Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

DATA: 29 ianuarie 2018


UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială ” Simion Bărnuțiu” Zalău
CLASA: a IV-a D
PROF. ÎNV.PRIMAR: Nicorici Ana - Felicia
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba și literatura română
UNITATEA TEMATICĂ: Un final spectaculos (Recapitulare)
SUBIECTUL: Ninge ! – de Otilia Cazimir
TIPUL LECȚIEI: Recapitulare și sistematizare
DURATA: 50 minute
SCOPUL: - consolidarea cunoștințelor și deprinderilor referitoare la textul literar;
- consolidarea deprinderii de a cunoaşte şi a utiliza părțile de vorbire într-o propoziţie ;
- dezvoltarea flexibilităţii gândirii prin aplicarea cunoştinţelor de gramatică în
contexte noi.

COMPETENȚE SPECIFICE:
1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare
previzibile
1.4. Manifestarea atenţiei faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte previzibile
2.4. Iniţierea şi menţinerea unei interacţiuni în vederea rezolvării de probleme individuale sau de grup

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1: să citească în ritm propriu un text scurt, cu adaptarea intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie;
O2: să răspundă întrebărilor dintr-nu text;
O3: să identifice, într-un text, adjectivele și substantivele la care acestea se referă;
O4: să analizeze adjectivele extrase;
O5: să realizeze propoziții cu cuvinte date;
O6: să formuleze enunțuri folosind ortograme;
O7: să găsească cuvinte conform cerinței;
O8 : să recunoască părțile de vorbire învățate.

ELEMENTE DE STRATEGIE DIDACTICĂ


a)Metode și procedee: conversația, lectura, explicația, observarea, exercițiul, jocul didactic, metoda
RAI.
b)Mijloace de învățământ: fișe de lucru, cutie de carton, jetoane cu sarcini
c) Forme de organizare: activitate frontală, activitate pe grupe.

Bibliografie:
Şerdean, I., (1982), Metodica predării limbii române la clasele I-IV, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti
Alina Radu, Roxana Jeler, (2016) ,Limba și literatura română, clasa a IV-a, Editura Arthur la școală,
București
Carmen Iordache,(2017), Să dezlegăm tainele textelor literare, clasa a IV-a, Editura Carminis, Pitești
Mihăescu,M. şi colab., (2010), Metode activ-participative aplicate în învăţământul primar, Editura
Didactica Publishing House, Bucureşti

SCENARIUL LECŢIEI
Nr. OB
MOMENTELE METODE ŞI
crt CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII EVALUARE
LECŢIEI op PROCEDEE
.

1. MOMENT *Se pregătesc materialele necesare Conversaţia


ORGANIZATORI pentru buna desfăşurare a lecţiei;
C *Se asigură ordinea şi disciplina în clasă.
2. VERIFICAREA *Se face verificarea calitativă şi Conversaţia Orală
CUNOŞTINŢELOR cantitativă a temei; Dialogul Frontală
DOBÂNDITE *Se verifică cunoştinţele asimilate Individuală
ANTERIOR anterior.
3. CAPTAREA O2 * Metoda RAI Conversatia Orala
ATENŢIEI Jocul didactic Frontala
Este adresată o întrebare, de către Metoda RAI Individuală
învățător, aruncă o minge unui copil care
trebuie să răspundă (R), adresează o altă
întrebare (Î) și aruncă mingea altui copil
(A) care trebuie să răspundă.
4. ANUNŢAREA *Se anunţă subiectul lecţiei și se scrie la Explicaţia Frontală
OBIECTIVELOR tablă şi în caiete : Conversaţia
ŞI A Recapitulare
SUBIECTULUI * Se aminteşte că este o lecţie de
LECŢIEI recapitulare.
5. DIRIJAREA * Se împart fişe de lucru cu poezia
ÎNVĂŢĂRII “Ninge ” de Otilia Cazimir (anexa 1) ;
Orală
O1 - Se citeşte cu intonaţie potrivită poezia
Individuală
O2 - Se specifică care este titlul şi autorul
textului; Conversaţia Formativă
O3 euristică
- Se scrie la tablă şi în caiete răspunsul la
întrebările textului ; Exerciţiul
O4 Explicaţia
- Se transcriu trei substantive însoțite de
adjective și se analizează ;
Frontală
Se adaugă căte două adjective
următoarelor substantive și realizați
propoziții cu 3 dintre ele:

- poarta cerului Dialogul


- stelele Orală
O6 Conversatia
- norii
- ochii euristică
- sănioare Exercitiul Individuală
- zurgălăi
Explicatia Formativă
- Se dau exemple de cuvinte cu același
O7 sens pentru cuvintele poartă, ochii, nins ; Dialogul

-Se realizează propoziții cu sensurile


cuvântului ”poarta”

Se scriu versurile și se analizează


morfologic și ortografic :

” Vântul rău le-a scuturat


Și le-mprăștie prin sat.”
Elevii trebuie să recunoască fiecare parte
de vorbire

6. ASIGURAREA Folosiți cratima după modelul dat Individuală


RETENTIEI SI am spus ( lor) le-am spus
O Exerciţiul Formativă
TRANSFERULUI
ai dat (lui) i-ai dat
ați adus ( lor) le-ați adus Frontal
ai cumpărat (ei) i-ai cumpărat
am ascultat ( pe el) l-am ascultat
ați ajutat ( pe ei) i-ați ajutat
au întâlnit ( pe ele) le-au întâlnit
am văzut ( pe ea) le-am văzut
7. EVALUAREA Joc didactic : ”Țări, orașe…..” doar că Conversaţia Individuală
folosesc alt cap de tabel Explicatia
O7 Substantive comune, substantive proprii, Analiza. Formativă
adjective, verbe, ortograme Fișa de lucru
(Anexa 2)

8. ÎNCHEIEREA *Concluzii, aprecieri Conversaţia Frontal


LECŢIEI
*Se da tema pentru acasa.

Anexa 1

Fișa de lucru
Recapitulare

1. Citește cu atenție textul:


Ninge!
de Otilia Cazimir

Ssst!… Măicuța gerului, Uite una: s-a desprins

Cu mânuța înghețată, Dintr-o margine de nor

Bate-n poarta cerului Și coboară-ncetișor…

Și întreabă supărată: - Oare-a nins?

- Unde-s stelele de sus? E un fulg și-i cel dintâi


- Iaca, nu-s! Și aduce-n vânt ninsoare,
Vântul rău le-a scuturat Drumuri albe peste văi,
Și le-mprăștie prin sat. Râs curat în ochii tăi
Sănioare,
Zurgălai…

2. Răspunde la întrebări:

a) - Cine adresează prima întrebare?


b) –Ce s-a desprins dintr-o margine de nor
c) –Ce aduce fugul de nea?

3. Transcrie din text trei substantive însoțite de adjective și analizați-le.

4. Adaugă căte două adjective următoarelor substantive și realizați propoziții cu 3 dintre ele:

- poarta cerului...........................................................................................................
- stelele .........................................................................................................................
- norii ...........................................................................................................................
- ochii ...........................................................................................................................
- sănioare .....................................................................................................................
- zurgălăi .....................................................................................................................

5. Alcătuiește câte o propoziție cu sensurile diferite ale cuvântului ” poartă”.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Țări, orașe.....

Substantive Substantive Adjective Verbe Ortograme Total


proprii comune

Folosiți cratima după modelul dat

am spus ( lor) le-am spus

ai dat (lui) i-ai dat

ați adus ( lor) le-ați adus

ai cumpărat (ei) i-ai cumpărat

am ascultat ( pe el) l-am ascultat

ați ajutat ( pe ei) i-ați ajutat

au întâlnit ( pe ele) le-au întâlnit

am văzut ( pe ea) le-am văzut


Cum se numește partea de vorbire care ne denumește ființe, lucruri, fenomene ale naturii? (substantiv)

Cine realizează acțiunea într-o propoziție? (partea de vorbire) ( verbul)

Eu spun una, tu mai multe?

Textul scris în versuri este o ........ ( poezie)

Textul scris în proză este o ........ .................................................. ( povestire)

Ce parte de vorbire este cuvântul ”bătrânul” .................................... ( substantiv comun)

” dumneavoastră ” este ...... ..................................................... ( pronume de politețe)

Expresia ” l-am mâncat ” conține ....( ce parte de vorbire) ...............................( pronume și verb)

Polul Nord este ........( partea de vorbire) ........................................................ ( substantiv propriu)

Strofa este compusă din .....................................................................................................( versuri)

Pentru a transmite un mesaj dintr-o vacanță avem nevoie de .......................................... ( o carte poștală)

Las un mesaj mamei pe .......................................... ( un bilet)

După o urare pun semnul .... . ...................................... (exclamării)

Mare – mic, alb – negru sunt .......( cuvinte cu sens opus - antonime)

Prieten, amic sunt ......( cuvinte cu sens asemănător - sinonime )

Școlar, școală, școlăriță formează ...........................