Sunteți pe pagina 1din 24

I.

DEZVOLTAREA OPERAŢIILOR INTELECTUALE PREMATEMATICE

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 1. Să înţeleagă relaţiile spaţiale, să plaseze diferite obiecte într-un spaţiu dat ori să se
plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat

CONŢINUT DETALIERE DE CONŢINUTURI – TEME, MIJLOACE DE REALIZARE (SUGESTII)


GRUPA MICĂ GRUPA MIJLOCIE GRUPA MARE GRUPA PREGĂTITOARE
ESENŢIAL
1. RELAŢII Recunoaşterea şi Conţinuturilor de la Conţinuturilor de la Conţinuturilor de la
SPAŢIALE numirea locului ocupat grupa anterioară se adaugă grupa anterioară se grupa anterioară se
de un obiect (ex. cuburi - modificarea relaţiei adaugă: adaugă:
în activitatea de spaţiale dintre două obiecte - plasarea unor obiecte - plasarea obiectelor sau
construire) sau un grup sau grupuri pin schimbarea sau grupuri în poziţii grupurilor în diferite
de obiecte, verbalizând locului faţă de reper; spaţiale diferite faţă de poziţii spaţiale, în raport
acţiunea efectuată. - plasarea obiectelor sau un reper; cu 1-2 obiecte;
Plasarea obiectelor grupurilor într-un loc - orientarea în câmp - modificarea relaţiei după
sau grupurilor într-un indicat sau preferat, vizual în raport cu o sarcină dată sau
loc indicat, verbalizând verbalizând acţiunea: sarcina dată (ex. în preferată;
acţiunea: - pe/sub cameră/în afara camerei; - alegerea unor repere în
- pe/sub - jos/sus pe scaun/sub masă) funcţie de care să plaseze
- jos/sus - în faţă/în spate - modificarea relaţiei obiecte sau grupuri de
- în faţă/în spate - deasupra/dedesubt spaţiale dintre două obiecte:
- aproape/departe obiecte sau grupuri prin - înainte/înapoi
Jocuri didactice schimbarea locului faţă - în/lângă/după
“Unde este păpuşa?” Jocuri didactice de reper, verbalizând - aici/acolo
“Unde este grupa de …?” „Unde stă iepuraşul?” transformarea realizată: - cel mai aproape/cel mai
“Veveriţa” „Unde sare vrăbiuţa?” - înăuntru/în afară departe
“Să facem ordine la „Să facem ordine în dulap” - între - combinarea reperelor.
jucării” „În camera păpuşii” - peste
- mai aproape/mai Jocuri didactice
NOTĂ: Poziţiile spaţiale NOTĂ: Poziţiile spaţiale se departe „Unde se află?”
se abordează în perechi. abordează în perechi. - la stânga/la „Unde s-au ascuns
Se integrează acţiunea Se integrează acţiunea de dreapta jucăriile?”
de manipulare într-o manipulare intr-o poveste. „Găseşte locul potrivit”
poveste. Jocuri didactice „Unde se potriveşte?”
„Fluturaşul” Exerciţii cu material
„Unde sare mingea?” individual
„Unde vrei să aşezi?” „Atenţie să nu greşeşti!”
„Spune ce grupă de
obiecte ai la dreapta/ la
stânga”
„Casa piticilor”
Exerciţii cu material
individual
„Unde mergem?”
(stânga/dreapta)
NOTĂ: Se trece la
executarea de comenzi

OBIECTIV DE REFERINŢĂ: 2. Să perceapă desfăşurarea unor evenimente temporale în raport cu propriile sale
activităţi

CONŢINUT DETALIERE DE CONŢINUTURI – TEME, MIJLOACE DE REALIZARE (SUGESTII)


GRUPA MICĂ GRUPA MIJLOCIE GRUPA MARE GRUPA PREGĂTITOARE
ESENŢIAL
1. Identificarea unor Identificarea unor Utilizarea reperelor Identificarea unor
EVENIMENTE momente ale zilei: momente ale zilei: cronologice in diferite posibilităţi de utilizare a
TEMPORALE dimineaţă, prânz, seară, dimineaţa-prânz-seara; zi- contexte propuse de reperelor cronologice
zi, noapte. noapte; anotimpuri ale educatoare: azi, mâine, conform unor activităţi
Utilizarea reperelor anului. ieri, de dimineaţă, stabilite de copii: ex. mai
cronologice: înainte de … Reluarea reperelor diseară. Compararea întâi împart fişele şi
(o acţiune), după ce ..., cronologice de la grupa duratelor unor activităţi. acuarelele, apoi pictăm.
mai întâi… mica îmbogăţite: acum, Plasarea activităţilor
mai târziu. Jocuri didactice caracteristice în momente
Jocuri didactice „Copiii îngrijesc grădina” date: trecute (ieri,
„Iedul cu trei capre” Jocuri didactice „Când se întâmplă?” săptămâna trecută …),
„Martinel la grădiniţă” „Ridichea uriaşă” „Când faci...?” prezente (azi, săptămâna
„Când se întâmplă?” „În excursie” aceasta …), viitoare
„Când faci?” (mâine, anul viitor …), sau
raportate la momente din
zi, săptămână, lună, an,
anotimpuri.
Utilizarea reperelor
cronologice zi/noapte,
dimineaţa / seara / prânz,
zilele săptămânii, lunile
anului, anotimpuri în
localizarea unor acţiuni
realizate, considerate şi
simultan.
Ordonarea unor
evenimente.
Jocuri didactice
„Degeţica”
„În vacanţă”
„Când voi merge la
şcoală?”

OBIECTIV DE REFERINŢĂ: 3. Să realizeze clasificări de obiecte şi fiinţe (după unul sau mai multe criterii asociate)
CONŢINUT DETALIERE DE CONŢINUTURI – TEME, MIJLOACE DE REALIZARE (SUGESTII)
GRUPA MICĂ GRUPA MIJLOCIE GRUPA MARE GRUPA PREGĂTITOARE
ESENŢIAL
Grupuri de Sesizarea însuşirilor Formarea grupurilor de Formarea grupurilor de Formarea grupurilor de
obiecte; simple de obiecte după obiecte pe baza a două obiecte după trei însuşiri
Proprietăţi - culoare: R, G, A; - culoare: mai multe decât însuşiri comune: considerate simultan
caracteristice - formă: animale, fructe, la grupa mică; - formă – culoare (nasturi (formă, culoare, mărime:
ale obiectelor flori etc.; - formă: legume, haine, roşii/galbeni/albaştri); ex. fluturi galbeni mari).
dintr-un grup - mărime: mari/mici jucării etc.; - formă – mărime (maşini Stabilirea însuşirii
ale obiectelor, după - mărime: mare/mijlociu/ mari/mici); comune a unor obiecte în
unul dintre aceste mic, - culoare – mărime funcţie de care se pot
criterii. şi argumentarea (obiecte R/G/A,/VE etc., grupa anumite obiecte
apartenenţei obiectelor la mari/mijlocii/mici). date:
Jocuri didactice grupul din care fac parte. Sesizarea însuşirii - clasa de apartenenţă
„Facem ordine” (culoare) Clasificarea obiectelor comune a unor obiecte şi (fiinţe/lucruri,
„Alege şi grupează” prin numirea unei singure gruparea în funcţie de animale/păsări,
(formă) proprietăţi comune. aceasta: legume/fructe)
„Garajul mic – garajul - aspect exterior: au - proprietăţi comune
mare” Jocuri didactice acelaşi simbol (o steluţă, o (mari/mici, fructe cu
Exerciţii cu material „Să aşezăm împreună” cifră etc.) sâmburi/cu seminţe,
individual (culoare) Jocuri didactice animale cu gheare/cu
„Aşază-mă la jucării de „Dulapul cu jucării” „Caută şi potriveşte” coarne etc.
culoarea mea” (formă) „Încărcăm trenul” - simboluri.
„Alege şi grupează „Jocul asemănărilor” „Aşează-mă la locul meu” Explicarea
jucării mari şi mici” (mărime) „ Să facem ordine” asemănărilor şi
„Spune ce nu se Exerciţii cu material deosebirilor dintre
potriveşte” (numirea unei individual grupuri.
proprietăţi comune; „Alege şi grupează”
sesizarea obiectelor care „Aşază unde se potriveşte” Jocuri didactice
nu aparţin grupei „Dulapul păpuşii”
formate). „Ce se potriveşte?”
Exerciţii cu material „Săculeţul fermecat”
individual „Spune ce ai găsit”
„Grupează obiecte de „Mingile la coş”
aceeaşi culoare/sau Exerciţii cu material
formă/ sau mărime” individual
„Ce se poate aşeza
împreună?”
„Aşază ca mine şi spune
de ce le-am aşezat aşa?”
„Mai multe la un loc”
„În căsuţă sau afară?”

OBIECTIV DE REFERINŢĂ: 4. Să realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de el însuşi
CONŢINUT DETALIERE DE CONŢINUTURI – TEME, MIJLOACE DE REALIZARE (SUGESTII)
GRUPA MICĂ GRUPA MIJLOCIE GRUPA MARE GRUPA PREGĂTITOARE
ESENŢIAL
Ordonarea Ordonarea obiectelor Realizarea de serieri pe Ordonarea crescătoare
obiectelor --------------- dintr-o grupă după diferite baza unor criterii date: şi descrescătoare a
criterii: - mărime elementelor unei grupe
- mărime; - grosime formate după un criteriu
- grosime. - lungime. stabilit de către copii:
Numirea obiectelor de - mărime
Joc didactic la stânga sau de la - grosime
„Alegeţi şi ordonaţi” dreapta unuia şi - lungime
Exerciţii cu material motivarea poziţiei pe care - înălţime
individual o ocupă în şirul format - lăţime, sau după alte
„Aşază mingile de la cea - este mai mic decât … şi proprietăţi caracteristice
mai mică la cea mai mare mai mare decât … exterioare:
SAU invers” - este mai gros decât … şi - sunetul pe care îl emit
„Ordonează morcovii de la mai subţire decât … (de la cel mai tare la cel
cel mai gros la cel mai mai slab)
subţire SAU invers” Joc didactic - miros (de la cel mai
„Cine aşază mai bine?” pătrunzător la cel mai
NOTĂ: La ordonarea în şir Exerciţii cu material slab)
se folosesc 4-5 obiecte. individual - nuanţă (de la cea mai
„Ordonează baloanele de închisă la cea mai
la cel mai mic la cel mai deschisă)
mare şi invers” - gust (de la cel mai
„Aşază beţişoarele de la puternic la cel insipid)
cel mai gros la cel mai - asperitate (de la cel mai
subţire şi invers” abraziv la cel mai fin) etc.
„Ordonează fularele de la
cel mai lung la cel mai Jocuri didactice
scurt şi invers” „ Spune cum am ordonat”
NOTĂ: La ordonarea în (mărime)
şir se folosesc maxim 5-6 „Ordonează cum spun eu”
obiecte. (grosime)
„Recunoaşte greşeala”
(înălţime)
„Dacă primul obiect este
cel mai lung, cum
ordonăm obiectele?”
(descrescător)
Exerciţii cu material
individual
„Ordonează copacii de la
cel mai înalt la cel mai
scund şi invers”
„ Aşază şoselele de la cea
mai îngustă la cea mai lată
şi invers”
NOTĂ: se pot utiliza
materiale diverse: mărgele,
boabe, bucăţi de hârtie,
crenguţe etc. În ordonare
se folosesc 7-8 obiecte.

OBIECTIV DE REFERINŢĂ: 5. Să stabilească relaţii între obiecte şi grupuri de obiecte, după diferite criterii, realizând
comparaţii

CONŢINUT DETALIERE DE CONŢINUTURI – TEME, MIJLOACE DE REALIZARE (SUGESTII)


GRUPA MICĂ GRUPA MIJLOCIE GRUPA MARE GRUPA PREGĂTITOARE
ESENŢIAL
Relaţii de Identificarea a două Realizarea apartenenţei Formarea de perechi Stabilirea criteriului în
incluziune obiecte care au o unui obiect la o grupă în între obiectele a două funcţie de care se
şi de proprietate caracteristică funcţie de un criteriu grupe constituite. realizează apartenenţa
asemănare comună şi formarea de stabilit (culoare, formă, Identificarea obiectelor unui obiect la un grup
perechi. Compararea a mărime, grosime). din stânga (sau din format (de ce un obiect
două obiecte din Compararea a două dreapta) unuia numit de poate face parte dintr-un
perspectiva unui criteriu obiecte din grupe diferite educatoare şi grup – identificarea
dat (mare/mic, din perspectiva criteriului compararea celor două. criteriului).
roşu/galben, după care au fost formate - ex. pereche după Selectarea perechilor de
animal/haină etc.) şi grupele (ex. un obiect roşu mărime, indiferent de obiecte date, compararea
identificarea însuşirii diferit de unul galben, un culoare: lor şi identificarea
fiecăruia. obiect mic diferit de unul MINGE R – MINGE G. criteriului/criteriilor în
mijlociu, de unul mare). „Ce se află în dreapta funcţie de care se pot
Jocuri didactice mingii roşii?” – mingea separa în grupe de obiecte.
„Caută jucăria de aceeaşi Jocuri didactice galbenă. - ex. mai multe obiecte:
culoare cu a mea” „Unde se potriveşte?” „Care dintre ele este urs mare, urs mijlociu, urs
„Caută-mi perechea” „Caută-mi căsuţa” mare?” mic
(formă) Exerciţii cu material „Care dintre ele este măr mare, măr mijlociu,
„Jucăriile uriaşului şi individual mică?” măr mic
jucăriile piticului” „Caută perechea” balon mare, balon
(mărime) „Aşază la loc” Jocuri didactice mijlociu, balon mic
„Caută obiectele (mici) şi - se pot grupa după
spune unde se află” mărime: grup de obiecte
„Caută perechea” mari, grup de obiecte
Exerciţii cu material mijlocii, grup de obiecte
individual mici
„Aşază în stânga/ în
dreapta şi compară” Jocuri didactice
„Grupează şi compară” „Cum putem grupa?”
„Ce se poate aşeza
împreună?”
Exerciţii cu material
individual
„Grupează în câte mai
multe feluri”

OBIECTIV DE REFERINŢĂ: 6. Să construiască diferite structuri după un model dat

CONŢINUT DETALIERE DE CONŢINUTURI – TEME, MIJLOACE DE REALIZARE (SUGESTII)


GRUPA MICĂ GRUPA MIJLOCIE GRUPA MARE GRUPA PREGĂTITOARE
ESENŢIAL
Structuri Construirea de Construirea de forme Construirea de Construirea de structuri
structuri din obiecte geometrice (cerc, pătrat), structuri: mai complexe după un
aparţinând a două sau de structuri, utilizând - pe baza unor simboluri model memorat, utilizând
categorii corespunzătoare diferite materiale (jetoane, date, după model: (ex. obiecte grupate pe diferite
unui singur criteriu, mărgele, boabe, jucării), decupaje cu flori şi criterii: culoare, formă,
după modelul dat: având modelul în faţă. frunze: două cuburi cu mărime, clasa de
- culoare: R G R G R G R - ex structură din mărgele- flori, unul cu frunză etc.) apartenenţă, simboluri.
- mărime: mare – mic, boabe - litere sau cifre - ex. două cuburi roşii,
mare – mic 121212 dedesubt un cub albastru,
Jocuri didactice 344344344 două cuburi roşii,
Jocuri didactice „Volanul” (construirea A C C A C C A C C dedesubt un cub galben
„Trenul culorilor” formei rotunde) TATATATA
„Trenul cu vagoane” „Biscuitele” (construirea Exerciţii cu material
formei pătrate) Exerciţii cu material individual
Exerciţii cu material individual „Trenul colorat” (utilizarea
individual „Covorul toamnei” culorilor)
„Drumul puişorilor” (frunze – flori) „Provizii pentru iarnă”
(presărare de boabe de „Scrisoare pentru Piticel” „material natural: ghinde-
două categorii prin (litere, cifre) castane)
alternare)
„Şiragul de mărgele” –
alternare după formă

II. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE A ÎNŢELEGE ŞI UTILIZA NUMERELE ŞI CIFRELE

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 1. Să numere de la 1 la 3, recunoscând grupele cu 1-3 obiecte şi cifrele corespunzătoare


2. Să numere de la 1 la 5, recunoscând grupele de obiecte şi cifrele corespunzătoare
3. Să numere de la 1 la 10, recunoscând grupele de obiecte

CONŢINUT DETALIERE DE CONŢINUTURI – TEME, MIJLOACE DE REALIZARE (SUGESTII)


GRUPA MICĂ GRUPA MIJLOCIE GRUPA MARE GRUPA PREGĂTITOARE
ESENŢIAL
Formarea Formarea grupelor cu Formarea grupelor cu 1, Formarea grupelor cu Trasarea independentă a
conceptului 1, 2, 3 obiecte. 2, 3, 4, 5 obiecte. 1 -10 obiecte. cifrelor în spaţiu nelimitat.
de număr şi Recunoaşterea, Recunoaşterea, denumirea Recunoaşterea, Realizarea
a denumirea şi asocierea şi asocierea cardinalului denumirea şi asocierea corespondenţei de 1:1
numeraţiei cardinalului grupei grupei corespunzătoare ca cardinalului grupei între obiectele a două
corespunzătoare ca număr de obiecte şi invers. corespunzătoare ca grupe şi sesizarea
număr de obiecte. Recunoaşterea număr de obiecte şi diferenţelor cantitative de
Numărarea conştientă cardinalului şi constituirea invers. 1-2 obiecte între cele două
prin încercuire. acestuia prin trasarea Trasarea independentă grupe.
Realizarea peste linia punctată. a cifrelor în spaţiu
corespondenţei de 1:1 Realizarea nelimitat. Jocuri didactice
între obiectele a două corespondenţei de 1:1 Realizarea „Unde este locul meu?”
grupe şi sesizarea între obiectele a două corespondenţei de 1:1 „Ferma de păsări”
diferenţelor cantitative de grupe şi sesizarea între obiectele a două „La supermarket”
1 obiect între cele două diferenţelor cantitative de grupe şi sesizarea „Ghicitoarea”
grupe. 1 obiect între cele două diferenţelor cantitative de Exerciţii cu material
grupe. 1 obiect între cele două individual
Jocuri didactice grupe. „Asociază!”
„Alege o jucărie” Jocuri didactice
„Câte jucării locuiesc în „Număra câte obiecte Jocuri didactice
căsuţă?” sunt” „Numără şi potriveşte!”
„Te rog să îmi dai” „Te rog să îmi dai” „Joacă-te cu noi!”
„Numără câţi sunt” „Aşază-mă în căsuţa mea” „Apreciază corect!”
Exerciţii cu material „Arată câte indică cifra” Exerciţii cu material
individual „Câte jucării ai găsit?” individual
„Formează o grupă la fel Exerciţiu cu material „Numărul şi cifra …”
cu a mea” individual „Formează o grupă la fel
“Formează o grupă cu 1-5 cu a mea!”
obiecte”
OBIECTIV DE REFERINŢĂ: 4. Să plaseze în mod adecvat un număr sau o cifră, între 1 şi 10, în interiorul şirului
crescător sau descrescător de numere (cifre)

CONŢINUT DETALIERE DE CONŢINUTURI – TEME, MIJLOACE DE REALIZARE (SUGESTII)


GRUPA MICĂ GRUPA MIJLOCIE GRUPA MARE GRUPA PREGĂTITOARE
ESENŢIAL
Formarea Ordonarea grupelor Ordonarea grupelor
şirului ------------ ---------------- după numărul după numărul
crescător şi crescător/descrescător de crescător/descrescător de
descrescător obiecte şi asocierea obiecte şi asocierea
cardinalului. cardinalului.
Numărarea conştientă Numărarea conştientă
crescător şi descrescător. crescător şi descrescător.
Identificarea vecinilor. Numărarea conştientă
crescător, pornind de la un
Jocuri didactice număr dat.
„Să facem ordine” Plasarea corectă a unui
„Găseşte grupa care număr sau cifre între 1 şi
lipseşte!” 10 în interiorul şirului
„Caută vecinii” des/crescător format.
Identificarea unui număr
sau grup lipsă dintr-un şir
format.
Identificarea vecinilor.
Jocuri didactice
„Unde este locul meu?”
„Caută vecinii”
„Găseşte un număr mai
mare, mai mic sau egal cu
al meu”
Exerciţii cu material
individual
„Ordonează grupele”
„Ce grupă lipseşte?

OBIECTIV DE REFERINŢĂ: 5. Să identifice poziţia unui obiect într-un şir, utilizând numeralul ordinal

CONŢINUT DETALIERE DE CONŢINUTURI – TEME, MIJLOACE DE REALIZARE (SUGESTII)


GRUPA MICĂ GRUPA MIJLOCIE GRUPA MARE GRUPA PREGĂTITOARE
ESENŢIAL
Aspectul Sesizarea aspectului Sesizarea aspectului
ordinal al -------------- --------------- ordinal al numerelor. ordinal al numerelor,
numerelor Numirea primului şi denumind locul ocupat de
ultimului obiect dintr-un obiecte în mijlocul şirului
şir format. (al doilea, al treilea …).

Jocuri didactice Jocuri didactice


„Al câtelea ursuleţ „Al câtelea fluturaş a
lipseşte?” zburat?”
„În casa piticilor” „Găseşte-mi locul”
Exerciţii cu material
individual
„Servim masa în casa
piticilor”

OBIECTIV DE REFERINŢĂ: 5. Să efectueze operaţii de adunare şi scădere cu 1-2 unităţi, în limitele 1-10

CONŢINUT DETALIERE DE CONŢINUTURI – TEME, MIJLOACE DE REALIZARE (SUGESTII)


GRUPA MICĂ GRUPA MIJLOCIE GRUPA MARE GRUPA PREGĂTITOARE
ESENŢIAL
Formarea Sesizarea diferenţei Sesizarea diferenţei
deprinderilor -------------- ---------------- cantitative de 1 obiect cantitative de 2 obiecte
de calcul între grupuri aşezate în între grupuri aşezate în
matematic perechi sau a perechi sau a echivalenţei
echivalenţei numerice numerice (mai multe decât
(mai multe decât …, mai …, mai puţine decât …, tot
puţine decât …, tot atâtea); verbalizarea celor
atâtea); verbalizarea celor observate (de ce?).
observate (de ce?). Transformarea grupurilor
Transformarea de obiecte sub aspect
grupurilor de obiecte sub numeric prin adăugarea
aspect numeric prin sau eliminarea a două
adăugarea sau elemente şi verbalizarea
eliminarea unui element acţiunii efectuate.
şi verbalizarea acţiunii Efectuarea operaţiilor
efectuate. simple intuitive de
Iniţierea în operaţii adunare şi scădere cu
simple de adunare şi două unităţi în limitele 1-
scădere în limitele 1 – 10 10.
cu 1 element. Utilizarea simbolurilor
Utilizarea simbolurilor matematice +, -, =.
matematice +, -, =. Trasarea simbolurilor
matematice în spaţiu liber
Jocuri didactice şi limitat.
„În ogradă”
„De ziua Andreei” Jocuri didactice
Exerciţii cu material „Se întorc păsările”
individual „Hrănim animalele”
„Împarte jucăriile pe Exerciţii cu material
rafturi” individual
„Să culegem fructele din „Să aşezăm împreună”
copaci” „Să oferim prietenilor”
„Fă să fie tot atâtea / mai
multe / mai puţine
decât ...”

III. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE RECUNOAŞTERE, DENUMIRE, CONSTRUIRE ŞI UTILIZARE


A FORMELOR GEOMETRICE

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 1. Să recunoască, să denumească, să construiască şi să utilizeze forma geometrică cerc


2. Să recunoască, să denumească, să construiască şi să utilizeze forma geometrică pătrat
3. Să recunoască, să denumească, să construiască şi să utilizeze forma geometrică triunghi

CONŢINUT DETALIERE DE CONŢINUTURI – TEME, MIJLOACE DE REALIZARE (SUGESTII)


GRUPA MICĂ GRUPA MIJLOCIE GRUPA MARE GRUPA
ESENŢIAL
PREGĂTITOARE
1. Forme Formarea reprezentărilor Formarea Consolidarea Consolidarea
geometrice corecte despre unele forme reprezentărilor corecte reprezentărilor despre reprezentărilor despre
geometrice plane (cercul şi despre forme geometrice formele geometrice forme geometrice şi
pătratul). plane (cerc – pătrat – învăţate anterior. formarea individuală de
Realizarea de triunghi) şi formarea de Formarea independentă grupe de obiecte după
construcţii după modelul grupe de obiecte după de grupe de obiecte după formă.
dat. formă (jucării rotunde, formă. Identificarea formelor
Identificarea figurilor jucării pătrate, jucării Realizarea conturului geometrice în mediul
geometrice respective în triunghiulare). formelor geometrice după ambiant.
mediul ambiant. Realizarea de obiecte puncte sau model dat. Diferenţierea
Formarea de grupe de prin combinarea formelor Realizarea de obiecte sau contururilor prin
obiecte după criteriul geometrice după modelul forme geometrice prin comparare. Realizarea
formă (obiecte rotunde, dat (ex. floare din utilizarea de materiale conturului formelor
obiecte pătrate). cercuri). diverse, după model geometrice după o
Verbalizarea corectă: Caracterizarea memorat sau inventat. comandă verbală.
„este...”. formelor din afara Realizarea de
mulţimii, folosind negaţia Jocuri didactice imagini/obiecte
Jocuri didactice logică: „ nu este cerc” „Aşează-mă la locul meu” complexe sau a altor
„Alege jucăriile rotunde / „Ce ştii despre?” forme prin combinarea
pătrate” Jocuri didactice „Ce putem construi din…?” creativă a formelor
„Spune cum este” „Spune ce ai găsit?” Exerciţii cu material geometrice învăţate.
„Caută prietenii” „Ghiceşte cum este” individual
„Sa facem un şarpe” „Ce nu se potriveşte?” „Câte …(cercuri/pătrate) Jocuri didactice
„Aranjăm cercurile/ „Te rog să îmi dai/să-mi ne trebuie/vezi?”- „Obiecte şi culori”
pătratele” construieşti…” „Ce este la fel?”
„Aşează-mă la căsuţa mea” „Ce ştii despre mine?” NOTĂ: Facultativ, diferenţa „Jucăriile mele”
„Grădina cu flori” între oval-cerc şi pătrat- Exerciţii cu material
dreptunghi. individual
NOTĂ: Se poate „Roboţeii”
introduce şi
caracterizarea prin NOTĂ: Facultativ,
negaţie. diferenţa între pătrat si
romb

IV. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE A UTILIZA CORECT UNITĂŢILE DE MĂSURĂ,


ÎNTREBUINŢÂND UN VOCABULAR ADECVAT.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 1. Să măsoare lungimi, înălţimi şi lăţimi, utilizând unităţi de măsură nestandardizate
şi unităţi etalon
2. Să măsoare greutatea obiectelor, utilizând unităţi de măsură nestandardizate şi
etalon
3. Să măsoare timpul prin intermediul ordonării evenimentelor, precum şi cu ajutorul
instrumentelor adecvate
4. Să înţeleagă măsurarea valorii unui obiect cu ajutorul banilor
CONŢINUT DETALIERE DE CONŢINUTURI – TEME, MIJLOACE DE REALIZARE (SUGESTII)
GRUPA MICĂ GRUPA MIJLOCIE GRUPA MARE GRUPA PREGĂTITOARE
ESENŢIAL
1. Unităţi de
măsură
- lungimi, lăţimi ----------------- Măsurarea distanţei Măsurarea cu Măsurarea cu etaloane
şi înălţimi cu etaloane etaloane nestandardizate, alese de
nestandardizate (pasul). nestandardizate (pas, către copii a lungimii,
Jocuri didactice palma, creion, carioca, lăţimii, înălţimii obiectelor,
„Martinel caută miere” cuburi, benzi de hârtie, dar şi cu etaloane
„Iepuraşul la morcovi” etc.) a lungimii unor standardizate.
obiecte. Jocuri didactice
Jocuri didactice „Casa uriaşului şi casa
„În camera mea” piticului”
„Merg la grădiniţă” „Copacii din grădina
bunicului”
Exerciţii cu material
individual
„Clasa mea”

- greutatea, ---------------- ---------------- ---------------- Măsurarea cu etaloane


masa nestandardizate sau
standardizate a greutăţii
obiectelor.
Înţelegerea conservării
masei.
Jocuri didactice
„La aprozar”
„Mai mult sau mai puţin?”

- timpul --------------- Aprecierea ordinii unor Aprecierea ordinii unor Aprecierea ordinii
evenimente date (2-3). evenimente (4-5) şi a evenimentelor prin
Jocuri didactice duratei lor, ora fixă. utilizarea ceasului
„Ce fac mai întâi?” Jocuri didactice calendarului, momentelor
„Cât durează?” „Când se întâmplă” zilei.
(aprecierea duratei „Când faci?” Jocuri didactice
acţiunii). „Ce s-a întâmplat mai
întâi?”
„O zi la grădiniţă?”

- valoarea ------------------ ----------------- ----------------- Măsurarea valorii


obiectelor - banii obiectelor cu ajutorul
banilor.
Jocuri didactice
„La magazin”
„La bancă”
NOTĂ: Utilizarea
NOTĂ: Situaţii NOTĂ: Etaloane cântarului, a metrului
problematice simple, ca nestandardizate centimetrului, balanţei şi a
o poveste. banilor.

V. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE REZOLVARE DE PROBLEME


PRIN ACHIZIŢIA DE STRATEGII ADECVATE
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 1. Să compună probleme simple, implicând adunarea/scăderea în limitele 1-10
2. Să utilizeze diferite strategii pentru a rezolva o problemă dată

CONŢINUT DETALIERE DE CONŢINUTURI – TEME, MIJLOACE DE REALIZARE (SUGESTII)


GRUPA MICĂ GRUPA MIJLOCIE GRUPA MARE GRUPA PREGĂTITOARE
ESENŢIAL
1. Noţiunea de Iniţiere în operaţii Rezolvarea de probleme
„problemă”. ------------ --------------- simple de adunare şi simple de calcul după
Formarea scădere în rezolvarea exerciţii de manipulare
raţionamentului problemelor, date, imagini, desene, joc
ipotetico-deductiv sprijinindu-se pe baza de rol in limitele de 1-10,
prin rezolvarea datelor exprimate de o utilizând în scris
problemelor după imagine (probleme simbolurile aritmetice.
imagini. ilustrate în limitele 1- Compunerea de
Compunerea de 10) şi utilizarea probleme simple prin
probleme. simbolurilor aritmetice. adăugarea/excluderea a 1-
2 obiecte.
Jocuri didactice
„Capra cu trei iezi” Jocuri didactice
„Trenul“ „Răţuştele pe lac”
„Şerveţele colorate „Copacul”
pentru masă” „Albă ca Zăpada şi cei 7
„Grădina cu flori” pitici”
„În grădina de legume”
NOTĂ: Se lucrează metoda grafică perceptivă
numai cu un element. NOTĂ: Se lucrează şi cu
Nu se reprezintă grafic două elemente. Se poate
conţinutul problemei. reprezenta grafic conţinutul
problemei. Compunerea de
probleme se face pe
baza manipulării de
obiecte, imagini, nu oral.