Sunteți pe pagina 1din 5

TEST – TEXTUL NARATIV

Clasa a VII-a C

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.

Citeşte cu atenţie textul următor:


„Doi oameni, cunoscuţi unul cu altul, călătoreau odată, vara, pe un drum. Unul avea în traista sa
trei pîni, şi celălalt, două pîni. De la o vreme, fiindu-le foame, poposesc la umbra unei răchiţi
pletoase, lângă o fântână cu ciutură, scoate fiecare pâinile ce avea şi se pun să mănânce
împreună, ca să aibă mai mare poftă de mâncare.
Tocmai când scoaseră pînile din traiste, iaca un al treilea drumeţ, necunoscut, îi ajunge din urmă
şi se opreşte lângă dânşii, dându-le ziua bună. Apoi, se roagă să-i deie şi lui ceva de mâncare,
căci e tare flămând şi n-are nimica merinde la dânsul, nici de unde cumpăra.
- Poftim, om bun, de-i ospăta împreună cu noi, ziseră cei doi drumeţi călătorului străin;
căci mila Domnului! Unde mănâncă doi, mai poate mânca şi al treilea.

Călătorul străin, flămând cum era, nemaiaşteptând multă poftire, se aşază jos, lângă cei doi, şi
încep a mânca cu toţii pîne goală şi a be apă rece din fântână, căci altă udătură nu
aveau.” (Ion Creangă, Cinci
pîini)
ciutură - vas din doage cercuite, cu care se scoate apă din fântână
traistă – sac de dimensiuni mici, din ţesătură groasă, folosit pentru transportarea sau păstrarea
diferitelor lucruri
udătură - băutură
Cerinţe:
1. Identifică, în primul paragraf al textului de mai sus, un indice de timp şi un indice de
spaţiu. 10 puncte
2. Numeşte un mod de expunere identificat în textul citat. 5 puncte

3. Precizați la ce persoană se narează întâmplările şi tipul naratorului. 5 puncte

4. Identificați două trăsături ale călătorului străin. 5 puncte

5. Scrieți două idei principale care se desprind din text. 10 puncte

6. Precizați procedeul literar de legare a secvențelor narative şi exemplificați. 5 puncte

7. 10 puncte

8. Scrie rezumatul textului în 3-5 rânduri 10 puncte

9. Alcătuiți o compunere de minim 15 rânduri în care să demonstrați că fragmentul de


mai sus este un text narativ. Veți avea în vedere următoarele cerințe: precizarea a cel
puțin douã trăsături ale textului narativ; prezentarea întâmplărilor, a personajelor;
precizarea reperelor spațio-temporale; precizarea tipului de narator şi la ce persoană
povesteşte; respectarea structurii unei compuneri; respectarea limitei 30 puncte

Total: 100 puncte


BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE
TEST
Clasa a V-a
Se punctează oricare alte formulări / modalități de rezolvare corectă a cerințelor
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
Se acordă din oficiu 10 puncte. Nota finala se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului
total acordat pentru lucrare.
Total: 100 puncte
1. Câte 5 puncte pentru notarea corectă a unui indice spaţial şi temporal din primul
paragraf al textului 2 x 5=10 puncte

2. Numirea unui mod de expunere identificat în text (de exemplu: naraţiunea, dialogul)

5 puncte

3. Transcrierea unei structuri care să conţină perechea substantiv – adjectiv (de


exemplu: răchiţi pletoase, om bun etc.) 5 puncte

4. Precizarea genului literar căruia îi aparţine textul 4 puncte (de exemplu: genul epic) şi
câte 3 puncte pentru fiecare trăsătură menţionată (de exemplu: are autor, narator,
personaje; autorul îşi exprimă în mod indirect gândurile, ideile, sentimentele etc.) 10
puncte

5. Transformarea replicii din vorbire directă în vorbire indirectă (de exemplu: Cei doi
drumeţi l-au poftit pe călător să ospăteze alături de ei, căci unde mănâncă doi poate
ospăta şi al treilea.) 5 puncte

6. Câte 2,5puncte pentru fiecare răspuns corect (2,5x2) 5 puncte

7. Câte 2,5 puncte pentru fiecare formă literară scrisă corect (de exemplu: răchite, pâini,
să dea, a bea/ să bea) 2,5x4=10 puncte
8. Realizarea rezumatului (redactarea coerentă cu respectarea cerinţelor de întocmire
10 puncte; redactarea coerentă cu respectarea parţială a cerinţelor de întocmire
5puncte; redactarea incoerentă cu respectarea parţială a cerinţelor de întocmire
3puncte)

10 puncte

9. Redactarea unui dialog imaginar de 5-7 replici cu respectarea cerinţelor de întocmire


şi formulele de adresare - 30 de puncte/ încercarea de realizare a unui dialog, fără a ţine
cont de cerinţele formulate - 15 puncte; realizarea unui dialog banal, fără a ţine cont de
cerinţe - 5 puncte. 30 puncte