America regiuni şi ţări

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
- interpretarea datelor rezultate din observare directă
1.1. sau mediată pentru explicarea unei realităţi teritoriale
- descrierea/caracterizarea unor elemente, fenomene,
Statele Unite ale Probă S22
1.2. procese geografice după un algoritm însuşit
Americii - activitate individuală practică (24-28 II)
- prezentarea comparativă a elementelor,
2.1. fenomenelor şi proceselor geografice după un - activitate în grup
algoritm dat - activitate frontală
2.2. - albume
- realizarea unui text/referat/lucrare independentă pe - dicţionare
2.3. baza datelor accesate pe internet - atlase geografice
- ilustrarea grafică şi cartografică a unui text utilizând - globul geografic Observarea S23
Canada și Mexic
3.1. resurse informatice - harta fizică a lumii sistematică (2-6 III)
- realizarea unei baze de date cu informaţii/materiale
- fișe de lucru
3.2. din surse TIC/GIS
- lecturi geografice
3.3. - localizarea elementelor pe hărţi la scări diferite - - exercițiul
transpunerea elementelor de pe reprezentări - descrierea Verificarea
3.4. cartografice pe hărţi mute/de contur - învățarea prin temei S24
Brazilia și Argentina descoperire
- identificarea consecinţelor geografice rezultate din pentru (9-13 III)
4.1. poziţionarea spaţială a elementelor - conversația euristică acasă
- folosirea hărţilor şi graficelor în activităţi cotidiene - învațarea dirijată
4.2.
- exerciţii de corelare a informaţiilor din mass-media - comparația
- problematizarea Probă
cu învăţarea şcolară;
4.3. practică
- compararea, identificarea asemănărilor şi S25
Evaluare
deosebirilor între două state ale Americii; (16-20 III)
4.4. Observarea
- compararea unor elemente demografice şi stabilirea
sistematică
unor asemănări şi deosebiri.

Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a VII-a


Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 1
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Avantgarde Centre
Disciplina: Geografie Nr. ore: 1
Unitatea de învățare: Australia şi Antractica

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
Australia şi Oceania 1.1. - citirea şi interpretarea unor hărţi tematice (a unui - activitate individuală Probă S26
element, fenomen, proces sau sistem) - activitate în grup practică (23-27 III)
1.2. - citirea şi înţelegerea unor reprezentări - activitate frontală
convenţionale specifice (altitudini, adâncimi, limite, - albume
2.1. areale, tipuri climatice, zone de vegetaţie, resurse - dicţionare
naturale, activităţi economice, căi de comunicaţie
- atlase geografice
2.2. etc.)
- interpretarea unor realităţi geografice pe baza - globul geografic
2.3. utilizării reprezentărilor grafice şi cartografice şi a - harta fizică a lumii
semnelor convenţionale - harta politică a lumii
3.1. - asocierea semnelor convenţionale cu caracteristicile - fișe de lucru
reale ale elementelor şi fenomenelor geografice pe - lecturi geografice
3.2. care le reprezintă - exercițiul
- identificarea relaţiilor cauzale dintre elementele şi - descrierea
3.3. fenomenele geografice pe baza suporturilor grafice şi - învățarea prin descoperire
cartografice - conversația euristică
3.4. - compararea elementelor şi fenomenelor geografice - învațarea dirijată
din realitate prin raportare la suporturi grafice şi
- comparația
4.1. cartografice
- folosirea tehnicilor TIC/GIS în ierarhizarea unor - problematizarea
4.2. elemente geografice - analiza
- structurarea datelor obţinute de pe site-uri cu - sinteza
4.3. informaţii geografice
4.4.
„Şcoala Altfel: Să știi Excursii tematice
S27
mai multe, să fii mai Vizitarea unor obiective turistice
(30 III-3 IV)
bun” Proiecte desfășurate în școală

Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a VII-a


Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 1
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Avantgarde Centre
Disciplina: Geografie Nr. ore: 4
Unitatea de învățare: Australia şi Antractica

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
Australia 1.1. - fixarea/determinarea poziţiei unor elemente cu - activitate individuală Verificarea S28
ajutorul punctelor cardinale, a coordonatelor - activitate în grup temei pentru (22-24 IV)
1.2. geografice şi a altor repere cartografice - activitate frontală acasă
- localizarea elementelor, proceselor şi fenomenelor - albume
2.1. geografice prin poziţionare reciprocă Observarea
- dicţionare
- descrierea unor trasee parcurse pe un suport sistematică
2.2. cartografic, utilizând punctele cardinale,
- atlase geografice
coordonatele geografice sau alte elemente de reper - globul geografic
2.3. - localizarea elementelor pe hărţi la scări diferite - harta fizică a lumii
- elaborarea unui text pe baza studierii realităţii
3.1.
geografice, utilizând termeni şi denumiri geografice
- harta politică a lumii
date - fișe de lucru
Niua Zeelandă și 3.2. - lecturi geografice S29
- completarea unui text lacunar cu termeni şi Probă scrisă
Papua Nouă Guinee - exercițiul (27 IV-1 V)
denumiri geografice adecvate
3.3. - descrierea
- exprimarea în cuvinte proprii a caracteristicilor
elementelor observate direct sau indirect - învățarea prin descoperire
3.4.
- realizarea unor prezentări/proiecte geografice cu
- comparația
4.1. tematică specifică - problematizarea
- prezentarea unor aspecte privind influenţa - analiza
- sinteza Probă S30
Antarctica 4.2. problematicii geografice globale asupra vieţii
personale - jocul de rol practică (4-8 V)
4.3. - descrierea unor situaţii redate prin imagini statice - studiul de caz
sau dinamice
4.4. - exerciţii de corelare a informaţiilor din mass-media
cu învăţarea şcolară; S31
Evaluare
- compararea unor elemente demografice şi stabilirea
Probă scrisă
(11-15 V)
unor asemănări şi deosebiri.

Unitatea şcolară: Școala Gimnazială Nr.1 și Nr.2 Dumeni Clasa a VII-a


Cadru didactic: Apostol Alexandru Nr. ore/săpt.: 1
Aria curriculară: Om și societate Manual: Editura Avantgarde Centre
Disciplina: Geografie Nr. ore: 4
Unitatea de învățare: Elemente de geografia mediului înconjurător

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
1.1. - observarea liberă sau dirijată a componentelor
mediului geografic
- activitate individuală Verificarea
1.2. - stabilirea relaţiilor cauzale/de intercondiţionare
- activitate în grup temei pentru
între elemente, fenomene şi procese geografice
acasă S32
Protecția mediului 2.1. - identificarea elementelor, fenomenelor şi - activitate frontală
(18-22 V)
proceselor supuse transformărilor la nivel local, - albume Observarea
2.2. regional sau global - dicţionare sistematică
- descrierea efectelor transformărilor la nivel local, - atlase geografice
2.3. regional sau global - globul geografic
- identificarea unor probleme existente în mediul - harta fizică a lumii
3.1. înconjurător - harta politică a lumii
- formularea unor soluţii sustenabile pentru
3.2. - fișe de lucru
rezolvarea unor probleme de mediu
- argumentarea soluţiilor de rezolvare a unor - lecturi geografice
- exercițiul S33
Surse de populare 3.3. probleme specifice mediului înconjurător Probă scrisă
- realizarea unei lucrări independente/studiu de - descrierea (25-29 V)
3.4. caz/proiect pe baza unui algoritm şi a unei - învățarea prin descoperire
bibliografii indicate - comparația
4.1. - prezentarea unor exemple de bună - problematizarea
practică/iniţiative privind dezvoltarea sustenabilă - analiza
4.2.
- utilizarea, în context nou, a informaţiilor primite din - sinteza
diferite surse - jocul de rol Probă S34
Recapitulare 4.3.
- compararea unor elemente demografice şi stabilirea - studiul de caz practică (1-5 VI)
4.4. unor asemănări şi deosebiri
Evaluare și sinteză - fişe de evaluare cu itemi diferiţi despre specificul S35
finală geografic al continentelor extraeuropene (8-12 VI)