Sunteți pe pagina 1din 14

SC ………………………SRL

Intocmit, Aprobat,

PLAN DE ACTIUNE IN CAZ DE PERICOL GRAV SI IMINENT DE


ACCIDENTARE

1. SCOP
Planul descrie modul de actiune in caz de pericol grav si iminent de accidentare.
2. DOMENIU DE APLICARE
2.1. Planul se aplica pe intreg amplasamentul unitatii in activitatea de consultanta
si are ca scop stabilirea de masuri de preintimpinare a accidentelor de munca prin
masuri de evacuare lucratorilor ,inlaturarea conditiilor si eliminarea conditiilor
posibil generatoare de accidente.
3. DEFINITII SI PRESCURTARI
3.1.Pericol grav şi iminent de accidentare = situaţia concretă, reală şi actuală
căreia îi lipseşte doar prilejul declanşator pentru a produce un accident în orice
moment;
4. CONSIDERARII GENERALE
4.1.Starea de pericol grav şi iminent de accidentare, poate fi constatată de către
orice lucrător din întreprindere şi/sau unitate precum şi de către inspectorii de
muncă.
4.2.Instruirea cu modul de actiune pentru starea de pericol grav si iminent cade in
responsabilitatea angajatorului prin serviciul extern.
4.3. Obligativitatea cunoasterii masurilor care trebuie executate in caz de pericol
grav si iminent de accidentare revine tuturor angajatilor societatii.
5. RESPONSABILITATI
5. 1. Administrator, conducerea unitatii.
5.1.1 Solicita intocmirea planului de actiune in caz de situatii cu pericol grav si
iminent.
5.1.2 Numeste prin decizie persoanele responsabile cu indeplinirea masurilor
prevazute in planul de actiune in caz de situatii cu pericol grav si iminent.
5.1.3.Afiseaza planul la loc vizibil.
5.2 Lucratorul desemnat SSM(serviciul extern).
5.2.1 Elaboreaza planul de actiune in caz de situatii cu pericol grav si iminent.
5.2.2 Face propuneri de responsabilitati referitoare la prezentul plan de actiune.
5.2.4 Asigura actualizarea informatiilor privind modificarea planului de actiune.
5.2.5 Executa instruirea personalului privind executarea masurilor incluse in
prezentul plan si verifica modul in care si-au insusit cunostintele.
5.2.6 Executa aplicatii practice cu continutul planului de actiune in caz de pericol
grav si iminent.
5.2.7 Conduce echipa de interventie.
5.2.8 Executa anuntarea serviciilor specializate dupa caz .
5.2.9 Executa anuntarea conducatorilor ierarhici .
5.2.10 Participa la inlaturarea cauzelor care au condus la aparitia stării de pericol
grav şi iminent.
5.3 Responsabilul tehnic/administratorul.
5.3.1 Ia masuri de marcare a traseelor de evacuare ori de cite ori starea acestora
impune acest lucru( stergere sau deteriorare).
5.3.2 Ia masuri de reparare a iluminatului de siguranta si a celui artificial de pe
caile de evacuare.
5.3.3 Dispune verificarea functionarea instalatiei de alarmare la termenele
prevazute si consemneaza constatarile in Registrul de monitorizare a functionarii
sistemelor si dispozitivelor de protectie,sisteme de alarmare si semnalizare de
urgenta.
5.3.4 Ia masuri de inlaturarea cauzelor care au condus la apariţia stării de pericol
grav şi iminent.
5.4 Administratorul /serviciul extern.
5.4.1 Participa la programul de instruire-testare si la aplicatiile pe tema situatiilor
de urgenta.
5.4.2 Conduce personalul din subordine in executarea planului.
5.4.3 Urmareste si coordoneaza deplasarea personalului pe traseele de evacuare.
5.4.4 Raspunde de mentinerea cailor de evacuare in stare corespunzatoare luind
masuri pentru evitarea depozitarii pe acestea a materialelor.
5.4.5 Verifica in permanenta existenta marcajelor cailor de evacuare si solicita
responsabilului tehnic refacerea acestora in cazul deteriorarii.
5.4.6 Verifica in permanenta functionarea iluminatului de siguranta pe traseele de
evacuare si sesizeaza responsabilului tehnic orice defectiune constatata.
5.4.7 Verifica prezenta intregului personal la punctul de evacuare.
5.4.8 Face propuneri de imbunatatire a planului de actiune.
5.4.9 Verifica indeplinirea responsabilitatilor de catre persoanele din subordine.
5.5 Personalul executant
5.5.1 Participa la programul de instruire-testare si la aplicatiile pe tema situatiilor
de urgenta.
5.5.2 Mentine in stare libera caile de acces si sesizeaza sefului de echipa orice
abatere de la reglementarea cailor de acces si evacuare.
5.5.3 Are obligatia de a aduce la cunostiinta sefului de echipa sau lucratorului
desemnat SSM orice situatie care ar putea fi considerata posibil generatoare de
accidente de munca.
5.5.4 Respecta cu strictete operatiile care intra in responsabilitatea sa si sunt
prevazute in prezentul plan.
5.5.5 Ia masurile imediate care se impun in cazul aparitiei unei stari de pericol grav
si iminent de accidentare
5.5.6 Se ocupa permanent de imbunatatirea nivelului de cunostiinte in ceea ce
priveste planul de interventie.
6. Starea de pericol grav şi iminent de accidentare poate fi considerata :
◊ functionarea defectuoasa a unui echipament de munca
◊ avarii ale retelelor de utilitati energie,gaze naturale in incinta unitatii.
◊indeplinirea conditiilor pentru izbucnirea unui incendiu iminenta sau
declansarea unei calamitati naturale(cutremur,inundatie etc)
La constatarea stării de pericol grav şi iminent de accidentare se vor lua imediat
următoarele măsuri de securitate:
6.1.Oprirea echipamentului de muncă şi/sau activităţii;
6.1.1. Oprirea energiei electrice este executata de catre persoana desemnata si se
va face de la intrerupatorul de bransament plasat in vecinatatea biroului.
6.1.4. Oprirea gazelor naturale este executata de catre persoana desemnata
pentru acest lucru si se va face de la robinetul de bransament plasat in exterior al
cladirii linga poarta de intrare personal prin inchiderea completa a robinetului.
6.2.evacuarea personalului din zona periculoasă;
6.2.1. Evacuarea personalului se face urmind traseele indicate pe planul de
evacuare.
6.2.2. Evacuarea se poate face numai pentru locurile de munca din zona
periculoasa prin anuntarea verbala sau evacuarea intregului personal de la toate
locurile de munca prin alarmarea prin actionarea butonului de panica.
6.2.3. Planul de evacuare este elaborat ,actualizat si prezentat lucratorilor de
catre serviciul extern.
6.2.4. Evacuarea este coordonata de catre seful de echipa care urmareste ca intreg
personalul din subordine sa ajunga la punctul de adunare in caz de evacuare care
este plasat linga cabina paznicului de la intrare.
6.3.anunţarea serviciilor specializate;
6.3.1. este executata de catre lucrator sau de catre seful locului de munca .
6.3.2. anuntarea se face la numarul national de urgenta : 112
6.4.anunţarea conducătorilor ierarhici;
6.4.1. este executata de catre angajati la numerele de telefon: ____________ ,
______________
6.5.eliminarea cauzelor care au condus la apariţia stării de pericol grav şi iminent
6.5.1. In functie de natura stării de pericol grav şi iminent eliminarea cauzelor care
au provocat-o poate fi facuta de catre personalul propriu sau de catre personal
specializat.
6.5.2. Pentru avarii aparute la echipamente de munca inlaturarea starii de pericol
grav si iminent se va face de catre personalul tehnic propriu calificat
corespunzator.
6.5.3. Pentru avarii aparute la retelele de gaze naturale se va solicita sprijinul
societatii de distributie daca este cazul(avarii in instalatia distribuitorului) sau la o
persoana autorizata pentru lucrari in instalatii de gaze naturale daca avaria are loc
in instalatia consumatorului
6.5.4. Pentru avarii aparute la reteaua de electricitate se va solicita sprijinul
companiei de electricitate pentru avariile intervenite in instalatiile furnizorului iar
pentru avariile din instalatiile consumatorului interventie va fi executata de
personal specializat propriu.
6.5.5. In cazul calamitatilor naturale(inundatii,cutremul etc) starea de pericol grav
si iminent este considerata solutionata numai cind Inspectoratul pentru Situatii de
Urgenta da un anunt in acest sens
6.5.6. La interventia in diversele cazuri considerate pericol grav si iminent se va
tine cont de urmatoarele recomandari:
Cum sã te protejezi si sã intervii în caz de incendiu:
- comportati-vã cu calm si respectati regurile si mãsurile indicate în asemenea
situatie;
-dacã pentru salvarea oamenilor, trebuie sã treceti prin încãperi incendiate,
puneti pe cap o pãtura umedã;
-deschide-ti cu prudentã usile, deoarece afluxul rapid de aer, provoacã cresterea
rapidã a flacãrilor;
- prin încãperile cu fum dens deplasati-vã târât sau aplecati;
-strigati victimele (copiii de regulã se ascund sub paturi, în dulapuri,etc.), Gãsiti-le
si salvati-le;
-dacã vi se aprinde îmbrãcãmintea, nu fugiti; culcati-vã pe pãmânt si rostogoliti-vã;
-asupra oamenilor cãrora li s-a aprins îmbrãcãmintea, aruncati un palton,o pãtura
sau ceva care îi acoperã etans;
- în cazul stingerii incendiului folositi stangãtoare, apã, nisip, pãmânt, învelitori,
etc.;
-dacã arde suprafata verticalã, apa se aruncã de sus în jos;
-lichidele incendiare se sting prin acoperire cu nisip,pãmânt,cuverturi grele;
- instalatiile electrice se sting numai dupã întreruperea prealabilã a surselor de
energie;
-iesiti din zona incendiarã în directia dinspre care bate vântul;
-bombele incendiare de aviatie se sting prin acoperirea cu pãmânt sau prin
scufundare în butoaie (galeti de apã);
-picãturile de napalm, cazute pe îmbrãcãminte se sting prin acoperirea locului
respectiv cu îmbrãcãminte subtire,lut sau nisip;
- amestecurile pe bazã de fosfor sau sodiu se sting prin izolarea acestora de aerul
înconjurator prin acoperire cu pãmânt,nisip, acoperiri etanse (palton,pãturi,etc.)
aplicati pe pãrtile afectate pansament uscat si curat si prezentati-vã la punctele
medicale.
Cum sã te protejezi si sã intervii în caz de inundatii
În cazul când inundatia va surprins acasã:
Retineti!
Acest tip de calamitate este precedat, de obicei, de intervale mari de
prevenire(mai putin în cazul ruperii barajelor hidrotehnice, pentru localitãtile
situate, imediat în aval)
1. dacã aveti timp luati urmãtoarele mãsuri:
◊ -aduceti în casã unele lucruri sau puneti-le culcate la pãmânt într-un loc sigur
(mobilã de curte, unelte de gradinã sau alte obiecte care se pot muta si care pot fi
suflate de vânt sau luate de apã)
◊ -blocati ferestrele astfel încât sã nu fie sparte de vânturi puternice, de apã, de
obiecte care plutesc sau de aluviuni;
◊ -evacuati animalele si bunurile de valoare în locuri de refugiu, dinainte
cunoscute;
◊ -încuiati usile si ferestrele dupã ce închideti apa,gazul si instalatiile electrice;
◊ -nu stocati saci de nisip pe partea din afara peretilor; mai bine permiteti apei de
inundatie sã curgã liber prin fundatie, sau dacã sunteti sigur cã veti fi inundati
procedati singur la inundatia fundatiei;
2. Dacã inundatia este iminentã procedati astfel:
◊ -mutati obiectele care se pot misca în partea cea mai de sus a casei;
deconectati aparatele electrice si impreunã cu întreaga familie pãrãsiti locuinta si
deplasati-vã spre locul de refugiu(etaje superioare, acoperisuri, înaltimi sau alte
locuri dominante) care nu pot fi acoperite de nivelul cotelor maxime ale apelor;
◊ -în cazul în care sunteti surprins în afara locuintei (pe strãzi, scoli, parcuri sãli de
spectacole, autogãri,etc.) Este necesar sã respectati cu strictete comunicãrile
primite si sã vã îndreptati spre locurile de refugiu cele mai apropiate.
◊-respectati ordinea de evacuare stabilitã:copii, bãtrâni,bolnavi si în primul rând,
zonele cele mai periculoase;
◊ înainte de pãrãsirea locuintei intrerupeti instalatiile de alimentare cu apã, gaze,
energie electricã si închideti ferestrele;
◊ scoateti animalele din gospodãrie si dirijati-le cãtre locurile care oferã protectie;
◊ la pãrãsirea locuintei luati documentele personale si o rezervã de alimente,
apã, trusã sanitarã, un mijloc de iluminat, un aparat de radio, iar pe timp friguros
si îmbrãcãminte mai groasã;
◊ dupã sosirea la locul de refugiu, comportati-vã cu calm, ocupati locurile
stabilite, protejati si supravegheati copiii, respectati mãsurile stabilite.
◊ nu intrati în locuintã în cazul în care aceasta a fost avariatã sau a devenit
insalubrã;
◊ nu atingeti firele electrice;
◊ nu consumati apa direct de la sursã, ci numai dupã ce a fost fiartã;
◊ consumati alimente numai dupã ce au fost curãtate, fierte si dupã caz,
controlate de organele sanitare ;
◊ nu folositi instalatiile de alimentare cu apã, gaze, electricitate, decât dupã
aprobarea organelor de specialitate;
◊ acordati ajutor victimelor surprinse de inundatii;
◊ excutati lucrãri de înlãturare a urmãrilor inundatiei, degajarea malului, curãtirea
locuintei si mobilierului, dezinfectarea incãperilor, repararea avariilor
◊ sprijiniti moral si material oamenii afectati de inundatii prin gãzduire, donare de
bunuri materiale,alimente,medicamente
Cum sã te protejezi si sã intervii în caz de inzãpeziri
◊ ◊ ◊ informati-vã permanent asupra conditiilor atmosferice folosind radioul si
televizorul; fiti pregãtiti pentru a rezista acasã .
◊Pregatiti rezerva de alimente, apã si combustibil si asigurati-vã mijloacele
diferite pentru încãlzit si preparat hrana;
◊pregãtiti mijloacele de iluminat independente de reteaua electricã;
◊pãstrati la îndemânã unelte pentru degajarea zãpezii;
◊ evitati absolut orice fel de cãlãtorie dacã nu este absolut necesarã;
◊ dacã totusi este necesar sã plecati luati-vã îmbrãcãminte groasã, caciulã,
mãnusi;
◊cãlãtoriti numai ziua si folositi soselele principale;
◊ interesati-vã de starea drumurilor; nu fiti cutezãtori si temerari;
◊opriti, întorceti-vã sau cereti ajutor; dacã plecati cu masina, asigurati-o cu lanturi
pentru zãpadã, lopatã, rãzuitoare, cablul de remorcare, benzinã de rezervã si
asigurati-vã cã stie cineva încotro plecati;
◊încercati sã scoateti autovehiculul de pe partea carosabilã pentru a evita
blocajele si a facilita interventia mijloacelor de deszãpezire;
◊dacã mijlocul de transport se stricã, nu intrati în panicã si pãstrati-vã calmul, dati
semnale de alarmã, aprindeti luminile, ridicati capota masinii si asteptati ajutorul;
◊nu pãrãsiti mijlocul de transport pentru a cere ajutor, deoarece vã puteti rãtãci;
◊evitati suprasolicitarea;
◊în localitãti nu parcati autovehiculele pe strãzi, încercati sã le scoateti de pe
carosabil.
Reguli de comportare în adãposturile de protectie civilã
◊ adãpostirea- se realizeazã in scopul ocrotirii cetãtenilor impotriva atacurilor
inamicului, efectelor dezastrelor si se asigurã prin lucrãri special construite ca
adãposturi de protectie civilã, precum si in subsolul clãdirilor si in alte spatii care
se amenajazã in acest scop.
◊ când se gaseste in adãpost fiecare cetãtean este obligat:
a) sã execute cu strictete dispozitiile date de seful adãpostului sau ale personalului
de serviciu pe adãpost;
b) sã tina in pozitie de pregãtire masca contra gazelor si mijloacele de protectie;
c) sã urmãreasca modul de comportare a copiilor;
d) sã transporte imediat in adãpost cele necesare unei sederi mai indelungate;
e) sã ajute seful adãpostului pentru mentinerea ordinii si disciplinei;
f) sã pãstreze linistea si sã nu producã panicã in cazul deteriorãrii adãpostului;
g) sã ia parte activã la activitãtile desfãsurate pentru inlãturarea avariilor, sã
acorde primul ajutor rãnitilor,intoxicatilor;
h) sã acorde prioritate copiilor,femelor, bãtrânilor,persoanelor ce nu se pot
deplasa singure.
◊se interzice:
◊a face zgomot si a umbla fãrã rost; a cupla sau decupla iluminatul electric,
agregatele;
◊ a fuma, aprinde lumânãri, chibrituri, lãmpi cu petrol;
◊a inchide sau a deschide usile metalice;
◊a folosi fãrã aprobare unelte geniste existente in adãpost;
◊ a arunca reziduuri menajere sau gunoaie in alte locuri decât cele indicate.
Cum sã te protejezi si sã intervii în caz de cutremur
◊sã-ti insusesti regulile minimale pentru a-ti salva viata in caz de cutremur..
◊sã nu depozitezi in clãdirile cu destinatia de locuintã materiale combustibile,
explozivi sau substante toxice.
◊ sã fixezi mobilierul si alte obiecte incât acestea sã nu se rãstoarne, sã  alunece
sau sã se prãbuseasca in timpul cutremurului, devenind astfel surse de pericol.
◊sã ai la indemanã un aparat de radio portabil, o lanternã cu baterii de rezervã si
o trusã de prim ajutor.
◊ sã cunoasteti locurile celor mai apropiate unitati medicale, sediul politiei,
pompierilor si alte adrese utile.
◊ sã stii si sã stabilesti un loc in care se vor afla actele familiei, o listã cu adresele
si telefoanele utile.
- pãstrati-vã calmul, nu intrati in panicã.
- inchideti sursele de foc.
- deschideti usile si departati-vã de ferestre sau balcoane.
- adãpostiti-vã sub o grindã, lângã un perete de rezistentã, toc de usã, sub birou
sau o masã solidã.
- nu fugiti pe usã, nu sãriti pe geam, nu alergati pe scãri , nu utilizati liftul.
- dacã sunteti pe stradã, departati-vã de clãdiri, stâlpi sau alte obiecte aflate in
echilibru precar, deplasati-vã cât mai departe de clãdiri, feriti-vã de cãderea
tencuielilor, cosurilor, parapetelor, evitati aglomeratia, nu alergati.
- nu blocati strãzile, lãsati cale liberã pentru masinile salvãrii, pompierilor,
echipelor de interventie.
- când sunteti in masinã (si aceasta in mers) scoateti masina in afara carosabilului,
opriti imediat si rãmâneti in masinã.
- când masina este stationatã langã clãdire, este bine sã pãrãsiti masina imediat si
sã vã indepartati de aceasta.
- ascultati numai anunturile posturilor de radio si televiziune si recomandarile
organelor in drept.
- nu pãrãsi imediat locul in care te afli.
- la pãrãsirea locuintei luati actele de identitate, un mijloc de iluminat, un aparat
de radio si obiecte personale.
- inchide instalatia de gaz si electricã.
- nu folosi foc deschis.
- dacã s-a declansat un incendiu incearcã sã-l stingi.
- anuntã serviciile speciale de interventie.
- acordã primul ajutor celor afectati.
- calmeazã persoanele intrate in panicã sau speriate, in special copiii.
- imbracã-te corespunzator anotimpului
-dupã seism pãrãseste cu calm clãdirea fãrã a lua lucruri inutile, verificã mai intâi
scara si drumul de iesire.
- dã prioritate celor rãniti, copiilor, bãtrânilor si femeilor
- nu atinge conductorii electrici sau alte instalatii electrice.
- combate zvonurile, stirile false, panica si dezordinea.
- evitã, pe cât posibil, circulatia pe strãzi
- ajutã echipele specializate de interventie, respectând dispozitiile acestora.
- este necesara expertizarea acesteia de catre un expert tehnic, atestat de
m.l.p.a.t., adresandu-te consiliului local.
- pentru expertizarea, proiectarea si executia lucrarilor de consolidare a cladirilor
de locuinte se acorda facilitati financiare potrivit prevederilor OG. nr.20/1994,
republicata in MO. nr.150/1998, completata prin OG. nr. 12/1999.
- este bine sa inchei o asigurare a cladirii in care locuiesti sau lucrezi si sa cunosti
starea tehnica a acesteia prin expertiza tehnica. uneori cutremurul poate fi urmat
de replici care pot fi la fel de severe sau mai puternice decât socul initial.
Cum sã te protejezi si sã intervii în cazul descoperirii munitiilor neexplodate
Retineti!
◊neutralizarea si distrugerea munitiilor se executã de cãtre subunitãtile
pirotehnice care au pregãtirea si dotarea cu aparaturã specialã pentru aceastã
misiune periculoasã.
◊nu le atingeti;
◊nu le loviti sau miscati;
◊nu le introduceti în foc;
◊nu încercati sã demontati focoasele sau alte elemente componente;
◊nu lãsati copii sã se joace cu asemenea componente;
◊nu ridicati, nu transportati sau introduceti munitiile neexplodate în încãperi,
locuinte sau grãmezi de fier vechi;
◊ în zonele unde se presupune cã ar exista munitii neexplodate nu executati
lucrãri de îmbunãtãtiri funciare, sãpãturi manuale, nu aprindeti focul si interziceti
circulatia vehiculelor, oamenilor si anumalelor; când se executã lucrãri si se
depisteazã , cu ocazia sãpãturilor, munitii neexplodate, se sisteazã imediat
lucrãrile, se indepãrteazã întregul personal din zona periculoasã si se anuntã
organele de interventie (politie, protectia civilã) ;
◊când luati la cunostintã despre existenta lor, anuntati imediat organul de politie
cel mai apropiat sau protectia civilã.