Sunteți pe pagina 1din 650
DR. ING. IOAN IANCU Profesor gr. did.i INDRUMARUL PADURARULUI TEORIA $I PRACTICA MESERIEI Editia a Il-a Voc Retin, Catt un Lenite yo o% pe Mes uletives we eterno” as [io Wee ek Editura A.PP. Bucuresti - 2006 Editura APP Bucuresti -2006 ISBN - 973 -9073-12-3 Chivukesar Saban CUVANT CATRE SILVICULTORI ‘Am gandit si realizat aceasta carte la indemnul unui coleg de breasla mai tanar care imi sugera in urma cu mai multi ani, la aparitia lucrarii “Mic& Enciclopedie a Padurii’, ca *...personalul-din teren.— padurari.si brigadieri - au nevoie stringenta in primul rand de o carte izvoraté din practica $i abia pe urmé de teorie;... sunt prea multe c&rti In care, ceea ce au efectiv de facut nu este de gasit, iar aceasta Isi pune de multe ori amprenta pe calitatea jucrarilor...” si ag adauga ca...nu le confera si o competenté deplina si autoritate pentru calificarea pe care o au — aceea de padurar si tehnician silvic. In plus, de cele mai multe ori lucrarile de specialitate mai cuprinzditoare (manuale, c&rfi, agende s.a.) se gasesc prea putin sau deloc in libra si cu atat mai putin in biblioteca personal a personalului de teren. Activitatea de 40 de ani in silvicultura, din care 20 de ani ca dascal la © scoala de silviculturaé gi aceea de membru a Societatii “Progresul Silvic’, au contribuit decisiv la luarea hotararli de a incepe o astfel de lucrare. Beneficiind din plin de experienta si sfaturile multor oameni de teren, de la padurari la conducdtori de unitafi silvice -si -consultand publicatii mai vechi si mai recente, am reusit strangerea unui imens material bibliografic si faptic si apoi realizarea lucrarii de fata. “INDRUMARUL PADURARULUI - Teoria si practica meseriel —" urmareste s4 rspunda Intr-o masura cat mai mare cerintelor terenului atat prin continutul de text ‘cat gi prin figurile si tabelele cuprinse. S-a urmérit mai intai aranjarea in cuprinsul cartii a materialului oarecum tn ordinea etapelor pe care le parcurge padurea, de la instalarea.ei $i pana la recoltare, cu toate interventiile cerute. Apoi, s-a tinut seama gi de faptul cd fiecare arboret, cu particularitatile sale de situatie, compozitie, varsta, stare de vegetatie etc. are nevoi de un anumit mod de conducere si de interventie in decursul vietii lui. Pentru o cat mai ugoaré $i utilé folosire a cartii se dau cateva indrumari de care este bine s& se {ind seama in toate Imprejurarile: 1. Cartea este structurati in 20 de capitole, din care primul Prezinta situatia fondului forestier in contextul economiei nationale si unele probleme de management si legislatie silvica, iar ultimul, masuri de prim ajutor in caz de accidente petrecute in padure. Restul de 18 capitote constituie tot atatea discipline silvice si sunt nominalizate ca atare, 2. in carte, tat textul este scris cu doud categorii de marime de litera: caracterul mai mic pentru partea teoretica a informatie’ (in general definitia sori Inelesul general) si caracterul mare ce consfituie tndrumarea Practica si/sau ceea ce este bine de stiut despre p&dure sau activitatile din padure. Am considerat c& anumite situatii (ex, concurs pentru ocupare de post, promovare etc.) candidatul trebuie s& cunoascd at&t aspecte teoretice cat si cele practice ale subiectului de tratat. Tot in leg&tura cu aceasta, anumite pérti din lucrare (ex. cadrul fizico-geografic, meteo- ologia, pedologia, amenajarea padurilor ¢.a.) sunt aproape integral scrise cu caractere mici, aceasta pentru c& cunoasterea lor de catre personalul din teren nu este indispensabila activitatii lor curente ci constituie un plus de documentatie silvica. 3. In legatura cu tabelele inserate, acestea sunt cele mai uzuale, Necesare in imprejurari de punere tn valoare, transport de material lemnos sau cele referitoare a semintele forestiere si pepinierele silvice etc. Fara a se constitui in tabele, multe date cantitative sunt cuprinse in text (ex. norme de seminare, scheme de plantare, combaterea daundtorilor etc.) 4, Documentatia ce se gaseste in carte, are ca obiectiv pregatirea deplina gi complexa a cadrului silvic cu competenta de padurar si tehnician silvic, deci cu activitate la nivelul cantonulul gi districtului. In vederea unei specializéri pe un anumit domeniu (ex. pepinierist, protectionist, maistru de vanatoare etc.) se impune consultarea gi ‘insusirea de.documentatie suplimentarai din domeniile respective. Multumesc nenumératilor silvicultori — colaboratori anonimi — care de-a lungul celor patru decenii de activitate m-au invatat i mi-au impartasit mult din experienta lor, dandu-mi astfel posibilitatea elaborarii acestei carfi. Sunt la fel de recunoscdtor celor care pe parcursul elabordrii lucrarii i-au adus critici ori corecturi participand prin aceasta la ‘sporirea calitatii ei 1999 Autorul awmaso noennanmse oeoyYcoosuun oa>omy PREFATA LA EDITIA A I-A. (revazuta si adaugata) P&durea a reprezentat din totdeauna pentru om o bogata si inepuizabila sursa de bunuri si ia adus In decursul mileniilor, servicii din cele mai diferite, uneori vitale, Solicitata in unele perioade de timp irational, sau f&rd preocupari ori fra posibilitati de a o apara, conserva gi dezvolta, atributele benefice cu care a fost inzestratd s-au diminuat; de atunci societatea a inceput s& vada mai bine calitatile padurii, sai aprecieze foloasele daruite, s&-i inteleaga imensa participare la calitatea mediului inconjuréitor. Realizarea celor mai sandtoase paduri, inalt productive, bine gospodrite cu stabilitate in timp si rol polifunctional bine asigurat, Teprezinta principiul de baza al politic forestiere a tarii noastre. Obtinerea acestor rezultate este posibila numai pe baza cunoasterii temeinice a p&durii, cu toate componentele ei de viata gi activitali. Acesta este scopul c&rtii ,indrumarul Padurarului - teoria si practica meseriei” de a prezenta sub forma accesibila informatii din sfera at&t de mare cum este p&durea. Cuprinzand cea mai mare parte de notiuni referitoare la padure gi activitatile din aceasta — cartea se adreseaza tuturor celor ce participa la jucrdrile de creare, ingrijire si exploatare a padurii, la corecta ei gospodérire sau la vindecarea ranilor cauzate de om sau natura. Edifia precedenta a ,,indrumarulut Padurarului — teoria gi practica meseriei” — difuzatd larg in masa silvicultorilor — s-a dovedit deosebit de util&, dac& lum in seama cerintele din ce in ce mai staruitoare de a pregati o noua aparitie. Interventille orale, telefonice sau scrise venite din partea celor ce-si desfagoara activitatea in padure, ne-au determinat sa procedam la o revizuire a continutului cartii, aducerea la zi cu tot ce este nou si Imbogatirea ei, pastrand ins& structura editiel Se pare ca siructurarea oarecum pe discipline silvice, este pentru silvicultorul de pregatire medie de cel mai mare folos, dandu-i posibilit&ti mai lesnicioase de a gasi informatia dorita in cuprinsul carti Nutrim speranta ci si aceasta nous aparitie a .Indrumarulul P&durarului — teoria i practica meseriei” se va bucura de asemenea de unanima apreciere din partea silvicultorilor mai tineri si mai varstnici a sdror viata este legata de padure, 2006 Autorul ‘CUPRINSUL LUGRARII LGENERALSTATI 14 Silvicultura tn economia nationala.. Codul Silve.. ve Organizarea unitifiior slivice, atributil 9i sata Legislatie sitvied (leg, ordine, instructiuni Infractiunt silvie Contraventlsilvic Cireulatia materialolor lemin \Vanzarea lamnulul tre populatie.. + Controlul pazei paduriior, vanatului si pestelui din apele de munte.. Reglementiri privind regimul armelor gi munitllo Regimul élocanelor de marcat.... Condilea de sorviel... Prodarea si primiroa Cantonulil SIIVIC enon Drepturlle materiale ale personalului de teren .. Norme de protectia MUNCH wenn 1. CONDITH FIZICO-GEOGRAFICE ALE FONDULUT FORESTIER AL ROMANIEL : ‘Condi fiico-geografice aléfondului forester al Romane. 53 Reale... Ghia ‘Sinloze cimatice de caracterizae & formatior forestier wn. Conditiide mediu biogeografic pentru vegetatis foresters... Zona alpina, Zona forestier’. ‘Subzona forestia Subzona forestia ‘Subzona forestlerd de cample..n. Subzona de stopé .. ‘Vegetatia azonala de lunca... li, METEOROLOGIE $1 CLIMATOLOGIE FORESTIERA.... IV. PEDOLOGIE $1 STATIUNI FORESTIERE Pedologie forestier’ Constituent solu... enema Garacteristicie soluul : Proprietile zico-mecanice aie sotul. Proprietaile fzico-chimice ale salut... Tipuri genetice de solu forestere.... Saul venta terostors Statuni forestiore.. V. DENDROLOGIE ri i munte.. VL PADUREA, ARBORETUL SI MEDIUL INCONJURATOR: Caracteristicile padurii gi arboretelor Etapele gi stadiile de dezvoltare ale padurii Tipologta padurilor. . Padurea gi factorti de mediv.. Exgentele speciior fata de lumina... VI